PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY K MATEMATICE 3"

Transkript

1 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t, + t), t,, ds, kde je úsečka AB, x y je parametrizace křivky. Protože b fx, y) ds = fxt), yt)) x t) + y t) dt, je potom ds x y = = 5 a 4 + 4t + t) dt = t + dt = 5 [ln t + ] = 5 ln. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál x + y) ds, kde je obvod trojúhelníku AB, A =, ), B =, ), =, 3). Řešení: není hladká křivka, ale vznikne spojením tří na sebe navazujících křivek,, 3 stran trojúhelníku AB), kde Potom x + y) ds = : x = + t, y = + t, t,, : x = t, y = + t, t,, 3 : x = + t, y = + t, t,. + t + ) dt + t + ) dt = Příklad.3. Vypočítejme křivkový integrál fx) = ln x, x,. t) + + t)) 8 dt + x ds, kde je graf funkce

2 ZDENĚK ŠIBRAVA Obr. -6 Řešení: Položíme-li x = t, potom y = ln t je ψt) = t, ln t), t, parametrizace křivky. Potom x ds = t + t dt = t t + dt. Označíme-li u = t + a dále du = t dt dostaneme t t + dt = 5 u du = Příklad.4. Vypočítejme křivkový integrál x +y ) ds, kde je křivka Obr. pro a = ) s parametrizací ψt) = acos t + t sin t), asin t t cos t)), t, π, a > ). Řešení: Předně je ψ t) = at cos t, at sin t) a Potom x +y ) ds = π ). x t) + y t) = at) cos t + sin t) = at. a cos t + t sin t) + sin t t cos t) ) at dt = a 3 π +π ). Příklad.5. Vypočítejme křivkový integrál křivka jeden závit kuželové šroubovice) s parametrizací ψt) = t cos t, t sin t, t), Řešení: Opět nejříve vypočítáme ψ t) = cos t t sin t, sin t + t cos t, ) a ) x + y z ds, kde je t, π. x t) + y t) + z t) = + t.

3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 3 Potom ) x + y z ds = = π π t cos t + sin t) t) + t dt = t + t dt = + 4π ) 3 3 ). V příkladech.6.5 vypočítejte křivkové integrály podél křivky. Příklad.6. x+y+ x +y ds, kde je úsečka s krajními body, ), 4, ). Výsledek: 5 ). Příklad.7. xy ds, kde je obvod obdélníku určeného přímkami x =, x = 4, y =, y =. Výsledek: 4 Příklad.8. x y ds, kde je část paraboly y = x, y,. Výsledek: )/3 Příklad.9. x y ds, kde je oblouk kružnice x +y = a a > ) s koncovými body a, ),, a). Výsledek: a 4 /3 Příklad.. x + y ds, kde je kružnice x + y ax = a > ). Výsledek: a Příklad.. y ds, kde je lemniskáta x + y ) = a x y ) a > ). Výsledek: a ) Příklad.. y ds, kde část cykloidy s parametrizací ψt) = at sin t), a cos t)), t, π a > ). Výsledek: 4πa 3/ Příklad.3. z x +y ds, kde je šroubovice ψt) = cos t, sin t, t), t, π. Výsledek: 8π 3 /3 Příklad.4. x ds, kde je průniková křivka ploch x + y + z =, x z =. Výsledek: π/ Příklad.5. x + y) ds, kde je část kružnice x + y + z = a, y = x a > ), ležící v prvním oktantu. Výsledek: a Aplikace křivkového integrálu prvního druhu Geometrické aplikace I) Nechť je jednoduchá křivka. Potom délka této křivky je dána vztahem ) ds.

4 4 ZDENĚK ŠIBRAVA Obr. II) Nechť je jednoduchá rovinná křivka v rovině xy), f je spojitá funkce dvou proměnných nezáporná v bodech křivky a κ = { x, y, z) R 3 : x, y) z fx, y) } je válcová plocha určená řídicí křivkou s přímkami rovnoběžnými s osou z, zdola omezená křivkou a shora průnikem grafu funkce z = fx, y) a plochy κ). Potom pro obsah S válcové plochy κ platí ) S = fx, y) ds. Příklad.6. Vypočítejme délku asteroidy jejíž parametrizace je ψt) = a cos 3 t, a sin 3 t) a >, t, π. Řešení: Asteroida není hladká křivka, neboť v bodech a, ),, a), a, ),, a) k ní neexistuje tečný vektor. Platí totiž ψ t) = 3a cos t sin t, 3a sin t cos t), a např. pro t = je ψ) = a, ) a ψ ) =, ), tj. v bodě a, ) neexistuje tečný vektor. Analogicky je tomu i v ostatních uvedených bodech. V těchto bodech jsou na křivce body vratu Obr. pro a = ). Křivku tedy budeme uvažovat jako spojení čtyř jednoduchých křivek, které na sebe navazují. Protože funkce F x, y) = 3 x + 3 y 3 a je sudá v proměnné x i v proměnné y, je zřejmé, že křivka je souměrná podle osy y i podle osy x a k výpočtu její délky stačí vypočítat pouze délku její části ležící v první kvadrantu a její délku pak násobit čtyřmi.

5 PŘÍKLADY K ATEATIE ,5-3 z, x -,5 - y 3 Obr. 3 Nejdříve určíme x t) + y t) = 3a cos 4 t sin t + sin 4 t cos t = 3a cos t sin t. Odtud ds = 4 ds = 4 π/ [ sin t 3a cos t sin t dt = a ] π/ Příklad.7. Vypočítejme obsah válcové plochy Obr.3) κ = {x, y, z) R 3 : x + y = 4 z } 4 x. Řešení: Podle ) je obsah válcové plochy roven číslu fx, y) ds, = 6a. kde je její řídicí křivka a plocha je zdola omezena rovinou z = a shora grafem funkce fx, y) = 4 x. Křivka kružnice) je parametrizována funkcí ψt) = cos t, sin t), t, π. Potom ψ t) = sin t, cos t) a odtud 4 x ds = π π = cos t dt = 4 sin t dt + 4 π π π sin t dt = 4 sin t) dt = 4 [ cos t] π π sin t dt = ) + [cos t]π π = 6.

