Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Tábor. Pravidla projektového řízení"

Transkript

1 Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika, s.r.., a Czech limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative. All rights reserved.

2 Obsah 1 Úvdní ustanvení 1 2 Základní parametry prjektu Definice prjektu Živtní cyklus prjektu Organizační struktura prjektu Dkumentace 3 3 Řízení prjektu Kmplexní přístup k řízení prjektů Kntrla a řízení prjektu Vykazvání stavu prjektu Změnvé řízení Oznámení prblému 5 4 Uknčení prjektu Základní činnsti v rámci uknčení prjektu 7 5 Úlhy jedntlivých stran zainteresvaných v prjektu Práva a pvinnsti spnzra prjektu Práva spnzra prjektu Pvinnsti spnzra prjektu Práva a pvinnsti manažera prjektu Práva manažera prjektu Pvinnsti manažera prjektu 10 6 Prjektvá kancelář Činnst prjektvé kanceláře na úrvni řízení prgramu Činnst prjektvé kanceláře na úrvni řízení prjektů 11 ii

3 1 Úvdní ustanvení Dále uvedená pravidla prjektvéh řízení vycházejí z metdlgie, knw-hw a zkušenstí KPMG při řízení prgramů a prjektů. Jedná se dpručení, která mají přímý vztah k řízení a krdinaci prjektů v suvislsti s pdpru prjektvéh řízení při realizaci akčních plánů. Tat pravidla prjektvéh řízení jsu shrnujícím dpručením externí firmy, a prt nemhu mít charakter závazných směrnic platných pr Městský úřad Tábr a splečnst BYTES Tábr, s. r.. Cílem těcht pravidel je pskytnut praktická dpručení a frmalizvané pstupy zejména ve fázi realizace prjektu resp. jedntlivých akčních plánů, úklů jedntlivých stran a vybudvání prjektvé kanceláře. Pravidla jsu zárveň nastavena tak, aby byla implementvatelná při realizaci akčních plánů, které byly identifikvány na základě Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr, s. r.. 1

4 2 Základní parametry prjektu 2.1 Definice prjektu V becné rvině lze prjekt definvat jak řízený prces, směřující k dsažení stanvenéh cíle v určeném časvém bdbí. V rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. lze definvané akční plány chápat jak jedntlivé prjekty, jejichž realizace by měla pdléhat principům prjektvéh řízení. Pdle přesnější definice lze prjekt vymezit následvně: je časvě hraničený (má pčátek a knec); má stanvený rámec (lze stanvit, které aktivity jsu a které nejsu sučástí prjektu); má stanvené cíle (realizační výstupy); vyžaduje přidělení jistých lidských a materiálních zdrjů; je určen pstup, jakým bude cílů prjektu dsažen; je stanven, jakým způsbem bude dsažení cílů prjektu ptvrzen. 2.2 Živtní cyklus prjektu Živtní cyklus prjektu je rzdělen na následující fáze: plán prjektu příprava a schválení detailních akčních plánů řízení a kntrla realizace detailních akčních plánů vykazvání stavu prjektu směrem k vedení splečnsti změnvé řízení řešení závažných prblémů (záležitsti přesahující kmpetenci manažera prjektu); uknčení prjektu 2

5 2.3 Organizační struktura prjektu V rámci vnitřní rganizační struktury prjektu je (mim jiné) bvykle jmenván: spnzr prjektu dpvídající za využívání přidělených zdrjů; a manažer prjektu dpvídající za perativní řízení prjektu a dsažení stanvených cílů. Pdrbnější ppis úlh jedntlivých stran zainteresvaných v prjektu je uveden v kapitle Dkumentace Prjektvu dkumentaci lze rzdělit na dvě části interní dkumentaci prjektu, jejíž frma a bsah není v kmpetenci prjektvé kanceláře; dkumentace vedenu v prjektvé kanceláři, jejíž frma a bsah je přesně stanvena. 3

