03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA"

Transkript

1 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

2 OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06 oleje Sehran tandem z Moravy 08 téma Zamûfieno na bezpeãnost 10 rozhovor Jifií Barto ka Festival je bûh na dlouhou traè 12 partnefii Agropodnik Jiãín: Mistfii mnoha fiemesel 13 partnefii Autostop: Rodinn podnik 13 Aral karta ABB: Myslet globálnû, jednat lokálnû 14 anal za Nehodovost není náhoda 15 rady motoristûm Kurzy bezpeãné jízdy Milí ãtenáfii, doslova za dvefimi máme jubilejní 45. roãník Mezinárodního strojírenského veletrhu, na nûmï samozfiejmû nemûïe chybût ani znaãka Aral. Brnûnskému veletrhu se vûnujeme i v tomto ãísle Aral klubu, v nûmï souãasnû pfiiná íme profil na ich dvou moravsk ch obchodních zástupcû, ktefií vám budou na na em stánku dennû k dispozici. Také letos jsme pro vás pfiipravili prezentaci svého portfolia olejû a maziv té nejvy í kvality. Navíc vám pfiedstavíme zcela nov produkt stabilní emulzní obrábûcí kapalinu Aral Sarol 700 EP, která je díky svému sloïení velmi etrná k Ïivotnímu prostfiedí. Zapadá tak do celkové koncepce firemní politiky Aralu v oblasti bezpeãnosti, o níï se také mûïete doãíst v aktuálním Aral klubu. Doufám, Ïe si udûláte ãas a v Brnû nás nav tívíte. Budeme se na vás tû it. Roman Gregor, marketing oddûlení olejû a maziv Aral âr ARAL KLUB 03/2003 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4, V roba: Boomerang Publishing, s. r. o., Podûbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakce: Hana Jahodová, Roman Gregor, Jindfiich Novák, Martin Vymûtal Design: Jakub Ka e Uzávûrka ãísla: Vychází: , MK âr E , neprodejné.

3 aktualita mix ARAL PŘEDSTAVÍ NA MSV ÎHAVOU NOVINKU Ve dnech 15. aï 19. záfií 2003 se koná na brnûnském v stavi ti jiï 45. roãník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos se koná v dobû, kdy vrcholí pfiípravy na vstup âeské republiky do Evropské unie, a toto téma mu bude jednoznaãnû dominovat. Leto ní MSV tak bude poslední pfiíleïitostí pfiipravit se na trhy EU. Mezi vystavovateli samozfiejmû nebudou chybût ani zástupci z oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. Naleznete je v pavilonu V na stánku ãíslo 154. DAL Í PŘÍSPùVKY PRO SPORTUJÍCÍ HANDICAPOVANÉ DùTI V minul ch vydáních Aral klubu jste se doãetli o podpofie na í spoleãnosti handicapovan m dûtem prostfiednictvím konta Emil. Od poãátku ãervence na toto konto pfiispûje kaïd zákazník restaurace, snacku ãi bistra na ãerpacích stanicích Aral. Tento pfiíspûvek plyne z koupû jakéhokoliv produktu ve zmínûn ch zafiízeních, neboè v prûbûhu roku bude urãité procento z obratu gastronomick ch zafiízení Aral vûnováno prostfiednictvím konta Emil âeskému paralympijskému t mu. ZároveÀ byly dûtsk m paralympijsk m sportovcûm poskytnuty poukázky v hodnotû 50 a 100 Kã k nákupu obãerstvení na ãerpacích stanicích Aral. Tento veletrh je pro nás moïností, jak se jednou v roce sejít se zákazníky na na í vlastní pûdû, fiíká ing. Milan imánek, technick poradce Aralu, kter bude na stánku pûsobit se sv mi kolegy. Nav tûvují nás tu v drtivé vût inû na i stávající zákazníci, ale objevují se i noví a podle zku eností z minul ch let mohu fiíct, Ïe tu míváme ru no. Kromû jednání se zákazníky bude na stánku probíhat také prezentace nov ch produktû. Leto ní roãník se ponese ve znamení novinky z oblasti fiezn ch kapalin Sarol 700 EP, popisuje ing. Milan imánek. Tato kapalina je vytvofiena na bázi syntetick ch esterû, zatímco dfiívûj í kapaliny jsou vyrobeny na bázi polyglykolû, vysvûtluje. Oproti nim má novinka fiadu v hod nemá technick zápach, je ohleduplná k pokoïce, má del í trvanlivost a je jí potfieba ménû. Nezanedbatelná není ani etrnost kapaliny k Ïivotnímu prostfiedí. První odbûratelé oceàují v raznû niï í náklady na její likvidaci ve srovnání s ropn mi emulzemi. Vysoká stabilita Sarolu 700 EP pfii pouïití tvrdé vody a jeho nepûnivost umoïàují nasazení pfii rûzné kvalitû vody. Tento fakt spoleãnû s dobrou ochranou proti korozi a vysokou kvalitou povrchû souãástí zaruãuje celkovû vysokou provozní hospodárnost. Sarol 700 EP je urãen pro tfiískové obrábûní legovan ch hliníkov ch slitin, ocelí, litiny a barevn ch kovû. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu nebudou chybût ani nedávné novinky z produkce Aralu, mezi nûï patfií speciální olej pro elektroerozivní obrábûní Aralux FE 2 ãi Sulnit MMS 32, jenï reaguje na pokrokovou technologii obrábûní kovû s minimálním mnoïstvím maziva. NOVINKY Z ARALKONTA Za Natural 98 tfiikrát více bodû i na dvou nov ch ãerpacích stanicích Od 1. ãervna 2003 získávají tfiikrát více bodû na své Aralkonto ti zákazníci, ktefií do sv ch nádrïí natankují Natural 98. Celá akce potrvá aï do konce roku Tento produkt, urãen pfiedev ím pro nároãnûj í uïivatele, byl zaveden na ãerpacích stanicích Brno Dolní Her pice, Brno Modfiice, Brno Troubsko, Mikulá ov, Kladruby u Stfiíbra, DraÏenov, Cheb obchvat, dálnice D1 Naháã, Ostrava Mariánskohorská, PlzeÀ, Praha 5 Malá Chuchle, Znojmo, Praha 4 Pankrác a Praha 5 PlzeÀská-Kotláfika. Od poloviny záfií bude nabídka Naturalu 98 roz ífiena o dal í ãerpací stanice: Tábor, Praha 4 Chodovská, Praha 4 Modfiany, Brno Cimburkova, Jihlava, Moravská Tfiebová, Praha 4 Krã, Praha 5 Radlická, Klíãany, Dubí u Teplic, KV Rybáfie, Mariánské Láznû, Mladá Boleslav, Liberec, Hradec Králové. I na nich se budete moci zúãastnit akce Tfiikrát více bodû, stejnû, jako na zcela nov ch ãerpacích stanicích Aral Strakonice, která byla otevfiena zaãátkem záfií, a obchvat Olomouc, jeï bude uvedena do provozu zaãátkem fiíjna. SeÏeÀ svého nováãka âlenové Aralkonta mají od 1. srpna do konce listopadu tohoto roku jedineãnou pfiíleïitost, jak roz- ífiit své konto o body v hodnotû 300 Kã. Tuto odmûnu získají, pokud v uvedeném termínu pfiivedou do vûrnostního systému spoleãnosti Aral nového ãlena. Vût í komfort pro uïivatele Aralkonta V nejbliï í dobû chystá na e spoleãnost novinku pro ãleny vûrnostního programu Aralkonto. Kódy z úãtenek získan ch nákupem na ãerpacích stanicích ARAL bude moïno uplatàovat v rámci vûrnostního programu ARALKONTO nejenom pomocí SMS a Internetu. Novû nabízené fie ení nejen- Ïe zásadnû zjednodu í pfiipisování získan ch bodû, ale je navíc pro zákazníka zcela bezplatné. Zlep ení platí jak pro hotovostní, tak i pro bezhotovostní platby. Stávající numerická klávesnice ãteãky karet na ãerpacích stanicích Aral umoïní prostfiednictvím zadaného mobilního ãísla pfiímé pfiihlá ení zákazníka do vûrnostního systému a automatické pfiipsání získaného mnoïství bodû. Na Internetu lze ovûfiit, zda byly body skuteãnû pfiipsány. 03

