Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010"

Transkript

1 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 tel./fax Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy : 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2009 / Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdlávání. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník. 7. Zapojení školy do mezinárodních program, vzdlávání v rámci celoživotního uení, údaje o grantech 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím, prezentace na veejnosti 9. Výsledky inspekní innosti provedené ŠI 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 Sídlo školy : eský Krumlov Právní forma : píspvková organizace právní subjektivita od IO IZO Datum zaazení do sít škol : Zizovatel : Msto eský Krumlov právní forma : obec, IO Adresa : Námstí Svornosti eský Krumlov

2 Souásti školy : Školní družina ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní klub ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní jídelna ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO editelka školy : Mgr.Jaroslava Neumannová Telefon / fax : E mail : Typ školy : Úplná s devíti roníky Spádový obvod školy : Plešivec, sídlišt Plešivec, Nové Spolí, Slupenec Rada školy : rodie : Jitka Bicková Petr Nmec uitelé : Mgr. Jitka Novotná Mgr. Petr Ondich zizovatel : Zbynk Toman Romana Šolcová 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2009/2010 Vzdlávací program, podle nhož škola vyuovala : Ve školním roce 2009/2010 škola uila podle vzdlávacího programu Základní škola, j /96-2. V 1., 2.,3., 6., 7. a 8. roníku probíhala výuka podle Školního vzdlávacího programu ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249. Naše škola má zamení na 2.stupni na hokej a snaží se naplnit podmínky, aby získala statut školy se sportovními tídami. V tomto školním roce jsme mli hokejové tídy zastoupeny v 6., 7., 8. a 9. roníku. Funkci hlavního trenéra vykonával pan Tomáš Ulman. Chlapci v hokejových tídách spolen trénují ped zaátkem výuky a brzy po vyuování, navíc mají ti hodiny sportovní výchovy.

3 Spolupráce s hokejovým klubem nebyla vždy v souladu s potebami školy. Situace se rok od roku zhoršuje. Problémem je nedostatek chlapc se zájmem o hokej. V popedí zájmu zstávají jazyky, výchova ke zdravému zpsobu života, pohybové aktivity, vztah ke kultue, k mstu a k životnímu prostedí. Zvláštní pozornost byla vnována oblasti mezilidských vztah. Nabízíme výuku anglitiny, nminy. Zájem je pedevším o anglitinu ( na prvním stupni byly letos dva kroužky), mén o nminu. Povinn volitelné pedmty roník : Nmecký jazyk Sportovní výchova Sportovní výchova se zamením na hokej Praktika z biologie Mediální výchova Základy administrativy Technická praktika Informatika je podle ŠVP vyuována jako samostatný pedmt v 6. až 8. roníku, pouze v 9.tíd byla informatika zaazena do Pracovních inností. Ve školním vzdlávacím programu je vtší prostor pro výuku ve školních dílnách a na pozemku, v osmém roníku jsou pracovní innosti zameny na základy techniky a na pípravu pokrm. Environmentální výchova vychází z metodického pokynu MŠMT a je pizpsobena podmínkám školy. Hodn jsou využívány výukové programy stediska ekologické výchovy Šípek, mén se nám daí dostat se do stediska CHKO ve Stožci, které dtem i uitelm pipravuje jednodenní i vícedenní programy s ubytováním. Nové možnosti jsou ve spolupráci se stediskem ekologické výchovy Dípatka v Prachaticích, které letos s dobrými zkušenostmi využily tetí tídy. Své místo v environmentální výchov má letní uebna postavená v areálu školy, rezervy jsou ve využití školní dendrologické stezky. Na škole pracují dva kroužky s pírodovdným zamením pírodovdný na 1. stupni a rybáský kroužek, ve kterém jsou dti z 1. i 2.stupn. Ve školním roce 2009/2010 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili rozvíjet trendy minulých let. Pracovníci školy absolvovali adu seminá a školení, kterými se snaží napomoci novým smrm ve školství. Všichni pedagogití pracovníci absolvovali seminá ke vzdlávání žák s autismem, úast na další semináích a školeních se týkala finanní gramotnosti, výuky cizích jazyk, práce s interaktivní tabulí a metod práce s dtmi na 1.stupni školy. V programu metodických sdružení na 1. i 2.stupni se uitelé vyjadují k práci podle ŠVP, ale i k dalším innostem školy, napíklad pomoci zaínajícím uitelm, práci s integrovanými žáky, podpoe talentovaných žák, píprav vzájemných hospitací a podobn. Ob oddlení školní družiny tradin vykonávají dobrou práci s pitažlivou náplní pro dti. Školní klub se nauili postupn a rádi využívat žáci i z 2.stupn.

