Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014"

Transkript

1 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané /80 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 79. RM, konané dne /80 - Rada města bere na vědomí Realizace doporučení Rozpočtového výhledu města Frenštát pod Radhoštěm na roky /80 - Rada města: a) revokuje usnesení č. 1862/79 ze dne , b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku mezi Českou republikou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a městem Frenštát pod Radhoštěm v předloženém znění. Hodnota vypůjčeného majetku činí ,49 Kč. 1868/80 - Rada města schvaluje vypovězení Smlouvy o nájmu pozemku ev. č. 1195/2011 v souladu s ustanovením odst. II. této smlouvy, uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a paní Irenou Novákovou, a to ke dni s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu schváleného záměru odprodeje pozemku p. č. 1239/21, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm z majetku města. 1869/80 - Rada města odročuje projednání žádosti TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, zastoupené předsedou JUDr. Čeňkem Šrubařem, ze dne , o snížení nájemného stanoveného ve smlouvě o nájmu pozemků ev. č. 898/2012, uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a Tělovýchovnou jednotou Slovan Frenštát pod Radhoštěm, Tichá 557, Tichá. 1870/80 - Rada města: a) schvaluje vzdání se práva a promíjí pohledávky za níže uvedenými dlužníky a to z důvodu zastavení řízení Okresním soudem v Novém Jičíně dle č. j. uvedených u jednotlivých dlužníků: - T.C., nar., posledně v bytě č. 8,. Dlužná částka nákladů řízení (NŘ) ve výši,- Kč; č.j. 47 E 87/2010 ze dne R.D., nar., M. D., nar., posledně v bytě č. 8, Dolní Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 49/2011 ze dne J.K., nar., posledně v bytě č. 24,... Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 24/2012 ze dne I. K., nar., posledně v bytě č. 42,. Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 5/2011 ze dne S.R., nar..., posledně v bytě č. 32,. Dlužná částka NŘ ve výši Kč; č.j. 47 E 12/2011 ze dne Z. Š., nar., posledně v bytě č. 8,. Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 50/2011 ze dne T. Š., nar., posledně v bytě č. 17,. Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 41/2011 ze dne V. V., nar., V. V., nar., posledně v bytě č. 6,. Dlužná částka NŘ ve výši,- Kč; č.j. 47 E 107/2010 ze dne ; b) ukládá odboru ISOM provést odpis pohledávek v souladu s písm. a) tohoto usnesení v systému VERA; Z: B. Houšťavová T: c) schvaluje vzdání se práva a promíjí pohledávky: 80. URM

2 - ve výši Kč (z toho Kč poplatky z prodlení). Jedná se o dluh spojený s užíváním bytu č. 18 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm za D. M./K., nar., s trvalým pobytem mimo ČR; - ve výši,- Kč, dluh za užívání garáže č. 13 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm za J. K., nar. ; - ve výši (z toho Kč poplatky z prodlení). Jedná se o dluh spojený s užíváním bytu č. 4 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm za S.K., nar., Frenštát pod Radhoštěm; - ve výši Kč, dluh z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2004 za M. Ž., která zemřela dne ; d) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, provést odpis pohledávek v souladu s písm. c) tohoto usnesení; e) doporučuje ZM schválit vzdát se práva a prominout část pohledávky ve výši Kč z celkové výše Kč za L. V., nar,, Frenštát pod Radhoštěm, za podmínky úhrady dluhu ve výši Kč vedeného u správce bytového fondu. Jedná se o nezaplacený poplatek z prodlení, který vznikl neplacením nájmu a služeb spojených s užíváním bytu č. 17 v domě č.p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm. 1871/80 - Rada města: a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, o velikosti 1+1, v domě č. p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem bytu A. H., nar., na dobu neurčitou počínaje od ; b) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít nájemní smlouvu v souladu s písm. a) tohoto usnesení za cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc. 1872/80 - Rada města: a) bere na vědomí dohodu o skončení nájmu bytu č. 2 v domě č. p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm s I. M., nar.,, dcerou zemřelé nájemkyně bytu č. 2 v domě č. p. ; b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1, č. 2 v domě č. p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem O. Š., nar., ul., Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; c) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít nájemní smlouvy v souladu s písm. b) tohoto usnesení. 1873/80 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce Zateplení domu č.p na ulici Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm a pořadí prvních tří vyhodnocených firem: 1. aostav s. r. o., Zašovská 71, Valašské Meziříčí, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 2. JVAgro Morava s. r. o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 3. HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o., Valašská Bystřice č. p. 444, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou aostav s. r. o., Zašovská 71, Valašské Meziříčí, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou aostav s. r. o., dodavatelem akce bude firma JVAgro Morava s. r. o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou JVAgro Morava s. r. o., dodavatelem akce bude firma HERYÁN 80. URM