4 reportáï text: Roman Peterka foto: Petr Pechman JAK SE RODÍ NOVÁ IMAGE ARAL SHOPÒ Po peãlivém prom lení, prûzkumu a otestování v ech moïn ch variant v pilotní prodejnû Aral v praïsk ch Modfianech byla rozsáhlá pfiemûna podoby Aral shopû u ãerpacích stanic spu tûna naostro. Jak taková pfiestavba probíhá, jsme sledovali v pátek 1. srpna na ãerpací stanici Aral v Havífiovû na Moskevské ulici. Po druhé hodinû odpolední se uï budoucí podoba prodejny vyjevuje celkem jasnû. V echny regály mají své místo a vût ina z nich je uï dokonce opût zaplnûna zboïím. Zb vá je tû chladicí box u boãní stûny, kde pfieskupení jednotliv ch druhû zboïí zabere více ãasu. Pfiib vají také nové navigaãní polepky, které zákazníkûm usnadní orientaci. Pfiestavbou pro el téï prostor za pokladnou. KdyÏ jsme pár minut po osmé hodinû dorazili k cíli své cesty, zjistili jsme, Ïe se zde jiï pilnû pracuje, pfiestoïe práce na pfiemûnû souãasné tváfie zdej í prodejny ãerpací stanice mûly zaãít aï za pûl hodiny. Zaãali jsme, co nejdfiív to lo, rádi bychom to stihli bûhem dne ního dne, vysvûtlil nám po pfiivítání nájemce Tomá Malík. Transformaãní t m sestává ze zdej ích zamûstnankyà a dvou brigádnic, které vyklízejí jednotlivé regály, a pfiipravují je tak k rozebrání, vytírají nánosy prachu pod tûmi jiï rozebran mi a odná ejí vyklizené zboïí do zadního traktu ãerpací stanice. Dva mladí muïi mezitím rozebírají regály, vymûfiují jejich novou polohu a pfiemísèují je. Jde jim to dobfie od ruky, je na nich vidût, Ïe to nedûlají poprvé. Jeden z nich mi mou domnûnku potvrzuje. Je to uï na e patnáctá, nebo moïná estnáctá pumpa, fiíká dlouhovlas mladík. V e samozfiejmû probíhá za plného provozu ãerpací stanice, takïe do hemïení osmiãlenného pracovního t mu neustále pfiicházejí a odcházejí zákazníci. Jedna pracovnice tak musí b t neustále u pokladny, dal í se prûbûïnû stfiídají za pultem bistra, aby zákazníci co nejménû pocítili sníïení komfortu sluïeb vinou probíhající pfiestavby. Je to nároãné, protoïe o klienty není nouze v prûbûhu dne jsme ani já, ani fotograf nezaznamenali jedinou chvíli, kdy by nebyly obsazeny v echny stojany. Vût ina zákazníkû sleduje zdej í pracovní mravenãení pobavenû, pfiestoïe prostory zdej ího shopu stále více vypadají jako po Ïivelní pohromû regály jsou poloprázdné, vût ina z nich je rozebrána. Co je, vám tady nûco vybouchlo? ptá se se smíchem jeden ze zákazníkû. To ne, ale vypadá to tak, neztrácejí humor pracovnice obsluhy. Jejich éf Tomá Malík rozdûluje úkoly. Mezitím nahlíïí do instruktáïních plánû, na kter ch se r suje budoucí tváfi prodejny, kterou si lze zatím jen tûïko pfiedstavit. Ale jsme teprve na zaãátku, vïdyè se pracuje teprve dvû hodiny. Pracovní tempo je ov em vysoké. Myslím si, Ïe bychom to mûli za dne ní den celé stihnout a zítra uï budou jen takové ty dodûlávky, fiíká Tomá Malík. Na novou podobu prodejny se evidentnû tû í. Je s tím sice práce, ale bude to váïnû skvûlé mnohem lépe prostorovû fie ené. Po poledni se budoucí prodejna zaãíná r sovat: vût ina rozebran ch regálû je uï opût sloïena na nov ch místech a pfiichází ãas naplnit je znovu zboïím. To se v ak nedûje jen tak umístûní jednotliv ch druhû zboïí je souãástí peãlivû pfiipraven ch plánû. Tomá Malík postupnû chodí od regálu k regálu se tosem plánû v ruce a dává pracovnicím pfiesné instrukce. Na pomoc dorazily i manïelka a dcera pana Malíka. Proã to vlastnû v echno probíhá? Cílem je zajistit zákazníkûm co nejpohodlnûj í nákup, fiíká Martina Janková z oddûlení shop, gastro a marketing spoleãnosti Aral. ZároveÀ pfiestavby slouïí celkovému zlep ení vzhledu prodejen. V noci se prostory prodejny novû vymalovaly, coï také v znamnû podpofií celkovou zmûnu vzhledu. 19. srpna potom probûhla pfiestavba bistra, které je souãástí prodejny. Instalovaly se sem nové technologie, zároveà byla upravena pracovní plocha, aby se zlep ily podmínky pro pfiípravu jídel, popisuje Martina Janková. Obnovy doznal také nábytek, kter byl oblepen novou fólií. Prodejna tak pro la pfiestavbou i rekonstrukcí zároveà. Nová image ãerpací stanice v Havífiovû 1) Ospalé páteãní ráno, na havífiovské ãerpací stanici Aral je ale ru no jako kaïd jin den. Uvnitfi shopu je je tû o nûco ru nûji. 2) Regály jsou zatím na sv ch místech, brzy v ak budou vyklizeny a rozebrány. 3) Pfiestavba interiéru shopu je i pfiíleïitostí, jak vytfiít vrstvu prachu, která se hromadila pod nyní odsunut mi regály. 4) V echno zboïí se musí vyklidit, aby se posléze mohlo zase nanosit zpátky a novû rozmístit. 5) Nájemce stanice Tomá Malík sleduje plány arozdûluje úkoly. 6) Rozebrat regál, sloïit regál... KdyÏ to ãlovûk dûlá ponûkolikáté, stává se z toho rutina. 04

5

6 Na ím úkolem je doporuãit zákazníkovi na základû anal zy jeho potfieb z na eho sortimentu více neï esti set druhû maziv to, které je nejvhodnûj í právû pro nûj, fiíká Jan Lazar. Podle Rudolfa Charváta potfiebuje obchodní zástupce oddûlení olejû a maziv osmdesát procent technick ch znalostí a dvacet procent obchodních.

