MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY"

Transkript

1 Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky měření podle bodů a.. Stanovte kapact kondenzátor z jeho mpedance. Vypočtěte nejstot měření 4. rčete fázový posn ϕ napětí a prod měřené cívky. Vypočtěte ztrátový čntel měřeného kondenzátor. 5. Změřte závslost = f () sérového rezonančního obvod. 6. Změřte napětí na cívce a kondenzátor př rezonanc a rčete velkost kapacty kondenzátor př rezonanc.. TEOETKÝ ÚVOD. ndkčnost ndkčnost je statcky defnována sočtem všech magnetckých toků φ zavřených jednotlvým závty, vyvolaných jednotkovým prodem : φ =. () Vlastní ndkčnost závsí na geometrckém spořádání obvod, jeho rozměrech a na magnetckých vlastnostech prostředí. Kromě statcké defnce je možno ndkčnost též defnovat ze vztah d ε =. () dt Jednotko ndkčnost je henry (H); je to ndkčnost zavřeného obvod, ve kterém vznkne elektromotorcké napětí V, když se elektrcký prod, který tímto obvodem teče, rovnoměrně změní o A za s. V elektrckém obvod se ndkčnost chová jako zásobník energe magnetckého pole. Ve sktečnost každá cívka má nejen vlastní ndkčnost, ale ohmcký odpor, který je tvořen odporem vodče. Jso-l závty cívky navnty na feromagnetckém jádře, pak je její ndkčnost vzhledem k cívce bez jádra vždy větší a je závslá na velkost protékajícího prod. Přpojíme-l ke zdroj střídavého napětí snsového průběh o ampltdě = snω t () ohmcký odpor (obr. a), pak z Ohmova zákona plyne pro okamžto hodnot prod : = = snω t = sn ω t, (4) 8

2 kde je ampltda prod, ω = π f a f je frekvence střídavého napětí. Ze vztahů () a (4) je zřejmé, že průběh napětí prod je snsový (obr. b). Vektor napětí ˆ na odpor a vektor prod Î jím tekocí jso ve fáz (obr. c) a tdíž fázový posn ϕ je nlový: ϕ =. (5) b Obr. a) Odpor přpojený ke zdroj b) Časový průběh napětí a prod na odpor c) ˆ, ˆ na odpor Přpojíme-l ke zdroj střídavého napětí, popsaného rovncí (), deální bezeztrátovo ndkčnost (obr. a), pak pro prod ndkčností tekocí lze odvodt: = cosω t = sn ω t π. (6) ω Ampltda prod je úměrná ampltdě napětí: = X = ω, (7) kde X = ω je mpedance ndkčnost nebo též ndktance. ndktance představje odpor, který klade ndkčnost střídavém prod. Je závslá na frekvenc f. Prod je zpožděn za napětím (obr. b) o úhel ϕ : π ϕ =. (8) Vektory napětí (obr. c). ˆ na deální ndkčnost a prod Î jí tekocí jso posnty o úhel 9, t Obr. a) ndkčnost přpojená ke zdroj b) Časový průběh napětí a prod na ndkčnost c) ˆ, ˆ na ndkčnost Náhradní schéma sktečné cívky je tvořeno ndkčností a odporem cívky zapojeným v sér (obr. a). Vektorový dagram sktečné cívky (obr. c) se sestrojí podle předchozích poznatků. Obvodem teče prod Î, napětí ˆ zdroje se dělí na napětí ˆ na odpor a 9

