Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:"

Transkript

1 Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího předmětu Informatika stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a naplňování tematických okruhů průřezových témat. Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žák dovednosti a znalosti získával výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a používaným softwarem. Žák provádí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohl dále rozvíjet na středním stupni vzdělání. Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, aby byl schopen ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat k organizaci a řízení svého života. Výuka informatiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Hospodaření domácnosti - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; tvorba účtenky, porovnání cen podle grafu. 2.Časové vymezení Předmět Informatika je vyučován na II. stupni, od 5. do 9. ročníku, v časové dotaci 1 hodiny/ týden. Škola nabízí i povinně volitelný předmět Výpočetní technika v rozsahu 1 hodina/týden pro žáky ročníků. Výuka předmětu Informační a komunikační technologie je založena hlavně na samostatné práci žáků, příp. spolupráci ve skupinách při tvorbě krátkodobých i dlouhodobých projektů. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium) Kreativita

2 Komunikace (dialog - vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů, komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod., efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech zvyky a tradice národů Evropy, místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět, život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Environmentální výchova naše obec - přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda Mediální výchova vnímání mediálních tvorba mediálního pro webové stránky školy 3.Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vést žáka k smysluplnému porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím vytvořit od raného věku žáků pozitivní vztah k informačním technologiím, jakožto prostředků k získávání, třídění, zpracování a prezentace informací, které žáka každodenně zasahují při zpracovávání získaných informací třídit a rozlišovat podstatné od nepodstatného, navrhovat různé způsoby řešení, vyvozovat konečné závěry, o vzniklých problémech hovořit používat počítače a periferie od samého prvopočátku smysluplně, osvojovat si standardní postupy při zpracovávání informací, zavrhnout dosud přetrvávající způsob práce pokus omyl při vyhodnocování informace porovnávat a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací postupně vést žáky k přesnému vyjadřování, ovládnutí a užívání jazyka informatiky

3 vést žáky k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití upozorňovat žáky na využití informací v různých oblastech lidské činnosti, vytvářet návaznosti v probíraném učivu vést žáky k sebehodnocení, aby si každý uvědomoval, které učivo ovládá, co sám dokáže vyřešit, co si dokáže samostatně ověřit, aby to, co chápe a umí dovedl předávat druhým a sám věděl, které činnosti a postupy si potřebuje doplnit tvořivě využívat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce pochopit funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů Kompetence k řešení problémů každém řešeném problému s žáky hovořit, problémy důkladně rozebrat, navrhnout a vyzkoušet různé možnosti řešení dát žákům prostor pro vhodné pojmenování problému nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití naučit žáky nevzdávat se při prvním nezdaru, hledat pomoc v různých učebnicích a uživatelských příručkách a manuálech, ve spolupráci se spolužáky, s učitelem ale i doma v rodině pro vedení žáka ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, je třeba rozvíjet algoritmické myšlení, logické myšlení, nechat žáky obhajovat své řešení a prezentace výsledků své práce nastolovat problémové situace, aby žáci dokázali poznané metody řešení uplatnit i v jiných oblastech celoživotního vzdělávání Kompetence komunikativní vyjadřovat svoje názory třeba zpočátku na základě intuice a tyto posléze zpřesňovat při práci s hardwarem a softwarovým vybavením popisovat prováděné činnosti, dotazovat se na vzniklé nejasnosti, komunikovat se spolužáky, sledovat jejich závěry porovnávat výsledky své práce s výsledky práce spolužáků, argumentovat, obhajovat výsledky své práce, poučit se od druhých, naslouchat upřesnění učitele poznávat správný jazyk informatiky, užívat správné termíny při zpracovávání výsledků své práce dbáme u žáků na to, aby používali ustálené postupy

