Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011"

Transkript

1 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 tel./fax Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy : 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2010 / Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdlávání. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník. 7. Zapojení školy do mezinárodních program, vzdlávání v rámci celoživotního uení, údaje o grantech 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím, prezentace na veejnosti 9. Výsledky inspekní innosti provedené ŠI 10. Základní údaje o hospodaení školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 Sídlo školy : eský Krumlov Právní forma : píspvková organizace právní subjektivita od IO IZO Datum zaazení do sít škol : Zizovatel : Msto eský Krumlov právní forma : obec, IO Adresa : Námstí Svornosti 1

2 eský Krumlov Souásti školy : Školní družina ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní klub ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO Školní jídelna ZŠ eský Krumlov Plešivec 249 IZO editelka školy : Mgr.Jaroslava Neumannová Telefon / fax : E mail : Typ školy : Úplná s devíti roníky Spádový obvod školy : Plešivec, sídlišt Plešivec, Nové Spolí, Slupenec Rada školy : rodie : Jitka Bicková Petr Nmec uitelé : Mgr. Jitka Novotná Mgr. Petr Ondich zizovatel : Zbynk Toman (od Bohumil Florián) Romana Šolcová 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2010/2011 Vzdlávací program, podle nhož škola vyuovala : Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka podle Školního vzdlávacího programu ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249 ve všech ronících, pouze v pátém roníku škola uila podle vzdlávacího programu Základní škola, j /96-2. Naše škola se snažila naplnit podmínky, aby získala statut školy se sportovními tídami. se zamením na hokej. V tomto školním roce jsme mli hokejové tídy zastoupeny pouze v 7. a 9. roníku. Funkci hlavního trenéra vykonával pan Tomáš Ulman. Chlapci v hokejových tídách spolen trénují ped zaátkem výuky a brzy po vyuování, navíc mají ti hodiny sportovní výchovy.

3 Spolupráce s hokejovým klubem nebyla vždy v souladu s potebami školy. Situace se rok od roku zhoršuje. Problémem je nedostatek chlapc se zájmem o hokej. V popedí zájmu zstávají jazyky, výchova ke zdravému zpsobu života, pohybové aktivity, vztah ke kultue, k mstu a k životnímu prostedí. Zvláštní pozornost byla vnována oblasti mezilidských vztah. Nabízíme výuku anglitiny, nminy. Zájem je pedevším o anglitinu ( na prvním stupni byly letos dva kroužky), mén o nminu. Povinn volitelné pedmty roník : Nmecký jazyk Sportovní výchova Sportovní výchova se zamením na hokej Praktika z biologie Základy administrativy Technická praktika Informatika je podle ŠVP vyuována jako samostatný pedmt v 6. až 9. roníku. Ve školním vzdlávacím programu je vtší prostor pro výuku ve školních dílnách a na pozemku, v osmém a devátém roníku jsou pracovní innosti zameny na základy techniky a na pípravu pokrm. Environmentální výchova vychází z metodického pokynu MŠMT a je pizpsobena podmínkám školy. Hodn jsou využívány výukové programy stediska ekologické výchovy Šípek. Nové možnosti jsou ve spolupráci se stediskem ekologické výchovy Dípatka v Prachaticích, které již druhý rok s dobrými zkušenostmi využily tetí tídy. Své místo v environmentální výchov má letní uebna postavená v areálu školy, rezervy jsou ve využití školní dendrologické stezky. Na škole pracují dva kroužky s pírodovdným zamením pírodovdný na 1. stupni a rybáský kroužek, ve kterém jsou dti z 1. i 2.stupn. Ve školním roce 2010/2011 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili rozvíjet trendy minulých let. Pracovníci školy absolvovali adu seminá a školení, kterými se snaží napomoci novým smrm ve školství. Všichni pedagogití pracovníci absolvovali seminá Dr.Martínka s názvem Agresivita a šikana. Úast na další semináích a školeních se týkala výuky cizích jazyk, etické výchovy, fyziky a metod práce s dtmi na 1.stupni školy. ada vyuujících se úastnila v rámci projektu EU peníze školám školení k práci s interaktivní tabulí. V programu metodických sdružení na 1. i 2.stupni se uitelé vyjadují k práci podle ŠVP, ale i k dalším innostem školy, napíklad pomoci zaínajícím uitelm, práci s integrovanými žáky, podpoe talentovaných žák, píprav vzájemných hospitací a podobn. Ob oddlení školní družiny tradin vykonávají dobrou práci s pitažlivou náplní pro dti. Školní klub se nauili postupn a rádi využívat žáci i z 2.stupn. K užitenému naplnní volného asu dtí pisply zájmové kroužky, jejichž nabídka v podmínkách školy je nadstandardní:

4 Orientální tance (6.-9.tída) Rybáský (1.-9.) Stolní tenis (3.-9.) Hra na kytaru (1.-5.) Pírodovdný (1.-5.) Pvecký sbor (1.-5.) Šachy (1.-9.) Florbal (1.-5.) Anglitina pro 1.tídy Anglitina pro 2.tídy Gymnastický (1.-5.) Dyslexie (1.-5.) Kroužky ŠD Keramika I a II. Fotografický Práci s integrovanými dtmi, s dtmi s výchovnými problémy i s dtmi s poruchami uení se vnovali ve zvýšené míe výchovní poradci a vedení školy. Pi ešení problém nám významn pomáhala psycholožka Šárka Miková a PPP. Pítomnost dtí s autismem vyvolala potebu asistent pedagoga. Dv asistentky pracovaly ve dvou druhých tídách a jejich práce byla užitená a pínosná. Projekt EU peníze školám jsme využili pro zajištní dalších dvou asistent ve tídách s vtším potem žák, kteí podporu asistenta také potebují. Z eskobudjovické Arpidy pešel do tetí tídy chlapec s tlesným postižením. Také on pracuje s pomocí asistentky. Na základ dobrých zkušeností z minulých let škola uskutenila projekt Naneisto pro žáky budoucích prvních tíd a jejich rodie. Projekt vedly autorka projektu Šárka Miková a další zkušená lektorka Kateina Sládková, na projektu spolupracovaly také uitelky, které budou od záí v prvních tídách. Úkolem tohoto projektu je : - poskytnout dítti delší as na to, aby si zvyklo na nové prostedí, budoucí paní uitelku a spolužáky - ovit si, zda je dít dostaten zralé - získat návody k domácí píprav, seznámit rodie s výchovnými postupy a snadnji mu porozumt - navázat spolupráci s budoucí uitelkou dítte Projekt probíhal v deseti setkáních od února do kvtna v odpoledních hodinách. Úast rodi i dtí byla po celou dobu veliká a celý projekt má mezi rodii znaný ohlas. Za prostedky získané mstem eský Krumlov v ROP Jihozápad byla na jae 2011 zahájena rekonstrukce venkovních sportoviš volejbalové kurty ve školním areálu a víceúelové hišt nad školou. 3. Pehled pracovník školy Pracovník Vzdlání Uitelka Maleková Iveta VŠ : Nš

5 Uitelka Josífková Olga VŠ : Nš - Spec. ped., výchovné poradenství Uitelka Bártová Jitka VŠ : Nš Hv Uitelka Forstová Jitka VŠ: Nš Uitelka Matj Bohuna. VŠ: Nš Uitelka Sáková Božena VŠ: J - Hv Uitelka Hegrová Eva VŠ: Nš Uitelka Kalivodová Martina VŠ: Nš Uitelka Chadimová Petra VŠ Nš (po PN a nástupu na MD Šafaíková Simona) Uitelka Gallistlová Dana VŠ: Nš - Hv Uitelka Koubová Lenka VŠ: Nš Uitelka Drechslerová Linda VŠ: Aj Uitelka Ambržková Jana VŠ: j-aj Uitelka Novotná Jitka VŠ: Bi Tv Uitel Louženský Jan VŠ: Ch ZT Uitel Bohá Lukáš VŠ: Tech. Tv Uitel Nejedlý Radek VŠ: TV Uitelka Nováková Marie VŠ: J Hv, kurz umožující výuku NJ Uitelka Skíilová Jaroslava VŠ: RJ Hv AJ Uitel Ondich Petr VŠ: F Informatika Uitel Škorpík Martin VŠ: M Z Uitelka Menošíková Helena VŠ: J-Ov Uitelka Klímová Veronika VŠ Z - D Zástupce editelky Florián Bohumil VŠ: Bi Zzv editelka Neumannová Jaroslava VŠ: Nš Tv, výchovné poradenství Vychovatel Kouba Lukáš ÚSO Vychovatelka Maršánová Hana ÚSO Vychovatelka Schwarzová Eva ÚSO Úetní Nográdyová Hana ÚSO Vedoucí školní jídelny Vávrová Libna ÚSO Další pracovníci : 4 uklizeky, školník, 5 kuchaek Nemocnost pracovník byla nadprmrná, vždy byl nalezen odpovídající zástup. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tíd se konal Spádové obvody základních škol byly stanoveny mstskou vyhláškou. Poet dtí u zápisu : 53 poet žádostí o odklad školní docházky : 5 Poet žák v budoucích prvních tídách : 48 (zapoítány i dti po loském OŠD) Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhovno, všechny obsahovaly náležitá doporuení.

