ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E Monika Protivná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2014 Monika Protivná"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Monika Protivná

2 ŠKODA AUTO Vysoká škola, O. P. S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU VČELÍ FARMY Monika PROTIVNÁ Vedoucí práce: Ing. Hana Jahodová, CSc

3

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušil(a) autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi, dne <<<<<<<<<<<< Monika Protivná 3

5 Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. Haně Jahodové, CSc. za odborné vedení bakalářské práce a za poskytování cenných rad, díky kterým mohla tato bakalářská práce vzniknout. Rovněž děkuji panu Křovinovi za ochotu, při poskytování cenných informací. 4

6 Obsah Úvod Marketing a marketingové řízení Marketingový mix Produkt Dělení výrobků a služeb Životní cyklus výrobku Cena Metody tvorby cen Distribuce Marketingová komunikace Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Přímý marketing (Direct marketing) Public Relations Analýza marketingového mixu vybraného subjektu Představení podnikatelské činnosti a charakteristika 4P včelí farmy Produkty - včelí med, jeho složení a druhy Cena Distribuce Marketingová komunikace včelí farmy

7 4 Doporučení Závěr Seznam literatury Seznam obrázků a tabulek

8 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu soukromé včelí farmy. Téma jsem zvolila z důvodu osobní zkušenosti s výrobní i prodejní činností přímo na včelí farmě, kde jsem mohla vidět jednotlivé kroky získávání medu, jeho stáčení a následné plnění do sklenic. Moje práce by měla zlepšit povědomí zákazníků o složení a výrobě včelích produktů a také stanovit nové možnosti pro včelí farmu v oblasti dalšího nabízeného zboží či komunikačních nástrojů. V ČR je poměrně vysoká konkurence v oblasti prodeje včelích produktů z důvodu stále se zvyšujícího dovozu nekvalitního medu z Číny, Ukrajiny či z Brazílie. Mnoho výrobců za vidinou vyššího zisku a s využitím nízké cenové strategie využívá nejrůznější nekalé praktiky, například v podobě přimíchávání jiných látek do samotného medu. Vzhledem k této skutečnosti by práce rovněž měla pomoci k poklesu prodeje těchto nekvalitních medů a podpoře českých včelařů a české produkce medu. Cílem celé práce bude navrhnout další možné varianty marketingových nástrojů, které doposud podnikatel pan K. nevyužíval, a které by mohly vést ke získání nových zákazníků. Dílčím cílem také bude, aby včelí farma pana K. prostřednictvím nových marketingových nástrojů zlepšila své postavení na trhu včelích produktů a stala se tak ještě více konkurenceschopná. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou logicky poskládány od teoretické po praktickou část. V první části své práce se budu věnovat základní definici marketingu a marketingovému řízení. V rámci druhé kapitoly se čtenáři dozví informace složení marketingového mixu tedy o tzv. 4P produktu, ceně, distribuci, propagaci. 7

9 Třetí kapitola již bude částí praktickou. V této kapitole analyzuji produkty, cenu, distribuci i marketingovou komunikaci včelí farmy a podrobně vysvětlím všechny důležité pojmy (druhy medu, propolis, včelí vosk atd.). Čtenář se dozví, jak se na včelí farmě stanovuje cena medu i jiných včelích produktů. Rovněž získá představu o konkrétním složení produktového portfolia. Také budou vysvětleny jednotlivé druhy distribuce včelí farmy a jejich vzájemné propojení. Závěrem této kapitoly se budu věnovat konkrétnímu složení komunikačních nástrojů, které zkoumaný subjekt používá. Poslední kapitola se skládá z mých osobních doporučení pro včelí farmu. 8

10 1 Marketing a marketingové řízení Pod pojmem marketing si člověk může představit mnoho činností. Většině lidí se v souvislosti s tímto pojmem však vybaví pouze reklama, slevové akce, bonusy a tzv. lákadla ke koupi. Ale obor marketing v sobě zahrnuje mnoho dalších pojmů. Pro konkrétní vymezení marketingu jsem si vybrala definici od autora Kotlera. Marketing je tedy společenský, manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot (Kotler, 2004, s. 30). I když tato definice mnohé objasnila, je nutné znát několik dalších výrazů, k ještě lepšímu pochopení slova marketing. Mezi tyto výrazy patří potřeba, touha, hodnota či ideál. Jednotlivým výrazům se budu věnovat níže. Potřeba je stručně řečeno pocit nedostatku, který je v člověku nějakým způsobem vyvolán. Můžeme rozlišovat několik typů potřeb. Fyzické nebo také fyziologické potřeby souvisejí se samotným životem člověka, např. potřeba spánku, potřeba se stravovat, potřeba odpočinku a podobně. Dále také potřeby bezpečí, lásky a přátelství a posledními důležitými jsou pak potřeby seberealizace. Kromě toho, že jsem popsala několik typů potřeb, zároveň jsem charakterizovala tzv. Maslowovu hierarchii lidských potřeb. Abraham Harold Maslow byl americký psycholog, který došel k závěru, že každý člověk má v sobě jakousi pyramidu potřeb, po které se neustále pohybuje. Jeho potřeby jsou uspokojovány postupně, směrem od té nejnižší až k nejvyšší, tedy potřebu se seberealizovat. Dalším důležitým slovem jsou slova přání, touha. Přání vyplývají z lidských potřeb a jsou ovlivňována tím, kde žijeme, pracujeme, co studujeme a v neposlední řadě tím, jací jsme jako osobnost. Naše přání se samozřejmě liší a jsou různorodá, stejně jako lidé samotní. Pokud jsme přesvědčeni, že si daný produkt musíme koupit a je to naše přání, pak většinou opravdu poptáváme takový nebo podobný produkt v naší blízkosti. Takový spotřebitel pak hledá ten výrobek, který mu přinese největší užitek či uspokojení. Na základě našich tužeb a výše popsaných potřeb, se pak vytváří samotná poptávka, která je založena na kupní síle zákazníků. 9

11 Marketingové řízení můžeme chápat jako aktivity vedoucí k dosažení směny na cílovém trhu (Kotler, 2004, s. 47). Marketingové řízení hraje důležitou roli při definování hlavních cílů firmy. Podnik dá například přednost spíše masové výrobě, před vnímáním značky zákazníkem a podobně. Na základě těchto skutečností si musí každý podnik zvolit optimální typ koncepce marketingového řízení, který současně navazuje na marketingovou strategii firmy. Z nejrůznějších marketingových publikací můžeme rozlišovat těchto 5 druhů koncepce: a) Výrobní koncepce b) Výrobková koncepce c) Prodejní koncepce d) Marketingová koncepce e) Koncepce společenského marketingu Prvním typem je koncepce výrobní. Tato koncepce se orientuje na masovou výrobu, ke které musí být zvolena vhodná a efektivní distribuce. Výrobní koncepce je také známkou velmi nízkých cen výrobků, které jsou dostupné i pro širokou veřejnost. Rozeznáváme i koncepci výrobkovou. Jak už vyplývá ze samotného názvu, firma dává přednost jednotlivým výrobkům, od kterých zákazník očekává určitou míru kvality, spolehlivosti či originality. Podnik by měl vnímat, co spotřebitel od produktu očekává a tomu by pak měl přizpůsobit modernizaci a zvyšování kvality nabízeného produktu. Další koncepcí je koncepce prodejní, ta klade důraz na samotné prodejní aktivity a podpory prodeje. Zákazník si obyčejně daný produkt nekoupí, ale často změní názor, pokud firma zařadí nejrůznější podpory prodeje například slevové akce, ochutnávky, věrnostní karty. Firma se uchyluje k této koncepci většinou v takové době, kdy ještě nevyužívá své maximální výrobní kapacity. Tato koncepce má ale značnou nevýhodu, týká se spíše kratšího a impulzivního ovlivňování chování spotřebitele a nejedná se tedy o dlouhodobé budování pozitivní image firmy. 10