6 6 ZDENĚK ŠIBRAVA Příklad.8. Vypočítejte délku křivky s parametrizací ψt) = 3t, 3t, t 3 ), jejímiž krajními body jsou,, ), 3, 3, ). Výsledek: 5 Příklad.9. Vypočítejte délku křivky s parametrizací ψt) = e t cos t, e t sin t, e t ), t,. Výsledek: 3e ) V příkladech..7 vypočítejte obsahy daných válcových ploch. Příklad.. κ = Příklad.. κ = { } x, y, z) R 3 : x + y = z 9x + 4y Výsledek: { } x, y, z) R 3 : x + y = z 4x 4 + y. 4 Výsledek: Příklad.. κ = { x, y, z) R 3 : y = x z x + y x, }. Výsledek: )/3 Příklad.3. κ = { x, y, z) R 3 : y = 3 x3 z x 3 + 3y x, }. Výsledek: )/3 Příklad.4. κ = { x, y, z) R 3 : y = x z Příklad.5. κ = Příklad.6. κ = Příklad.7. κ = { x, y, z) R 3 : x = y z { x, y, z) R 3 : y = ln x z { x, y, z) R 3 : y = sin x z 3π 5π y x+ x, 3 }. Výsledek: 4 }. x y, 4 y+ Výsledek: y x + x, e }. Výsledek: / y cos x cos x+ x, π/ }. Výsledek: / Fyzikální aplikace Nechť je jednoduchá hmotná křivka, jejíž hustota v každém jejím bodě x, y, z) je hx, y, z). I) Hmotnost m této křivky je 3) m = hx, y, z) ds II) Statický moment této křivky vzhledem k rovině xy, resp. vzhledem k rovině xz, resp. vzhledem k rovině yz je 4) S xy = zhx, y, z) ds, S xz = yhx, y, z) ds, S yz = xhx, y, z) ds.

7 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 7 III) Souřadnice těžiště této křivky v pravoúhlém souřadnicovém systému) jsou 5) x T = S yz m, y T = S xz m, z T = S xy m. IV) oment setrvačnosti této křivky vzhledem k ose x, resp. vzhledem k ose y, resp. vzhledem k ose z je I x = y + z )hx, y, z) ds, I y = x + z )hx, y, z) ds, 6) I z = x + y )hx, y, z) ds. V případě rovinné křivky platí všechny uvedené vztahy s tím, že z =. Příklad.8. Vypočítejme souřadnice těžiště homogenní křivky, jejíž parametrizace je ψt) = t sin t, cos t), t, π část cykloidy, Obr.4) Obr. 4 Řešení: Podobně jako u ploch a těles budeme i u homogenních křivek předpokládat, že hustota v každém bodě křivky je. Souřadnice těžiště jsou na této konstantě nezávislé. Je ψ t) = cos t, sin t) a x t) + y t) = cos t) + sin t = sin t. Potom m = ds = π sin t [ dt = 4 cos t ] π = 4.

8 8 ZDENĚK ŠIBRAVA Dále S x = = 4 π π y ds = cos t) sin t π dt = 4 cos t sin t dt = sin t sin t π dt = 4 cos t ) sin t dt = 8 ) u du = 6 3 při výpočtu integrálu volíme substituci u = cos t ) a π S y = x ds = t sin t) sin t π dt = t sin t π dt sin t sin t ) dt = 6 3. První integrál počítáme metodou per partes, ve druhém po úpravě sin t = sin t cos t volíme substituci u = sin t.) Je tedy x t = = 4 3, y t = = 4 3. Příklad.9. Vypočítejte hmotnost části elipsy x + y =, x, y, jestliže 9 4 její hustota je v každém bodě hx, y) = xy. Výsledek: 38/5 Příklad.3. Vypočítejte hmotnost jednoho závitu šroubovice s parametrizací ψt) = a cos t, a sin t, bt), t, π a >, b > ), jestliže její hustota v každém bodě je rovna druhé mocnině vzdálenosti tohoto bodu od počátku, tj. hx, y, z) = r. Výsledek: π a + b 3a + 4π b )/3 Příklad.3. Vypočítejte hmotnost křivky s parametrizací ψt) =, t, t /), t,, jestliže její hustota v každém bodě je hx, y, z) = z. Výsledek: )/3 Příklad.3. Vypočítejte hmotnost drátu, který má tvar kružnice x +y +z =, x + z =, je-li jeho hustota hx, y, z) = x. Výsledek: π/ Příklad.33. Najděte souřadnice těžiště homogenního oblouku cykloidy s parametrizací ψt) = at sin t), a cos t)), t, π a > ). Výsledek: aπ, 4a/3) Příklad.34. Najděte souřadnice těžiště homogenního obvodu sférického trojúhelníku x + y + z = a, x, y, z a > ). Výsledek: 4a/3π), 4a/3π), 4a/3π)) Příklad.35. Drát má tvar kružnice x + y = a a > ). Vypočítejte jeho moment setrvačnosti vzhledem k jeho průměru, je-li jeho hustota hx, y) = x + y. Výsledek: 4a 3 Příklad.36. Vypočítejte momenty setrvačnosti vzhledem k souřadnicovým osám jednoho závitu homogenní šroubovice s parametrizací ψt) = cos t, sin t, t), t, π. Výsledek: I x = I y = 5π + 3π/3), I z = 5π

9 .. Křivkový integrál druhého druhu. PŘÍKLADY K ATEATIE 3 9 Příklad.37. Nechť Fx, y, z) = y z, yz, x ) je vektorové pole a kladně orientovaná hladká křivka s parametrizací ψt) = t, t, t 3 ), t,. Vypočítejme křivkový integrál druhého druhu F T ds. Řešení: Připomeňme si nejdříve několik skutečností, které při výpočtu integrálu použijeme. Je-li Fx, y, z) = P x, y, z), Qx, y, z), Rx, y, z)) vektorové pole, hladká orientovaná křivka s parametrizací ψt) = xt), yt), zt)), t a, b T je její jednotkový tečný vektor), potom 7) F T ds = P x, y, z) dx + Qx, y, z) dy + Rx, y, z) dz. Užitím věty o substituci dostaneme F T ds = P xt), yt), zt))x t) + Qxt), yt), zt))y t) + 8) + Rxt), yt), zt))z t))) dt. Připomeňme ještě, že v případě rovinného vektorového pole 7) i 8) platí, s tím, že R a z jsou nulové. Nyní se vrátíme k našemu příkladu. Protože Fx, y, z) = y z, yz, x ), budeme podle 7) počítat integrál y z ) dx + yz dy x dz, a protože je podle 8) ψt) = t, t, t 3 ) a ψ t) =, t, 3t ), F T ds = t 4 t 6 + t t 3 t t 3t ) dt = 35. Příklad.38. Vypočítejme křivkový integrál x xy) dx + y xy) dy, kde je parabola y = x, x, s počátečním bodem, ) a koncovým bodem, ). Řešení: Křivkový integrál je zadán ve tvaru 7) a Fx, y) = x xy, y xy) je rovinné vektorové pole. Označíme-li xt) = t a yt) = t je ψt) = t, t ), t, parametrizací křivky. Protože, ) je počátečním bodem a, ) koncovým bodem křivky, je křivka při zvolené parametrizaci orientována kladně je orientována ve směru rostoucího parametru). Dále ψ t) =, t) a podle 8) x xy ) dx + y xy ) dy = t t 3 ) + t 4 t 3 ) t ) dt = 4 5.