3 napětí ˆ na deální ndkčnost. Prod Î je ve fáz s napětím ˆ na odpor a zpožděn o 9 za napětím ˆ. Pro napětí ˆ zdroje platí ˆ = ˆ ˆ. Mez napětím ˆ a prodem Î vznkne fázový posn ϕ, pro který platí: π < ϕ <. (9), t Obr. a) ívka přpojená ke zdroj b) Časový průběh napětí a prod na cívce c) Vektorový dagram napětí a prod na cívce Průběh napětí a prod vzájemně posntých na sktečné cívce o úhel ϕ, je na obr. b. Z vektorového dagram na obr. c pro velkost napětí platí: kde ( ) ( ω ) = ω = =, () Z = Z, () = ω. () Z je mpedance sktečné cívky a vádí se v ohmech. Je to odpor, který klade sktečná cívka průchod střídavého prod. Z vektorového dagram na obr. c též plyne pro fázový posn ϕ prod Î a napětí ˆ ω ω tgϕ = = =. (). Kapacta Kapacta je defnována jako poměr mez nábojem Q a napětím mez deskam kondenzátor: Q =. (4) Jednotko kapacty je farad (F). Velm často se žívají menší jednotky: pf = - F, nf = -9 F, µf = -6 F. Přpojíme-l ke zdroj střídavého napětí o ampltdě, = sn ω t bezeztrátový kondenzátor o kapactě (obr. 4a), pak pro prod, tekocí kondenzátorem, lze odvodt:

4 π = ω cosω t = sn ω t. (5) Prod předbíhá napětí o úhel ϕ = 9 (obr. 4b). Vektorový dagram napětí prod Î kondenzátor je na obr. 4c. ˆ a, t Obr. 4 a) Kapacta přpojená ke zdroj b) Časový průběh napětí a prod na kapactě c) ˆ, ˆ na kapactě Ze vztah (5) plyne = ω = =, ω X X = = ω, (6) π f kde X je mpedance nebo též kapactance bezeztrátového kondenzátor. vádí se v ohmech. Představje odpor, který klade deální bezeztrátový kondenzátor průchod střídavého prod. Kapactance je tdíž závslá na frekvenc f prod napájecího zdroje. Ze vztah (6) je zřejmé, že pro stejnosměrný prod je f = a X =. Kondenzátor stejnosměrný prod nepropstí. Kondenzátor se v elektrckém obvod chová jako zásobník energe elektrckého pole. Je tvořen dvěma elektrodam, mez nmž je delektrkm (vzdch, slída apod.). Př průchod střídavého prod každý kondenzátor vykazje ztráty, které jso způsobeny nedokonalo zolací delektrka, ohmckým odporem elektrod ztrátam v delektrk př střídavé polarzac. Ztráty se projeví ohříváním delektrka. Proto s lze sktečný kondenzátor představt jako bezeztrátový kondenzátor (obr. 5a), k němž je paralelně přpojen svodový odpor, jehož velkost je úměrná ztrátám. Prod Î (obr. 5b), tekocí kondenzátorem, předbíhá napětí ˆ na kondenzátor o úhel 9 a prod Î, Obr. 5 a) Kondenzátor přpojený ke zdroj b) Vektorový dagram prod a napětí na kondenzátor

5 protékající svodovým odporem, je s napětím ˆ ve fáz. Z vektorového dagram je zřejmé, že ˆ = ˆ ˆ. Mez napětím ˆ a prodem Î vznkne π fázový posn ϕ, pro který platí: < ϕ <. Velkost celkového prod v obvod je: = = = ω. (7) ω mpedance sktečného kondenzátor je: Z = =. (8) ω Představje odpor, který klade sktečný kondenzátor průchod střídavého prod. Většno je svodový odpor kondenzátor velký, proto ve vztah (8) lze často člen zanedbat, takže mpedance kondenzátor se pak rovná jeho kapactanc: Z = =. (9) ω Z vektorového dagram (obr. 5b) je fázový posn ϕ : ω tgϕ = = = ω. V prax se však pro posození kvalty kondenzátor važje tzv. ztrátový úhel δ, pro nějž platí δ = ϕ, z něhož se rčje ztrátový čntel tg δ : π tgδ = =. () ω Velkost ztrátového čntele závsí na požtém delektrk kondenzátor (bývá v rozmezí -5 až - ) a na frekvenc, pro níž je dán.. Sérová rezonance Sérový rezonanční obvod tvoří cívka o ndkčnost a odpor a kondenzátor o kapactě, zapojené v sér (obr. 6). Obvodem teče prod a je přpojen na napětí. Napětí ˆ na odpor je ve fáz s prodem Î (obr. 7). Napětí ˆ na ndkčnost předbíhá prod o úhel 9 a napětí na kapactě je za prodem Î o 9 zpožděno. Napětí ˆ a napětí ˆ jso tedy opačného směr. Pro výsledné napětí ˆ napájecího zdroje platí ˆ = ˆ ˆ ˆ, proto = ( ).

