ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra pr akci Oprava ul. Alisina výšina ev.čísl VZ: PR/SM 6/14 Zadavatel veřejné zakázky STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ zastupené Mgr. Martinu Rsenbergvu, primátrku statutárníh města Liberec Za správnst a úplnst zadávací dkumentace zdpvídá: Bc. David Nvtný, veducí dbru správy veřejnéh majetku Červen 2014

2 Obsah zadávací dkumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje zadavateli II. Předmět veřejné zakázky III. Míst plnění zakázky IV. Dba plnění zakázky V. Pžadavky na prkázání kvalifikace VI. Způsb zpracvání nabídkvé ceny VII. Obchdní pdmínky VIII. Způsb hdncení nabídek IX. Datum, čas a míst tevírání bálek s nabídkami X. Lhůta a způsb pdání a zpracvání nabídek XI. Zadávací lhůta XII. Další infrmace dtazy, knzultace XIII. Další pdmínky a vyhrazená práva zadavatele XIV. Závěrečná ustanvení Přílhy: Přílha č. 1 Přílha č. 2 Přílha č. 3 Přílha č. 4 Přílha č. 5 Přílha č. 6 Přílha č. 7 Přílha č. 8 Vzr titulníh listu nabídky Vzr čestnéh prhlášení dle ust. 68 dst.3 zákna Vzr čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů dle zákna Čestné prhlášení nestrannsti Vzr prhlášení suhlasu se zveřejněním v suladu se Směrnicí rady města Liberec Frmulář pr zpracvání nabídkvé ceny Závazný návrh smluvy Prjektvá dkumentace ve stupni DPS pr akci,,oprava ul. Alisina výšina zpracvaná prjektvu kanceláří Nýdrle, Preambule Tat zadávací dkumentace služí jak pdklad pr vypracvání nabídek uchazečů v rámci zjedndušenéh pdlimitníh řízení. Práva a pvinnsti neuvedené v tét zadávací dkumentaci se řídí záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ).

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sídl: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec IČ: tel: Kntaktní sby zadavatele: Osbu právněnu k prvádění právních úknů ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr. Martina Rsenbergvá, primátrka statutárníh města Liberec. Osbu dpvědnu za zadání tét veřejné zakázky je Bc. David Nvtný, veducí dbru správy veřejnéh majetku, tel.: , Kntaktní sbu zadavatele ve věcech technických je David Studený, referent dbru správy veřejnéh majetku, tel.: , II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění technickéh dzru investra (TDI) a dalších inženýrských činnstí v suvislsti s realizací stavební akce Oprava ul. Alisina výšina. Výkn technickéh dzru investra bude zahrnvat: 1.1 Technický dzr investra při realizaci stavby (TDI) 1.2 Vytvření plánu BOZP a jeh průběžná aktualizace a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. 1.3 Inženýrská činnst ke klaudaci stavby 1.4 Inženýrská činnst p dbu záruční lhůty 1.5 Krdinační činnst prav inženýrských sítí vlastníků technické infrastruktury 2. Základní údaje stavbě Pdrbný ppis jedntlivých stavebních činnstí je uveden v prjektvé dkumentaci ve stupni DPS Oprava ul. Alisina výšina zpracvané prjektvu kanceláří Nýdrle. 3. Pdrbné vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1 Inženýrská činnst při realizaci stavby - technický dzr investra (TDI) Výkn funkce technickéh dzru investra bude prváděn v suladu se záknem č. 183/2006 Sb., v platném znění, územním plánvání a stavebním řádu (dále jen stavební zákn ) a bude zahrnvat především: účast při předání staveniště vybranému ddavateli stavby a zabezpečení zápisů d stavebníh deníku, seznámení s dkumentací pr prvedení stavby, bsahem smluv (především s ddavatelem stavby) a bsahem stavebních pvlení, dpvědnst za t, že dzrvaná stavba bude prvedena v suladu se zadávací dkumentací k tét stavbě, účast na kntrlním zaměření terénu zhtvitelem stavby před zahájením prací, kntrlu a dhled nad ddržváním pdmínek stavebníh pvlení p dbu realizace výstavby, kntrlu těch částí ddávek, které budu v dalším pstupu zakryty neb se stanu nepřístupnými, zapsání výsledků kntrl d stavebníh deníku, průběžnu kntrlu kvality a kvantity prváděných prací,