12 Pokud se podnik rozhodne ve své marketingové činnosti plně orientovat na zákazníka a téměř po všech směrem mu vyhovět, jedná se o tzv. marketingovou koncepci. Na rozdíl od prodejní koncepce chce ta marketingová dosáhnout dlouhodobého vztahu se zákazníkem a to pomocí různých metod, např. poznání a vymezení cílového trhu, poznání potřeb a přání zákazníků nejrůznějšími průzkumy trhu. V této koncepci nejde pouze o jednorázový vysoký zisk, ale především o dlouhodobou prestiž, kterou firma získá prostřednictvím vhodného chování ke svým zákazníkům. Posledním typem je koncepce společenského marketingu. Koncepce společenského marketingu se orientuje rovněž na dlouhodobé uspokojování potřeb zákazníků ale navíc na uspokojování potřeb celé společnosti. Zároveň se firmy snaží dosahovat co nejvyššího zisku a provozovat marketingové činnosti efektivněji než konkurence. Tento typ marketingového řízení se řadí mezi nejnovější možnosti řízení marketingu a většina významných a světově proslulých firem se již k této koncepci přiklonila. Závěrem této kapitoly bych ráda popsala hlavní poslání a cíle marketingu. První velmi důležitý cíl marketingu je bezesporu vhodná orientace na zákazníka a především uspokojování jeho potřeb pomocí vhodných marketingových aktivit. Podnik nesmí ale zapomínat na zákazníkova přání, touhy či ideály. Firmy většinu svých podnikových aktivit směřují k tvorbě zisku, nejinak tomu bude i u marketingu. Tyto ekonomické cíle se můžou samozřejmě lišit v závislosti na podnikové strategii firmy. Některé podniky se snaží pouze o nejvyšší možný obrat nebo o nejnižší výrobní náklady a podobně. Poslední důležitým cílem je získání konkurenční výhody na trhu. Při současné vysoké konkurenci téměř ve všech oblastech podnikání je tato výhoda nejvyšším cílem mnoha firem. 11

13 2 Marketingový mix Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu (Kotler, 2004, s. 105). Marketingový mix je tvořen obvykle čtyřmi složkami, tzv. 4P: produktem (výrobkem, službou) - product marketingovou komunikací - promotion distribucí - place, placement cenou výrobku - price Tyto čtyři marketingové nástroje firma využívá k dosažení svých marketingových cílů. Vhodným výrobkem, jeho cenou, marketingovou komunikací a distribucí je možné docílit spokojenosti zákazníka a podnik může zároveň získat hospodářskou výhodu na trhu výrobků. Proto se podnik v rámci svého marketingového mixu snaží všechny jeho nástroje vhodně propojit. V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé nástroje podrobněji. 2.1 Produkt Pro samotné definování produktu, jsem zvolila dvě známé definice z marketingových publikací. Výrobek je jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, které se stávají předmětem směny na trhu a jsou určeny k uspokojování lidské potřeby či přání (Dědková, Honzáková, 2008, s. 101). Produkty jsou veškeré výrobky, služby ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby a co může uspokojit potřeby a přání zákazníků (Kotler, 2004, s. 382). Při plánování tržní nabídky podnik zohledňuje tři úrovně (dimenze) výrobku, není však pravidlem, že právě zmíněné tři dimenze propojuje každý výrobek. 12

14 První úroveň výrobku (produktu) představuje jeho primární užitek a požitek z něj. Označujeme jej jako jádro výrobku (core product). Druhá úroveň znázorňuje přetransformovaný základní užitek do obecně použitelného výrobku. Tato dimenze představuje například kvalitu, styl, design a balení produktu. Třetí úroveň zahrnuje tzv. rozšířený výrobek (augmented product). Rozšířený výrobek zahrnuje další doplňující služby k výrobku, kterými se snaží podnik odlišit od své konkurence na trhu. Většinou jsou to služby v podobě bezplatných servisních prohlídek, montáží, zvýšených záručních lhůt, bezplatné dopravy nebo třeba pojištění při dopravě. Samotná hodnota a následná cena výrobku se zvyšuje, pokud výrobek obsahuje všechny úrovně Dělení výrobků a služeb Dělení výrobků a služeb je opravdu nespočet. Mezi základní dělení můžeme zařadit dělení na výrobky sloužící k přímé spotřebě nebo pro vlastní potřebu zákazníka, ty nazýváme jako tzv. spotřební zboží a na výrobky, které slouží k dalšímu zpracování, prodeji, tzv. průmyslové zboží. Toto dělení bude pro tuto práci plně dostačující. Nejprve bych ráda představila dělení zboží spotřebního. Zboží spotřební se dále člení na: Zboží denní potřeby Zboží dlouhodobé spotřeby Speciální zboží Neznámé a mimořádné zboží Zboží denní potřeby jednoduše zahrnuje veškeré základní výrobky, které zákazník nakupuje pravidelně a stávají se pro něj nákupní rutinou. Tento typ zboží je často dále rozdělován na zboží běžné, impulzivní a nakupované v případě nutnosti. Jak už název vypovídá zboží impulzivní je spojováno s impulzem, který ovlivní nákupní chování v určitý okamžik, např. pohled na poslední zboží u pokladny. Zákazníci vlastně zboží kupují bez předchozího plánování svého nákupu. 13

15 Zboží běžné je nakupováno pro uspokojení běžných potřeb zákazníka a zboží nakupované v případě nutnosti se vztahuje k nákupu výrobku k uspokojení náhlých, sezónních potřeb. Další typ výrobků jsou výrobky dlouhodobé spotřeby. Zde se jedná o produkty dlouhodobějšího charakteru, které si již zákazník pečlivě vybírá. Často před samotnou koupí navštíví více obchodů, kde porovnává cenu, kvalitu a v neposlední řadě také samotnou značku výrobku. Do tohoto dělení výrobků jsou zařazovány výrobky, jako je nábytek, automobily, oděvy, elektronika. Dalším dělením jsou výrobky (zboží) speciální. Tyto výrobky mají zvláštní postavení na trhu a jsou preferovány pouze určitým tržním segmentem. Prodejci či výrobci nemusí mít dokonalou marketingovou komunikaci sloužící k prodeji jejich výrobků, často si totiž tyto výrobky zákazníci vyhledávají sami, na základě ověřené kvality a dobré image firmy, za kterou jsou mnohdy schopni utratit vysokou cenu. Posledním typem spotřebního zboží jsou výrobky neznámé a mimořádné. Tyto výrobky v běžném životě zákazník ani nezná. Většinou se pojí k určité události, kterou do té doby zákazník neprožil, a tudíž nebyl nucen se o tento trh s výrobky zajímat. Příkladem mohou být zdravotní pomůcky pro seniory. Druhým typem zboží je zboží průmyslové. Tento typ zboží slouží pro další průmyslové či výrobní zpracování. Nejčastěji se jedná o samotný výrobní materiál, kapitalizované položky a dodávky. Materiál může být v podobě živočišných, zemědělských a přírodních produktů např. pšenice, žito, zelenina, ovoce, kakaové boby, tabák, ropa, dobytek, drůbež a další. Kapitalizované položky jsou průmyslové výrobky, které kupující dále využívá ve výrobě nebo v podnikání včetně instalací či přídavných zařízení (Kotler, 2004, s. 391). Posledním druhem průmyslového zboží jsou dodávky a služby. Dodávky si lze jednoduše představit jako veškerý pomocný materiál sloužící při výrobě. Nejčastěji se vyskytuje v podobě nejrůznějších mazadel, olejů, čistících výrobků, leštidel, dřeva, hřebíků, těsnících zařízení a tak dále. 14

