SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA"

Transkript

1 SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec

2 Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik na daných zakázkách, vyhotovovat zakázkové listy pro zákazníka a návazné vystavení daových doklad(faktura, útenka za hotové). Nastavením vhodných programových parametr je možné používat tento modul i v autoservisech speciální parametr je pro VW GROUP. Vstup dat - na obrazovce se objeví vstupní formulá pro vstup zakázky (program je možno použít v autoservisu nebo ve firm se zakázkovou inností obecného zamení - vstupní formulá je standardn nastaven pro autoservis, pro obecný typ se v technické instalaci nastaví parametr NOAUTO, který zajistí vstupní formulá obecného typu) - jednotlivá slova jsou vtšinou kontrolována na íselníky, v tom pípad se na pedposledním ádku obrazovky objeví "F2 - íselník" - stiskem klávesy F2 se íselník zobrazí a vy máte možnost s ním pracovat dle nápovdy F1 Popis jednotlivých položek: formulá pro AUTOSERVIS se od obecného typu liší tím, že je nutné pi pijímání zakázky definovat nkteré údaje s vazbou na problematiku autoopravárenství TYP ZAKÁZKY - rozdlení zakázek podle typ, když je definována alespo jedna vta v íselníku TYPY ZAKÁZEK, tak je kontrola na tento íselník DRUH ZAKÁZKY - rozdlení zakázek podle druh, kontrola na íselník DRUHY ZAKÁZEK ÍSLO ZAKÁZKY - poadové íslo zakázky, vytváí se automaticky, vždy o jedniku vtší než poslední zakázka, není povolen duplicitní klí, kontrola na íselník ZAKÁZKY - možnost použít klávesu F4 pro íselník karoserií, v automatické vyplnní údaj z íselníku karoserií ZÁKAZNÍK - íslo zákazníka v íselníku ODBRATELÉ A DODAVATELÉ TYP VOZIDLA (pro parametr NOAUTO : TYP STROJE) - zadání pes íselník TYP VOZIDLA ÍSLO KAROSERIE (pro parametr NOAUTO : VÝROBNÍ ÍSLO) - zadání pes íselník KAROSERIÍ ÍSLO MOTORU PEDBŽNÁ CENA - urení pedbžné ceny zakázky, není povinná položka PEVZAL - jméno technika, který zakázku pevzal, kontrola na íselník TECHNICI OBJEDNÁNO - datum objednání(píjmu) zakázky TERMÍN DOKONENÍ - pedpokládaný termín dokonení zakázky, není povinná položka STAV POÍTADLA (pouze pro parametr NOAUTO ) - možnost zadání uritého údaje z opravované zakázky Na dalších ádcích máte možnost popsat všechny požadavky zákazníka: a) pomocí íselníku OBJEDNÁVKA ZAKÁZEK - TEXT, kde máte pedefinovány nejastjší opakované texty b) na daném ádku píšete libovolný text c) u parametru NORMY možnost zadání pomocí íselníku ASOVÉ NORMY OPRAV - takto vyplnný zakázkový list vytisknete a pedáte zákazníkovi Návod k obsluze Strana 2

