SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA"

Transkript

1 SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec

2 Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik na daných zakázkách, vyhotovovat zakázkové listy pro zákazníka a návazné vystavení daových doklad(faktura, útenka za hotové). Nastavením vhodných programových parametr je možné používat tento modul i v autoservisech speciální parametr je pro VW GROUP. Vstup dat - na obrazovce se objeví vstupní formulá pro vstup zakázky (program je možno použít v autoservisu nebo ve firm se zakázkovou inností obecného zamení - vstupní formulá je standardn nastaven pro autoservis, pro obecný typ se v technické instalaci nastaví parametr NOAUTO, který zajistí vstupní formulá obecného typu) - jednotlivá slova jsou vtšinou kontrolována na íselníky, v tom pípad se na pedposledním ádku obrazovky objeví "F2 - íselník" - stiskem klávesy F2 se íselník zobrazí a vy máte možnost s ním pracovat dle nápovdy F1 Popis jednotlivých položek: formulá pro AUTOSERVIS se od obecného typu liší tím, že je nutné pi pijímání zakázky definovat nkteré údaje s vazbou na problematiku autoopravárenství TYP ZAKÁZKY - rozdlení zakázek podle typ, když je definována alespo jedna vta v íselníku TYPY ZAKÁZEK, tak je kontrola na tento íselník DRUH ZAKÁZKY - rozdlení zakázek podle druh, kontrola na íselník DRUHY ZAKÁZEK ÍSLO ZAKÁZKY - poadové íslo zakázky, vytváí se automaticky, vždy o jedniku vtší než poslední zakázka, není povolen duplicitní klí, kontrola na íselník ZAKÁZKY - možnost použít klávesu F4 pro íselník karoserií, v automatické vyplnní údaj z íselníku karoserií ZÁKAZNÍK - íslo zákazníka v íselníku ODBRATELÉ A DODAVATELÉ TYP VOZIDLA (pro parametr NOAUTO : TYP STROJE) - zadání pes íselník TYP VOZIDLA ÍSLO KAROSERIE (pro parametr NOAUTO : VÝROBNÍ ÍSLO) - zadání pes íselník KAROSERIÍ ÍSLO MOTORU PEDBŽNÁ CENA - urení pedbžné ceny zakázky, není povinná položka PEVZAL - jméno technika, který zakázku pevzal, kontrola na íselník TECHNICI OBJEDNÁNO - datum objednání(píjmu) zakázky TERMÍN DOKONENÍ - pedpokládaný termín dokonení zakázky, není povinná položka STAV POÍTADLA (pouze pro parametr NOAUTO ) - možnost zadání uritého údaje z opravované zakázky Na dalších ádcích máte možnost popsat všechny požadavky zákazníka: a) pomocí íselníku OBJEDNÁVKA ZAKÁZEK - TEXT, kde máte pedefinovány nejastjší opakované texty b) na daném ádku píšete libovolný text c) u parametru NORMY možnost zadání pomocí íselníku ASOVÉ NORMY OPRAV - takto vyplnný zakázkový list vytisknete a pedáte zákazníkovi Návod k obsluze Strana 2