7 oleje text: Roman Peterka foto: Petr Pechman SEHRAN TANDEM Z MORAVY Za povídáním s Janem Lazarem a Rudolfem Charvátem, zástupci Aralu pro prodej prûmyslov ch maziv, jsem musel vyrazit aï na Moravu, kterou mají mezi sebou rozdûlenou. Jan Lazar má na starosti Moravu severní, Rudolf Charvát jiïní. Od poãátku své spolupráce utvofiili sehran tandem. O olejích vûdí snad úplnû v echno, i kdyï hned skromnû dodávají, Ïe ãlovûk se musí neustále uãit. A aãkoli je pfiísná firemní pravidla nutí chodit neustále v obleku, nejsou to rozhodnû Ïádní nudní spoleãníci. V ãem pfiesnû spoãívá va e práce? J. L.: Zaji Èujeme obchodní zastoupení pro Moravu v oblasti prûmyslov ch maziv. Dalo by se o nás fiíct, Ïe nejsme jen obchodní zástupci, ale Ïe jsme technicko-obchodní zástupci, protoïe tato branïe vyïaduje hodnû technick ch znalostí. Musíme vûdût i dost vûcí o strojafiinû, protoïe navrhujeme maziva pro rûzné druhy strojû od potravináfisk ch zafiízení na jatkách aï po velké ma iny v Ïelezárnách. Na ím úkolem je doporuãit zákazníkovi na základû anal zy jeho potfieb z na eho sortimentu více neï esti set druhû maziv to, které je nejvhodnûj í právû pro nûj. kála na- ich produktû a jejich aplikací je skuteãnû velmi iroká. R. Ch.: Nejde do této branïe vlítnout ze dne na den a pouïít pár základních pravidel, která se ãlovûk nauãil na kolení. Teoretické znalosti jsou jedna ãást téhle profese, druhá ãást spoãívá v dlouholeté praxi, jakou nenajdete popsanou v Ïádné publikaci. Ná sortiment sk tá tak velké mnoïství pouïití, Ïe spoustû lidí není ani pochopitelné, s jak irokou kálou produktû pfiicházejí do styku kompresorové oleje, fiezné oleje, tváfiecí kapaliny, tváfiecí vazelíny, konzervaãní oleje, chladicí kapaliny Ten zábûr je tak irok, Ïe pracovat v této branïi je radost ãlovûk tu mûïe skvûle uplatnit zku enosti, které nasbíral za v echna ta léta, co se jí vûnuje. Navíc na to nejsme sami, v odborné ãásti na í profese nám poskytuje cennou podporu ing. imánek, kter je technick m manaïerem Aralu. Jste ãasto v kontaktu? J. L.: S panem Charvátem jsme jedna krevní skupina. Jednou za dva za tfii dny si voláme, k novému zákazníkovi jezdíme nûkdy i spoleãnû já k nûmu na jiïní Moravu, on ke mnû na sever. My se úïasnû doplàujeme, zákazníci nám vïdycky fiíkají: Chceme jednat jen s vámi. âasto jim také vyprávíme vtipy, oba jich máme velkou zásobu, a oni mi pak volají a fiíkají fieknûte mi je tû jednou tamten vtip, já uï si ho nepamatuju, a já fiíkám, ano, povím vám ho, ale aï si u mû objednáte tfii sudy oleje. (smích) R. Ch.: S panem Lazarem máme hodnû spoleãného. On se sice soustfiedí na jiné produkty neï tfieba já, ale navzájem se prolínáme, jsme schopni si vzájemnû v lecãems poradit, je to stejná krevní skupina. Jsme lidé, ktefií si dokáïou vyjít vstfiíc, a nemáme dûvod spolu nevycházet nebo se hádat. Za ta léta, co spolu pracujeme, mezi námi nedo lo k Ïádnému zásadnímu konfliktu. Je to rovn chlap, nikoho by nepodrazil, ãlovûk ví, Ïe mu mûïe dûvûfiovat. Jak jste se dostali k práci u Aralu? J. L.: Dlouho jsem pracoval v Tfiineck ch Ïelezárnách, kde jsem mûl na starosti oleje, uï od roku Vypracoval jsem se tam poãátkem devadesát ch let aï na vedoucí pozici, ale pak jsem ode el do Aralu, kam jsem se dostal na doporuãení pana Charváta. NeÏ jsme zaãali pracovat spolu u Aralu, tak jsme se moc neznali, ale vûdûli jsme o sobû, dûlali jsme v podobném oboru. R. Ch.: Já pracoval u Benziny, ale pak jsem chtûl pryã z Brna a koupil jsem star í dûm se zahradou vzdálen asi edesát kilometrû od mûsta, takïe jsem si sehnal zamûstnání blíï k novému domovu nûjakou dobu jsem byl zástupcem fieditele pro v robu a obchod v místní sklárnû. A kdyï pfii la pfiíleïitost vrátit se zpátky do oboru, k olejûm, ode el jsem ze skláren a zaãal pracovat uaralu. Jaké byly zaãátky? J. L.: Dost tûïké. První ãtyfii mûsíce jsme pracovali jen na Ïivnostensk list. Ze stálého zamûstnání s jist m pfiíjmem jsem tak ode el do nejistoty. Moje Ïena z toho byla tenkrát ne Èastná. Dobré bylo, Ïe jsem mûl dostavûn dûm a dûti uï byly velké. Prosadit se na Moravû poãátkem devadesát ch let bylo tûïké. Aral nikdo neznal. Dnes to zní divnû, ale tenkrát tu nemûl Ïádnou ãerpací stanici, lidé pfied revolucí nejezdili moc do Nûmecka, kde byl zas naopak Aral skoro v ude, takïe zpoãátku mûli velkou nedûvûru. Nûktefií si dokonce pletli Aral s Arielem. Ale nakonec se nám podafiilo prosadit. R. Ch.: Na í hlavní devízou je kompletní servis, jsme pfiipraveni a schopni fie it jak koli problém. To vyïaduje velké odborné znalosti. VÏdycky fiíkám, Ïe normálnû potfiebuje ãlovûk osmdesát procent obchodních znalostí a dvacet procent technick ch, v na em oboru je to obrácenû. Jsme více technici neï obchodníci. âím si dobíjíte energii po práci? J. L.: VÏdycky jsem hodnû sportoval, osm let jsem dûlal závodnû atletiku a ke sportu jsem vedl i svoje dûti, které jsou dnes uï dospûlé. V zimû hodnû lyïuju, v létû zase rád jezdím na kole. Îena mû dokonce kolikrát sama vyïene, kdyï na mnû pozná, Ïe se vracím z práce nazloben. Ví, Ïe aï se vrátím, budu spokojen a dobfie naladûn. Hodnû také chodím po horách, dvakrát jsem byl dokonce v Himálaji. Pfií tí rok jdu do dûchodu a tû ím se, Ïe budu mít ãas na realizaci nûkolika sv ch plánû, které je tû mám. R. Ch.: Mám dûm, kter jsem sám kompletnû zrekonstruoval, protoïe mû vïdycky bavilo kutit. Potfiebuju ãinnost, nemûïu tfieba t den leïet na písku umofie, to jsem absolvoval jen dfiív, kvûli dûtem. Mám tfii, takïe na nudu si rozhodnû stûïovat nemûïu. (smích) Taky rád lyïuju a v létû obãas vyrazím na kole, ale takov sportovec jako Honza Lazar nejsem. Ten se svou kondicí ukáïe na kole záda lecjakému dvacetiletému mladíkovi. 07