6 - Obr. 6 Obvod,, přpojený ke zdroj Obr. 7 Vektorový dagram napětí a prod,, obvod Po dosazení: = ω = Z. () ω Z rovnce () plyne, že mpedance Z je obecně větší než ohmcký odpor cívky. Avšak ndktance X a kapactance X se ve vzorc odečítají a v rčtém případě může dojít k jejch vzájemné kompenzac. Jestlže platí: a) ω =, nebo b) =, případně c) ϕ =, () ω pak je sérový rezonanční obvod v rezonanc. Všechny tř rovnce jso ekvvalentní, platí-l jedna, platí zbývající dvě. (ma) Př sérové rezonanc se obvod chová tak, jako by v něm byl zapojen poze ohmcký odpor. Výsledná mpedance Z obvod je nejmenší a platí Z =. Obvodem teče rezonanční prod r, který př konstantním napětí zdroje nabývá maxmální hodnoty. Jelkož př rezonanc f ω r f (Hz) platí = r, pak také platí = = ω r =. Z toho je zřejmé, že napětí na cívce kondenzátor př Obr. 8 ezonanční křvka rezonanc může být několkrát vyšší než napětí napájecího zdroje. Ze vztah (a) můžeme zjstt rezonanční frekvenc obvod (Thompsonův vztah): fr =. () π Obdobně můžeme zjstt rezonanční ndkčnost nebo rezonanční kapact. Grafcké znázornění průběh prod v závslost na frekvenc = f (f ) (obr. 8), případně prod na kapactě = f (), př konstantním napětí se nazývá rezonanční křvka. Čím bde ohmcký odpor menší, tím bde křvka strmější.

7 . PNP METODY. Měření ndkčnost z mpedance Měření ndkčnost cívky z mpedance je založeno na vztazích () a (). Pro ndkčnost plyne kde ω = π f. = ω, (4) V požtém zapojení ampérmetr měří prod daný sočtem prod tekocího cívko a voltmetrem (obr. 9). rčení mpedance Z cívky lze provést ze vztah () jen tehdy, jestlže vntřní odpor V voltmetr je velký ve srovnání s měřeno mpedancí. Pak lze prod tekocí voltmetrem zanedbat. Tato podmínka bývá splněna. P A (, ) Obr. 9 Zapojení pro měření ndkčnost z mpedance Z V. Měření ndkčnost cívky na Maxwellově můstk Obecný můstek, přpojený na zdroj střídavého prod (obr. ), je tvořen čtyřm větvem, v nchž moho být odpory, ndkčnost a kondenzátory. Můstek je vyrovnán, pokd nlovým ndkátorem - elektronkovým voltmetrem - zapojeným mez body B - D můstk, neprochází prod. To nastane poze tehdy, když střídavé napětí mez body B - D je nlové; ˆ =. BD V tom případě mpedancem Z a Z teče týž prod a mpedancem Z a Z 4 teče prod. Zároveň msí také platt ˆ = ˆ, ˆ ˆ B = D. (5) AB AD ovnc (5) lze přepsat do tvar Z ˆ ˆ ˆ ˆ = Z, Z ˆ ˆ ˆ ˆ = Z 4. Vyločením prodů obdržíme podmínk rovnováhy můstk v komplexním tvar: Z ˆ Z ˆ = Z ˆ Z ˆ. (6) 4 která reprezentje dvě rovnce mez parametry vyrovnaného můstk. Pro výpočet podmínek rovnováhy na Maxwellově můstk (obr. ) se vyjde ze vztah (6), kde komplexní mpedance ve větvích jso Z ˆ = jω, Z ˆ =, Z ˆ =, Př rovnováze msí platt: ω jω. ( j ) = Zˆ 4 =. jω 4