10 ZDENĚK ŠIBRAVA Příklad.39. Vypočítejme křivkový integrál y) dx + + x) dy, kde je obvod trojúhelníku s vrcholy, ),, ),, ) a orientace je dána uvedeným pořadím vrcholů. Řešení: Křivka není hladká. Vznikne spojením tří na sebe navazujících křivek úseček stran trojúhelníka), a 3 s parametrizacemi : ψt) = t, t), t,, kladně orientovaná, : ψt) = t, t), t,, záporně orientovaná, : ψt) =, t), t,, záporně orientovaná. Potom y) dx+ + x) dy = t++t) dt +t t) dt V příkladech.4.47 vypočítejte křivkové integrály podél křivky. ) dt =. Příklad.4. y dx + x dy, kde je čtvrtkružnice x + y = a, x, y a > ) s počátečním bodem a, ) a koncovým bodem, a). Výsledek: Příklad.4. x + y ) dx + x y ) dy, kde je křivka y = x, x, s počátečním bodem, ). Výsledek: 4/3 Příklad.4. x + y ) dy, kde křivka je obvod obdelníku s vrcholy, ), 5, ), 5, 4),, 4) orientovaná souhlasně s uvedeným pořadím vrcholů. Výsledek: 4 y Příklad.43. dx+x dy, kde křivka je část hyperboly xy = s počátečním x bodem 3, /3) a koncovým bodem /, ). Výsledek: ln 6 5/3 Příklad.44. y 6xy3 ) dx + x 9x y ) dy, kde a) je parabola y = x s počátečním bodem, ) a koncovým bodem, ), b) je úsečka s počátečním bodem, ) a koncovým bodem, ). Výsledek: a), b) Příklad.45. yz dx + z a x dy + yx dz, kde křivka s parametrizací ψt) = a cos t, a sin t, bt), t, π a >, b > ) s počátečním bodem a,, ) a koncovým bodem a,, πb). Výsledek: π a b Příklad.46. x + y + z) dx, kde křivka je obvod trojúhelníku s vrcholy,, ),,, ),,, ) orientovaná souhlasně s uvedeným pořadím vrcholů. Výsledek: Příklad.47. y dx + z dy + x dz, kde je průniková křivka ploch z = xy a x + y = orientovaná souhlasně s pořadím bodů,, ),,, ),,, ). Výsledek: π

11 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 Aplikace křivkového integrálu druhého druhu Fyzikální aplikace Příklad.48. Vypočítejme práci silového pole Fx, y, z) = y, z, x), kterou vykoná posunutím hmotného břemene z bodu,, e π ) do bodu,, ) podél křivky s parametrizací ψt) = cos t, sin t, e t ). Řešení: Připomeňme, že práce W silového pole F podél křivky je 9) W = F T ds = P x, y, z) dx + Qx, y, z) dy + Rx, y, z) dz. Křivka je parametrizována funkcí ψt) = cos t, sin t, e t ) a je ψ) =,, ) a ψπ) =,, e π ). Protože je parametrizována spojitou funkcí, je t, π. Po křivce však postupujeme proti rostoucímu parametru, tj. křivka je orientována záporně, a to znamená, že u počítaného křivkového integrálu musíme změnit znaménko. Pro práci silového pole F podél křivky tedy dostáváme π W = sin t + e t cos t + e t cos t ) dt = + e π + π. Příklad.49. Vypočítejme tok rovinného vektorového pole Fx, y) = x +y, xy) uzavřenou kladně orientovanou křivkou kružnicí) x + y = x. Řešení: Podobně jako v předchozím příkladu nejdříve připomeňme, že tok rovinného vektorového pole Fx, y) = P x, y), Qx, y)) uzavřenou kladně orientovanou křivkou je n je vnější normála křivky) ) F n ds = Qx, y) dx + P x, y) dy. Symbolem zdůrazňujeme, že počítáme křivkový integrál přes uzavřenou křivku.) Pro nalezení toku vektorového pole křivkou budeme tedy počítat Qx, y) dx + P x, y) dy = xy dx + x + y ) dy. Kružnici x + y = x můžeme parametrizovat funkcí ψt) = + cos t, sin t), t, π. Potom π F n ds = + cos t) sin t sin t) + + cos t) cos t) dt =. Příklad.5. Vypočítejme cirkulaci rovinného vektorového pole Fx, y) = x y, xy), podél uzavřené kladně orientované hranice půlkruhu x + y x, y. Řešení: irkulace vektorového pole Fx, y) = P x, y), Qx, y)) podél uzavřené kladně orientované křivky je dána křivkovým integrálem ) F T ds = P x, y) dx + Qx, y) dy.