3 Opravy s prohlížením - na obrazovce se objeví stejný formulá jako pi VSTUPU DAT - stisknutím tlaítka F3 na položce ZAKÁZKA se dostanete na položku ZÁKAZNÍK - soubor je setídn podle zákazník, máte možnost pomocí F2 si vybrat uritého zákazníka a listovat v jeho zakázkách(pgup a PgDn) - stisknutím tlaítka F7 na položce ZAKÁZKA se zobrazí íselník SKUPINY ZAKÁZEK, ze kterého máte možnost si vybrat danou skupinu, zobrazí se všechny zakázky z dané skupiny (možnost zmny tídícího klíe F3), vyberete si požadovanou zakázku pomocí F8 se mžete vrátit na pvodní výbr skupiny - v této volb máte možnost k dané zakázce piazovat vydaný materiál, definovat práci, pípadn piadit vedlejší výkony, takto zpracovanou zakázku mžete vytisknout podle typu zakázky(faktura, útenka za hotové, atd.) a) výdej materiálu(f5) - popis výdeje je v základním manuálu(hlavní menu), volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE VÝDEJ ZBOŽÍ - typ výdejové ceny máte možnost definovat nkolika zpsoby: - definicí programového parametru v TECHNICKÉ INSTALACI - definice typu ceny v íselníku TYP ZAKÁZEK položka CENA (tato definice má pednost ped nastavením programového parametru) - sleva na materiál se uplatní podle popsaných algoritm v následujícím poadí : - daný zákazník má v íselníku ODBRATEL A DODAVATEL definovanou položku DEALER, pípadn položku SLEVA - v íselníku TYP ZAKÁZEK jsou definovány položky CENA, pípadn položky ODCHYLKY - v TECHNICKÉ INSTALACI je definován jeden z programových parametr urujících cenu pro výdej materiálu(vydejdan, VYDEJVC, VYDEJPC, VYDEJPCP) b) práce(f6) - práci je možno sledovat podle : - íselníku prací - v íselníku jsou definovány finann jednotlivé práce (máte možnost mnit sazby), které si piadíte k dané zakázce a zárove mžete zadat poet opakování tchto prací - podle hodin(v technické instalaci programový parametr HODINY), potom platí, že sazba v íselníku prací je hodinová, která se násobí potem hodin, které zadáte u dané práce - podle asových norem oprav (pro programový parametr NORMY nebo NORMYG) - íselník asové normy oprav - ostatní vedlejší výkony(alt/f6) - práce, která byla uskutenna dodavatelsky, návaznost na íselník OSTATNÍCH VEDLEJŠÍCH VÝDAJ (OVV) - piazené výdeje materiál se zobrazí v položce MATERIÁL - definovaná práce se zobrazí jako suma v položce PRÁCE - piazené ostatní vedlejší výdaje se zobrazí v položce OVV - mžete finann vyíslit spojovací materiál v položce SPOJ.MAT, tento materiál se nevede na skladových kartách - mžete finann vyíslit cestovné v položce CESTOVNÉ (pouze pro programový parametr NOAUTO) - mžete finann vyíslit mytí auta v položce MYTÍ (pouze když není programový parametr NOAUTO ) - definováním programových parametr mžete nastavit nkolik zpsob výpotu slev, na materiál, na práci a na OVV - zakázku mžete vytisknout jako daový doklad pouze v pípad, že máte vyplnny datumy DOKONENO a PEVZATO - DOKONENO - tento datum se vztahuje k práci mechanika, pokud je zadán, tak se definovaná práce na dané zakázce piadí v sestav prací k danému mechanikovi - PEVZATO - zadáním tohoto datumu se ukonuje zakázka, pípadná aktualizace ukonené zakázky je možná pouze pes nejvyšší heslo Návod k obsluze Strana 3

