Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008"

Transkript

1 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 tel./fax Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy : 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2007 / Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdlávání. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník. 7. Aktivity školy, spolupráce s okolím, prezentace na veejnosti 8. Výsledky inspekní innosti provedené ŠI 9. Hospodaení školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 Sídlo školy : eský Krumlov Právní forma : píspvková organizace právní subjektivita od IO IZO Datum zaazení do sít škol : Zizovatel : Msto eský Krumlov právní forma : obec, IO Adresa : Námstí Svornosti eský Krumlov

2 Souásti školy : Školní družina ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní klub ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní jídelna ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO editelka školy : Mgr.Jaroslava Neumannová Telefon / fax : E mail : Typ školy : Úplná s devíti roníky Spádový obvod školy : Plešivec, sídlišt Plešivec, Nové Spolí, Slupenec Rada školy : rodie : Jana Masáková Ing. Petr Nmec uitelé : Mgr. Jitka Novotná Mgr. Petr Ondich zizovatel : Mgr.Roman Kneifl Romana Šolcová 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2007/2008 Vzdlávací program, podle nhož škola vyuovala : Ve školním roce 2007/2008 škola uila podle vzdlávacího programu Základní škola, j /96-2. V 1. a 6.roníku probíhala výuka podle Školního vzdlávacího programu ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249. Naše škola má zamení na 2.stupni na hokej a snaží se naplnit podmínky, aby získala statut školy se sportovními tídami. V tomto školním roce jsme mli hokejové tídy zastoupeny v 6., 7., 8. a 9. roníku. Funkci hlavního trenéra vykonával pan Hošek. Chlapci v hokejových tídách spolen trénují ped zaátkem výuky a brzy po vyuování, navíc mají ti hodiny sportovní výchovy. Spolupráce s ním i ostatními trenéry nebyla vždy v souladu s potebami školy. Problémem je i nedostatek chlapc se zájmem o hokej.

3 V popedí zájmu zstávají jazyky, výchova ke zdravému zpsobu života, pohybové aktivity, vztah ke kultue, k mstu a k životnímu prostedí. Zvláštní pozornost byla vnována oblasti mezilidských vztah. Nabízíme výuku anglitiny, nminy a ruštiny. Zájem je pedevším o anglitinu ( na prvním stupni byl letos jeden kroužek), mén o nminu a vbec žádný zájem nebyl o ruštinu. Povinn volitelné pedmty roník : Sportovní výchova Florbal Sportovní výchova zamení hokej Praktika z biologie Mediální výchova Základy administrativy Technická praktika Informatika v matematice Pedmt Informatika je zaazen do Praktických inností v každém roníku na druhém stupni (v šestém roníku je podle ŠVP vyuována jako samostatný pedmt). Mén je pracovního vyuování v dílnách a na školním pozemku. S postupem výuky do dalších roníku školy se poet hodin pracovních inností zvýší. Environmentální výchova vychází z metodického pokynu MŠMT a je pizpsobena podmínkám školy. Hlavní je spolupráce se stediskem ekologické výchovy Šípek, které nabízí programy k doplnní výuky pírodovdných a spoleenskovdních pedmt na 1. i 2. stupni. Nové cesty nám v této oblasti ukazuje stedisko CHKO ve Stožci, které dtem i uitelm pipravuje jednodenní i vícedenní programy s ubytováním. Na škole pracují dva kroužky s pírodovdným zamením (jeden na prvním a jeden na druhém stupni školy) a rybáský kroužek. Ve školním roce 2007/2008 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili rozvíjet trendy minulých let. Pracovníci školy absolvovali adu seminá a školení, kterými se snaží napomoci novým smrm ve školství. Všichni pedagogití pracovníci absolvovali seminá k problematice stresu a syndromu vyhoení, dalších seminá se úastnili podle aprobaního zamení a zájmu. V programu metodických sdružení na 1. i 2.stupni se uitelé vyjadují k práci podle ŠVP, ale i k další práci školy, napíklad pomoci zaínajícím uitelm, práci s integrovanými žáky, podpoe talentovaných žák, píprav vzájemných hospitací a podobn. Ob oddlení školní družiny tradin vykonávají dobrou práci s pitažlivou náplní pro dti. Školní klub se nauili postupn a rádi využívat žáci i z 2.stupn. Ve školní jídeln se snaží vyhovt požadavkm dtských strávník v souladu s požadavky správné výživy. Souasné zaízení školní kuchyn neodpovídá normám. Pestože se zatím nepodailo zajistit rekonstrukci stravovacího pavilonu, snažily se pracovnice školní stravovny

