Zahranièní periodika v CASLIN -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahranièní periodika v CASLIN -"

Transkript

1 zpøístupòování zdrojù výpùjèkou originálu, meziknihovními službami, zprostøedkování pøístupu k plným textùm elektronicky publikovaných dokumentù u vydavatelù prostøednictvím nákupu licencí VISK9 Souborný katalog ÈR - provoz Souborný katalog ÈR je základním národním informaèním zdrojem pro obèany a instituce, který udržuje pøehled o dostupnosti jednotlivých informaèních pramenù (kdo, co a kde má ve svých fondech). Na základì souborného katalogu dochází k optimálnímu využití dokumentù z knihovních fondù, racionalizaci pøi jejich získávání a zpøístupòování jak na místì, tak i meziknihovními službami vèetnì elektronického dodávání dokumentù. Zároveò se souborný katalog stává i dalším racionalizaèním faktorem práce veøejných knihoven pøi zpracování získávané literatury. Dobøe fungující souborný katalog je jedním ze základních pøedpokladù rozvoje služeb veøejných knihoven a služeb veøejnosti. Do rozvoje souborného katalogu a vývoje specifických programových nástrojù (de facto celého prostøedí katalogu) a na nákup výpoèetní techniky pouze pro tento úèel bylo vìnováno velké množství finanèních prostøedkù mj. i v rámci projektù výzkumu a vývoje. Národní knihovna ÈR provozuje souborný katalog, aniž by k tomu mìla vytvoøeny zvláštní finanèní zdroje, t. è. díky grantùm výzkumu a vývoje, které však konèí rokem Pro Národní knihovnu ÈR pøedstavuje souborný katalog zátìž nad rámec využitelných kapacit, nebo souborný katalog zahrnuje daleko vìtší škálu dokumentù - druhovou i provenienèní - než bývalá centrální evidence zahranièní literatury. Zpracoval: Michal Hora 19. kvìtna 2000 Zahranièní periodika v CASLIN - Souborném katalogu ÈR Definice seriálu v publikaci Záznam pro souborný katalog 1) Vše, co pokraèuje a nemá pøedem stanovený poèet èástí a/nebo má stanovenou periodicitu, se pokládá za seriál. Do kategorie seriálù spadají pravá i nepravá periodika a edice (popisované shora, nikoli jednotlivé monografie v nich vydávané). Monografie jsou pouze jednodílné dokumenty a dokumenty s vydavatelsky pøedem deklarovaným poètem èástí. Jednou ze tøí bází CASLIN - Souborného katalogu ÈR je báze zahranièních periodik (KZP), která obsahuje zahranièní periodika uchovávaná ve fondech ústøedních a státních vìdeckých knihoven, vìtšiny vysokoškolských knihoven, knihoven ústavù AV ÈR, øady lékaøských knihoven a knihoven dalších institucí v ÈR a samozøejmì ve fondu Národní knihovny ÈR. V lednu 2000 báze obsahovala cca záznamù zahranièních periodik, poèet záznamù však rychle roste díky postupující retrokonverzi. Základem báze se stala hlášení CEZL (celostátní evidence zahranièní literatury) od roku 1993 zpracovávaná elektronicky v systému CDS/ISIS. Aktualizace dat odbìru zahranièních periodik v knihovnách probíhá prùbìžnì. U velkých knihoven (Národní knihovna ÈR, ústøední knihovny a státní vìdecké knihovny) byly údaje o odbìru periodik aktualizovány roènì, v pøípadì vysokoškolských knihoven a knihoven akademie vìd jednou za dva roky. Ostatní knihovny byly žádány o aktualizaci rovnìž zhruba ve dvouletých intervalech. V roce 1999 se podaøilo obeslat všechny ústøední, vysokoškolské a státní vìdecké knihovny, ale i odborné a veøejné knihovny, které mìly nahlášeno alespoò 10 odebíraných titulù. Je potìšitelné, že zhruba 80 % soupisù se vrátilo vyplnìných a údaje z nich byly do báze zpracovány. Od konce roku 1999 jsou zpracovávána hlášení pro rok 2000 (knihovny hlásí periodika objednaná na daný rok). Velkou èást báze (zhruba dvì tøetiny) pøedstavují údaje zpracované v rámci retrokonverze retrospektivního souborného katalogu zahranièních periodik (RKZP), který pøedstavuje unikátní zdroj informací o uložení zahranièních periodik v èeských knihovnách od nejstarších dob do roku Jde o lístkový katalog, který byl retrospektivnì zpracován v Národní (tehdy Státní) knihovnì ÈR v letech Záznamy jednotlivých titulù jsou uloženy v obálkách, v nichž má každý odbìratel svùj lístek s údaji o odbìru. Dnes je katalog ve velmi špatném fyzickém stavu. Protože však je pro služby, zejména meziknihovní a referenèní, velmi cenný (úspìšnost pøi vyhledávání se odhaduje na 80 %), bylo již v roce 1993 rozhodnuto o pøevedení celého souborného katalogu zahranièních periodik do elektronické podoby. Retrokonverze je financována prostøednictvím grantových finanèních prostøed- NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è