4 - pomocí CTRL/T je možné aktualizovat soubor informací k dané zakázce tajný soubor - pomocí CTRL/P je možné aktualizovat soubor informací k dané zakázce veejný soubor, tisk tohoto souboru je pomocí ALT/P Tisk zakázek - možnost vytvoení tiskových sestav podle zakázek s možností mnoha výbr Tisk - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost vytvoení tiskových sestav podle zakázek s možností mnoha výbr - pokud jsou využity možnosti následujících dvou voleb, tak se na konci sestavy vytiskne sumá za zadané práce Skupiny prací - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost definovat íselník skupin prací a následn piadit(v následující volb) k tmto skupinám vybrané práce(pi jejich zadání je možné využít hvzdikovou a otazníkovou konvenci), pokud bude piazena alespo jedna práce, tak se na konci sestavy vytiskne sumá za danou skupinu SKUPINA - kód skupiny NÁZEV - název pro skupinu TEXT - slovní popis urité práce Zaazení prací do skupin - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost definovat vybrané pracovní pozice, které se vytisknou sumarizan na konci sestavy SKUPINA - kód skupiny PRACOVNÍ POZICE - zadaná pracovní pozice - pi zadávání je možné využít hvzdikovou a otazníkovou konvenci Tisk zakázek dle výrobního ísla - pouze pro programový parametr NOAUTO - možnost tisku zakázkových list zpracovaných pro vybrané íslo výrobní íslo Tisk zakázek dle ísla karoserie - pouze když není zadán programový parametr NOAUTO a je parametr NORMY(NORMYG) - možnost tisku zakázkových list zpracovaných pro vybrané íslo karoserie Pracovní pozice na zakázkách - pouze když není zadán programový parametr NOAUTO a je zadán parametr NORMY(NORMYG) - tisk sestav z hlediska pracovních pozic s možností rzných výbr Tisk prací na zakázkách - možnost tisku prací na jednotlivých zakázkách nebo podle práce jednotlivých mechanik za zadané období - podklady pro mzdovou agendu (výpoet se provádí podle sazeb zakázek typu "R" bez ohledu na zadaný typ v dané zakázce, pouze typ "V" - reklamace se mechanikovi odeítá) Návod k obsluze Strana 4

5 Export, Import Export do Autopartu - pouze pro parametr NORMY(NORMYG) - export dat podle zadání od ŠKODY AUTO a.s. - do textového souboru AUTOPART.TXT se definují nkteré konstanty - jestliže pi výdeji daného zboží na zakázku do položky Poznámka definujete etzec *MP*, tak se tato položka zaadí do skupiny Mimoádné prodeje Struktura textového souboru(dv slova): íslo dealera pidlené z ŠKODA a.s. íslo ŠKODA a.s. z íselníku Odbratel a dodavatel Export - provede se export podle výbru do definovaného adresáe Pevodní tabulka PLU - možnost definovat pevodní tabulku pro ísla PLU používané v programu SHOPTRONIC na ísla PLU, která se používají v systému AUTOPART Pidání PLU do tabulky - do souboru Pevodní tabulky se pi spuštní této volby doplní všechna PLU ze souboru skladových karet(nema.dat), která zatím v tomto souboru nejsou obsažena pokud máte ísla pro AUTOPART uložena v položce Skladové íslo, tak máte možnost penesení této položky pi spuštní této volby Hromadné rušení dat - rušení zakázek podle datumu pevzetí íselníky Ceník prací - pouze když není zadán programový parametr NORMY(NORMYG) - ceník jednotlivých prací KÓD - možnost zadaní uritého identifikaního kódu, podle kterého se tento íselník tídí, získáte snadnjší orientaci pi vyhledávání dané práce TEXT - slovní popis urité práce K - sazba v K za danou práci TYP DPH - sazba dan z pidané hodnoty Typy zakázek TYP - typy zakázek jsou definovány pevn : Typ zakázky Daový poklad(a/n) Mechanik(+/-) V cen celkem(a/n) F - faktura A + A H - hotov A + A E - hotov - šekem A + A Z - záruka N + N R - režie I. N + N S - režie II. N + N Návod k obsluze Strana 5

6 V - reklamace N - N O - ostatní N + A P - rozpracováno (dlouhodob rozpracovaná zakázka) Legenda: + mechanikovi se práce piítá - mechanikovi se práce odeítá(reklamace jeho práce) Režie je rozdlena na dva typy využití nap. - REŽIE II. jsou jednoroní prohlídky zdarma. TEXT - popis k danému typu T1 - libovolný text, který se objeví na tisku daného typu zakázky T2 - libovolný text, který se objeví na tisku daného typu zakázky na dalším ádku CENA - typ ceny, podle které se provede výdej materiálu ze skladu(m,v,a,b,c,d,e,p,n) ODCHYLKA - možnost definovat procentuální odchylku od zadané položky CENA Objednávka zakázek - text - možnost definovat opakující se texty na zakázkách - pi zadávání nové zakázky je možné tyto texty jednoduše dotáhnout do vstupního formuláe Typy vozidel -pouze když není zadán programový parametr NOAUTO ZNAKA - znaka automobilu nap. ŠKODA MODEL - bližší rozlišení nap. OCTAVIE PROVEDENÍ - charakteristika vybavení auta nap. S - standard SAZBA ZAKÁZKY - íselné oznaení - vychází z íselníku Sazby zakázek(položka ÍSLO SAZBY) Typy stroj - pouze když je zadán programový parametr NOAUTO TYP STROJE - název stroje Technici - seznam technik TECHNIK - jméno pijímajícího technika Mechanici - jméno mechanika ÍSLO - íselné oznaení mechanika MECHANIK - jméno mechanika Návod k obsluze Strana 6