6 5. Výsledky vzdlávání Prmrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,55. Žák, kteí prospli s vyznamenáním, je 184. Na druhém stupni neprosplo 11 žák. 7 žák opakuje roník, jedna žákyn postupuje do dalšího roníku a dva žáci prospli po opravných zkouškách. Škola poskytuje péi i integrovaným dtem podle pokyn pedagogicko psychologické poradny. Se všemi integrovanými dtmi se pracuje podle plánu a smlouvy mezi žákem, uitelem a rodii. V letošním roce bylo na škole 21 integrovaných žák. Jeden žák ml povoleno individuální vzdlávání. Pozornost se vnuje také nadaným žákm i v dob mimo vyuování (píprava na soutže, pijímací zkoušky). Každý uitel má své konzultaní hodiny, kdy mohou pijít žáci i rodie. Pípady záškoláctví a vážné porušování školního ádu jsme ešili ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MÚ (oddlení sociáln právní ochrany dtí).metodik prevence na 2.stupni byl dlouhodob nemocný, všechny problémy byly ešeny ve výchovné komisi. Jedna žákyn z páté tídy byla dlouhodob v základní škole pi léebn v Opaanech, žákyn deváté tídy absolvovala diagnostický pobyt v DDÚ Homole. Drobné kázeské problémy nebyly píliš asté. Nepíjemné je obasné niení vcí, kdy je velmi obtížné najít viníka (dvee na WC, šatní dvíka, lavice, tabule a podobn). Umístní žák v soutžích a pedmtových olympiádách Florbal-okresní kolo hoši Basketbal-okresní kolo hoši Atletický tyboj Plavecká olympiáda 2.místo ve IV.kategorii 1.místo ve IV.kategorii 2.místo David Kotek (6.t.) bh na 800 m 2.místo Michal Kozák (8.t.) bh na 1000 m 2.místo Eliška Tomková (8.t.) bh na 800 m 1.místo Tichý Tomáš (7.t.) 1.místo Gutwirthová Valentýna (7.t.) 1.místo štafeta dívky ve III.kategorii 1.místo štafeta hoši ve III.kategorii (polohovka) 2.místo štafeta hoši ve III. kategorii 2.místo Gallistlová Pavla (6.t.)

7 2.místo Closse Victoria 2.místo štafeta dívky ve III.kategorii (polohovka) 3.místo Toman Radek (7.t.) 3.místo Bodláková Agáta (5.t.) 3.místo Schwarz Jan (7.t.) Šachy Krajský pebor dtí kat H10 Turnaj šachových nadjí do 9let 1.místo Lukáš Dolanský (3.t.) 1.místo Lukáš Dolanský Konverzaní soutž v Aj OK - I.A 1.místo Mirek Smeke (7.t.) Výtvarná soutž dtského oddlení Mstské knihovny v eském Krumlov Ocenni: Hajsák Radek (7.t.) Schwarz František (7.t.) Jílek Filip (7.t.) Finanní gramotnost - okresní kolo v I.kategorii ZŠ Krajské kolo v I.kategorii ZŠ Den plný prevence Zlatá udice okresní kolo 1.místo družstvo 9.tíd 3.místo družstvo 9.tíd 2.místo v kategorii 3.-5.tíd 3.místo družstva (lenem Vít Gallistl 6.t. a Rudolf Varga z 5.t.) Údaje o pijímacím ízení Povinnou školní docházku ukonilo v deváté tíd 29 žák a v osmé tíd jeden žák. Žáci, kteí vyšli z nižší než deváté tídy pokraují dále na odborných uilištích. Žáci devátých roník : Gymnázium. Krumlov 2 Gymnázium UDUCAnet.Budjovice 1 SPŠ stavební.budjovice 1 SZŠ veterinární.b. 2 SOŠ obchodní Husova.Budjovice 1 SZŠ a SOU.Krumlov 11 Gymnázium a SOU Kaplice 2 SOŠ Velešín 3 ISŠ stavební.budjovice 1 SŠO Knžskodvorská.Budjovice 1 SOŠ a SOU Písek 1 VOŠ lesnická Písek 1