4 fyzicku přítmnst technickéh dzru na stavbě p dbu prvádění stavby, průběžné infrmvání a kmunikace s ddavatelem, prjektantem, investrem, rganizací právněnu prvádět archelgický dhled a výzkum, příp. dtčenými vlastníky či správci zařízení, termínvu krdinaci stavby s pravami sítí v dtčené lkalitě, každdenní schůzky s hlavním stavbyveducím na stavbě zejména prjednání a kntrlu činnstí, rganizaci uzavírek kmunikací dtčených stavbu za účelem minimalizace negativních dpadů uzavírek na prvz a phyb v dtčené blasti a jejím klí, týdenní aktualizaci plánů rganizace výstavby, písemné i verbální infrmvání pdnikatelských subjektů a bčanů termínvém pstupu prací, kmunikaci a řešení prblémů s prjektantem v rámci autrskéh dzru, průběžnu kntrlu a dsuhlasení každdenníh vedení stavebníh a mntážníh deníku, rganizaci kntrlních dnů na stavbě, účast na těcht kntrlních dnech a přizvání zápisů z nich, četnst kntrlních dnů min. 1x za 7 dní a vždy, pkud si tak příkazce vyžádá, dhled nad ddržením prjektu s přihlédnutím k pdmínkám určeným ve stavebním pvlení, sledvání pstupu výstavby z technickéh hlediska a z hlediska časvéh plánu výstavby, věcnu a časvu krdinaci stavby s vlastníky bytvých dmů v místě realizace stavby, přímu kntrlu a dhled nad prváděním zkušek dknčených prací, dhled nad dstraňváním vad a neddělků, kntrlu těch částí díla, které budu dalšími činnstmi zakryty, zapisvání výsledků kntrl d stavebníh deníku, vyžadvání dkladů, které prkazují kvalitu prváděných prací a ddávek, dsuhlasení dplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprdlužují lhůtu výstavby a nezhršují parametry stavby, prvěření těch částí ddávek, které budu při dalším pstupu výstavby skryty neb se stanu nepřístupné, věcnu kntrlu realizační prjektvé dkumentace a t zejména z hlediska rzdílů měrných jedntek výkazu prací včetně finančníh hdncení a navržených technických řešení prti zadávací dkumentaci stavby, zajištění ftdkumentace průběhu realizace stavby, zajištění perativních pvlení, stanvisek, apd., hlášení archelgických nálezů, případnu účast na veřejných shrmážděních za účelem prezentace a vysvětlení prjektu, vypracvání a pskytnutí zvláštních pdkladů pr rzhdující rgány a pr veřejná shrmáždění, průběžnu přípravu pdkladů pr devzdání a převzetí stavby neb jejich částí, zpracvání závěrečné zprávy k dknčené stavbě, účast při předání a převzetí stavby d zhtvitele p uknčení stavby, zastupvání stavebníka na základě zmcnění při klaudačním řízení a sučinnst při závěrečné prhlídce stavby stavebním úřadem, kntrlu úklidu a vyklizení staveniště ddavatelem, přípravu pdkladů pr závěrečné vyhdncení stavby, kntrlu dstranění vad a neddělků z přejímacíh řízení, prvádění stavebníh dzru v suladu s Metdickým pkynem - výkn stavebníh dzru na stavbách pzemních kmunikací vydaným Ministerstvem dpravy České republiky, dbr pzemních kmunikací, schváleným : MD MD-OPK č.j. 254/ RS/2 ze dne s účinnstí d , se sučasným zrušením prvníh znění MP schválenéh MD-OPK č.j / ze dne , kntrlu věcné a cenvé správnsti a úplnsti pdkladů pr fakturaci díla a jejich suladu se smluvními pdmínkami, vč. kntrly a evidence daňvých dkladů (faktur) a jejich předkládání investrvi. Příkazník stvrdí finanční správnst faktur svým pdpisem.