4 K užitenému naplnní volného asu dtí pisply zájmové kroužky, jejichž nabídka v podmínkách školy je nadstandartní: Orientální tance (6.-9.tída) Rybáský (1.-9.) Stolní tenis (3.-9.) Hra na kytaru (1.-5.) Pírodovdný (1.-5.) Tanení (5.) Pvecký sbor (1.-5.) Šachy (1.-9.) Florbal (1.-5.) Anglitina pro 1.tídy Anglitina pro 2.tídy Kroužky ŠD Keramika I a II. Fotografický Práci s integrovanými dtmi, s dtmi s výchovnými problémy i s dtmi s poruchami uení se vnovali ve zvýšené míe výchovní poradci a vedení školy. Pi ešení problém nám významn pomáhala psycholožka Šárka Miková a PPP. Pítomnost dtí s autismem vyvolala potebu asistent pedagoga. Dv asistentky pracovaly ve dvou prvních tídách a jejich práce byla užitená a pínosná. Na základ dobrých zkušeností z minulých let škola uskutenila projekt Naneisto pro žáky budoucích prvních tíd a jejich rodie. Projekt vedly zkušené lektorky Bohunka Jochová a Kateina Sládková, na projektu spolupracovaly také uitelky, které budou od záí v prvních tídách. Úkolem tohoto projektu je : - poskytnout dítti delší as na to, aby si zvyklo na nové prostedí, budoucí paní uitelku a spolužáky - ovit si, zda je dít dostaten zralé - získat návody k domácí píprav, seznámit rodie s výchovnými postupy a snadnji mu porozumt - navázat spolupráci s budoucí uitelkou dítte Projekt probíhal v deseti setkáních od února do kvtna v odpoledních hodinách. Úast rodi i dtí byla po celou dobu veliká a celý projekt má mezi rodii znaný ohlas. Podailo se zlepšit vybavení školy za prostedky získané mstem eský Krumlov v ROP Jihozápad. Šlo o výmnu tabulí ve všech uebnách, poízení dalších interaktivních tabulí, výmnu vybavení ve cviné kuchyce, výukové programy a pomcky pro kabinety tlesné výchovy a pírodopisu. 3. Pehled pracovník školy Pracovník Vzdlání Uitelka Herbeová Hedvika VŠ : Nš - Vv Uitelka Josífková Olga VŠ : Nš - Spec. ped.

5 Uitelka Bártová Jitka VŠ : Nš - Hv Uitelka Matj Bohuna. VŠ: Nš Uitelka Sáková Božena VŠ: J - Hv Uitelka Hegrová Eva VŠ: Nš Uitelka Hálková Andrea VŠ: Nš Uitelka Chadimová Petra VŠ Nš Uitelka Gallistlová Dana VŠ: Nš - Hv Uitelka Koubová Lenka VŠ: Nš Uitelka Drechslerová Linda VŠ: Aj Uitelka Ambržková Jana VŠ: j-aj Uitelka Novotná Jitka VŠ: Bi Tv Uitel Louženský Jan VŠ: Ch ZT, výchovné poradenství Uitel Bohá Lukáš VŠ: Tech. Tv Uitel Nejedlý Radek VŠ: TV Uitelka Nováková Marie VŠ: J Hv, kurz umožující výuku NJ Uitelka Skíilová Jaroslava VŠ: RJ Hv AJ Uitel Ondich Petr VŠ: F Informatika Uitel Škorpík Martin VŠ: M Z Uitelka Menošíková Helena VŠ: J-Ov Zástupce editelky Florián Bohumil VŠ: Bi Zzv editelka Neumannová Jaroslava VŠ: Nš Tv, výchovné poradenství Vychovatel Kouba Lukáš ÚSO Vychovatelka Urazilová Michaela ÚSO obor vychovatelství Vychovatelka Schwarzová Eva ÚSO Úetní Nográdyová Hana ÚSO Vedoucí školní jídelny Vávrová Libna ÚSO Další pracovníci : 4 uklizeky, školník, 5 kuchaek Nemocnost pracovník byla prmrná, vždy byl nalezen odpovídající zástup. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tíd se konal Spádové obvody základních škol byly stanoveny mstskou vyhláškou. Poet dtí u zápisu : 57 poet žádostí o odklad školní docházky : 8 Poet žák v budoucích prvních tídách : 47 (zapoítány i dti po loském OŠD) Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhovno, všechny obsahovaly náležitá doporuení.