16 Služby vyjadřují opět veškeré činnosti související s výrobou. Například čistící služby, opravárenské služby, technický servis ale i třeba činnosti poradenské Životní cyklus výrobku Každý výrobek má svůj životní cyklus, kterým je vyjádřena úspěšnost daného produktu na trhu. Životní cyklus pomáhá podniku odhadnout průběh budoucího prodeje výrobku a je popisován pomocí S-křivky. V životním cyklu výrobku dochází k propojení života společnosti, ekonomiky, technologie, trhu a samotného podniku (Boučková, 2003, s. 150). Životní cyklus výrobku vypovídá o vývoji objemu prodejů a zisku během životnosti produktu (Kotler, 2004, s. 463). Životní cyklus výrobku zahrnuje několik fází: Vývojová fáze: Tato fáze značí počáteční vývoj výrobku, firmy začínají s nejrůznějšími nákresy, modely, prototypy. Zisk je nulový, výrobek ještě není připraven k výrobě. Fáze zavádění: Tato etapa začíná v den uvedení výrobku na trh, prodej roste velmi pomalu, protože ceny výrobků se většinou pohybují pod výrobními náklady. Firma často využívá účinnou podporu prodeje a reklamu, která slouží k co největší informovanosti o novém výrobku. Fáze růstu: V této etapě dochází k rychlému zvýšení prodeje a podnik tak dosahuje zisku. Výrobci musejí často vyvíjet nové, modernější vlastnosti produktu, které je odliší od nově příchozí konkurence. Fáze zralosti: Tato etapa se vyznačuje poklesem tempa růstu prodeje výrobku. Výrobci jsou nuceni snižovat jeho cenu a začíná jim tedy klesat zisk. Rovněž v této fázi firma musí vyvíjet modifikovaný výrobek, modifikovat marketingový mix nebo modifikovat samotný trh. Fáze poklesu: Do této fáze se dostane výrobek především z důvodu technického vývoje či zastaráním. Pokud se produkt nachází v této fázi, dojde k poklesu prodeje, protože spotřebitelé mají zájem o modernější a výkonnější výrobky. Tím klesá firmě její zisk a následně pravděpodobně zruší výrobu. 15

17 Každý výrobek nemusí nutně projít všemi fázemi. Vývoj životního cyklu výrobku se může v několika případech zcela lišit. Jedná se zejména o výrobky, které nazýváme přechodným módním trendem, stylem a módním stylem. Trendem nazýváme takový produkt, který je uváděn na trh velmi rychle, a lidé ho začínají okamžitě poptávat. Zanedlouho ale přechodný módní trend odezní a lidé většinou objeví novější trend, kterému dají přednost. Styl představuje základní formu prezentace výrobku, která jej napomáhá odlišit od konkurenčních výrobků (Kotler, 2004, s. 464). Styly se vyskytují v architektuře, umění ale i u oblečení. Konkrétnější tzv. módní styl lze nejlépe rozeznat u nejrůznějších obchodů s oděvy. Některé se specializují na módu sportovní či volnočasovou, jiné představují módu spíše ležérní a společenskou. 2.2 Cena Jako dalšímu ze 4P se nyní budu věnovat ceně. Cena je velmi důležitou kategorií a její stanovování není pro firmy úplně snadné. Cena představuje částku, za kterou je služba nebo výrobek nabízen na trhu, je také vyjádřením hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který získá díky zakoupenému výrobku či službě (Kotler, 2004, s. 483). Při stanovování ceny výrobku však musí brát v úvahu i další faktory, jako jsou ceny konkurenčních výrobků, životní fáze jednotlivých výrobků, marketingová strategie firmy a image firmy, náklady na výrobu, aktuální ekonomickou situaci v zemi, daňové zatížení a další vlivy. Faktory jsou pak členěny na interní a externí. Jak už název vypovídá, interní faktory působí na cenu uvnitř podniku. V následujícím odstavci je shrnuto základní dělení těchto interních faktorů. a) Marketingové cíle vhodná výrobní politika, dobré postavení na trhu, maximalizace zisku, získání vedoucího postavení na trhu b) Marketingový mix c) Náklady d) Firemní politika vhodné vedení společnosti e) Positioning 16

18 Externí faktory ovlivňují tvorbu ceny z vnějšku. Mezi základní externí faktory patří: a) Povaha trhu a poptávky určují horní hranici stanovení ceny b) Náklady, ceny a nabídka konkurence podnik musí poměřovat své náklady, cenu s konkurencí c) Analýza vztahu ceny a poptávky závislost ceny na poptávaném množství určuje křivka poptávky d) Další vnější faktory míra inflace, míra zdanění, úroková míra Metody tvorby cen Cenovou politiku firmy můžeme charakterizovat těmito činnostmi: 1. Stanovení cílů cenové tvorby 2. Zjištění poptávky 3. Odhad nákladů 4. Analýza nákladů konkurence, cen a nabídek 5. Výběr metody tvorby cen 6. Výběr konečné ceny Při stanovení cílů cenové tvorby je důležité, aby se podnik soustředil na svůj hlavní finanční cíl, jehož chce pomocí ceny dosáhnout. Například, zda se podnik snaží o maximalizaci růstu prodeje, o maximální zisk nebo pokud podnik chce pouze přežít, aniž by musel ukončit výrobu. Firma by při stanovení ceny měla sledovat a zjišťovat poptávku po produktu. Že je důležité sledovat poptávku, rovněž popisují mikroekonomické teorie o závislosti ceny na poptávaném množství. Pokud klesne cena produktu, zvýší se poptávané množství po produktu. Dle výše změny poptávaného množství ekonomové rozdělují poptávku po zboží na cenově elastickou a neelastickou. Cenově elastická poptávky říká, že pokud se cena změní o 1%, změní se poptávané množství o více než 1%. Neelastická poptávky popisuje pravý opak, tudíž pokud se změní cena o 1%, změní se poptávané množství méně než o 1%. 17