8 ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST Nehod se podle bezpeãnostní politiky Aralu nevyvarujeme tím, Ïe svûj majetek a pracovníky pojistíme, finanãní prostfiedky místo toho vkládáme do kolení, stáïí a do rûzn ch osobních ochrann ch prostfiedkû.

9 téma text: Dana Muláãková foto: Petr Pechman ÎÁDNÉ NEHODY, ÎÁDNÉ ÚRAZY, ÎÁDNÉ PO KOZENÍ ÎIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pfiesnû tak zní politika spoleãnosti Aral. V uplynulém roce nebyla zaznamenána Ïádná nehoda, coï není náhoda, ale dûsledek velmi zodpovûdného pfiístupu k zaji tûní bezpeãnosti práce v ech zamûstnancû a spolupracovníkû spoleãnosti Aral âr. Co je HSSE Na samém poãátku zmûn v oblasti bezpeãnosti práce bylo ve spoleãnosti Aral zavedení pozice HSSE managera. Poãáteãní písmena Health, Safety, Security, Environment (zdraví, bezpeãnost, ochrana majetku, Ïivotní prostfiedí) napovídají, co je náplní práce ãlovûka v této funkci, a pan ing. Milan Klecker, HSSE manager Aralu, nám ochotnû a dopodrobna strategii spoleãnosti vysvûtlil: Vût ina ãinností t kajících se mé pozice se zde v Aralu provádûla i pfied m m pfiíchodem spadaly dílem pod stavební a dílem pod provozní techniky. Pouze chybûla ta konkrétní pozice HSSE managera. V minulém reïimu pokládali zamûstnanci,bezpeãáka za zbyteãnou funkci. Také na zdraví se moc nedbalo. Západní kultura klade daleko vût í dûraz na zdraví ãlovûka a Ïivotní prostfiedí. BohuÏel u nás se po roce 1945 tato kultura ponûkud vytratila, coï je nyní tfieba napravit. Za uplynul rok se nestala Ïádná nehoda, a právû nûco pfies rok v Aralu pûsobí HSSE manager. Jasnû to ukazuje na skuteãnost, Ïe vedení spoleãnosti se ubírá v zaji tûní bezpeãnosti tím správn m smûrem. Nehod se nevyvarujeme tím, Ïe svûj majetek a pracovníky pojistíme, finanãní prostfiedky místo toho vkládáme do kolení, stáïí a do rûzn ch osobních ochrann ch prostfiedkû, pokraãuje pan Klecker. V na í ãinnosti nám v znamnû pomáhají statistické v zkumy, prozrazuje. e ení bezpeãnosti práce v dopravû Jedním z nejvût ích rizik spojen ch s ãinností spoleãnosti Aral je silniãní pfieprava. V ichni zamûstnanci, ktefií pouïívají sluïební automobily, jsou pravidelnû koleni. Na autodromu ve Vysokém M tû si vyzkou eli, co oni sami a jejich vozy umûjí a co si za volantem mohou dovolit. V dal í fázi se projeli po Praze s instruktorem, kter pozoroval a hodnotil jízdu kaïdého fiidiãe. Nejnákladnûj ím projektem je pûtilet cyklus kolení fiidiãû dvou smluvních dopravcû Aralu, firem FADEST a KLACSKA, zaji Èujících zásobování ãerpacích stanic a velkoodbûratelû. Pravidelnû jsou vysíláni na kolení do Rakouska, pfiiãemï spoleãnost Aral hradí polovinu nákladû. Dva fiidiãi byli na národní úrovni nominováni do evropského kola soutûïe O nejlep ího fiidiãe roku v Istanbulu. SoutûÏící absolvovali testy na dráze, testy úspory paliva, test z teorie a kontrolu vozu pfied vyjetím, pfii které odhalovali simulované závady. Dal í disciplíny zahrnovaly test první pomoci, ha ení poïáru a na závûr slalom. idiã FADESTu pan Petr Pleskot se v kategorii tahaã + souprava umístil na estém místû z celkem osmadvaceti fiidiãû, pfiiãemï vykázal nejlep í v sledky mezi fiidiãi ze stfiední Evropy. Aktuální novinkou je audit a kolení dopravcû, ktefií nezásobují ãerpací stanice Aral, ale nûkteré koneãné zákazníky. Bylo dohodnuto, Ïe pfied zahájením tfieba i jednorázové dodávky (vût inou se jedná o zásobování velkoodbûratelû) provede HSSE manager audit, aby zjistil, jak se v dané firmû otázkou bezpeãnosti práce zab vají, a pro kolí pfiíslu né pracovníky. V Aralu nezapomínají ani na ochranné pomûcky. idiãi dopravcû byli vybaveni basebalov mi ãepicemi s plastovou v stelkou, která chrání hlavu pfied úrazem. Dal í pomûckou jsou bezpeãnostní kladívka s noïi pro pfiípad, Ïe by fiidiãi pfii nehodû zûstali uvûznûni v kabinû. Spoleãnost Aral peãlivû sleduje frekvenci nehod, úrazû a smrteln ch úrazû. Mezi nejrizikovûj í ãinnosti patfií právû pfieprava pohonn ch látek a paliv. Pfies stoupající pfiepravní objemy je v ak trend pozitivní a ãetnost dopravních nehod klesá. DÛvodem je právû zv ená pozornost zamûfiená na kvalitu a bezpeãnost práce fiidiãû. Zaji tûní bezpeãnosti na ãerpacích stanicích Spoleãnost Aral samozfiejmû vûnuje patfiiãnou pozornost také bezpeãnosti na ãerpacích stanicích ta je zaruãena díky pravideln m auditûm. Probíhají kontroly, technické prohlídky a také tzv. ASA audity Advanced Safety Audits. V rámci tohoto auditu projednávají auditofii se sv mi partnery nájemci ãerpacích stanic, jejich zamûstnanci a dal ími smluvními spolupracovníky potenciální zdroje nebezpeãí, jeï ohroïují zdraví lidí nebo majetek. Tímto zpûsobem se získávají informace, co je tfieba zlep it. Auditory pfiedstavuje prakticky cel management a dal í provozní pracovníci. Za první pololetí tohoto roku probûhlo celkem 110 auditû. Na bezpeãnosti ãerpacích stanic se podílí také jejich technické vybavení. V echny nádrïe na ãerpacích stanicích Aral jsou dvouplá Èové (nehrozí tak Ïádné po kození spodních vod nebo únik do podloïí), v echny v dejní stojany mají rekuperaci neboli odtah benzinov ch par. K bezpeãnosti zároveà pfiispívá peãliv v bûr kvalitních nájemcû ãerpacích stanic. Zásady HSSE byly navíc zavedeny také pfii v stavbû a údrïbû. Dodavatelské firmy pfiijaly poïadavky Aralu, aby v ichni pracovníci na stavbû i pfii údrïbû ãerpacích stanic mûli pracovní boty s pevnou piãkou, coï nebylo dfiíve bûïné, a dále v straïnou vestu a pfiilbu. V loàském roce dále probûhlo posouzení bezpeãnosti ãerpacích stanic s ohledem na moïné ohroïení kriminálními Ïivly. Hodnoceny byly prostfiedky, jimiï je konkrétní stanice zaji - tûna proti újezdûm zákazníkû, proti loupeïím, krádeïím atd. Nûkterá opatfiení byla provedena okamïitû (napfi. centrální svoz trïeb do banky), dal í zji tûní slouïí jako podklad pro plán investic (napfi. kamerové systémy). Pro pfiípad vût ích únikû ropn ch látek pfii pfievozu nebo pfii stáãení na ãerpacích stanicích byla uzavfiena smlouva s firmou Dekonta, která se profesionálnû zab vá likvidací ropn ch havárií. Pfii nehodû provedou její pracovníci pfiednostnû potfiebnou sanaci. Co s pouïit mi oleji Likvidace pouïit ch automobilov ch i prûmyslov ch olejû a vûbec v ech provozních náplní a kapalin se stává oïehav m problémem. Pfiísné ekologické normy a zákony, které v souvislosti s postupn m zaãleàováním do evropsk ch struktur pfiijala i âr, totiï dûslednû fie í likvidaci odpadû. Zákazníci a velkoodbûratelé oddûlení olejû spoleãnosti Aral âr v ak mohou b t klidní. Ve spolupráci s chrudimskou logistickou firmou Martínek Zdenûk, doprava a likvidace odpadu, nabízíme na im velkoodbûratelûm z celé âeské republiky odvoz a ekologickou likvidaci upotfieben ch olejû, provozních kapalin i dal ích souvisejících produktû, fiíká Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. Prostfiednictvím firmy Martínek Zdenûk je obslouïeno pfies 1500 klientû spoleãnosti Aral âr. Pfii naváïení nového zboïí je zároveà od zákazníkû odebrán vyjet olej, brzdové a chladicí kapaliny nebo pouïité olejové filtry. Ty se následnû pfiedávají specializovan m firmám, které garantují jejich ekologickou likvidaci. Vyjeté automobilové oleje se vût inou spalují v moderních spalovnách. Sbûr a likvidace upotfieben ch olejû je plnû v reïii spoleãnosti Aral âr, pouze za likvidaci filtraãních vloïek zákazníci platí pfiimûfienou a pfiijatelnou ãástku. Klienti Aralu obdrïí potvrzení, Ïe nebezpeãn odpad pfiedali k likvidaci odpovídajícím zpûsobem. Se zfieteln m zpfiísàováním sankcí za obcházení povinnosti postarat se o ekologickou likvidaci tûchto látek se uvedené potvrzení urãitû stane jedním z velmi dûleïit ch dokumentû. 09

