Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu"

Transkript

1 Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a prvzvatelem ve smyslu ustanvení 2 dst. 5 zákna č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích pr veřejnu ptřebu neb jak prvzvatelem na základě smluvy s vlastníkem. A. Technické pžadavky na vnitřní vdvd a vnitřní kanalizaci. Vnitřní vdvd Vnitřní vdvd je ptrubí určené pr rzvd vdy p pzemku neb stavbě, které navazuje na knec vdvdní přípjky. Vnitřní vdvd není vdním dílem. Ptrubí vdvdu pr veřejnu ptřebu včetně jeh přípjek a na ně napjených vnitřních rzvdů nesmí být prpjen s vdvdním ptrubím z jinéh zdrje vdy, než je vdvd pr veřejnu ptřebu. Vnitřní vdvd včetně vdvdní přípjky, který je napjen na vdvd pr veřejnu ptřebu, musí být prveden v suladu s becně platnu právní úpravu a s technickými předpisy, zejména ČSN Vnitřní vdvdy, ČSN EN Vnitřní vdvd pr rzvd vdy určené k lidské sptřebě, ČSN EN 1717 Ochrana vnitřníh vdvdu, ČSN Pžární bezpečnst staveb - Zásbvání pžární vdu. Materiál pužitý na vybudvání vnitřníh rzvdu vdy musí splňvat pdmínky stanvené vyhlášku Ministerstva zdravtnictví čísl 409/2005 Sb. hygienických pžadavcích na výrbky přicházející d příméh styku s vdu a na úpravu vdy ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb., kteru se prvádí zákn č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů v platném znění. Vnitřní rzvd vdy musí být vybaven armaturu pr dvdnění, zabezpečen prti zamrznutí, výtkvé armatury s vyústěním na hadici musí mít zpětný ventil. Armatury a jiná zařízení napjená na rzvd vdy nesmí způsbvat zpětné rázy a vibrace Na vdvdní síť vdvdu pr veřejnu ptřebu, který splňuje pdmínky pr zajištění pžární vdy, lze napjit vnitřní pžární vdvd. Instalace zařízení na úpravu tlaku (zvýšení - AT stanice neb snížení - redukční ventily) na vnitřním vdvdu pdléhá schválení prvzvatelem vdvdu pr veřejnu ptřebu. Před napjením na vdvdní řád musí být na vnitřním rzvdu prvedena s vyhvujícím výsledkem tlakvá zkuška prvedená pdle příslušné ČSN. Vnitřní kanalizace Vnitřní kanalizace je ptrubí určené k dvádění dpadních vd, ppřípadě i srážkvých vd ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsu dváděny dpadní vdy, ppřípadě i srážkvé vdy ze stavby i pzemku vně stavby, je kncem vnitřní kanalizace míst psledníh spjení vnějších ptrubí. Tat místa jsu také začátkem kanalizační přípjky. Vnitřní kanalizace napjená na kanalizaci pr veřejnu ptřebu musí být prvedena v suladu s becně platnu právní úpravu a s technickými předpisy zejména v suladu s ČSN Vnitřní kanalizace, ČSN EN Vnitřní kanalizace Gravitační systémy. Strana 1 (celkem 6)