19 Tedy pokud například vzroste cena chleba o 5 Kč, pravděpodobně to nebude mít vliv na poptávané množství, protože chléb je základní potravinou každé domácnosti (spotřebitelé reagují neelasticky na změnu cenu chleba). Každý výrobce by si proto měl zjistit, o jaký typ cenové poptávky se u jeho výrobku jedná. Elasticita poptávky je rozdílná u luxusních a nezbytných produktů, ale také u substitutů či komplementů. I odhad nákladů je důležitou položkou při stanovení ceny. Podnik musí při kalkulaci ceny zahrnout veškeré přímé i nepřímé náklady související s produktem. Nejčastěji se jedná o mzdy a platy zaměstnanců, spotřebu výrobního materiálu, náklady na vývoj, náklady na odbyt (reklama) nebo odpisy výrobních strojů. Dělení nákladů je hned několik, avšak mezi stěžejní patří ještě dělení nákladů na variabilní, tedy na takové, které související s objemem produkce a jsou zjistitelné na jednotku produkce a na náklady fixní, které nesouvisí se samotným objemem produkce a jsou tedy stálé. Jako další krok cenové politiky je zařazena analýza nákladů, cen a nabídek konkurentů. V této fázi firma porovnává náklady na výrobu, ceny a nabídky konkurenčních výrobků. Podniky často provádějí průzkumy trhu, díky kterým zjišťují tržní cenu výrobku. Od této ceny se pak mohou odchylovat či nikoliv, což závisí mimo jiné na struktuře výrobku. V páté fázi si firma volí vhodnou metodu tvorby cen. V rámci cenové politiky rozeznáváme několik možných metod tvorby cen. Nejběžnější metodou je takzvaná tvorba ceny přirážkou. Nejprve se stanoví výše celkových nákladů na jednotku produkce a k těmto nákladům si obchodník přidá vlastní marži vyjádřenou rovnou v peněžních jednotkách či v procentech. Ovšem tato metoda není zdaleka jedinou. Výrobci mohou také oceňovat svůj produkt na základě poptávky, jejíž odhad je opět zjišťován pomocí průzkumů trhů. Stále častěji volenou metodou tvorby cen je pak vnímání ceny zákazníkem, kdy podniky ocení svůj výrobek na základě hodnoty, kterou vyjadřuje výrobek pro spotřebitele. 18

20 Ne příliš vhodnou metodou je metoda na základně porovnání s konkurencí. Firmy při této metodě chtějí být často pro spotřebitele levnější než konkurence a své produkty nabízejí za cenu nižší, než jsou jejich výrobní náklady. To samozřejmě vede ke zhoršení finanční situace podniku a ke ztrátě. Podnik proto musí důkladně zkombinovat tuto metodu s metodou nákladovou (přirážkovou) a až poté stanovit cenu výrobku. Poslední metodou je tvorba ceny pomocí cílové návratnosti. Firma stanoví takovou cenu výrobku, která v budoucnu přinese návratnost vynaložených investic firmy. Firma si tedy zvolí jednu z možných variant tvorby ceny a na základě ní stanoví cenu výrobku. Stanovená cena nemusí zůstat po celé období životního cyklu výrobku stejná, ale naopak se může značně měnit. Mezi hlavní příčinu změny ceny produktu nejčastěji patří stále se zvyšující výrobní náklady, zvýšení cen ropy nebo výrazné změny poptávky po výrobku. Nejen že si výrobce zvolí vhodnou metodu tvorby cen, ale navíc si musí vybrat mezi cenovými strategiemi, které se odvíjejí právě od životního cyklu výrobku a zároveň se vztahují na celé výrobní portfolio podniku. Mezi hlavní cenové strategie se řadí: Strategie vysokých cen od zavedení výrobku se stanoví vysoká cena, která se již v průběhu živ. cyklu výrobku nemění, výrobek s sebou nese prestiž a vysokou kvalitu Strategie nízkých zaváděcích cen použití velmi nízké ceny s cílem získat větší podíl na trhu Strategie přizpůsobování stanovení nízkých i vysokých cen Strategie cenového zužitkování při zavádění výrobku na trh dochází k stanovení vysoké ceny s cílem dosáhnout maximálního možného zisku a získáním dobré image a kvality produktu O ceně by se mohlo pojednávat v mnoha dalších odstavcích, ale pro účely této práce výše sepsané shrnutí postačí. 19

21 2.3 Distribuce Pojem distribuce je možné definovat jako činnosti, které souvisejí s umístěním výrobků a zboží na správný trh a ve správný čas. Distribuce zahrnuje soubor aktivit (operací), prostřednictvím kterých se výrobek dostává postupně z místa vzniku do místa určení, kde bude spotřebován nebo užit (Boučková, 2003, s. 201). Tyto činnosti (distribuční cesty) jsou prováděny buď přímo, tedy výrobek se rovnou dodá konečnému spotřebiteli nebo nepřímo, kde je výrobek prodán prodejci, který jej prodává dále konečným spotřebitelům či dalším distribučním mezičlánkům. Za formy přímých distribučních cest jsou považovány vlastní prodejny u podniků, tzv. prodej ode dveří ke dveřím, prodej pomocí automatů a přímý marketing. I distribuční mezičlánky můžeme dělit a to na prostředníky, zprostředkovatelé a podpůrné distribuční mezičlánky. Za prostředníky můžeme považovat ty, kteří zboží nakupují a stávají se zároveň na určitou dobu jeho vlastníky. Za nějaký čas však zboží opět prodávají. Zprostředkovatelé se naopak nestávají vlastníky zboží, pouze vyhledávají potenciální spotřebitelé a předávají kontakty o firmě či produktu. Jedná se například o dealery kosmetických, drogistických výrobků apod. Posledním druhem distribučních mezičlánků jsou podpůrné mezičlánky. Tyto mezičlánky nejsou zpravidla součástí distribuční cesty, pouze samotnou distribuční cestu podporují. Podpůrné mezičlánky jsou často charakterizovány letáčky, odkazy na půjčky či leasingy bankovních i nebankovních společností. Letáčky jsou většinou k vidění u pokladen běžných obchodů. Distribuční mezičlánky vykonávají 3 základní funkce. Funkci obchodní, která je spojována s nákupními a stimulačními aktivitami k zákazníkovi, logistickou, která souvisí s komplementací, skladováním a balením výrobků a také funkci doplňkovou, při které dochází k získání informací o marketingovém prostředí, potenciálních zákaznících. 20

22 To, jakou si podnik zvolí distribuční cestu pro své výrobky, závisí na mnoho faktorech, především na samotném druhu a charakteristice zboží, potenciálních zákaznících a také na požadované dostupnosti výrobku. 2.4 Marketingová komunikace Marketingová komunikace je forma řízené komunikace, kterou firma používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin (Boučková, 2003, s. 222). Hlavním cílem marketingové komunikace je informovat potencionálního zákazníka o produktu a navíc ho přesvědčit o jeho možné koupi. V rámci marketingové komunikace často dochází i k budování či udržování dlouholetých vztahů se zákazníky. V publikacích o marketingu jsou popisovány dvě formy marketingové komunikace. Komunikace osobní a neosobní neboli masová. Osobní forma komunikace je používána především kvůli přímému fyzickému kontaktu mezi účastníky, který posléze napomáhá k lepší otevřenosti a důvěře. Důležitou roli v rámci osobní komunikace hraje i neverbální projev zúčastněných. Výhodou přímé komunikace je okamžitá zpětná vazba účastníků. Pokud bychom však hodnotili výši nákladů, tento typ komunikace je mnohdy zařazován mezi vysoce nákladné. Osobní forma je zastupována osobním prodejem. Druhou formu představuje masová (neosobní) komunikace, která se soustřeďuje na vyšší počet potencionálních zákazníků ve stejný okamžik. Pozitivum masové komunikace je především její flexibilita. Neosobní komunikace se velmi snadno mění dle situace na trhu. Největší nevýhodou je chybějící fyzický kontakt, který podnik například u reklamy opravdu nezajistí. Ovšem i vysoké náklady a špatné zjišťování zpětné vazby, jsou častými negativy, kterých se firmy při užívání této komunikace nejvíce obávají. 21