8 Na víceletá gymnázia : VOŠ Sezimovo Ústí 1 VOŠ pedagogická Prachatice 1 z pátého roníku - hlásili se 9 pijati 9 ze sedmého roníku - hlásilo se 2 pijato 2 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Hlavní aktivity v oblasti dalšího vzdlávání pedagogických pracovník se soustedily na realizaci školního vzdlávacího programu. Pracovníci školy absolvovali adu seminá a školení, kterými se snaží napomoci novým smrm ve školství. Všichni pedagogití pracovníci absolvovali seminá ke vzdlávání žák k agresivit a šikan, úast na další semináích a školeních se týkala výuky cizích jazyk, fyziky, etické výchovy, práce s interaktivní tabulí a metod práce s dtmi na 1.stupni školy Olga Josífková ukonila studium výchovného poradenství. Vychovatelé Lukáš Kouba a Eva Schwarzová absolvovali studium urené pro asistenty pedagoga. 7. Zapojení školy do mezinárodních program, vzdlávání v rámci celoživotního uení, údaje o grantech Druhým rokem díky podpoe msta se škola úastní v rámci programu celoživotního uení Comenius projektu partnerství škol. Jde o partnerství se školami v San Gimignanu a Meersburgu, grant poskytla Národní agentura pro evropské vzdlávací programy. Škola se v rámci programu Comenius podílí ješt na mezinárodním projektu vnovanému výuce matematiky na 1.stupni. Škola získala dotaci v rámci projektu EU peníze školám, která je erpána na realizaci tchto oblastí: 1. tenáská a informaní gramotnost 2. Prevence rizikového chování 3. Individualizace výuky cizích jazyk 4. Zapojení asistent pedagoga 5. Vzdlávání pedagog k finanní gramotnosti, v oblasti digitálních technologií a k rozvoji pírodovdné gramotnosti 6. Inovace výuky prostednictvím ICT

9 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím Vtšina uitel už používá nové metody i jiné pístupy k žákm. Je dobré, že uitelé sami mají zájem o zmnu své práce a tím zaínáme školu mnit. Nelze vynechat ani vychovatele a vychovatelku školní družiny, které mají ve svých oddleních spoustu nových nápad a inností. Svoji roli splnil i školní klub. Velmi pínosná je pomoc asistent pedagoga Co se podailo : - seznamovací pobyty 1.A a 1.B (Svatý Kámen), 6.B (Jarom) - exkurze muzeum Fotoateliér Seidel, Ars Electronica Center v Linci, Památky v Praze, Stezka v korunách strom v Bavorském národním parku - kurz finanní gramotnosti pro 9.tídy - programy k bezpenosti dtí nap. Den plný prevence, Programy k dopravní výchov s DDM a Mstskou policií - úast ve výtvarných programech v Boud - adventní trhy a dílny k Adventu - vánoní spaní ve škole - koncert souboru Myšlenka a zpívání v kostele Sv.Ludmily v Praze - uspoádat 7. školní ples pro rodie a bývalé absolventy školy - škola na snhu tídy 5.A - pokraovat v projektu mezinárodní spolupráce škol - San Gimignano, Meersburg - netradiní zápis do prvních tíd - Naneisto pro budoucí prváky a jejich rodie - úast na akci Kouzelný Krumlov - využití interaktivního hišt - výjezdy tíd na 1.stupni i 2.stupni - podíl B.Matj a dalších vyuujících na 1.stupni v programu Comenius - programy pipravené o.s. Helpík - úast v projektu ervená stužka na pomoc boje proti AIDS - spolené projekty : v prvním pololetí vánoní dílny a jarmark pro 1. i 2.stupe ve 2.pololetí projekt ke Dni Zem pro 1.stupe a Krumlov v dob Rožmberk pro tídy na 2.stupni - programy SEV Šípek, p.pípala z MP, - patronát 9.tíd nad prvními tídami - sportovní turnaje a soutže na škole - provoz pjovny lyží a lyžaského vybavení - zapojení dtí do olympiád a sportovních soutží - pedávání pamtních list deváté tíd ve spolupráci s místostarostkou J.Zikmundovou - využívat multimediální technologie ve výuce - vzájemné hospitace na 1.i 2.stupni - realizovat plánované aktivity v rámci EU peníze školám - spaní ve škole na konci školního roku

