Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a Rozhodnuto není. Rozhodlo o tom první kolo historicky první pøímé volby prezidenta Èeské republiky. Žádný z pøihlášených kandidátù nezískal nadpolovièní vìtšinu hlasù. Že tomu tak bude, bylo zøejmé už v prvních minutách sèítání hlasù. Na jeho konci je fakt, že se rozhodne až v druhém kole volby, v nìmž se v boji o Pražský hrad utkají Miloš Zeman (24,2 % hlasù) a Karel Schwarzenberg (23,4 %). Až za nimi se umístili kandidáti obou nejvìtších politických stran u nás. Zatímco kandidát Jiøí Dienstbier (16,1 %) skonèil v poøadí ètvrtý, kandidát ODS Pøemysl Sobotka skonèil hluboko v poli poražených, až osmá pøíèka a pouhých 2,5 % hlasù. Volièi se tak ODS zjevnì odmìnili nejen za vládní politiku, ale i za premiérùv podpis pod spornou amnestií Václava Klause. Z úst komentátorù výsledkù voleb bylo naopak slyšet, že Karlu Schwarzenbergovi se podaøilo od svého pùsobení v nepopulární vládì oddìlit. Od toho, že se spolupodílel na jejich reformách, zvyšování DPH i od toho, že zvedl ruku pro kontroverzní církevní restituce. První kolo prezidentské volby ukázalo, že lidé jsou sice nespokojení s politickými stranami a ve spoleènosti dále roste stále více poptávka po obèanské spoleènosti. A to bez ohledu na limitující faktory, k nimž patøí pùsobení znaèné èásti médií, které bez ohledu na požadavek objektivity se vyslovovaly otevøenì pro nìkteré kandidáty, zatímco argumenty tìch druhých ignorovaly. Jistým pøekvapením prvního kola prezidentské volby byl proto propad bývalého premiéra úøednické vlády Jana Fischera. Podle mnoha médií i podle pøedvolebních výzkumù mìl totiž patøit k hlavním favoritùm voleb. Znovu se tak ukázala i kvalita rùzných pøedvolebních prognóz. Stínem první pøímé volby zùstává také to, co jí pøedcházelo. Ať už šlo o zmetek v podobì provádìcího zákona, tak zmatky pøi kontrole podpisù na podporu nìkterých kandidátù. Ještì pøed oficiálním potvrzením výsledku prvního kola se objevila doporuèení nìkterých poražených, koho by mìli volit jejich pøíznivci v 2. kole. Spekulace i doporuèení na toto téma vyslovila i nìkterá nezávislá média. Jisté je jen jedno: o tom, kdo nahradí Václava Klause, se rozhodne až 25. a 26. ledna. (fav) Diskutujeme o Stanovách Úvodní slovo místopøedsedy OS KOVO Vážené kolegynì, kolegové, jak jste jistì byli informováni, bude se ve dnech 20. až 22. èervna 2013 konat VI. sjezd Odborového svazu KOVO. Jedním z bodù jednání bude i projednání úprav Stanov OS KOVO. Komise pro Stanovy OS KOVO se otázkou jejich zmìn intenzivnì zabývá již od poèátku minulého roku. Úprava Stanov je jedním ze stìžejních bodù její souèasné èinnosti. Pøedkládáme vám v dnešním èísle KOVÁKa pøehled všech pøipomínek k souèasnému znìní Stanov tak, jak je postupnì zpracovávala komise na základì výstupù z jednání Pøedsednictva a Rady OS KOVO, nebo které komise v prùbìhu doby obdržela. Všechny tyto pøipomínky jsou již uloženy na Intranetu v èásti VI. sjezd pod odkazem Stanovy. Uvìdomme si, že souèasné Stanovy v podstatì vznikly v devadesátých letech a odpovídaly tehdejšímu stavu. Jen nìkolik pøíkladù: V roce 1993, kdy na základì rozdìlení ÈSFR vznikl stávající OS KOVO, jsme evidovali 1162 základních organizací OS KOVO oproti dnešním cca 673. Z tohoto poètu bylo v roce ZO (31% z celkového poètu ZO) s poètem èlenù v nich evidovaných nad 500 oproti dnešním 52 ZO (8% z celkového poètu ZO). V ZO OS KOVO pùsobilo 514 uvolnìných funkcionáøù a 276 uvolnìných pracovníkù. V souèasné dobì to je pouze 232 funkcionáøù a 56 pracovníkù. Co to znamená? Pøesun od velkých, relativnì samostatných, ZO OS KOVO k malým. Stanovy vznikaly za filosofie Jsme všichni èestní, velcí budou pomáhat malým, vìøíme si a nepodvedeme se. Sami si porovnejte tuto filosofii s dnešní realitou. pokraèování na str. 3

2 2 KOVÁK èíslo ledna Zaznamenáno Zaèíná evropský rok obèanù Co brzdí využívání evropského obèanství Argumenty zástupce ÈMKOS zaujaly Evropská unie letošní rok zvolila rokem obèanù. Stalo se tak u pøíležitosti 20. výroèí vzniku evropského obèanství, které již ovlivnilo životy plnì využít s ním spojených práv. Tomuto tématu byla vìnována i odborná beseda, kterou 8. ledna uspoøádalo zastoupení EK v ÈR a informaèní nìkolika milionù lidí. V roce 2009 podle odhadu Komise EU žilo témìø 12 milionù evropských obèanù v jiném èlenském státu. Ještì mnohem více se zabývalo myšlenkou odstìhovat se za prací do jiného státu EU. Odradily je však pøekážky spojené s prací v zahranièí. Èasto jsou spojeny s neznalostí a nedostatkem informací. Jak ukázal výzkum v roce 2010, více než 43 % obyvatel neví, co obsahuje evropské obèanství. Ve své zprávì o Obèanství 2010 s názvem Odstranit pøekážky pro výkon práv obèanù EU identifikovala Komise hlavní pøekážky a stanovila 25 konkrétních akcí pro jejich odstranìní. Hlavním cílem Evropského roku obèanù 2013 je proto zvýšit informovanost o právech a povinnostech, které se vážou k evropskému obèanství a tím pomoci obèanùm kanceláø Evropského parlamentu v Praze. U nás to byla vùbec první akce k tématu. Hovoøilo se na ní o tom, jaké jsou pøetrvávající pøekážky volného pohybu pøi výkonu zamìstnání v jiné èlenské zemi EU, jak a kde lze získat informace pro výkon povolání v rámci EU èi pøi vycestování do jiné èlenské zemì, jak lze volit v místních volbách v jiném èlenském státì i o dalších problémech. Úèastníci se dovìdìli, co je obsahem pomocných programù SOLVIT a EURES, to že øadu informací potøebných tøeba pro výkon práce lze bezplatnì získat na internetové adrese poradenské sítì Vaše Evropa Jeho èeskou verzi zajištuje nezisková spoleènost ECAS. Jak sdìlila její zástupkynì Michaela Suchardová, všechny otázky jsou zodpovìzeny nejdéle do tøí pracovních dnù. Zajímavá byla i informace o evropské obèanské iniciativì, která, aby byla úspìšná, potøebuje podporu nejménì obèanù z nejménì 7 státù EU, pøièemž jsou stanoveny minimální kvóty pro jednotlivé zemì. Pro ÈR je to konkrétnì obèanù, tedy tøikrát ménì než tøeba na podporu prezidentského kandidáta. V debatì vedle zástupcù EU, pøíslušných ministerstev a úøadu vlády vystoupil i vedoucí právního oddìlení ÈMKOS Vít Samek. Ve svém vystoupení vyzdvihl význam sociálních práv a vyjádøil politování, že pravice v ÈR èasto brzdila jejich uplatòování. Uvedl, že rozdílné normy dìlí EU na dvì skupiny státù, kdy lidé z nových èlenských zemí odcházejí za prací do vyspìlejších státù. A i když jsou i diskriminovaní, nacházejí lepší podmínky než doma. Východiskem pro plné uplatnìní evropského obèanství je podle Samka proto nalezení alespoò minimálních evropských standardù, napø. stanovení minimální ceny práce. Praxe podle jeho slov také prokázala, že omezování sociálních práv není cestou k oživení ekonomiky. (text a foto: fav) Glosa Archivní mouchy už letí, pane poradèe Øeditelé škol zaèali ze zdí ve tøídách odstraòovat portréty prezidenta Václava Klause. Nelíbí se jim špatný morální pøíklad, který dal školním dìtem i celé spoleènosti širokým omilostnìním rùzných zloèincù a šizuòkù ve velkém. Velmi to rozèílilo dlouholetého poradce prezidenta pana Jakla, který jim v televizi vyèinil, jen co je pravda. Øeditelé jsou, mírnì øeèeno, popletové, zblblí mediální propagandou, sami odstraòováním portrétù dávají žactvu špatný pøíklad úcty k autoritám, køiví jejich morálku. Tak ať se pøíštì nediví, když na nì budou studenti drzí, nebo nìco horšího. Kladu si otázku, zda øeditel malé venkovské školy, který celý život zasvìtil vzdìlávání místních dìtí, nemá vìtší morální kredit, než vláda i s hradem a pøilehlým politickým okolím. Uèitelé z odstraòování portrétù nemají osobní prospìch. Nejedná se o politické handrkování, na jaká jsme zvyklí, kde peníze a moc jsou až na prvním místì. Jde o tichý morální apel pracovitých znechucených lidí, nic moc protidemokratického. Avšak reakce nìkterých mocných je trochu z jiné doby, švejkovské. Jako když se ve známém Haškovì románu Dobrý voják Švejk ptali hospodského, proè odstranil obraz císaøe pána, visící na zdi v jeho hospodì. S*aly na nìj mouchy, odpovìdìl lakonicky hospodský Palivec, známý sprosťák. Slyšel ho policejní agent Brettschneider a Palivec šel do ajnclíku (za Rakouska bìžný výraz pro basu). Marnì se u soudu dovolával, že obraz mocnáøe odstranil z hygienických, nikoli politických dùvodù. Mouchy mu c. k. soud neodpustil. Mám silný pocit, že ani pan poradce, kdyby mìl moc, by øeditelùm odstranìní portrétu mocnáøe neodpustil. Naštìstí je jiná doba, èasy se mìní, stejnì jako prezidenti s poradci. Nadchází volba nového prezidenta, s ní snad i nadìje na nový zpùsob komunikace s lidem. Komunikace pana poradce se, doufejme, stane souèástí politické historie, uložené v mediálních archivech. Archivní mouchy se dají do díla (ev) Vzpomínka na kolegu Dne 11. ledna jsme vzpomenuli 1. smutné výroèí, kdy nás navždy opustil kolega Radim Nezval z Tøince. S bolestí v srdci, láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou kolegové spolupracovníci ze ZO TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, èlenové Komise Mladých OS KOVO a vedení OS KOVO. Kdo poznal Tì, ten mìl Tì rád. Umìl jsi pomoci, potìšit i rozesmát. Dìkujeme všem, kdo Radima znali, za tichou vzpomínku.

