Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy"

Transkript

1 Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek Telefn: IČ: DIČ: CZ Adresa: Dlní Věstnice 172, Č.Ú.: / Objednávka a uzavření smluvy Všechny bjednávky realizvané prstřednictvím internetvéh bchdu jsu pr bě smluvní strany závazné. Odesláním bjednávky zákazník ptvrzuje, že se seznámil s těmit Obchdními pdmínkami a že s nimi suhlasí. Pdmínku platnsti elektrnické bjednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitstí pžadvaných systémem. Kupní smluva mezi prdávajícím a kupujícím vzniká desláním bjednávky ze strany kupujícíh a jejím ptvrzením na straně prdávajícíh. Místem ddání zbží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické práv ke zbží přechází na kupujícíh p zaplacení kupní ceny. Prdávající si vyhrazuje práv zrušit bjednávku neb její část v těcht případech: zbží se již nevyrábí neb neddává neb se výrazným způsbem změnila cena ddávanéh zbží. V případě, že tat situace nastane, prdávající bude neprdleně kntaktvat kupujícíh za účelem dhdy dalším pstupu. V případě, že Kupující zaplatil již část neb celu částku kupní ceny, bude mu tat částka vrácena zpět. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude bjednávka zrušena d dby před expedicí, a bude expedvána, může být p bjednateli pžadvána náhrada nákladů spjená s expedicí zbží. O přijetí bjednávky je kupující autmaticky infrmván elektrnicku pštu em. V detailu každéh výrbku je předpkládaná ddací lhůta zbží, které nebyl skladem. U každé plžky je zbrazen, zda je zbží skladem či nikliv.

2 Vyplněním registračníh frmuláře aneb závazné bjednávky v rámci internetvéh bchdu, kupující dává prdávajícímu suhlas k shrmažďvání a archivvání sbních údajů kupujícím a jeh nákupech. Takt archivvané údaje nebudu za žádných klnstí pskytnuty třetí straně, ani jinak pužity k marketingvé kampani. Prdejce si vyhrazuje práv dmítnut bjednávku, pkud jsu bjednací údaje neúplné aneb vzbuzují pchybnsti skutečném úmyslu zákazníka bjednat zbží. O tmt dmítnutí zašle prdávající infrmaci na vu adresu zákazníka. 3. Ddací pdmínky Prdávající se zavazuje: ddat kupujícímu druh a mnžství bjednanéh zbží v kupní ceně a za platebních pdmínek, které platí v den deslání bjednávky ddat kupujícímu zbží vhdně zabalené, aby nedšl k jeh pškzení p dbu přepravy Prdávající nezdpvídá za: zpžděná ddání zbží zaviněné přepravní splečnstí. zpžděné ddání zbží zaviněné nesprávně udanu adresu příjemce. za pškzení zásilky zaviněné přepravní splečnstí Kupující se zavazuje: bjednané zbží převzít, zkntrlvat neprušenst balů neprdleně věřit, zda zbží nevykazuje vady zaplatit za zbží cenu v plné výši a ve smyslu platebních pdmínek platných v den deslání bjednávky V případě, že si kupující zbží nepřevezme (na základě bjednávky), prdávající si vyhrazuje práv uplatnit svůj nárk na náhradu vzniklé škdy. Prdávající je právněný v závislsti na charakteru bchdu (mnžství, cena, náklady na přepravu, vzdálenst a pd.) především při ceně vyšší jak 5.000,-Kč, žádat kupujícíh autrizaci bjednávky důvěryhdným způsbem, např. telefnicky aneb písemně. V případě dmítnutí autrizace kupujícím, prvzvatel pvažuje bjednávku za neplatnu. 4. Ddací lhůty

3 Ddávky bjednanéh zbží budu pdle dstupnsti prduktů a mžnstí prdávajícíh realizvané v c nejkratším termínu. Průměrná dba expedice našeh zbží se phybuje v rzmezí 1-2 pracvních dní u zbží značenéh jak "skladem". U zbží, které není skladem je uvedena předběžná dba ddání, která bude v případě změny e- mailem upřesněna. 5) Záknná dpvědnst za vady V balíku vždy najdete daňvý dklad. Záknná dpvědnst za vady začíná běžet datem uvedeným na dkladu. Lhůta je uvedena u každéh výrbku v detailu zbží. 6) Jakst při převzetí Prdávající dpvídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prdávající dpvídá kupujícímu, že v dbě, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnsti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takvé vlastnsti, které prdávající neb výrbce ppsal neb které kupující čekával s hledem na pvahu zbží a na základě reklamy jimi prváděné, se věc hdí k účelu, který pr její pužití prdávající uvádí neb ke kterému se věc tht druhu bvykle pužívá, věc dpvídá jakstí neb prvedením smluvenému vzrku neb předlze, byla-li jakst neb prvedení určen pdle smluvenéh vzrku neb předlhy, je věc v dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a