5 V případě nevyřešených rzprů příkazník upzrní neprdleně zástupce investra na tyt skutečnsti. splupráci se zadavatelem při zpracvání pdkladů pr jednací řízení bez uveřejnění v případě vzniklých víceprací, méněprací Ddavatel prkáže zajištění vhdných prstr (např. kanceláře) k včasnému a řádnému výknu svých činnstí a plnění zakázky, vhdných zejména k setkávání se se zadavatelem, ke knání kntrlních dnů, k jednání výrbních výbrů, k infrmvání zadavatele plnění svých pvinnstí, k ulžení nezbytné dkumentace suvisející s plněním svých pvinnstí či k dalším jednáním se zadavatelem aneb veřejnstí v suvislsti s výknem své činnsti, kde bude mít zajištěn přístup k vé schránce a k internetu a které budu situvány v bci Liberec. Zajištění pžadvaných prstr p celu dbu zakázky prkáže ddavatel výpisem z katastru nemvitstí dkládajícím vlastnictví příslušných prstr neb dlžením nájemní smluvy či jiné smluvy, včetně smluvy smluvě buducí, uzavřené s vlastníkem takvé nemvitsti a prkazující práv uchazeče tyt prstry p dbu plnění zakázky takt užívat. 3.2 Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. průběžná aktualizace plánu bezpečnsti a chrany zdraví při práci (BOZP) dle zákna č. 309/2006 Sb., zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci, v platném znění, zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. p celu dbu prvádění stavby v četnsti nejméně 1 x7 dní, vedení deníku krdinátra BOZP vč. zajištění hlášky k zahájení stavby OIP, měsíční aktualizace plánu BOZP dle ptřeby a v návaznsti na pstup prací, nejméně jednu za měsíc, 3.3 Inženýrská činnst ke klaudaci stavby kmpletace pdkladů ke klaudaci stavby zajištění klaudace stavby a účast při klaudačním řízení kmpletace pdkladů pr zápis zklaudvané stavby d Katastru nemvitstí 3.4 Inženýrská činnst v průběhu záruční lhůty p dbu 60-ti měsíců O zajištění kntrlní prhlídky nejméně 2x za rk a vždy v případě ptřeby na pkyn příkazce, vedení supisu zjištěných vad, zajištění reklamace těcht vad u zhtvitele stavby a kntrla jejich dstranění v dhdnutém termínu 3.5 Krdinační činnst prav inženýrských sítí vlastníků technické infrastruktury rganizaci uzavírek kmunikací dtčených stavbu za účelem minimalizace negativních dpadů uzavírek na prvz a phyb v dtčené blasti a jejím klí průběžnu kntrlu kvality a kvantity prváděných prací, termínvu krdinaci stavby s pravami sítí v dtčené lkalitě, 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Stavební dzr - kód CPV: Stavební dzr pr stavebně inženýrské práce - kód CPV: Pradenské inženýrství a stavební služby - kód CPV: Služby v blasti bezpečnsti a zdraví - kód CPV: Předpkládaná cena předmětu zakázky Předpkládaná cena předmětu veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH.

