130. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne R/896/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA, 1.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA číslo SWRp/04/19 se spol. VERA, spol. s r. o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, 2. pověřuje 2.1. starostku města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA. R/897/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pokračovat ve využití aplikací spol. VEMA, a.s. při vedení mzdových agend za cenu ,- Kč vč. DPH ročně (vč. navýšení dle indexu spotřebitelských cen), 1.2. smlouvu o poskytnutí práva na využívání aplikací se spol. VEMA, a.s., Okružní 871/3a, Brno, 2. pověřuje 2.1. starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí práv na využívání aplikací se spol. VEMA, a.s. R/898/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: zpracování Lesní hospodářské osnovy Dvůr Králové nad Labem II v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 1.3. vedoucího odboru ŽP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a ukládá vedoucímu odboru ŽP zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 2.1. vedoucímu OŽP zahájit činnost hodnotící komise prvním jednáním dne v 8.30 hod před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. Termín: Strana 1/8

2 R/899/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2010 Vnitřní směrnice o pokladních operacích a o postupu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a strážníků městské policie při nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi - Dodatek č.1 s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, 2. nesouhlasí 2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. R/900/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. snížení roční výše poplatku za komunální odpad na hodnotu 530,-- Kč pro poplatníky uvedené v příloze č. 1 Poplatek za komunální odpad - seznam poplatníků - žádosti o snížení (částečné prominutí) sazby část rok R/901/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. Zprávu o stavu pohledávek za 1. pololetí roku 2010, 2.1. vedoucímu RAF nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů řešení správy pohledávek města. Termín: průběžně R/902/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. rozhoduje 1.1. o přijetí podané nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na provedení dodatečných stavebních prací na akci: Rekonstrukce ul. Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem", zhotovitelem stavby, firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: Rekonstrukce ul. Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jeho podpisem, 3. ukládá 3.1. vedoucímu RAF zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2011 částku 22 mil. Kč na dokončení stavebních prací na akci: Rekonstrukce ul. Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem". R/903/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se zajištěním výkonu dotačního managementu pro projekt Zateplení objektu MŠ Elišky Krásnohorské a zateplení objektu MŠ Roháčova Dvůr Králové nad Labem" dodavatelským způsobem, a to firmou AQE advisors, a.s. Brno, 2.1. smlouvu o vykonávání dotačního managementu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 3. ukládá 3.1. vedoucímu RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. R/904/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. s vydáním 90 ks betonových panelů firmě KARSIT Holding formou dohody o narovnání za podmínky, že technická kvalita panelů obou polovin bude srovnatelná, 2.1. vedoucí RIM projednat obsah dohody o narovnání a předložit RM ke schválení. Strana 2/8

3 R/905/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. s rozšířením rozsahu předmětu díla na akci "Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského ve Dvoře Králové nad Labem pro účely městského úřadu" o projekt interiéru, připojení slaboproudu, připojení dle požadavků ČEZ a projekt úspory energie a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 84 tis. Kč bez DPH, 2.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování dodatečných projekčních prací k projektové dokumentaci na akci: Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského ve Dvoře Králové nad Labem pro účely městského úřadu", kterým se mění Článek III. předmět díla a Článek VII. - cena plnění, platební podmínky a pověřuje starostku města jeho podpisem. R/906/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. zápis z jednání likvidační komise ze dne , 2.1. vyřazení tiskárny HP Laser Jet 3330 (IČ ) ekologickou likvidací elektrozařízení, 2.2. vyřazení nábytku a dvou kusů monitorů Samtron ekologickou likvidací, 2.3. vyřazení čerpadla Nautila 14 KW (IČ ) předáním do výkupu druhotných surovin, 2.4. vyřazení nábytku, svěřeného pečovatelské službě, ekologickou likvidací - uložením na sběrný dvůr, 3. ukládá 3.1. vedoucímu RIM-EMM jako předsedovi likvidační komise, zabezpečit dohled nad provedením likvidace vyřazených věcí v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2010. R/907/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Márii Zupkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 1.2. nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, s Máriou Zupkovou, ******* ******, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, za cenu 2.684,- Kč/měsíc platnou do , za předpokladu, že paní Zupková uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle 686a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/908/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. záměr města pronajmout byt č. 31 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.826,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 2.1. vedoucímu oddělení RIM-EMM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 31 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.826,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, Termín: schvaluje 3.1. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 31 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Pavel Kraus (náhradník Vasil Biben), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Iva Škopová (náhradník Jitka Rosecká). R/909/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem části stavebních parcel č. 3181, č a č o výměře 23 m 2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 207,- Kč, Miroslavu Škodovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, Strana 3/8

