vysledek = ((1:1:50).*(100-(1:1:50))) *ones(50,1) vysledek = ((1:1:75)./2).*sqrt(1:1:75) *ones(75,1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vysledek = ((1:1:50).*(100-(1:1:50))) *ones(50,1) vysledek = ((1:1:75)./2).*sqrt(1:1:75) *ones(75,1)"

Transkript

1 ZKOUŠKA ČÍSLO 1 x=linspace(0,100,20); y=sqrt(x); A=[x;y]'; save('data.txt','a','-ascii'); polyn = polyfit(x,y,3); polyv = polyval(polyn,x); plot(x,y,'r*') plot(x,polyv,'b') p1=[ ]; k=roots(p1); plot(real(k),imag(k),'o') title('kořeny polynomu') xlabel('reálná osa') ylabel('imaginární osa') a) (x.^6+1).*exp(-x.^2)-1.2; x=linspace(-3,2.5); y=g(x); subplot(1,2,1); plot(x,y); k1 = fzero(g, -2); plot(k1,g(k1),'o'); k2 = fzero(g, -1); plot(k2,g(k2),'o'); k3 = fzero(g, 2); plot(k3,g(k3),'o'); k4 = fzero(g, 1); plot(k4,g(k4),'o'); b) x.^5-7*x.^3+5*x.^2-2.*x-1; ax=linspace(-3,2.5); ay=ag(ax); subplot(1,2,2); plot(ax,ay) ak1 = fzero(ag,-3); plot(ak1,ag(ak1),'o'); ak2 = fzero(ag,0); plot(ak2,ag(ak2),'o'); ak3 = fzero(ag,3); plot(ak3,ag(ak3),'o');

2 a) vysledek = ((1:1:75)./2).*sqrt(1:1:75) *ones(75,1) k=(1:1:75); a=1/2.*k.*sqrt(k); b=linspace(1,1,75)'; A=a*b b) vysledek = ((1:1:50).*(100-(1:1:50))) *ones(50,1) k=(1:1:50); a=k.*(100-k); b=linspace(1,1,50)'; A=a*b A=[-3 7 0;3 0 7;0 3 7]; B=[1;2;3]; vysledek = A\B x=linspace(-1,1,100); (1./sqrt(1-x.^2)); vysledek = quadl(f,-1,1) x=linspace(-pi,pi,100); y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); z = cos(x.*y)./(1+(x+1).^2+(y+1).^2); mesh(x,y,z)

3 >> edit function z=fce8(p) x=p(1); y=p(2); z=-cos(x.*y)./(1+(x+1).^2+(y+1).^2); end >> max=fminsearch('fce8',[-1 1]); >> edit function dy=priklad9(x,y) y=y(1); v=y(2); u=y(3); du=10-u-v*y^2; dy=[v;u;du]; end >> Y0=[1;-1;2]; >> [x,y]=ode45('priklad9',[0,10],y0) syms t; % Vytvoření symbolické proměnné x = diff(t.^2.* sin(t)); % Spočítání derivací y = diff(t.* cos(t)); z = diff(t+1); f sqrt( ((t.^(3/2).* cos(t) + (3*t.^(1/2).* sin(t))/2).^2) + (cos(t) - t.*sin(t)).^2 + 1^2); % Vytvoření funkce pro integrál (jsou to jen přepsané proměnné x,y a z jen jsou doplněné tečky) tmin = 0; % Meze tmax = 4*pi; v = quadl(f,tmin,tmax) % Výpočet

4 ZKOUŠKA ČÍSLO 2 DODĚLAT p1=[ ]; k=roots(p1); plot(real(k),imag(k),'o') title('kořeny polynomu') xlabel('reálná osa') ylabel('imaginární osa') a) (x.*sin(2.*x)-exp(-x)+1.2); x=linspace(-2,4); y=g(x); subplot(1,2,1); plot(x,y); k1 = fzero(g, -2); plot(k1,g(k1),'o'); k2 = fzero(g, -1); plot(k2,g(k2),'o'); k3 = fzero(g, 2); plot(k3,g(k3),'o'); k4 = fzero(g, 1); plot(k4,g(k4),'o'); b) ax=linspace(-1,1); ay=ag(ax); subplot(1,2,2); plot(ax,ay) ak1 = fzero(ag,-3); plot(ak1,ag(ak1),'o'); ak2 = fzero(ag,0); plot(ak2,ag(ak2),'o'); ak3 = fzero(ag,3); plot(ak3,ag(ak3),'o'); a) vysl = ((1:1:50).*sqrt(1:1:50)) *ones(50,1) b) vysl = ((log10((1:1:50)+1)./(1:1:50)) *ones(50,1)

