II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce Město Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice"

Transkript

1 II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto nedočerpaným kontokorentním em volby prezidenta ČR 6.2. dotace SR volby do zastupitelstva obce Cehnice 6.2. dotace SR "Stav. úpravy ul. U Sv. Markéty - prodejní stánky" - úprava PD kryto přesunem z položky maj - projekty, expertizy ZŠ - investice - zřízení družiny v ZŠ Dukelská kryto přesunem z položky maj - ZŠ - opravy a údržba finanční vypořádání v rámci MěÚ (přesun z roku 2012) maj - ÚV Hajská - rekonstrukce KT - poradenské služby (Posouzení finanční stability města.) PM - Udržení procesů plánování sociál. služeb.. kryto nedočerpaným kontokorentním em Revitalizace sídliště Mír - II. etapa 27.2 kryto nedočerpaným kontokorentním em Silnice ev.č.iii/02220 Starý Dražejov - průtah - chodník + VO 27.2 kryto nedočerpaným kontokorentním em Tržnice U Sv. Markéty - prodejní stánky a jejich zázemí 27.2 kryto nedočerpaným kontokorentním em Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka, Strak kryto nedočerpaným kontokorentním em maj - projektová dokumentace a ost. výdaje souvis. s realiz.akcí 27.2 kryto nedočerpaným kontokorentním em HC Strakonice - příspěvek na nájemné v DK (Galavečer led.hokeje) kryto nedočerpaným kontokorentním em ŽP - pořízení vysokozviž. vozíku do sběrného dvora U Blat.mostu kryto účelovým příspěvkem od firmy Elektrowin, a.s vratka přeplatku na místním poplatku z ubytovací kapacity kryto příjmy z poplatku z ubytovací kapacity vratka neoprávněně uložené pokuty - odbor dopravy 6.3. kryto příjmy ze správních poplatků - odbor dopravy DECARO RMG s.r.o.- transfer na úhradu nájmu v DK (Sportovec roku) 6.3. kryto příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů 3 984

2 maj - cyklostezky - investice (PD na akci Otavská cyklostezka.) kryto přesunem z položky rekonstrukce komunikací ZŠ J. z Poděbrad - "Podpora činnosti zájmového kroužku) 6.3. neinvestiční příspěvek JčK STARZ - "Rekonstrukce travnaté plochy fotbal. stadionu" 6.3. neinvestiční grant JčK ZŠ J. z Poděbrad - "Rekonstrukce školní tělocvičny" 6.3. neinvestiční grant JčK ZŠ Dukelská - "Gymnastika hrou" 6.3. neinvestiční grant JčK KT - pořízení hlasovacího a konferenčního systému H.E.R kryto přesunem z položky KT - telekomunikační poplatky dotace SR - dokrytí nákladů na volby Prezidenta ČR z r snížení použití ktk u dotace SR - dokrytí nákladů na volby do zastup. krajů z r snížení použití ktk u ZŠ F.L. Čelakovského - provz - příspěvek na turnaj ve florbalu kryto přesunem z položky ŠCR - sport - příspěvky rozvoj - poradenská činnost - investice kryto přesunem z položky rozvoj - poradenská činnost - služby maj - vodohospodářský fond - investice kryto přesunem z položky vodohospodářský fond - opravy maj - budovy ZŠ - investice kryto přesunem z položky opravy a údržba budov ZŠ Šmidingerova knihovna - Regionální funkce účelová dotace JčK KT - hasiči - podpora akceschopnosti jednotek SDH neinvestiční příspěvek JčK ZŠ Povážská - Operační program Moderně a interaktivně ve výuce transfer ze SR KT - oprava havarovaného služebního vozidla kryto přijatým pojistným plněním MŠ U Parku - provoz - fond na údržbu majetku MŠ U Parku - investice - interaktivní tabule, keramická pec kryto nedočerpaným příspěvkem na provoz MŠ U Parku Technologické centrum - zpětná dotace snížení použití ktk u