3 Opravy s prohlížením - na obrazovce se objeví stejný formulá jako pi VSTUPU DAT - stisknutím tlaítka F3 na položce ZAKÁZKA se dostanete na položku ZÁKAZNÍK - soubor je setídn podle zákazník, máte možnost pomocí F2 si vybrat uritého zákazníka a listovat v jeho zakázkách(pgup a PgDn) - stisknutím tlaítka F7 na položce ZAKÁZKA se zobrazí íselník SKUPINY ZAKÁZEK, ze kterého máte možnost si vybrat danou skupinu, zobrazí se všechny zakázky z dané skupiny (možnost zmny tídícího klíe F3), vyberete si požadovanou zakázku pomocí F8 se mžete vrátit na pvodní výbr skupiny - v této volb máte možnost k dané zakázce piazovat vydaný materiál, definovat práci, pípadn piadit vedlejší výkony, takto zpracovanou zakázku mžete vytisknout podle typu zakázky(faktura, útenka za hotové, atd.) a) výdej materiálu(f5) - popis výdeje je v základním manuálu(hlavní menu), volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE VÝDEJ ZBOŽÍ - typ výdejové ceny máte možnost definovat nkolika zpsoby: - definicí programového parametru v TECHNICKÉ INSTALACI - definice typu ceny v íselníku TYP ZAKÁZEK položka CENA (tato definice má pednost ped nastavením programového parametru) - sleva na materiál se uplatní podle popsaných algoritm v následujícím poadí : - daný zákazník má v íselníku ODBRATEL A DODAVATEL definovanou položku DEALER, pípadn položku SLEVA - v íselníku TYP ZAKÁZEK jsou definovány položky CENA, pípadn položky ODCHYLKY - v TECHNICKÉ INSTALACI je definován jeden z programových parametr urujících cenu pro výdej materiálu(vydejdan, VYDEJVC, VYDEJPC, VYDEJPCP) b) práce(f6) - práci je možno sledovat podle : - íselníku prací - v íselníku jsou definovány finann jednotlivé práce (máte možnost mnit sazby), které si piadíte k dané zakázce a zárove mžete zadat poet opakování tchto prací - podle hodin(v technické instalaci programový parametr HODINY), potom platí, že sazba v íselníku prací je hodinová, která se násobí potem hodin, které zadáte u dané práce - podle asových norem oprav (pro programový parametr NORMY nebo NORMYG) - íselník asové normy oprav - ostatní vedlejší výkony(alt/f6) - práce, která byla uskutenna dodavatelsky, návaznost na íselník OSTATNÍCH VEDLEJŠÍCH VÝDAJ (OVV) - piazené výdeje materiál se zobrazí v položce MATERIÁL - definovaná práce se zobrazí jako suma v položce PRÁCE - piazené ostatní vedlejší výdaje se zobrazí v položce OVV - mžete finann vyíslit spojovací materiál v položce SPOJ.MAT, tento materiál se nevede na skladových kartách - mžete finann vyíslit cestovné v položce CESTOVNÉ (pouze pro programový parametr NOAUTO) - mžete finann vyíslit mytí auta v položce MYTÍ (pouze když není programový parametr NOAUTO ) - definováním programových parametr mžete nastavit nkolik zpsob výpotu slev, na materiál, na práci a na OVV - zakázku mžete vytisknout jako daový doklad pouze v pípad, že máte vyplnny datumy DOKONENO a PEVZATO - DOKONENO - tento datum se vztahuje k práci mechanika, pokud je zadán, tak se definovaná práce na dané zakázce piadí v sestav prací k danému mechanikovi - PEVZATO - zadáním tohoto datumu se ukonuje zakázka, pípadná aktualizace ukonené zakázky je možná pouze pes nejvyšší heslo Návod k obsluze Strana 3

4 - pomocí CTRL/T je možné aktualizovat soubor informací k dané zakázce tajný soubor - pomocí CTRL/P je možné aktualizovat soubor informací k dané zakázce veejný soubor, tisk tohoto souboru je pomocí ALT/P Tisk zakázek - možnost vytvoení tiskových sestav podle zakázek s možností mnoha výbr Tisk - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost vytvoení tiskových sestav podle zakázek s možností mnoha výbr - pokud jsou využity možnosti následujících dvou voleb, tak se na konci sestavy vytiskne sumá za zadané práce Skupiny prací - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost definovat íselník skupin prací a následn piadit(v následující volb) k tmto skupinám vybrané práce(pi jejich zadání je možné využít hvzdikovou a otazníkovou konvenci), pokud bude piazena alespo jedna práce, tak se na konci sestavy vytiskne sumá za danou skupinu SKUPINA - kód skupiny NÁZEV - název pro skupinu TEXT - slovní popis urité práce Zaazení prací do skupin - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) - možnost definovat vybrané pracovní pozice, které se vytisknou sumarizan na konci sestavy SKUPINA - kód skupiny PRACOVNÍ POZICE - zadaná pracovní pozice - pi zadávání je možné využít hvzdikovou a otazníkovou konvenci Tisk zakázek dle výrobního ísla - pouze pro programový parametr NOAUTO - možnost tisku zakázkových list zpracovaných pro vybrané íslo výrobní íslo Tisk zakázek dle ísla karoserie - pouze když není zadán programový parametr NOAUTO a je parametr NORMY(NORMYG) - možnost tisku zakázkových list zpracovaných pro vybrané íslo karoserie Pracovní pozice na zakázkách - pouze když není zadán programový parametr NOAUTO a je zadán parametr NORMY(NORMYG) - tisk sestav z hlediska pracovních pozic s možností rzných výbr Tisk prací na zakázkách - možnost tisku prací na jednotlivých zakázkách nebo podle práce jednotlivých mechanik za zadané období - podklady pro mzdovou agendu (výpoet se provádí podle sazeb zakázek typu "R" bez ohledu na zadaný typ v dané zakázce, pouze typ "V" - reklamace se mechanikovi odeítá) Návod k obsluze Strana 4

