Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:"

Transkript

1 Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího předmětu Informatika stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a naplňování tematických okruhů průřezových témat. Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žák dovednosti a znalosti získával výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a používaným softwarem. Žák provádí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohl dále rozvíjet na středním stupni vzdělání. Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, aby byl schopen ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat k organizaci a řízení svého života. Výuka informatiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Hospodaření domácnosti - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; tvorba účtenky, porovnání cen podle grafu. 2.Časové vymezení Předmět Informatika je vyučován na II. stupni, od 5. do 9. ročníku, v časové dotaci 1 hodiny/ týden. Škola nabízí i povinně volitelný předmět Výpočetní technika v rozsahu 1 hodina/týden pro žáky ročníků. Výuka předmětu Informační a komunikační technologie je založena hlavně na samostatné práci žáků, příp. spolupráci ve skupinách při tvorbě krátkodobých i dlouhodobých projektů. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium) Kreativita

2 Komunikace (dialog - vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů, komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod., efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech zvyky a tradice národů Evropy, místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět, život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Environmentální výchova naše obec - přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda Mediální výchova vnímání mediálních tvorba mediálního pro webové stránky školy 3.Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vést žáka k smysluplnému porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím vytvořit od raného věku žáků pozitivní vztah k informačním technologiím, jakožto prostředků k získávání, třídění, zpracování a prezentace informací, které žáka každodenně zasahují při zpracovávání získaných informací třídit a rozlišovat podstatné od nepodstatného, navrhovat různé způsoby řešení, vyvozovat konečné závěry, o vzniklých problémech hovořit používat počítače a periferie od samého prvopočátku smysluplně, osvojovat si standardní postupy při zpracovávání informací, zavrhnout dosud přetrvávající způsob práce pokus omyl při vyhodnocování informace porovnávat a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací postupně vést žáky k přesnému vyjadřování, ovládnutí a užívání jazyka informatiky

3 vést žáky k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití upozorňovat žáky na využití informací v různých oblastech lidské činnosti, vytvářet návaznosti v probíraném učivu vést žáky k sebehodnocení, aby si každý uvědomoval, které učivo ovládá, co sám dokáže vyřešit, co si dokáže samostatně ověřit, aby to, co chápe a umí dovedl předávat druhým a sám věděl, které činnosti a postupy si potřebuje doplnit tvořivě využívat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce pochopit funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů Kompetence k řešení problémů každém řešeném problému s žáky hovořit, problémy důkladně rozebrat, navrhnout a vyzkoušet různé možnosti řešení dát žákům prostor pro vhodné pojmenování problému nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití naučit žáky nevzdávat se při prvním nezdaru, hledat pomoc v různých učebnicích a uživatelských příručkách a manuálech, ve spolupráci se spolužáky, s učitelem ale i doma v rodině pro vedení žáka ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, je třeba rozvíjet algoritmické myšlení, logické myšlení, nechat žáky obhajovat své řešení a prezentace výsledků své práce nastolovat problémové situace, aby žáci dokázali poznané metody řešení uplatnit i v jiných oblastech celoživotního vzdělávání Kompetence komunikativní vyjadřovat svoje názory třeba zpočátku na základě intuice a tyto posléze zpřesňovat při práci s hardwarem a softwarovým vybavením popisovat prováděné činnosti, dotazovat se na vzniklé nejasnosti, komunikovat se spolužáky, sledovat jejich závěry porovnávat výsledky své práce s výsledky práce spolužáků, argumentovat, obhajovat výsledky své práce, poučit se od druhých, naslouchat upřesnění učitele poznávat správný jazyk informatiky, užívat správné termíny při zpracovávání výsledků své práce dbáme u žáků na to, aby používali ustálené postupy