4 o spokojenost všech strávník. Dvakrát týdn je dána možnost vybrat si ze dvou jídel a od 2.pololetí kuchaky pipravují svainky. Práci s integrovanými dtmi, s dtmi s výchovnými problémy i s dtmi s poruchami uení se vnovali ve zvýšené míe výchovní poradci a vedení školy. Pi ešení problém nám významn pomáhala psycholožka Šárka Miková a PPP. Šárka Miková spolu s lektorem Zdekem Pilaem vedla projekt pro žáky budoucích prvních tíd a jejich rodie. Na projektu spolupracovaly také dv uitelky, které budou od záí v prvních tídách. Úkolem tohoto projektu je : - poskytnout dítti delší as na to, aby si zvyklo na nové prostedí, budoucí paní uitelku a spolužáky - ovit si, zda je dít dostaten zralé - získat návody k domácí píprav, seznámit rodie s výchovnými postupy a snadnji mu porozumt - navázat spolupráci s budoucí uitelkou dítte Projekt probíhal v deseti setkáních od února do kvtna v odpoledních hodinách. Úast rodi i dtí byla po celou dobu veliká a celý projekt získává mezi rodii znaný ohlas. 3. Pehled pracovník školy Pracovník Vzdlání Uitelka Herbeová Hedvika VŠ : Nš - Vv Uitelka Josífková Olga VŠ : Nš - Spec. ped. Uitelka Bártová Jitka VŠ : Nš - Hv Uitelka Matj Bohuna. VŠ: Nš Uitelka Sáková Božena VŠ: J - Hv Uitelka Hegrová Eva VŠ: Nš Uitelka Fejfárková Petra VŠ Nš Uitelka Gallistlová Dana VŠ: Nš - Hv Uitelka Koubová Lenka VŠ: Nš Uitelka Novotná Jitka VŠ: Bi Tv Uitel Krninský Luboš VŠ: J Ov Uitel Louženský Jan VŠ: Ch ZT, výchovné poradenství Uitel Bohá Lukáš VŠ: Tech. Tv Uitelka Achatzyová Renata VŠ: J- Ov, kurz umožující výuku NJ Uitelka Pejchalová Jiina VŠ: M- Z Uitel Nejedlý Radek VŠ: TV Uitelka Nováková Marie VŠ: J Hv, kurz umožující výuku NJ Uitelka Skíilová Jaroslava VŠ: RJ Hv AJ Uitel Ondich Petr VŠ: F Informatika Uitel Škorpík Martin VŠ: M Z Uitelka Menošíková Helena VŠ: J-Ov

5 Zástupce editelky Florián Bohumil VŠ: Bi Zzv editelka Neumannová Jaroslava VŠ: Nš Tv, výchovné poradenství Vychovatelka Lexová Alena ÚSO obor vychovatelství Vychovatelka Binková Ržena ÚSO obor vychovatelství do Vychovatelka Kaletová Lenka ÚSO obor vychovatelství do Vychovatel Kouba Lukáš ÚSO obor vychovatelství studuje Úetní Nográdyová Hana ÚSO Vedoucí školní jídelny Vávrová Libna ÚSO Další pracovníci : 4 uklizeky, školník, 6 kuchaek Nemocnost pracovník byla prmrná, vždy byl nalezen odpovídající zástup. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tíd se konal Spádové obvody základních škol byly stanoveny mstskou vyhláškou. Poet dtí u zápisu : 49 Poet žádostí o odklad školní docházky : 8 Poet žák v budoucích prvních tídách : 45 (zapoítány i dti po loském OŠD) Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhovno, všechny obsahovaly náležitá doporuení. 5. Výsledky vzdlávání Prmrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,68. Žák, kteí prospli s vyznamenáním, je 183. Na 1. stupni prospli všichni žáci, na druhém stupni neprospl jeden žák. Dva žáci budou dlat opravné zkoušky. Škola poskytuje péi i integrovaným dtem podle pokyn pedagogicko psychologické poradny. Se všemi integrovanými dtmi se pracuje podle plánu a smlouvy mezi žákem, uitelem a rodii. V letošním roce bylo na škole 23 integrovaných žák. Pozornost se vnuje také nadaným žákm i v dob mimo vyuování (píprava na soutže, pijímací zkoušky). Každý uitel má své konzultaní hodiny, kdy mohou pijít žáci i rodie. Žádný závažný problém záškoláctví jsme v tomto školním roce nemuseli ešit. Kázeské problémy nebyly píliš asté ani vážné, nepíjemné je obasné niení vcí, kdy je velmi obtížné najít viníka (dvee na WC, šatní dvíka, lavice, tabule a podobn).