3 Koordinovat kolektivní vyjednávání Zaznamenáno 14. ledna KOVÁK èíslo 2 3 Ve dnech zasedala v Praze Rada Odvìtvové sekce AP OS KOVO, navazovala na ní Valná hromada Odvìtvové sekce automobilového prùmyslu OS KOVO. nárokovat pro neuvolnìné funkcionáøe uvolnìní jako zástupcù zamìstnancù s náhradou mzdy ve smyslu 203 ZP v rozsahu minimálnì 48 hodin roènì, Valná hromada mj. schválila koordinaci kolektivního vyjednávání PKS formou dále uvedených tzv. nepodkroèitelných minim, stanovených Radou sekce na jejím zasedání ve dnech : délka pracovní doby 37,5 h týdnì, oblasti spolurozhodování, projednání a informací navrhnout minimálnì v rozsahu uvedeném ve vzorové KS obsažené v metodické pomùcce pro KV v podnikové sféøe, rozpracovat poskytování pøíspìvku zamìstnavatelem na penzijní, pøípadnì životní pojištìní, Mezi hosty valné hromady Odvìtvové sekce automobilového prùmyslu OS KOVO patøili také Josef Støedula, pøedseda OS KOVO (první zleva) a Jaroslav Souèek, místopøedseda OS KOVO (první zprava). Valná hromada vzala na vìdomí: výsledek volby èlenù Rady OS AP OS KOVO výsledek volby pøedsedy a místopøedsedy Rady OS AP OS KOVO. Pøedsedou OS AP OS KOVO byl zvolen Bøetislav Witwer, místopøedsedou OS AP OS KOVO byl zvolen Libor Dvoøák, informace pøednesené pøedsedou OS KOVO Josefem Støedulou, informace pøednesené zástupcem AutoSAP Ing. Pavlem Juøíèkem PhD. ÈMKOS slibuje pomoc seniorùm odboráøùm ÈMKOS odmítá balíèek ministra financí, kterým dochází k diskriminaènímu odnìtí daòových úlev ve výši Kè u pracujících dùchodcù, kterým se tak o tuto èástku sníží jejich roèní pøíjem. Listina základních práv a svobod zajišťuje rovné podmínky a zacházení tzv. rovnost subjektù, v tomto pøípadì tedy i daòových. Pokud tedy pracující dùchodce vydìlává a platí danì, sociální a zdravotní pojištìní jako kterýkoliv jiný obèan, má mít stejná práva. ÈMKOS proto s rozpaky pøijala dikci pøíslušné novely zákona o dani z pøíjmu, kde je zakotvena výjimka pro osoby, které by snad k 1. lednu 2013 starobní dùchod nepobíraly a nepøekvapilo ji, když zhruba tøetina pracujících dùchodcù této formulace zákona využila a na pobírání penze právì v den 1. ledna 2013 rezignovala. Byl to podle ÈMKOS zcela legální zpùsob, jak se o daòovou úlevu vìdomì nepøipravit. ÈMKOS proto odsuzuje výhružky ministra financí na adresu asi tøiceti tisíc pracujících dùchodcù, že budou penalizováni proto, že využili svého obèanského práva øídit se platným zákonem a prohlašuje, že seniorùm odboráøùm v pøípadném sporu se státem poskytne bezplatnou právní pomoc. (red) (red) pokraèování ze str. 1 To byly základní výchozí podklady pro práci komise. Komise se proto pokusila definovat základní okruhy, kterými by se mìla úprava Stanov zabývat. Jsou to zejména: Zakládání nových ZO OS KOVO Umožnit èlenství v OS KOVO i v organizacích, kde nelze založit ZO OS KOVO Strhávání a výše èlenských pøíspìvkù Odvod podílu na OS KOVO Role RP OS KOVO Sankce za neplnìní povinností (usnesení) Podrobnìjší rozpracování tìchto okruhù je v elektronické prezentaci, která je umístnìna na Intranetu s pøipomínkami ke Stanovám. Komise do konce roku 2012 již eviduje celkem 57 konkrétních návrhù ke znìní stávajících Stanov a to vèetnì návrhù na základì výstupù z jednání Pøedsednictva a Rady OS KOVO, nebo na základì výstupù z porad zástupcù Regionálních pracovišť OS KOVO. Všechny návrhy jsou v materiálu, který je v KOVÁKU zveøejnìn. Zámìrnì neuvádíme, kdo kterou pøipomínku zaslal. Domníváme Místopøedseda OS KOVO Jaromír Endlicher. se, že diskuse by mìla probíhat o návrhu a nikoli o tom, kdo konkrétní návrh zaslal. Kromì konkrétních návrhù komise obdržela dalších 8 návrhù formulovaných obecnì, avšak korespondovaly s nìkterým konkrétním návrhem. Dále to bylo 45 pøipomínek, které již reagovaly na nìkteré konkrétní návrhy. Pøišly i 4 návrhy, které se týkají jiných dokumentù, jako je napø. velikost Rady nebo Pøedsednictva OS KOVO. Se všemi tìmito námìty bude komise pracovat pøi vyhodnocení všesvazové diskuse a zpracování prvního návrhu úpravy Stanov pro bøeznové zasedání Rady OS KOVO. Vyzýváme proto nejenom pøedstavitele ZO OS KOVO, ale i øadové èleny (i proto je tento materiál zveøejnìn na stránkách KOVÁKU), aby zasílali Komisi pro Stanovy své návrhy na úpravu Stanov, nebo k zveøejnìným pøipomínkám. Zasílat je mùžete buïto písemnì na adresu: OS KOVO, Komise pro Stanovy, nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3, nebo elektronicky na adresu pøípadnì Byli bychom rádi kdybychom vaše návrhy obdrželi tak, aby se jimi mohla komise zabývat na svém zasedání, které je plánováno na února 2013 (vazba na termín zasedání Rady OS KOVO). Jaromír Endlicher místopøedseda OS KOVO

4 1 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO Navrhujeme zmìny stanov OS KOVO Pøehled došlých návrhù ke konkrétnímu znìní Stanov OS KOVO ÈÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název, sídlo a základní charakteristika odborového svazu 2 Poslání, úkoly a cíle, pøedmìt èinnosti OS KOVO 3 Èinnost OS KOVO