2 Vnitřní kanalizace musí být vdtěsná, plyntěsná a dvětraná s větracím ptrubím vyvedeným nejméně 0,5 m nad rvinu střechy. Umístění a prvz lapačů tuku, rpných látek neb jiných zařízení na zachycvání neb úpravu vypuštěných dpadních vd (předčisticí zařízení) schvaluje vdprávní úřad. Odpadní vdy vypuštěné d kanalizace pr veřejnu ptřebu musí splňvat pdmínky smluvy vypuštění dpadních vd zejména kvalitativní limity stanvené v suladu s příslušným Kanalizačním řádem schváleným příslušným vdhspdářským rgánem. Zkušení vnitřní kanalizace se prvádí technicku prhlídku, zkušku vdtěsnsti ptrubí, zkušku plyntěsnsti. B. Vdvdní a kanalizační přípjky Vdvdní a kanalizační přípjka je definvána záknem č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích pr veřejnu ptřebu a změně některých záknů, v platném znění, infrmace vdvdních a kanalizačních přípjkách jsu uvedeny zejména v 3 tht zákna. Vdvdní přípjka je samstatnu stavbu tvřenu úsekem ptrubí d dbčení z vdvdníh řadu k vdměru, a není-li vdměr, pak k vnitřnímu uzávěru připjenéh pzemku neb stavby. Odbčení s uzávěrem je sučástí vdvdu. Vdvdní přípjka není vdním dílem. Vlastník vdvdní přípjky je pvinen zajistit, aby vdvdní přípjka byla prvedena a užívána tak, aby nemhl djít ke znečištění vdy ve vdvdu. Kanalizační přípjka je samstatnu stavbu tvřenu úsekem ptrubí d vyústění vnitřní kanalizace stavby neb dvdnění pzemku k zaústění d stkvé sítě. Kanalizační přípjka není vdním dílem. Vlastník kanalizační přípjky je pvinen zajistit, aby kanalizační přípjka byla prvedena jak vdtěsná a tak, aby nedšl k zmenšení průtčnéh prfilu stky, d které je zaústěna. Pdmínky pr stavbu přípjky becně upravuje zákn č.183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (dále jen Stavební zákn). Pr stavbu vdvdní neb kanalizační přípjky (dále jen přípjka) vydá stavební úřad na základě žádsti stavebníka územní suhlas pdle 96 případně územní rzhdnutí 79 Stavebníh zákna. Přípjky d délky 50 m nevyžadují pdle 103 písmene b) dstavce 8 Stavebníh zákna stavební pvlení ani hlášení stavebnímu úřadu, k budvání delších přípjek je nutné pdle 104 Stavebníh zákna hlášení. Výstavbu přípjky si zajišťuje investr v suladu s becně platnými právními předpisy. Prvádění stavebních prací upravuje stavební zákn v 160. Vdvdní a kanalizační přípjku lze prvádět svépmcí. Napjení na vdvdní řad není sučástí přípjky a jejich prvedení zajišťuje vždy prvzvatel vdvdu neb kanalizace. Náklady na realizaci vdvdní přípjky na vdvd neb kanalizační přípjky na kanalizaci hradí sba, které je umžněn připjení. Materiál na dbčení přípjek a uzávěr vdvdní přípjky hradí vlastník vdvdu neb kanalizace. Pdmínky napjení Pdmínky pr napjení dběratele jsu upraveny záknem vdvdech a kanalizacích v 8 zejména v dstavcích (5), (6) a (7): Strana 2 (celkem 6)

3 Vlastník vdvdu neb kanalizace, ppřípadě prvzvatel, pkud je k tmu vlastníkem zmcněn, je pvinen umžnit připjení na vdvd neb kanalizaci a ddávat pitnu vdu neb dvádět dpadní vdy a čistit dpadní vdy, pkud t umžňují kapacitní a technické mžnsti těcht zařízení. Připjení vdvdní neb kanalizační přípjky a uzavření smluvy ddávce pitné vdy neb dvádění i čištění dpadních vd nesmí být pdmiňvány vyžadváním finančních neb jiných plnění. Vlastník vdvdu neb kanalizace, ppřípadě prvzvatel, pkud je k tmu vlastníkem zmcněn, je pvinen uzavřít písemnu smluvu ddávce vdy neb dvádění dpadních vd s dběratelem. Závazky vzniklé z tét smluvy přecházejí na právníh nástupce vlastníka vdvdu neb kanalizace a na právníh nástupce prvzvatele. Při uzavírání smluvy se mhu strany dhdnut, že dběratelem je třetí sba. Zřízení přípjky Ke zřízení přípjky je nutn, aby žadatel předlžil územní suhlas neb územní rzhdnutí a prjektvu dkumentaci bsahující tyt náležitsti: technický ppis, přehledná situace 1: 1000 (500), půdrys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlsti a materiálu přípjky, pdélný prfil, kladečské schéma, příčný řez ulžení ptrubí, způsb a umístění měření neb jiný způsb určení mnžství (případně výkres šachty), výpčet ptřeby vdy (ČSN Výpčet vnitřních vdvdů) případně i pžadavek na mnžství pžární vdy (ČSN Pžární bezpečnst staveb - Zásbvání pžární vdu), pkud je dmvní instalace vybavena předčisticím zařízením (dlučvač tuků, benzínu apd.), bude sučástí dkumentace způsb jeh napjení a kntrly jeh funkce. Vedení přípjky pr každu nemvitst je budvána jedna přípjka vdvdní a jedna kanalizační, jiné řešení je nutné technicky zdůvdnit, chranné pásm přípjky je 1,5 m d vnějšíh líce stěny ptrubí na bě strany. V tmt prstru je mžné prvádět stavební práce jen se suhlasem prvzvatele vdvdu, pr prstup zdí, pdlahu, základem, stěnu šachty je nutné ptrubí přípjky umístit d chráničky. přípjky musí být vedeny d hlavníh řadu klm k napjvané nemvitsti. vdvdní přípjka ptrubím vdvdních přípjek a na ně napjených vnitřních rzvdů nesmí být prpjen s vdvdním ptrubím z jinéh zdrje vdy, než je vdvd pr veřejnu ptřebu, v případě, že vdvd pr veřejnu ptřebu není jediným zdrjem vnitřníh vdvdu, musí být přívd vdy z vdvdní přípjky uknčen vlným výtkem dle ČSN EN 1717, ptrubí vdvdní přípjky musí být ulžen v hlubce min 1,2 m a veden tak aby stupal směrem k vnitřnímu vdvdu ve sklnu min 3, Strana 3 (celkem 6)