6 3 Řízení prjektu Akční plány mají nejrůznější charakter a rzměr a mhu vyžadvat dlišný způsb řízení. Za ideální stav lze pvažvat zavedení pravidel a pstupů platných bez výjimky pr každý prjekt. 3.1 Kmplexní přístup k řízení prjektů Metdlgie pr řízení prjektů klade důraz na kmplexnst plánvání, řízení a kntrly prjektů z phledu všech relevantních aspektů: řízení a krdinace lidských zdrjů (získávání persnálu; rzvj týmu; rganizační plánvání); řízení časvých zdrjů (dhady dby trvání prjektu; definvání aktivit; dba trvání jedntlivých aktivit; plánvání termínů a jejich kntrla); řízení nákladů (plánvání zdrjů; rzpčet prjektu; kntrla plnění rzpčtu); řízení subddavatelů (výběr zdrjů; plánvání nákupu; administrace smluv); řízení kmunikace (kmunikační plány; reprting; vzdělávání a šklení); řízení rizik (identifikace rizik; mnitring rizik; kvantifikace rizik; kntrla rizik); řízení změn (autrizace změny; implementace změny; kmunikace změny; administrace změny); řízení kvality (plánvání kvality; zajištění záruk kvality; kntrla kvality). 3.2 Kntrla a řízení prjektu Smyslem fáze kntrly a řízení prjektu je: sledvání a psuzvání naplňvání stanvených cílů; psuzvání adekvátnsti průběžných výstupů a prbíhajících aktivit; reprting a analýzy věcnéh a časvéh pstupu prjektu; úprava / změna zadání prjektu a jeh parametrů na základě aktuálníh vývje, nvých skutečnstí, vzniklých rizik apd.; 4

7 řízení stran zainteresvaných v plnění prjektvých prací; řízení změn Vykazvání stavu prjektu Detailní akční plány byly zpracvány následně p zpracvání rámcvých akčních plánů, v rámci kntrly a řízení prjektu dchází k jejich implementaci a využití při průběžném řízení prjektů. V rámci realizace akčníh plánu musí být prjektvým týmem pravidelně vyplňván frmulář Zpráva stavu prjektu. Vyplněný frmulář nutn předat prjektvé kanceláři vždy dva pracvní dny před knáním kntrlníh dne, nejpzději d 20h. Kntrlní dny se knají v těcht termínech: , , a Změnvé řízení V rámci změnvéh řízení a s pužitím frmuláře Žádst změnu musí být řešeny veškeré změny plánu prjektu, které: pvedu ke zvýšení nárků na zdrje (rzpčet, zařízení, persnální bsazení, ); způsbí změnu termínů značených v plánu prjektu jak milníky ; budu vyžadvat úpravy ve frmulaci cílů prjektu ve srvnání s plánem prjektu; vlivní další průběh či využití dsavadních výsledků suvisejících prjektů (specifikvaných v plánu prjektu); nebudu v plném suladu se strategií města; budu z jiných důvdů přesahvat kmpetence manažera prjektu. Předlžený frmulář je zkntrlván z hlediska frmálních náležitstí a djde k rzhdnutí akceptaci změny neb předání k rzhdnutí řídícímu výbru. V případě schválení změny je zdpvědnstí manažera prjektu upravit plán prjektu Oznámení prblému Prblém je bvykle způsben nárůstem některéh z rizik d takvé míry, že vyžaduje zásah přesahující pravmci veducíh prjektu. Infrmace prblému je na frmuláři Oznámení prblému předána příslušné zdpvědné sbě / prjektvé kanceláři, aby dšl k zajištění: 5

8 eskalace prblému na patřičnu úrveň nezbytnu k řešení; krdinace řešení mezi více zúčastněnými stranami; vedení záznamu řešení prblému; předání infrmace řešení prblému všem zainteresvaným stranám Pvinnstí znamvatele je specifikvat vážnst prblému. Prblémy jsu rzděleny d následujících kategrií : 1 kritický prblém, který vede k zastavení neb přerušení prjektu a bude mít vážný negativní dpad na činnst rganizace; 2 vážný prblém, který může vést k zastavení neb přerušení prjektu, ale bez vážnéh negativníh dpadu na další činnst rganizace; 3 prblém, který kmplikuje práce na prjektu, nezpůsbí však jeh zastavení či přerušení; 4 prblém, který bezprstředně nehržuje průběh prjektu, nebude-li však řešen, může v buducnsti přerůst v prblém vyšší kategrie (1 3) 6