2 kù. V roce 1997 byla dokonèena retrokonverze záznamù periodik s vroèením od roku 1965 do roku Od poloviny roku 1998 je retrokonverze realizována díky projektu Efektivní zpøístupnìní informací o dostupnosti zahranièních èasopisù na území ÈR, který Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR pøijalo v rámci programu Rozvoj informaèní infrastruktury pro výzkum a vývoj a zahrnuje zpracování periodik od nejstaršího období do roku Pøedmìtem øešení projektu je problematika zpøístupnìní informací o dostupnosti zahranièních èasopisù v knihovních fondech ÈR. Jako nejvhodnìjší se jevilo zpracovávat záznamy po èasových vrstvách. V pøípadì nedostatku finanèních prostøedkù by tak v katalogu byly zpracovány ucelené èasové vrstvy a nikoli torza abecedy. Zpracování záznamù RKZP probíhá ve tøech fázích: n existující záznamy v bázi ZP-Zahranièní periodika jsou doplnìny údaji o lokaci a letech odbìru n chybìjící záznamy jsou 1. buï naèerpány z báze ISSN (vyhledání záznamu, naèerpání do pomocné báze a s pomocí konverzního programu pøeèerpání do báze ZP), 2. nebo ruènì doplnìny do báze. Tomu pøedchází provìøení všech obálek: ovìøení titulu, pøevedení lokaèních znaèek odbìratelù do souèasné podoby sigel, ovìøení existence uvedených institucí, ovìøení uchovávání periodik vùbec, vylouèení slovenských institucí, které po rozdìlení státu patøí do kategorie zahranièních knihoven. Celý katalog RKZP obsahuje zhruba záznamù. V souèasné dobì lze již velkou èást záznamù nalézt v bázi ZP (cca 3700 titulù je ze století). Zbývající záznamy je tøeba bibliograficky a lokaènì zpracovat, vytvoøit katalogizaèní podklad a uložit do báze KZP-Zahranièní periodika. Údaje o odbìru, které byly pøevzaty z tohoto katalogu, nejsou vìtšinou ovìøeny knihovnami a nemusí odpovídat souèasnému stavu fondù knihoven. Jde o údaje od nejstarších dob do roku Velký nárùst poètu titulù v bázi, právì díky retrokonverzi, dokládá skuteènost, že v roce 1995 obsahovala záznamù oproti dnešním Jak už bylo uvedeno výše, v roce 1999 byly aktualizovány údaje o odbìru zahranièních periodik všech ústøedních knihoven, vìtšiny vysokoškolských knihoven, státních vìdeckých knihoven, velké èásti knihoven Akademie vìd a i údaje menších knihoven, které odebírají alespoò deset titulù zahranièních periodik. Údaje o periodikách Národní knihovny ÈR zpracovává oddìlení periodik NK ÈR prùbìžnì. Na rozdíl od pøedcházejících let probíhala aktualizace v roce 1999 tak, že knihovny upravovaly soupis periodik vytištìný z báze KZP, který obsahoval tituly oznaèené v pøedchozím hlášení jako odebírané/objednané. Podaøilo se tak získat údaje nejen od knihoven pravidelnì spolupracujících s oddìlením souborných katalogù, ale i od knihoven, které kontakty s OSK neudržovaly. Protože jsme souèasnì se soupisy rozesílali formuláø k aktualizaci alespoò základních informací o knihovnì, byly rovnìž aktualizovány údaje v bázi Adresáø knihoven a informaèních institucí ÈR, který je budovaný jako souèást souborného katalogu CASLIN. Báze KZP-Zahranièní periodika je zatím stále budována v systému CDS/ISIS a v pravidelných, pøibližnì tøítýdenních intervalech konvertována do systému Aleph. Pøístupná je uživatelùm na internetu na URL Obsahuje zahranièní periodika, vèetnì slovenských titulù, u nichž je odbìr uvádìn od roku 1993 (tedy od rozdìlení Èeskoslovenska). Záznam obsahuje základní údaje - název periodika, ISSN, místo vydání, název vydavatele, zemì vydání, variantní názvy, název èasopisu pøedcházejícího/následujícího, jazyk periodika a tøídník MDT. V bázi lze vyhledávat pomocí rejstøíkù, v nichž lze použít následujících indexù: názvy korporace ISSN K vyhledávání lze použít selekèních termínù, kde jsou k dispozici: slova z názvù slova z názvù korporací (vydavatelù) ISSN MDT zemì vydání jazyk dokumentu V abecedním rejstøíku názvù jsou øazeny též klíèové názvy pøevzaté z báze ISSN bez úprav, tj. bez diakritiky. Zkratky jsou oddìleny teèkami a názvy jimi zaèínající jsou v abecedì pøedøazeny. 106 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è. 2-3