8 B Z Z A Z Z 4 D V Obr. Obecný můstek Obr. Maxwellův můstek Po vynásobení a úpravě obdržíme ω. jω = j Z rovnost reálných a magnárních částí komplexního čísla vypočteme podmínky rovnováhy, kde pro odpor vntí cívky a ndkčnost platí: = a =. (7). Měření kapacty kondenzátor z mpedance Měření kapacty kondenzátor je založeno na vztah (9). Ampérmetrem a voltmetrem změříme prod a napětí v obvod dle obr.. Jelkož vntřní odpor voltmetr je často větší než mpedance měřeného kondenzátor, je toto zapojení vhodné, protože prod voltmetrem je zanedbatelný vzhledem k prod kondenzátorem. Měření provedeme několkrát a nejstot měření stanovíme statstcky..4 Měření rezonanční křvky Úkolem je změřt závslost = f ( ) sérového rezonančního obvod tvořeného cívko se železným jádrem a kondenzátorem, jehož velkost lze po stpních měnt. Průběh křvky je p Obr. Zapojení pro měření kapacty z mpedance A V A, V V V Obr. Zapojení pro měření rezonanční křvky 5

9 obdobný průběh z obr. 8. Pro měření požjeme schéma podle obr.. Zároveň změřením napětí na voltmetr V a napětí na voltmetr V př rezonanc, tj. v případě, kdy obvodem protéká největší prod, ověříme vztah (b).. POSTP MĚŘENÍ A VYHODNOENÍ VÝSEDKŮ. Měření ndkčnost z mpedance a) Zapojte obvod dle obr. 9. Př opakovaném nastavování téže hodnoty napětí na voltmetr zjstíme, že výchylka ampérmetr bde vždy téměř stejná a tdíž není možné spolehlvě odečíst měřtelno odchylk. Proto se toto měření neprovádí. b) Změno polohy jezdce potencometr nastavte 5 hodnot napětí a prod tak, aby se napětí jednotlvých měření přílš nelšla. analogových měřcích přístrojů nastavte takové rozsahy, abyste výchylky mohl odečítat ve drhé polovně stpnce. c) Změřte frekventoměrem kmtočet napětí zdroje. d) Vypočtěte ndkčnost cívky ze vztah (4). Odpor vntí cívky je veden na cívce. Z naměřených hodnot vypočtěte průměrno hodnot ndkčnost. e) Ze vztah () vypočtěte fázový posn ϕ mez prod a napětí. f) Naměřené a vypočtené hodnoty zpracjte do tablky č.. ívka číslo: Tablka č. číslo měření (V) (A) Z (Ω) (H) (H) (H ) f = = ϕ = Hz Ω =... (H), = =...% r =... (H) ( ± ) = H. Měření ndkčnost na Maxwellově můstk a) Zapojte obvod dle obr.. Nastavte všechny odporové dekády na stejno hodnot odpor (např. 5 Ω). b) Nastavení rovnováhy na můstk provádějte odporovým dekádam a. Nejprve změno odpor na dekádě najděte napěťové mnmm na elektronkovém voltmetr. Pak požjte dekád a změno tohoto odpor najděte opět mnmální napětí na voltmetr. Další snížení napětí provedete opět dekádo. Toto střídavo reglací dekádam dospějete ke konečném mnmálním napětí v úhlopříčce můstk a tím k jeho vyrovnání. Odpor na dekádě neměňte. Postpné vyhledávání napěťových mnm je zapotřebí provést vždy velm pečlvě, protože jakékolv nepřesnost během měření způsobí, že výsledné napěťové mnmm bde poměrně dost vysoké a můstek tdíž nebde dobře vyrovnán. c) Kapact ve větv můstk volte = µf, =,5 µf. 6