4 1.2. nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/910/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem časti stavebních parcel č. 4011, č. 4012, č a č o výměře 17 m 2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 153,- Kč, firmě JUTA a.s., ** ****** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, 1.2. pronájem části stavebních parcel č. 3185, č a 3187 o výměře 23 m 2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 207,- Kč, firmě JUTA a.s., ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, 1.3. nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejich podpisem R/911/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. ukončení nájmu pozemku, dle smlouvy ze dne , s Jitkou Mühlovou, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou ke dni , 1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1.3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 2.1. vedoucímu RIM-EMM zveřejnit záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu. Termín: R/912/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. neschvaluje 1.1. smlouvu o umístění odstavných stání s Ivou Škopovou, ********* ****, **** ******* *** ***** a Helenou Říčařovou, ********* ****, **** ******* ** *****, 1.2. smlouvu o umístění odstavných stání s Viktorem Smažíkem, ********* ****, **** ******* *** ***** a Helenou Petrlovou, ********* ****, **** ******* *** *****, 2. ruší 2.1. své usnesení č. R/827/ Rada města Dvůr Králové nad Labem o zřízení odstavných stání v ul.fibichova. R/913/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. s napojením sjezdu na pozemkovou parcelu č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, zpevněním vjezdu na části pozemkové parcely č. 2067/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 3765, č. 2067/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 2.1. smlouvu o umístění s Milanem Brodinou, ** ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/914/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. s uložením kanalizační přípojky do části pozemkové parcely č. 3546/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3546/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 2.1. smlouvu o umístění s ČEZ, Správa majetku s.r.o., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/915/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3687/1, č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.900,- Kč bez DPH, 2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /VB/002 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, která je na základě plné moci zastoupena Strana 4/8

5 společností ELPROMONTA CZ s.r.o., Semtín 112, Pardubice a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/916/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o, zastoupenou Josefem Kordou, Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná, na dobu určitou 5 let, 1.2. nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem se společností Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., zastoupenou Josefem Kordou, Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná, za cenu 1.391,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od do , za účelem ponechání již zřízené prodejny masa, uzenin, potravin a hotových jídel, a to za předpokladu, že společnost Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/917/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s., zastoupenou Bc. Ivanem Bartošem, náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, 1.2. nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem se společností PRO BONO PUBLICO o.p.s., zastoupenou Bc. Ivanem Bartošem, náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 453,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od do , za účelem ponechání již zřízených kanceláří společnosti, a to za předpokladu, že společnost PRO BONO PUBLICO o.p.s. uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/918/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. výpůjčku movitého majetku města - 9 ks mobilního oplocení, vypůjčiteli Street Team Acid House, občanské sdružení, IČ , se sídlem Libotov 14, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou - trvání výpůjčky skateparku, 1.2. smlouvu o výpůjčce movitého majetku města dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/919/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. zajištění přístřeší pro nájemce bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Vendulku Suchomelovou, v penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek. R/920/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení, dle pravidel pro hospodaření s městskými byty za min. cenu ve výši 3.338,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) na dobu určitou 1 rok, doba nájmu je stanovená odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, 1.2. hodnotící komisi na výběr uchazeče o pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Pavel Kraus (náhradník Vasil Biben), Iva Škopová (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek), 2.1. vedoucímu RIM-EMM zveřejnit záměr pronájmu dle části 1. na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Termín: Strana 5/8

6 R/921/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. nájem pozemkové parcely č. 2539/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 251 m 2 za nájemné ve výši 1,- Kč/m 2 ročně, na dobu neurčitou, od , s tříměsíční výpovědní lhůtou, od Petra Teichmana, *** ***** ****, **** ******* *** *****, 1.2. nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/922/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. žádost firmy JUTA a.s. o vyjádření k umístění středního stacionárního zdroje znečištění v budově čp. 361 umístěné na stavební parcele č. 710 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem (zdrojem středního znečištění je myšleno odvětrání technologického vzduchu od stroje), 2.1. vyjádření města k umístění středního stacionárního zdroje znečištění a pověřuje starostku města jeho podpisem. R/923/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. žádost Jitky a Libora Vymetalových, ********* ****, **** ******* *** *****, o zajištění zásobování pitnou vodou pro novostavbu na pozemkové parcele č. 2253/7 v k.ú. dvůr Králové nad Labem, 2.1. vedoucímu RIM-EMM jednat o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na vodovodní řad za podmínek pro takové případy obvyklých. Termín: R/924/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pronájem bytu ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, Milanu Vyšanskému, *********** ***, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 1.2. nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, s Milanem Vyšanským, ***********, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, za cenu 2.692,- Kč/měsíc platnou do , za předpokladu, že pan Vyšanský uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle 686a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/925/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. že u Petra Vatuni, ******* ***, **** ******* *** ***** byl naplněn výpovědní důvod pro výpověď z nájmu bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 2. neschvaluje 2.1. výpověď z nájmu bytu č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Petru Vatuňovi, ******* ***, **** ******* *** *****. R/926/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. s uložením plynovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 2074/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2074/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 2.1. smlouvu o umístění s Milanem Peterou, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/927/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. že u Luďka Nožičky, ****** ***, **** ******* *** *****, byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, Strana 6/8

