MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash"

Transkript

1 MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web:

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH Funkce služby MultiCash Technické podmínky pro provoz aplikace Hardware Klient pracovní stanice Server Síové prostedí Software Klient pracovní stanice Server Spuštní aplikace a pihlášení uživatele Pihlášení uživatelským jménem a heslem Pihlášení elektronickým podpisem Pihlášení systémovým jménem Základní modul Spuštní komunikace pro píjem dat z banky Pehled zstatk Pehled výpis Pehled obrat a pedútovaných položek Historie výpis a obrat Neaktivní úet Zobrazení a tisk informací z Info panelu Systémový protokol Zálohování aplikace a dat Zálohování databází aplikace Obnova databází ze zálohy Zadání a odeslání platebních píkaz Spuštní platebních modul Modul eský tuzemský platební styk (CZI) Manuální zadání tuzemského platebního píkazu Import souboru tuzemských platebních píkaz Modul eský zahraniní platební styk (CZA) Typy zahraniního platebního styku Manuální zadání zahraniního platebního píkazu Import souboru platebních píkaz Modul SEPA plateb (SPA) Nastavení modulu Manuální zadání platebních píkaz SEPA Import souboru platebních píkaz SEPA Modul SWIFTových zpráv MT101 (RFT) Nastavení modulu Manuální zadání platebního píkazu MT Import souboru platebních píkaz MT Ovení platebních píkaz Jednotlivé ovení Web:

3 Skupinové ovení Hromadné ovení Odeslání platebního souboru do banky Komunikaní heslo, elektronický podpis a automatické odeslání Historie plateb Správce Historie ve Správci Dodatené podepsání platebního souboru a jeho odeslání Vymazání platebního souboru Vícenásobný výbr Interní ovení importovaných soubor ve Správci Pímá komunikace Nejastjší chyby penosu a jejich odstranní Chyby spojené se souborem bankovních parametr (BPD) Penos perušen (11) Soubor bankovních parametr je blokován (19) Chybn zadané komunikaní heslo (23) Chyba 17 Uživatel po tech pokusech zablokován Chyby spojené s elektronickým podpisem Zmna uživatelských hesel a generování nových klí (EP) Heslo pro pihlášení do programu asové zpoždní po tech neúspšných pokusech o pihlášení Zmna komunikaního hesla Zmna hesla pro elektronický podpis Generování páru klí pro elektronický podpis Parametry komunikace s bankou Vzdálený elektronický podpis MultiCash WebSign Pihlášení Popis aplikace Záložka Správa Záložka Vzdálený podpis Datové formáty výpis a plateb Poznámky Web:

4 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH MultiCash je mezinárodní multibankovní systém pro obsluhu út, které jsou vedeny v rzných bankách na území eské republiky i v zahranií. MultiCash je služba pímého bankovnictví eské spoitelny, a.s. (dále jen Banka) urená pro nepetržitou obsluhu bžných út. Systém MultiCash je rozdlen na dv ásti: Klientskou ást, která je nainstalována na servery a pracovní stanice klienta a slouží pro pípravu a odeslání platební agendy do Banky a zptné pijímání report, napíklad výpis, zstatk, kurzovních lístk a dalších. Bankovní ást, která pijímá instrukce z klientských ástí systému MultiCash a pedává je bankovním systémm ke zpracování Funkce služby MultiCash Platební styk: Jednorázový i hromadný tuzemský platební píkaz k úhrad. Jednorázový i hromadný urgentní tuzemský platební píkaz k úhrad. Jednorázová i hromadná žádost o inkaso. Odeslání souboru plateb pro agendu sbrných út. Jednorázový i hromadný platební píkaz v cizí mn. Jednorázový i hromadný zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný urgentní zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný expresní zahraniní platební píkaz. Jednorázový i hromadný PRIEURO platební píkaz. Jednorázový i hromadný SEPA platební píkaz. Jednorázový platební píkaz MT101. Vzorové platební píkazy pro platby, které se asto opakují. Reporty: Denní výpis z útu ve formátu MT940, ABO a klientem voln definovaný TXT nebo CSV. Prbžné denní obraty na útech ve formátu MT942. Stav odeslaných plateb informace o provedení nebo neprovedení platebních transakcí. Aktuální zstatek na útu. Kreditní a debetní avíza k zahraniním platbám, pro firemní klienty navíc stornovací a poplatková. Seznam neprovedených žádostí o inkasa. Denní kurzovní lístek Banky. Provozní informace z Banky. Zprávy z Banky ve formátu ZIP souboru. Další funkce: Aplikace je dodávána v eské, anglické a nmecké jazykové verzi. Každý uživatel si mže zvolit vlastní jazyk aplikace. Detailní nastavení a správa pístupových práv k funkcím aplikace Web:

5 Nastavení a správa elektronických podpis pro jednotlivé uživatele. Nastavení výše dávkových a denních limit u platebních soubor. Vzdálený podpis a kontrola platebních píkaz odeslaných do Banky. Propojení aplikace MultiCash s úetním systémem klienta. Automatický tisk report a export dat do pedem definovaného umístní. Databáze obchodních partner. 2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ APLIKACE 2.1. Hardware Klient pracovní stanice Pro správné fungování aplikace MultiCash doporuujeme následující minimální konfiguraci Procesor Intel Pentium III 500 MHz nebo jiný se srovnatelným výkonem 512 MB RAM 40 GB HDD CD-ROM pro instalaci Monitor s rozlišením 1024 x 768 pixel Pipojená tiskárna pro tisk inicializaních dopis Myš Klávesnice Pro optimální chod aplikace doporuujeme tyto hodnoty: 1 GHz CPU 1 GB RAM HDD standardní kapacity a rychlosti Úložišt pro elektronický podpis Pro uložení elektronického podpisu zvolte jednu z následujících možností: Disketová mechanika (3,5 ) USB flash disk Pevný nebo sdílený síový disk Pro komunikaci Pro komunikaci s Bankou je využíváno internetové spojení TCP/IP protokol. Je teba povolit komunikaci na port 1350, 1360 a DNS adresu Banky (pop. IP adresu) multicash.csas.cz ( nebo ) Server Minimální požadavky na server pro síovou instalaci 1 GHz CPU Web:

6 512 MB RAM 40 GB HDD, nejmén 100 MB volného místa na HDD podle množství stahovaných dat a potu nainstalovaných modul CD-ROM pro instalaci Monitor s rozlišením 1024x768 pixel Myš Klávesnice Pro optimální chod aplikace doporuujeme tyto hodnoty: tyjádrový procesor 4 GB RAM diskové pole RAID 10 se záložním napájením Upozornní: U síových instalací do pti poíta, kdy jako server pro aplikaci MultiCash slouží jeden z nich, je teba na tomto serveru zabezpeit dostatenou velikost RAM, aby nedocházelo k trvalému swapování na disk Síové prostedí Doporuujeme 100/1000Mbitovou sí, 10Mbitová sí nevyhovuje. Pi rozsáhlých síových instalacích doporuujeme konfiguraci ešit individuáln. V prostedí Novell Client se mže aplikace chovat nestabiln. Pro provoz programu MultiCash je nutný protokol TCP/IP a povolené porty: 4711, 4712 pro spuštní programu MultiCash (komunikace s databází) 443 mezi DMZ a internetem pro šifrované SSL pipojení 445 Microsoft DS 139 NETBIOS Session Service 138 NETBIOS Datagram Service 137 NETBIOS Name Service 135 NETBIOS Name Service Upozornní: Pokud je aplikace MultiCash na stran klienta nastavena prostednictvím TCP/IP protokolu na DNS záznam multicash.csas.cz, Banka zaruuje její funknost v automatickém režimu 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Technické ešení systému MultiCash je navrženo tak, aby v pípad technických nedostatk automaticky pepínalo komunikaci klientských aplikací MultiCash na primární nebo záložní lokalitu Banky, které v normálním režimu pracují zárove. Pokud klient komunikuje s bankovní stranou systému MultiCash prostednictvím TCP/IP protokolu (internetu), avšak jeho konfigurace, pop. bezpenostní politika internetové komunikace neumožují nastavit komunikaci na DNS záznam multicash.csas.cz, pak má v parametrech komunikace nastavenou pevnou IP adresu jedné z lokalit. V pípad pepnutí komunikace na záložní lokalitu musí být tato IP adresa manuáln zmnna na stran klienta ( , ) Web:

7 2.3. Software Klient pracovní stanice Doporuujeme použít souborový systém NTFS. Pi FAT32 nesmí být jméno uživatelského profilu v operaním systému s diakritikou. Windows XP Windows XP Home Edition tato verze není použitelná pro síovou instalaci, protože neobsahuje prostedky pro nastavení pístupových práv. Windows Vista pro správné fungování aplikace MultiCash doporuujeme nejmén verzi Business. Windows Server Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší, jazyková verze dle OS. Internet Explorer 6.5 a vyšší Doporuujeme použít souborový systém NTFS. Windows 2003 Server Windows 2008 Server Upozornní: Výše uvedený software musí být instalován vetn všech aktualizací (Service Pack). Pokud chcete použít software MultiCash na systému Windows 2008 Server, zkontrolujte následující oblasti, ve kterých došlo k podstatným zmnám, zejména body 1, 3, 5: 1. User Account Kontrol (ízení uživatelských út) v nkterých pípadech je nutné UAC pednastavit nebo úpln vypnout. 2. Konfigurace sít pi špatné konfiguraci sít služba databáze bží, ale klienti nejdou ke služb pipojit. 3. Byla zmnna standardní pístupová práva pro služby. 4. Firewall v nové verzi pi zmn základního nastavení FW mže dojít k problémm. 5. Vylepšení funkce REMOTEAPPS nová verze se podobá Citrixu, což vede ke zmn požadavk na konfiguraci. 3. SPUŠTNÍ APLIKACE A PIHLÁŠENÍ UŽIVATELE Klientskou aplikaci systému MultiCash spustíte pomocí ikony MultiCash, která je obvykle umístna na ploše vašeho monitoru. Pokud ikona není na ploše, aplikaci spustíte v nabídce Start Programy MultiCash. Po spuštní aplikace MultiCash se pihlásíte jedním z následujících 3 zpsob, podle nastavení parametr vašeho uživatelského profilu. Nejastjší zpsob pihlášení do aplikace MultiCash je pomocí pihlašovacího jména a hesla Web:

8 3.1. Pihlášení uživatelským jménem a heslem Po spuštní aplikace MultiCash se zobrazí dialogové okno Pihlášení, do kterého zadáte pihlašovací jméno a heslo, které jste si zvolili pi založení uživatelského profilu: Uživatelským jménem mže být zkrácené jméno uživatele (pole Uživatel nejvýše 8 znak) nebo dlouhý popis (pole Jméno nejvýše 35 znak vetn diakritiky). Po zadání pihlašovacích údaj stisknte tlaítko MultiCash.. Pokud jsou všechny údaje správné, spustí se základní modul aplikace Upozornní: Po 3. chybném zadání pihlašovacích údaj dojde k zablokování vašeho uživatelského profilu. Jeho odblokování v nabídce Uživatel Správa uživatel mže provést pouze uživatel s administrátorskými pístupovými právy do aplikace MultiCash, více v kapitole 9.1. Heslo pro pihlášení do programu Pihlášení elektronickým podpisem Pokud vlastníte elektronický podpis, mžete jej používat pro pihlašování do aplikace MultiCash. V dialogovém oknu do ádky pro heslo zadejte heslo ke svému elektronickému podpisu. Po potvrzení pihlašovacích údaj tlaítkem podpisem: budete vyzváni ke vložení média s elektronickým 3.3. Pihlášení systémovým jménem Posledním zpsobem pihlášení do aplikace je použití systémového jména uživatele, které se využívá pro pihlášení na pracovní stanici. Pokud je ve vašem uživatelském profilu tento zpsob pihlášení nadefinován, aplikace MultiCash se spustí bez zadání pihlašovacích údaj. 4. ZÁKLADNÍ MODUL V základním modulu se spouští platební funkce aplikace MultiCash a zárove se zobrazují informace z Banky, napíklad výpisy, zstatky, kurzovní lístky, pedútované položky a další. Uživatelé s administrátorskými právy zde mohou upravovat nastavení uživatelských profil a systémové parametry aplikace Web:

9 Nabídky Panel ikon Upozornní: Ve výchozím nastavení se v lišt ikon zobrazují velké ikony! Pro zmnu na malé ikony zvolte nabídku Zobrazit a zrušte zatržení u Velké ikony. Velké ikony Vtšinu funkcí aplikace MultiCash mžete spouštt z panelu ikon. Všechny pak ovládáte pomocí položek v hlavní nabídce Spuštní komunikace pro píjem dat z banky Nastavení parametr komunikace s Bankou a stahování dat z Banky provádí osoba zodpovdná za instalaci aplikace MultiCash u klienta. Dodatené nastavení mže být provedeno pímo klientem za telefonické podpory zamstnanc Podpory služby MultiCash. V základním modulu aplikace MultiCash spustíte komunikaci s Bankou ikonou Stažení výpis a ostatních dat z banky: Stažení výpis a ostatních dat z banky Pokud máte založeno více dávek penosu, zobrazí se nabídka s možností výbru penosu dat. Peddefinovaný název penosu je AUTOMAT. Pokud máte definován pouze penos AUTOMAT, okno volby penosu se nezobrazí a rovnou dojde ke stažení dat z Banky Web:

10 Volbu penosu potvrdíte tlaítkem a data z Banky se stáhnou do vaší aplikace. Prbh stahování vidíte v komunikaní lišt v levém dolním rohu obrazovky. V lišt se zobrazuje aktuální stav komunikace na vybrané pracovní stanici. Aktuální stav komunikace Poíta, pro který chcete vidt stav komunikace Banka, se kterou práv komunikujete Zrušení komunikace, která je momentáln spuštna Stav spuštné komunikace Zobrazení práv spuštné komunikace Název staženého souboru 4.2. Pehled zstatk Pehled zstatk na útech pipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Zstatky nebo pomocí nabídky Vyhodnocení Zstatky. V tomto zobrazení vidíte denní zstatky a souty kreditních a debetních položek na všech útech pipojených do aplikace MultiCash. S nainstalovaným modulem CBA pak i aktuální zstatky. Zstatky Web:

11 Zobrazí historii denních zstatk Výbr útu pro zobrazení zstatk Aktuální informace o zstatcích Upozornní: Zobrazená data se shodují s posledními výpisy, které jsou v aplikaci MultiCash k dispozici. Pro aktuální zstatky na útech použijte nabídku Vyhodnocení Obraty nebo tlaítko Aktuální informace o zstatcích, pokud máte instalován pídavný modul CBA aktuální zstatky. Nezapomete, že pro získání nejaktuálnjších hodnot zstatk je nutná komunikace s Bankou. Na obrazovce mžete mnit šíku sloupc. Pro zobrazení celé historie denních zstatk zaškrtnte políko Zobrazit vše Pehled výpis Pehled denních výpis na útech pipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Výpisy nebo pomocí nabídky Vyhodnocení Výpisy. Výpisy Web:

12 Výbr ísla útu Výbr data výpisu Zobrazení detailu píjemce nebo plátce Zobrazení dalších detail obratu Výbr parametr pro zobrazení a tisk výpis Tisk všech výpis nebo podle výbrových kritérií Tisk vybraného výpisu Stisknutím tlaítka o píjemci a referencích platby. Stisknutím tlaítka se v hlavice obrazovky Výpisy zobrazí detaily zobrazíte další podrobnosti o platb. Tlaítko slouží k vytištní vybraného výpisu. Tlaítkem zadáváte parametry pro zobrazení a tisk vybraných výpis. Pokud ve funkci Výbr nestanovíte podmínky zobrazení/tisku, kliknutím na tlaítko vytisknete všechny výpisy uložené v aplikaci. Po zvolení funkce Výbr je nutné nastavit podmínky pro zobrazení/tisk: Web:

13 Smaže nastavené podmínky a vrátí zobrazení do výchozího stavu Uloží nastavené podmínky pro další použití Nate uložené podmínky pro výbr Po potvrzení nastavených podmínek tlaítkem mžete v následujícím dialogovém okn zvolit zaízení pro tisk, typ tiskové sestavy, popípad setídit údaje na tiskové sestav. Výbr parametru pro setídní na tiskové sestav Tídit podle parametru vzestupn nebo sestupn Výbr zaízení, kde bude tisk proveden Výbr sestavy pro tisk Zrychlený výbr provedete zadáním hledaného údaje do píslušného sloupce vyhledávací lišty. Vyhledávací lišta Upozornní: Data natená z výpis jsou kontrolována. Pokud byla pi naítání výpis zjištna chyba ve zdrojovém souboru, zobrazí se ikona chybového hlášení. Po kliknutí na tuto ikonu se oteve okno zobrazující následující chyby: Souet transakcí a poáteního zstatku se nerovná konenému zstatku Web:

14 Poátení zstatek se nerovná konenému zstatku pedešlého výpisu Konený zstatek se nerovná poátenímu zstatku následujícího výpisu Oznaení druhu chyby Ikona chybového hlášení 4.4. Pehled obrat a pedútovaných položek Pehled obrat na útech spustíte ikonou Obraty nebo v nabídce Vyhodnocení Obraty. V tomto zobrazení jsou k dispozici dv základní funkce: Vyhledávání vyhledávání obrat na útech, napíklad pro vytvoení statistik nebo dohledání konkrétního obratu podle návodu v kapitole 4.3 Pehled výpis. Zobrazení pedútovaných položek zobrazení prbžných denních výpis z út. Souástí pedútovaných položek jsou také informace o prbžných denních zstatcích na útech, které Banka generuje nkolikrát za den, abyste byli prbžn informováni o aktuálních obratech na vašich útech. Obraty Web:

15 Výbr zobrazovaných informací Výbr ísla útu Výbr parametr pro zobrazení a tisk výpis Tisk obrat podle výbrových kritérií Tisk výpisu, ze kterého pochází práv vybraný obrat Tlaítkem provádíte zadání výbrových parametr pro zobrazení urité podskupiny obrat v aplikaci MultiCash. Stejným zpsobem, jako bylo popsáno v kapitole 4.3 Pehled výpis. Upozornní: U pedútovaných položek je teba zvolit bu parametr Datum zpracování, nebo Datum splatnosti, protože tyto obraty ješt nejsou na žádném výpisu uvedeny. Není tedy možné vybírat podle kritéria íslo výpisu a Datum výpisu. Funkce v okn Výbr se používají stejným zpsobem jako u výpis. Nadefinované podmínky si mžete uložit pro píští použití. Tisk probíhá stejn jako u výpis. Na konci tiskové sestavy je aktuální saldo Historie výpis a obrat Parametr Historie výpis umožuje dlouhodobé ukládání a vyhledávání informací z výpis a obrat. Starší výpisy jsou pesunuty do archivních svazk namísto jejich úplného vymazání. Tuto funkci aktivujete v nabídce Správa Parametry pro CashManagment Web:

16 Správa Výbr parametru pro zobrazení historie výpis Nastavení doby pro mazání archivu V rolovacím menu Vést historii výpis? zadáte velikost jednotlivých svazk archivu, které chcete zobrazit: Žádná Msín tvrtletn Dvakrát za rok Každoron Celkový Parametrem Po kolika msících vymazat historii výpis? uríte asové období, po kterém bude uložený archiv smazán. Pi zadání íslice 0 historie nebude mazána. Zadané parametry uložíte tlaítkem. Pístup k datm z historie je k dispozici v náhledu výpis i obrat, výbrem požadovaného svazku archivu Web:

17 Výbr archivního svazku 4.6. Neaktivní úet Tímto parametrem deaktivujete již nepoužívaný úet, který má zstat v databázi pro pehled historie. V základním modulu pomocí nabídky Pomocné databáze Úty vyberte úet, který chcete deaktivovat. Pro zobrazení detailu o útu umístte kurzor na píslušný záznam a potvr te stisknutím klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím. Otevít ho mžete také kliknutím na pravé tlaítko myši a volbou nabídky Zobrazit detaily. Zobrazí se dialogové okno, kde oznaíte parametr Neaktivní úet. Oznaení aktivního/neaktivního útu Pro deaktivaci útu zaškrtnte Úet bude nyní v pehledu výpis, obrat i zstatk oznaen jako neaktivní. Neaktivní úet 4.7. Zobrazení a tisk informací z Info panelu Info panel ukazuje typy penos, které byly nastaveny v Systémových parametrech aplikace MultiCash pi instalaci. Tyto parametry jsou pístupné v základním modulu MultiCash v nabídce Web:

18 Správa Systémové parametry. Protože poet zobrazovaných typ penos je omezen na tyi, stanovte si prosím, které informace jsou pro vás zásadní, a podle toho upravte nastavení. Nastavení typ penos pro zobrazení v Info panelu Nastavení doby, kdy se budou informace v Info panelu zobrazovat Nepetené informace jsou v Info panelu oznaeny tuným písmem. Petené informace se pesouvají do Historie, kde se archivují po dobu, kterou jste si zvolili. Poté jsou automaticky smazány. Nepetené informace Oblast, kde se informace zobrazí po výbru kliknutím Petené informace pesunuté do historie Kliknutím na vybraný záznam se oteve náhled ve stedním okn hlavní obrazovky. Dvojitým kliknutím se oznaený záznam oteve v prohlížei aplikace MultiCash, kde máte možnost mnit font, vytisknout soubor nebo vyhledávat v textu Web:

19 Zmna fontu písma Vyhledávání v textu Tisk textu na tiskárnu Tisk textu do PDF Pokud je typ souboru propojen s njakým programem v operaním systému, napíklad Poznámkový blok pro typy souboru DKU kurzovní lístek, soubor se kliknutím oteve v tomto programu, kde s ním mžete dále pracovat Systémový protokol V aplikaci MultiCash se veškeré záznamy o innosti a komunikaci aplikace s bankou shromaž ují v jediném systémovém protokolu. Ten je pístupný bu pes nabídku Správa Protokoly Zobrazit systémový protokol nebo pes ikonu Systémový protokol v lišt ikon základního modulu. V tomto dialogovém okn se zobrazuje aktuální systémový protokol. Pro vyhledávání v historických protokolech použijte ikonu Historie protokol nebo nabídku Správa Protokoly Historie systémového protokolu. Systémový protokol Historie protokol V dolní ásti okna Systémový protokol mžete nastavit zobrazení pouze tch záznam, které jsou pro vás dležité. Jinak jsou v dialogovém okn zobrazeny všechny záznamy o innosti aplikace. Výbrem konkrétního záznamu získáte detailní informace o jeho prbhu v horní ásti dialogového okna Web:

20 Zobrazení detailu k vybranému záznamu Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem Tlaítkem nastavíte parametry vyhledávání. zobrazíte kompletní výpis Systémového protokolu. zobrazíte seznam chyb s výpisem modulu, pro který byly generovány. zobrazíte všechna informaní hlášení aplikace MultiCash. zobrazíte veškeré záznamy denního systémového protokolu ze všech modul. zobrazíte všechna hlášení o prbhu a výsledcích komunikace. zobrazíte informace z dalších protokol. uložíte aktuální systémový protokol do archivu. vytisknete vybrané záznamy Zálohování aplikace a dat Aplikaci MultiCash spolu s daty doporuujeme v pravidelných intervalech zálohovat pro pípadnou obnovu. Nejjednodušším zpsobem, jak provést zálohu celé aplikace vetn dat, je pravidelné zálohování celé složky, ve které je aplikace MultiCash nainstalována Zálohování databází aplikace Dalším zpsobem zálohování je záloha databází aplikace MultiCash. Konfigurace parametr pro zálohování se provádí v Systémových parametrech aplikace: Web:

21 Volba složky pro umístní zálohy Potlaí výzvu k zálohování pi ukonení aplikace. MCC Nastaví periodu, kdy se zane zobrazovat výzva k zálohování Upozornní: Nespouštjte zálohování, pokud používáte síovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete provést zálohování! Pro zálohování zvolte nabídku Správa Zálohování. Zobrazí se dialogové okno s informací o potu zálohovaných soubor, jejich velikosti a umístní. Komprese soubor probíhá automaticky pi zálohování. Spuštní procesu zálohování Bhem zálohování se zobrazují informace o prbhu. V levém zobrazení vidíte stav souboru, který je práv zálohován, vpravo postup celého zálohování. Nakonec se zobrazí hlášení Zálohování kompletní. Ukonení procesu zálohy potvr te kliknutím na tlaítko. Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash se pi jeho ukonování zobrazí výzva k provedení zálohy Web:

22 Vedle informací o datu poslední zálohy zde mžete nastavit opakování výzvy k zálohování nebo ji v políku Potlait výzvu na zálohování zcela zrušit Obnova databází ze zálohy Upozornní: Nespouštjte obnovu ze zálohy, pokud používáte síovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete obnovu provést! Po dobu, kdy bude probíhat obnova databází ze zálohy, nespouštjte aplikaci MultiCash! Pro obnovení databází ze zálohy použijte ikonu Obnovení zálohy v programové skupin MultiCash, v nabídce Start operaního systému. Po kliknutí na ikonu se objeví upozornní na nutnost mít k dispozici soubor se zálohou. Název tohoto souboru je wbackup.nnn, kde nnn je poadové íslo piazené aplikací MultiCash v prbhu zálohování napíklad wbackup.001. Po potvrzení je soubor wbackup.nnn naten z výchozího umístní pro zálohy, které je uvedeno v Systémových parametrech aplikace. Obnovit mžete všechny soubory nebo pouze vybrané. Výbr provedete bu klávesou Shift výbr bloku, nebo klávesou Ctrl jednotlivý výbr. Obnovu dat spustíte kliknutím na tlaítko Web:

23 Spuštní procesu obnovy ze zálohy Krom potu a velikosti zálohovaných soubor se zobrazí také poet obnovených soubor. Dv stavová zobrazení vás informují o postupu obnovování, první o aktuálním souboru a druhé o všech souborech k obnovení. Po ukonení procesu se objeví hlášení: Obnova souboru kompletní, které potvrdíte kliknutím na. Tak je obnova databází ze zálohy dokonena a mžete spustit aplikaci MultiCash. 5. ZADÁNÍ A ODESLÁNÍ PLATEBNÍCH PÍKAZ 5.1. Spuštní platebních modul Aplikace MultiCash je modulární aplikací, takže do základního modulu mohou být dodaten instalovány další platební moduly podle vašich poteb. Platební moduly se spouštjí z panelu ikon v základním modulu aplikace. V základní nabídce Banky jsou tyto platební moduly: eský tuzemský platební styk (CZI) eský zahraniní platební styk (CZA) SEPA platby (SPA) SWIFTové zprávy MT101 (RFT) Modul SEPA platby Modul plateb MT101 Modul eský zahraniní platební styk Modul eský tuzemský platební styk Web:

24 5.2. Modul eský tuzemský platební styk (CZI) Modul eský tuzemský platební styk (CZI) se po spuštní oteve v samostatném okn. Mžete mít spuštno více modul najednou a libovoln mezi nimi pepínat. V modulu eský tuzemský platební styk lze zadat, importovat, editovat a zaslat do Banky: Standardní domácí platební píkaz jednotlivý i hromadný Urgentní domácí platební píkaz jednotlivý i hromadný Žádost o domácí inkaso z útu píjemce jednotlivé i hromadné Manuální zadání tuzemského platebního píkazu V platebním modulu otevete ikonou Platební píkazy nebo v nabídce Platební píkazy Zadání platby dialogové okno, ve kterém mžete: zadávat nové píkazy upravovat manuáln zadané nebo importované píkazy mazat platební píkazy tisknout všechny typy zadaných platebních píkaz Platební píkazy Zobrazení typu píkazu Nový píkaz Na hlavní obrazovce pehledu databáze se zobrazují zadané, importované a uložené platební píkazy. V rolovacím menu Zobrazení typu píkazu uríte, jaké typy píkaz se zobrazí: Jednotlivé píkazy Trvalé píkazy Termínové píkazy Vzory Všechny píkazy Krom standardních tlaítek, a jsou na obrazovce tato tlaítka: Web:

25 oteve dialogové okno pro zadávání nových platebních píkaz. oteve pehled platebních píkaz, které jsou uloženy jako vzorové píkazy bez vyplnné ástky a data splatnosti. Vytvoíte je pomocí tlaítka Vzorový píkaz a vyplníte potebné údaje. zobrazí úel platby vybraného záznamu., kde v dialogovém okn Typ píkazu zvolíte nabídku zobrazíte platební píkazy, které nejsou správn vyplnny. vrátíte se na pehled všech platebních píkaz. Kliknutím na tlaítko požadovaný typ. se oteve dialogové okno Typ píkazu, ve kterém zvolíte Po výbru typu píkazu se oteve formulá pro zadání tuzemského platebního píkazu. Pokud znáte všechny údaje potebné k jeho vyplnní, mžete je typovat pímo do polí formuláe. Povinná pole jsou zvýraznna. Platby Píjemce Tímto tlaítkem mžete také vytvoit vzorový píkaz z již zadaného platebního píkazu Pole formuláe pro zadání tuzemského platebního píkazu: íslo píkazu program vám navrhne nejnižší nepiazené íslo píkazu, které mžete zmnit. Pokud omylem použijete již existující íslo píkazu, program vás na tuto skutenost upozorní po kliknutí na tlaítko a íslo píkazu zmní Web:

26 Typ platby zvolte typ platebního píkazu: Pevod Inkaso Urgentní pevod Pístupová tída pro zabezpeení informací o platebních píkazech v rámci firmy mžete jednotlivým uživatelm nastavit rzná pístupová práva. Tlaítkem zvolte píslušnou pístupovou tídu. Kód útu píkazce tlaítkem vyberte požadovaný úet píkazce z pomocné databáze út. Na této obrazovce mžete i založit nový úet. Do pole Kód útu píkazce zadáte íslo, které neexistuje v databázi út píkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového útu. Pidat nový záznam Popis zadaného útu Kód banky útu píkazce íslo útu píkazce Piate soubor bankovních parametr, který odpovídá bance, ve které je úet veden Kód píkazce, jemuž zadaný úet patí Kód píkazce píkazce mžete vybrat z databáze pomocí tlaítka doplnn z pomocné databáze út píkazce. nebo je automaticky Na této obrazovce mžete založit nového píkazce. Do pole Kód píkazce zadáte íslo, které neexistuje v databázi píkazc, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového píkazce Web:

27 Pidat nový záznam Kód píjemce pokud již máte píjemce uloženy v databázi píjemc, prove te výbr tlaítkem nebo zadejte nového na kart Píjemce. Záznam pidáte do databáze tlaítkem. Pokud píjemce nechcete uložit do databáze, na kart Píjemce nevyplujte pole Kód píjemce. Na této obrazovce mžete založit nového píjemce. Do pole Kód píjemce zadáte oznaení, které neexistuje v databázi píjemc, a na následující obrazovce kliknete na ikonu Pidat nový záznam. Oteve se formulá pro zadání nového píjemce. Pidat nový záznam Web:

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) 1 Úvod Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online-verze poradce, zejména Vám poskytnout návod

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více