4 Kompetence sociální a personální pokud už musíme přistoupit k práci ve dvojicích nebo i větších skupinách jednoznačně přiřadit role ve skupině a vytvořit přesná pravidla pro práci, samozřejmě ve spolupráci všech zúčastněných žákům dát možnost diskutovat při řešení úkolů vést žáky k ohleduplnosti u uznání práce druhých, k poskytnutí rady a pomoci druhým, zvláště spolužákům, kteří nemají počítače doma a nemají dostatečné znalosti a dovednosti pěstovat v žákovi pozitivní představu o sobě samém, vždy mít možnost vyslovit své názory a obhájit svůj způsob řešení Kompetence občanské respektováním práv k duševnímu vlastnictví při užívání softwaru zaujetím odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích rozvíjením důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při ovládnutí informačních technologií vedením žáka k sebekontrole, soustavnosti, systematičnosti a přesnosti podporou tvořivé činnosti žáků Kompetence pracovní pro řešení problémů, které jsou před něho staveny, prezentaci výsledků své práce, získávání informací používá bezpečně a účinně výpočetní techniku doplněnou přídavnými periferiemi při použití vhodného softwaru dodržuje vymezená pravidla pro jeho používání (softwarové právo) používáním různých verzí programů, prací na různých počítačích se postupně bez problémů adaptuje na změněné nebo nové pracovní podmínky dodržuje stanovená přesná pravidla pro práci s výpočetní technikou, návody pro práci s přídavnými zařízeními a instalační postupy pro instalaci softwaru dodanou výrobci dodržuje hygienické a zdravotní normy při práci s výpočetní a prezentační technikou odpovědně přistupuje z hlediska ochrany životního prostředí k likvidaci obalů, papíru, tonerových kazet. je mu jasný pojem a postup nakládání s nebezpečnými odpady a jejich bezpečná likvidace poškozené monitory na základě získané ICT gramotnosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, učiní podložené rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) 5. Historie informací základní pojmy informační činnosti informace, informační zdroje, informační instituce chápe společenský tok informací vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací MV: Vlastivěda pojem informace, vývoj dorozumívání mezi lidmi, telegraf, telefon, rádio, televize, počítače, internet 5. Seznámení s počítačem struktura, základní funkce a popis počítače a přídavných zařízení z čeho se počítač skládá monitor práce s klávesnicí práce s myší -klik,dvojklik přídavná zařízení postup zapnutí a vypnutí počítače uživatelský účet hardware a software 5. Hygiena práce u počítače jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem i softwarem využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie korektně zapíná a vypíná stanici a přihlašuje se do sítě a odhlašuje se orientuje se na klávesnici, s myší ovládá základní operace respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW a postupuje poučeně i v případě jeho závady chrání data před PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena MV: Přírodověda - ochrana zdraví

6 5. Windows - základní informace o systému důležité ikony na ploše hlavní nabídka nabídka Start příslušenství programy, dokumenty a soubory složka - vytvoření, označování a otvírání, přejmenování okno složky - změna velikosti, posouvání mazání jedné a více složek najednou přesun složek kopírování přehled ve složkách velikost složky a dokumentu změna pozadí, vlastní spořič na pozadí spořič obrazovky, vzhled plochy 5. Malování - základní popis okna plechovka nový dokument štětec poškozením, ztrátou a zneužitím umí svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat MV: Aj MV: M - geometrické tvary, Vv - barvy

7 úsečka - více barev nastavení více barev, kapátko, lupa - ukládání a otvírání dokumentu označování pomocí nástroje výběr přesouvání výběr libovolného tvaru kopírování klávesové zkratky mazání pomocí klávesy Delete vkládání textu do obrázku 5. Textový editor - Microsoft Word - úvodní část základy psaní - velká písmena, diakritika, zvláštní znaky základní funkce textového a grafického editoru dokument - nový dokument, otevření a zavření dokumentu práce s textem - označování, mazání, vkládání textu, přesun textu písmo - základní formát písma, velikost, font, barva písma, náhled kopírování úprava dokumentu - odstavce, dopisový formát, pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba referátů MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů

8 odsazení 1. řádku, pravítko uložení dokumentu obrázek - vkládání obrázků z Klipartu úprava obrázku WordArt 5. Počítačové sítě - úvodní část lokální síť globální síť - Internet prohlížeč - Internet Explorer, ostatní prohlížeče hypertextové odkazy vyhledávací stránky, vyhledávání pomocí klíčových slov stahování - obrázky 5. Elektronická pošta - program Microsoft Outlook - úvodní část nový dopis, úprava textu, přečtení dopisu, odpověď adresy na stejném serveru mazání nepotřebných zpráv předat dál při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení PT: MD receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, stavba mediálního VDO svoboda slova (i jeho nebezpečí), pluralita názorů EGS vyhledávání informací o světě PT: OSV pravidla komunikace

9 Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) Windows pokračování jak co otevřít v daném programu seřazení položek ve Start Program-přepínání mezi programy,operace s adresáři a soubory hlavní nabídka ikony snadného spuštění schování spodní lišty ovládací panely kontrola disku, defragmentace instalování programů vytvoření zástupce programu na pracovní ploše Windows využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena Hardware - historie výpočetní techniky - jak počítač pracuje - části a díly počítače - základní deska,procesor,harddisk, paměť RAM, přídavné karty, zdroj - disketová jednotka, CD ROM, DVD mechaniky, - externí zařízení počítačemonitory, klávesnice, myš - další připojitelná zařízení počítače respektuje pravidla bezpečné práce s HW a postupuje poučeně i v případě jeho závady