3 Do konce roku 1999 byly roky odbìru uvádìny ve dvou polích: Ve fondu (od roku 1991) a Retro (od nejstarších dob do roku 1990). Toto rozdìlení, které vzniklo z provozních dùvodù v poèátku budování báze, ztratilo opodstatnìní, a tak koncem roku oddìlení automatizace NK ÈR zpracovalo program na spojení obou údajù. Nyní jsou údaje o odbìru uvedeny v jednom poli pod návìštím Ve fondu. Knihovny jsou uvádìny siglou (šestimístný kombinovaný znak složený ze tøí písmen a tøí èísel, jež slouží k pøesné identifikaci knihovny). Dešifrování sigly 2) umožòuje pøechod do báze ADR, zatím bohužel jen pøes zmìnu báze dat. Roky odbìru periodika jsou oznaèeny pomlèkou souèasnì s údajem o roku aktualizace, tj. ve kterém roce byly do báze zaneseny údaje získané na základì informací dané knihovny. Pokud je odbìr nejistý (dary, výmìna ap., pøípadnì skluz) je za pomlèkou otazník, v pøípadì vìtších skluzù je tento údaj uveden slovnì. Ukonèený odbìr nebo období, ve kterém knihovna èasopis získávala, je vyznaèeno uzavøeným intervalem (napø ). V záznamu je rovnìž uvádìna signatura, pokud ji knihovna uvedla ve svém hlášení, stejnì jako doba, po kterou knihovna èasopis uchovává ve svém fondu. U nìkterých údajù o odbìru není uveden rok aktualizace - to znamená, že údaje knihovny se právì zpracovávají a aktualizace hlášení není dokonèena (tento údaj se do báze dostává u všech záznamù dané knihovny najednou pomocným programem). Jde vìtšinou o tituly novì nahlášené nebo o obnovený odbìr periodika. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è