10 rozhovor text: Roman Peterka foto: archiv JIŘÍ BARTO KA FESTIVAL JE BùH NA DLOUHOU TRAË Herec Jifií Barto ka, kter jiï deset let éfuje Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlov ch Varech, má za sebou dal í úspû n roãník tohoto svátku pro v echny milovníky filmû. UÏívat si letní dovolenou ale zatím nemûïe, dozvuky aktivit kolem leto ního 38. roãníku je tû nûjakou dobu potrvají, a pak uï zaãne b t nejvy í ãas chystat se na dal í kolo. Mezi partnery festivalu patfiil i Aral, kter byl oficiálním dodavatelem pohonn ch hmot. Jak byste zhodnotil prûbûh leto ního roãníku? Jak jste sám vidûl, chodby jsou zavalené vûcmi, takïe k hodnocení se je tû nûjakou dobu nedostaneme, protoïe festival se zatím pouze likviduje je to jako zaoceánsk parník, kter i kdyï se zastaví, tak ujede je tû tfiicet mil. Ale podle reakcí z okolí to vypadá, Ïe se povedl je tû lépe neï ty pfiedchozí zaznûl napfiíklad názor, Ïe jsme mûli kvalitnûj í soutûï neï festival v Cannes. Teì je tû musíme v echno doúãtovat a vyfakturovat, takïe budeme trávit letní vedra v Praze. Jak dlouho dopfiedu se zaãíná pfiipravovat dal í roãník? Devût lidí pracuje na festivalu celoroãnû. Pak se podle potfieby nabalují dal í lidé, ale uï pfied koncem roku musíme mít podepsané smlouvy se sponzory, protoïe budgety se ve firmách pfierozdûlují v fiíjnu a listopadu. Do února, kdy zaãíná festival v Berlínû, musí b t hotová znûlka festivalu, takïe uï na podzim musíme vybrat a oslovit reïiséra, kter ji bude dûlat. Také design festivalu musí b t hotov dostateãnû dopfiedu. Jsou to v echno dílãí vûci, ale je nutné na nich simultánnû s dal ími aktivitami pracovat prûbûïnû. Jak zvládáte vûnovat se vedle éfování festivalu je tû herectví? To není zas aï tak tûïké, ãasu máte tolik, kolik si ho udûláte. Je pravda, Ïe kdyï hostuji v divadlech, tak jen na podzim, protoïe to je z hlediska festivalu takové klidné období, kdy se oslovují partnefii a scházíme se s nimi, ale protoïe ti partnefii jsou stabilní s nûkter mi spolupracujeme uï osm let tak s tím zase tolik práce není. Podzim je takové mé divadelní období. Na leto ní záfií také chystáte film ZdeÀku Zelenkovi jsem slíbil, Ïe spolu zaãneme toãit v záfií, bude to adaptace jednoho amerického románu podle Jirky Hubaãe. Teì mû navíc oslovil i F. A. Brabec, tu nabídku si ale budu muset dobfie rozmyslet, abych oboje stíhal. A pfií tí rok na jafie bych mûl toãit s Petrem Zelenkou Pfiíbûh obyãejného ílenství. TakÏe hraní je zaplaèpánbûh dost. Nedûlá vám problém pfiepínat mezi hercem a úfiedníkem? Ne, to urãitû ne. Pro mû je dûleïité mít moïnost utíkat k herectví, protoïe jsem herec a pfiedstava, Ïe bych zûstal jen tímhle klasick m úfiedníkem, by byla dûsivá. Je ale zase pravda, Ïe organizace festivalu není tak docela klasická úfiedniãina. NeÏ jste zaãal éfovat festivalu, mûl jste za sebou nûjakou podnikatelskou zku enost? Nemûl. Ale ona to není ani tak podnikatelská, jako spí organizaãní zku enost. A kromû toho, Ïe je potfieba festival zorganizovat, je nutné ho taky finanãnû zabezpeãit. Mûl jsem velkou v hodu, protoïe jsem se tenkrát hodnû objevoval v televizi, takïe kdyï jsem pfii el na jednání, ti lidé uï vûdûli, kdo jsem, a myslím si, Ïe to rozjezdu festivalu hodnû pomohlo. Nelitoval jste nûkdy, Ïe jste do toho vstoupil? Ze zaãátku jsem se sám sebe obãas ptal, proã jsem do toho vlastnû el, protoïe jsme se pot kali s velk mi problémy, jedním z nejvût ích byl patnáctimilionov dluh ministerstvu kultury, kter se musel zaplatit, pak nám chtûla Praha vzít kategorii A-festival, ale zároveà nás v echny tyhle problémy posilovaly v odhodlání vydr- Ïet. Nûjak jsme to nakonec v echno ve zdraví pfieïili a z festivalu se stalo to, co z nûj dnes je. Jak m zpûsobem se shánûjí hvûzdní hosté na festival? To je velmi problematická záleïitost, protoïe âechy jsou pfiíli mal m trhem. KdyÏ má Pupendo milion divákû, trhá rekordy, pfiitom z hlediska zahraniãních distributorû to zas tak ohromující poãet není. TakÏe zatímco na berlínsk festival nebo do Cannes jezdí hvûzdy povinnû, protoïe to mají dáno ve smlouvû jako souãást promotion ke svému filmu, k nám jezdí ãistû dobrovolnû. TakÏe je milé pfiekvapení, kdyï nûkterá hollywoodská hvûzda pfiijede právû k nám, protoïe spousta z nich dodnes neví, Ïe âesko není v Jugoslávii. Ale festival je hlavnû o tom, Ïe lidé mohou chodit na zajímavé filmy, je to do deseti dnû zkoncentrovan prûfiez svûtovou filmovou tvorbou a vnímáním svûta, ne v první fiadû o filmov ch hvûzdách. A dostávají hvûzdy nûco za úãast na festivalu? Hvûzdy neplatíme. Platíme jim jen servis spojen s jejich cestou a pobytem letenky, hotel, jinak mají normální reïim jako ostatní festivaloví hosté, ale mám pocit, Ïe zatím se nám vïdycky podafiilo nûjakou tu hvûzdu sehnat. Jak vypadá vá bûïn festivalov den? Hroznû. Jako pokaïdé jsem chtûl vidût spoustu filmû, které jsem nemûl anci stihnout, protoïe m m úkolem bûhem festivalu je setkávat se s lidmi a jednat s nimi o dal ím roãníku. Na tûch jednáních je samozfiejmû pfiíjemné, Ïe se odehrávají ve Varech, vût inou v pfiíjemn ch restauracích, pfii dobrém obûdû nebo veãefii, ale pofiád jsou to formální jednání. Cel den jsem v obleku a kravatû, jak fiíkám v montérkách tak proïívám festival já. 10