4 vdvdní přípjka delší než 50 m, bude vybavena měřením ve vdměrné šachtě situvané ne dále než 50 m d vdvdníh řadu, vdměrná sestava s vdměrem připjvaným šrubením musí být umístěna na knzle a musí mít uzávěry před a za vdměrem. kanalizační přípjka pkud je kanalizačním řádem určen samstatné měření dpadních vd pr napjvanu nemvitst, bude přípjka vybavena měřením splňujícím pžadavky zákna čísl 505/1990 Sb., napjení dmvní instalace přes žumpy neb malé dmvní čistírny dpadních vd (včetně septiků) není mžné, pkud je dmvní instalace vybavena předčisticím zařízením (lapl apd.), musí být stanven způsb kntrly jeh funkce. U průmyslvých dpadních vd je nutn vždy psudit mžná rizika kvality vypuštěných dpadních vd a stanvit způsb a rzsah kntrly kvality vypuštěných vd, gravitační kanalizační přípjka mm bude vedena ve sklnu minimálně 2 %, maximálně 40 %, kanalizační přípjky delší než 50 m budu vybaveny revizními šachtami, revizní šachta, případně spadiště musí být vybudvána vždy, kdy venkvní část přípjky mění skln, prfil neb materiál. tlakvá přípjka je vedena ptrubím bez hybů, ptrubím neměnné světlsti bez náhlých směrvých a výškvých změn. Materiál materiál pužitý na výstavbu vdvdní přípjky musí být zdravtně nezávadný dle vyhlášky č.409/2005 Sb. hygienických pžadavcích na výrbky přicházející d příméh styku s vdu a na úpravu vdy (v platném znění). Pužitý materiál musí být dlžen atesty. vdvdní přípjky budu prvedeny přednstně z vdvdníh ptrubí PE (rpe, HDPE 80) u větších prfilů nad 100 mm z ptrubí PVC neb cellitinvéh přednstně s vnitřní chrannu vrstvu, ptrubí z lva s cínvu vlžku, mědi neb celvé je pr vdvdní přípjky nevhdné, gravitační kanalizační přípjky lze budvat z materiálu PVC neb kameniny. Větší prfily lze navrhvat betnvé neb skllaminátvé. tlakvé kanalizační přípjky budu přednstně prvedeny z kanalizačníh PE. C. Umístění vdměru Umístění vdměru je sučástí údajů schvalvaných vlastníkem vdvdu pr veřejnu ptřebu případně prvzvatelem na základě smluvy s vlastníkem. Vdměr se umisťuje v nemvitsti zpravidla V případě, kdy je připjvaná nemvitst pdsklepena d suterénu budvy nejdále 2 m za bvdvu zdí a ve výšce 0,3 0,9 m nad upravenu pdlahu. Strana 4 (celkem 6)