6 Umístní žák v soutžích a pedmtových olympiádách Jihoeský skateboardový pohár Florbal-okrskové kolo hoši Florbal-okresní kolo Florbal- Jaga oxygen cup hoši Vybíjená okresní kolo Plavecká olympiáda Atletická olympiáda Atletická olympiáda Atletická olympiáda Chemická olympiáda OK Výtvarné soutže: Moský svt (DDM) 1.místo v soutži družstev 3.místo ve IV.kategorii 5.místo ve IV.kategorii 3.místo 4.místo ve II.kategorii 6x 1.místo, 8x 2.místo a 9x 3.místo 3.místo družstvo I.stupn 3.místo štafeta 4x60m mladší žáci 2.místo Patrika Massarová (skok daleký MŽ) 1.místo Tomáš Petrášek (koule SŽ) 6.místo Jaroslav Veselý (9.t.) 3.A, 3.B a 4.B (kolektivní práce vyhodnoceny jako Údaje o pijímacím ízení Povinnou školní docházku ukonilo v deváté tíd 45 žák, v osmé tíd dva žáci a v sedmé jeden žák. Žáci, kteí vyšli z nižší než deváté tídy pokraují dále na odborných uilištích. Žáci devátých roník : Gymnázium. Krumlov 4 Stední prmyslová škola stavební. Budjovice 3 Pedagogické lyceum Prachatice 1 Stední zdravotnická škola. Krumlov 4 OA Kaplice 1 SPŠ strojní a elektro.budjovice 4 SPŠ aut..budjovice 1 SOŠ veterinární.budjovice 1 SŠ cest.ruchu.budjovice 1 SŠ služeb.budjovice 1 ISŠ Velešín 5 SOU dopravní.b. 1 ISŠ.Budjovice 1 SOU. Krumlov 6 SOU Hnvkovice 1 Na víceletá gymnázia : z pátého roníku - hlásili se 3 pijati 2

7 ze sedmého roníku - hlásili se 8 pijato 8 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Hlavní aktivity v oblasti dalšího vzdlávání pedagogických pracovník se soustedily na realizaci školního vzdlávacího programu. Vítanou metodickou pomocí a zpestením výuky pracovního vyuování a výtvarné výchovy byly výtvarné dílny naší vychovatelky A.Lexové. Uitelé a vychovatelky se v prbhu školního roku zúastnili ady dalších seminá a školení: Prevence stresu a vyhoení (seminá pro všechny pedagogické pracovníky), Didaktika matematiky, Hodnocení žák s ADHD, Brána jazyk otevená výuka anglitiny, Škola? V pohod a další semináe vnované fyzice, pírodopisu, chemii, výchov k obanství a dalším pedmtm. J Neumannová, B.Florián a L.Bohá ukonili funkní studium organizované NIDV. Vedení školy pokrauje v programu TOŠ (Trvalá obnova školy). 7. Aktivity školy, spolupráce s okolím Vtšina uitel už používá nové metody i jiné pístupy k žákm. Je dobré, že uitelé sami mají zájem o zmnu své práce a tím zaínáme školu mnit.nelze vynechat ani vychovatelky školní družiny, které mají ve svých oddleních spoustu nových nápad a inností. Svoji roli splnil i nov zízený školní klub. Co se podailo : - uspoádat pobyt uitel v pípravném týdnu v Lednicko-valtickém areálu. Provedli jsme analýzu školy a sestavili spolen plán práce na další rok, zúastnili jsme se aktivn programu, pipraveného pracovníky stediska. - žáci devátých tíd se v prbhu celého roku vnovali prvním tídám (spolené akce, soutže, programy) - tídní uitelé šestých tíd a nov nastupující tídní uitelé pipravili seznamovací pobyty pro své tídy - den plný prevence - škola na snhu pro žáky druhých tíd a tvrtých tíd - netradiní zápis do prvních tíd - projekt Naneisto - nové kroužky na 1.stupni (Poznávání pírody a Hudební)