5 Export, Import Export do Autopartu - pouze pro parametr NORMY(NORMYG) - export dat podle zadání od ŠKODY AUTO a.s. - do textového souboru AUTOPART.TXT se definují nkteré konstanty - jestliže pi výdeji daného zboží na zakázku do položky Poznámka definujete etzec *MP*, tak se tato položka zaadí do skupiny Mimoádné prodeje Struktura textového souboru(dv slova): íslo dealera pidlené z ŠKODA a.s. íslo ŠKODA a.s. z íselníku Odbratel a dodavatel Export - provede se export podle výbru do definovaného adresáe Pevodní tabulka PLU - možnost definovat pevodní tabulku pro ísla PLU používané v programu SHOPTRONIC na ísla PLU, která se používají v systému AUTOPART Pidání PLU do tabulky - do souboru Pevodní tabulky se pi spuštní této volby doplní všechna PLU ze souboru skladových karet(nema.dat), která zatím v tomto souboru nejsou obsažena pokud máte ísla pro AUTOPART uložena v položce Skladové íslo, tak máte možnost penesení této položky pi spuštní této volby Hromadné rušení dat - rušení zakázek podle datumu pevzetí íselníky Ceník prací - pouze když není zadán programový parametr NORMY(NORMYG) - ceník jednotlivých prací KÓD - možnost zadaní uritého identifikaního kódu, podle kterého se tento íselník tídí, získáte snadnjší orientaci pi vyhledávání dané práce TEXT - slovní popis urité práce K - sazba v K za danou práci TYP DPH - sazba dan z pidané hodnoty Typy zakázek TYP - typy zakázek jsou definovány pevn : Typ zakázky Daový poklad(a/n) Mechanik(+/-) V cen celkem(a/n) F - faktura A + A H - hotov A + A E - hotov - šekem A + A Z - záruka N + N R - režie I. N + N S - režie II. N + N Návod k obsluze Strana 5

6 V - reklamace N - N O - ostatní N + A P - rozpracováno (dlouhodob rozpracovaná zakázka) Legenda: + mechanikovi se práce piítá - mechanikovi se práce odeítá(reklamace jeho práce) Režie je rozdlena na dva typy využití nap. - REŽIE II. jsou jednoroní prohlídky zdarma. TEXT - popis k danému typu T1 - libovolný text, který se objeví na tisku daného typu zakázky T2 - libovolný text, který se objeví na tisku daného typu zakázky na dalším ádku CENA - typ ceny, podle které se provede výdej materiálu ze skladu(m,v,a,b,c,d,e,p,n) ODCHYLKA - možnost definovat procentuální odchylku od zadané položky CENA Objednávka zakázek - text - možnost definovat opakující se texty na zakázkách - pi zadávání nové zakázky je možné tyto texty jednoduše dotáhnout do vstupního formuláe Typy vozidel -pouze když není zadán programový parametr NOAUTO ZNAKA - znaka automobilu nap. ŠKODA MODEL - bližší rozlišení nap. OCTAVIE PROVEDENÍ - charakteristika vybavení auta nap. S - standard SAZBA ZAKÁZKY - íselné oznaení - vychází z íselníku Sazby zakázek(položka ÍSLO SAZBY) Typy stroj - pouze když je zadán programový parametr NOAUTO TYP STROJE - název stroje Technici - seznam technik TECHNIK - jméno pijímajícího technika Mechanici - jméno mechanika ÍSLO - íselné oznaení mechanika MECHANIK - jméno mechanika Návod k obsluze Strana 6