7 asové normy oprav - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) MODEL - model automobilu, vazba na íselník TYPY VOZIDEL PRACOVNÍ POZICE - íselné oznaení pracovní pozice POPIS - popis pracovní pozice POET ASOVÝCH JEDNOTEK - poet asových jednotek nutných na provedení práce - pi vynásobení potu asových jednotek krát sazba z íselníku SAZBY ZAKÁZEK získáme ástku k proplacení za danou práci na jednotlivé zakázce podle TYPU zakázky. DPH - typ sazby dan z pidané hodnoty ZÁKAZ OPRAVY - když zadáte A, tak nebude povolena oprava na této pracovní pozici, piazené k urité zakázce PIRÁŽKA - máte možnost definovat % pirážky nebo záporn % slevy Sazby zakázek - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) ÍSLO SAZBY - íselné oznaení sazby TYP - pouze pro pevn stanovené typy podle íselníku TYPY ZAKÁZEK - základní sazby v K u jednotlivých typ zakázky pro 100 asových jednotek Ostatní vedlejší výdaje - jedná se práci, která byla vytvoena dodavatelsky(subdodávky) KÓD - možnost zadaní uritého identifikaního kódu, podle kterého se tento íselník tídí, získáte snadnjší orientaci pi vyhledávání dané práce TEXT - slovní popis urité práce K - sazba v K za danou práci TYP DPH - sazba dan z pidané hodnoty Karosérie -pouze když není zadán programový parametr NOAUTO - íselník podle ísla karoserie - pokud použijete funkci ALT/M(maska), tak máte možnost exportovat adresu firem vybraných vt pomocí funkce CTRL/W, vzniklý soubor EAN813.TXT se automaticky uloží do podadresáe KATALOG, který je navšen na adresái stanice, na které jste tuto funkci použili, adresy vytisknete programem WINTISK.EXE, který musí být instalován v adresái KATALOG ÍSLO KAROSÉRIE - íselné oznaení karosérie vozidla ÍSLO MOTORU Návod k obsluze Strana 7

8 - íselné oznaení motoru vozidla SPZ - dotáhne se automaticky do názvu zakázky ÍSLO ZÁKAZNÍKA - vazba na íselník ODBRATEL A DODAVATEL ZNAKA MODEL - vazba na íselník TYPY VOZIDEL PROVEDENÍ VÝBAVA - výbava vozidla se definuje pomocí íselníku VÝBAVA VOZ (F2) DATUM PRODEJE VOZIDLA - informativní položka ROK VÝROBY - rok výroby vozu ve tvaru RRRR BARVA VOZU - barva vozu se definuje pomocí íselníku BARVY VOZ (F2) INTERIÉR - interiér vozu se definuje pomocí íselníku INTERIÉRY (F2) CENA VOZU - poizovací cena vozu JMÉNO - píjmení a kestní jméno zákazníka KONTAKT - kontakt na zákazníka PAKETY - pakety vozu se definuje pomocí íselníku PAKETY (F2) s možností výbru více paket AKCE - akce vozu se definuje pomocí íselníku AKCE (F2) s možností výbru více akcí MÍSTO PRODEJE - popisem na 3 znaky se definuje místo prodeje HAVARIJNÍ POJIŠTNÍ - havarijní pojištní nap. Kooperativa(F2) PLATBA - zpsob úhrady prodeje, nap. GE, CAC, ŠkoFIN, atd.(f2) POVINNÉ RUENÍ - informace o povinném ruení(f2) STK(MMRR) - datum STK ve form MMRR POSLEDNÍ SERVIS - automaticky se z poslední zakázky(pi zadání datumu Pevzato) doplní obsah položky Pevzato(datum) a položky Tachometr(poet km) POZOR - zadaný text se vždy rozbliká pi zadání nové zakázky na tuto karoserii POZNÁMKA - ti ádky volného textu OSLOVENÍ(MMRR) - datum ve form MMRR, nap. datum ukonení smlouvy DATABÁZE(A/N) - když je definováno N, tak se tato vta nezobrazuje v sestavách, ani v tisku etiket Výrobní ísla - pouze když je zadán programový parametr NOAUTO VÝROBNÍ ÍSLO Návod k obsluze Strana 8