6 5. Výsledky vzdlávání Prmrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,60. Žák, kteí prospli s vyznamenáním, je 184. Na 1. stupni neprospli dva žáci a postupují do dalšího roníku. Na druhém stupni neprosplo 9 žák. Ti opakují roník, jedna žákyn postupuje do dalšího roníku a pt žák dlalo opravné zkoušky. Po opravných zkouškách jeden žák opakuje roník, ostatní tyi uspli a postupují do vyššího roníku. Jeden žák bude opakovat roník ze zdravotních dvod. Škola poskytuje péi i integrovaným dtem podle pokyn pedagogicko psychologické poradny. Se všemi integrovanými dtmi se pracuje podle plánu a smlouvy mezi žákem, uitelem a rodii. V letošním roce bylo na škole 21 integrovaných žák. Dvma žákm bylo povoleno individuální vzdlávání. Pozornost se vnuje také nadaným žákm i v dob mimo vyuování (píprava na soutže, pijímací zkoušky). Každý uitel má své konzultaní hodiny, kdy mohou pijít žáci i rodie. Pípady záškoláctví a vážné porušování školního ádu jsme ešili ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MÚ (oddlení sociáln právní ochrany dtí). Dobrou práci v oblasti prevence sociáln patologických jev odvádí nový metodik prevence. Drobné kázeské problémy nebyly píliš asté. Nepíjemné je obasné niení vcí, kdy je velmi obtížné najít viníka (dvee na WC, šatní dvíka, lavice, tabule a podobn). Umístní žák v soutžích a pedmtových olympiádách Florbal-okrskové kolo hoši Atletický tyboj Plavecká olympiáda McDonald s Cup Minikopaná Orion Florbal Cup 2.místo ve III a ve IV.kategorii 2.místo David Kotek (6.t.) bh na 800 m 2.místo Michal Kozák (8.t.) bh na 1000 m 2.místo Eliška Tomková (8.t.) bh na 800 m 1.místo Dario Siviglia (7.t.) 3.místo Tomáš Tichý (6.t.) 3.místo Radka Tomanová (6.t.) 3.místo štafeta dívky ve III.kategorii 3.místo štafeta hoši ve III. kategorii 4.místo družstvo 4.-5.tíd 5.místo hoši 8.-9.t. 4.místo hoši ve IV.kategorii

7 Šachy Mistrovství R dtí do 8 let Matematická olympiáda OK Biologická olympiáda OK Konverzaní soutž v Aj OK - I.A IIA Konverzaní soutž v Aj KK IIA Den plný prevence 2.místo Lukáš Dolanský (2.t.) 1.místo Michal Dolanský (5.t.) 10.místo Markéta Nahodilová (6.t.) 4.místo Petra Kubáková (7.t.) 1.místo Jakub Pecha (9.t.) 5.místo Pavel Rubner 3.místo Jakub Pecha 2.místo v kategorii 3.-5.tíd 2 místo v kategorii 6.-7.tíd Michal Kozák (8.t.) na Zimní olympiád dtí a mládeže získal v rychlobruslení stíbrnou medaili v jednotlivcích a bronz v závod družstvech. Diana Augustinová (8.t.) na zimní olympiád získala dv stíbrné medaile, další úspchy má jako lenka juniorské reprezentace ve freestyle snowboardingu. Údaje o pijímacím ízení Povinnou školní docházku ukonilo v deváté tíd 38 žák a v osmé tíd dva žáci. Žáci, kteí vyšli z nižší než deváté tídy pokraují dále na odborných uilištích. Žáci devátých roník : Gymnázium. Krumlov 2 Gymnázium J.V.Jirsíka.Budjovice 1 SPŠ stavební.budjovice 3 SPŠ Dukelská.Budjovice 1 VOŠZ a SZŠ Praha 1 SZŠ.Budjovice 1 SZŠ.Krumlov 2 SOU.Krumlov 1 SOŠ a SOU Písek 1 SOU Kaplice 3 SOŠ Velešín 3 ISŠ stavební.budjovice 1 SŠO Knžskodvorská.Budjovice 1 SOŠ automobilní.budjovice 1 SŠ Lidická Volyn 1 Na víceletá gymnázia : z pátého roníku - hlásili se 3 pijati 3 ze sedmého roníku - hlásilo se 5 pijato 5