12 ZDENĚK ŠIBRAVA V našem případě hranice půlkruhu není hladká křivka. Vznikne však spojením dvou na sebe navazujících křivek, tj. půlkružnice x + y = x, y, a, tj. úsečky spojující body, ) a, ). Je tedy F T ds = F T ds + F T ds Křivku budeme parametrizovat funkcí ψt) = + cos t, sin t), t, π a křivku funkcí ψt) = t, ), t,, přičemž obě křivky jsou orientovány shodně s rostoucím parametrem, tedy kladně. Potom π F T ds = sin t cos t ) sin t dt + t dt = =. Příklad.5. Vypočítejte práci, kterou vykoná silového pole Fx, y) =, x ) podél křivky y = x s počátečním bodem, ) a koncovým bodem, ). Výsledek: 8/5 Příklad.5. Vypočítejte práci, kterou vykoná silového pole Fx, y) = x+y, x) podél kladně orientované kružnice x + y = a a > ). Výsledek: πa Příklad.53. Vypočítejte práci, kterou vykoná silového pole Fx, y, z) = x, y, z) podél lomené čáry spojující body,, ),,, ),,, ),,, ) orientované souhlasně s uvedeným pořadím bodů. Výsledek: 3/ Příklad.54. Na hmotný bod, který se pohybuje po elipse x /a + y /b = a >, b > ) z bodu a, ) do bodu, b) působí síla, jejíž velikost je rovna vzdálenosti bodu od středu elipsy, a která směřuje do středu této elipsy. Vypočítejte práci, kterou pole vykoná při pohybu bodu. Výsledek: a b )/ Příklad.55. Vypočítejte práci, kterou vykoná silového pole Fx, y, z) = yz, xz, xy) podél průnikové křivky ploch x + y + z = a x + z = orientované souhlasně s pořadím bodů /,, / ),,, ), /,, / ). Výsledek: V příkladech vypočítejte tok, resp. cirkulaci daného vektorového pole křivkou, resp. podél uzavřené křivky. Příklad.56. Fx, y) = x, y) a je kladně orientovaná hranice množiny 3 x + 3 y 3 a a > ) viz příklad.6), x, y. Výsledek: 3a π/, resp. Příklad.57. Fx, y) = ) x, y+ r r r je vzdálenost bodu x, y) od počátku) a je kladně orientovaná kružnice x ) + y + ) =. Výsledek: π, resp. Příklad.58. Fx, y) = x + y, x) a kladně orientované kružnice x + y = a a > ). Výsledek: πa, resp. πa Příklad.59. Fx, y) = x e y, e y ) a je kladně orientovaná hranice množiny y x, x 4. Výsledek: 76 e 4 e, resp. 6 e +4 e

13 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 3 Příklad.6. Užitím Greenovy věty vypočítejme křivkový integrál x + y) dx x y) dy, kde je kladně orientovaná elipsa x /a ) + y /b ) =, a >, b > ). Řešení: Připomeňme, že je-li Fx, y) = P x, y), Qx, y)) rovinné vektorové pole a jednoduchá uzavřená po částech hladká kladně orientovaná křivka, jež tvoří hranici množiny, pak podle Greenovy věty platí, že tok tohoto vektorového pole přes hranici množiny tj. křivku ) je roven úhrnému množství divergence tohoto pole na. Tedy platí ) F n ds = div F da, tj. 3) Qx, y) dx + P x, y) dy = P x, y) + x ) Qx, y) da. hceme-li nyní použít k výpočtu integrálu x + y) dx x y) dy vzorec 3), ) znamená to, že místo toku vektorového pole Fx, y) = x y), x + y)) přes křivku, můžeme počítat úhrné množství divergence tohoto pole na. Protože div Fx, y) =, ), je π x + y) dx x y) dy = ) da = abr dr dϕ = abπ ) Dvojný integrál jsme vypočítali substitucí pomocí zobecněných polárních souřadnic.) Příklad.6. Užitím Greenovy věty vypočítejme křivkový integrál ) ) y3 + xy dx + x 3 y + x + x3 dy, 3 ) kde je kladně orientovaná hranice množiny { = x, y) R : 4 x + y 9 x y } 3 x. 3 Řešení: Protože počítaný křivkový integrál nám opět představuje levou stranu ve vzorci 3), je Fx, y) = y + x + x3 3, ) y3 xy +. x 3 Odtud div Fx, y) = x + x, x + y ).

14 4 ZDENĚK ŠIBRAVA Podle vzorce 3) pak dostáváme ) ) y3 + xy dx + ) x 3 y + x + x3 dy = 3 3 π/3 = x + y ) da = r 3 dϕ dr = 65 4 π. Dvojný integrál jsme vypočítali substitucí pomocí polárních souřadnic.) Příklad.6. Vypočítejme obsah plochy omezené jedním obloukem cykloidy s parametrizací ψt) = at sin t), a cos t)) a > ), t, π a osou x. Řešení: Jednoduchým důsledkem Greenovy věty je vzorec pro výpočet míry obsahu) množiny ohraničené uzavřenou kladně orientovanou křivkou. Zvolíme-li např. x Fx, y) =, y, je div Fx, y) = ) + = a podle vzorce 3) je 4) y dx + x dy = π/6 + ) da = da = µ). Obecně stačí, zvolíme-li si libovolné rovinné vektorové pole F, jehož div F =. Zvolíme-li např. Fx, y) = x, ) a z 3) dostáváme další vztah pro výpočet míry množiny 5) x dy = da = da = µ). V našem případě je hranice množiny tvořena dvěma jednoduchými na sebe navazujícími křivkami a, kde je část osy x mezi body, ) a aπ, ) a je oblouk cykloidy vycházející z bodu aπ, ) a vracející se do bodu, ). Hranice je pak při takto zvolené orientaci orientována kladně. Připomeňme jednoduché pravidlo pro určení orientace uzavřené křivky - hranice množiny: Procházíme-li křivkou ve směru zvolené orientace a máme-li uzavřenou množinu po levé ruce, je křivka orientována kladně. V případě, že množina je po pravé ruce, je křivka orientována záporně.) Je tedy µ) = y dx + x dy = y dx + x dy + y dx + x dy. Křivku parametrizujeme funkcí ψt) = t, ), t, aπ. Snadno zjistíme, že y dx + x dy =. Křivka je parametrizována funkcí ψt) = at sin t), a cos t)), t, π. Protože jsme hranici množiny orientovali kladně, postupujeme po křivce proti rostoucímu parametru, a to znamená, že při výpočtu druhého integrálu musíme u tohoto integrálu změnit znaménko. Je tedy po úpravě y dx + x dy = a π + cos t + t sin t) dt = 3a π,