9 - výrobní íslo stroje TYP STROJE - vazba na íselník TYP STROJ - název stroje ÍSLO ZÁKAZNÍKA - vazba na íselník ODBRATEL A DODAVATEL Skupiny zakázek SKUPINA - zaazení do skupiny zakázek vazba na íselník SKUPINY ZAKÁZEK NÁZEV -název zakázky Zakázky ÍSLO ZAKÁZKY - íselné oznaení zakázky NÁZEV ZAKÁZKY -název zakázky SKUPINA ZAKÁZKY - zaazení do skupiny zakázek vazba na íselník SKUPINY ZAKÁZEK Spojový materiál - v této volb definujete ástky za vydaný materiál(výdej na zakázku pomocí F5 položka Materiál) na zakázku, ke kterým piazujete % z ceny vydaného materiálu, po potvrzení položky Datum dokonení na dané zakázce, se podle píslušné vazby z tohoto íselníku automaticky naplní položka Spoj.mat vypoítanou ástkou - zadávají se ástky bez DPH, píslušná procenta se uplatní v pípad, že suma za materiál bude vtší než tato ástka Popis jednotlivých položek: CENA ZA MATERIÁL > než - zadání ástky, podle které se piazují % PROCENTA - definice % Druhy zakázek DRUH ZAKÁZKY - definice druhu zakázky TEXT -popis druhu zakázky Text na zakázkovém list - možnost volitelného textu na 8 posledních ádcích zakázkového listu - možnost stiskem ALT/F7 opravit pedepsaný text pouze pro danou zakázku Text na útence za hotové - možnost volitelného textu na 7 posledních ádcích útenky za hotové - možnost stiskem ALT/F7 opravit pedepsaný text pouze pro danou útenku Návod k obsluze Strana 9

10 Bankovní úet na zakázce - definovaný bankovní úet se bude tisknout na sestav zakázkového listu Sklad pro výdej pes tužku - pouze pro stanicové parametry ZAK_KOD a CIPH_710 - v této volb se definuje sklad, ze kterého se bude odepisovat zboží, které se nate z pamové tužky CIPHERLAB 711 v tužce je program na naítání ísla zakázky a následn nateme nkolikrát PLU+Množství, ve volb ZAKÁZKY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM pomocí ALT/F2 se natou data(výdeje na zakázku) z tužky a piadí se k dané zakázce jako výdej ze skladu Nabídka - pouze pro programový parametr NOAUTO - v této volb je možné zpracovat nabídku zakázky pro odbratele, - údaje z dané nabídky je možné následn dotahovat pi vytváení bžné zakázky ve volb ZAKÁZKY klávesy ALT/1, ALT/2, ALT/3 Vstup nových nabídek Opravy s prohlížením - tyto volby odpovídají obdobným volbám z volby ZAKÁZKY - pokud definujete položku Sazba DPH, tak zadaná sazba je platná pro celou nabídku, pokud není definována, tak se DPH piazuje podle jednotlivých položek z nabídky Text na nabídce - libovolný text, který se vytiskne na konci každé nabídky Návod k obsluze Strana 10