4 Pøi vyhledávání podle ISSN lze v bázi najít i všechny návazné èasopisy. Po vyhledání titulu jsou v pøehledu uvedeny pøedcházející/následující tituly, pøi podrobnìjším zobrazení jsou návazné tituly uvedeny v záznamu pod návìštím Pøed. název nebo Násl. název. Pokud se toto propojení nezdaøí, buï pøedcházející/ následující titul v bázi chybí (žádná knihovna èasopis nemá nebo jej nenahlásila), nebo nebyl dosud propojen (v návazném záznamu chybí ISSN nebo je uvedeno chybnì, není uveden pøesný název ap.). Tyto úpravy patøí k dalším úkolùm správce dat. Vyhledané záznamy si lze poslat na ovou adresu uživatele. Kontakt na knihovnu, která periodikum/seriál vlastní, získá uživatel v bázi ADR-Adresáø knihoven a institucí ÈR, kde je uvedena nejen adresa a telefon, ale i knihovny. Pokud jsou v záznamu i webovské stránky knihovny, jsou dostupné pøímo z adresáøe pouhým kliknutím na pøíslušný symbol. Souèasnì s aktualizací dat o odbìru se správce snaží o redakci celé báze. Jde o podchycení návaznosti ve vydávání jednotlivých titulù, doplnìní názvù a ISSN pøedcházejících /navazujících titulù, o správnost uvádìných ISSN, o snižování duplicit záznamù, které v bázi vznikly pøedevším v první fázi, kdy byly èerpány záznamy z nìkolika rùzných bází 3), o doplòování tøídníkù MDT ap. Základním vodítkem správnosti údajù je pøedevším mezinárodní báze ISSN na CD-ROM, i když ani ona není vždy pøesná, báze ZDB i soupisy periodik ULRICH S. V pøípadì, že se údaje neshodují, snažíme se konzultovat s knihovnou a údaje upravíme na základì jejího zpøesnìní nebo podle kopie titulního listu periodika. Nepodaøí-li se údaje z žádného zdroje získat, zùstávají v bázi struèné záznamy s názvem a nìkterým ovìøeným údajem a se siglou knihovny, která èasopis odebírá, vèetnì nahlášených rokù odbìru. Souèástí záznamu je i poznámka, která upøesòuje a doplòuje záznam o informace užiteèné pro uživatele i službu MVS. Od letošního roku je souèástí záznamu i adresa elektronické podoby periodika na internetu. Jak bylo uvedeno v úvodu, aktualizace odbìru zahranièních periodik je rozložena do nìkolika krokù. Knihovnám, které s oddìlením souborných katalogù NK ÈR spolupracují, je zaslán soupis periodik, které pøi poslední aktualizaci nahlásily jako odebírané. Do soupisu knihovny uvedou údaje o odbìru podle jednotné metodiky, kterou zasíláme souèasnì se soupisem. Novì objednané tituly nebo tituly, které v soupisu nejsou, uvedou knihovny na samostatný list, kde by mìlo být, kromì názvu, uvedeno ISSN pro pøesnou identifikaci periodika, zemì a místo vydání a vydavatel a samozøejmì roky odbìru (nebo pøedpokládaného odbìru). Dobøe zpracované údaje se pomìrnì snadno pøenesou do báze. U novì hlášených titulù je tøeba ovìøit, zda je titul již v bázi, a pøipsat siglu knihovny a odbìr nahlášený knihovnou, pøípadnì doplnit signaturu a dobu uchovávání periodika. Tituly, které v bázi nejsou, se ukládají na základì záznamù v bázi ISSN stejným zpùsobem jako u retrokonverze. Ne všechny knihovny však dodržují pokyny, které od nás dostanou, a pøistupují ke zpracování s invencí sobì vlastní. Soupisy zpracované efektivnì z pohledu knihovny jsou však pro aktualizaci údajù v bázi souborného katalogu pracnìjší, protože je nutné vyhledávat jednotlivé tituly (na rozdíl od zpracování soupisu, kdy se tituly odebírané jednou knihovnou vyhledají najednou a upravují se pouze zmìny v odbìru). Navíc ne vždy knihovny uvádìjí pøesné údaje (chybné ISSN, ISSN pøedcházejících titulù, rùzná místa vydání, rùzné podnázvy, variantní názvy ap.), které je tøeba jednotlivì vyhledávat a ovìøovat nejen v bázi KZP, ale i v ostatních zdrojích. Teprve po provìøení údajù jsou zaneseny údaje o odbìru periodika. Proto takto zpracovaná hlášení znaènì zpomalují celý proces aktualizace údajù v bázi. Pokud titul v bázi není, využijeme báze ISSN k ovìøení všech potøebných údajù o periodiku vèetnì pøípadných návazností na pøedcházející tituly i k doplnìní údajù o zaèátku/konci vydávání, periodicitì, znakù MDT a pøeneseme tyto údaje do báze KZP. Základními údaji o periodiku by mìly být údaje knihovny. Protože se však jednotlivá hlášení liší, stala se závazným zdrojem pro ovìøování údajù o periodiku báze ISSN. Nevyøešené rozpory jsou uvedeny v poznámce záznamu. 108 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è. 2-3