5 k=(1:1:50); a=k.*sqrt(k); b=linspace(1,1,50)'; A=a*b k=(1:1:50); a=log10(k+1)./k; b=linspace(1,1,50)'; A=a*b A=[3 3 0;-7 0 8;0-1 2]; B=[-4;57;9]; vysledek = A\B x=linspace(-1,1,100); ((1+x.^2)./sqrt(1-x.^2)); vysledek = quadl(f,-1,1) x=-5:0.05:5; y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); z = (sin((1/2).*x.^2+y).*cos(x.*y))./ (sqrt(1+x.^2+y.^2)); mesh(x,y,z); >> edit function z=fce8(p) x=p(1); y=p(2); z=-(sin((1/2).*x.^2+y).*cos(x.*y))./ (sqrt(1+x.^2+y.^2)); end >> max=fminsearch('fce8',[0 1]); DODĚLAT

6 DODĚLAT

7 ZKOUŠKA ČÍSLO 3 x=linspace(200,-200,20); y=x.^3; A=[x,y]; save('a.txt','a','-ascii'); pol = polyfit(x,y,3); polyv = polyval(pol,x); plot(x,y,'*') plot(x,polyv) legend('příklad 01','Aproximace','Location','NorthWest'); p=[ ]; k=roots(p); plot(real(k),imag(k),'o') title('kořeny polynomu'); xlabel('real'); ylabel('imag'); a) x=linspace(-1.2,1.3); (x.^5 + 5).*exp(-1.3) - 1.8; y=g(x); subplot(1,2,1) plot(x,y); k=fzero(g,0); plot(k,g(k),'o'); b) x=linspace(-1.2,1.3); 3*x.^5 + 2*x.^3-2*x-5; y1=h(x); subplot(1,2,2) plot(x,y1); k1=fzero(h,1); plot(k1,h(k1),'o');

8 a) vysledek = (3*(1:1:62)) *ones(62,1) x=linspace(1,62,62); b=linspace(1,1,62)'; a=3*x; A=a*b b) vysledek = 3*((1:1:100)./((1:1:100)+5))) *ones(100,1) k=linspace(1,100,100); b=linspace(1,1,100)'; a=(3*k./(k+5)); A=a*b A=[-4 7;4 7;4-7] b=[1;2;8] vysledek=a\b x=linspace(0,0.5); log(1./sqrt(1-x.^2)); vysl = quadl(g,0,0.5) x=linspace(-4,4,200); y=linspace(-3,3,150); [X,Y]=meshgrid(x,y); g=(x.*y.*(x.^2-y.^2))./(x.^2+y.^2); mesh(x,y,g) f [sin(x(1)^2) + exp(3*x(1)) - 8; 1 - cos(x(2)) - sqrt(x(1))]; x = fsolve(f, [0;0])

9 >> edit function dy=priklad9(x,y) y=y(1); v=y(2); u=y(3); du=10-u-v*y^2; dy=[v;u;du]; end >> Y0=[0;-0.2;3]; >> [x,y]=ode45('priklad9',[0,10],y0) syms t; % Vytvoření symbolické proměnné x = diff(t.^2.* sin(t)); % Spočítání derivací y = diff(t.* cos(t)); z = diff(t+0.5); f sqrt( ((t.^(3/2).* cos(t) + (3*t.^(1/2).* sin(t))/2).^2) + (cos(t) - t.*sin(t)).^2 + 1^2); % Vytvoření funkce pro integrál (jsou to jen přepsané proměnné x,y a z jen jsou doplněné tečky) tmin = 0; % Meze tmax = 3*pi; v = quadl(f,tmin,tmax) % Výpočet