15 a tedy PŘÍKLADY K ATEATIE 3 5 µ) = 3a π. Příklad.63. Užitím Stokesovy věty v rovině vypočítejme křivkový integrál ) x x y + xy e x y dx + xy ) y + x e x y dy, ) kde je kladně orientovaná část lemniskáty x + y ) = xy, x, y ). Řešení: Připomeňme, že je-li Fx, y) = P x, y), Qx, y)) rovinné vektorové pole a jednoduchá uzavřená po částech hladká kladně orientovaná křivka jež tvoří hranici množiny, potom pro cirkulaci a rotaci tohoto pole platí k =,, )) 6) F T ds = rot F k da, tj. 7) Předně je P x, y) P x, y) dx + Qx, y) dy = = x e xy +x 3 y e xy x, Potom podle 7) je ) x x y + xy e x y dx + Qx, y) x Qx, y) x ) P x, y) da. = x e xy +x 3 y e xy +y. xy ) y + x e x y dy = y + x ) da, kde = {x, y) R : x + y ) xy x y }. Použítím substituce pomocí polárních souřadnic??) pak dostaneme π/ cos ϕ sin ϕ y + x ) da = r 3 dr dϕ = π 64. V příkladech vypočítejte křivkové integrály pomocí Greenovy věty. Příklad.64. e x sin y 3y 3 ) dx + e x cos y x3) dy, kde je kladně orientovaná křivka 4x + 9y = 36. Výsledek: 8π Příklad.65. ) cos x ln y + e x y sin x ) dx + + e x y + 4 y 3 x3 dy, kde je kladně orientovaná křivka 4x + y = 4. Výsledek: π Příklad.66. ) e x ln y y e x) dx+ x y x y dy, kde je kladně orientovaná křivka x ) + y ) =. Výsledek: 4π Příklad.67. e x sin y xy ) dx + e x cos y x y ) dy, kde je kladně orientovaná křivka x + ) + y + ) =. Výsledek: 4π

16 6 ZDENĚK ŠIBRAVA Příklad.68. xy + y ) dx + x + 3xy) dy, kde je kladně orientovaná hranice množiny = {x, y) R : x + y x}. Výsledek: Příklad.69. xy + y ) dx + x + xy) dy, kde je kladně orientovaná hranice množiny = {x, y) R : x + y y}. Výsledek: Příklad.7. e x cos y) dx e x y sin y) dy, kde je kladně orientovaná { hranice množiny = x, y) R : x, π y } sin x. Výsledek: e π +)/4 Příklad.7. arctg y dx + arctg x dy, kde je kladně orientovaná hranice x x y y množiny = { x, y) R : x + y 4 x y 3 x }. Výsledek: π ln Příklad.7. y 3 dx x 3 dy, kde je kladně orientovaná hranice množiny = {x, y) R : x y x + y ) a x y )} a > ). Výsledek: 3 3 πa4 Příklad.73. e x sin y y) dx + e x cos y ) dy, kde je půlkružnice x + y = ax a > ), y s počátečním bodem, ) a koncovým bodem a, ). [Návod: Doplňte křivku úsečkou spojující počáteční koncový bod půlkružnice na uzavřenou křivku.] Výsledek: πa /8 V příkladech vypočítejte křivkové integrály pomocí Stokesovy věty v rovině. Příklad.74. Pomocí křivkového integrálu odvoďte vztah pro výpočet obsahu kruhu o poloměru R. Příklad.75. Pomocí křivkového integrálu vypočítejte obsah plochy omezené křivkami x = y a x = 4. Výsledek: 3/3 Příklad.76. Pomocí křivkového integrálu vypočítejte obsah plochy omezené křivkami x = y 3, x = 8 a y =. Výsledek: Příklad.77. Vypočítejte obsah plochy ohraničené smyčkou Descartesova listu x 3 + y 3 3at 3axy = a > ) s parametrizací ψt) =, ), 3at t, + ). +t 3 +t 3 Výsledek: 3a / Příklad.78. Vypočítejte obsah plochy ohraničené lemniskátou x + y ) = a x y ) a > ). Výsledek: a

17 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 7 Příklad.79. Vypočítejte obsah plochy ohraničené asteroidou s parametrizací ψt) = a cos 3 t, a sin 3 t) a > ), t, π. Výsledek: 3πa /8 Příklad.8. Vypočítejte obsah plochy ohraničené srdcovkou s parametrizací ψt) = cos t cos t, sin t sin t), t, π. Výsledek: 6π.3. Konzervativní pole. Příklad.8. Vypočítejme křivkový integrál x4 + 4xy 3 ) dx + 6x y 5y 4 ) dy, kde je křivka spojující body, ) a 3, ). Řešení: Nejdříve ukážeme, že rovinné vektorové pole Fx, y) = x 4 + 4xy 3, 6x y 5y 4 ) je v R nerotační, tj. že platí 8) Qx, y) x P x, y) =, tj. Qx, y) x = P x, y). Platí Qx, y) = xy P x, y), = xy x a podmínka 8) je splněna. To znamená, že pole F je nerotační a je v R potenciální konzervativní). Počítaný integrál je tedy nazávislý na cestě a je na nás, jakou křivku spojující body, ) a 3, ) si zvolíme. Zvolme v našem případě jako lomenou čáru složenou ze dvou úseček a spojující body, ), 3, ) a 3, ). Jejich parametrizace jsou Potom x 4 + 4xy 3 ) dx + 6x y 5y 4 ) dy = : x = t, y =, t, 3, : x = 3, y = t, t,. 3 t 4 4t) dt + 54t 5t 4) dt = 6. Příklad.8. Vypočítejme křivkový integrál yz dx + + xz) dy + xy ) dz, kde je křivka spojující body,, ) a,, ). Řešení: Vektorové pole Fx, y, z) = yz, + xz, xy ) je v R 3 nerotační. Platí totiž Rx, y, z) Qx, y, z) P x, y, z) Rx, y, z) Qx, y, z) P x, y, z) =, =, = z z x x a vektorové pole F je potenciální a počítaný integrál je nezávislý na cestě. Zvolme tentokrát za křivku úsečku spojující body,, ) a,, ). Její parametrizace je ψt) = + t, + t, + t), t,. Potom yz dx + + xz) dy + xy ) dz = = + t) t) ) + + t) )) dt = 4.