5 Vzhledem k velikosti báze zaèíná být systém ISIS v souèasné dobì pro budování báze omezujícím faktorem stejnì jako jeho technické možnosti. Další rozvoj báze, tj. zvýšení aktuálnosti informací o dostupnosti zahranièních èasopisù ve fondech knihoven ÈR vèetnì zkvalitnìní uživatelského pøístupu k tìmto informacím, je proto spojen s pøedpokládaným pøechodem pod systém ORACLE. Na závìr bych chtìla uvést, že hlášení o odbìru zahranièních periodik vychází stále z vyhlášky 110/65 Sb., o celostátní evidenci zahranièní literatury, nicménì nelze knihovny ke spolupráci nutit. Je potìšitelné, že s rostoucím rozvojem poèítaèové techniky a pøístupem knihoven na internet se spolupráce knihoven se souborným katalogem stále zlepšuje a rozšiøuje se i poèet knihoven, které se samy o spolupráci hlásí. A tak až budete hledat informaci o tom, zda je nìjaký zahranièní èasopis v nìkteré z našich knihoven, obra te se na Poznámky: 1) Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištìné seriály. Praha : Národní knihovna ÈR, 1999, s. 8. 2) Písmenná èást vychází z automobilových SPZ, èíselná èást vyjadøuje zaøazení knihovny z hlediska typu knihovny (BOD003:BO-Brno, D-vysokoškolská knihovna, 003-ústøední knihovna, KAG503:KA-Karviná, G-veøejná knihovna, 503-mìstská knihovna ap.). 3) viz Dvoøáková, Helena: Souborný katalog zahranièních periodik ve fondech knihoven ÈR aneb konverze a retrokonverze zase trochu jinak. Informaèní bulletin Národní knihovny ÈR, 1996, è. 21, s Dvoøáková, Helena: Od kartoték a soupisù CEZL k databázi v Internetu. Problémy konverze a retrokonverze. Národní knihovna, 8, 1997, è. 2, s Danuše Vyorálková Národní knihovna ÈR Nové èeské knihovnické normy Od roku 1991, kdy zaèal platit první polistopadový zákon o technické normalizaci, bylo z norem zpracovaných technickou komisí ISO/TC 46 zavedeno celkem 37 norem jako èeskoslovenské státní, pozdìji èeské technické normy (pøehled viz tab. 1). Z pùvodních ÈSN zùstává v platnosti pouhých 15, pøièemž u øady z nich se již pøipravuje pøevzetí obdobných ISO norem, které tyto normy postupnì nahradí. Proces zpracování èeských norem probíhá prakticky výluènì na základì pøebírání originálu - pøekladem a v nìkterých pøípadech dokonce schválením k pøímému používání (jedná se napø. o kódové soubory jednotlivých abeced pro výmìnu bibliografických informací, tedy o materiály, kde kromì názvu prakticky není co pøekládat). Možnost spolupracovat na redakci pøekladù je otevøená všem zájemcùm, kteøí se pøihlásí jako úèastníci do pøipomínkového øízení. Oficiálnì se úèastníkem pøipomínkového øízení mùže stát kdokoliv, kdo se po vyhlášení úkolu ve Vìstníku Úøadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pøihlásí ve stanoveném termínu zpracovateli normy. V poslední dobì se díky spolupráci s odborem knihovnictví Národní knihovny ÈR daøí rozvíjet alternativní organizaci pøipomínkového øízení tak, aby se jednotlivé standardy dostaly ještì pøed dokonèením do tìch skuteènì nejpovolanìjších rukou. V poslední dobì byly vydány tyto èeské verze norem ISO: ÈSN ISO Informace a dokumentace Ukazatele výkonnosti knihoven ÈSN ISO Informace a dokumentace Údaje o fondu Souhrnná úroveò ÈSN ISO 4 Informace a dokumentace Pravidla zkracování slov z názvù a názvù dokumentù ÈSN ISO Informace a dokumentace Bibliografické citace Èást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich èásti ÈSN ISO 3297 Informace a dokumentace Mezinárodní standardní èíslo seriálových publikací (ISSN) NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è