5 V případě nepdsklepenéh bjektu d přízemí. Tam, kde je zajištěn, že teplta vzduchu trvale neklesne pd bd mrazu, lze vdměr umístit na stěnu ve vzdálensti max. 2,0 m d bvdvéh zdiva, přes které je přípjka vdy přivedena a ve výšce 0,3 0,9 m nad upravenu pdlahu neb d výklenku ve zdi, nelze-li zajistit ddržení teplty umístí se vdměr buď ve výklenku ve zdi zajištěnéh dstatečnu izlací, neb d vdměrné šachty prvedené shdně jak venkvní. V případech, kdy, dle místních pdmínek, není vhdné umístit vdměr d bjektu, umístí se d venkvní vdměrné šachty. Vdměrnu šachtu je nutn situvat před napjvanu nemvitst na hranici pzemku, max. však ve vzdálensti d 50 m d veřejnéh vdvdu. Technické řešení venkvní vdměrné šachty: Vdměrná šachta je sučástí vnitřníh vdvdu. Zřizuje ji na připjvané nemvitsti její vlastník. Umístění šachty (v zeleném pásu, chdníku, příjezdvé kmunikaci apd.) musí dpvídat její statické řešení včetně pklpu. Minimální vnitřní půdrysné rzměry jsu 1,2 m x 0,9 m, minimální výška. 1,5 m. Pr umístění vdměru lze využít i kruhvu šachtu minimální průměr 1,0 m. Šachta musí být vždy prvedena jak vdtěsná, chráněna prti vnikání vdy, plynů a nečistt; musí být dvdněna, větratelná, dstatečně zajištěna prti mrazu. Pr mntáž a dečet vdměru musí být šachta bezpečně přístupná (vybavena žebříkem neb stupadly). Vstupní tvr musí být zajištěn uzamykatelným víkem. Vík musí zamezit vniku pvrchvých vd. Minimální vnitřní rzměry víka jsu 0,6 x 0,6 Žebřík ani stupadla nesmí zasahvat d světlsti vstupníh tvru. V šachtě nelze umístit jiné ptrubí, než vdvdní přípjku, pr kteru je určena. V případech, kdy vdměrnu sestavu není vhdné umístit d výše uvedenéh typu šachty a kdy před bjektem není dstatek prstru pr její umístění lze, se suhlasem prvzvatele vdvdu, pužít jinu šachtu s vdměrem v prvedení s tepelnu izlací pr bezpečné pužití d 25 C. Typ šachty stanví prjekt. Výklenek ve zdi : Minimální rzměry výklenku pr umístění vdměrné sestavy jsu délka 0,8 m výška 0,4 m hlubka 0,2 m. Pvinnstí dběratele je ddržet pdmínky umístění vdměru stanvené vlastníkem, ppřípadě prvzvatelem vdvdu. Pkud vnitřní vdvd nevyhvuje pžadavkům pr mntáž vdměru, je dběratel pvinen na písemné vyzvání prvzvatele prvést v přiměřené lhůtě ptřebné úpravy na připjvané stavbě neb pzemku. Odběratel je pvinen umžnit prvzvateli přístup k vdměru, chránit vdměr před pškzením a bez zbytečnéh dkladu známit prvzvateli závady v měření. Jakýkliv zásah d vdměru bez suhlasu prvzvatele je nepřípustný a prvzvatel má práv jedntlivé části vdměru zajistit prti neprávněné manipulaci. Odběr vdy z hydrantů, s výjimku dběru pr pžární ptřeby, se měří pdle pdmínek ddavatele; v případech, kdy ddavatel umžní krátkdbé dběry vdy pr prvzní účely, měří se dběr vdy vdměrem na hydrantvém nástavci. Strana 5 (celkem 6)