5 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 2 ÈÁST DRUHÁ ÈLENSTVÍ V OS KOVO 4 Èlenství v OS KOVO Èlenství v OS KOVO je individuální a dobrovolné. Každý èlen OS KOVO musí být evidován v nìkteré ZO nebo pøi Regionálním pracovišti OS KOVO (dále jen RP OS KOVO ) ZO resp. pøíslušné Regionální pracovištì mají povinnost vést písemnou evidenci èlenù a pøedložit ji v pøípadì kontroly dle 16 odst.18 Èleny OS KOVO jsou také ti, kteøí døíve splòovali podmínky èlenství v OS KOVO a z níže uvedených dùvodù je doèasnì nebo trvale splòovat pøestali a tuto skuteènost prokazatelnì oznámili pøíslušné ZO, nebo na pøíslušném RP OS KOVO tj.: èlenové OS KOVO, kteøí jsou poživateli starobního nebo invalidního dùchodu, nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti a neplatí pøíspìvky ve výši podle 12 odst. 2 tìchto Stanov; èlenové OS KOVO na rodièovské dovolené, èlenové OS KOVO pobírající rodièovský pøíspìvek a dále èlenové OS KOVO peèující osobnì o osobu mladší 10 let, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo stupni III (tìžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo o dlouhodobì tìžce postiženou osobu ve vìku do 18 let vyžadující celodenní péèi; èlenové OS KOVO, kteøí ukonèili pracovní pomìr a nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti. 3. návrh Èleny OS KOVO jsou mohou být také ti, kteøí døíve splòovali podmínky èlenství v OS KOVO a z níže uvedených dùvodù je doèasnì nebo trvale splòovat pøestali a tuto skuteènost prokazatelnì oznámili pøíslušné ZO, nebo na pøíslušném RP OS KOVO tj.: èlenové OS KOVO, kteøí jsou poživateli starobního nebo invalidního dùchodu, nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti a neplatí pøíspìvky ve výši podle 12 odst. 2 tìchto Stanov; èlenové OS KOVO na rodièovské dovolené, èlenové OS KOVO pobírající rodièovský pøíspìvek a dále èlenové OS KOVO peèující osobnì o osobu mladší 10 let, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo stupni III (tìžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo o dlouhodobì tìžce postiženou osobu ve vìku do 18 let vyžadující celodenní péèi; èlenové OS KOVO, kteøí ukonèili pracovní pomìr a nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti. 4. návrh Èlenem OS KOVO nemùže být : osoba, která svým jednáním a chováním porušovala nebo porušuje základní lidská práva. funkcionáø ZO OS KOVO a OS KOVO, který je evidována v jiném Odborovém svazu, nebo sdružení 5 Èlenský prùkaz 5 Èlenský prùkaz

6 3 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO Doložení èlenství Èlenský prùkaz vydává ZO nebo RP OS KOVO a je majetkem OS KOVO. Èlenský prùkaz je platným dokladem èlenství v OS KOVO. Náležitosti èlenského prùkazu upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO. Pøi jednání v odboráøských záležitostech mimo základní organizaci je èlen OS KOVO povinen na požádání prokázat své èlenství platným èlenským prùkazem a písemným potvrzením vydaným pøíslušnou ZO nebo RP OS KOVO. 5 Èlenský prùkaz Èlenský prùkaz vydává ZO nebo RP OS KOVO a je majetkem OS KOVO. OS KOVO a je jeho majetkem. 6 zrušen 6 Evidence èlenù ZO a Regionální pracovištì mají povinnost vést evidenci èlenù u nich evidovaných 7 Zánik èlenství Èlenství v OS KOVO zaniká: vystoupením; vylouèením; uplynutím pìti kalendáøních mìsícù, bìhem nichž èlen OS KOVO nezaplatil èlenský pøíspìvek; u funkcionáøù ZO a OS KOVO okamžikem zjištìní, že je evidován v jiném Odborovém svazu, nebo sdružení úmrtím èlena OS KOVO; zánikem ZO, pokud se èlen OS KOVO v ní evidovaný nestane zakládajícím èlenem nové ZO, nevstoupí do jiné ZO nebo se nezaeviduje na pøíslušném RP OS KOVO nejpozdìji do 3 mìsícù od zániku ZO; zánikem OS KOVO. 8 Vylouèení èlena OS KOVO Vylouèení èlena OS KOVO provádí usnesením výbor ZO nebo v pøípadech uvedených v odstavci 5 a 8 tohoto paragrafu Pøedsednictvo OS KOVO. Souèasnì s vylouèením zanikají všechna práva a povinnosti èlena OS KOVO. Výbor ZO vylouèí èlena OS KOVO, který prokazatelnì poškozuje zájmy OS KOVO, porušuje tyto Stanovy nebo opakovanì neplní usnesení orgánù ZO a orgánù OS KOVO, na základì výsledku šetøení jeho jednání.

7 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 4 Výbor ZO vylouèí èlena OS KOVO, pokud nesplòuje podmínky èlenství podle 4 tìchto Stanov. Vylouèen bez šetøení mùže být èlen OS KOVO, který neplatí øádnì èlenské pøíspìvky po dobu 3 kalendáøních mìsícù, pokud se strany písemnì nedohodnou jinak. U èlena evidovaného pøi RP OS KOVO vylouèení provádí Pøedsednictvo OS KOVO. Rozhodnutí výboru ZO nebo Pøedsednictva OS KOVO o vylouèení se v písemném vyhotovení zašle èlenovi OS KOVO do 7 dnù po jeho pøijetí. Èlen OS KOVO vylouèený výborem ZO má právo se odvolat k Pøedsednictvu OS KOVO do 30 dnù od doruèení rozhodnutí o vylouèení. Odvolání má odkladný úèinek. Usnesení Pøedsednictva OS KOVO je koneèné a nelze se proti nìmu odvolat. Èlen OS KOVO mùže být z OS KOVO vylouèen i usnesením Pøedsednictva OS KOVO po pøedchozím projednání pøíslušnou Radou KS OS KOVO kde je zaøazena ZO OS KOVO ve které je evidován. Èlen OS KOVO vylouèený Pøedsednictvem OS KOVO má právo se odvolat k Radì OS KOVO do 30 dnù od doruèení rozhodnutí o vylouèení. Odvolání má odkladný úèinek. Usnesení Rady OS KOVO je koneèné nelze se proti nìmu odvolat. Vylouèení èlena OS KOVO provádí usnesením výbor ZO nebo v pøípadech uvedených v odstavci 5 tohoto paragrafu Pøedsednictvo OS KOVO. Souèasnì s vylouèením zanikají všechna práva a povinnosti èlena OS KOVO. Výbor ZO vylouèí èlena OS KOVO, který prokazatelnì poškozuje zájmy OS KOVO, porušuje tyto Stanovy nebo opakovanì neplní usnesení orgánù ZO a orgánù OS KOVO, na základì výsledku šetøení jeho jednání. Výbor ZO vylouèí èlena OS KOVO, pokud nesplòuje podmínky èlenství podle 4 tìchto Stanov. Vylouèen bez šetøení mùže být èlen OS KOVO, který neplatí øádné èlenské pøípsìvky po dobu 3 kalendáøních mìsícù s výjimkou dlouhodobì nemocného èlena OS KOVO, pokud se strany písemnì nedohodnou jinak. U èlena evidovaného pøi RP OS KOVO vylouèení provádí Pøedsednictvo OS KOVO. Rozhodnutí výboru ZO nebo Pøedsednictva OS KOVO o vylouèení se v písemném vyhotovení zašle èlenovi OS KOVO do 7 dnù po jeho pøijetí. Èlen OS KOVO vylouèený výborem ZO má právo se odvolat k Pøedsednictvu OS KOVO do 30 dnù od doruèení rozhodnutí o vylouèení. Odvolání má odkladný úèinek. Usnesení Pøedsednictva OS KOVO je koneèné a nelze se proti nìmu odvolat. 9 Práva a povinnosti èlena OS KOVO Èlen OS KOVO evidovaný v ZO má právo zejména: úèastnit se na tvorbì a uskuteèòování programu OS KOVO; volit a svobodnì vyjadøovat své názory, pøedkládat námìty a návrhy na zlepšení práce OS KOVO; být volen do všech odborových orgánù, na konference a Sjezdy OS KOVO, s výjimkou dle odst. 4 tohoto paragrafu a dle 32 odst. 3 tìchto Stanov; kritizovat na odborových schùzích, pøípadnì jako delegát nebo host na konferencích a Sjezdech OS KOVO èinnost všech orgánù a funkcionáøù OS KOVO a ZO, státních orgánù a zamìstnavatelù a požadovat úèinnou ochranu pøed postihem za oprávnìnou kritiku; na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a kulturních zájmù a na ochranu života a zdraví; na bezplatnou právní pomoc v pracovnìprávních sporech pøed soudními a jinými orgány a v oblasti sociálnìprávní, a to podle vnitøního pøedpisu OS KOVO;