3 RECONSTRUCTIONS s. r. o., Valašská Bystřice č.p. 444, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 1874/80 - Rada města: a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce Oprava komínů v domech č.p a na ulici Dolní a č.p a 1185 na ul. Rožnovská ve Frenštátě p. R v souladu se Směrnicí pro zadávání a evidenci zakázek č. S v aktualizovaném znění; b) schvaluje způsob zadání veřejné zakázky, a to kombinovaným způsobem; c) schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Zdeněk Bartoš, Bc. Beáta Houšťavová, Roman Španihel a náhradníci: Jiří Berger, Marie Bolcková, DiS., Ing. Jan Janotka. 1875/80 - Rada města: a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby Oprava oplocení MŠ Dolní č.p. 404 ve Frenštátě pod Radhoštěm v souladu se Směrnicí pro zadávání a evidenci zakázek č. S v aktualizovaném znění, b) schvaluje způsob zadání veřejné zakázky, a to kombinovaným způsobem, c) schvaluje komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Zdeněk Bartoš, Jiří Berger, Jarmila Krhutová a náhradníci: Pavel Mička, Jana Machková, Ing. Jan Janotka. 1876/80 - Rada města: a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Výměna oken a zateplení budovy ZŠ Záhuní 408 ve Frenštátě pod Radhoštěm II. etapa v souladu se směrnicí S , b) schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Jana Machková, Zdeněk Bartoš, náhradníci Ing. Petr Kubenka, Ing. Jan Janotka, Jiří Berger. 1877/80 - Rada města bere na vědomí informaci odboru ISOM o požadavku dodavatele akce Modernizace a zateplení ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm společnosti BD STAV s. r. o. Bruzovice, IČ na změnu druhu těles ústředního topení při realizaci akce a informaci o ukončení projednání této změny z důvodu nedoručení pokladů pro její posouzení. 1878/80 - Rada města: a) bere na vědomí informace a časový harmonogram akce Stavební úpravy Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm, b) pověřuje místostarostu vedením pracovního týmu a členy RM účastí v pracovním týmu pro přípravu a realizaci stavby Stavební úpravy Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm, dle jejich časových možností, ostatní členy týmu jmenuje v souladu I Instrukce pro práci v týmu tajemník MěÚ. 1879/80 - Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících k podnikání o výměře 143 m 2 v CO skladech v SO 02 v 1. NP budovy a pozemku shodné výměry pod budovou SO 02 par. č. st MVDr. Petru Lehnertovi, Trojanovice č.p. 112, IČ Cena nájemného je stanovena ve výši 260,- Kč bez DPH za prostory k podnikání á 27,- Kč bez DPH za pozemek pod budovou za 1m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu určitou do dle občanského zákoníku, v platném znění. 1880/80 - Rada města: a) schvaluje ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o nájmu nemovitostí ze dne , v platném znění, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Frenštát pod Radhoštěm, IČ a nájemcem Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizací, IČ , a to dohodou k datu , b) projednala žádost spolku Klub důchodců a přátel školy na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm, IČ , se sídlem Kopaná 917, Frenštát pod Radhoštěm, 80. URM