11 Obsah Zakázky...2 Vstup dat... 2 Opravy s prohlížením... 3 Tisk zakázek... 4 Tisk...4 Skupiny prací...4 Zaazení prací do skupin...4 Tisk zakázek dle výrobního ísla... 4 Tisk zakázek dle ísla karoserie... 4 Pracovní pozice na zakázkách... 4 Tisk prací na zakázkách... 4 Export, Import... 5 Export do Autopartu...5 Export...5 Pevodní tabulka PLU...5 Pidání PLU do tabulky...5 Hromadné rušení dat... 5 íselníky... 5 Ceník prací...5 Typy zakázek...5 Objednávka zakázek - text...6 Typy vozidel...6 Typy stroj...6 Technici...6 Mechanici...6 asové normy oprav...7 Sazby zakázek...7 Ostatní vedlejší výdaje...7 Karosérie...7 Výrobní ísla...8 Skupiny zakázek...9 Zakázky...9 Spojový materiál...9 Druhy zakázek...9 Text na zakázkovém list... 9 Text na útence za hotové... 9 Bankovní úet na zakázce Sklad pro výdej pes tužku Nabídka Vstup nových nabídek...10 Opravy s prohlížením...10 Text na nabídce...10 Obsah Návod k obsluze Strana 11

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Novinky v programu MSklad 1.39

Novinky v programu MSklad 1.39 Novinky v programu MSklad 1.39 Vzory výdejek (K13901/20) V programu můžeme využít funkci, která umožňuje definovat vzorovou výdejku pro určité jídlo a tu pak použít při tvorbě výdejky. Například vždy,

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Novinky v systému SHOPTRONIC

Novinky v systému SHOPTRONIC Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2014 - nový programový parametr OMEVIEW, který obsahuje parametr WINTISK + aktivace grafického prohlížeče, který plně nahradí původní (textový/modrý) prohlížeč sestav podmínka

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla... 10 Carsys s.r.o. Drahobejlova 36 190 00 Praha

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - pokladny Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace probíhá na základě předávání dat v souborech typu CSV nebo XML, soubory jsou ukládány na FTP server. Soubory je možné exportovat: 1) Ručním spuštěním

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Způsob změny DPH z 10% na 14%

Způsob změny DPH z 10% na 14% Způsob změny DPH z 10% na 14% Verze 2011.34 a vyšší Úvod Popisovaná změna je z 10% na 14% a opačně. Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2012 automaticky. Pokud změnu provádí sám zákazník,

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT FAKT PRO WINDOWS. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT 9.78 14.03.2014 CompCity Fakt pro Windows Vážení zákazníci, toto je jen malá prezentace našeho účetního programu,

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ekasa popis funkcionality pro PNS

ekasa popis funkcionality pro PNS ekasa popis funkcionality pro PNS Úvod: Materiál popisuje funkcionalitu ekasy doplněnou pro PNS. Seznam základních oblastí: 1. Úvodní obrazovka 2. Práce s dodacím listem 3. Práce s remitendou 4. Zboží

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Základní práce s doklady v systému Signys

Základní práce s doklady v systému Signys Základní práce s doklady v systému Signys 24.5.2016 Copyright Tresoft s.r.o. Tento manuál slouží pouze pro rychlou orientaci v základních dokladech demoverze systému Signys Kompletní manuály jsou v elektronické

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center Uživatelská dokumentace Monitoring návštvnosti pro CzechTourism UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Systém monitoringu návštvnosti oficiálních turistických informaních center Identifikátor projektu: 10-01-29-618-

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Novinky v systému SHOPTRONIC

Novinky v systému SHOPTRONIC Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

2.2. Zákonná úprava... 18

2.2. Zákonná úprava... 18 Grand 19.103 - rozdílová pøíruèka Obsah 1 Sleva na sociálním pojištìní.................. 1 1.1. Sleva v programu GRAND................. 1 1.1.1 Kontrolní sestava poèátkù a koncù pracovního pomìru...................

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

NÁKLADY. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

NÁKLADY. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby NÁKLADY Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Modul Náklady... 3 Import

Více