8 5 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních; na využívání rekreaèních, kulturních a jiných obdobných odborových zaøízení a na další výhody, které pro svoje èleny a jejich rodinné pøíslušníky zabezpeèuje ZO nebo OS KOVO; obracet se se stížnostmi a pøipomínkami na kterýkoliv orgán OS KOVO a kterýkoliv orgán ZO, požadovat ochranu a podporu svých práv, hlavnì v pøípadech, kdy zamìstnavatel porušuje právní pøedpisy a kolektivní smlouvy; podle možností ZO na hmotnou pomoc v pøípadì dlouhodobé nemoci a na podporu pøi nezavinìné finanèní tísni; na podporu pøi stávkách organizovaných pøíslušnou ZO nebo OS KOVO, která je stanovena Stávkovým øádem OS KOVO a vnitøním pøedpisem OS KOVO, osobnì se zúèastnit jednání v tìch pøípadech, kdy odborový orgán jedná a rozhoduje na základì pracovnìprávních pøedpisù o záležitostech týkajících se jeho pracovnìprávního vztahu, v pøípadì rozhodování o jeho odvolání z odborové funkce nebo vylouèení a o jeho èinnosti, chování, pøípadnì v jeho zájmu; odborový orgán je povinen èlena OS KOVO na toto jednání vèas pozvat a nemùže bez jeho úèasti jednat a rozhodovat, s výjimkou, kdy èlen OS KOVO souhlasí, aby se jednalo a rozhodovalo v jeho nepøítomnosti anebo kdy se bez uvedení vážných dùvodù k jednání nedostavil; vyjádøení èlena OS KOVO musí být zaznamenáno v zápisu odborového orgánu o jednání; v pøípadech týkajících se jeho osoby nahlédnout do pøíslušných svazových písemností; využívat všech práv, které svým èlenùm získá ZO anebo orgány OS KOVO. zkontrolovat v ZO kde je evidován, zda ZO na OS KOVO odvádí podíl ve výši 25% z jeho èlenských pøíspìvkù zaplacených v ZO dle 12 odst. (2). Èlen OS KOVO evidovaný v ZO nebo èlen OS KOVO evidovaný pøi RP v seskupení èlenù u jednoho zamìstnavatele (dále jen seskupení) má právo zejména: úèastnit se na tvorbì a uskuteèòování programu OS KOVO; volit a svobodnì vyjadøovat své názory, pøedkládat námìty a návrhy na zlepšení práce OS KOVO; být volen do všech odborových orgánù, na konference a Sjezdy OS KOVO, s výjimkou dle odst. 4 tohoto paragrafu a dle 32 odst. 3 tìchto Stanov; kritizovat na odborových schùzích, pøípadnì jako delegát nebo host na konferencích a Sjezdech OS KOVO èinnost všech orgánù a funkcionáøù OS KOVO a ZO, státních orgánù a zamìstnavatelù a požadovat úèinnou ochranu pøed postihem za oprávnìnou kritiku; na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a kulturních zájmù a na ochranu života a zdraví; na bezplatnou právní pomoc v pracovnìprávních sporech pøed soudními a jinými orgány a v oblasti sociálnìprávní, a to podle vnitøního pøedpisu OS KOVO; na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních; na využívání rekreaèních, kulturních a jiných obdobných odborových zaøízení a na další výhody, které pro svoje èleny a jejich rodinné pøíslušníky zabezpeèuje ZO nebo OS KOVO; obracet se se stížnostmi a pøipomínkami na kterýkoliv orgán OS KOVO a kterýkoliv orgán ZO, nebo seskupení, požadovat ochranu a podporu svých práv, hlavnì v pøípadech, kdy zamìstnavatel porušuje právní pøedpisy a kolektivní smlouvy; podle možností ZO na hmotnou pomoc v pøípadì dlouhodobé nemoci a na podporu pøi nezavinìné finanèní tísni; na podporu pøi stávkách organizovaných pøíslušnou ZO nebo OS KOVO, která je stanovena Stávkovým øádem OS KOVO a vnitøním pøedpisem OS KOVO, osobnì se zúèastnit jednání v tìch pøípadech, kdy odborový orgán jedná a rozhoduje na základì pracovnìprávních pøedpisù o záležitostech týkajících se jeho pracovnìprávního vztahu, v pøípadì rozhodování o jeho odvolání z odborové funkce nebo vylouèení a o jeho èinnosti, chování, pøípadnì v jeho zájmu; odborový orgán je povinen èlena OS KOVO na toto jednání vèas pozvat a nemùže bez jeho úèasti jednat a rozhodovat, s výjimkou, kdy èlen OS KOVO souhlasí, aby se jednalo a rozhodovalo v jeho nepøítomnosti anebo kdy se bez uvedení vážných dùvodù k jednání nedostavil; vyjádøení èlena OS KOVO musí být zaznamenáno v zápisu odborového orgánu o jednání;

9 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 6 v pøípadech týkajících se jeho osoby nahlédnout do pøíslušných svazových písemností; využívat všech práv, které svým èlenùm získá ZO anebo orgány OS KOVO. Èlen OS KOVO evidovaný pøi RP OS KOVO mimo seskupení èlenù má právo zejména: obracet se se stížnostmi a pøipomínkami na kterýkoliv orgán OS KOVO; na bezplatnou právní pomoc v pracovnìprávních sporech pøed soudními a jinými orgány a v oblasti sociálnìprávní, a to podle vnitøního pøedpisu OS KOVO; na ochranu zákonných práv èlena OS KOVO; na informování o èinnosti OS KOVO prostøednictvím pøíslušného RP OS KOVO; osobnì se zúèastnit jednání v tìch pøípadech, kdy odborový orgán jedná a rozhoduje o jeho vylouèení a o jeho èinnosti; odborový orgán je povinen èlena OS KOVO na toto jednání vèas pozvat a nemùže bez jeho úèasti jednat a rozhodovat, s výjimkou, kdy èlen OS KOVO souhlasí, aby se jednalo a rozhodovalo v jeho nepøítomnosti anebo kdy se bez uvedení vážných dùvodù k jednání nedostavil; vyjádøení èlena OS KOVO musí být zaznamenáno v zápisu odborového orgánu o jednání. 3. návrh Èlen OS KOVO evidovaný v ZO má právo zejména: úèastnit se na tvorbì a uskuteèòování programu OS KOVO; volit a svobodnì vyjadøovat své názory, pøedkládat námìty a návrhy na zlepšení práce OS KOVO; být volen do všech odborových orgánù, na konference a Sjezdy OS KOVO, s výjimkou dle odst. 4 tohoto paragrafu a dle 32 odst. 3 tìchto Stanov; kritizovat na odborových schùzích, pøípadnì jako delegát nebo host na konferencích a Sjezdech OS KOVO èinnost všech orgánù a funkcionáøù OS KOVO a ZO, státních orgánù a zamìstnavatelù a požadovat úèinnou ochranu pøed postihem za oprávnìnou kritiku; na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a kulturních zájmù a na ochranu života a zdraví; na bezplatnou právní pomoc v pracovnìprávních sporech pøed soudními a jinými orgány a v oblasti sociálnìprávní, a to podle vnitøního pøedpisu OS KOVO; na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních; na využívání rekreaèních, kulturních a jiných obdobných odborových zaøízení a na další výhody, které pro svoje èleny a jejich rodinné pøíslušníky zabezpeèuje ZO nebo OS KOVO; obracet se se stížnostmi a pøipomínkami na kterýkoliv orgán OS KOVO a kterýkoliv orgán ZO, požadovat ochranu a podporu svých práv, hlavnì v pøípadech, kdy zamìstnavatel porušuje právní pøedpisy a kolektivní smlouvy; podle možností ZO požádat o na hmotnou pomoc v pøípadì dlouhodobé nemoci a na podporu pøi nezavinìné finanèní tísni; na podporu pøi stávkách organizovaných pøíslušnou ZO nebo OS KOVO, která je stanovena Stávkovým øádem OS KOVO a vnitøním pøedpisem OS KOVO, osobnì se zúèastnit jednání v tìch pøípadech, kdy odborový orgán jedná a rozhoduje na základì pracovnìprávních pøedpisù o záležitostech týkajících se jeho pracovnìprávního vztahu, v pøípadì rozhodování o jeho odvolání z odborové funkce nebo vylouèení a o jeho èinnosti, chování, pøípadnì v jeho zájmu; odborový orgán je povinen èlena OS KOVO na toto jednání vèas pozvat a nemùže bez jeho úèasti jednat a rozhodovat, s výjimkou, kdy èlen OS KOVO souhlasí, aby se jednalo a rozhodovalo v jeho nepøítomnosti anebo kdy se bez uvedení vážných dùvodù k jednání nedostavil; vyjádøení èlena OS KOVO musí být zaznamenáno v zápisu odborového orgánu o jednání; v pøípadech týkajících se jeho osoby nahlédnout do pøíslušných svazových písemností; využívat všech práv, které svým èlenùm získá ZO anebo orgány OS KOVO

10 7 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO 4. návrh Èlen OS KOVO je povinen: dodržovat tyto Stanovy a usnesení orgánù OS KOVO a orgánù pøíslušných organizaèních jednotek OS KOVO; øádnì platit èlenské pøíspìvky ve výši stanovené tìmito Stanovami, vèetnì pøíspìvkù dle 12 odst. 6 tìchto Stanov; úèastnit se stávky, pro kterou hlasoval, v souladu se Stávkovým øádem OS KOVO; oznámit pøíslušné ZO nebo RP OS KOVO všechny zmìny dùležité z hlediska evidence èlenù OS KOVO a placení èlenských pøíspìvkù odevzdat èlenský prùkaz OS KOVO pøi zániku èlenství tam, kde je evidován; respektovat zásadu, že vzájemné osobní spory èlenù OS KOVO, které nesouvisejí s odborovou prací, nesmí být v žádném pøípadì øešeny na jednání orgánù ZO a orgánù OS KOVO. 10 Pozastavení výkonu práv a povinností Nejsou zatím pøipomínky 11 Sankèní ustanovení Za porušení tìchto Stanov, poškozování zájmù OS KOVO nebo organizaèních jednotek OS KOVO nebo za opakované neplnìní usnesení orgánù OS KOVO nebo ZO mohou být uložena níže uvedená sankèní opatøení. Sankèním opatøením vùèi èlenùm OS KOVO je omezení jejich práv uvedených v 9 odst. 1 písm. f), h) a j) tìchto Stanov na dobu nejdéle šesti mìsícù. O jeho použití rozhoduje výbor ZO svým usnesením. Proti tomuto usnesení se èlen OS KOVO mùže odvolat do 30 dnù ode dne jeho oznámení k Pøedsednictvu OS KOVO. Odvolání nemá odkladný úèinek. (3) Sankèním opatøením vùèi èlenùm orgánù OS KOVO a organizaèních jednotek OS KOVO a zástupcùm OS KOVO a organizaèních jednotek v orgánech jiných subjektù je : oznámení jejich jednání podle odst. 1 tohoto paragrafu orgánu, který je zvolil nebo delegoval, s pøípadným návrhem na jejich odvolání. O jeho použití rozhoduje Pøedsednictvo OS KOVO s výjimkou jeho použití vùèi èlenùm Pøedsednictva nebo Rady OS KOVO, kdy rozhoduje Rada OS KOVO. Odvolání z funkce na základì usnesení Pøedsednictva OS KOVO s výjimkou jeho použití vùèi èlenùm Pøedsednictva nebo Rady OS KOVO, kdy rozhoduje Rada OS KOVO. Sankèním opatøením vùèi orgánùm ZO je : svolání èlenské schùze nebo konference ZO Pøedsednictvem OS KOVO k projednání jejich èinnosti podle odst. 1 tohoto paragrafu. Zablokování úètu dané ZO OS KOVO u penìžního ústavu Omezení nakládání s majetkem ve správì ZO OS KOVO Mimo to mùže Pøedsednictvo OS KOVO pozastavit poskytování služeb ze strany OS KOVO této ZO, pøípadnì èlenùm OS KOVO v ní evidovaným, a to na dobu nejdéle šesti mìsícù. Sankèní opatøení vùèi ZO viz 16 odst. 4.1 a 4.2 tìchto Stanov. Sankèní opatøení vùèi èlenùm OS KOVO viz též 8 tìchto Stanov.