6 III. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění je Liberec. IV. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Uzavření smluvy: v záknné lhůtě neprdleně p uknčení zadávacíh řízení Zahájení a uknčení činnsti: Činnst TDI a krdinátra BOZP v návaznsti na termíny zahájení stavební zakázky (předpklad 06/2014) a jejíh dknčení ( ) a v suladu s průběžně aktualizvaným harmngramem pstupu výstavby předpkládaný termín klaudace: d činnst TDI p dbu záruční dby: 12/ /2020 V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpkladem pr psuzení a hdncení nabídky uchazeče (ddavatele) v rámci tét zakázky je prkázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu 50 a následných zákna, tím že prkáže: 1. Základní kvalifikační předpklady Ddavatel je pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů, ve smyslu 53 dst. 1 zákna. Uchazeč prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 2. Prfesní kvalifikační předpklady V suladu s 54 písm. a), b) a d) zákna ddavatel prkáže prfesní kvalifikační předpklady v následujícím rzsahu: 2.1 Ddavatel předlží výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán či jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán pdle zvláštních právních předpisů Ddavatel předlží právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů (živnstenský zákn apd.) v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky (inženýrská činnst ve výstavbě) Ddavatel předlží dklad svědčující jeh dbrnu způsbilst neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky nezbytná pdle zvláštních právních předpisů. V rámci tét části kvalifikace pžaduje zadavatel předlžit: dklad autrizaci vzhledem k suběhu se stavbami vlastníků technické infrastruktury a nutnsti krdinvat pstup těcht staveb- autrizvaný inženýr v bru městské inženýrství, případně v bru dpravní stavby-neklejvá dprava, dle zákna č. 360/1992 Sb., v platném znění, a t u sby dpvědné za plnění předmětu zakázky. U tét dpvědné sby zárveň uvede její pracvně právní vztah k ddavateli (uchazeči) svědčení dbrné způsbilsti k činnstem krdinátra bezpečnsti a chrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi pdle zákna č. 309/2006 Sb., a t u sby zajišťující výkn krdinátra BOZP. U tét sby rvněž uvede její pracvně právní vztah k ddavateli (uchazeči).

7 Uchazeč prkazuje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 3. Eknmická a finanční způsbilst Zadavatel pžaduje prkázání eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku čestným prhlášením eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku ve smyslu 50 dst. 1 písm. c) zákna. 4. Technické kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje prkázání technických kvalifikačních předpkladů v suladu s 56 dst. 2 písm. a) a e) zákna v následujícím rzsahu: 4.1 Seznam významných služeb realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech. Za významnu službu se v tmt případě pvažuje inženýrská činnst k územně-stavebnímu řízení, výkn TDI a výkn krdinátra BOZP. Seznam musí bsahvat minimálně následující údaje: název a ppis předmětu zajišťvané služby, její finanční bjem, dbu plnění a název a kntakt na bjednatele. Přílhu seznamu musí být: 1) Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2) Osvědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3) smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně Tent kvalifikační předpklad splní ddavatel, který dlží: alespň 2 bdbné zakázky na inženýrsku činnst včetně TDI s rzpčtvými náklady zajišťvané stavby min. 8 mil. Kč bez DPH,; alespň 3 bdbné zakázky na inženýrsku činnst včetně TDI s rzpčtvými náklady zajišťvané stavby min. 5 mil. Kč bez DPH,; alespň 3 bdbné zakázky, kde ddavatel zajišťval výkn funkce krdinátra BOZP dle zák. 309/2006 Sb.; 4.2 Ddavatel uvede údaje vzdělání, praxi a dbrné kvalifikaci sb dpvědných za plnění předmětu veřejné zakázky včetně uvedení jejich funkce v rámci plnění zakázky a pracvně právníh vztahu k ddavateli (zda jde zaměstnance či subddavatele uchazeče). Pdmínku je min. 5 let dbrné praxe u sby dpvědné za realizaci předmětu zakázky Uchazeč prkazuje splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 5. Pdmínky splečné pr prkazvání kvalifikace Prkázání splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje ddavatel předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje. Vzr čestnéh prhlášení je přílhu č. 3 tét ZD. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82, je pvinnen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smlvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 ( 62 dst. 3 zákna).