18 8 ZDENĚK ŠIBRAVA Poznámka.83. V případě, že křivkový integrál je nezávislý na cestě a křivka je libovolná křivka s počáteční bodem A a koncovým bodem B, je zvykem místo F T ds psát B F T ds. Dále je třeba si uvědomit, že křivka, kde A je množina, na které je F potenciální. Příklad.84. Vypočítejme práci, kterou) vykoná rovinné vektorové pole y Fx, y) = x x + arcsin y, + arcsin x posunem hmotného břemene z bodu y A =, ) do bodu B = /, /). Řešení: Ukážeme nejdříve, že pole F je na množině =, ), ) potenciální. Je Qx, y) P x, y) = = x +, x y tj. pole je nerotační a vektorové pole F je na množině potenciální. Dále víme, že práce, kterou vykoná vektorové pole podél křivky křivka musí ležet v ) je dána křivkovým integrálem ) ) y 9) W = + arcsin y x dx + + arcsin x dy. x y Protože pole F je potenciální, existuje skalární pole f potenciál pole F) takové, že F = f, a platí W = fb) fa). Potenciál f budeme hledat analogickou metodou, kterou jsme řešili exaktní diferenciální rovnice. Podle předpokladu je ) y x fx, y) = + arcsin y, + arcsin x, x y tedy fx, y) y = + arcsin y. x x Integrací této rovnice podle x dostaneme fx, y) = y arcsin x + x arcsin y + φy), kde φy) je integrační konstanta, která ovšem může být funkcí y. Derivováním f podle y dostaneme fx, y) Podle předpokladu je ale také fx, y) = x y + arcsin x + φ y). = Qx, y) = x + arcsin x. y

19 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 9 Odtud pak φ y) = φy) = c, kde c je libovolná konstanta můžeme položit c = ). Je tedy fx, y) = y arcsin x + x arcsin y a W = f /, /) f, ) = 4 π. Příklad.85. Vypočítejme práci, kterou vykoná prostorové vektorové pole Fx, y, z) = y z 3 + z, xyz 3 z, 3xy z + x y) posunem hmotného břemene z bodu A =,, ) do bodu B =,, ). Řešení: Podobně jako v předchozím příkladě ukážeme, že pole F je v R 3 nerotační, tedy, že je potenciální. Je Rx, y, z) Qx, y, z) = = 6xyz, z P x, y, z) Rx, y, z) = = 3y z +, z x Qx, y, z) P x, y, z) = = yz 3. x Existuje tedy skalární pole f potenciál pole F) takové, že F = f, a platí W = fb) fa). Potenciál f budeme opět hledat analogicky stejnou metodou jako v předchozím příkladu. Podle předpokladu je fx, y, z) = y z 3 + z, xyz 3 z, 3xy z + x y ), tedy fx, y, z) = y z 3 + z fx, y, z) = xy z 3 + zx + φ y, z), x kde φ y, z) je integrační konstanta, která ovšem může být funkcí y a z. Derivováním f podle y dostaneme fx, y, z) = xyz 3 + φ y, z). Je ale také fx, y, z) = Qx, y, z) = xyz 3 z. Odtud pak φ y, z) = z φ y, z) = zy + φ z), kde φ z) je integrační konstanta, která však už může být funkcí pouze z. Pro funkci f tedy dostáváme fx, y, z) = xy z 3 + zx yz + φ z).

20 ZDENĚK ŠIBRAVA Nyní derivováním f podle z dostaneme fx, y, z) = 3xy z + x y + φ z z), a protože je také fx, y, z) = Rx, y, z) = 3xy z + x y, z dostáváme φ z) = φ z) = c, kde c je libovolná konstanta můžeme položit c = ). Je tedy fx, y, z) = xy z 3 + zx yz a pro velikost vykonané práci W dostáváme v příslušných jednotkách) W = fb) fa) = 5 = 4. Příklad.86. Vypočítejte křivkový integrál y + y) dx + ln x + xy) dy, kde x je křivka s počátečním bodem A =, ) a koncovým bodem B =, 3). Výsledek: 3 ln + 7 Příklad.87. Vypočítejte křivkový integrál ) x ln y y) dx+ x x dy, kde y je křivka s počátečním bodem A =, ) a koncovým bodem B = 3, ). Výsledek: 9 ln 5 Příklad.88. Vypočítejte křivkový integrál 3x y + y ) dx + x 3 y + xy + ) dy, kde je křivka s počátečním bodem A =, ) a koncovým bodem B =, ). Výsledek: Příklad.89. Vypočítejte křivkový integrál xy3 + y + ) dx + 3x y + xy) dy, kde je křivka s počátečním bodem A =, ) a koncovým bodem B =, ). Výsledek: ) y x Příklad.9. Ukažte, že vektorové pole F x, y) = + arctg y, + arctg x +x +y je potenciální, najděte potenciál tohoto pole a určete práci, kterou toto pole vykoná posunem hmotného břemene z bodu A =, ) do bodu B =, ). Výsledek: fx, y) = y arctg x + x arctg y, W = π/ Příklad.9. Ukažte, že vektorové pole F x, y) = x sin y y sin x, cos x + x cos y) je potenciální, najděte potenciál tohoto pole a určete práci, kterou toto pole vykoná posunem hmotného břemene z bodu A =, ) do bodu B = π, ) π. Výsledek: fx, y) = x sin y + y cos x, W = π /4 Příklad.9. Ukažte, že vektorové pole F x, y) = sin y y sin x, x cos y + y cos x) je potenciální, najděte potenciál tohoto pole a určete práci, kterou toto pole vykoná posunem hmotného břemene z bodu A =, ) do bodu B = π, ) π. Výsledek: fx, y) = x sin y + y cos x, W = π/

21 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 Příklad.93. Vypočítejte křivkový integrál x yz) dx + y xz) dy + z xy) dz, kde je křivka s počátečním bodem A =,, ) a koncovým bodem B =,, ). Výsledek: /3 Příklad.94. Vypočítejte křivkový integrál ) ) xz + dx x+z dy + x + dz, kde je křivka s počátečním bodem y y y A =, 3, ) a koncovým bodem B =,, 3). Výsledek: 8 Příklad.95. Vypočítejte křivkový integrál 3x y z dx + x 3 yz z ) dy + x 3 y yz + 3z ) dz, kde je křivka s počátečním bodem A =, 3, ) a koncovým bodem B =,, ). Výsledek: 4 Příklad.96. Ukažte, že vektorové pole ) F x, y, z) = ln yz + xy, xy + x + z, xz + y je potenciální, najděte potenciál tohoto pole a určete práci, kterou toto pole vykoná posunem hmotného břemene z bodu A =,, ) do bodu B =,, ). Výsledek: fx, y, z) = x ln yz + x y + zy, W = ln + 4 Příklad.97. Ukažte, že vektorové pole ) xz F x, y, z) = arctg yz + z, + z xy, + x + yz + je potenciální, najděte potenciál tohoto pole a určete práci, kterou toto pole vykoná posunem hmot- +y z +y z ného břemene z bodu A =,, ) do bodu B =,, 3). Výsledek: fx, y, z) = x arctg yz + xz + yz + z, W = π/

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015 doplněné o další úlohy 13. 4. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi ( e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz.