11 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo Èlenské pøíspìvky Každý èlen OS KOVO je povinen platit OS KOVO èlenské pøíspìvky podle tìchto Stanov nebo na základì smlouvy uzavøené se ZO, ve které je evidován, a to ve výši, zpùsobem a se splatností sjednanými touto smlouvou. K jejich výbìru OS KOVO zmocòuje tìmito Stanovami ZO a RP OS KOVO ve smyslu 4 odst. 1 tìchto Stanov. Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 1 % z èisté mzdy nebo starobního nebo invalidního dùchodu. Èistou mzdou se pro úèely tìchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeètení zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistného na veøejné zdravotní pojištìní. Za hrubou mzdu se pro úèely tìchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada mzdy nebo platu, odmìna za pracovní pohotovost a odmìna z dohody o pracovní èinnosti zúètovaná zamìstnanci v každém kalendáøním mìsíci. V pøípadì, kdy tak upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO, mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné výši pøíspìvkù. (2.1) Èlenové OS KOVO, kteøí jsou osobami samostatnì výdìleènì èinnými, platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 150 Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO. (2.2) Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP OS KOVO platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 100,- Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO. (2) Èlenové OS KOVO s výjimkou èlenù uvedených v odstavci (3) a (4) platí mìsíènì pøíspìvek v jednotné výši. Výši jednotného pøíspìvku na pøíslušný kalendáøní rok stanovuje Rada OS KOVO. (2.1) Kromì jednotného pøíspìvku mùže ZO OS KOVO stanovit další pøíspìvek na èinnosti pøíslušné ZO OS KOVO. Výši pøíspìvku na pøíslušný kalendáøní rok stanovuje Konference, nebo èlenská schùze ZO OS KOVO. Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 1 % z èisté mzdy nebo starobního nebo invalidního dùchodu. Èistou mzdou se pro úèely tìchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeètení zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistného na veøejné zdravotní pojištìní. Za hrubou mzdu se pro úèely tìchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada mzdy nebo platu, odmìna za pracovní pohotovost a odmìna z dohody o pracovní èinnosti zúètovaná zamìstnanci v každém kalendáøním mìsíci. V pøípadì, kdy tak upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO, mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné výši pøíspìvkù. (2.1) Èlenové OS KOVO, kteøí jsou osobami samostatnì výdìleènì èinnými, platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 150 Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO. (2.2) Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP OS KOVO platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 100,- Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO. (2.3) Èlenské pøíspìvky mùže èlen platit zálohovì mìsíènì a pøi zúètování èlenských pøíspìvkù za kalendáøní rok v základní organizaci pak èlen doloží doklady o výši èisté mzdy k naplnìní podmínky výše èlenských pøíspìvkù dle odstavce (2) 12 Stanov. 3. návrh Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 1 % z èisté mzdy nebo starobního nebo invalidního dùchodu. Èistou mzdou se pro úèely tìchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeètení zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistného na veøejné zdravotní pojištìní. Za hrubou mzdu se pro úèely tìchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada mzdy nebo platu, odmìna za pracovní pohotovost a odmìna z dohody o pracovní èinnosti zúètovaná zamìstnanci v každém kalendáøním mìsíci. V pøípadì, kdy tak upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO, mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné výši pøíspìvkù. (2.1) Èlenové OS KOVO, kteøí jsou osobami samostatnì výdìleènì èinnými, platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 150 Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO. (2.2) Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP OS KOVO platí mìsíèní èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 100,- Kè. Vyšší èástka mùže být stanovena vnitøním pøedpisem OS KOVO.

12 9 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši 1% z èisté mzdy nebo starobního nebo invalidního dùchodu s tím, že maximální výše èlenského pøíspìvku èiní 300 Kè za mìsíc. Èlenové OS KOVO, kteøí nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti, s výjimkou èlenù OS KOVO dle odst. 4 tohoto paragrafu, platí èlenský pøíspìvek ve výši 10 Kè mìsíènì. Rozhodnutí, zda èlen zùstává èlenem OS KOVO dle 4 odst. 3 a platí èlenské pøíspìvky dle 12 odst. 2 nebo se stává èlenem OS KOVO dle 4 odst. 4 a platí èlenské pøíspìvky dle 12 odst. 3, je na rozhodnutí èlena OS KOVO. 4. návrh Èlenové OS KOVO, kteøí nemají pøíjem z výdìleèné èinnosti; èlenové OS KOVO na mateøské a rodièovské dovolené, èlenové OS KOVO pobírající rodièovský pøíspìvek a èlenové OS KOVO peèující osobnì o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV. dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znìní; èlenové OS KOVO na mateøské a rodièovské dovolené, èlenové OS KOVO pobírající rodièovský pøíspìvek a èlenové OS KOVO peèující osobnì o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV. dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znìní; platí èlenský pøíspìvek ve výši 10 Kè mìsíènì. Rozhodnutí, zda èlen zùstává èlenem OS KOVO dle 4 odst. 3 a platí èlenské pøíspìvky dle 12 odst. 2 nebo se stává èlenem OS KOVO dle 4 odst. 4 a platí èlenské pøíspìvky dle 12 odst. 3, je na rozhodnutí èlena OS KOVO. Od placení èlenských pøíspìvkù jsou osvobozeni: èlenové OS KOVO na rodièovské dovolené, èlenové OS KOVO pobírající rodièovský pøíspìvek a èlenové OS KOVO peèující osobnì o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV. dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znìní; èlenové OS KOVO pøipravující se studiem na budoucí povolání. 5. návrh Zachovat stávající systém strhávání pøíspìvkù (1%) a odvody na OS KOVO ve výši 25%. 6. návrh Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 1 % z vyplacené èisté mzdy nebo starobního nebo invalidního dùchodu. Èistou mzdou se pro úèely tìchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeètení zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistného na veøejné zdravotní pojištìní. Za hrubou mzdu se pro úèely tìchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada mzdy nebo platu, odmìna za pracovní pohotovost a odmìna z dohody o pracovní èinnosti zúètovaná zamìstnanci v každém kalendáøním mìsíci. V pøípadì, kdy tak upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO, mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné výši pøíspìvkù. 7. návrh Každý èlen OS KOVO je povinen platit OS KOVO èlenské pøíspìvky podle tìchto Stanov nebo na základì smlouvy uzavøené se ZO, ve které je evidován, a to ve výši, zpùsobem a se splatností sjednanými touto smlouvou. K jejich výbìru OS KOVO zmocòuje tìmito Stanovami ZO a RP OS KOVO ve smyslu 4 odst. 1 tìchto Stanov. Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù uvedených v odstavci 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí mìsíènì èlenský pøíspìvek ve výši nejménì 1% z prùmìrné èisté mzdy poèínaje bøeznem pøíslušného kalendáøního roku, stanovené na základì prùmìrné èisté mzdy pøedchozího kalendáøního roku. Nebo starobního nebo invalidního dùchodu. Èistou mzdou se pro úèely tìchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeètení zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistného na veøejné zdravotní pojištìní. Za hrubou mzdu se pro úèely tìchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada mzdy nebo platu, odmìna za pracovní pohotovost a odmìna z dohody o pracovní èinnosti zúètovaná zamìstnanci v každém kalendáøním mìsíci. V pøípadì, kdy tak upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO, mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné výši pøíspìvkù.