7 2.1. výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, Luďkovi Nožičkovi, ****** ***, **** ******* *** *****, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem, a to v případě, že nebudou nejpozději do doplněny finanční prostředky na účtu kauce. R/928/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. ruší 1.1. své usnesení číslo R 812/ Rada města DvůrKrálové nad Labem z důvodu odstoupení druhé smluvní strany od požadavku na koupi souboru pozemků, jejichž prodej byl předmětem rušeného usnesení. R/929/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. stanoví 1.1. podmínky pro pronájem garáže u čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad Labem pro Mgr. Petra Novotného, ****** *** ***, **** ******* *** *****, odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města Dvůr Králové nad Labem, za cenu 165,-- Kč/m 2 /rok včetně DPH, s uplatněním meziročního růstu na dobu určitou 5 let za předpokladu, že pan Novotný uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 2.1. nájemní smlouvu na pronájem garáže u domu čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad Labem ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/930/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. průběžnou informaci o jednání s Viktorem Lyutyym, Mostek 168, Mostek o ukončení nájmu nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 2. souhlasí 2.1. s vypracováním studie stavebních úprav nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 3. ukládá 3.1. vedoucímu RIM-RISN zajistit vypracování studie dle bodu 2.1 tohoto usnesení. Termín: ihned R/931/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. neschvaluje 1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č.228 v k.ú. Žireč Městys na níž se nacházejí přístupy k bytovým domům na stavebních parcelách č. 127, č. 128, č. 129 vše v k.ú. Žireč Městys - od Pozemkového fondu ČR. R/932/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. zprávu nezávislého auditora o hospodaření Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, za rok 2009, 2. doporučuje zastupitelstvu města 2.1. poskytnout dotaci Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na činnost sportovních oddílu v období září až prosinec 2010, ve výši ,- Kč minus 5 %, tj ,- Kč, za podmínky zřízení bankovního účtu příjemcem výhradně pro finanční operace související s poskytnutou dotací a vedení těchto operací účetně odděleně a splnění všech doporučení auditorky, 2.2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města jejím podpisem. R/933/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. poskytnutí dotací Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 8.000,- Kč na realizaci projektu "Zlatá tužka", a ve výši ,- Kč, na realizaci projektu "Dvorská Jednička". Strana 7/8

8 R/934/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, o poskytnutí grantu z Nadace VIA, Fondu T-Mobile, na projekt Váš náš les, 2. souhlasí 2.1. s realizací projektu "Váš náš les" na pozemkové parcele p. č. 1100/1 ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, kterou má Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, od svého zřizovatele ve výpůjčce, 2.2. s přijetím finančních prostředků Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádosti o grant uvedené v bodu 1. tohoto usnesení. R/935/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. ruší 1.1. usnesení č. R/887/ RM ze dne , 2. souhlasí 2.1. s prodloužením termínu pro předání podkladů k tisku vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem do s tím, že budou akceptovány připomínky redakční rady, 3. schvaluje 3.1. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Pavlem Janouškem na zhotovení vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 3.2. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s tiskárnou X Print, Prokopská 8, Příbram, na tisk vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. R/936/ Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. odpis pohledávky ve výši ,- Kč za firmou MARKO DVŮR KRÁLOVÉ N/L, spol. s r.o., IČ , Poděbradova 2032, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu její nedobytnosti. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta Strana 8/8

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.09.2015 R/604/2015-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zařazení nového vozidla Dacia - Dokker

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2011 R/220/2011-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. využití systému nakládání s komunálním

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 30.06.2015 R/414/2015-23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.12.2015 R/773/2015-42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. výši kompenzace 2.514.000 Kč pro rok

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

126. VÝPIS Z USNESENÍ

126. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 126. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 11.03.2014 R/130/2014-126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. smlouvu o umístění a péči o zatoulaná

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.09.2011 R/816/2011-33. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. odpověď města Dvůr Králové nad Labem

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

155. VÝPIS Z USNESENÍ

155. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 155. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 04.11.2014 R/719/2014-155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

77. VÝPIS Z USNESENÍ

77. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 77. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 25.09.2012 R/712/2012-77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s navrženým umístěním zařízení (veřejného

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

44. VÝPIS Z USNESENÍ

44. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 44. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.04.2008 296/2008-44. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. l Smlouvy o dílo ev. č. 05/2007 Zpracování

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

133. VÝPIS Z USNESENÍ

133. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 133. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.11.2010 R/1020/2010-133. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. složení hodnotící komise a současně

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

132. VÝPIS Z USNESENÍ

132. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 132. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.10.2010 R/972/2010-132. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. souhlasí 1.1. s prodejem notebooků

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.12.2013 R/1763/2013-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

32. VÝPIS Z USNESENÍ

32. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 32. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2011 R/780/2011-32. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více