23 Do neosobní formy komunikace můžeme zahrnout následující komunikační nástroje: reklama podpora prodeje public relations přímý marketing Podnik si nemusí zvolit jen jeden komunikační nástroj, ale naopak v praxi spíše kombinuje několik nástrojů dohromady a vytváří si tak vlastní komunikační mix. Mezi nejznámější komunikační nástroj je často zařazována reklama Reklama Reklama je definována jako neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím nejrůznějších médií (Boučková, 2003, s. 224). Pomocí reklamy firma informuje zákazníka o novém výrobku, jeho vlastnostech a přednostech. Reklama se také snaží přesvědčit zákazníka k dalším koupím. Cíle reklamy se mohou v různých reklamních kampaních odlišovat. Tak zvaná informativní reklama představuje nový výrobek, který právě proniká na trh, široké veřejnosti. Efektivní informativní reklama by měla budoucím zákazníkům sdělit všechny základní informace o produktu, například jeho cenu, dostupnost a kvalitu. Dalším typem reklamy je reklama přesvědčovací. Jak již vyplývá ze samotného názvu, cílem tohoto typu reklamy je přesvědčit spotřebitele ke koupi výrobku, který je již nějakou dobu na trhu nabízen. Podnik se prostřednictvím této reklamy snaží získat větší tržní podíl. Často můžeme v reklamách vídat i jakési srovnání výrobku s výrobkem konkurenčním, pak hovoříme o srovnávací reklamě, která je mnohdy používána u drogistického zboží. Poslední formu reklamy nazýváme připomínací reklamou. Připomínací reklama je podnikem využívána v případě, kdy už je produkt velmi dobře známý a podnik se tak obává případného poklesu prodeje. 22

24 2.4.2 Podpora prodeje Podpora prodeje se stává stále více známým a používaným komunikačním nástrojem. Její definice by mohla znít asi takto: Podpora prodeje je soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků či služeb (Boučková, 2003, s. 230). Podpora prodeje se snaží co v nejkratším čase stimulovat zákazníka ke koupi výrobku pomocí nejrůznějších výhod, které může získat. Většinou se tyto výhody vyskytují v podobě úspor peněz, získání výrobku zdarma, získání věrnostních bodů či 100% výhra v soutěži. Podpora prodeje je považována opravdu za krátkodobou záležitost, po jejím ukončení se často výše prodeje vrací zpět na předešlé hodnoty. Složení podpory prodeje se může odlišovat v závislosti na zamýšleném zacílení. Pokud chce firma zvýšit poptávku u konečného spotřebitele je podpora prodeje zaměřena na kupóny, vzorky zdarma, cenově výhodná balení, spotřebitelské soutěže, dárky, ochutnávky a předvedení výrobku. Pokud naopak potřebuje podnik zvýšit odbyt u prodejců, pořádá informativní školení, schůzky nebo prodejní soutěže. Dobrým stimulem pro prodejce je také možná peněžitá odměna, kterou mohou získat v případě nejvyšších prodejů. Třetím cílícím prvkem může být představována podpora prodeje u obchodního personálu. Podpora prodeje je pak využívána v podobě odborných školení, informativní setkání s výrobci a soutěže zaměřené na zvýšení objemu prodeje či získání nových zákazníků Osobní prodej Mezi důležité komunikační nástroje patří nepochybně také osobní prodej. Osobní prodej je založen na oboustranné komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní prodej je interpersonální ovlivňovací proces prezentace výrobku, služby, myšlenky atd. prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím (Jahodová, 2010, s. 122). Zdaleka se nejedná pouze o komunikaci tváří v tvář, ale díky rozvoji informačních technologií se tato osobní komunikace nahrazuje například videokonferencemi. 23

25 Hlavním cílem osobního prodeje je rovněž prodání výrobku či poskytnutí služby, ale navíc také budování dlouholetého vztahu se zákazníkem či odběratelem a zlepšování image firmy i výrobků. Firmy velmi často využívají tento komunikační nástroj, aby dostatečně informovali zákazníka o užívání, údržbě či instalaci výrobku. Nemalou výhodou tohoto komunikačního nástroje je okamžitá zpětná vazba, ať už ve verbální podobě prostřednictvím otázek a poznámek od kupujícího nebo neverbálních gest, mimiky obličeje a tak dále. Pokud si prodejce či výrobce zvolí právě tento komunikační nástroj, nesmí zapomínat na potřebné komunikační dovednosti a profesionální vystupování svých zaměstnanců a prodejců Přímý marketing (Direct marketing) Přímý marketing představuje navázání přímých kontaktů s předem vybranými zákazníky. Největší výhodou přímého marketingu je získání okamžité zpětné vazby od zákazníka a možnost udržování dlouhodobého vztahu se zákazníkem (Kotler, 2004, s. 705). Tento komunikační nástroj je rozdělován na čtyři kategorie: Direct mail Telemarketing Reklama s přímou odezvou Online marketing První druh přímého marketingu představuje direct mail. Direct mail je veškeré informační sdělení v písemné podobě. Nejčastěji se vyskytuje v podobě obchodních dopisů, prodejních letáků, pohlednic, katalogů, brožur a tak dále. Množství druhů direct mailu je opravdu mnoho a každý podnik si může vytvořit zcela nový, vlastní typ letáčku či dopisu. Direct mail může být adresován přímo na potencionálního zákazníka, pak se jedná o tzv. adresný mail. Většinou se tento druh vyskytuje v podobě osobního dopisu, u kterého je přiřazena slevová poukázka nebo vzorek výrobku. Druhý typ je neadresný mail. V tomto případě se jedná o běžné roznášení letáků do schránek a rozdávání brožur před obchody. 24

26 Další složku přímého marketingu tvoří telemarketing. Telemarketing je považován za cílenou komunikaci využívající telefon, zaměřenou na nalezení, získání a rozvíjení vztahů se zákazníky a umožňující měřitelnost této aktivity (Jahodová, 2010, s. 95). Dvojí dělení je možné i u telemarketingu. Aktivní telemarketing je telefonické oslovování zákazníků a firem iniciované od společnosti. Pasivní telemarketing představuje situaci, kdy naopak společnost vyčkává, až se potencionální zákazník ozve sám na uvedenou telefonní linku. Třetím pilířem přímého marketingu je reklama s přímou odezvou. Tento typ komunikace v České republice není zatím příliš rozšířený, ale přesto je možné se i s tímto typem reklamy setkat. Televizní, rozhlasová a tisková reklama je koncipována tak, aby vyvolala přímou zpětnou odezvu příjemce sdělení tím, že zavolá na určitě telefonní číslo či odešle kupón z tištěného inzerátu (Jahodová, 2010, s. 98). Poslední složku přestavuje online marketing. Tento typ komunikace je realizován pomocí elektronických zařízení. Jedná se především o internet nebo mobilní telefony. V rámci online marketingu podnik odhadne cílovou skupinu potencionálních zákazníků přímo z databáze klientů a následně tyto zákazníky kontaktuje. Přímý marketing na internetu zahrnuje další internetové nástroje: Webové stránky Vyžádaný ing Newslettery Virální marketing 25

27 2.4.5 Public Relations Důležité pro marketingové činnosti jsou vztahy s veřejností. Posledním druhem marketingové komunikace jsou public relations. Cílem public relations je poznávání, ovlivňování veřejnosti a získávání dobrého jména podniku. Public relations propojuje mnoho oblastí, jako jsou například psychologie, žurnalistika, rétorika. PR by měly veřejnosti poskytovat racionální informace nikoliv ty zkreslené. Součástí vztahů s veřejností je také pozitivní publicita. Pozitivní publicitu lze popsat jako neosobní stimulaci poptávky po výrobku, službě, osobě nebo organizaci bezplatným zveřejněním ve sdělovacím prostředku. 26