6 D. Účel vydání Technické pdmínky napjení jsu vydány pdle 36 Zákna vdvdech a kanalizacích a jsu sučástí infrmací pdmínkách pr uzavření smluvy. E. Platnst Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu jsu platné d V plném rzsahu nahrazují Pdmínky pr uzavírání písemných smluv s dběratelem ddávce vdy a dvádění dpadních vd ze dne , , a F. Suvisející dkumentace Zákn č. 254/2001 Sb., zákn vdách a změně některých záknů (vdní zákn) Zákn č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích pr veřejnu ptřebu (zákn vdvdech a kanalizacích), v platném znění Zákn č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví Vyhláška Ministerstva zdravtnictví č. 409/2005 Sb. hygienických pžadavcích na výrbky přicházející d příméh styku s vdu a na úpravu vdy Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kteru se prvádí zákn č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích pr veřejnu ptřebu a změně některých záknů (zákn vdvdech a kanalizacích), v platném znění ČSN Vdvdní přípjky ČSN Vnitřní vdvdy ČSN EN ( ) Vnitřní vdvd pr rzvd vdy určené k lidské sptřebě Část 1: Všebecně ČSN EN ( ) Vnitřní vdvd pr rzvd vdy určené k lidské sptřebě Část 2: Navrhvání ČSN EN ( ) Vnitřní vdvd pr rzvd vdy určené k lidské sptřebě Část 3: Dimenzvání ptrubí Zjedndušená metda ČSN Navrhvání vdvdníh ptrubí ČSN Výstavba vdvdníh ptrubí ČSN EN 1717 ( ) Ochrana prti znečištění pitné vdy ve vnitřních vdvdech a všebecné pžadavky na zařízení na chranu prti znečištění zpětným průtkem ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení ČSN Výpčet vnitřních vdvdů ČSN Pžární bezpečnst staveb zásbvání pžární vdu SK 11 Řízení prcesu bchdní a servisní služby Obchdní pdmínky pr ddávku vdy dvádění dpadní vdy Ing. Karel Kvapil ředitel splečnsti Strana 6 (celkem 6)

Vodohospodářská společnost Vrchliee - Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

Vodohospodářská společnost Vrchliee - Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Vdhspdářská splečnst Vrchliee - Kutná Hra, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Maleč, a.s. Č.j.: 5915/14/3 Vyřizuje / Telefn: Jitka Svvá / 327 588 134 V Kutné Hře dne 21. 11. 2014 Věc: Zaslán? technických pdmínek

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlvice SPIS. ZN.: výst.0177/2015- Pl Č.J.: MuVP - 1361/2015 VYŘIZUJE: Pláteník TEL.: 519 365 348 E-MAIL:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška Dle rzdělvníku Váš dpis ze dne čísl jednací vyřizuje / telefn Jihlava 04.05.2015 MMJ/OŽP/4508/2015-3 Bc. Dskčil/726 24.06.2015 106048/2015/MMJ právněná úř. sba jiri.dskcil@jihlava-city.cz Rzhdnutí Veřejná

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Přílha č. 4 Instalace plynvé spalvací turbíny a Smluva DÍLO Napjení spalvací turbíny a DOKUMENTACE 1.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:100 1:50 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který RP vydal: Datum nabytí účinnsti RP: Jmén a příjmení, funkce právněné úřední sby přizvatele: Pdpis: Otisk úředníh razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD PRŮHONICE

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNI UPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU. v,, v,, VE VZDELAVACIM ZARIZENI V TELCI A O,, PRUVODNI ZPRAVA

STAVEBNI UPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU. v,, v,, VE VZDELAVACIM ZARIZENI V TELCI A O,, PRUVODNI ZPRAVA přílha Č. 2 :,, STAVEBI UPRAVY A REKOSTRUKCE GASTROOMICKÉHO PROVOZU v,, v,, VE VZDELAVACIM ZARIZEI V v TELCI A O,, PRUVODI ZPRAVA DOKUMETACE PRO PROVÁDĚí STAVBY 09/2013 A 32, spl. s r.. / V Štíhlách 12/142

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Hrní Pčernice, 193 00 Praha telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 000065/2014/OVUR/Br

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dpis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králvé 3. 4. 2014 4587.3 /DS/14/TI 6. 6. 2014 Odbr ddělení Vyřizuje linka e-mail dbr dpravy

Více

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení TOP-Ú-117 TOP (Technick rganizační pstup) TOP-Ú-117 Platnst d: 4.8.2014 Stav: Schválen Verze: 4.0 Mdul: BOZP (Systém bezpečnsti práce) Neřízený výtisk! Stránka 1 z 17 TOP-Ú-117 Vypracval: Jambr Luděk (lvchemad\jambrl)

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s.

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. Manuál ddavatele ŠKODA ELECTRIC a.s.. Strana 2 (celkem 14) Obsah ODDÍL A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ODDÍL B. UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ ŠKODA ELECTRIC A. S.... 3 ODDÍL C. VSTUP,

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více