13 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 10 ÈÁST TØETÍ ORGANIZAÈNÍ VÝSTAVBA OS KOVO HLAVA PRVNÍ ZÁSADY A PRINCIPY VÝSTAVBY 13 Zásady a principy výstavby OS KOVO OS KOVO je jednotnou organizací kovákù v Èeské republice. Je budován na základì demokratického sjednocení národnostní, odvìtvové, oborové a profesní diferenciace a respektování oprávnìných kolektivních a individuálních zájmù èlenù OS KOVO. Základními principy výstavby a práce všech orgánù OS KOVO jsou: programová a akèní jednota; vnitroodborová demokracie; dobrovolnost èlenství v odborovém svazu; zásada kolektivního vedení; kontrola èlenskou základnou. Všechny orgány OS KOVO, s výjimkou odborového zástupce a výboru seskupení, jsou voleny, za svoji èinnost odpovídají èlenùm OS KOVO v rozsahu svìøeného mandátu. 13 a Odborná pracovištì OS KOVO Jednotlivé úseky a odborná pracovištì OS KOVO slouží k zabezpeèení poslání odborového svazu, kontaktu s èlenskou základnou, pro konzultaèní a praktickou pomoc odborovým organizacím a èlenùm OS KOVO, dále pro organizaci a k zajištìní èinnosti organizaèních jednotek uvedených v 14 odst. 2 písm. c) a d). volebních obvodù a krajských sdružení OS KOVO. Odborná pracovištì jsou výkonnou složkou OS KOVO pùsobící uvnitø OS KOVO a na základì povìøení i ve vztahu k vnìjším subjektùm. Pøi své práci se øídí pøedpisem OS KOVO, který popisuje kompetence, zodpovìdnost a vykonávané èinnosti jednotlivých úsekù a odborných pracovišť OS KOVO. Tento pøedpis navrhuje Pøedsednictvo a schvaluje Rada OS KOVO. Organizují èinnost volebních obvodù a krajských sdružení na základì usnesení konference KS, organizaènì zajišťuje jednání orgánù KS Odborná pracovištì OS KOVO slouží k zabezpeèení poslání odborového svazu, užšího kontaktu s èlenskou základnou, pro konzultaèní a praktickou pomoc odborovým organizacím a èlenùm OS KOVO, dále pro organizaci a k zajištìní èinnosti organizaèních jednotek uvedených v 14 odst. 2 písm. c) a d). Odborná pracovištì jsou výkonnou složkou OS KOVO pùsobící uvnitø OS KOVO a na základì povìøení i ve vztahu k vnìjším subjektùm. Jsou jimi : úseky ustavené v centrále OS KOVO; regionální pracovištì (RP) OS KOVO ustavená v krajích, pøièemž jedno RP OS KOVO mùže sloužit i pro více Krajských sdružení OS KOVO. 3. návrh Odborná pracovištì OS KOVO slouží k zabezpeèení poslání odborového svazu, užšího kontaktu s èlenskou základnou, pro konzultaèní a praktickou pomoc odborovým organizacím a èlenùm OS KOVO, dále pro organizaci a k zajištìní èinnosti organizaèních jednotek uvedených v 14 odst. 2 písm. c) a d). Odborná pracovištì jsou výkonnou složkou OS KOVO pùsobící uvnitø OS KOVO a na základì povìøení i ve vztahu k vnìjším subjektùm. Jsou jimi :

14 11 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO úseky ustavené v centrále OS KOVO; RP OS KOVO ustavená v krajích, pøièemž jedno RP OS KOVO mùže sloužit i pro více Krajských sdružení OS KOVO. Kromì zajištìní èinností organizaèních jednotek uvedených v 14 odst. 2 písm. c) a d) zajišťují RP OS KOVO pøenos infromací mezi centrálou a ZO OS KOVO. 14 Organizaèní výstavba OS KOVO 14 Organizaèní výstavba jednotky OS KOVO OS KOVO se èlení na organizaèní jednotky. Organizaèní jednotky vytváøejí své orgány. Organizaèními jednotkami OS KOVO, danými tìmito Stanovami, jsou: seskupení èlenù u jednoho zamìstnavatele (dále jen seskupení) základní organizace OS KOVO; sdružení základních organizací OS KOVO; volební obvody (dále též VO ); krajská sdružení OS KOVO (dále též KS OS KOVO ). O zøízení dalších organizaèních jednotek OS KOVO mùže rozhodnout Rada OS KOVO. 15 Orgány OS KOVO HLAVA DRUHÁ ORGANIZAÈNÍ JEDNOTKY OS KOVO 16 Základní organizace OS KOVO, sdružení základních organizací OS KOVO a jejich orgány 16 Základní organizace OS KOVO, sdružení základních organizací OS KOVO, seskupení a jejich orgány Základní organizaèní jednotkou OS KOVO je ZO. Minimální poèet èlenù OS KOVO evidovaných v ZO je 5. U zamìstnavatelù, u kterých nepùsobí ZO, mùže pùsobit OS KOVO prostøednictvím odborového zástupce, nebo výboru seskupení èlenù evidovaných pøi RP OS KOVO. Minimální poèet èlenù OS KOVO v seskupení je 3. (1.1) ZO a sdružení základních organizací OS KOVO mají právní subjektivitu a jsou oprávnìny jednat svým jménem. Jsou oprávnìny nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahù s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovìdnost vyplývající z tìchto vztahù. Seskupení èlenù nemá právní subjektivitu. (1.2) Èlenové OS KOVO, s výjimkou èlenù evidovaných pøi RP OS KOVO, uplatòují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z èlenství prostøednictvím ZO. Základní povinnosti ZO vùèi èlenùm OS KOVO v ní evidovaných jsou zejména:

15 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 12 sjednávání tarifù, pøíplatkù a ostatních složek mzdy v rámci kolektivního vyjednávání se zamìstnavatelem; vymáhání podmínek pro práci v bezpeèném pracovním prostøedí za zákonem stanovených podmínek, eventuálnì za podmínek uvedených v kolektivní smlouvì; zajištìní bezplatné právní pomoci v pøípadì oprávnìného pracovnìprávního sporu èlena OS KOVO se zamìstnavatelem podle vnitøního pøedpisu OS KOVO; ochrana zákonných práv èlena OS KOVO a práv vyplývajících z kolektivní smlouvy; informování èlenù OS KOVO o své èinnosti a èinnosti OS KOVO. (1.2) Základní organizací ve smyslu tìchto Stanov je: ZO evidující èleny OS KOVO, kteøí jsou zamìstnáni u jednoho zamìstnavatele; ZO evidující èleny OS KOVO, kteøí jsou zamìstnáni u více zamìstnavatelù; ZO evidující èleny OS KOVO na územním principu; Bližší podmínky mùže upravit vnitøní pøedpis OS KOVO. (1.3) Pokud ZO eviduje zamìstnance více zamìstnavatelù, má její orgán pùsobnost orgánu odborové organizace vùèi všem tìmto zamìstnavatelùm. Sdružení základních organizací je organizaèní jednotkou OS KOVO zøízenou za úèelem koordinace a sjednocení èinnosti základních organizací. Rozsah zastupování ZO sdružením základních organizací je vymezen statutem tohoto sdružení. (5.2) ZO mohou dle svých potøeb na základì schválení èlenskou schùzí nebo konferencí vybírat zvýšené èlenské pøíspìvky nad rámec povinného èlenského pøíspìvku, stanoveného tìmito Stanovami v 12. Tyto prostøedky lze použít výhradnì na zajištìní èinností ZO nebo na zajištìní èinností dle odst. 5.1 tohoto paragrafu Stanov. Statutárním orgánem ZO vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jejím jménem ZO je volený výbor ZO. Jako výkonný orgán øídí èinnost ZO mezi èlenskými schùzemi nebo konferencemi. Výbor ZO je orgánem odborové organizace uplatòujícím samostatnì výkon pravomocí a oprávnìní vyplývajících z obecnì závazných právních pøedpisù a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. (10.1) V ZO s poètem èlenù OS KOVO menším než 30 mùže pravomoci výboru ZO vykonávat pøedseda. (10.2) Orgánem zastupujícím èleny OS KOVO evidovanými pøi RP v seskupení pùsobícím u zamìstnavatele je odborový zástupce nebo výbor seskupení. Èlenem výboru seskupení, nebo odborovým zástupcem mùže být èlen OS KOVO evidovaný pøi RP v seskupení, zamìstnanec OS KOVO, zmocnìnec KS OS KOVO, zástupce KS OS KOVO v Radì OS KOVO. Odborový zástupce nebo výbor seskupení jsou orgánem odborové organizace pùsobícím u zamìstnavatele podle zvláštních právních pøedpisù. ZO zøizuje na základì žádosti ustavující schùze nebo konference fyzických osob OS KOVO zápisem do rejstøíku organizaèních jednotek OS KOVO (dále jen rejstøík ). OS KOVO zøizuje na základì žádosti ZO sdružení základních organizací zápisem do rejstøíku. Bližší podmínky upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO. OS KOVO zøizuje základní organizaci zápisem do rejstøíku organizaèních jednotek OS KOVO (dále jen rejstøík ), a to na základì žádosti ustavující schùze nebo konference fyzických osob. OS KOVO zøizuje sdružení základních organizací zápisem do rejstøíku na základì žádosti pøíslušných ZO. Bližší podmínky upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO. 3. návrh ZO zaniká na vlastní žádost po usnesení èlenské schùze nebo konference o zrušení výmazem z rejstøíku, a to buï s likvidací, nebo bez likvidace (v pøípadì právního nástupce zanikající ZO). Bližší podmínky upravuje vnitøní pøedpis OS KOVO. v pøípadì, že neodvádí na OS KOVO povinný podíl ve výši 25% z èlenských pøíspvìvkù zaplacených èlenem ve výši dle stanov 12 odst. (2). (4.1) ZO mùže být zrušena rozhodnutím Rady OS KOVO v pøípadech prokazatelného porušování zájmù OS KOVO, porušování tìchto Stanov (s výjimkou neodvádìní stanovené èástky èlenských pøíspìvkù) nebo opakovaného neplnìní usnesení orgánù OS KOVO.