4 věc vyhvuje pžadavkům právních předpisů. Prjeví-li se vada v průběhu šesti měsíců d převzetí, má se za t, že věc byla vadná již při převzetí. 7) Práv Sptřebitele dstupit d smluvy Pkud je kupní smluva uzavřena pmcí prstředků kmunikace na dálku (v internetvém bchdě), má sptřebitel v suladu s 53 dst. 7 bčanskéh zákníku práv dstupit d smluvy d 14 dní d převzetí zbží. V takvém případě sptřebitel kntaktuje prdávajícíh, písemně uvede, že dstupuje d smluvy s uvedením čísla bjednávky, data nákupu a čísla účtu pr vrácení peněz. Odstupení d smluvy musí být dručen nejpzději pslední den 14 denní lhůty. Tt ustanvení zákna však nelze chápat jak mžnst bezplatnéh zapůjčení zbží. Sptřebitel v případě využití práva na dstupení d smluvy d 14 dní d převzetí plnění, musí ddavateli vydat vše, c na základě kupní smluvy získal. Pkud t již není dbře mžné (např. v mezidbí byl Zbží zničen neb sptřebván), musí sptřebitel pskytnut peněžitu náhradu jak prtihdntu th, c již nemůže být vydán. Pkud je vrácené Zbží pškzen jen částečně, může prdávající uplatnit na sptřebiteli práv na náhradu škdy a zapčíst svůj nárk na vrácenu kupní cenu. Prdávající je v takvém případě pvinen vzniklu škdu prkázat. Prdávající sptřebiteli v takvém případě vrací jen takt sníženu kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prdávající navíc zapčíst své skutečně vynalžené náklady spjené s vrácením Zbží (náklady na přepravu apd.). Práv na dstupení d smluvy má puze sptřebitel (dle 419 NOZ každý člvěk, který uzavírá smluvu s pdnikatelem ( 420 a 421), a nejedná přitm sám jak pdnikatel v rámci své pdnikatelské činnsti (či samstatnéh výknu svéh pvlání).)

5 Sptřebitel nemůže dstupit d smluvy: a) pskytvání služeb, jestliže byly splněny s jeh předchzím výslvným suhlasem před uplynutím lhůty pr dstupení d smluvy a pdnikatel před uzavřením smluvy sdělil sptřebiteli, že v takvém případě nemá práv na dstupení d smluvy, b) ddávce zbží neb služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančníh trhu nezávisle na vůli pdnikatele a k němuž může djít během lhůty pr dstupení d smluvy, c) ddání alkhlických nápjů, jež mhu být ddány až p uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančníh trhu nezávislých na vůli pdnikatele, d) ddávce zbží, které byl upraven pdle přání sptřebitele neb pr jeh sbu, e) ddávce zbží, které pdléhá rychlé zkáze, jakž i zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím, f) pravě neb údržbě prvedené v místě určeném sptřebitelem na jeh žádst; t však neplatí v případě následnéh prvedení jiných než vyžádaných prav či ddání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) ddávce zbží v uzavřeném balu, které sptřebitel z balu vyňal a z hygienických důvdů jej není mžné vrátit, h) ddávce zvukvé neb brazvé nahrávky neb pčítačvéh prgramu, pkud prušil jejich půvdní bal, i) ddávce nvin, peridik neb časpisů, j) ubytvání, dpravě, stravvání neb využití vlnéh času, pkud pdnikatel tat plnění pskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby pdle zákna upravujícíh veřejné dražby, neb l) ddání digitálníh bsahu, pkud nebyl ddán na hmtném nsiči a byl ddán s předchzím výslvným suhlasem sptřebitele před uplynutím lhůty pr dstupení d smluvy a pdnikatel před uzavřením smluvy sdělil sptřebiteli, že v takvém případě nemá práv na dstupení d smluvy. 8. Ceny zbží Ceny uvedené v našem internetvém bchde jsu platné v čase bjednání zbží. Vyhrazujeme si práv tiskvých chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace aneb při výrazných změnách ddavatelských pdmínek d výrbců a statních ddavatelů zbží. V ceně zbží není zapčítané pštvné a balné. Dkladem prdeji je faktura, která je připjená ke každé zásilce. Jsme plátci DPH. 9. Platby za zbží Objednané zbží zasíláme expresní službu na adresu udanu zákazníkem v bjednávce.

6 Za zbží mžn zaplatit následujícími způsby: při přebíraní zásilky v htvsti (kurýrvi) - dprava + dbírka 200,- včetně DPH platbu předem na bankvní účet - dprava 100,- včetně DPH Pkud je zásilka viditelně pškzena, neb je-li prušena chranná páska, uplatněte reklamaci přím u přepravce. 10. Reklamace / Reklamační řád Výrbky, na které se vztahuje práv uplatnění reklamace musí být předány k psuzení ihned p zjištění závady, musí být čisté a s náležitými dklady a ppisem závady, případně značeným místem závady. Záruka nebude pskytnuta v těcht případech - nadměrné ptřebení, přetížení - nevhdné pužití výrbku - fyzické pškzení - v případě technickéh zásahu Záruční lhůty: Mtr : 24 měsíců Těl : 12 měsíců Baterie: 6 měsíců Jak pstupvat: V případě reklamace můžete zvlit dvě mžnsti: Zbží zaslat na adresu prvzvatele e-shpu. Zbží musí být pr přepravu řádně zabalen, tak aby nedšl k jeh dalšímu případnému pškzení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma:

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma: Obchodní podmínky Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.satickynamiru.cz provozovaném Veronikou Opatřilovou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více