8 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Hlavní aktivity v oblasti dalšího vzdlávání pedagogických pracovník se soustedily na realizaci školního vzdlávacího programu. Pracovníci školy absolvovali adu seminá a školení, kterými se snaží napomoci novým smrm ve školství. Všichni pedagogití pracovníci absolvovali seminá ke vzdlávání žák s autismem, úast na další semináích a školeních se týkala finanní gramotnosti, výuky cizích jazyk, práce s interaktivní tabulí a metod práce s dtmi na 1.stupni školy. Podstatná byla také úast na sportovních instruktorských kurzech. Lenka Koubová ukonila studium pro metodiky minimální prevence na školách a O.Josífková studuje druhý rok výchovné poradenství. Vychovatelé Lukáš Kouba a Eva Schwarzová zahájili studium urené pro asistenty pedagoga. 7. Zapojení školy do mezinárodních program, vzdlávání v rámci celoživotního uení, údaje o grantech Také díky podpoe msta se škola úastní v rámci programu celoživotního uení Comenius projektu partnerství škol. Jde o partnerství se školami v San Gimignanu a Meersburgu, grant poskytla Národní agentura pro evropské vzdlávací programy. Škola se v rámci programu Comenius podílí ješt na mezinárodním projektu vnovanému výuce matematiky na 1.stupni. V rámci Jihoeských krajských program podpory práce s dtmi a mládeží se nám podailo získat prostedky na podporu innosti zájmových kroužk. Zde je poskytovatelem grantu Jihoeský kraj. 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím Vtšina uitel už používá nové metody i jiné pístupy k žákm. Je dobré, že uitelé sami mají zájem o zmnu své práce a tím zaínáme školu mnit. Nelze vynechat ani vychovatele a vychovatelku školní družiny, které mají ve svých oddleních spoustu nových nápad a inností. Svoji roli splnil i školní klub. Co se podailo : - seznamovací pobyty 5.A (Hoice na Š.),1.A (Svachova Lhotka) 1.B (Záto), 1.C (Hoice na Š.). 6.A (Hoice), - exkurze pracovišt záchranné služby, Planetárium, jaderná elektrárna, mstská policie, Policie R, - programy k bezpenosti dtí nap. Den plný prevence - úast ve výtvarných programech v Boud

9 - adventní trhy a dílny k Adventu - vánoní spaní ve škole - koncert souboru Myšlenka a zpívání v kapli nemocnice U Apolináe v Praze - uspoádat 6. školní ples pro rodie a bývalé absolventy školy - školy na snhu (4.A, 6.A a 6.B) - pokraovat v projektu mezinárodní spolupráce škol - San Gimignano, Meersburg - netradiní zápis do prvních tíd - Naneisto pro budoucí prváky a jejich rodie - Úast na akci Kouzelný Krumlov - Využití interaktivního hišt - Výjezdy tíd na 1.stupni (1.A, B a C, 2.B, 3.A,B, 4.A a 5.B) - Výjezdy tíd na 2.stupni (všechny tídy) - Podíl B.Matj a dalších vyuujících na 1.stupni v programu Comenius - Úast v projektu ervená stužka na pomoc boje proti AIDS - Spolené projekty : V prvním pololetí vánoní dílny a jarmark pro 1. i 2.stupe Ve 2.pololetí projekt Kniha pro 1.stupe a eská republika pro tídy na 2.stupni - Programy SEV Šípek, p.pípala z MP, - patronát 8.tíd a deváté tídy nad prvními tídami - sportovní turnaje a soutže na škole - provoz pjovny lyží a lyžaského vybavení - zapojení dtí do olympiád a sportovních soutží - pedávání pamtních list deváté tíd ve spolupráci s místostarostkou J.Zikmundovou - využívat multimediální technologie ve výuce - vzájemné hospitace na 1.i 2.stupni - prezentace práce kroužk pro rodie - spaní ve škole na konci školního roku Námty pro práci v píštím školním roce Krom tradiních vcí, které se nám osvdily : - pracovat podle školního vzdlávacího programu a podle poteby ŠVP zkvalitovat a doplovat - realizovat projektový zámr v programu EU peníze školám - stále pracovat na zmn školy - spolupracovat s mateskými školami a nkteré vci penést do výchovn vzdlávací práce na prvním stupni - pokraovat v projektovém vyuování školní projekt, tídní projekty - zaadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovn vzdlávacího procesu - pokraovat ve vzájemných hospitacích u zaínajících uitel i na 2.stupni