9 4 Uknčení prjektu Manažer prjektu předlží Závěrečnu zprávu uknčení prjektu. Není-li stanven jinak, je zpráva prjednána na nejbližším jednání řídícíh výbru. Veškerá dkumentace k uknčenému akčnímu plánu je pak archivvána. 4.1 Základní činnsti v rámci uknčení prjektu Smyslem fáze uknčení prjektu je: stanvit zásady a pžadavky pr uknčení prjektu; nastavit parametry pr realizaci prjektu d plnéh prvzu; uknčit kntrakty s případnými subkntraktry; zdkumentvat dsažení výknnstních parametrů prjektu; archivvat výstupy prjektu; rzpustit prjektvu strukturu; uknčit prjekt; připravit a realizvat pimplementační zhdncení prjektu 7

10 5 Úlhy jedntlivých stran zainteresvaných v prjektu Řídící výbr Řídící výbr tvří starsta a míststarstvé města Tábra, veducí a členvé prjektvé kanceláře. Řídící výbr rzhduje všech zásadních záležitstech týkajících se prjektu. Zpravidla je pžadván, aby zásadní rzhdnutí byla přijata jednmyslně. Spnzr / garant prjektu Psláním spnzra / garanta prjektu je stanvení hlavních cílů a pririt akčních plánů, rzhdvání zásadních změnách cílů neb rzsahu prjektu a dhled nad celkvými výsledky prjektu. Veducí prjektvé kanceláře Odpvídá za řízení prjektvé kanceláře. Prjektvý manažer Odpvídá za perativní řízení danéh akčníh plánu dle schválenéh plánu a za zajištění ptřebných zdrjů a kapacit, veducích k úspěšnému zaknčení prjektu. Zdpvídá za každdenní pstup prjektu a za sledvání nákladů a přínsů prjektu. Pracvní prjektvé týmy Pracvní týmy jsu pvěřeny realizací prjektu jak celku. Zdpvídají řídícímu výbru za plnění plánu prací. Člen prjektvéh týmu Jeh úklem je řešit dílčí úkly na prjektu dle prjektvéh plánu a pkynů manažera prjektu. Je hdncen manažerem prjektu. 5.1 Práva a pvinnsti spnzra prjektu Spnzr prjektu přiděluje prstředky pr řešení prjektu a je zdpvědný za dsažení cílů prjektu. Spnzr prjektu je členem řídícíh výbru a v prjektvém řízení je nadřízený manažera prjektu Práva spnzra prjektu 1. Jmenuje manažera prjektu. 2. Knzultuje jmenvání manažera prjektu s jeh linivým veducím. 8

11 3. Vyjadřuje se ke slžení prjektvéh týmu. 4. Stanvuje cíle prjektu a mnitruje jejich dsažení. 5. Hdntí manažera prjektu ve splupráci s prjektvu kanceláří. 6. Vyžaduje sučinnst prjektvé kanceláře případně řídícíh výbru, pkud se vyskytnu prblémy přesahující jeh kmpetence Pvinnsti spnzra prjektu 1. Pdílí se na tvrbě plánu prjektu a sestavení prjektvéh týmu splu s manažerem prjektu a prjektvu kanceláří. 2. Je zdpvědný za dsažení cílů prjektu. 3. Ddržuje standardy prjektvé kmunikace, jak je specifikuje prjektvá kancelář. 4. Mnitruje pstup prjektu a jeh plnění dle plánu. 5. V případě ptřeby se zúčastňuje změnvéh řízení. 6. Pskytuje pmc manažervi prjektu při řešení prblémů přesahující kmpetenci manažera prjektu. 7. Zúčastňuje se pravidelných schůzek řídícíh výbru, jehž je členem. 5.2 Práva a pvinnsti manažera prjektu Manažer prjektu je zdpvědný za každdenní řízení prjektu a jeh zdárné dknčení dle plánu prjektu. Pdléhá řídícímu výbru prjektu a v rámci prjektvéh řízení řídí členy prjektvéh týmu Práva manažera prjektu 1. Navrhuje a pdílí se na jmenvání členů prjektvéh týmu. 2. Knzultuje jmenvání d prjektvéh týmu s příslušnými členy týmu a jejich veducími. 3. Upravuje slžení prjektvéh týmu dle pžadavků prjektu a individuálníh psuzení výknnsti jedntlivých členů týmu. 4. Stanvuje úkly členům prjektvéh týmu a mnitruje jejich dsažení 9