4 c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o provedení opravy nemovitosti č.p. 917, umístěné na pozemku p.č. st. 948, Frenštát pod Radhoštěm, a zařazení potřebné finanční částky do rozpočtu města, nebo schválit zveřejnění záměru darování nemovitosti č.p. 917, Frenštát pod Radhoštěm, umístěné na pozemku p.č. st. 948, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 1703 m 2 + pozemku p.č. 3193/4, zahrada, o celkové výměře 889 m 2, vše k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - žadatel Spolek Klub důchodců a přátel školy na Kopané ve Frenštátě po Radhoštěm, IČ , se sídlem Kopaná 917, Frenštát pod Radhoštěm. 1881/80 - Rada města: a) bere na vědomí informace ohledně obsazenosti garážových stání v objektu podzemního parkoviště bez čísla popisného na ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm, b) schvaluje vymezení garážového stání v objektu podzemního parkoviště pro parkování motocyklů dle předloženého návrhu, c) odročuje projednání návrhu na snížení ceny nájemného za nájem garážového stání v objektu podzemního parkoviště bez čísla popisného na ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm a ukládá odborům OISOM a OFR dopracovat návrh dle požadavků rady města. T: RM Z: OISOM, OFR 1882/80 - Rada města: a) bere na vědomí návrh na realizaci úsporných opatření a obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm, b) bere na vědomí SWOT analýzu financování obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát formou vlastní investice a formou EPC, c) rozhodla vytvořit pracovní tým pro přípravu a realizaci stavby úsporných opatření a obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm a pověřuje místostarostu jeho vedením a členy RM účastí v pracovním týmu dle jejich časových možností; další členy týmu jmenuje v souladu I Instrukce pro práci v týmu tajemník MěÚ, d) ukládá pracovním týmu formulovat očekávání města a stanovit dosažitelné cíle, a to bez vazby na formy financování, jako podklad pro zjištění finanční náročnosti realizace úsporných opatření a obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm, v souladu se zpracovanými dokumenty "Návrh obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm", Generel veřejného osvětlení a Energetický audit. Z: místostarosta, ved. OISOM T: RM e) doporučuje ZM projednat návrh na realizaci úsporných opatření a obnovy majetkového souboru veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm formou vlastní investice nebo formou EPC. 1883/80 - Rada města schvaluje uzavření třístranných smluv o zřízení věcného břemene v souladu s usnesením RM č. 907/39 ze dne a v souladu s důvodovou zprávou mezi: - vlastníky dotčených pozemků, jako povinnými, poř. č. č. sml Katastrální území Parcela KN podíl/ SJM Vlastník ulice Město PSČ Frenštát pod Radhoštěm 2226/2 1 L.J Frenštát pod Radhoštěm 4346/59 1 P. V Frenštát pod R. R. a R. R. D., / Radhoštěm 2134/2 SJM Mgr URM

5 - RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jako oprávněným, - městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ , jako investorem. 1884/80 - Rada města bere na vědomí zprávu o úpravě zeleně a kácení stromů na pozemcích města za I. čtvrtletí /80 - Rada města: a) odročuje předložený návrh na úpravu zeleně a odstranění vzrostlých stromů na veřejném pohřebišti města Frenštát pod Radhoštěm, umístěného na katastru obce Tichá na Moravě b) ukládá odboru ISOM doplnit důvodovou zprávu o souvislost žádosti se schválenou koncepcí údržby veřejného pohřebiště, o celkový počet a hodnotu dřevin navržených k odstranění, o případnou potřebnost náhradní výsadby, popř. o změnu plánu hrobových míst a o písemnou žádost správce hřbitova s konkrétními údaji a důvody odstranění navrhované zeleně. Z: Ing. Vašíček T: RM /80-Rada města schvaluje přijetí finančních darů poskytnutých městu Frenštát pod Radhoštěm: Číslo smlouvy Druhá smluvní strana Účel Výše daru Odbor Raškohrátky, Den dětí, Continental Automotive Czech Den města, Horečkyfest, 207/2014 Republic s.r.o. Swingové vánoce, Frenštát pod Radhoštěm Hudební festival ,- OSMKS 258/2014 Obec Trojanovice SCMVK 5.000,- OSMKS 278/2014 Plzeňský prazdroj a.s., Plzeň SCMVK ,- OSMKS 284/2014 Obec Tichá SCMVK 1.500,- OSMKS Lipka HQ s.r.o., Frenštát pod 311/2014 Radhoštěm Sanit-zdravotní potřeby, 312/2014 Frenštát pod Radhoštěm SCMVK 1.000,- OSMKS SCMVK 1.500,- OSMKS 1887/80 - Rada města schvaluje každoročně zřízení pracovních míst v organizačních složkách zřízených městem pro výkon sezónních prací v období od do : a) OSTS - 3 místa recepční v autokempu, - 3 místa úklidové práce v autokempu, b) OSSMSZ - 2 místa pokladní, c) všechny OS - veřejně prospěšné práce dle schválení počtu míst úřadem práce (cca 8 míst). 1888/80 - Rada města: a) vyhovuje žádosti příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s přerušením provozu mateřské školy Školská čtvrť 1391, Frenštát pod Radhoštěm v období hlavních prázdnin, od do Provoz mateřské školy bude zahájen URM