10 - snažit se provádt hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž používat pi práci s dtmi - podporovat práci školního parlamentu - využívat pravidelné tídnické hodiny - zabývat se pípravou dalších dílen - vnovat pozornost relaxaním technikám, psychohygien a regeneraci sil uitel - utužovat kolektiv pracovník školy - propracovat systém výjezd tídních kolektiv na 1. a 2.stupni Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodii je na prvním stupni velmi dobrá, hodn pomáhá projekt Naneisto, který bží na naší škole již jedenáctým rokem a utváí kolektiv rodi ješt ped tím, než dti pijdou do první tídy. Rodie se úastní akcí tídy (napíklad výlety, exkurze, školy na snhu a podobn) a také nkteré vci vymýšlejí a organizují sami.na druhém stupni jsou dti samostatnjší, spolupráce už není tak intenzivní. Rodie mají zájem, co se ve škole dje a jsou asto ochotni pomoci škole. Spolupráce se zizovatelem je na velmi dobré úrovni. S odborem školství, sportu a mládeže a odborem sociálních vcí a zdravotnictví Msta eský Krumlov ešíme vci, které se týkají údržby školy, rozpotu na mzdy a ONIV i nových zákon, pedpis a vyhlášek. Spolupráce s ostatními institucemi a partnery pedagogicko psychologická poradna, Spirála, odbor pée o dti a mládež MÚ, knihovna, muzeum, základní umlecká škola, Dm dtí a mládeže, eský ervený kíž, Policie R, Mstská policie, Hasiský záchranný sbor, Stedisko ekologické výchovy Šípek, Informaní stedisko NP Šumava ve Stožci, Stedisko ekologické výchovy Dípatka v Prachaticích, Centrum pro pomoc dtem a mládeži,vojenský újezd Boletice, PRO-SPORT eský Krumlov.

11 Prezentace na veejnosti : Všechny zprávy a novinky z naší školy uveejujeme na našich webových stránkách Nepravideln pispíváme do místních novin. Poádání akcí oznamujeme vyvšováním plakát, pop. pozvánkami. 9. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí a další kontroly Poslední inspekce byla provedena v kvtnu Inspekce ŠI byla zamena na hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání, na realizaci školního vzdlávacího programu v souladu s právními pedpisy. V závrené zpráv je konstatováno, že škola ve sledovaných oblastech dosahuje požadovaného stavu. Další kontroly provádla HS ve školní stravovn nebyly shledány žádné nedostatky. Výroní zpráva za rok 2009/10 byla schválena na pedagogické rad dne Usnesením. 1/10 výroní zprávu schválila Školská rada ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249 na jednání školské rady dne Mgr.Jaroslava Neumannová editelka školy

12

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007 Obsah výroní zprávy :

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené KO N Z E R VATO Ř J A N A D E Y L A A S T Ř E D N Í Š KO L A P RO Z R A KOV Ě P O S T I Ž E N É V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 2 2 0 1 3 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené Výroční

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň je státní škola nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně možnost aktivně sportovat

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace:

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu a) tvorba a realizace program zacházení V zacházení s odsouzenými byl kladen draz na dodržování norem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Usnesení. 197 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2006. Usnesení. 198 Rada msta souhlasí s uzavením Dohody o spolupráci a zízení místa

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM DOMU D TÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Zpracovala: Mgr. Nataša Ková ová 1

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM DOMU D TÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Zpracovala: Mgr. Nataša Ková ová 1 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Kováová Zpracovala: Mgr. Nataša 1 Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh píspvková organizace IO 750 80 621 Sídlišt 862,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2014/2015 Školní rok 2014/2015 Přehled výsledků žáků v soutěžích školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1. Barbora Holubová 8.A 2. Filip Vohlídal 9.A 3. Lucie Brejchová 9.A Pythagoriáda P7 1. René

Více

Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Ředitelka školy (statutární orgán): Statutární zástupce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více