8 V tét suvislsti zadavatel upzrňuje ddavatele, že skutečnsti rzhdné pr splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pdle 52 a že dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni pdání nabídky. Blíže viz příslušná ustanvení zákna upravujících kvalifikaci, zejména 50 a násl. a 125 a násl. VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Uchazeč stanví nabídkvu cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v suladu s tut ZD. Celkvá cena bude uvedena v české měně v členění: nabídkvá cena bez DPH, samstatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni pdání nabídky a nabídkvá cena včetně DPH. Nabídkvá cena bude v předepsaném slžení uvedena na titulním listu nabídky a v návrhu smluvy. 2. Pdkladem pr stanvení nabídkvé ceny je vymezení předmětu plnění zakázky dle článku II. tét ZD - Předmět veřejné zakázky. Uchazeč stanví celkvu nabídkvu cenu za jedntlivé činnsti v suladu s Frmulářem pr zpracvání nabídkvé ceny (viz přílha č. 6 ZD) 3. Nabídkvá cena musí být zpracvána jak nejvýše přístupná, platná p celu dbu realizace veřejné zakázky. Nabídkvá cena musí zahrnvat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prvedení předmětu zakázky p celu dbu plnění pžadvaných činnstí. 4. Pdmínky pr překrčení nabídkvé ceny Nabídkvá cena nesmí být měněna v suvislsti s inflací české měny, hdntu kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktry s vlivem na měnvý kurs, stabilitu měny neb cla. Nabídkvá cena může být měněna puze v suvislsti se změnu DPH. Nabídkvá cena nesmí být měněna ani v suvislsti se změnu ceny stavby. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Sučástí nabídky bude ze strany uchazeče pdepsaný návrh příkazní smluvy, který je zpracván ze strany zadavatele a který je sučástí tét zadávací dkumentace a který musí být ze strany uchazeče akceptvaný v nezměněné pdbě a v plném rzsahu, krmě těch ustanvení smluvy, která vyžadují dplnění údajů uchazeči, dměny a případně jím pvěřených sb k plnění činnstí. 2. Návrh smluvy musí být pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, a t způsbem uvedeným v příslušné listině prkazující způsb jednání. Předlžení nepdepsanéh textu smluvy není předlžením návrhu smluvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnu a zadavatel vylučí takvéh uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Ddavatel se zavazuje pskytnut v suladu s 2, písmen e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, subjektům prvádějícím audit a kntrlu všechny nezbytné infrmace týkající se ddavatelských činnstí spjených s předmětem smluvy a pskytnut těmt kntrlním rgánům svji sučinnst. 3. Platební pdmínky Úhrada za plnění předmětu tét smluvy bude prváděna v české měně. Platby budu prváděny na základě daňvých dkladů (faktur) vystavených příkazníkem následvně: Inženýrská činnst při realizaci stavby - technický dzr investra (TDI) Platba na základě dvu faktur. První ve výši 50% celkvé částky , druhá ve výši 50% celkvé částky p prtklárním předání stavby bez vad a neddělků z přejímacíh řízení. Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.

9 Platba na základě dvu faktur. První ve výši 50% celkvé částky , druhá ve výši 50% celkvé částky p prtklárním předání stavby bez vad a neddělků z přejímacíh řízení. Inženýrská činnst ke klaudaci stavby Platba na základě jedné faktury p vydání a nabytí právní mci klaudačníh rzhdnutí. Faktura ve výši 100% nabídkvé ceny za tut část předmětu zakázky. Inženýrská činnst v průběhu záruční lhůty p dbu 60-ti měsíců Případní zjištěné vady dstraní ddavatel zajišťující inženýrsku činnst bez nárku na hnrář a v termínech dhdnutých se zadavatelem (bjednatelem) v rzsahu uvedeném v čl. II, dst. 3 tét zadávací dkumentace. Splatnst faktur se sjednává na dbu 30 dnů d jejíh dručení příkazci. Zálhy příkazce nepskytuje. Ve fakturách bude zúčtván DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury - daňvé dklady musí bsahvat náležitsti daňvéh dkladu dle zákna 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudu mít dpvídající náležitsti, budu příkazcem vráceny zpět příkazníkvi k dplnění, aniž se tak dstane d prdlení se splatnstí; lhůta splatnsti pčíná běžet znvu d pětvnéh zaslání náležitě dplněných či pravených dkladů. 4. Ostatní bchdní pdmínky jsu bsaženy v návrhu smluvy, jež je přílhu č. 7 tét dkumentace. 5. Variantní řešení bchdních pdmínek se nepřipuští. VIII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě dručené nabídky, které budu pdány kvalifikvanými uchazeči a budu zpracvány v suladu se zadávacími pdmínkami, budu psuzeny a hdnceny. Hdncení nabídek bude prveden pdle jedinéh hdntícíh kritéria, kterým je nejnižší nabídkvá cena bez DPH. Nabídky budu hdnceny tak, že pdle výše nabídkvé ceny bez DPH hdntící kmise sestaví přadí nabídek. Jak nejvhdnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkvu cenu. Další přadí bude stanven dle skutečných výší nabídkvých cen vzestupně. IX. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami prběhne d 10:45 hd. na adrese sídla dbru správy veřejnéh majetku (Liebigva vila), Jablnecká 41/27, Liberec 1, , 1. patr, zasedací místnst dbru. Otvírání bálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každéh uchazeče, který pdal nabídku. X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pr pdání nabídek knčí dnem v hd. Místem pr pdání nabídky je pdatelna Magistrátu Města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, , Liberec 1. Nabídku je mžn zaslat dpručeně pštu na adresu STATUTÁRNÍ MÉSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I Staré Měst, neb pdat sbně d pdatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli dručena nejpzději d knce lhůty k pdání nabídek.