7 asové normy oprav - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) MODEL - model automobilu, vazba na íselník TYPY VOZIDEL PRACOVNÍ POZICE - íselné oznaení pracovní pozice POPIS - popis pracovní pozice POET ASOVÝCH JEDNOTEK - poet asových jednotek nutných na provedení práce - pi vynásobení potu asových jednotek krát sazba z íselníku SAZBY ZAKÁZEK získáme ástku k proplacení za danou práci na jednotlivé zakázce podle TYPU zakázky. DPH - typ sazby dan z pidané hodnoty ZÁKAZ OPRAVY - když zadáte A, tak nebude povolena oprava na této pracovní pozici, piazené k urité zakázce PIRÁŽKA - máte možnost definovat % pirážky nebo záporn % slevy Sazby zakázek - pouze pro programový parametr NORMY(NORMYG) ÍSLO SAZBY - íselné oznaení sazby TYP - pouze pro pevn stanovené typy podle íselníku TYPY ZAKÁZEK - základní sazby v K u jednotlivých typ zakázky pro 100 asových jednotek Ostatní vedlejší výdaje - jedná se práci, která byla vytvoena dodavatelsky(subdodávky) KÓD - možnost zadaní uritého identifikaního kódu, podle kterého se tento íselník tídí, získáte snadnjší orientaci pi vyhledávání dané práce TEXT - slovní popis urité práce K - sazba v K za danou práci TYP DPH - sazba dan z pidané hodnoty Karosérie -pouze když není zadán programový parametr NOAUTO - íselník podle ísla karoserie - pokud použijete funkci ALT/M(maska), tak máte možnost exportovat adresu firem vybraných vt pomocí funkce CTRL/W, vzniklý soubor EAN813.TXT se automaticky uloží do podadresáe KATALOG, který je navšen na adresái stanice, na které jste tuto funkci použili, adresy vytisknete programem WINTISK.EXE, který musí být instalován v adresái KATALOG ÍSLO KAROSÉRIE - íselné oznaení karosérie vozidla ÍSLO MOTORU Návod k obsluze Strana 7

8 - íselné oznaení motoru vozidla SPZ - dotáhne se automaticky do názvu zakázky ÍSLO ZÁKAZNÍKA - vazba na íselník ODBRATEL A DODAVATEL ZNAKA MODEL - vazba na íselník TYPY VOZIDEL PROVEDENÍ VÝBAVA - výbava vozidla se definuje pomocí íselníku VÝBAVA VOZ (F2) DATUM PRODEJE VOZIDLA - informativní položka ROK VÝROBY - rok výroby vozu ve tvaru RRRR BARVA VOZU - barva vozu se definuje pomocí íselníku BARVY VOZ (F2) INTERIÉR - interiér vozu se definuje pomocí íselníku INTERIÉRY (F2) CENA VOZU - poizovací cena vozu JMÉNO - píjmení a kestní jméno zákazníka KONTAKT - kontakt na zákazníka PAKETY - pakety vozu se definuje pomocí íselníku PAKETY (F2) s možností výbru více paket AKCE - akce vozu se definuje pomocí íselníku AKCE (F2) s možností výbru více akcí MÍSTO PRODEJE - popisem na 3 znaky se definuje místo prodeje HAVARIJNÍ POJIŠTNÍ - havarijní pojištní nap. Kooperativa(F2) PLATBA - zpsob úhrady prodeje, nap. GE, CAC, ŠkoFIN, atd.(f2) POVINNÉ RUENÍ - informace o povinném ruení(f2) STK(MMRR) - datum STK ve form MMRR POSLEDNÍ SERVIS - automaticky se z poslední zakázky(pi zadání datumu Pevzato) doplní obsah položky Pevzato(datum) a položky Tachometr(poet km) POZOR - zadaný text se vždy rozbliká pi zadání nové zakázky na tuto karoserii POZNÁMKA - ti ádky volného textu OSLOVENÍ(MMRR) - datum ve form MMRR, nap. datum ukonení smlouvy DATABÁZE(A/N) - když je definováno N, tak se tato vta nezobrazuje v sestavách, ani v tisku etiket Výrobní ísla - pouze když je zadán programový parametr NOAUTO VÝROBNÍ ÍSLO Návod k obsluze Strana 8