28 3 Analýza marketingového mixu vybraného subjektu 3.1 Představení podnikatelské činnosti a charakteristika 4P včelí farmy Pan K. se ke své podnikatelské činnosti včelaře dostal po několika neúspěšných podnikatelských záměrech v oboru pohostinství. Do té doby choval několik včelstev, jen pro vlastní potřebu a zároveň jako náplň pro volný čas. Již jako malého kluka ho včelaření velmi zajímalo a bavilo. V roce 1986 vstoupil do Českého svazu včelařů. Včelaření, jako živnosti, se věnuje již více jak deset let. Roku 1998 zakoupil větší usedlost, kde mohl realizovat všechna nutná opatření k provozu včelí farmy, poté se počet včelstev vyšplhal na současných 400 kusů. Za těchto posledních deset let se struktura 4P včelí farmy významně měnila. O charakteristice včelích produktů, jejich propagaci, distribuci a ceně, bych ráda pohovořila v několika dalších odstavcích. 3.2 Produkty - včelí med, jeho složení a druhy Včelí med byl v historii hojně využíván jako náhražka bílého cukru. Postupně bylo zjišťováno, že med v sobě skrývá i mnoho léčivých látek. Pro upřesnění, jsem použila definici z vyhlášky č. 76/2003: Potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech (SZPI.GOV.CZ, ). Med jako potravina vzniká přeměnou sladkých šťáv, které včely nanosí do plástu a je jednoduše řečeno jejich zásobou potravy během zimních měsíců. Med je složen ze třech základních druhů cukru. Z cukru hroznového (glukózy), cukru ovocného (fruktózy) a cukru řepného (sacharózy). Ve složení je nejvíce zastoupen cukr hroznový kolem 30 % a ovocný v poměru kolem 40 %. Sacharóza se podílí na složení medu jen asi 2 4 %. Další významná látka je bílkovina, díky které, je v medu vázána řada enzymů, například reduktáza a oxidáza. 27

29 Med rovněž obsahuje popeloviny, které jsou v medu obsaženy většinou v desítkách procent, dále také řadu vitamínů, zejména vitamín B a C. V neposlední řadě je v medu možné nalézt různé etherické oleje. Tyto etherické oleje ovlivňují nejen chuť medu ale také jeho vůni. Poměry obsahu látek jsou ale odlišné v závislosti na konkrétním druhu medu. Med je prvotně dělen na med: Květový Medovicový Smíšený Medy květové se získávají z rostlinných nektarů. Medy medovicové vznikají sběrem šťávy z listů a stromů. V publikacích je med medovicový dále rozdělován na med získaný rostlinným původem a med získaný živočišným původem. V případě medovicového medu rostlinného původu se jedná o sladkou šťávu, kterou listy a jehličí stromů vylučují, a která je má chránit proti ztrátě vlhkosti. Pokud se jedná o medovicový med živočišného původu, pak dochází k procesu, kdy mšice a červci poruší rostlinu a vysají z ní zmíněnou sladkou šťávu. Ovšem tito škůdci nevyužijí celou část sladkého nektaru a část jej vyloučí. Tato vyloučená část, také nazývaná jako medovice, se stává velkým lákadlem pro včely. Posledním druhem jsou medy smíšené, které představují směs dvou předchozích druhů. Pan K. ve svém obchodě nabízí i několik dalších poddruhů medu. Jedná se například o med lipový, který je žluté až žlutozlaté barvy a výrazně voní i chutná po lipových květech. Med slunečnicový, řepkový ale také například med malina ostružina, který voní po lesních plodech. Velmi poptávaným druhem je med akátový, který je vodojasný až nažloutlý a velmi pomalu krystalizuje dále pak i med vřesový. Vzácný druh je med z ostropestřce mariánského, který je vhodný pro podporu léčby jaterních onemocnění. Vhodným druhem medu pro dětské zákazníky je med pastovaný. Med pastovaný je většinou první jarní med, který postupným šleháním a vymícháváním získává pastovou konzistenci. 28

30 Zákazníci si mohou vybrat med v menším balení o hmotnosti 500 gramů, anebo větším balením o hmotnosti 950 gramů. Je důležité zmínit, že všechny druhy medu jsou velmi náchylné na výkyvy počasí. Proto je možné, že i několik let není určitý druh nabízen. Příroda je jedním z hlavních faktorů při získávání medu a možné globální oteplování a častější změny teplot včelařům moc nepřejí. Včelí farma p. K se ovšem nezabývá čistě jen produkcí medu, ale snaží se využívat i další produkty včel. Jedná se například o propolis. Tento produkt vzniká smícháváním pryskyřice a výměšků žláz včel. Propolis obsahuje % pryskyřice, % včelí vosk, éterické oleje až 5%, pyl až 5%, organické a minerální části, flavonidy, terpeny, aromatické uhlíkaté kyseliny, minerální látky (MED-OD-VCELARE.CZ, staženo dne, ). Pan K. vyrábí tzv. propolisovou tinkturu, tato tinktura obsahuje 60% lihu, zbytek je čistý propolis a je nabízena v 50 ml. lahvičkách s kapátkem. Tento produkt je vhodný na léčení nosních a ušních zánětů, angíny či kožních problémů v podobě bradavic, akné a nejrůznější poranění kůže. Propolis také zabraňuje růstu kvasinek, plísní a velmi dobře působí proti některým virům, tlumí bolest a je protizánětlivý. Dalším významným včelím produktem je včelí vosk, který včely vylučují, za účelem stavby plástu v úlech. Tato látka je rovněž hojně využívána v kosmetice a lékařství. Na včelí farmě pana K. se včelího vosku již několik let využívá především k výrobě svíček, kdy se buď roztavený včelí vosk vlévá do forem, nebo se voskové mezistěny ručně stáčí do požadovaných tvarů a velikostí. Produkce včelí farmy nabízí různé motivy odlévaných svíček od zvířat a květin až po vánoční motivy, stáčené svíčky jsou pak nabízeny v několika rozměrech a tvarech. Obliba voskových svíček mezi zákazníky včelí farmy pana K. stále roste, především pak v období Adventu. V neposlední řadě podnikatel K. nabízí k prodeji jednotlivé mezistěny ze včelího vosku. Vosk získává roztavením použitých včelích plástů ve vroucí vodě. Poté dojde k oddělení vody a čistého vosku. 29