10 Nabídky pdané p uplynutí lhůty pr pdání nabídek kmise netevírá, na tyt nabídky se phlíží, jak by nebyly pdány. Nabídka bude zpracvána dle frmálních, technických a smluvních pžadavků zadavatele uvedených ve výzvě k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace a tét zadávací dkumentaci. Nabídka i veškeré další dklady pžadvané záknem a zadávacími pdmínkami, musí být předlženy v českém jazyce, pkud jsu vydány v jiném jazyce, musí být předlžen jejich úředně věřený překlad d českéh jazyka, přičemž tat pvinnst se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě v českém jazyce a v jednm tevřeném elektrnickém frmátu, příp. PDF frmátu na nsiči CD/DVD/flash disk. Originál nabídky bude značen jak riginál a kpie nabídky bude značena jak kpie. Elektrnické vyhtvení nabídky bude bsahvat puze nabídkvu část (Titulní list, Návrh smluvy díl ve frmátu MS WORD, Cenvu nabídku, Přehled subddavatelů). V případě rzpru se má za rzhdující riginální vyhtvení nabídky. Nabídka musí být datvána a na titulním listu pdepsána uchazečem, resp. sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče (u právnických sb v suladu se způsbem pdepisvání za splečnst uvedeném v bchdním rejstříku neb jiné bdbné evidenci), příp. sbu zmcněnu k takvému úknu, v takvém případě dlží uchazeč v nabídce riginál neb úředně věřenu kpii plné mci. Z důvdu chrany právněných zájmů uchazečů dpručuje zadavatel pdat nabídky s jedntlivě číslvanými listy (včetně dkladů k prkázání kvalifikace) zabezpečenými vhdným způsbem prti manipulaci. Pkud nabídka bude bsahvat nepvinné přílhy (ftgrafie, prspekty a další materiály), pak by tyt přílhy měly být neddělitelně zařazeny až na knci za vlastní nabídku uchazeče. Pžaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnsti ddávány na jinu adresu, než je sídl uvedené v právnění k pdnikání neb bchdním rejstříku, je pvinen tut adresu, telefn, fax, kntaktní sby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na tét adrese dpručená zásilka uchazečem převzata, bude přest pvažvána za dručenu. Všechna vyhtvení nabídky budu zadavateli dručena v jedné uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky a heslem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT. Na bálce bude rvněž uvedena adresa, na níž je mžné zaslat známení (zejm. ve smyslu 71 dst. 5, 6, 10 a 76 dst. 6 a 77 dst. 6 zákna) Zadavatel dpručuje předlžit nabídku v tmt jedntném členění: A. Titulní list nabídky, bsahující identifikační údaje uchazeči, celkvu nabídkvu cenu v členění bez a včetně DPH viz přílha č. 1 ZD B. Obsah nabídky s uvedením názvů jedntlivých kapitl včetně přílh, čísel listů a celkvéh pčtu listů v nabídce C. Dklad prkazující způsb jednání a pdepisvání za uchazeče (výpis z OR, plná mc, pdpisvý vzr apd.) D. Dklady k prkázání kvalifikace viz přílha č. 3 ZD E. Návrh smluvy viz přílha č. 7 ZD F. Cenvá nabídka viz přílha č. 6 ZD G. Přehled subddavatelů H. Čestné prhlášení viz přílha č. 4 a č. 5 ZD I. Seznamy a prhlášení uchazeče dle 68 dst. 3 zákna viz přílha č. 2 Tyt budu bsahvat: a) Seznam statutárních rgánů neb členů stat. rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, b) Má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10% základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek,