9 - výrobní íslo stroje TYP STROJE - vazba na íselník TYP STROJ - název stroje ÍSLO ZÁKAZNÍKA - vazba na íselník ODBRATEL A DODAVATEL Skupiny zakázek SKUPINA - zaazení do skupiny zakázek vazba na íselník SKUPINY ZAKÁZEK NÁZEV -název zakázky Zakázky ÍSLO ZAKÁZKY - íselné oznaení zakázky NÁZEV ZAKÁZKY -název zakázky SKUPINA ZAKÁZKY - zaazení do skupiny zakázek vazba na íselník SKUPINY ZAKÁZEK Spojový materiál - v této volb definujete ástky za vydaný materiál(výdej na zakázku pomocí F5 položka Materiál) na zakázku, ke kterým piazujete % z ceny vydaného materiálu, po potvrzení položky Datum dokonení na dané zakázce, se podle píslušné vazby z tohoto íselníku automaticky naplní položka Spoj.mat vypoítanou ástkou - zadávají se ástky bez DPH, píslušná procenta se uplatní v pípad, že suma za materiál bude vtší než tato ástka Popis jednotlivých položek: CENA ZA MATERIÁL > než - zadání ástky, podle které se piazují % PROCENTA - definice % Druhy zakázek DRUH ZAKÁZKY - definice druhu zakázky TEXT -popis druhu zakázky Text na zakázkovém list - možnost volitelného textu na 8 posledních ádcích zakázkového listu - možnost stiskem ALT/F7 opravit pedepsaný text pouze pro danou zakázku Text na útence za hotové - možnost volitelného textu na 7 posledních ádcích útenky za hotové - možnost stiskem ALT/F7 opravit pedepsaný text pouze pro danou útenku Návod k obsluze Strana 9

10 Bankovní úet na zakázce - definovaný bankovní úet se bude tisknout na sestav zakázkového listu Sklad pro výdej pes tužku - pouze pro stanicové parametry ZAK_KOD a CIPH_710 - v této volb se definuje sklad, ze kterého se bude odepisovat zboží, které se nate z pamové tužky CIPHERLAB 711 v tužce je program na naítání ísla zakázky a následn nateme nkolikrát PLU+Množství, ve volb ZAKÁZKY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM pomocí ALT/F2 se natou data(výdeje na zakázku) z tužky a piadí se k dané zakázce jako výdej ze skladu Nabídka - pouze pro programový parametr NOAUTO - v této volb je možné zpracovat nabídku zakázky pro odbratele, - údaje z dané nabídky je možné následn dotahovat pi vytváení bžné zakázky ve volb ZAKÁZKY klávesy ALT/1, ALT/2, ALT/3 Vstup nových nabídek Opravy s prohlížením - tyto volby odpovídají obdobným volbám z volby ZAKÁZKY - pokud definujete položku Sazba DPH, tak zadaná sazba je platná pro celou nabídku, pokud není definována, tak se DPH piazuje podle jednotlivých položek z nabídky Text na nabídce - libovolný text, který se vytiskne na konci každé nabídky Návod k obsluze Strana 10

11 Obsah Zakázky...2 Vstup dat... 2 Opravy s prohlížením... 3 Tisk zakázek... 4 Tisk...4 Skupiny prací...4 Zaazení prací do skupin...4 Tisk zakázek dle výrobního ísla... 4 Tisk zakázek dle ísla karoserie... 4 Pracovní pozice na zakázkách... 4 Tisk prací na zakázkách... 4 Export, Import... 5 Export do Autopartu...5 Export...5 Pevodní tabulka PLU...5 Pidání PLU do tabulky...5 Hromadné rušení dat... 5 íselníky... 5 Ceník prací...5 Typy zakázek...5 Objednávka zakázek - text...6 Typy vozidel...6 Typy stroj...6 Technici...6 Mechanici...6 asové normy oprav...7 Sazby zakázek...7 Ostatní vedlejší výdaje...7 Karosérie...7 Výrobní ísla...8 Skupiny zakázek...9 Zakázky...9 Spojový materiál...9 Druhy zakázek...9 Text na zakázkovém list... 9 Text na útence za hotové... 9 Bankovní úet na zakázce Sklad pro výdej pes tužku Nabídka Vstup nových nabídek...10 Opravy s prohlížením...10 Text na nabídce...10 Obsah Návod k obsluze Strana 11

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

1. Úvod C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U. 2. Základní prvky ovládání programu. 2.1. Spuštění programu. 2.2. Základní postavení v programu

1. Úvod C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U. 2. Základní prvky ovládání programu. 2.1. Spuštění programu. 2.2. Základní postavení v programu P ř í r u č k a k m o d u l u C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U 1. Úvod Program EVIDENCE MAJETKU k podvojnému účetnictví je určen pro evidenci a správu nejen hmotného a nehmotného majetku, ale

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Osek 30.7.2007 Nastavení parametrů SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Poreinstalační servis Po prvním spuštění nově nainstalované verze 7.3 se provede kontrola na číslo předchozí verze a jestliže je nižší automaticky

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více