31 Tento vosk následně zatuhne a je možné jej znovu použít na výrobu mezistěn. Většinou si však tyto produkty kupují drobní včelaři z okolí, kteří své vlastní mezistěny nevyrábějí. V kamenném obchodě včelí farmy je možné nalézt i další druhy zboží, které souvisejí se včelařením, anebo podporují ekologickou produkci jednotlivých výrobků. Nabízena je i klasická medovina. Je možné zakoupit BIO čokolády, medové čokolády, mýdla ze včelího vosku či jiných přísad. Tyto produkty se z důvodu časové náročnosti na farmě nevyrábějí, ale jsou dováženy z jiných kvalitních farem z celé České republiky. Novinkou jsou i výborné džusy a nektary od výrobce z Českého ráje. Na včelí farmě je možné zakoupit i 100% přírodní marmelády a džemy od podnikatelky z Doks u Máchova Jezera, které neobsahují žádné chemické a konzervační látky, ale jsou vyráběny jen na přírodní bázi. 3.3 Cena Po rozhovoru s podnikatelem K., jsem byla schopna pochopit i samotné stanovování ceny produktů na včelí farmě. Z teoretického hlediska se na včelí farmě používá hned několik metod pro stanovení ceny. Cena je odvozována, jak od aktuální poptávky spotřebitelů a nabídky včelí farmy, tak od cen konkurence. Neméně podstatná část výsledné ceny produktů se tedy odvíjí od samotné roční produkce medu. Pokud je produkce medu nízká, cena se musí i několikrát do roka zvýšit, pokud je naopak nadprůměrná, pan K. med musí zlevňovat i vzhledem k nižším cenám konkurenčních podnikatelů. Do ceny jsou započítávány i přímé a nepřímé náklady včelí farmy. Přímé náklady jsou tvořeny náklady na samotnou výrobu. Na farmě vznikají v podobě nákladů na energii na provoz vytáčecích strojů, nákup dalšího včelího vosku na voskové mezistěny, nákup sklenic a víček, nákup drobných včelařských potřeb a pomůcek, nákup nových včelích úlů a v neposlední řadě musí být zaplacena práce pana K.. Mezi náklady nepřímé jsou zahrnovány náklady na veškerou dopravu, údržbu strojů. Ve včelařství jednoznačně neplatí zákon klesající poptávky, tedy pokud dochází ke snížení ceny, roste poptávka. Například rok 2014 svými výkyvy v počasí tomuto druhu podnikání příliš nepřál a tak se stalo, že již na konci listopadu neměla drobná konkurence co nabízet. 30

32 Ani produkce na včelí farmě nebyla příliš vysoká, ale vzhledem k většímu počtu včelstev bylo možné stále med nabízet i v dalších měsících. Nastala situace, kdy i po rapidním zvýšení cen včelích produktů, jeho poptávka neklesla. 3.4 Distribuce Popsat distribuční metody včelí farmy nepředstavuje nikterak složitou operaci. Pan K. používá totiž na své farmě obě metody distribuce, tedy jak metodu nepřímou tak i přímou. V praxi to znamená, že med i jiné produkty jsou distribuovány přes tzv. distribuční mezičlánky, které tvoří především maloobchodníci a jiní drobní podnikatelé ze středočeského i libereckého kraje. Když pan K. se svou živností začínal, získával tyto mezičlánky pomocí osobního prodeje, kdy dvakrát do týdne objížděl se svou nabídkou medů drobné maloobchodníky a nabízel medy k prodeji. Za několik let s některými z nich vybudoval opravdu dobré obchodní vztahy a dodnes živnostníci med pana K. do svých obchodů odebírají. Podnikatelé následně med nabízejí konečným spotřebitelům i v jiných lokalitách. Včelí farma například dodává med do libereckého obchodu s ovocem a zeleninou, do několika obchodů v Mnichově Hradišti či v Nymburce. Rovněž jsou produkty nabízeny i ve vinotékách v Mladé Boleslavi. Opět musím zmínit, že prodávané množství výrobků jiným distribučním mezičlánkům, je závislé na produkci medu v daném roce. Cena, za kterou je med prodáván jiným distribučním mezičlánkům je odlišná, většinou v závislosti na množství, které si podnikatelé od pana K odkoupí. Jak jsem již zmínila v předchozím odstavci, včelí produkty se dostávají k zákazníkům i přímou metodou distribuce. Přímo v místě podnikání je možné navštívit malý kamenný obchod se včelími i jinými výrobky. Tento obchod nebyl vždy součástí včelí farmy, ale byl vybudován po několika letech podnikatelské činnosti. Obchod se nachází v současném podnikatelském zázemí a zároveň bydlišti pana K., i když se může zdát, že v tomto oboru podnikání by bylo lepší využívat spíše metodu nepřímou, opak je pravdou. Mnoho zákazníků se naučilo do obchodu dojíždět a kupovat si včelí výrobky přímo od včelaře. 31

33 Možnou příčinou je širší nabídka druhů medů i jiných zajímavých výrobků, které jsem popisovala v rámci předchozí kapitoly o produktech a zboží oproti obchodům, do nichž je med panem K. distribuován, a také to, že pan K. zákazníkům osobně vysvětlí odlišnosti různých druhů medů a podá i další informace ke všem nabízeným produktům. Obchůdek je velmi zajímavě řešen a skrývá v sobě nespočet úložných prostor ke skladování medu. Pro lepší představivost je přiložena fotografie. Zajímavostí může být skutečnost, že krámek mnohdy navštíví i cizinci (početná je například německá klientela), kteří jsou ubytování na dovolené v Českém Ráji, anebo zákazníci, kteří jen projíždějí kolem včelí farmy a všimnou si atraktivního billboardu u hlavní pozemní komunikace. Konkrétním typům marketingové komunikace se věnuji v následujícím odstavci. Obr. 1 Kamenný obchod 32

34 3.5 Marketingová komunikace včelí farmy Na včelí farmě se vyskytuje několik druhů neosobní marketingové komunikace ale i té osobní. Určitá podoba osobního prodeje probíhá vždy, když navštíví zákazníci malý obchod na včelí farmě. Pan K popíše jednotlivé odlišnosti druhů medů, které jsou právě v nabídce a doporučí zákazníkům ten nejvhodnější, dle jejich konkrétních požadavků a přání. Spotřebitelé mají často rovněž mnoho dotazů na samotnou výrobu včelího medu. Pan K. se navíc několikrát za rok účastní mladoboleslavských tradičních jarmarků, kde se může osobně setkat s dalšími potencionálními zákazníky či dalšími podnikateli. Neosobní forma marketingové komunikace je na včelí farmě zastoupena především v podobě podpory prodeje, přímého marketingu a venkovní reklamy. Prodej je podporován možností ochutnávek všech druhů medů a medovin přímo uvnitř obchodu. Navíc pokud zákazník nakoupí určité množství včelích výrobků, dostane jako dárek malou stáčenou svíčku. Mezi přímý marketing, který pan K. využívá, je možné zařadit online marketing v podobě webových stránek. Stránky vznikaly za pomocí zkušeného IT specialisty a jsou pravidelně aktualizovány. Na internetových stránkách se zákazníci mohou dozvědět vše o včelích produktech, včelí farmě a dokonce si mohou dostupné medy objednat v e-shopu. Balíček medů jim je doručován pomocí PPL služby přímo k nim domů. I když tato služba funguje pouze dva roky, dle stoupajícího počtu objednávek je patrné, že její oblíbenost se neustále zvyšuje. Posledním druhem marketingové komunikace je venkovní reklama. Venkovní reklama v podobě jedné reklamní tabule byl asi první marketingový nástroj, který vůbec včelí farma použila. V roce 2012 došlo k rozšíření těchto venkovních tabulí a dalších značení. Již od města Bakov nad Jizerou je možné shlédnout navigační tabule včelí farmy, které zákazníky pohodlně dostanou až na včelí farmu v Dolánkách. Všechny tabule jsou vyrobeny z odolného venkovního materiálu a obsahují nápis PRODEJ MEDU ZDE, který se při osvětlení stává reflexním. Především díky těmto přehledným a atraktivním marketingovým nástrojům získala farma nové zákazníky, kteří pouze projíždějí okolím. 33