10 Námty pro práci v píštím školním roce Krom tradiních vcí, které se nám osvdily : - pracovat podle školního vzdlávacího programu a podle poteby ŠVP zkvalitovat a doplovat - pracovat se standardy pro základní vzdlávání - realizovat projektový zámr v programu EU peníze školám - stále pracovat na zmn školy - spolupracovat s mateskými školami a nkteré vci penést do výchovn vzdlávací práce na prvním stupni - pokraovat v projektovém vyuování školní projekt, tídní projekty - zaadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovn vzdlávacího procesu - pokraovat ve vzájemných hospitacích u zaínajících uitel i na 2.stupni - snažit se provádt hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž používat pi práci s dtmi - využívat pravidelné tídnické hodiny - zabývat se pípravou dalších dílen - vnovat pozornost relaxaním technikám, psychohygien a regeneraci sil uitel - utužovat kolektiv pracovník školy - propracovat systém výjezd tídních kolektiv na 1. a 2.stupni Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodii je na prvním stupni velmi dobrá, hodn pomáhá projekt Naneisto, který bží na naší škole již jedenáctým rokem a utváí kolektiv rodi ješt ped tím, než dti pijdou do první tídy. Rodie se úastní akcí tídy (napíklad výlety, exkurze, školy na snhu a podobn) a také nkteré vci vymýšlejí a organizují sami.na druhém stupni jsou dti samostatnjší, spolupráce už není tak intenzivní. Rodie mají zájem, co se ve škole dje a jsou asto ochotni pomoci škole. Spolupráce se zizovatelem je na velmi dobré úrovni. S odborem školství, sportu a mládeže a odborem sociálních vcí a zdravotnictví Msta eský Krumlov ešíme vci, které se týkají údržby školy, rozpotu na mzdy a ONIV i nových zákon, pedpis a vyhlášek.velmi dobrá je rovnž spolupráce s oddlením sociáln právní ochrany dtí pi ešení problém s žáky a jejich rodii.

11 Spolupráce s ostatními institucemi a partnery pedagogicko psychologická poradna, Spirála, knihovna, muzeum, základní umlecká škola, Dm dtí a mládeže, eský ervený kíž, Policie R, Mstská policie, Hasiský záchranný sbor, Stedisko ekologické výchovy Šípek, Stedisko ekologické výchovy Dípatka v Prachaticích, o.s. Prevent Strakonice, Centrum pro pomoc dtem a mládeži, PRO-SPORT eský Krumlov. Prezentace na veejnosti : Všechny zprávy a novinky z naší školy uveejujeme na našich webových stránkách Nepravideln pispíváme do místních novin. Poádání akcí oznamujeme vyvšováním plakát, pop. pozvánkami. 9. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí a další kontroly Poslední inspekce byla provedena v kvtnu Inspekce ŠI byla zamena na hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání, na realizaci školního vzdlávacího programu v souladu s právními pedpisy. V závrené zpráv je konstatováno, že škola ve sledovaných oblastech dosahuje požadovaného stavu. Další kontroly provádla HS ve školní stravovn nebyly shledány žádné nedostatky. 10. Základní údaje o hospodaení školy Dotace od Mstského úadu ,- Dotace od Krajského úadu ,- Mzdové náklady ,- Odvody na soc. a zdrav. pojištní ,- Nkteré vybrané provozní náklady: Spoteba tepla ,68 Spoteba elektrické energie ,60 Vodné a stoné ,70 Uebnice a uební pomcky ,40 Výsledkem hospodaení školy je zisk ,97 K. Náklady na investice byly erpány z fondu reprodukce investiního majetku (poízení nového serveru pro poítaovou sí školy a nákup nového kotle pro školní jídelnu ,- K).

12 Výroní zpráva za rok 2010/11 byla schválena na pedagogické rad dne Usnesením. 2a/11 výroní zprávu schválila Školská rada ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249 na jednání školské rady dne Mgr.Jaroslava Neumannová editelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více