8 - spolené akce hudebního kroužku a pveckého sboru ZŠ Londýnská v Praze - kroužky a akce školní družiny, kterých se úastní i dti, které nejsou pihlášené do ŠD - netradiní rodiovské schzky - sportovní turnaje a soutže na škole - provoz pjovny lyží a lyžaského vybavení - tídy 2. stupn spolené vícedenní pobyty v pírod, exkurze - zapojení dtí do olympiád a sportovních soutží - spolené dílny dtí a rodi ve školní družin - DVPP školení všech pracovník - školní družina Vánoní spaní ve škole, Pohádková cesta mstem, víkendové pobyty - spaní ve škole 1.B, 2.B, 3.A a 4.B - programy ve spolupráci s Policií R pro tídy na 1. a 2.stupni (exkurze, pednášky) - 7.t. projekt Tídní kolektiv pomoc Spirály- zlepšení vztah ve tíd - tabla devátých tíd umístné ve vstupních prostorách školy - pedávání pamtních list devátým roníkm ve spolupráci s místostarostkou J.Zikmundovou - uspoádat 4. školní ples pro rodie a bývalé absolventy školy - pomoc dtí s vánoní výzdobou msta - všem uitelm se podailo zalenit do výuky krátkodobý nebo dlouhodobý projekt - získat granty na podporu environmentální výchovy a realizaci školního preventivního programu - vybudovat letní uebnu jako prostor pro výuku v pírod - zapojit multimediální technologie do výuky - vytvoení píjemné atmosféry na pracovišti - program ke Dni dtí, který pipravili samostatn žáci 9.tíd (a další programy pipravené pro dti) - vzájemné hospitace zvlášt na 1.stupni - hospitaní innost zptná vazba pro práci uitele Námty pro práci v píštím školním roce Krom tradiních vcí, které se nám osvdily : - pracovat podle školního vzdlávacího programu v 1.,2.,6.a 7. tídách a podle poteby ŠVP zkvalitovat a doplovat - stále pracovat na zmn školy - spolupracovat s mateskými školami a nkteré vci penést do výchovn vzdlávací práce na prvním stupni - pokraovat v projektovém vyuování školní projekt, tídní projekty - zaadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovn vzdlávacího procesu - pokraovat ve vzájemných hospitacích u zaínajících uitel i na 2.stupni

9 - snažit se provádt hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž používat pi práci s dtmi - podporovat práci školního parlamentu - využívat pravidelné tídnické hodiny - zabývat se pípravou dalších dílen - vnovat pozornost relaxaním technikám, psychohygien a regeneraci sil uitel - utužovat kolektiv pracovník školy - zapojit se spolen s dalšími školami v kraji do programu Škola 21.století Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodii je na prvním stupni velmi dobrá, hodn pomáhá projekt Naneisto, který bží na naší škole již devátým rokem a utváí kolektiv rodi ješt ped tím, než dti pijdou do první tídy. Rodie se úastní akcí tídy (napíklad výlety, exkurze, školy na snhu a podobn) a také nkteré vci vymýšlejí a organizují sami.na druhém stupni jsou dti samostatnjší, spolupráce už není tak intenzivní. Rodie mají zájem, co se ve škole dje a jsou asto ochotni pomoci škole. Spolupráce se zizovatelem je na velmi dobré úrovni. S odborem školství, sociálních vcí a zdravotnictví Msta eský Krumlov ešíme vci, které se týkají údržby školy, rozpotu na mzdy a ONIV i nových zákon, pedpis a vyhlášek. Spolupráce s ostatními institucemi a partnery pedagogicko psychologická poradna, Spirála, odbor pée o dti a mládež, knihovna, muzeum, základní umlecká škola, Dm dtí a mládeže, eský ervený kíž, Policie R, Mstská policie Hasiský záchranný sbor, Stedisko ekologické výchovy Šípek, Informaní stedisko NP Šumava ve Stožci, Centrum pro pomoc dtem a mládeži,vojenský újezd Boletice, PRO-SPORT eský Krumlov. Prezentace na veejnosti : Všechny zprávy a novinky z naší školy uveejujeme na našich webových stránkách Nepravideln pispíváme do místních novin. Poádání akcí oznamujeme vyvšováním plakát, pop. pozvánkami.

10 8. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí a další kontroly V listopadu 2007 byla provedena inspekce ŠI zamená na vedení školské dokumentace vetn údaj o žácích školy a dodržování školského zákona. V závrené zpráv je konstatováno, že škola vede povinnou dokumentaci v souladu s pedpisy a editelka školy ádn plní povinnosti vyplývající ze školského zákona. Výroní zpráva za rok 2007/08 byla projednána s pracovníky školy dne a o výsledky opravných zkoušek doplnna dne Usnesením.12/08 z výroní zprávu schválila Školská rada ZŠ eský Krumlov, Plešivec Mgr.Jaroslava Neumannová editelka školy

11

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 / 2007 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Plán práce školy. ve školním roce 2006/2007. Schváleno na pedagogické rad dne

Plán práce školy. ve školním roce 2006/2007. Schváleno na pedagogické rad dne Plán práce školy ve školním roce 2006/2007 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2006 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy 1 Schze pedagogické rady Schze pedagogické rady svolává a ídí editel školy,

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2013/2014 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Odborné uilišt a Praktická škola Plze Vejprnická 56, Plze

Odborné uilišt a Praktická škola Plze Vejprnická 56, Plze Odborné uilišt a Praktická škola Plze Vejprnická 56, 318 00 Plze Výroní zpráva školy za školní rok 2009/2010 Obsah: I. Zpráva o innosti školy II. Zpráva o hospodaení školy V Plzni dne 23. záí 2010 Mgr.

Více

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006 1 Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Název : Gymnázium,Rumburk,Komenského 10, píspvková organizace 2 Sídlo : Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více