3 Úprava veřej. prostranství u kostela Sv. Markéty - zpětná dotace snížení použití ktk u Pojistné náklady související s organizací veřejné služby příspěvek úřadu práce ŽP - projekt "Putování románovou krajinou 2013" příspěvek od Nadace Partnerství MP - výdaje spojené s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ kryto finančním darem od firmy KT ROS ZŠ F.L. Čelakovského - provz - příspěvek na turnaj ve florbalu kryto přesunem z položky ŠCR - sport - příspěvky maj - veřejné osvětlení - investice kryto přesunem z položky veřejné osvětlení - opravy a údržba maj - výměníkové stanice - investice kryto přesunem z položky výměníkové stanice - opravy a údržba opravy komunikací ve městě kryto z příspěvku od firmy Moravský plynostav KT - oprava havarovaného služebního vozidla kryto přijatým pojistným plněním KT - investice - multifunkční zařízení Konica Minolta kryto přesunem z položky KT - služby úhrada nákladů na zajišťování pěstounské péče příspěvek ze SR doplatek dotace a půjčky na akci "Strakonice - intenzifikace ČOV snížení použití ktk u dotace na projekt "Revitalizace sídliště Mír - II. etapa" snížení použití ktk u PM - výdaje na projekt "Plánování sociálních služeb" kryto přesunem z rozpočtu KT - materiál kryto přesunem z projektu "Zdravé město" HC Strakonice - transfer (pronájem ledové plochy) kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř PREVENT, o.s. - transfer na činnost (Nízkoprah.zaříz. pro mládež) kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř rozvoj - projekt "Cyklotrasa Volyňka" kryto nedočerpaným kontokorentním em maj - projekt "Stavební úpravy - Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270" kryto nedočerpaným kontokorentním em

4 maj - "Zateplení a výměna oken škol. kuchyně a jídelny ZŠ F.L.Č kryto nedočerpaným kontokorentním em maj - "Zateplení MŠ Lidická" kryto nedočerpaným kontokorentním em maj - "Zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích" kryto nedočerpaným kontokorentním em maj - aktualizace energetcké koncepce, projekty, analýzy ZŠ J. z Poděbrad - odvětrání tělocvičny chodníky - opravy a rekonstrukce kryto přesunem z akce "Komunik.a inž.sítě prům.zony Jelenka, Strak." maj - znalecké posudky - investice kryto přesunem z položky neinvestiční - znalecké posudky maj- veřejné osvětlení na sídlišti Mír - investice kryto přesunem z položky veřejné osvětlení - opravy maj - ZŠF.L.Čelakovského, Jezerní - hygienická místnost - invest kryto přesunem z položky opravy a údržba školských budov ŽP - výdaje na projekt "Putování románovou krajinou 2013" příspěvek z JčK ŽP - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR maj - hospodaření v lesích příspěvek JčK MěKS - provoz - SALVE CARITAS - SALVE VITA dotace SR KT -"Dokončení úprav hasičské zbrojnice a dovybavení jednotky JPO" grant JčK Program obnovy venkova příspěvek JčK zpětná dotace na projekt "Sám sobě manažerem" snížení použití kontokorentního u maj - veřejné osvětlení - investice kryto přesunem z položky veřejné osvětlení - opravy a údržba rozvoj - studie - spojovací krček ZŠ Dukelská přesun z položky územní plán - služby ŽP - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace SR 2 650