4 Kompetence sociální a personální pokud už musíme přistoupit k práci ve dvojicích nebo i větších skupinách jednoznačně přiřadit role ve skupině a vytvořit přesná pravidla pro práci, samozřejmě ve spolupráci všech zúčastněných žákům dát možnost diskutovat při řešení úkolů vést žáky k ohleduplnosti u uznání práce druhých, k poskytnutí rady a pomoci druhým, zvláště spolužákům, kteří nemají počítače doma a nemají dostatečné znalosti a dovednosti pěstovat v žákovi pozitivní představu o sobě samém, vždy mít možnost vyslovit své názory a obhájit svůj způsob řešení Kompetence občanské respektováním práv k duševnímu vlastnictví při užívání softwaru zaujetím odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích rozvíjením důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při ovládnutí informačních technologií vedením žáka k sebekontrole, soustavnosti, systematičnosti a přesnosti podporou tvořivé činnosti žáků Kompetence pracovní pro řešení problémů, které jsou před něho staveny, prezentaci výsledků své práce, získávání informací používá bezpečně a účinně výpočetní techniku doplněnou přídavnými periferiemi při použití vhodného softwaru dodržuje vymezená pravidla pro jeho používání (softwarové právo) používáním různých verzí programů, prací na různých počítačích se postupně bez problémů adaptuje na změněné nebo nové pracovní podmínky dodržuje stanovená přesná pravidla pro práci s výpočetní technikou, návody pro práci s přídavnými zařízeními a instalační postupy pro instalaci softwaru dodanou výrobci dodržuje hygienické a zdravotní normy při práci s výpočetní a prezentační technikou odpovědně přistupuje z hlediska ochrany životního prostředí k likvidaci obalů, papíru, tonerových kazet. je mu jasný pojem a postup nakládání s nebezpečnými odpady a jejich bezpečná likvidace poškozené monitory na základě získané ICT gramotnosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, učiní podložené rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) 5. Historie informací základní pojmy informační činnosti informace, informační zdroje, informační instituce chápe společenský tok informací vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací MV: Vlastivěda pojem informace, vývoj dorozumívání mezi lidmi, telegraf, telefon, rádio, televize, počítače, internet 5. Seznámení s počítačem struktura, základní funkce a popis počítače a přídavných zařízení z čeho se počítač skládá monitor práce s klávesnicí práce s myší -klik,dvojklik přídavná zařízení postup zapnutí a vypnutí počítače uživatelský účet hardware a software 5. Hygiena práce u počítače jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem i softwarem využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie korektně zapíná a vypíná stanici a přihlašuje se do sítě a odhlašuje se orientuje se na klávesnici, s myší ovládá základní operace respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW a postupuje poučeně i v případě jeho závady chrání data před PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena MV: Přírodověda - ochrana zdraví

6 5. Windows - základní informace o systému důležité ikony na ploše hlavní nabídka nabídka Start příslušenství programy, dokumenty a soubory složka - vytvoření, označování a otvírání, přejmenování okno složky - změna velikosti, posouvání mazání jedné a více složek najednou přesun složek kopírování přehled ve složkách velikost složky a dokumentu změna pozadí, vlastní spořič na pozadí spořič obrazovky, vzhled plochy 5. Malování - základní popis okna plechovka nový dokument štětec poškozením, ztrátou a zneužitím umí svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat MV: Aj MV: M - geometrické tvary, Vv - barvy

7 úsečka - více barev nastavení více barev, kapátko, lupa - ukládání a otvírání dokumentu označování pomocí nástroje výběr přesouvání výběr libovolného tvaru kopírování klávesové zkratky mazání pomocí klávesy Delete vkládání textu do obrázku 5. Textový editor - Microsoft Word - úvodní část základy psaní - velká písmena, diakritika, zvláštní znaky základní funkce textového a grafického editoru dokument - nový dokument, otevření a zavření dokumentu práce s textem - označování, mazání, vkládání textu, přesun textu písmo - základní formát písma, velikost, font, barva písma, náhled kopírování úprava dokumentu - odstavce, dopisový formát, pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba referátů MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů

8 odsazení 1. řádku, pravítko uložení dokumentu obrázek - vkládání obrázků z Klipartu úprava obrázku WordArt 5. Počítačové sítě - úvodní část lokální síť globální síť - Internet prohlížeč - Internet Explorer, ostatní prohlížeče hypertextové odkazy vyhledávací stránky, vyhledávání pomocí klíčových slov stahování - obrázky 5. Elektronická pošta - program Microsoft Outlook - úvodní část nový dopis, úprava textu, přečtení dopisu, odpověď adresy na stejném serveru mazání nepotřebných zpráv předat dál při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení PT: MD receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, stavba mediálního VDO svoboda slova (i jeho nebezpečí), pluralita názorů EGS vyhledávání informací o světě PT: OSV pravidla komunikace

9 Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) Windows pokračování jak co otevřít v daném programu seřazení položek ve Start Program-přepínání mezi programy,operace s adresáři a soubory hlavní nabídka ikony snadného spuštění schování spodní lišty ovládací panely kontrola disku, defragmentace instalování programů vytvoření zástupce programu na pracovní ploše Windows využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena Hardware - historie výpočetní techniky - jak počítač pracuje - části a díly počítače - základní deska,procesor,harddisk, paměť RAM, přídavné karty, zdroj - disketová jednotka, CD ROM, DVD mechaniky, - externí zařízení počítačemonitory, klávesnice, myš - další připojitelná zařízení počítače respektuje pravidla bezpečné práce s HW a postupuje poučeně i v případě jeho závady