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 2009 2012 doplněné o další úlohy 3. část KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY, GREENOVA VĚTA, POTENIÁLNÍ POLE, PLOŠNÉ INTEGRÁLY, GAUSSOVA OSTROGRADSKÉHO VĚTA 7. 4. 2013

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1, Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t,

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z atematické analýzy 2 8. - 2. ledna 28 4. (Greenova věta) Použijte Greenovu větu k nalezení práce síly F (x, y) (2xy 3, 4x 2 y 2 ) vykonané na částici podél křivky Γ, která je hranicí oblasti

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n. SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n

Více

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály . Cvičení: Opakování derivace a integrál Derivace Příklad: Určete derivace následujících funkcí. f() e 5 ( 5 cos + sin ) f () 5e 5 ( 5 cos + sin ) + e 5 (5 sin + cos ) e 5 cos + 65e 5 sin. f() + ( + )

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

VEKTOROVÁ POLE Otázky

VEKTOROVÁ POLE Otázky VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x,

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1, MATEMATIKA III Program - vojný integrál. Vpočtěte dvojrozměrné integrál v obdélníku : + dd = { < > < > } ( 3), (, ) : 0,, 0,, dd = { < > < > } ( 4 ), (, ) :,3,,, + dd = { < > < > } ( ), (, ):,0,,, + dd=

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) jako vektor s

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Matematické analýzy 11. - 15. prosince 17 11.1 (trojný integrál - Fubiniho věta) Vypočtěte (i) xyz dv, kde je ohraničeno plochami y x, x y, z xy a z. (ii) y dv, kde je ohraničeno shora rovinou

Více

Parametrické rovnice křivky

Parametrické rovnice křivky Křivkový integrál Robert Mařík jaro 2014 Tento text je tištěnou verzí prezentací dostupných z http://user.mendelu.cz/marik/am. Křivkový integrál Jedná se o rozšíření Riemannova integrálu, kdy množinou

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál Matematia III MATEMATIKA III Program - Křivový integrál 1. Vypočítejte řivové integrály po rovinných řivách : a) ds, : úseča, spojující body O=(0, 0), B = (1, ), b) ( + y ) ds, : ružnice = acos t, y= a

Více

Potenciál vektorového pole

Potenciál vektorového pole Kapitola 12 Potenciál vektorového pole 1 Definice a výpočet Důležitým typem vektorového pole je pole F, pro které existuje spojitě diferencovatelná funkce f tak, že F je pole gradientů funkce f, tedy F

Více

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3. Plošný integrál Několik pojmů Při našich úvahách budeme často vužívat skalární součin dvou vektorů. Platí F n F n cos α, kde α je úhel, který svírají vektor F a n. Vidíme, že pokud je tento úhel ostrý,

Více

13. cvičení z Matematické analýzy 2

13. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z atematické analýz 2 5. - 9. května 27. konzervativní pole, potenciál Dokažte, že následující pole jsou konzervativní a najděte jejich potenciál. i F x,, z x 2 +, 2 + x, ze z, ii F x,, z x 2

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017 z AM-DI Petr Hasil, Ph.D. hasil@mendelu.cz Verze: 1. března 017 Poznámka. Příklady označené na cvičení dělat nebudeme, protože jsou moc dlouhé, popř. složité (jako takové, nebo pro psaní na tabuli). V

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL . VOJROZMĚRNÝ (VOJNÝ) INTEGRÁL Úvodem připomenutí základních integračních vzorců, bez nichž se neobejdete: [.] d = C [.] d = + C n+ n [.] d = + C n + [4.] d = ln + C [5.] sin d = cos + C [6.] cos d = sin

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE PŘEDNÁŠKA 9 DALŠÍ METODY INTEGRACE 1 9.1. Věta o substituci Věta 1 (O substituci) Necht je ϕ(x) prosté regulární zobrazení otevřené množiny X R n na množinu Y R n. Necht je M X, f(y) funkce definovaná

Více

II. 5. Aplikace integrálního počtu

II. 5. Aplikace integrálního počtu 494 II Integrální počet funkcí jedné proměnné II 5 Aplikce integrálního počtu Geometrické plikce Určitý integrál S b fx) dx lze geometricky interpretovt jko obsh plochy vymezené grfem funkce f v intervlu

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0 Křivkový integrál prvního druhu verze. Úvod Následující text popisuje výpočet křivkového integrálu prvního druhu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT k příprvě n zkoušku. Mohou se v něm

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE Příklad Představme si, že máme vypočítat integrál I = f(, y) d dy, M kde M = {(, y) R 2 1 < 2 + y 2 < 4}. y M je mezikruží mezi kružnicemi o poloměru 1 a 2 a se

Více

Plošný integrál funkce

Plošný integrál funkce Kapitola 9 Plošný integrál funkce efinice a výpočet Plošný integrál funkce, kterému je věnována tato kapitola, je z jistého pohledu zobecněním integrálů dvojného a křivkového. Základním podnětem k jeho

Více

12 Trojný integrál - Transformace integrálů

12 Trojný integrál - Transformace integrálů Trojný integrál transformace integrálů) - řešené příklady 8 Trojný integrál - Transformace integrálů. Příklad Spočtěte x + y dxdydz, kde : z, x + y. Řešení Integrační obor určený vztahy z, x + y je válec.