5 maj - "Zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích" investiční grant JčK Maj - "Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích" dotace JčK úhrada úroků z u na akci "ÚV Hajská - rekonstrukce" dotace SR MěKS - provoz - "Skupovy Strakonice ročník loutkářské přehlídky" dotace SR MěKS - provoz - "Skupovy Strakonice ročník loutkářské přehlídky" grant JčK MP - změna trasy přenosu kamerového bodu č kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř MC Beruška - transfer na činnost (úhrada energií) kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř zpětná dotace na akci "Revitalizace sídliště Mír, - I. etapa" snížení použití kontokorentního u KT - krizové řízení - pokrytí nutných výdajů po povodních v červnu dotace JčK ZŠ Povážská - provoz - "Moderně a interaktivně ve výuce" dotace JčK Zdravé město - výdaje na projekt "Udělej něco pro zdraví" kryto úhradami za realizaci akce a reklamy KT - hasiči - výměna oken v hasičské zbrojnici v Př. Ptákovicích kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř fond starosty - reprezentace a pohoštění kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř TJ Dražejov - transfer na dofinancování grantu na oplocení hřiště kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř ZŠ Dukelská - provoz - oprava travnatého hřiště kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř úhrada daně z příjmu právnických osob za město za r příjem daně z příjmů právnických osob za město maj - komunikace - opravy, investice kryto přesunem z akce "Sídliště Mír - revitalizace" zajištění mobilních WC na hasičské soutěži kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř

6 maj - "Stavební úpravy ul. Poděbradova, čp. 772" kryto přesunem z akce "Zateplení a výměna oken ZŠ F.L. Čelak. - jídelna" ČČK - transfer - doprava na soutěž hlídek 4.9. kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř AEROKLUB, Strakonice - transfer - pořádání letecké show 4.9. kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř FK Junior Strak. - transfer - nákup dresů a vybavení 4.9. kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř maj - VHF - investice - vybavení laboratoře na ČOV kryto přesunem z VHF - opravy maj - energetický audit MŠ Spojařů kryto přesunem z položky neinvestiční na energ. audity maj - oprava výměníkové stanice, Velké náměstí čp. 47, čp maj - vypracování energetických auditů budov ZŠ a MŠ kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř maj - "Výměna jídelního výtahu MŠ A:B: Svojsíka" kryto odvodem z investičníího fondu MŠ A.B. Svojsíka ZŠ Povážská - provoz - "Moderně a interaktivně ve výuce" dotace JčK ŽP - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR úhrada nákladů na zajišťování pěstounské péče příspěvek ze SR KT - personální - náhrada mezd v době nemoci kryto přesunem z položky odměny členům komisí města maj - ÚV Hajská - opravy kryto přesunem z položky investiční na rekonstr. ÚV Hajská rozvoj - žádosti o dotace - investice kryto přesunem z položky neinvestiční na žádosti o dotace maj - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ kryto přesunem z položky dotace ČSAD STTRANS doplatek dotace - volby prezidenta ČR zvýšení finančních prostředků na účtu doplatek dotace - sociálně-právní ochrana dětí zvýšení finančních prostředků na účtu maj - budovy ZŠ - výměna jídelního výtahuu MŠ A.B: Svojsíka kryto přesunem z položky opravy a údržba budov

7 maj - VO - dokončení VO ul. Bezděkovská kryto přesunem z položky VO - opravy a údržba rozvoj - městský mobiliář - doplnění. údržba rozvoj - dětská hřiště - opravy, údržba kryto přesunem z položky rozvoj - územní plánování ŠCR - příspěvky na sport (transfer TJ Sokol Strakonice) kryto přesunem z položky příspěvky na sport (STARZ) výdaje na volby do Parlamentu ČR dotace SR maj - hospodaření v lesích příspěvek Jihočeského kraje doplatek dotace na akci "Sběrný dvůr" zvýšení finančních prostředků na účtu maj - výměníkové stanice (podružná měřidla domů čp. 47 a 49 na VN) kryto přesunem z položky znalecké posudky maj - akce "Oprava komunikace Modlešovice" kryto přesunem z akce "Komunikace a inženýrské sítě Jelenka" služby prováděné Technickými službami, s.r.o. Strak - údržba komunikací kryto přesunem ze služeb TS - čištění města Šmidingerova knihovna - provoz (oprava služebního vozidla) kryto přijatým pojistným plněním maj - "Stavební úpravy budov MěÚ Strakonice - I. etapa" dotace SR ZŠ Povážská - provoz - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" dotace SR KT - materiál Zdravé město - služby příjmy za provedené služby "Udržení procesů plánování soc.služeb) ŠCR - příspěvky na kulturu kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř ŠCR - Zpravodaj města - vánoční příloha kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř maj - výkupy pozemků kryto přesunem z položky - daně, poplatky, znal. posudky, kolky VV - SPOZ - vítání občánků, balíčky kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř

8 STARZ - snížení příspěvku na provoz (úspora elektrické energie) zvýšení finančních prostředků na účtu maj - výkupy pozemků přesun z akce "Silnice Starý Dražejov - průtah (chodník a VO)" maj - úhrada úroků z u na akci "ÚV - rekonstrukce a modernizace" dotace SR KT - jednotky SDH - výdaje při povodních v červnu dotace SR ŽP - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace SR ŽP - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR Strakonická dudácká muzika - transfer u příležitosti 30. výročí od založení kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř TS - služby poskytované TS, s.r.o. (údržba komunikací, zeleně, svoz odpadu,.) kryto vratkou příspěvkových organ. z nedočerpaných účel.prostř Nemocnice Strakonice, a.s. - transfer na pořízení zdrav. techniky kryto z příjmů z dividend TJ Fezko, kuželkářský oddíl - transfer na opravu střechy kryto z příjmů z dividend TJ Otava Str. - transfer na úpravu přístupu u loděnice na Podskalí kryto přesunem z položky příspěvky org. na úhradu nájemného ve sport. zařízeních KT - oddělení informatiky - pořízení výpočetní techniky kryto přesunem z výdajů správního oddělení KT - pořízení multifunkčního zařízení Konica Minolta kryto přesunem z položky opravy a údržba TJ Dražejov - transfer na provoz a údržbu sport. areálu Na Virtě kryto přesunem z položky dotace ČSAD STTRANS maj - havarijní opravy výměníkových stanic kryto přesunem z akce "Komunikace a inženýrské sítě Jelenka" KT - pořízení referentského vozidla Škoda Felicica krtyo přesunem z položky poštovné maj - "ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace" dotace OPŽP + SFŽP zpětná dotace OPŽP + SFŽP na akci "Zateplení a výměna oken jídelny ZŠ Čelakovského" zvýšení finančních prostředků na účtu

9 zpětná dotace OPŽP+SFŽP "Zatepl.a výměna oken MŠ Lidická" zvýšení finančních prostředků na účtu KT - mzdové náklady na veřejně prospěšné práce příspěvek úřadu práce KT - hasiči - úhrada výdajů činností SDH dotace SR KT - doplatek dotace na volby do PS Parlamentu ČR zvýšení finančních prostředků na účtu maj - hospodaření v lesích příspěvek JčK maj - oprava a údržba budov v majetku města přesun z akce "Silnice Starý Dražejov - průtah (chodník a VO)" maj - opravy a rekonstrukce VO (sport.areál ZŠ Dukelská, ul. Bavorova) přesun z akce "Silnice Starý Dražejov - průtah (chodník a VO)" KT - oddělení informatiky - pořízení 20 ks počítačů kryto přesunem ze správního oddělení ŠCR - příspěvky na kulturu kryto přesunem z položky příspěvky org. na úhradu nájemného ve sport. zařízeních ŽP - pořízení vánoční výzdoby ve městě kryto přesunem z položky údržba zeleně ŽP - pořízení nádob na květinovou výzdobu - investice kryto přesunem z položky údržba zeleně maj - VHF - vybavení rozdělovacího objektu kalu - investice kryto přesunem z položky - VHF - opravy a údržba maj - VHF - pořízení záložních čerpadel a dalšího vybavení - investice kryto přesunem z položky - VHF - opravy a údržba maj - ČOV - oprava střechy kryto přesunem z akce "Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" ŽP - ochrana ŽP - ekologická výchova kryto přijatou odměnou za vítězství v soutěži Jihočeská ratolest KT - personální - náhrada mzdy v době nemoci kryto přesunem z položky ostatní osobní výdaje maj - úhrada energií v budovách města (el.energie, teplo, voda) přesun z položky komunikace - opravy a rekonstrukce C E L K E M

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce.

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. 2013 Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. Obec Smilovice Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí 1. 273

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více