MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash"

Transkript

1 MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web:

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH Funkce služby MultiCash Technické podmínky pro provoz aplikace Hardware Klient pracovní stanice Server Síové prostedí Software Klient pracovní stanice Server Spuštní aplikace a pihlášení uživatele Pihlášení uživatelským jménem a heslem Pihlášení elektronickým podpisem Pihlášení systémovým jménem Základní modul Spuštní komunikace pro píjem dat z banky Pehled zstatk Pehled výpis Pehled obrat a pedútovaných položek Historie výpis a obrat Neaktivní úet Zobrazení a tisk informací z Info panelu Systémový protokol Zálohování aplikace a dat Zálohování databází aplikace Obnova databází ze zálohy Zadání a odeslání platebních píkaz Spuštní platebních modul Modul eský tuzemský platební styk (CZI) Manuální zadání tuzemského platebního píkazu Import souboru tuzemských platebních píkaz Modul eský zahraniní platební styk (CZA) Typy zahraniního platebního styku Manuální zadání zahraniního platebního píkazu Import souboru platebních píkaz Modul SEPA plateb (SPA) Nastavení modulu Manuální zadání platebních píkaz SEPA Import souboru platebních píkaz SEPA Modul SWIFTových zpráv MT101 (RFT) Nastavení modulu Manuální zadání platebního píkazu MT Import souboru platebních píkaz MT Ovení platebních píkaz Jednotlivé ovení Web:

3 Skupinové ovení Hromadné ovení Odeslání platebního souboru do banky Komunikaní heslo, elektronický podpis a automatické odeslání Historie plateb Správce Historie ve Správci Dodatené podepsání platebního souboru a jeho odeslání Vymazání platebního souboru Vícenásobný výbr Interní ovení importovaných soubor ve Správci Pímá komunikace Nejastjší chyby penosu a jejich odstranní Chyby spojené se souborem bankovních parametr (BPD) Penos perušen (11) Soubor bankovních parametr je blokován (19) Chybn zadané komunikaní heslo (23) Chyba 17 Uživatel po tech pokusech zablokován Chyby spojené s elektronickým podpisem Zmna uživatelských hesel a generování nových klí (EP) Heslo pro pihlášení do programu asové zpoždní po tech neúspšných pokusech o pihlášení Zmna komunikaního hesla Zmna hesla pro elektronický podpis Generování páru klí pro elektronický podpis Parametry komunikace s bankou Vzdálený elektronický podpis MultiCash WebSign Pihlášení Popis aplikace Záložka Správa Záložka Vzdálený podpis Datové formáty výpis a plateb Poznámky Web:

4 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH MultiCash je mezinárodní multibankovní systém pro obsluhu út, které jsou vedeny v rzných bankách na území eské republiky i v zahranií. MultiCash je služba pímého bankovnictví eské spoitelny, a.s. (dále jen Banka) urená pro nepetržitou obsluhu bžných út. Systém MultiCash je rozdlen na dv ásti: Klientskou ást, která je nainstalována na servery a pracovní stanice klienta a slouží pro pípravu a odeslání platební agendy do Banky a zptné pijímání report, napíklad výpis, zstatk, kurzovních lístk a dalších. Bankovní ást, která pijímá instrukce z klientských ástí systému MultiCash a pedává je bankovním systémm ke zpracování Funkce služby MultiCash Platební styk: Jednorázový i hromadný tuzemský platební píkaz k úhrad. Jednorázový i hromadný urgentní tuzemský platební píkaz k úhrad. Jednorázová i hromadná žádost o inkaso. Odeslání souboru plateb pro agendu sbrných út. Jednorázový i hromadný platební píkaz v cizí mn. Jednorázový i hromadný zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný urgentní zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný expresní zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný PRIEURO platební píkaz. Jednorázový i hromadný SEPA platební píkaz. Jednorázový platební píkaz MT101. Vzorové platební píkazy pro platby, které se asto opakují. Reporty: Denní výpis z útu ve formátu MT940, ABO a klientem voln definovaný TXT nebo CSV. Prbžné denní obraty na útech ve formátu MT942. Stav odeslaných plateb informace o provedení nebo neprovedení platebních transakcí. Aktuální zstatek na útu. Kreditní a debetní avíza k zahraniním platbám, pro firemní klienty navíc stornovací a poplatková. Seznam neprovedených žádostí o inkasa. Denní kurzovní lístek Banky. Provozní informace z Banky. Zprávy z Banky ve formátu ZIP souboru. Další funkce: Aplikace je dodávána v eské, anglické a nmecké jazykové verzi. Každý uživatel si mže zvolit vlastní jazyk aplikace. Detailní nastavení a správa pístupových práv k funkcím aplikace Web:

5 Nastavení a správa elektronických podpis pro jednotlivé uživatele. Nastavení výše dávkových a denních limit u platebních soubor. Vzdálený podpis a kontrola platebních píkaz odeslaných do Banky. Propojení aplikace MultiCash s úetním systémem klienta. Automatický tisk report a export dat do pedem definovaného umístní. Databáze obchodních partner. 2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ APLIKACE 2.1. Hardware Klient pracovní stanice Pro správné fungování aplikace MultiCash doporuujeme následující minimální konfiguraci Procesor Intel Pentium III 500 MHz nebo jiný se srovnatelným výkonem 512 MB RAM 40 GB HDD CD-ROM pro instalaci Monitor s rozlišením 1024 x 768 pixel Pipojená tiskárna pro tisk inicializaních dopis Myš Klávesnice Pro optimální chod aplikace doporuujeme tyto hodnoty: 1 GHz CPU 1 GB RAM HDD standardní kapacity a rychlosti Úložišt pro elektronický podpis Pro uložení elektronického podpisu zvolte jednu z následujících možností: Disketová mechanika (3,5 ) USB flash disk Pevný nebo sdílený síový disk Pro komunikaci Pro komunikaci s Bankou je využíváno internetové spojení TCP/IP protokol. Je teba povolit komunikaci na port 1350, 1360 a DNS adresu Banky (pop. IP adresu) multicash.csas.cz ( nebo ) Server Minimální požadavky na server pro síovou instalaci 1 GHz CPU Web:

6 512 MB RAM 40 GB HDD, nejmén 100 MB volného místa na HDD podle množství stahovaných dat a potu nainstalovaných modul CD-ROM pro instalaci Monitor s rozlišením 1024x768 pixel Myš Klávesnice Pro optimální chod aplikace doporuujeme tyto hodnoty: tyjádrový procesor 4 GB RAM diskové pole RAID 10 se záložním napájením Upozornní: U síových instalací do pti poíta, kdy jako server pro aplikaci MultiCash slouží jeden z nich, je teba na tomto serveru zabezpeit dostatenou velikost RAM, aby nedocházelo k trvalému swapování na disk Síové prostedí Doporuujeme 100/1000Mbitovou sí, 10Mbitová sí nevyhovuje. Pi rozsáhlých síových instalacích doporuujeme konfiguraci ešit individuáln. V prostedí Novell Client se mže aplikace chovat nestabiln. Pro provoz programu MultiCash je nutný protokol TCP/IP a povolené porty: 4711, 4712 pro spuštní programu MultiCash (komunikace s databází) 443 mezi DMZ a internetem pro šifrované SSL pipojení 445 Microsoft DS 139 NETBIOS Session Service 138 NETBIOS Datagram Service 137 NETBIOS Name Service 135 NETBIOS Name Service Upozornní: Pokud je aplikace MultiCash na stran klienta nastavena prostednictvím TCP/IP protokolu na DNS záznam multicash.csas.cz, Banka zaruuje její funknost v automatickém režimu 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Technické ešení systému MultiCash je navrženo tak, aby v pípad technických nedostatk automaticky pepínalo komunikaci klientských aplikací MultiCash na primární nebo záložní lokalitu Banky, které v normálním režimu pracují zárove. Pokud klient komunikuje s bankovní stranou systému MultiCash prostednictvím TCP/IP protokolu (internetu), avšak jeho konfigurace, pop. bezpenostní politika internetové komunikace neumožují nastavit komunikaci na DNS záznam multicash.csas.cz, pak má v parametrech komunikace nastavenou pevnou IP adresu jedné z lokalit. V pípad pepnutí komunikace na záložní lokalitu musí být tato IP adresa manuáln zmnna na stran klienta ( , ) Web:

7 2.3. Software Klient pracovní stanice Doporuujeme použít souborový systém NTFS. Pi FAT32 nesmí být jméno uživatelského profilu v operaním systému s diakritikou. Windows XP Windows XP Home Edition tato verze není použitelná pro síovou instalaci, protože neobsahuje prostedky pro nastavení pístupových práv. Windows Vista pro správné fungování aplikace MultiCash doporuujeme nejmén verzi Business. Windows Server Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší, jazyková verze dle OS. Internet Explorer 6.5 a vyšší Doporuujeme použít souborový systém NTFS. Windows 2003 Server Windows 2008 Server Upozornní: Výše uvedený software musí být instalován vetn všech aktualizací (Service Pack). Pokud chcete použít software MultiCash na systému Windows 2008 Server, zkontrolujte následující oblasti, ve kterých došlo k podstatným zmnám, zejména body 1, 3, 5: 1. User Account Kontrol (ízení uživatelských út) v nkterých pípadech je nutné UAC pednastavit nebo úpln vypnout. 2. Konfigurace sít pi špatné konfiguraci sít služba databáze bží, ale klienti nejdou ke služb pipojit. 3. Byla zmnna standardní pístupová práva pro služby. 4. Firewall v nové verzi pi zmn základního nastavení FW mže dojít k problémm. 5. Vylepšení funkce REMOTEAPPS nová verze se podobá Citrixu, což vede ke zmn požadavk na konfiguraci. 3. SPUŠTNÍ APLIKACE A PIHLÁŠENÍ UŽIVATELE Klientskou aplikaci systému MultiCash spustíte pomocí ikony MultiCash, která je obvykle umístna na ploše vašeho monitoru. Pokud ikona není na ploše, aplikaci spustíte v nabídce Start Programy MultiCash. Po spuštní aplikace MultiCash se pihlásíte jedním z následujících 3 zpsob, podle nastavení parametr vašeho uživatelského profilu. Nejastjší zpsob pihlášení do aplikace MultiCash je pomocí pihlašovacího jména a hesla Web:

8 3.1. Pihlášení uživatelským jménem a heslem Po spuštní aplikace MultiCash se zobrazí dialogové okno Pihlášení, do kterého zadáte pihlašovací jméno a heslo, které jste si zvolili pi založení uživatelského profilu: Uživatelským jménem mže být zkrácené jméno uživatele (pole Uživatel nejvýše 8 znak) nebo dlouhý popis (pole Jméno nejvýše 35 znak vetn diakritiky). Po zadání pihlašovacích údaj stisknte tlaítko MultiCash.. Pokud jsou všechny údaje správné, spustí se základní modul aplikace Upozornní: Po 3. chybném zadání pihlašovacích údaj dojde k zablokování vašeho uživatelského profilu. Jeho odblokování v nabídce Uživatel Správa uživatel mže provést pouze uživatel s administrátorskými pístupovými právy do aplikace MultiCash, více v kapitole 9.1. Heslo pro pihlášení do programu Pihlášení elektronickým podpisem Pokud vlastníte elektronický podpis, mžete jej používat pro pihlašování do aplikace MultiCash. V dialogovém oknu do ádky pro heslo zadejte heslo ke svému elektronickému podpisu. Po potvrzení pihlašovacích údaj tlaítkem podpisem: budete vyzváni ke vložení média s elektronickým 3.3. Pihlášení systémovým jménem Posledním zpsobem pihlášení do aplikace je použití systémového jména uživatele, které se využívá pro pihlášení na pracovní stanici. Pokud je ve vašem uživatelském profilu tento zpsob pihlášení nadefinován, aplikace MultiCash se spustí bez zadání pihlašovacích údaj. 4. ZÁKLADNÍ MODUL V základním modulu se spouští platební funkce aplikace MultiCash a zárove se zobrazují informace z Banky, napíklad výpisy, zstatky, kurzovní lístky, pedútované položky a další. Uživatelé s administrátorskými právy zde mohou upravovat nastavení uživatelských profil a systémové parametry aplikace Web:

9 Nabídky Panel ikon Upozornní: Ve výchozím nastavení se v lišt ikon zobrazují velké ikony! Pro zmnu na malé ikony zvolte nabídku Zobrazit a zrušte zatržení u Velké ikony. Velké ikony Vtšinu funkcí aplikace MultiCash mžete spouštt z panelu ikon. Všechny pak ovládáte pomocí položek v hlavní nabídce Spuštní komunikace pro píjem dat z banky Nastavení parametr komunikace s Bankou a stahování dat z Banky provádí osoba zodpovdná za instalaci aplikace MultiCash u klienta. Dodatené nastavení mže být provedeno pímo klientem za telefonické podpory zamstnanc Podpory služby MultiCash. V základním modulu aplikace MultiCash spustíte komunikaci s Bankou ikonou Stažení výpis a ostatních dat z banky: Stažení výpis a ostatních dat z banky Pokud máte založeno více dávek penosu, zobrazí se nabídka s možností výbru penosu dat. Peddefinovaný název penosu je AUTOMAT. Pokud máte definován pouze penos AUTOMAT, okno volby penosu se nezobrazí a rovnou dojde ke stažení dat z Banky Web:

10 Volbu penosu potvrdíte tlaítkem a data z Banky se stáhnou do vaší aplikace. Prbh stahování vidíte v komunikaní lišt v levém dolním rohu obrazovky. V lišt se zobrazuje aktuální stav komunikace na vybrané pracovní stanici. Aktuální stav komunikace Poíta, pro který chcete vidt stav komunikace Banka, se kterou práv komunikujete Zrušení komunikace, která je momentáln spuštna Stav spuštné komunikace Zobrazení práv spuštné komunikace Název staženého souboru 4.2. Pehled zstatk Pehled zstatk na útech pipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Zstatky nebo pomocí nabídky Vyhodnocení Zstatky. V tomto zobrazení vidíte denní zstatky a souty kreditních a debetních položek na všech útech pipojených do aplikace MultiCash. S nainstalovaným modulem CBA pak i aktuální zstatky. Zstatky Web:

11 Zobrazí historii denních zstatk Výbr útu pro zobrazení zstatk Aktuální informace o zstatcích Upozornní: Zobrazená data se shodují s posledními výpisy, které jsou v aplikaci MultiCash k dispozici. Pro aktuální zstatky na útech použijte nabídku Vyhodnocení Obraty nebo tlaítko Aktuální informace o zstatcích, pokud máte instalován pídavný modul CBA aktuální zstatky. Nezapomete, že pro získání nejaktuálnjších hodnot zstatk je nutná komunikace s Bankou. Na obrazovce mžete mnit šíku sloupc. Pro zobrazení celé historie denních zstatk zaškrtnte políko Zobrazit vše Pehled výpis Pehled denních výpis na útech pipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Výpisy nebo pomocí nabídky Vyhodnocení Výpisy. Výpisy Web:

12 Výbr ísla útu Výbr data výpisu Zobrazení detailu píjemce nebo plátce Zobrazení dalších detail obratu Výbr parametr pro zobrazení a tisk výpis Tisk všech výpis nebo podle výbrových kritérií Tisk vybraného výpisu Stisknutím tlaítka o píjemci a referencích platby. Stisknutím tlaítka se v hlavice obrazovky Výpisy zobrazí detaily zobrazíte další podrobnosti o platb. Tlaítko slouží k vytištní vybraného výpisu. Tlaítkem zadáváte parametry pro zobrazení a tisk vybraných výpis. Pokud ve funkci Výbr nestanovíte podmínky zobrazení/tisku, kliknutím na tlaítko vytisknete všechny výpisy uložené v aplikaci. Po zvolení funkce Výbr je nutné nastavit podmínky pro zobrazení/tisk: Web:

13 Smaže nastavené podmínky a vrátí zobrazení do výchozího stavu Uloží nastavené podmínky pro další použití Nate uložené podmínky pro výbr Po potvrzení nastavených podmínek tlaítkem mžete v následujícím dialogovém okn zvolit zaízení pro tisk, typ tiskové sestavy, popípad setídit údaje na tiskové sestav. Výbr parametru pro setídní na tiskové sestav Tídit podle parametru vzestupn nebo sestupn Výbr zaízení, kde bude tisk proveden Výbr sestavy pro tisk Zrychlený výbr provedete zadáním hledaného údaje do píslušného sloupce vyhledávací lišty. Vyhledávací lišta Upozornní: Data natená z výpis jsou kontrolována. Pokud byla pi naítání výpis zjištna chyba ve zdrojovém souboru, zobrazí se ikona chybového hlášení. Po kliknutí na tuto ikonu se oteve okno zobrazující následující chyby: Souet transakcí a poáteního zstatku se nerovná konenému zstatku Web:

14 Poátení zstatek se nerovná konenému zstatku pedešlého výpisu Konený zstatek se nerovná poátenímu zstatku následujícího výpisu Oznaení druhu chyby Ikona chybového hlášení 4.4. Pehled obrat a pedútovaných položek Pehled obrat na útech spustíte ikonou Obraty nebo v nabídce Vyhodnocení Obraty. V tomto zobrazení jsou k dispozici dv základní funkce: Vyhledávání vyhledávání obrat na útech, napíklad pro vytvoení statistik nebo dohledání konkrétního obratu podle návodu v kapitole 4.3 Pehled výpis. Zobrazení pedútovaných položek zobrazení prbžných denních výpis z út. Souástí pedútovaných položek jsou také informace o prbžných denních zstatcích na útech, které Banka generuje nkolikrát za den, abyste byli prbžn informováni o aktuálních obratech na vašich útech. Obraty Web:

15 Výbr zobrazovaných informací Výbr ísla útu Výbr parametr pro zobrazení a tisk výpis Tisk obrat podle výbrových kritérií Tisk výpisu, ze kterého pochází práv vybraný obrat Tlaítkem provádíte zadání výbrových parametr pro zobrazení urité podskupiny obrat v aplikaci MultiCash. Stejným zpsobem, jako bylo popsáno v kapitole 4.3 Pehled výpis. Upozornní: U pedútovaných položek je teba zvolit bu parametr Datum zpracování, nebo Datum splatnosti, protože tyto obraty ješt nejsou na žádném výpisu uvedeny. Není tedy možné vybírat podle kritéria íslo výpisu a Datum výpisu. Funkce v okn Výbr se používají stejným zpsobem jako u výpis. Nadefinované podmínky si mžete uložit pro píští použití. Tisk probíhá stejn jako u výpis. Na konci tiskové sestavy je aktuální saldo Historie výpis a obrat Parametr Historie výpis umožuje dlouhodobé ukládání a vyhledávání informací z výpis a obrat. Starší výpisy jsou pesunuty do archivních svazk namísto jejich úplného vymazání. Tuto funkci aktivujete v nabídce Správa Parametry pro CashManagment Web:

16 Správa Výbr parametru pro zobrazení historie výpis Nastavení doby pro mazání archivu V rolovacím menu Vést historii výpis? zadáte velikost jednotlivých svazk archivu, které chcete zobrazit: Žádná Msín tvrtletn Dvakrát za rok Každoron Celkový Parametrem Po kolika msících vymazat historii výpis? uríte asové období, po kterém bude uložený archiv smazán. Pi zadání íslice 0 historie nebude mazána. Zadané parametry uložíte tlaítkem. Pístup k datm z historie je k dispozici v náhledu výpis i obrat, výbrem požadovaného svazku archivu Web:

17 Výbr archivního svazku 4.6. Neaktivní úet Tímto parametrem deaktivujete již nepoužívaný úet, který má zstat v databázi pro pehled historie. V základním modulu pomocí nabídky Pomocné databáze Úty vyberte úet, který chcete deaktivovat. Pro zobrazení detailu o útu umístte kurzor na píslušný záznam a potvr te stisknutím klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím. Otevít ho mžete také kliknutím na pravé tlaítko myši a volbou nabídky Zobrazit detaily. Zobrazí se dialogové okno, kde oznaíte parametr Neaktivní úet. Oznaení aktivního/neaktivního útu Pro deaktivaci útu zaškrtnte Úet bude nyní v pehledu výpis, obrat i zstatk oznaen jako neaktivní. Neaktivní úet 4.7. Zobrazení a tisk informací z Info panelu Info panel ukazuje typy penos, které byly nastaveny v Systémových parametrech aplikace MultiCash pi instalaci. Tyto parametry jsou pístupné v základním modulu MultiCash v nabídce Web:

18 Správa Systémové parametry. Protože poet zobrazovaných typ penos je omezen na tyi, stanovte si prosím, které informace jsou pro vás zásadní, a podle toho upravte nastavení. Nastavení typ penos pro zobrazení v Info panelu Nastavení doby, kdy se budou informace v Info panelu zobrazovat Nepetené informace jsou v Info panelu oznaeny tuným písmem. Petené informace se pesouvají do Historie, kde se archivují po dobu, kterou jste si zvolili. Poté jsou automaticky smazány. Nepetené informace Oblast, kde se informace zobrazí po výbru kliknutím Petené informace pesunuté do historie Kliknutím na vybraný záznam se oteve náhled ve stedním okn hlavní obrazovky. Dvojitým kliknutím se oznaený záznam oteve v prohlížei aplikace MultiCash, kde máte možnost mnit font, vytisknout soubor nebo vyhledávat v textu Web:

19 Zmna fontu písma Vyhledávání v textu Tisk textu na tiskárnu Tisk textu do PDF Pokud je typ souboru propojen s njakým programem v operaním systému, napíklad Poznámkový blok pro typy souboru DKU kurzovní lístek, soubor se kliknutím oteve v tomto programu, kde s ním mžete dále pracovat Systémový protokol V aplikaci MultiCash se veškeré záznamy o innosti a komunikaci aplikace s bankou shromaž ují v jediném systémovém protokolu. Ten je pístupný bu pes nabídku Správa Protokoly Zobrazit systémový protokol nebo pes ikonu Systémový protokol v lišt ikon základního modulu. V tomto dialogovém okn se zobrazuje aktuální systémový protokol. Pro vyhledávání v historických protokolech použijte ikonu Historie protokol nebo nabídku Správa Protokoly Historie systémového protokolu. Systémový protokol Historie protokol V dolní ásti okna Systémový protokol mžete nastavit zobrazení pouze tch záznam, které jsou pro vás dležité. Jinak jsou v dialogovém okn zobrazeny všechny záznamy o innosti aplikace. Výbrem konkrétního záznamu získáte detailní informace o jeho prbhu v horní ásti dialogového okna Web:

20 Zobrazení detailu k vybranému záznamu Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem nastavíte parametry vyhledávání. zobrazíte kompletní výpis Systémového protokolu. zobrazíte seznam chyb s výpisem modulu, pro který byly generovány. zobrazíte všechna informaní hlášení aplikace MultiCash. zobrazíte veškeré záznamy denního systémového protokolu ze všech modul. zobrazíte všechna hlášení o prbhu a výsledcích komunikace. zobrazíte informace z dalších protokol. uložíte aktuální systémový protokol do archivu. vytisknete vybrané záznamy Zálohování aplikace a dat Aplikaci MultiCash spolu s daty doporuujeme v pravidelných intervalech zálohovat pro pípadnou obnovu. Nejjednodušším zpsobem, jak provést zálohu celé aplikace vetn dat, je pravidelné zálohování celé složky, ve které je aplikace MultiCash nainstalována Zálohování databází aplikace Dalším zpsobem zálohování je záloha databází aplikace MultiCash. Konfigurace parametr pro zálohování se provádí v Systémových parametrech aplikace: Web:

21 Volba složky pro umístní zálohy Potlaí výzvu k zálohování pi ukonení aplikace. MCC Nastaví periodu, kdy se zane zobrazovat výzva k zálohování Upozornní: Nespouštjte zálohování, pokud používáte síovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete provést zálohování! Pro zálohování zvolte nabídku Správa Zálohování. Zobrazí se dialogové okno s informací o potu zálohovaných soubor, jejich velikosti a umístní. Komprese soubor probíhá automaticky pi zálohování. Spuštní procesu zálohování Bhem zálohování se zobrazují informace o prbhu. V levém zobrazení vidíte stav souboru, který je práv zálohován, vpravo postup celého zálohování. Nakonec se zobrazí hlášení Zálohování kompletní. Ukonení procesu zálohy potvr te kliknutím na tlaítko. Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash se pi jeho ukonování zobrazí výzva k provedení zálohy Web:

22 Vedle informací o datu poslední zálohy zde mžete nastavit opakování výzvy k zálohování nebo ji v políku Potlait výzvu na zálohování zcela zrušit Obnova databází ze zálohy Upozornní: Nespouštjte obnovu ze zálohy, pokud používáte síovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete obnovu provést! Po dobu, kdy bude probíhat obnova databází ze zálohy, nespouštjte aplikaci MultiCash! Pro obnovení databází ze zálohy použijte ikonu Obnovení zálohy v programové skupin MultiCash, v nabídce Start operaního systému. Po kliknutí na ikonu se objeví upozornní na nutnost mít k dispozici soubor se zálohou. Název tohoto souboru je wbackup.nnn, kde nnn je poadové íslo piazené aplikací MultiCash v prbhu zálohování napíklad wbackup.001. Po potvrzení je soubor wbackup.nnn naten z výchozího umístní pro zálohy, které je uvedeno v Systémových parametrech aplikace. Obnovit mžete všechny soubory nebo pouze vybrané. Výbr provedete bu klávesou Shift výbr bloku, nebo klávesou Ctrl jednotlivý výbr. Obnovu dat spustíte kliknutím na tlaítko Web:

23 Spuštní procesu obnovy ze zálohy Krom potu a velikosti zálohovaných soubor se zobrazí také poet obnovených soubor. Dv stavová zobrazení vás informují o postupu obnovování, první o aktuálním souboru a druhé o všech souborech k obnovení. Po ukonení procesu se objeví hlášení: Obnova souboru kompletní, které potvrdíte kliknutím na. Tak je obnova databází ze zálohy dokonena a mžete spustit aplikaci MultiCash. 5. ZADÁNÍ A ODESLÁNÍ PLATEBNÍCH PÍKAZ 5.1. Spuštní platebních modul Aplikace MultiCash je modulární aplikací, takže do základního modulu mohou být dodaten instalovány další platební moduly podle vašich poteb. Platební moduly se spouštjí z panelu ikon v základním modulu aplikace. V základní nabídce Banky jsou tyto platební moduly: eský tuzemský platební styk (CZI) eský zahraniní platební styk (CZA) SEPA platby (SPA) SWIFTové zprávy MT101 (RFT) Modul SEPA platby Modul plateb MT101 Modul eský zahraniní platební styk Modul eský tuzemský platební styk Web:

24 5.2. Modul eský tuzemský platební styk (CZI) Modul eský tuzemský platební styk (CZI) se po spuštní oteve v samostatném okn. Mžete mít spuštno více modul najednou a libovoln mezi nimi pepínat. V modulu eský tuzemský platební styk lze zadat, importovat, editovat a zaslat do Banky: Standardní domácí platební píkaz jednotlivý i hromadný Urgentní domácí platební píkaz jednotlivý i hromadný Žádost o domácí inkaso z útu píjemce jednotlivé i hromadné Manuální zadání tuzemského platebního píkazu V platebním modulu otevete ikonou Platební píkazy nebo v nabídce Platební píkazy Zadání platby dialogové okno, ve kterém mžete: zadávat nové píkazy upravovat manuáln zadané nebo importované píkazy mazat platební píkazy tisknout všechny typy zadaných platebních píkaz Platební píkazy Zobrazení typu píkazu Nový píkaz Na hlavní obrazovce pehledu databáze se zobrazují zadané, importované a uložené platební píkazy. V rolovacím menu Zobrazení typu píkazu uríte, jaké typy píkaz se zobrazí: Jednotlivé píkazy Trvalé píkazy Termínové píkazy Vzory Všechny píkazy Krom standardních tlaítek, a jsou na obrazovce tato tlaítka: Web:

25 oteve dialogové okno pro zadávání nových platebních píkaz. oteve pehled platebních píkaz, které jsou uloženy jako vzorové píkazy bez vyplnné ástky a data splatnosti. Vytvoíte je pomocí tlaítka Vzorový píkaz a vyplníte potebné údaje. zobrazí úel platby vybraného záznamu., kde v dialogovém okn Typ píkazu zvolíte nabídku zobrazíte platební píkazy, které nejsou správn vyplnny. vrátíte se na pehled všech platebních píkaz. Kliknutím na tlaítko požadovaný typ. se oteve dialogové okno Typ píkazu, ve kterém zvolíte Po výbru typu píkazu se oteve formulá pro zadání tuzemského platebního píkazu. Pokud znáte všechny údaje potebné k jeho vyplnní, mžete je typovat pímo do polí formuláe. Povinná pole jsou zvýraznna. Platby Píjemce Tímto tlaítkem mžete také vytvoit vzorový píkaz z již zadaného platebního píkazu Pole formuláe pro zadání tuzemského platebního píkazu: íslo píkazu program vám navrhne nejnižší nepiazené íslo píkazu, které mžete zmnit. Pokud omylem použijete již existující íslo píkazu, program vás na tuto skutenost upozorní po kliknutí na tlaítko a íslo píkazu zmní Web:

26 Typ platby zvolte typ platebního píkazu: Pevod Inkaso Urgentní pevod Pístupová tída pro zabezpeení informací o platebních píkazech v rámci firmy mžete jednotlivým uživatelm nastavit rzná pístupová práva. Tlaítkem zvolte píslušnou pístupovou tídu. Kód útu píkazce tlaítkem vyberte požadovaný úet píkazce z pomocné databáze út. Na této obrazovce mžete i založit nový úet. Do pole Kód útu píkazce zadáte íslo, které neexistuje v databázi út píkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového útu. Pidat nový záznam Popis zadaného útu Kód banky útu píkazce íslo útu píkazce Piate soubor bankovních parametr, který odpovídá bance, ve které je úet veden Kód píkazce, jemuž zadaný úet patí Kód píkazce píkazce mžete vybrat z databáze pomocí tlaítka doplnn z pomocné databáze út píkazce. nebo je automaticky Na této obrazovce mžete založit nového píkazce. Do pole Kód píkazce zadáte íslo, které neexistuje v databázi píkazc, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového píkazce Web:

27 Pidat nový záznam Kód píjemce pokud již máte píjemce uloženy v databázi píjemc, prove te výbr tlaítkem nebo zadejte nového na kart Píjemce. Záznam pidáte do databáze tlaítkem. Pokud píjemce nechcete uložit do databáze, na kart Píjemce nevyplujte pole Kód píjemce. Na této obrazovce mžete založit nového píjemce. Do pole Kód píjemce zadáte oznaení, které neexistuje v databázi píjemc, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového píjemce. Pidat nový záznam Web:

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více