11 c) Prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku. J. Přílhy (nepvinné) XI. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek. Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní. Uchazeč je svu nabídku vázán d knce zadávací lhůty, resp. d dne dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadávací lhůta se prdlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v přadí až d dby uzavření smluvy neb případnéh zrušení zadávacíh řízení. Jsu-li pdány námitky neb návrh na přezkumání úknů zadavatele zadávací lhůta neběží a psuvá se v suladu s 43 dst. 4 a 5 ZVZ. XII. DALŠÍ INFORMACE DOTAZY, KONZULTACE 1. Písemné dtazy Pkud bude zájemce pžadvat dplňující infrmace neb vysvětlení hledně předmětu zadávacíh řízení neb jeh rganizace, zašle své dtazy prstřednictvím systému E-ZAK ( prstřednictvím datvé schránky (ID 7c6by6u), pštu neb faxem na adresu zadavatele: Statutární měst Liberec, dbr správy veřejnéh majetku, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec. Písemná žádst ddatečné infrmace musí být v suladu s 49 zákna dručena nejpzději 5 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Odpvědi na dtazy jedntlivých zájemců budu v záknném termínu zaslány písemně vždy všem zájemcům. 2. Prhlídka místa plnění Organizvanu prhlídku místa plnění zadavatel nerganizuje, nebť míst je vlně přístupné. XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Ddavatel může pdat v zadávacím řízení puze jednu nabídku. Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí. Ddavatele, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč v nabídce předlžil prhlášení, že suhlasí se zveřejněním psuzení splnění kvalifikace a hdncení nabídek, uzavřené smluvy s uchazečem a všech jejích ddatků a dalších infrmací, které suvisejí se zadávacím řízením (viz přílha č. 5 ZD) Ddavatel prkáže čestným prhlášením (viz přílha č. 4 ZD), že na zpracvání nabídky ddavatele se nepdílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačníh týmu prjektu zadavatele či sba, která se na základě smluvníh vztahu se zadavatelem (neb jak subddavatel zadavatele) pdílela na přípravě neb zadání předmětnéh zadávacíh řízení, pkud nabídku pdává sdružení ddavatelů, výše uvedené pdmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subddavatel ddavatele Zadavatel si vyhrazuje práv změnit, příp. upřesnit zadávací pdmínky. Uchazeči nemají práv na úhradu nákladů spjených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není pvinen vracet uchazečům jejich nabídky, a t ani v případě zrušení zadávacíh řízení.

12 Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím přidělení zakázky věřit příp. vyjasnit infrmace a skutečnsti deklarvané uchazečem v jeh nabídce. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. Zadavatel nepřipuští pdání nabídek na dílčí plnění. XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veřejná zakázka je vypsána v suladu se z. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Nesplnění pdmínek zadání či neúplnst nabídky je důvdem k vyřazení nabídky z hdncení a vylučení uchazeče z další účasti v tevřeném zadávacím řízení. Zdůvdněné námitky prti úknům zadavatele může pdat kterýkliv ddavatel, který má neb měl zájem na získání tét veřejné zakázky a kterému v důsledku dmněléh prušení zákna úknem zadavatele hrzí neb vznikla újma na jeh právech. Námitky musí stěžvatel dručit zadavateli v suladu s 110 zákna nejpzději d 10 dnů de dne, kdy se dmnělém prušení zákna úknem zadavatele dzví, nejpzději však d uzavření smluvy. Námitky prti zadávacím pdmínkám musí stěžvatel dručit zadavateli nejpzději d 5 dnů d sknčení lhůty pr pdání nabídek.... Mgr. Martina Rsenbergvá primátrka města

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více