6 b) vyhovuje žádosti příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s přerušením provozu mateřské školy Dolní 404, Frenštát pod Radhoštěm v období hlavních prázdnin, od do Provoz mateřské školy bude zahájen c) vyhovuje žádosti příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s přerušením provozu mateřské školy Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm v období hlavních prázdnin, od do Provoz mateřské školy bude zahájen d) ukládá ředitelům příspěvkových organizací, Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín a Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, zveřejnit informaci o přerušení provozu mateřských škol na přístupném místě nejméně 2 měsíce předem a způsobem v místě obvyklém. 1889/80 - Rada města: a) uděluje písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín k přijetí věcného daru od DECARO RMG s.r.o., se sídlem Husovo nám. 1702, Hostivice, IČ , v hodnotě 4 356,- Kč. Jedná se o 2 ks sportovních lavic v hodnotě 2 178,- Kč/ks. Tento dar pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín je dle darovací smlouvy bezúčelový, b) uděluje písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín k přijetí věcného daru od DECARO RMG s.r.o., se sídlem Husovo nám. 1702, Hostivice, IČ , v celkové hodnotě 4 356,- Kč. Jedná se o 2 ks sportovních lavic v hodnotě 2 178,- Kč/ks. Tento dar pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín je dle darovací smlouvy bezúčelový. 1890/80 - Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín ve třídě 4. A školního roku 2014/2015 na 31 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 1891/80 - Rada města: a) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni příspěvkové organizace zřízené městem Frenštát pod Radhoštěm Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, IČ , b) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni příspěvkové organizace zřízené městem Frenštát pod Radhoštěm Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ , c) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni příspěvkové organizace zřízené městem Frenštát pod Radhoštěm Astra, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace, IČ /80 - Rada města bere na vědomí v souladu s ustanovením 24 odst. 2 a 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku vyhlášení volných dnů ředitelkou ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový 80. URM

7 Jičín, RNDr. Zdeňkou Murasovou, z důvodu rozsáhlých stavebních prací a rekonstrukcí budovy školy a učeben: a) Pro školní rok 2013/2014, volné dny od do pro žáky základní školy Tyršova 913. Školní rok 2013/2014 končí pro žáky v pátek , b) Pro školní rok 2014/2015, volné dny od pro žáky základní školy Tyršova 913. Školní rok 2014/2015 začíná pro žáky školy v pondělí /80 - Rada města schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zakoupení osobního automobilu Panda 1.3 MultiJet 75k 4x4x Climbing u prodejce AF Centrum Výstavní Ostrava-Vítkovice IČ za cenu max ,- Kč včetně DPH. 1894/80 - Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy k obstarání záležitosti se snoubenci, dle neveřejné přílohy, za účelem úhrady nákladů spojených se sňatečným obřadem, který se bude konat mimo stanovené obřadní místo města schválené RM. 1895/80 - Rada města vydává nařízení města NM Tržní řád, kterým se ruší nařízení města NM Tržní řád ve znění změny NM /80 - Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st v areálu autokempu Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 1807 o celkové výměře 1m 2 za účelem umístění nápojového automatu. Nájem se sjednává na dobu 3 let s účinností od do v jednotlivých letech. Minimální výše nájmu je stanovena na 400,- Kč bez DPH/m 2 /měsíc. 1897/80 - Rada města schvaluje ocenění 33 dárců krve za rok 2013 formou permanentek k volnému vstupu na krytý bazén, aquapark a na vybrané kulturní akce města, v celkové hodnotě ,- Kč. 1898/80 - Rada města: a) bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje města a dopravy z ; b) ukládá odboru OVÚP projednat s vlastníkem domu č.p. 119 na ul. Horní odstranění nebezpečného stavu stříšky nad vchodem, umístěné ve výšce cca 180 cm, která přesahuje nad veřejný chodník v majetku města a může ohrozit procházející osoby, c) ukládá odboru ISOM zřídit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou před krytým bazénem, d) ukládá odboru OISOM a OS TS připravit návrh změny parkování na ul. Vodní u Orlovny. T: Z: OISOM, OS TS 1899/80 - Rada města bere na vědomí informaci o průběhu projektu Beskydské nebe život v korunách stromů. 1900/80 - Rada města: a) bere na vědomí informace o průběhu projektu Sportovní a volnočasové centrum ve Frenštátě pod Radhoštěm, b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace s firmu ARCHITEP HK, IČ: , se sídlem Habrmanova 323, Hradec Králové na zpracování variantního řešení dokumentace pro provedení stavby Sportovního a volnočasového centra ve Frenštátě pod Radhoštěm za cenu ,- Kč bez DPH (96 800,- 80. URM

8 Kč vč. DPH 21%) s podmínkou, že celková cena stavební části nepřesáhne ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH 21%). Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 80. URM

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1 z 64. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 22. 3. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 64 1810 Bere na Kontrolu usnesení z 42. schůze rady ze dne 27.11.2008, z 52. schůze rady

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc;

Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 16. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 30. 4. 2015 335/16 Rada města schvaluje program 16. schůze RM, konané 30. 4. 2015, a přizvání Josefa Mati, Kamila Herůdka, Pavla Dostala a JUDr. Čeňka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení č. 11/2016 z 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 05.05.2016 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 05.05.2016

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více