10 Software - operační systémy - druhy operačních systémů - uspořádání dat na disku - další pojmy operačních systémů Microsoft Office Microsoft Word pokračování úprava WordArtu barva, tvar, stíny, trojrozměrný efekt kreslení odrážky a číslování tabulky vkládání speciálních znaků formát odstavce tabulátory posun, zarovnání sloupec, oddíl, konec stránky a konec oddílu čísla stránek záhlaví, zápatí automatické opravy styl vzhled stránky kopírování formátu základní formátování textu Skenování - skenování obrázků, textů respektuje pravidla bezpečné práce s SW a postupuje poučeně i v případě jeho závady pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba mediálního MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů Fin. Gram.: - projekt Hospodaření domácnosti

11 - úprava v dokumentu Multimediální prezentace PowerPoint programy pro tvorbu prezentací, druhy prezentací základní okno programu šablony rozložení snímků přidání dalších snímků prohlídka prezentace nové textové pole úprava textu velikost písma, barva písma, zarovnání textu mazání textových polí a celých snímků vložení grafických objektů obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary efekty objektů zvuk, časování, přechod mezi snímky vlastní pozadí hypertextové odkazy zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě PT: MDV tvorba mediálního MV: prezentace učiva jiných předmětů Počítačové sítě - pokračování uživatelský účet, heslo Internet historie Internetu, funkce Internetu vyhledávače (Seznam, při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace PT: MDV receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, Stavba mediálního

12 Google) vyhledávání na internetu oblíbené stránky organizace v oblíbených položkách uložení stránky komunikace přes . na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Microsoft Outlook pokračování ová adresa kontakty Důvěryhodnost zdroje ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost PT: MDV vnímání autora mediálních, stavba mediálních Počítačová kriminalita pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví MV: Ov,D,Z,Fy,Př - příprava projektů PT: VDO občan, občanská společnost a stát Ochrana na internetu anonymita při chatování spamy Počítač a zdraví PT: EV MV: ZDR Počítačová grafika vektorová grafika PT: MDV tvorba mediálního

13 rastrová grafika uplatňuje základní Programy pro zpracování grafiky vektorová grafika program Zoner Callisto úvodní část základní objekty, vkládání objektů nástroj Výběr a editace objektů označení, změna velikosti, přesun, rotace a zkosení objektu, nástroj Tvarování objektů tvary obdélník, čtverec, kružnice, elipsa, mnohoúhelníky, hvězdy,úsečky, křivky duplikační režim ukládání grafiky text umělecký text, barva textu, editace textu Digitální fotografie - princip digitálního fotografování - program na úpravu fotek (Picture Manager) Digitální videokamera estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem MV: M - geometrické tvary, osová souměrnost Tabulkový procesor Microsoft Excel základní okno buňka typ buňky, velikost ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a PT: MDV tvorba mediálního EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 buňky, označení více buněk základní úpravy textu font, zarovnání, barva písma, výplň buněk práce s tabulkou přesun, označování, vkládání a odstraňování řádků a sloupců základní funkce graf tvorba grafu kopírování formát buňky číslo, zarovnání, ohraničení řazení dat tisk náhled, nastavení záhlaví a zápatí využívá vhodných aplikací MV: M, Z tvorba grafů, tabulek Databáze Microsoft Access seznámení s programem tvorba jednoduché databáze Internet závěrečná část připojení k internetu modem, WiFi, pevné připojení vyhledávání na internetu internetový obchod česko anglický slovník online chápe společenský tok informací vznik přenos transformace zpracování distribuce informací používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

15 8. 9. Tvorba webových stránek jazyk HTML- tvorba HTML stránek, TAGY, kostra dokumentu tři moduly programu FrontPage tvorba stránky barva pozadí, stejné pozadí více stran barva písma, barva hypertextových odkazů úprava textu zarovnání odstavců, nástroje pro úpravu textu obrázek vkládání, velikost, zarovnání obrázku ukládání stránek prohlížení dokumentu prohlížečem hypertextové odkazy odkaz pro zaslání ové zprávy umístění stránky na server zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního Zvuk Windows Media Player přehrávání formáty internetová rádia vypalování obaly CD tvorba Počítačové viry - jak se viry projevují - antivirové programy