12 5. Má práv vyžadvat sučinnst dalších pracvníků p knzultaci jejich zapjení s příslušným veducím pracvníkem. 6. Hdntí jedntlivé členy prjektvéh týmu. 7. Vyžaduje sučinnst prjektvé kanceláře případně spnzra prjektu, pkud se vyskytnu prblémy přesahující jeh kmpetence. 8. V sučinnsti s prjektvým týmem má práv navrhnut změny v pstupech a rganizaci Pvinnsti manažera prjektu 1. Pdílí se na tvrbě plánu prjektu a sestavení prjektvéh týmu splu s prjektvu kanceláři a spnzrem prjektu. 2. Knzultuje rzsah prjektu s příslušnými pracvníky, kterých se prjekt dtýká. 3. Krdinuje aktivity prjektvéh týmu takvým způsbem, aby se zajistil dsažení cílů prjektu dle plánu prjektu. 4. Je zdpvědný za ddržení rzpčtu prjektu, mnitrvání a dsažení plánvané práce sptřebvané na prjektu, harmngramu a milníků prjektu. 5. Je zdpvědný za včasné ddání výstupů prjektu a za jejich kvalitu. 6. Ddržuje standardy prjektvé kmunikace, jak je specifikuje prjektvá kancelář. 7. Mnitruje pstup prjektu a jeh plnění dle plánu prjektu. 8. V případě ptřeby upravuje plán prjektu pmcí změnvéh řízení. 9. Připravuje zprávy stavu prjektu v suladu s definvanými standardy a tyt zprávy předkládá stranám zainteresvaným na prjektu. 10. Je zdpvědný za předání výsledků prjektu a jejich věcnu a frmální správnst v suladu s pstupy prjektvéh řízení. 10

13 6 Prjektvá kancelář Psláním prjektvé kanceláře je zajistit jedntnu krdinaci řízených prjektů z rganizačníh, dkumentačníh a kmunikačníh hlediska. Pr všechny realizvané akční plány zabezpečuje prjektvá kancelář: ddržvání standardů stanvených vedením rganizace pr zahájení, řízení a kntrlu průběhu a uknčení prjektu; vedení prjektvé dkumentace; řízení kvality a rizik; krdinaci jedntlivých akčních plánů; kmunikaci mezi prjektvými týmy a vedením rganizace; 6.1 Činnst prjektvé kanceláře na úrvni řízení prgramu Prjektvá kancelář zajišťuje svlání pravidelných jednání řídícíh výbru; přípravu pdkladů pr jednání řídícíh výbru; přízení zápisů z jednání řídícíh výbru a jejich ; kmunikaci s manažery jedntlivých prjektů; rganizaci změnvéh řízení; řešení prblémvých situací. 6.2 Činnst prjektvé kanceláře na úrvni řízení prjektů U všech prjektů musí být prstřednictvím prjektvé kanceláře řešeny tyt záležitsti: příprava detailních akčních plánů; zahájení prjektu; vykazvání stavu prjektu; změnvé řízení (v mezeném rzsahu); 11

14 řešení závažných prblémů (záležitsti přesahující kmpetenci manažera prjektu); uknčení prjektu. 12

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více