10 Software - operační systémy - druhy operačních systémů - uspořádání dat na disku - další pojmy operačních systémů Microsoft Office Microsoft Word pokračování úprava WordArtu barva, tvar, stíny, trojrozměrný efekt kreslení odrážky a číslování tabulky vkládání speciálních znaků formát odstavce tabulátory posun, zarovnání sloupec, oddíl, konec stránky a konec oddílu čísla stránek záhlaví, zápatí automatické opravy styl vzhled stránky kopírování formátu základní formátování textu Skenování - skenování obrázků, textů respektuje pravidla bezpečné práce s SW a postupuje poučeně i v případě jeho závady pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba mediálního MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů Fin. Gram.: - projekt Hospodaření domácnosti

11 - úprava v dokumentu Multimediální prezentace PowerPoint programy pro tvorbu prezentací, druhy prezentací základní okno programu šablony rozložení snímků přidání dalších snímků prohlídka prezentace nové textové pole úprava textu velikost písma, barva písma, zarovnání textu mazání textových polí a celých snímků vložení grafických objektů obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary efekty objektů zvuk, časování, přechod mezi snímky vlastní pozadí hypertextové odkazy zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě PT: MDV tvorba mediálního MV: prezentace učiva jiných předmětů Počítačové sítě - pokračování uživatelský účet, heslo Internet historie Internetu, funkce Internetu vyhledávače (Seznam, při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace PT: MDV receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, Stavba mediálního

12 Google) vyhledávání na internetu oblíbené stránky organizace v oblíbených položkách uložení stránky komunikace přes . na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Microsoft Outlook pokračování ová adresa kontakty Důvěryhodnost zdroje ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost PT: MDV vnímání autora mediálních, stavba mediálních Počítačová kriminalita pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví MV: Ov,D,Z,Fy,Př - příprava projektů PT: VDO občan, občanská společnost a stát Ochrana na internetu anonymita při chatování spamy Počítač a zdraví PT: EV MV: ZDR Počítačová grafika vektorová grafika PT: MDV tvorba mediálního

13 rastrová grafika uplatňuje základní Programy pro zpracování grafiky vektorová grafika program Zoner Callisto úvodní část základní objekty, vkládání objektů nástroj Výběr a editace objektů označení, změna velikosti, přesun, rotace a zkosení objektu, nástroj Tvarování objektů tvary obdélník, čtverec, kružnice, elipsa, mnohoúhelníky, hvězdy,úsečky, křivky duplikační režim ukládání grafiky text umělecký text, barva textu, editace textu Digitální fotografie - princip digitálního fotografování - program na úpravu fotek (Picture Manager) Digitální videokamera estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem MV: M - geometrické tvary, osová souměrnost Tabulkový procesor Microsoft Excel základní okno buňka typ buňky, velikost ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a PT: MDV tvorba mediálního EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 buňky, označení více buněk základní úpravy textu font, zarovnání, barva písma, výplň buněk práce s tabulkou přesun, označování, vkládání a odstraňování řádků a sloupců základní funkce graf tvorba grafu kopírování formát buňky číslo, zarovnání, ohraničení řazení dat tisk náhled, nastavení záhlaví a zápatí využívá vhodných aplikací MV: M, Z tvorba grafů, tabulek Databáze Microsoft Access seznámení s programem tvorba jednoduché databáze Internet závěrečná část připojení k internetu modem, WiFi, pevné připojení vyhledávání na internetu internetový obchod česko anglický slovník online chápe společenský tok informací vznik přenos transformace zpracování distribuce informací používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

15 8. 9. Tvorba webových stránek jazyk HTML- tvorba HTML stránek, TAGY, kostra dokumentu tři moduly programu FrontPage tvorba stránky barva pozadí, stejné pozadí více stran barva písma, barva hypertextových odkazů úprava textu zarovnání odstavců, nástroje pro úpravu textu obrázek vkládání, velikost, zarovnání obrázku ukládání stránek prohlížení dokumentu prohlížečem hypertextové odkazy odkaz pro zaslání ové zprávy umístění stránky na server zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního Zvuk Windows Media Player přehrávání formáty internetová rádia vypalování obaly CD tvorba Počítačové viry - jak se viry projevují - antivirové programy

16 8. 9. Počítačové sítě - typologie sítí (rozdělení sítí dle velikostí, co je potřeba pro připojení do sítě) Technologie tisku - DPI - Jehličkové tiskárny - Inkoustové tiskárny - Laserové tiskárny - Barevný tisk

17 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výpočetní technika Ročník Učivo Očekávané výstupy Průřezová témat (PT) Mezipředmětové vztahy (MV) Vývojové trendy informačních technologií Hardware Software (OS, ) využívá standardní funkce počítače a jeho periferie chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW, postupuje poučeně i v případě jeho závady PT: OSV - Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání Microsoft Office Microsoft Word úprava WordArtu psaní editace textu práce s nástroji Skenování - skenování obrázků, textů - úprava v dokumentu pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru PT: MDV tvorba mediálního MV: Vv - kreslení, ČJ - využití slohových postupů Multimediální prezentace zpracuje a prezentuje PT: MDV tvorba mediálního