11 Festival je hlavnû o tom, Ïe lidé mohou chodit na zajímavé filmy, je to do deseti dnû zkoncentrovan prûfiez svûtovou filmovou tvorbou a vnímáním svûta, ne v první fiadû o filmov ch hvûzdách. 11

12 partnefii text: Richard Kopeck foto: David Pajer AGROPODNIK JIâÍN MISTŘI MNOHA ŘEMESEL jistû stojí, Ïe jsme jedinou z kandidátsk ch zemí, která se dostala tak daleko. V dobách socialismu byl Agropodnik Jiãín organizací, která mûla za úkol poskytovat zemûdûlcûm z jednotn ch zemûdûlsk ch druïstev jiãínského okresu rûzné nadstavbové sluïby. Nyní tvofií sluïby související se zemûdûlstvím jen zlomek jeho aktivit. Dnes bychom se tím nemohli uïivit, objasàuje dûvod odklonu od zemûdûlského oboru éf Agropodniku dr. Jaroslav Vojtûch. Kolem Agropodniku, jenï se s pfiíchodem kapitalismu zmûnil ze státního podniku v akciovou spoleãnost, vznikla skupina firem, které roz ífiily dosavadní portfolio sluïeb. Na e ãinnost stojí na nûkolika pilífiích, jedním z nich je velkoobchod prûmyslov mi hnojivy, pak je to v roba automobilov ch souãástí pro nákladní i osobní automobily, stále drïíme su árenskou ãinnost, protoïe se domníváme, Ïe se vstupem do Evropské unie zaãne b t znovu perspektivní, a posledním oborem jsou tzv. Scania aktivity, vypoãítává Jaroslav Vojtûch. Pod pojmem Scania aktivity se skr vá ãinnost dcefiiné firmy Agropodniku Proscan. Zaji Èujeme dealerství a servis pro vozy Scania ve v chodních a zãásti v severních âechách, fiíká Jaroslav Vojtûch. Podmínkou firmy Scania ale bylo, Ïe musíme tyto aktivity oddûlit od matefiského Agropodniku a zaloïit pro nû novou, kapitálovû dostateãnû silnou spoleãnost. Orientace na spolupráci se zahraniãními partnery je zfiejmá ivoblasti su árenství. Vlastníme dvû velkokapacitní su árny, které jsme pfies v echny potíïe, jeï v âesku se su árensk m programem nastaly, udrïeli a dnes jsme na trhu dominantním v robcem. To jsme zavr ili zaloïením âeské su árenské asociace, která se letos stala ãlenem Evropské asociace su árensk ch podnikû. Za zmínku Nezemûdûlské aktivity pomáhají Agropodniku vypofiádat se s hlavním problémem zemûdûlství sezónností. Na e ostatní aktivity nám tyto sezónní v kyvy pomáhají pfieklenout, potvrzuje Jaroslav Vojtûch. Zemûdûlská ãinnost sice jiï v minulosti pro la redukcí, pfiesto je jí stále moïná aï pfiíli. Akcionáfii Agropodniku jsou privátní zemûdûl tí podnikatelé okresu Jiãín, Nymburk, Hradec Králové, Trutnov a Náchod. Jsou také jeho zákazníky. To, s ãím jsme tady zaãínali, je velkoobchod prûmyslov mi hnojivy, avtéto ãinnosti samozfiejmû pokraãujeme. Obsluhujeme zejména na e akcionáfie v jejich potfiebû dodat do pûdy ãisté Ïiviny, fiíká Jaroslav Vojtûch. Za rok je to zhruba dvacet pût tisíc tun hnojiv, doplàuje. Jaroslav Vojtûch tu zaãínal jako úãetní, dnes firmû o sto patnácti zamûstnancích velí. V devadesát ch letech jsme zaãínali se tfiemi stovkami zamûstnancû, teì jich je ménû neï polovina, a pfiitom mnoïství v konû vzrostlo, komentuje. Jak fiíká, nemá rád bujení byrokracie a budování zbyteãn ch vedoucích pozic. Systém fiízení je tu dvoustupàov, coï znamená, Ïe vrchním velitelem jsem já a mnû pak pfiímo podléhají vedoucí jednotliv ch pracovi È. TakÏe komunikace mezi mnou a stfiedním managementem je pfiímá, nenajdete tu Ïádné námûstky a podnámûstky. A myslím si, Ïe ani nejsou potfieba. 12