Nové èeské knihovnické normy

Nové èeské knihovnické normy Vzhledem k velikosti báze zaèíná být systém ISIS v souèasné dobì pro budování báze omezujícím faktorem stejnì jako jeho technické možnosti. Další rozvoj báze, tj. zvýšení aktuálnosti o dostupnosti zahranièních

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Paměťové instituce v CADR a SK ČR

Paměťové instituce v CADR a SK ČR Paměťové instituce v CADR a SK ČR Mgr. Jana Militká 30. 11. 2017 - CADR - Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR 1996 Adresář knihoven a informačních institucí (báze ADR) sloučeny databáze

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU OD LÍSTKOVÉHO KATALOGU K ON-LINE

SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU OD LÍSTKOVÉHO KATALOGU K ON-LINE SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU OD LÍSTKOVÉHO KATALOGU K ON-LINE Eva Svobodová Danuše Vyorálková, Národní knihovna ČR Zakládání nových knihoven a značné rozšiřování již starších knihoven v Československé

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY

Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY PRAHA 2003 Ministerstvo životního prostøedí Praha, 2003 ISBN 80-7212-231-2 Ing. Květoslava Remtová, CSc. ISO NORMY Obsah 1 Úvod...4 2 Normalizace na mezinárodní

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-77536/2004/0ZPNI/EIA/100-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 10.8.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

STANOU SE ONLINE ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová

STANOU SE ONLINE ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová STANOU SE ONLINE DOSTUPNÉ ELEKTRONICKÉ ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová Národní knihovna ÈR Úvod V rámci programu Ministerstva kultury ÈR Zpøístupòování a ochrana knihovních

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Prohlášení o ochranì osobních údajù.

Prohlášení o ochranì osobních údajù. Prohlášení o ochranì osobních údajù. Toto Prohlášení o ochranì údajù se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajù klientù, zákazníkù, dodavatelù, èi jiných obchodních partnerù plynoucích z obchodních

Více

Meziknihovní výpůjční služby a elektronické dodávání dokumentů využití v malých knihovnách

Meziknihovní výpůjční služby a elektronické dodávání dokumentů využití v malých knihovnách Meziknihovní výpůjční služby a elektronické dodávání dokumentů využití v malých knihovnách Karel Votípka Národní knihovna České republiky Regionální funkce knihoven, Plzeň 12.-13.10. 2011 Charakteristika

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Krčmařová Úvodem považuji za nezbytné uvést několik poznámek k projektu CASLIN jako takovému. V souvislosti se zrušením oddělení pro CASLIN v Národní knihovně

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

DUPLICITNÍ? Marie Paráková, Ústøední knihovna UK Petr Boldiš, ÚISK FF UK

DUPLICITNÍ? Marie Paráková, Ústøední knihovna UK Petr Boldiš, ÚISK FF UK JSOU ZAHRANIÈNÍ INFORMAÈNÍ ZDROJE ZPØÍSTUPÒOVANÉ V ÈR DUPLICITNÍ? Marie Paráková, Ústøední knihovna UK Petr Boldiš, ÚISK FF UK Èlánek byl zpracován v øíjnu 2001 na základì studie výstupu z grantu LI 002043

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

FAIR TRADE MÁ SMYSL!