35 Pokud bych se měla zaměřit na distribuční mezičlánky, se kterými včelí farma obchoduje, je nutné říci, že marketingová komunikace v tomto případě není až tak rozvinutá. V podstatě jsou používány stejné nástroje marketingové komunikace jako v případě přímé distribuce, opět velkou roli představuje osobní prodej, kdy krámek navštíví drobní podnikatelé, jakožto běžní zákazníci a rozhodnou se pro vzájemný obchod s panem K. Tento prodej je opět doprovázen možností ochutnat všechny druhy medů. Jako nejvýznamnější typ nepřímé marketingové komunikace vůči distribučním mezičlánkům je na včelí farmě určitě považována podpora prodeje. Podporu prodeje využívá včelí farma v podobě množstevních slev, které podnikatel K. poskytne jiným podnikatelům (distribučním mezičlánkům). Tito podnikatelé většinou odebírají vyšší množství medu i jiných včelích produktů do svých prodejen. Po množstevní slevě se jejich prodejní cena většinou liší o korun za 950 g medu. Distribuční mezičlánky mohou samozřejmě navštívit i webové stránky v rámci online marketingu a také jsou na ně cíleny venkovní značení a tabule. Další možné alternativy marketingové komunikace budou včelí farmě doporučeny v další kapitole této práce. 34

36 4 Doporučení V poslední kapitole této bakalářské práce navrhuji další alternativy složení marketingového mixu včelí farmy. Má doporučení se týkají především rozšíření sortimentu nabízených produktů (portfolia výrobků) a nových komunikačních nástrojů. V roce 2013 jsem navíc některé své návrhy se souhlasem pana K. mohla na včelí farmě realizovat. Věřím, že má doporučení i v dalších letech pomohou získat nové zákazníky anebo alespoň zvýší jejich spokojenost s větším výběrem výrobků. Po důkladné analýze produkce včelí farmy je patrné, že včelaři nemohou naplánovat svá složení druhů medu několik měsíců dopředu. Samotné složení svého produktového portfolia na další rok se včelaři dozvídají nejdříve v měsíci dubnu, kdy včely začínají produkovat první jarní medy. Včelaři jednoduše zjišťují, které rostliny a stromy v daném roce přemrzli, a ze kterých naopak bude možné nektary sbírat. Tuto skutečnost jsem musela brát v úvahu při navrhování dalších produktových alternativ, které by mohly pomoci zvýšit množství nabízených výrobků. Jedním ze základních nedostatků zkoumaného subjektu, byla chybějící vánoční či dárková balení medu. Po několika hodinovém vyhledávání na internetových stránkách s dárkovými předměty, jsem našla vhodné dárkové balení v podobě recyklovaného kartonu, ze kterého se dala za pár vteřin sestavit elegantní dárková taška. Objednala jsem tedy tento výrobek přes internetový obchod a do pěti dnů bylo možné dárkové tašky sestavovat. Pro vyšší atraktivnost, jsem navíc zakoupila barevná lýka, ze kterých se vázaly mašle a spolu s dalšími ozdobami z voskových mezistěn se upevňovaly na tašky. Pro konkrétní představu, jsem přiložila fotografie těchto dárkových balení medů. Nový projekt byl realizován ve dvou velikostech (dárkové balení pro jeden až dva medy) na konci října roku Všech deset dárkových balení bylo do konce listopadu téhož roku vyprodáno. 35

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Nákupní rozhodování, segmentace, zákazník Spotřebitelské chování Je proces, kdy jednotlivci nebo skupiny vybírají, nakupují, používají a zbavují se zboží, služeb nebo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU Praha 2005 Autor: Šárka ŠAFNEROVÁ Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Lucie Radilová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Valíčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Komerční komunikace a Public relations Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Martin Přibyl Marketingový mix Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Organizace jej

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta obor Provoz a ekonomika, katedra Statistiky Teze k diplomové práci na téma: Vliv reklamy na prodej zboží či služeb Jméno diplomanta: Vedoucí

Více

Návrh vývoje nového produktu na základě výrobkových testů a jejich strategie. Michaela Němcová

Návrh vývoje nového produktu na základě výrobkových testů a jejich strategie. Michaela Němcová Návrh vývoje nového produktu na základě výrobkových testů a jejich strategie Michaela Němcová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vývoje nového produktu betonu bez

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Základy podnikání. Základní pojmy

Základy podnikání. Základní pojmy Základy podnikání Základní pojmy Znalost teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele pouze pomáhá překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu Podnikání jako

Více

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh. Bc. Ivana Konečná

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh. Bc. Ivana Konečná Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh Bc. Ivana Konečná Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol.

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů Mgr. Ing. Marie Nejedlá, Ph. D. Technologický projekt Technologický projekt je souhrn různých komponent

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy Kristýna Theimerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu produktů v konkrétní

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd a managementu sportu Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof.phdr. Michal

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová

Více

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní.

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. Ekonomie 12 Ve větách chybí vhodné slovo, vyberte to správné z nabídky. Otázka číslo: 1 Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. výsadní řadové podřadné Otázka

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury

Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury Obsah Anotace...3 - Klíčová slova... - 3 - Bibliografická citace... - 4 - Čestné prohlášení... - 5 - Poděkováni... - 6 - Obsah... - 7 - Úvod... - 9 - Cíl a metody diplomové práce...- 10-1 Teoretické poznatky

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Hodnoticí standard. Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Obchodní zástupce velkoobchodu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Obor: Mezinárodní obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Obor: Mezinárodní obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Autor: Bc. Eliška Thienelová Vedoucí diplomové práce:

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC KABINET MARKETINGU Tereza Růžičková Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM INOVACE, INOVAČNÍ MARKETING, MARKETING INOVACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ POUKÁZAT NA NUTNOST

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

1 Ústav managementu, email: mracek@fbm.vutbr.cz

1 Ústav managementu, email: mracek@fbm.vutbr.cz P R O FESIONÁL V MARKE TINGU Ing. Pavel Mráček 1 A B S T R A K T Článek se zabývá tématem marketingu, resp. tím, jaký by měl být správný člověk v marketingu. Je zde uvedeno čím vším by se měl zabývat a

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Analýza marketingového mixu podniku PNEUSERVIS J. P. Lucie

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele...

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele... 5 6 OBSAH Úvod... 9 1 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 1.1 Definice marketingu... 12 1.2 Marketing služeb... 12 1.3 Marketingový výzkum a výzkum trhu... 14 1.4 Proces marketingového výzkumu...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Event marketing Event marketing Denisa Fialová Cheb 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,event marketing

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Systém řízení a konkurenceschopnosti maloobchodu

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Analýza konkurence firmy CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s. Dana

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO FIRMU MARKETING

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingového mixu podniku Tereza Dolejší Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. MODEL PROGRAMU KRÁL ČESKÉHO OBCHODU... 4 2.1. STRUKTURA... 4 2.2. MODEL SEKTOROVÉ CENY KRÁL

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 5 Hospodářská politika v tržní ekonomice. Efektivnost. Příčiny a funkce veřejného sektoru a role státu v ekonomice Otázka

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 10. Metody stanovení ceny Metody určují konkrétní způsob výpočtu ceny a závisí na záměrech firmy nebo podnikatele Mezi základní metody patří: 1. Metoda nákladově orientovaná

Více

Centre of Excellence podpora prodeje zprostředkovatelům 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA...

Centre of Excellence podpora prodeje zprostředkovatelům 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA... Obsah 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 16 4.1 Komunikace jako proces... 16 4.1.1 Prvky komunikačního procesu... 16 4.2 Marketingová komunikace... 18 4.2.1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh marketingové komunikace v konkrétním podniku Design of marketing communication in the selected enterprise Marie Ženíšková Cheb 2014

Více

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema Aneta Vyorálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat cenovou politiku v multikině Golden Apple Cinema a následně

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 1 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová

Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Analýza marketingového prostředí podniku je podnik Grundfos s.r.o., zabývající se

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více