13 partnefii Aral karta text: Richard Kopeck text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek RODINN PODNIK KdyÏ Jaroslav Fi er nastupoval roku 1972 do rakovnické Mototechny, netu il, Ïe o tfiicet let pozdûji mu budou zdej í prostory fiíkat pane. Firma Autostop s. r. o., ve kterou roku 1993 Mototechnu pfiemûnil, mu v ak nespadla do klína jen tak. Udûlat z ní moderní specializovan servis a prodejní místo pro automobily koda stálo dost penûz. Mototechna tady celou fiadu let neinvestovala, takïe objekt znaãnû zchátral a jeho oprava si vyïádala velké investice, vzpomíná Jaroslav Fi er, kter svûj podnik fiídí spoleãnû se synem Radkem. Nejsem si jist, jestli bych el do nûãeho podobného znovu, tenkrát jsem byl pfiece jen o nûco mlad í. Investice se v ak vyplatily. Dnes sem za kvalitními a komplexními motoristick mi sluïbami pfiijíïdûjí majitelé kodovek z celé republiky. B val areál Mototechny získával postupnû zcela novou tváfi. V souãasné dobû disponuje moderním zafiízením pro kvalitní servis, lakování vozidel, klempífiské práce, loni pfiibyla STK a letos prostor pro pfiedávání nov ch vozidel. Souãástí nabídky je i odtahová sluïba. Na zaãátku pfievzal Jaroslav Fi er spolu s prostory i pár zamûstnancû Mototechny, ktefií chtûli zûstat, postupem ãasu se Autostop rozrostl a dnes zamûstnává padesát est lidí. Patfií tak k v znamn m zamûstnavatelûm v Rakovníku. Kromû toho je také pfiedním sponzorem kulturních a spoleãensk ch událostí v rakovnickém okrese s dûrazem na pomoc zdravotnû postiïen m dûtem. Hlavní devízou firmy je kromû kvality sluïeb i pfiístup k zákazníkûm. Na ty ãeká pfiíjemn personál a pfiívûtivá atmosféra. Stavíme na osobním kontaktu, snaïíme se, aby se u nás zákazník cítil jako doma, fiíká Jaroslav Fi er. O partnerství s Aralem mluví jen v dobrém. Oleje Aral, které prodáváme, jsou velmi kvalitní a pfiesvûdãují se o tom i na i zákazníci. A stejnû kvalitní je i spolupráce se samotnou firmou Aral, pochvaluje si Jaroslav Fi er. foto: Martin Mat sek MYSLET GLOBÁLNù, JEDNAT LOKÁLNù ABB je nadnárodním konsorciem s poboãkami ve více neï sto zemích svûta, jednotlivé poboãky ale pûsobí na místním trhu jako samostatné lokální subjekty. Firemní filozofie tak spojuje globální pfiesah s respektem k lokálním specifikûm toho kterého trhu. To je i pfiípad spoleãnosti ABB âeská republika, která na ãeském trhu pûsobí jiï od roku SnaÏíme se vystupovat ne jako jedna z mnoha poboãek velkého nadnárodního koncernu, ale jako lokální firma s globálním pfiesahem, popisuje hlavní firemní strategii fieditelka PR a komunikace ABB, s. r. o. Martina Herkusová. ídíme se tak v praxi heslem»mysli globálnû, jednej lokálnû«, dodává. Její slova potvrzuje i Radomír Procházka, marketing a business development manager: V souãasné dobû je ve vedení místní spoleãnosti ABB pouze ãesk management s v jimkou country managera, jímï je pan Olle Jarleborg, a country human resources managera, paní Silvie Hill. Mezi hlavní obory ABB patfií automatizace prûmyslov ch procesû a fie ení pro distribuci energie, ov em v raznû se prosazuje také v oblasti petrochemie. V znam ãeské poboãky ABB v rámci celého koncernu neustále roste. Pro oblast robotiky máme na starosti celou stfiední a v chodní Evropu (Region CEE sdruïuje Slovensko, Slovinsko, Maìarsko, Polsko a âeskou republiku) a sem téï zasahují na e aktivity v odvûtvích energetiky, chemie a petrochemie, fiíká Radomír Procházka. âeská poboãka je opravdu velmi cenûna, zejména pro trh v oblasti robotiky se stala Praha v podstatû centrálou pro koordinaci stfiedo a v chodoevropsk ch trhû, doplàuje Martina Herkusová. ABB má v souãasné dobû zhruba dva tisíce zamûstnancû, rozdûlen ch do dvou divizí: Automation a Power Technologies. Kromû praïské centrály má poboãky je tû v Mostû, Teplicích, Jablonci nad Nisou, Trutnovû, Ostravû a Brnû. Tyto poboãky vznikly z firem, které fungovaly jiï pfied vstupem ABB na ãesk trh a mûly v sobû potenciál k dal ímu rozvoji, jejï mohly plnû realizovat právû díky kapitálové podpofie ABB. Se sluïbami Aral karty jsou v ABB spokojeni. PouÏívání Aral karty je pohodlné, já sama ji pouïívám ráda etfií mi ãas, nemusím mít hotovost a v hodou je i snadná dostupnost, protoïe síè ãerpacích stanic Aral je pomûrnû hustá, hodnotí Martina Herkusová. 13