18 PowerPoint - Principy snímků - Rozvržení obrazovky - Operace s grafickým objektem - Speciální externí prvky v prezentaci - Vzhled PP, vkládání objektů - Schránka a operace se schránkou - Vkládání, efekty - Rozšířené efekty - Spuštění prezentace - Projekt v PP - - autorská práva na uživatelské úrovni informace v multimediální formě zpracovává informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví MV: prezentace učiva jiných předmětů Počítačové sítě uživatelský účet, heslo Internet historie Internetu, funkce Internetu WWW vyhledávače (Seznam, Centrum, Google, Jyxo, Altavista) vyhledávání na internetu oblíbené stránky organizace v oblíbených položkách uložení stránky otisk obrazovky komunikace přes Internet : , ICQ, SKYPE, Chat při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení PT: MDV receptivní činnosti kritické myšlení a vnímání mediálního, Stavba mediálního

19 Microsoft Outlook ová adresa kontakty kalendář Důvěryhodnost zdroje ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví PT: MDV vnímání autora mediálních, stavba mediálních MV: Ov,D,Z,Fy,Př - příprava projektů Počítačová kriminalita PT: VDO občan, občanská společnost a stát Ochrana na internetu anonymita při chatování spamy nakupování a placení po internetu Počítač a zdraví PT: EV MV: ZDR Počítačová grafika vektorová grafika rastrová grafika Programy pro zpracování uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního MV: M - geometrické tvary, osová souměrnost

20 grafiky vektorová grafika program Zoner Callisto nástrojové lišty práce s objekty tvary zrcadlení podle os změna měřítka pracovní plochy duplikační režim ukládání grafiky text umělecký text, barva textu, editace textu tvorba dokumentu v Zoner Callistu Gifové animace - UnFreez (obr. s příponou gif) - Stop motion (vlastní foto.) Tvorba komiksů (Toondoo) Digitální fotografie - princip digitálního fotografování - program na úpravu fotek (Adobe Photoschop, IrfanView, Picasa) - dokumentace akcí PT: MDV tvorba mediálního EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí

21 7. 9. Digitální videokamera Tabulkový procesor Microsoft Excel práce s buňkou úpravy textu práce s tabulkou, prostorová tabulka další funkce graf tvorba grafu, prostorové natáčení grafů, velikost a formát textů, barvy a textury kopírování číselné řady formát buňky číslo, zarovnání, ohraničení řazení dat, databáze tisk náhled, nastavení záhlaví a zápatí ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací MV: M, Z tvorba grafů, tabulek Fin. Gram.: - tvorba účtenky, - porovnání cen podle grafu Internet připojení k internetu modem, WiFi, pevné připojení internetové protokoly software vyhledávání na internetu internetový obchod česko anglický slovník online chápe společenský tok informací vznik přenos transformace zpracování distribuce informací používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

22 7. 9. Tvorba webových stránek jazyk HTML- tvorba HTML stránek, TAGY, kostra dokumentu tři moduly programu FrontPage tvorba stránky barva pozadí, stejné pozadí více stran barva písma, barva hypertextových odkazů úprava textu zarovnání odstavců, nástroje pro úpravu textu obrázek vkládání, velikost, zarovnání obrázku ukládání stránek prohlížení dokumentu prohlížečem hypertextové odkazy změna formátu rozměr, miniatury zobrazovaná velikost obrázku, okraje, průhledné pozadí obrázku vkládání videa odkaz pro zaslání ové zprávy umístění stránky na server Zvuk Windows Media Player přehrávání zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem PT: MDV tvorba mediálního

23 formáty grabování internetová rádia vypalování obaly CD tvorba Počítačové viry - jak se viry projevují - antivirové programy Počítačové sítě - typologie sítí (rozdělení sítí dle velikostí, co je potřeba pro připojení do sítě) Technologie tisku - DPI - Jehličkové tiskárny - Inkoustové tiskárny - Laserové tiskárny - Barevný tisk

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 8. úprava 25.8.2015 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

Více

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky,

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti

Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média.

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média. Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (ICT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Zapne a korektně vypne počítač; přihlásí se do školní

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Posláním vyučování informatiky je vést žáky k pochopení základních pojmů,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) 5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výpočetní technika je předmětem volitelným a navazuje na předmět Informatika v 6. ročníku. Vzdělávací

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny fontů, záhlaví a zápatí, rozdělení textů do sloupců Vytvoření

Více

INFORMATIKA (5. 6. ročník)

INFORMATIKA (5. 6. ročník) INFORMATIKA (5. 6. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více