16 8. 9. Počítačové sítě - typologie sítí (rozdělení sítí dle velikostí, co je potřeba pro připojení do sítě) Technologie tisku - DPI - Jehličkové tiskárny - Inkoustové tiskárny - Laserové tiskárny - Barevný tisk

17 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výpočetní technika Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) Vývojové trendy informačních technologií Hardware Software (OS, ) využívá standardní funkce počítače a jeho periferie chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW, postupuje poučeně i v případě jeho závady PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání Microsoft Office Microsoft Word úprava WordArtu psaní editace textu práce s nástroji Skenování - skenování obrázků, textů - úprava v dokumentu pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba mediálního MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů Multimediální prezentace zpracuje a prezentuje PT: MDV tvorba mediálního

18 PowerPoint - Principy snímků - Rozvržení obrazovky - Operace s grafickým objektem - Speciální externí prvky v prezentaci - Vzhled PP, vkládání objektů - Schránka a operace se schránkou - Vkládání, efekty - Rozšířené efekty - Spuštění prezentace - Projekt v PP - - autorská práva na uživatelské úrovni informace v multimediální formě zpracovává informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví MV: prezentace učiva jiných předmětů Počítačové sítě uživatelský účet, heslo Internet historie Internetu, funkce Internetu WWW vyhledávače (Seznam, Centrum, Google, Jyxo, Altavista) vyhledávání na internetu oblíbené stránky organizace v oblíbených položkách uložení stránky otisk obrazovky komunikace přes Internet : , ICQ, SKYPE, Chat při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení PT: MDV receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, Stavba mediálního

19 Microsoft Outlook ová adresa kontakty kalendář Důvěryhodnost zdroje ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví PT: MDV vnímání autora mediálních, stavba mediálních MV: Ov,D,Z,Fy,Př - příprava projektů Počítačová kriminalita PT: VDO občan, občanská společnost a stát Ochrana na internetu anonymita při chatování spamy nakupování a placení po internetu Počítač a zdraví PT: EV MV: ZDR Počítačová grafika vektorová grafika rastrová grafika Programy pro zpracování uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního MV: M - geometrické tvary, osová souměrnost

20 grafiky vektorová grafika program Zoner Callisto nástrojové lišty práce s objekty tvary zrcadlení podle os změna měřítka pracovní plochy duplikační režim ukládání grafiky text umělecký text, barva textu, editace textu tvorba dokumentu v Zoner Callistu Gifové animace - UnFreez (obr. s příponou gif) - Stop motion (vlastní foto.) Tvorba komiksů (Toondoo) Digitální fotografie - princip digitálního fotografování - program na úpravu fotek (Adobe Photoschop, IrfanView, Picasa) - dokumentace akcí PT: MDV tvorba mediálního EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí

21 7. 9. Digitální videokamera Tabulkový procesor Microsoft Excel práce s buňkou úpravy textu práce s tabulkou, prostorová tabulka další funkce graf tvorba grafu, prostorové natáčení grafů, velikost a formát textů, barvy a textury kopírování číselné řady formát buňky číslo, zarovnání, ohraničení řazení dat, databáze tisk náhled, nastavení záhlaví a zápatí ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací MV: M, Z tvorba grafů, tabulek Fin. Gram.: - tvorba účtenky, - porovnání cen podle grafu Internet připojení k internetu modem, WiFi, pevné připojení internetové protokoly software vyhledávání na internetu internetový obchod česko anglický slovník online chápe společenský tok informací vznik přenos transformace zpracování distribuce informací používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

22 7. 9. Tvorba webových stránek jazyk HTML- tvorba HTML stránek, TAGY, kostra dokumentu tři moduly programu FrontPage tvorba stránky barva pozadí, stejné pozadí více stran barva písma, barva hypertextových odkazů úprava textu zarovnání odstavců, nástroje pro úpravu textu obrázek vkládání, velikost, zarovnání obrázku ukládání stránek prohlížení dokumentu prohlížečem hypertextové odkazy změna formátu rozměr, miniatury zobrazovaná velikost obrázku, okraje, průhledné pozadí obrázku vkládání videa odkaz pro zaslání ové zprávy umístění stránky na server Zvuk Windows Media Player přehrávání zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního

23 formáty grabování internetová rádia vypalování obaly CD tvorba Počítačové viry - jak se viry projevují - antivirové programy Počítačové sítě - typologie sítí (rozdělení sítí dle velikostí, co je potřeba pro připojení do sítě) Technologie tisku - DPI - Jehličkové tiskárny - Inkoustové tiskárny - Laserové tiskárny - Barevný tisk

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více