14 anal za text: Dana Muláãková NEHODOVOST NENÍ NÁHODA ídíte vozidlo? Pokud ano, a pokud zároveà máte za sebou spoustu kilometrû bez nehod, víte z vlastní zku enosti, co v echno pro bezpeãnou jízdu dûláte. Dopravci a fiidiãi spoleãnosti Aral se fiídí velmi pfiísn mi zásadami, a jak poznáte ze statistick ch údajû, nedûlají to zbyteãnû. V sledky statistick ch v zkumû znázoràuje tzv. pyramida. V základnû je nejvy í poãet nebezpeãn ch jednání. Trochu v e a v raznû men- ím podílem jsou zastoupeny skoronehody, prostfiední uï í ãást udává poãet váïnûj ích nehod a v samé piãce pyramidy je váïná nehoda. A tato jedna váïná nehoda mûïe firmu velmi po kodit. Pokud se podafií objevit a fie it skoronehody a omezit, ãi spí e vylouãit nebezpeãné jednání fiidiãû a pracovníkû na ãerpacích stanicích, zamezí se vzniku velké nehody. To jsou velmi jednoduché poãty, nicménû v praxi to znamená spoustu práce a finanãních prostfiedkû vloïen ch do rûzn ch kolení a stáïí pro dopravce a zamûstnance. Spoleãnost Aral nastolila v oblasti bezpeãnosti práce pfiísné standardy. Dopravci se striktnû fiídí tfiinácti závazn mi pravidly bezpeãnosti silniãního provozu: 1. Nikdy nepfiekraãuj povolenou rychlost, vïdy jezdi defenzivnû! 2. Nikdy více neï 10 km/h na kruhovém objezdu! 3. VÏdy pouïívej bezpeãnostní pásy! 4. Nedot kej se za jízdy svého mobilního telefonu! 5. Nevyskakuj z kabiny! 6. PouÏívej vïdy pfiedepsané ochranné pracovní pomûcky! 7. Pfied stáãením vïdy zkontroluj mnoïství PHL v nádrïích ãerpací stanice! 8. DodrÏuj zákaz koufiení v kabinû! 9. Mûj vïdy k dispozici a v pofiádku ve keré doklady ADR a pfiíruãku fiidiãe! 10. Zkontroluj vïdy vozidlo pfied jízdou! 11. Ohla uj v echny nehody, skoronehody, kody a poruchy! STRUKTURA PŘÍPADÒ tûïká nehoda nehoda men ího rozsahu 12. Kontroluj své chování pfied zástupci médií a orgánû! 13. ZúãastÀuj se v ech kolení! Jak se tato politika vyplácí, vidíte nejlépe na údajích uveden ch v tabulce. idiãi a dopravci spoleãnosti Aral âr nezaznamenali v roce 2003 doposud Ïádnou nehodu! Vûcné kody pfiipady bez zranûní nebo vûcn ch kod Nebezpeãné jednání skuteãné ztráty kritické situace unsafe acts Nehodovost dopravcû a fiidiãû spoleãnosti Aral a ostatních dopravcû ve Stfiední Evropû za rok 2003 (stav k 32. t dnu) Klíãov ukazatel Plán Aktuální stav Rakousko âeská Republika Nûmecko Polsko v carsko Poãet úrazû s následkem prac.neschopnosti Poãet hodin bez úrazu hod/t den Úniky ropn ch látek men í neï 1 barel (159 l) Úniky ropn ch látek vût í neï 1 barel (159 l) Úniky ropn ch látek vût í neï 100 barelû (15900 l) Hlá ené úrazy celkem Silniãní nehody nákladních vozû silniãní nehody osobních vozidel

15 rady motoristûm text: Richard Kopeck foto: HCT KURZY BEZPEâNÉ JÍZDY POUZE AUTO KOLA NA SILNICI NESTAâÍ Na esti místech v âeské republice mohou fiidiãi absolvovat kurz, ve kterém se nauãí ovládat svûj vûz na kluzké vozovce, a to ve Vysokém M tû, v Mostu, v Sosnové na âeskolipsku, v Milínû, v âesk ch Budûjovicích a na závodním okruhu v Brnû. PfiestoÏe poãet dopravních nehod stále stoupá a policejním statistikám pfiíãin nehod kraluje nepfiizpûsobení jízdy stavu vozovky, je zájem bûïn ch motoristû o kurzy bezpeãné jízdy zatím mal. Kurzy si pfieváïnû objednávají zahraniãní firmy pûsobící v âesku pro své obchodní zástupce, firemní fiidiãe a management. JednotlivcÛ, ktefií absolvují kurz z vlastního zájmu, a ne z profesionální nutnosti, je tak tfiicet do roka, fiíká Jifií Patera, fieditel firmy High Car Training, která vyuãuje bezpeãné jízdû na polygonech v Mostû a ve Vysokém M tû. Za nezájem obyãejn ch fiidiãû mûïe nejspí skuteãnost, Ïe kurzy bezpeãné jízdy nejsou zadarmo. Ceny jednotliv ch poskytovatelû se li í, obecnû se v ak dá fiíct, Ïe se pohybují v relacích od dvou do tfií tisíc za jednodenní kurz. Svou roli hraje také tradiãní pocit ãeského ãlovûka, Ïe v emu rozumí a nepotfiebuje se nic uãit, a také fakt, Ïe vût ina fiidiãû si dosah nebezpeãí na silnici stále je tû dostateãnû neuvûdomuje, uvaïuje Jifií Patera. PrÛbûh kurzû u jednotliv ch firem se v detailech li í, základní schéma je ale v ude stejné. V uka zaãíná dvouhodinovou teoretickou pfiedná kou, kdy se populární formou vysvûtlují základní zásady prevence, popisuje se správné brzdûní a dal í manévry, líãí Jifií Patera. Kurz pak pokraãuje za volantem. Po absolvování teorie u nás jezdí fiidiãi dal í tfii a pûl aï ãtyfii hodiny po dráze natfiené speciální barvou, na kterou se stfiíká voda, vysvûtluje Jifií Patera. V nûkter ch firmách vyuïívají k vytvofiení kluzkého povrchu také speciální fólie. Úãastníci kurzu bezpeãné jízdy sice obdrïí diplom, ten ale z profesního hlediska nemá Ïádnou váhu. Firma ov em poskytuje na pfiání v rámci kurzu za nízk pfiíplatek i kolení odborné zpûsobilosti fiidiãû, které je pro profesionální fiidiãe povinné. Cena kurzû ve Vysokém M tû a v Mostû závisí na poãtu úãastníkû. Pfii skupinové objednávce jednodenního kurzu zaplatí zájemce 2590 Kã, jednotlivce pfiijde kurz na 3060 Kã. Cena se mûní také v závislosti na roãní dobû od bfiezna do dubna u etfií zájemce pût a od kvûtna do srpna dokonce deset procent. Pfiiplatí si naopak za kurz o víkendu nebo o svátcích. O nûco levnûj í neï ve Vysokém M tû a v Mostu je klouzání pod odborn m dohledem na závodním okruhu v Brnû a na autodromu v Sosnové u âeské Lípy. V obou pfiípadech je kurz nabízen za zhruba dvû tisícovky korun. Necelé dva tisíce stojí také kurz na okruhu v Milínû, pofiádan firmou Max Cars. Tady v ak zájemce mûïe zvolit i kompletní osmidenní kurz, se kter m se pojí rûzné v hody; kromû potvrzení o kolení odborné zpûsobilosti fiidiãû jsou to i rozmanité slevy u partnersk ch firem autoservisû, pneuservisû a prodejcû vozidel. Cena osmidenního kurzu je Kã. Pfii v cviku doporuãují organizátofii kurzû pouïívat vlastní automobil, pfiestoïe vût inou umoïàují také zapûjãení v cvikov ch vozidel. DÛvod je nasnadû. DÛleÏité je, aby se ãlovûk uãil ovládat to auto, se kter m potom bude jezdit, protoïe mezi jednotliv mi znaãkami a typy jsou obrovské rozdíly v reakcích, vysvûtluje Jifií Patera. Podle nûj se motorista nemusí o zdraví svého plechového pfiítele bûhem kurzu obávat. K po kození dochází jen v jimeãnû, jednou aï dvakrát do roka. Pfiíãinou je pokaïdé naprosté nerespektování pokynû instruktorû, ktefií jsou s fiidiãi neustále ve spojení vysílaãkami, tfieba kdyï ãlovûk najede do zatáãky dvojnásobnou rychlostí, neï mu doporuãil instruktor, fiíká Patera. Ale je tu okamïitá zpûtná vazba, protoïe rychlost na dráze monitorují radary, a instruktor tedy hned ví, k ãemu do lo, a mûïe takovému fiidiãi dûraznû vyãinit. 15

16

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více