10 7 d) Odpor vntí cívky a ndkčnost vypočtěte ze vztah (7). Odpor porovnejte s odporem vedeným na cívce.. Měření kapacty kondenzátor z mpedance a) Zapojte obvod dle obr.. b) Nastavte v obvod postpně 5 hodnot napětí a odečtěte příslšné prody (vz.b). c) Sestavte tablk naměřených a vypočtených hodnot obdobno tablce. d) Kapact kondenzátor vypočtěte ze vztah (9). e) rčete ztrátový čntel kondenzátor ze vztah ()..4 Měření rezonanční křvky a) Obvod zapojte dle obr., na kapactní dekádě nastavte nejmenší kapact. b) Jezdcem potencometr nastavte na voltmetr V napájecí napětí na zadano hodnot. Během měření držjte toto napětí konstantní. c) Postpně do obvod zařazjte kondenzátory o vyšších kapactách a měřte prod. Př rezonanc prod dosáhne maxma. d) Měřením napětí př rezonanc ověřte vztah ( b). e) Nakreslete graf = f (). 4. PŘESNOST MĚŘENÍ a) Stanovte nejstot měření ndkčnost z mpedance. K výpočt nejstoty typ B je třeba zaznamenat tříd přesnost a zvolený rozsah měřcích přístrojů. Př stanovení nejstoty frekvence předpokládejte bmodální rozdělení, jemž odpovídá parametr θ =. Z rovnce (4) vyplývá pro nejstot ndkčnost vztah: = f f. b) Z měření na Maxwellově můstk rčete nejstot odpor cívky ze vztah: = a nejstot ndkčnost ze vztah: =. c) Porovnejte vypočtené nejstoty pro měření ndkčnost z mpedance a na Maxwellově můstk. d) rčete nejstot měření kapacty z mpedance ze vztah: = f f.

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2 FYZIKA 3. OČNÍK Ncené elg. ktání střídavý prod Zdroje stříd. prod generátory střídavého prod Zapojení různých prvků v obvod střídavého prod zkoáe, jaký způsobe paraetr prvk v obvod ovlvňje velkost napětí

Více

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ Úloha č. 9a X MĚŘENÍ ODPOŮ Úkol měření: 1. Na základě přímého měření napětí a prod rčete odpor neznámého vzork.. rčete absoltní a relativní nejistot odpor. 3. elikost neznámého odpor změřte dále metodo

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a Milan Nechanický Sbírka úloh z MDG Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač RIEDL 4.EB 7 1/6 1.ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku korekčního předzesilovače b) Znázorněte ji graficky na semiaritmický papír. Měření proveďte při souměrném napájení 1V v pásmu 10Hz až 100kHz,

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický

Více

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Martin Lipinský A05450 3.6.2007 Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Obsah 1.Měřící potřeby a přístroje...3 2.Obecná část...3 3.Postup měření...3 3.1Seriové zapojení

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STŘÍDAVÝ POUD N V E S T E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Sřídavý prod a jeho efekvní hodnoy sejnosěrný prod (d. c.) prod eče poze v jedno sěr sřídavý prod (a. c.) elekrcký prod, jehož časový průběhe

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru: RIEDL 3.EB 7 1/15 1. ZADÁNÍ a) Změřte kapacity předložených kondenzátorů ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 200 a 800 Hz c) Graficky

Více

IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK

IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK Meí patí mez základí zpsoby získáváí kvattatvích formací o stav sledovaé vely. 4. Chyby meí Nedokoalost metod meí, ašch smysl, omezeá pesost mcích pístroj, promé

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Ideální kondenzátor

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA Student Skupina/Osob. číslo Spolupracoval NSTTT FYZKY ŠB-T OST NÁZE PÁCE Měření elektrického odporu (definiční metodou, multimetrem a můstkem) Číslo práce 3 Datum Podpis studenta: Cíle měření: Zhodnotit

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25 A 9: hod. Elektrotechnka a) Napětí stejnosměrného zdroje naprázdno je = 5 V. Př proudu A je svorkové napětí V. Vytvořte napěťový a proudový model tohoto reálného zdroje. b) Pomocí přepočtu napěťových zdrojů

Více

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 1 Pracovní úkol 1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ- 1408E. 3. Pro

Více

SÍŤOVÝ ZDROJ. 2. Sestavte navržený zdroj a změřte U 0 a ϕ ZVm při zadaném I 0.