10 ZKOUŠKA ČÍSLO 4 data=importdata('data.txt'); x=data(:,1); y=data(:,2); polyn=polyfit(x,y,4); xx=linspace(x(1),x(end),100); polyv=polyval(polyn,xx); plot(xx,polyv,x,y,'*'); legend('příklad 01','Priklad 01','Location','NorthWest'); f (1/6) * (x(1)^2) + exp(-x(1)^2); x = fsolve(f, 0.05) A=[3 2 0; 1 1 2; 1 3 3]; B=[5;0;1]; vysledek=a\b x=linspace(-1,1); (1 + cos(x.^5-3.*x.^4 + 3.*x.^3-2*x)); vysl = quadl(g,-1,1)

11 x=linspace(-pi,pi,100); y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); z=cos(0.2 + (X.^2)./6 + (Y.^2)./8 - X./3 - Y./5); mesh(x,y,z) >> edit function z=fce5(p) x=p(1); y=p(2); z=-cos(0.2 + (x.^2)./6 + (y.^2)./8 - x./3 - y./5); end >> max=fminsearch('fce5',[-pi pi]); function dy=fce07(x,y) %Pocatecni podminky: %y(0)=1 %y'(0)=-1 %y''(0)=2 %Rovnice: %y'''+(y')^2+y''+sin(x)*y=1 %dy/dx=v %dv/dx=u %du/dx=1-sin(x)*y-v^2*u y=y(1); v=y(2); u=y(3); dy=v; dv=u; du=1-sin(x)*y-v^2*u; dy=[dy;dv;du];

12 ZKOUŠKA ČÍSLO 5 x1=linspace(0,60,30); x2=linspace(0,-80,30); x3=x1+x2; a=[x1' x2' x3']; a(:,:,2)=a.^3; save('maticec.txt','a','-ascii') DODĚLAT s = ((1:1:18)./(2+(1:1:18)))*ones(18,1) -((1:1:6).*(log(1:1:6)-3))*ones(6,1) A=[6 2-3;1 1 3;sqrt(2) -1 1]; B=[5*sin(pi/3) log(3/2) cos(pi/2)]; C=A/B function dy = difrov(t,y) y = Y(1); v = Y(2); dy = [v; (5-2*v)/3]; end

13 >> Y0 = [2; -1]; >> [t,y] = ode45('difrov',[0 5],Y0); >> plot(t,y(:,1)) >> plot(t,y) t=1:1000; z=0.01.*t; y=(0.01.*t).*sin(((2*pi)/100).*t); x=(0.01.*t).*cos(((2*pi)/100).*t); plot3 (x,y,z); DODĚLAT syms t; % Vytvoření symbolické proměnné x = diff(t.^(3/2).* sin(t)); % Spočítání derivací y = diff(t.* cos(t)); z = diff(t+1); f sqrt( ((t.^(3/2).* cos(t) + (3*t.^(1/2).* sin(t))/2).^2) + (cos(t) - t.*sin(t)).^2 + 1^2); % Vytvoření funkce pro integrál (jsou to jen přepsané proměnné x,y a z jen jsou doplněné tečky) tmin = 0; % Meze tmax = 4*pi; v = quadl(f,tmin,tmax) % Výpočet

14 OSTATNÍ max(vysky) mean(vysky) % Průměr std(vysky) % Směrodatná odchylka hist(vysky) a) x = linspace(-3,3,1000); fce 2.*x.*cos(x)-0.5.*exp(- x)+2.2; y = fce(x); plot(x,y); ; ; x0 = fzero(fce,-2.5); y0 = fce(x0); plot(x0,y0,'ro'); x1 = fzero(fce,-2); y1 = fce(x1); plot(x1,y1,'ro'); x2 = fzero(fce,-1); y2 = fce(x2); plot(x2,y2,'ro'); b) x.^4-7*x.^3-4*x.^2-28*x; x=linspace(-3,3); y=g(x); plot(x,y) k1 = fzero(g,0); plot(k1,g(k1),'o'); x=linspace(-3,3); fce x.^4-7*x.^3-4*x.^2-28*x; y = fce(x); plot(x,y) p = [ ]; k=roots(p); plot(real(k),imag(k),'o') x3 = fzero(fce,2); y3 = fce(x3); plot(x3,y3,'ro');