16 13 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO (4.1) ZO mùže být zrušena rozhodnutím Rady OS KOVO v pøípadech prokazatelného porušování zájmù OS KOVO, porušování tìchto Stanov (s výjimkou neodvádìní stanovené èástky èlenských pøíspìvkù) nebo opakovaného neplnìní usnesení orgánù OS KOVO. 4. návrh (4.2) Pøedsednictvo OS KOVO zruší ZO v pøípadì, že poèet v ní evidovaných èlenù OS KOVO klesne pod 5, a mùže zrušit ZO pøi neodvádìní stanovené èástky èlenských pøíspìvkù. (4.2) Pøedsednictvo OS KOVO zruší ZO v pøípadì, že poèet v ní evidovaných èlenù OS KOVO klesne pod 5, a mùže zrušit ZO pøi neodvádìní stanovené èástky èlenských pøíspìvkù. Doplacení stanovené èástky èlenských pøíspìvkù v dobì mezi zjištìním situace a zasedání Pøedsednictva OS KOVO nemá vliv na rozhodovámí Pøedsednictva OS KOVO (4.3) K zániku ZO dochází vždy až k datu výmazu ZO z rejstøíku. Do té doby ZO existuje a plní všechny své funkce vùèi všem fyzickým a právnickým osobám. 5. návrh ZO je povinna mìsíènì odvádìt na urèený úèet OS KOVO 25 % z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. V pøípadì, že všechny služby pro ZO zajišťuje OS KOVO náleží na OS KOVO odvod z èlenských pøíspìvkù ve výši 100% 6. návrh ZO je povinna mìsíènì odvádìt na urèený úèet OS KOVO: 25 % z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, kde výbor ZO uplatòuje výkon pravomocí a oprávnìní dle 16 èl. 10 a) tìchto Stanov, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. 100 % z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, kde výbor ZO uplatòuje výkon pravomocí a oprávnìní dle 16 èl. 10 b) tìchto Stanov, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. 7. návrh ZO v souladu s tìmito Stanovami, usneseními a vnitøními pøedpisy OS KOVO je povinna schválit èlenskou schùzí nebo konferencí: statut ZO; volební øád ZO; zásady hospodaøení ZO. a tyto pøedat ( resp. jejich zmìny) neprodlenì prostøednictvím pøíslušného Regionálního pracovištì k založení do Rejstøíku organizaèních jednotek OS KOVO. Bližší podmínky mùže upravit vnitøní pøedpis OS KOVO. 8. návrh Statutárním orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jménem ZO je volený výbor ZO. Jako výkonný orgán øídí èinnost ZO mezi èlenskými schùzemi nebo konferencemi. Výbor ZO je orgánem odborové organizace uplatòujícím samostatnì výkon pravomocí a oprávnìní vyplývajících z obecnì závazných právních pøedpisù a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. Statutárním orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jménem ZO je volený výbor ZO. Jako výkonný orgán øídí èinnost ZO mezi èlenskými schùzemi nebo konferencemi. Výbor ZO je orgánem odborové organizace uplatòujícím: samostatnì výkon pravomocí a oprávnìní vyplývajících z obecnì závazných právních pøedpisù a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. pøenesenì, a to prostøednictvím povìøeného pracovníka RP, výkon pravomocí a oprávnìní vyplývajících z obecnì závazných právních pøedpisù a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. Toto pøenesení schvaluje OS KOVO na základì písemné žádosti ZO formou povìøení.

17 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 14 (10.1) V ZO s poètem èlenù OS KOVO menším než 30 mùže pravomoci výboru ZO vykonávat pøedseda nebo v pøípadì pøenosu pravomocí a oprávnìní ZO povìøený pracovník RP. DaRK ZO je povinnì ustaveným voleným orgánem ZO. Jejím posláním je zejména: kontrolovat dodržování tìchto Stanov, usnesení a vnitøních pøedpisù OS KOVO a usnesení èlenských schùzí nebo konferencí; kontrolovat úèelné a správné vynakládání finanèních prostøedkù ZO a dodržování pøíslušných pøedpisù; vykonávat kontrolu hospodaøení ZO a spolupracovat pøi kontrole hospodaøení ZO s DaRK OS KOVO, když tato o to požádá; podávat zprávu èlenské schùzi nebo konferenci o své èinnosti a o svých stanoviscích. (11.1) DaRK ZO má právo svolat èlenskou schùzi nebo konferenci. (11.2) Èlenové DaRK ZO nesmí po dobu výkonu své funkce vykonávat žádnou jinou funkci v orgánech ZO. ZO, jednající prostøednictvím výboru ZO samostatnì, ustavuje povinnì volenou funkci pøedsedy. Další funkce ustavuje podle svých potøeb. Funkce pøedsedy je nesluèitelná s èinností pokladníka (hospodáøe). 12a) ZO, jednající prostøednictvím výboru ZO pøenesenì povìøeným pracovníkem RP, neustavuje povinnì žádnou funkci. Èinnost pokladníka (hospodáøe) ZO je vykonávána prostøednictvím RP. 13) Ustavení vnitøní struktury ZO je pøi dodržení principù tìchto Stanov v její výhradní pravomoci. Výbor ZO mùže èást svých pravomocí, vèetnì práva spolurozhodování, delegovat orgánùm nižších èlánkù ZO, nebo orgánùm jiných organizaèních jednotek OS KOVO a nebo povìøenému pracovníku RP. Volební období funkcionáøù je ètyøleté. Funkcionáøi se ujímají svých funkcí okamžikem zvolení. Pøedání funkcí probìhne bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do 30 dnù ode dne zvolení nových funkcionáøù. Za pøípadnou škodu zpùsobenou nepøedáním funkce podle pøedchozí vìty, které zavinil pøedávající funkcionáø, nese odpovìdnost pøedávající funkcionáø. Jménem výboru ZO jedná jeho pøedseda nebo na základì povìøení výboru ZO jiný èlen výboru ZO a nebo na základì povìøení OS KOVO pracovník RP. Pøedseda výboru ZO nebo na základì povìøení výboru ZO jiný èlen výboru ZO a nebo na základì povìøení OS KOVO pracovník RP za výbor ZO podepisuje písemné právní úkony, zejména kolektivní smlouvu. Podepisování se dìje tak, že k vytištìnému nebo napsanému názvu ZO, jménu, pøíjmení a oznaèení funkce pøipojí svùj vlastnoruèní podpis. 9. návrh 20) ZO je povinna umožnit úèast èlenù VV OS KOVO na všech jednáních a zasedáních v rámci ZO OS KOVO 10. návrh ZO je povinna mìsíènì odvádìt na urèený úèet OS KOVO 25 % 20% z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. 1 ZO je povinna mìsíènì odvádìt na urèený úèet OS KOVO 25% 30% z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. 1 ZO je povinna mìsíènì odvádìt na urèený úèet OS KOVO 25% paušální èástku stanovenou.. z celkové èástky stanovených èlenských pøíspìvkù èlenù OS KOVO evidovaných v ZO, s výjimkou pøíspìvkù podle 12 odst. 3 a 6 tìchto Stanov. V pøípadì poskytnutí nadstandardní služby stanovené pøedpisem OS KOVO mùže Pøedsednictvo OS KOVO rozhodnout o zvýšeném odvodu vèetnì výše a doby jeho odvádìní. 13. návrh ZO v souladu s tìmito Stanovami, usneseními a vnitøními pøedpisy OS KOVO je povinna schválit èlenskou schùzí nebo konferencí: statut ZO;