FAIR TRADE MÁ SMYSL! Zdroj: NaZemi FAIR TRADE MÁ SMYSL! Farmáøi z kostarického družstva Llano Bonito se zapojili do fair trade. To jim garantuje minimální výkupní cenu, díky které si mohou dovolit investovat do moderních zpracovatelských

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Povinné lékaøské prohlídky

Povinné lékaøské prohlídky Povinné lékaøské prohlídky Èeský volejbalový svaz reagoval na platné zákony Èeské republiky a od nové sezóny, která zaèala 1.7.2015, vstoupil v platnost upravený Soutìžní øád volejbalu. V èlánku 12 tohoto

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

map Manažerský nástroj

map Manažerský nástroj 1/6 Technologie Nástroj využívá vlastní platformu pro analýzu e-mailové komunikace. Platforma jednak zajiš uje import mailù z uživatelských e-mailových schránek (Outlook, Thunderbird, IMAP, Gmail) a jednak

Více

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-464105/2006/00PNI/EIA/283-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.3.2007 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál.

Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál. Infomedia 98 Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál. Nová generace služeb elektronického vydavatelství ing Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha s.r.o. Èeská národní bibliografie

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Dokumenty. Mezinárodní deklarace k odevzdávání elektronických dokumentù do konzervaèního fondu

Dokumenty. Mezinárodní deklarace k odevzdávání elektronických dokumentù do konzervaèního fondu Dokumenty Mezinárodní deklarace k odevzdávání elektronických dokumentù do konzervaèního fondu Konference evropských národních knihovníkù / Svaz evropských vydavatelù (Conference of European National Librarians

Více

A PROPOJENÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMÙ S PLNÝMI TEXTY VÝCHODISKA A SOUÈASNÝ STAV

A PROPOJENÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMÙ S PLNÝMI TEXTY VÝCHODISKA A SOUÈASNÝ STAV KOOPERAÈNÍ SYSTÉM ÈLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE A PROPOJENÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMÙ S PLNÝMI TEXTY VÝCHODISKA A SOUÈASNÝ STAV Ivana Andìrová, Národní knihovna ÈR Úvod Informace o èláncích a zpøístupnìní obsahu èlánkù

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Centrální adresář knihoven

Centrální adresář knihoven Centrální adresář knihoven informace o stavu projektu Sloučení báze Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) a Evidence knihoven MK ČR (EK) Seminář Regionální funkce Pardubice 20.-21.10.2015

Více

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 30.12.2016 Nové služby ve VPK Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261562 Dílo je chráněno podle

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky KNIŽNICE SVAZEK 84 Ing. Michal Kříž Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Ing. Michal Køíž PRAKTICKÉ POMÙCKY A TABULKY PRO

Více

ADRESÁŘ KNIHOVEN A INSTITUCÍ ČR O VÁS A PRO VÁS

ADRESÁŘ KNIHOVEN A INSTITUCÍ ČR O VÁS A PRO VÁS ADRESÁŘ KNIHOVEN A INSTITUCÍ ČR O VÁS A PRO VÁS Danuše Vyorálková Zdenka Manoušková, Národní knihovna ČR Oddělení souborných katalogů v Národní knihovně ČR buduje bázi Adresář knihoven a institucí ČR (ADR)

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k zakázce mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázkách Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k výbìrovému

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH M P-O69262/2008/00PNI/EIA/518-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.06.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr:

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. SM HM P231835/2006/00PNI/EIN2012/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.9.2006 podle 7 zákona è.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více