Více

Křivkový integrál vektorového pole

Křivkový integrál vektorového pole Kapitola 7 Křivkový integrál vektorového pole 1 Základní pojmy Křivkový integrál vektorového pole je modifikací křivkového integrálu skalární funkce, která vznikla z potřeb aplikací ve fyzice, chemii a

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Mtemtické nlýzy 1. - 1. prosince 18 11.1 (cylindrické souřdnice) Zpište integrály pomocí cylindrických souřdnic pk je spočítejte: () x x x +y (x + y ) dz dy dx. (b) 1 1 x 1 1 x x y (x + y

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Podíváme se podrobněji na vektorové funkce. Jde často o zkoumání fyzikálních veličin jako tlak vzduchu, proudění tekutin a podobně. VEKTOROVÁ POLE Na zobrazení z roviny do roviny nebo z

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z temtické nlýzy 2 22. - 26. květn 27 4. Greenov vět) Použijte Greenovu větu k nlezení práce síly F x, y) 2xy, 4x 2 y 2 ) vykonné n částici podél křivky, která je hrnicí oblsti ohrničené křivkmi

Více

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE Jiří Novotný Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Abstrakt: V rámci řešení projektu Inovace bakalářského studia Počítačová

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál Plošný integrál tudijní text, 16. května 2011 Plošný integrál Jednoduchý integrál jsme rozšířili zavedením křivkového integrálu. Rozlišovali jsme dva druhy integrálu, přičemž křivkový integrál 2. druhu

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

12. Křivkové integrály

12. Křivkové integrály 12 Křivkové integrály Definice 121 Jednoduchou po částech hladkou křivkou v prostoru R n rozumíme množinu bodů [x 1,, x n ], které jsou dány parametrickými rovnicemi x 1 = ϕ 1 t), x 2 = ϕ 2 t), x n = ϕ

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

7. Aplikace derivace 7E. Křivky. 7E. Křivky

7. Aplikace derivace 7E. Křivky. 7E. Křivky 7E. Křivky Derivace nacházejí uplatnění také při studiu křivek. Obrazně řečeno křivka v rovině je množina bodů, která vznikne pohybem pera po papíře. Předpokládáme přitom, že hrot pera je stále v kontaktu

Více

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál.

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál. E. rožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II (6 III.6. Aplikace trojných integrálů Příklad 6. Užitím vorce pro výpočet objemu tělesa pomocí trojného integrálu (tj.v ddd ukažte, že objem

Více

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta 14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta Aplikovaná matematika II, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK LS 2010/11 14.1 Úvod Definice (zobecněná plocha) Řekneme, že S R n (n 2) je zobecněná (n

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 3. Implicitní funkce Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 V této kapitole se seznámíme s dalším možným zadáním funkce jejím implicitním vyjádřením. Doplní tak nám již známé explicitní a parametrické

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

Kapitola List v prostoru R 3 a jeho parametrizace

Kapitola List v prostoru R 3 a jeho parametrizace Kapitola 4 Plošné integrály 4. ist v prostoru R 3 a jeho parametrizace Klíčová slova: přípustná oblast, zanedbatelná množina, list v R 3, parametrizace listu, obor parametrů, kraj listu, tečné vektorové

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 205 Studijní program: Studijní obory: Fyzika FFUM Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad (25 bodů) Pro funkci f(x) := e x 2. Určete definiční

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u,

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u, 4 VEKTOROVÁ ANALÝZA 41 Vektorová funkce Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy Jsou-li dány tři nenulové vektory, uu ( 1, u, u), vv ( 1, v,

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 2000 3 Předmluva Tato sbírka doplňuje přednášky z Matematické

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

svou hloubku, eleganci i široké spektrum aplikací bývají tyto věty považovány za jedny

svou hloubku, eleganci i široké spektrum aplikací bývají tyto věty považovány za jedny Kapitola Integrální věty V této kapitole se seznámíme s hlubšími větami integrálního počtu, které vyjadřují souvislost mezi typy integrálů, s nimiž jsme se setkali během předchozího výkladu. Jedná se Gaussovu

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34.

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34. I. Určete integrály proved te zkoušku. Určete intervl(y), kde integrál eistuje... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. e d substituce t = ln ln(ln ) d substituce t = ln(ln ), dt = ln 3 e 4 d substituce

Více

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C)

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) max. 3 body 1 Zjistěte, zda vektor u je lineární kombinací vektorů a, b, je-li u = ( 8; 4; 3), a = ( 1; 2; 3), b = (2; 0; 1). Pokud ano, zapište tuto lineární kombinaci.

Více

17 Kuželosečky a přímky

17 Kuželosečky a přímky 17 Kuželosečky a přímky 17.1 Poznámka: Polára bodu M ke kuželosečce Nechť X = [x 0,y 0 ] je bod. Zavedeme následující úpravy: x x 0 x y y 0 y xy (x 0 y + xy 0 )/ x (x 0 + x)/ y (y 0 + y)/ (x m) (x 0 m)(x

Více

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE INTEGRAE KOMPLEXNÍ FUNKE LEKE34-KIN auchyova obecná auchyova auchyův vzorec vičení KŘIVKOVÝ INTEGRÁL Na konci kapitoly o derivaci je uvedena souvislost existence derivace s potenciálním polem. Existuje

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECNICKÁ UNIVEZITA OSTAVA FAKULTA STOJNÍ PUŽNOST A PEVNOST V PŘÍKLADEC Kvadratický moment I doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. ichard Klučka Ing.

Více

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou Rozvinutelné plochy Rozvinutelná plocha je každá přímková plocha, pro kterou existuje izometrické zobrazení do rov iny, tj. lze ji rozvinout do roviny. Dá se ukázat, že každá rozvinutelná plocha patří

Více

7. Integrál přes n-rozměrný interval

7. Integrál přes n-rozměrný interval 7. Integrál přes n-rozměrný interval Studijní text 7. Integrál přes n-rozměrný interval Definice 7.1. Buď A = a 1, b 1 a n, b n R n n-rozměrný uzavřený interval a f : R n R funkce ohraničená na A Df. Definujme

Více

Vybrané kapitoly z matematiky

Vybrané kapitoly z matematiky Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2018-2019 Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 1 / 18 Vektorová analýza a teorie pole Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 2 / 18 Vektorová funkce jedné

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. MECHANIKA 1 KLASICKÁ MECHANIKA Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. Klasická mechanika rychlosti těles jsou mnohem menší než rychlost světla ve

Více

Matematika II. (LS 2009) FS VŠB-TU Ostrava. Bud te. A = a + 1 2, B = 1. b + 1. y = x 2 + Bx 3A. a osou x.

Matematika II. (LS 2009) FS VŠB-TU Ostrava. Bud te. A = a + 1 2, B = 1. b + 1. y = x 2 + Bx 3A. a osou x. Program 2. Aplikace určitého integrálu zadání 1. y = x 2 + Bx 3A y = ln(bx), x = 1/A a x = 3A Vypočítejte její obsah. 3. Určete obsah plochy ohraničené parametricky zadanou křivkou (tzv. cykloidou) x(t)

Více