18 15 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO volební øád ZO; zásady hospodaøení ZO. Až do schválení tìchto dokumentù platí pro ZO vzorové dokumenty OS KOVO, které jsou uvedeny v pøedpisu OS KOVO. Nejvyšším orgánem ZO je èlenská schùze nebo konference. Rozhoduje o všech zásadních otázkách èlenské základny ve své pùsobnosti. Je svolávána podle potøeby, nejménì však 1 roènì nebo když o to požádá alespoò 1/3 èlenù OS KOVO platících èlenské pøíspìvky dle 12 odst. 2 tìchto Stanov nebo DaRK ZO, a to nejpozdìji do 60 dnù od doruèení žádosti. Za Konferenci lze považovat shromáždìní delegátù na které je pozváno nejménì 10 tolik delegátù kolik je èlenù výboru ZO. U ZO s poètem èlenù v dobì svolání menším než 100, mùže být svolána pouze èlenská schùze. 14. návrh DaRK ZO je povinnì ustaveným voleným orgánem ZO. Jejím posláním je zejména: kontrolovat dodržování tìchto Stanov, usnesení a vnitøních pøedpisù OS KOVO a usnesení èlenských schùzí nebo konferencí; kontrolovat úèelné a správné vynakládání finanèních prostøedkù ZO a dodržování pøíslušných pøedpisù; vykonávat kontrolu hospodaøení ZO a spolupracovat pøi kontrole hospodaøení ZO s DaRK OS KOVO, když tato o to požádá; podávat zprávu èlenské schùzi nebo konferenci o své èinnosti a o svých stanoviscích. Varianta A (11.1) U ZO do 30 èlenù ZO volí jednoho revizora hospodaøení Varianta B (11.1) U ZO do 30 èlenù není nutné povinnì ustavovat DaRK. V tom pøípadì má ZO povinnost 1 za pololetí pøedložit své hospodaøení ke kontrole pøíslušnému RP OS KOVO. (11.2) DaRK ZO má právo svolat èlenskou schùzi nebo konferenci. (11.3) Èlenové DaRK ZO nesmí po dobu výkonu své funkce vykonávat žádnou jinou funkci v orgánech ZO. 17 Volební obvod (VO) VO je úèelové seskupení ZO v rámci pøíslušného KS OS KOVO. O urèení, do kterého VO patøí konkrétní ZO, rozhoduje konference KS OS KOVO. VO zejména provádí volbu zástupce nebo zástupcù pøíslušného KS OS KOVO v Radì OS KOVO. (2) Nejvyšším orgánem VO je Shromáždìní pøedstavitelù ZO pøíslušného VO. Pøedstavitelem ZO je pøedseda ZO nebo jiný èlen OS KOVO povìøený ZO. (2.1) Shromáždìní pøedstavitelù ZO VO zejména provádí volbu zástupce nebo zástupcù pøíslušného KS OS KOVO v Radì OS KOVO. Zástupce pøíslušného KS OS KOVO se volbou v pøíslušném VO stává èlenem Rady OS KOVO. VO svolává pøíslušný zástupce KS OS KOVO v Radì OS KOVO nebo na základì požadavku nejménì 1/3 ZO v pøíslušném VO zmocnìnec KS OS KOVO. VO mùže svolat také zmocnìnec KS OS KOVO nebo Výkonné vedení OS KOVO. Shromáždìní pøedstavitelù ZO svolává pøíslušný zástupce KS OS KOVO v Radì OS KOVO nebo na základì požadavku nejménì 1/3 ZO v pøíslušném VO zmocnìnec KS OS KOVO. Shromáždìní pøedstavitelù ZO mùže svolat také zmocnìnec KS OS KOVO nebo výkonné vedení OS KOVO. (6.1) Shromáždìní pøedstavitelù ZO je usnášeníschopné: dle 30 odst. 3 tìchto Stanov. Tato podmínka musí být splnìna vždy pøi volbì nebo odvolání zástupce KS OS KOVO v Radì OS KOVO. není-li splnìna podmínka podle písm. a), je Shromáždìní pøedstavitelù ZO usnášeníschopné, je-li pøítomno nejménì 40 % úèastníkù s hlasem rozhodujícím. V tomto pøípadì pøijímá rozhodnutí nejménì 3/4. vìtšina pøítomných.

19 Stanovy OS KOVO 14. ledna KOVÁK èíslo 2 16 Jednání Shromáždìní pøedstavitelù ZO mají právo úèasti s hlasem poradním zejména èlenové Výkonného vedení OS KOVO, pøíslušní zmocnìnci KS OS KOVO a vedoucí pøíslušných RP OS KOVO. Povinnosti a práva zástupce pøíslušného KS OS KOVO v Radì OS KOVO: zastupuje pøíslušný VO v Radì OS KOVO a v Radì KS OS KOVO; má právo zúèastnit se všech jednání orgánù pøíslušných organizaèních jednotek a být informován o veškeré èinnosti ZO; odpovídá za obousmìrný pøenos informací mezi orgány OS KOVO a ZO pøíslušného VO a za prosazování usnesení pøijatých orgány OS KOVO uvedenými v 15 odst. 1 písm. a) až e) tìchto Stanov; zastupuje ZO pøíslušného VO v rozsahu delegovaných pravomocí. 18 Krajské sdružení OS KOVO (KS OS KOVO) HLAVA TØETÍ ORGÁNY OS KOVO 19 Sjezd OS KOVO (6) Klíè pro volbu delegátù je jeden delegát na dovršených èlenù OS KOVO dle 12 odst. 2 tìchto Stanov, nejménì však tøi delegáti za KS OS KOVO. Delegáty Sjezdu OS KOVO volí Konference KS OS KOVO. Dále jsou delegáty Sjezdu OS KOVO zástupci KS OS KOVO, zmocnìnci KS OS KOVO a èlenové Výkonného vedení OS KOVO. V pøípadì mimoøádného Sjezdu OS KOVO klíè pro volbu delegátù, poèet delegátù a zpùsob jejich delegování stanovuje Rada OS KOVO. 20 Rada OS KOVO Rada OS KOVO zejména: odvolává pøedsedu a místopøedsedy OS KOVO; provádí doplòovací volbu pøedsedy a místopøedsedù OS KOVO v pøípadì, že z funkce v období mezi sjezdy odstoupili, zemøeli nebo byli odvoláni; schvaluje rozpoèet OS KOVO, projednává výsledky hospodaøení OS KOVO, rozhoduje o zásadách správy majetku OS KOVO, schvaluje, mìní a ruší vnitøní pøedpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Sjezdu nebo Výkonného vedení OS KOVO), statuty fondù, základní dokumenty právnických osob zakládaných OS KOVO a profesionální strukturu OS KOVO; Stanovuje výši èlenského pøíspìvku s platností od 1.1. následujícího kalendáøního roku. svolává Sjezd OS KOVO; má právo na provedení úpravy tìchto Stanov svým usnesením schváleným dvoutøetinovou vìtšinou pøítomných èlenù Rady OS KOVO, minimálnì však nadpolovièní vìtšinou všech èlenù Rady OS KOVO, s výjimkou tìchto ustanovení: 1 odst. 1, 3-8, 19, 20 odst. 3 písm. e), 23 a 33; provádí zmìny a dodatky v pøíslušnosti ZO ke KS OS KOVO; pøedkládá Sjezdu OS KOVO návrhy na zmìnu èlenìní a poètu KS OS KOVO a poèty jejich zástupcù v Radì OS KOVO schvaluje a ruší úèast OS KOVO v republikových a mezinárodních odborových centrálách;

20 17 KOVÁK èíslo ledna Stanovy OS KOVO ratifikuje smlouvy a dohody, zavazující OS KOVO nad rámec vnitøních pøedpisù OS KOVO; pøijímá zásadní stanoviska a konkrétní návrhy OS KOVO k jednání se státními orgány a organizacemi zamìstnavatelù na republikové úrovni; plní úkoly dle Stávkového øádu OS KOVO; zøizuje stálé a doèasné komise, kterým mùže delegovat èást svých pravomocí; povinnì zøizuje komisi pro kolektivní vyjednávání a komisi pro Stanovy OS KOVO; schvaluje vytváøení RP OS KOVO. 5) Radu OS KOVO tvoøí èlenové s hlasem rozhodujícím: zástupci pøíslušného KS OS KOVO; èlenové Pøedsednictva OS KOVO (vèetnì èlenù Výkonného vedení a pøedsedy Rady sekcí); pøedsedové odvìtvových sekcí OS KOVO. 3. návrh Jednání Rady OS KOVO se úèastní s hlasem poradním: vedoucí úsekù a vedoucí RP OS KOVO; èlenové DaRK OS KOVO; šéfredaktor èasopisu KOVÁK. zástupce úèastníka stanoveného v èlánku (5), písm a) tohoto který se z jednání øádnì omluvil 21 Pøedsednictvo OS KOVO Pøedsednictvo OS KOVO zejména: navrhuje jmenování a odvolání zástupce OS KOVO v dalších právnických osobách, kde má OS KOVO majetkovou nebo jinou úèast; vydává vnitøní pøedpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Sjezdu OS KOVO, Rady OS KOVO nebo Výkonného vedení OS KOVO), statuty fondù a základní dokumenty právnických osob zakládaných OS KOVO v pøípadech nebezpeèí z prodlení; schvaluje akce mezinárodní èinnosti OS KOVO; má právo šetøení v orgánech a organizaèních jednotkách OS KOVO. Dále má právo iniciovat šetøení i prostøednictvím DaRK OS KOVO; kontroluje personální politiku a hospodaøení OS KOVO; schvaluje vstupní návrh kolektivních smluv vyššího stupnì. povìøuje pracovníky RP pro výkon pøenesené èinnosti výborù ZO Jednání Pøedsednictva OS KOVO se úèastní s hlasem poradním: pøedseda DaRK OS KOVO; vedoucí úsekù OS KOVO. zástupce úèastníka stanoveného v èlánku (4), písm c) tohoto který se z jednání øádnì omluvil

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Informace pøedsedkynì

Informace pøedsedkynì 13 Roèník 51 http://statorg.cmkos.cz Pøíští èíslo èasopisu NOS vyjde 8. záøí 2006 Informace pøedsedkynì Praha 29. èervna 2006 10,20 Kè Pøedsednictvo VOS Ve ètvrtek 29. èervna se koná 29. zasedání pøedsednictva

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více