SÍŤOVÝ ZDROJ. 2. Sestavte navržený zdroj a změřte U 0 a ϕ ZVm při zadaném I 0. SÍŤVÝ ZDRJ 202-4R 1. Navrhněte síťový zdroj s můstkovým usměrňovačem, je-li dáno: - ss výstupní napětí zdroje 0 12 V, při zatěžovacím proudu I 0 0,1 A - činitel zvlnění 5 %, usměrňovací diody KY 130/80

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU Číslo úlohy 303-4R Zadání 1. Dle

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Ondřej Karas, Miroslav Šedivý, Ondřej Welsch

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Proveďte kalibraci polovodičového čidla tlaku 0..0 kpa. Zaznamenejte časový průběh tlaku při zkoušce tlakové odolnosti.. Proveďte kalibraci tenzometrického snímače do 1 MPa

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého a. ročník čtyřletého studia G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. : Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu Přírodní vědy

Více

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

1. Pasivní součásti elektronických obvodů Přednáška téma č.1 : 1. Pasivní součásti elektronických obvodů V tomto učebním textu se budeme zabývat pouze tzv. obvody se soustředěnými parametry. To jsou obvody, které známe z mnoha aplikací, např.

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nverzta Tomáše Bat ve líně LABOATOÍ CČEÍ ELETOTECHY A PŮMYSLOÉ ELETOY ázev úlohy: ávrh dělče napětí pracoval: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupna: T / Datum měření:.února 8 Obor: nformační technologe Hodnocení:

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y RIEDL 4.EB 4 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní a převodovou charakteristiku integrovaného obvodu MH 7400 b) Výsledky zpracujte do tabulek a graficky znázorněte c) Zobrazené charakteristiky porovnejte s údaji

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1 . ŘESNOST MĚŘENÍ přesnost měření nejistota měření, nejistota typ A a typ B, kombinovaná nejistota, nejistoty měření kazovacími (analogovými) a číslicovými měřicími přístroji, nejistota při nepřímých měřeních,

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu: RIEDL 4.EB 6 /8.ZDÁNÍ a) Na předložeém ízkofrekvečím zesilovači změřte vstupí impedaci b) Změřte zesíleí a zisk pro výko 50% c) Změřte útlumovou charakteristiku Měřeí proveďte při cc =0V a maximálě 50%

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. II Název: Měření odporů Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal dne:...

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechnky Faklta elektrotechnky a nformatky, VŠB - T Ostrava 3. ELEKTRCKÉ OBVODY STŘÍDAVÉHO PROD 3.1 Úvod 3.2 Základní pojmy z teore střídavého prod 3.3 Výkon střídavého prod 3.4 Pasvní

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

1 Regulace napětí. 2 Regulace napětí TRN ( OPF ) HRT ARN A S R U SRQ PRN. Jaroslav Doležal, Katedra elektroenergetiky ČVUT Praha

1 Regulace napětí. 2 Regulace napětí TRN ( OPF ) HRT ARN A S R U SRQ PRN. Jaroslav Doležal, Katedra elektroenergetiky ČVUT Praha 5% 5% Reglace naětí Reglace naětí PŘENOSOVÁ SOUSAVA erciární reglace U/Q ASRU systém sendární reglace U/Q PIONÍ UZY U i U i REF RN ( OPF ) EMS SCADA ESIMACE U REF PVE ' ARN A S R U HR ' Reglace U v ilotním

Více

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Klíčová slova Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Princip Podle Stefanova-Boltzmannova zákona vyzařování na jednotu plochy a času černého tělesa roste se čtvrtou

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru

4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Pedagogická poznámka: Hodina je hodně nabitá, pokud ji nemůžete roztáhnout do části další hodiny, budete asi muset omezit počítání

Více

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Měření vysokých napětí a velkých proudů

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Měření vysokých napětí a velkých proudů TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ Měření vysokých napětí a velkých proudů Vysokonapěťová měření Měření vysokých napětí (high voltage measurement) vyžaduje speciální techniky, jejichž nároky rostou s amplitudou

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_08_02B_28. Nářadí a pomůcky pro

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení ng. Mečislav Hudeczek Ph.D. HDEZEK SEVE s. r. o. Albrechtice. ÚVOD Základem pro bezpečné provozování elektrické sítě je výpočet

Více