/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání"

Transkript

1 / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají pøi pohledu z okna, kde se poèasí pøedvádí v takøka letní kráse. Jenže bohužel není zaruèeno, že tomu tak bude i v okamžiku, kdy vy, milí ètenáøi, budete listovat stránkami našeho Obìžníku. V minulém èísle jsme vyhlásili soutìžní otázku, která mìla za úkol objasnit latinský nápis na kašnì, která krášlí naše šenovské námìstí. Správná odpovìï znìla: Slunce pùsobí, že žiji. Vzhledem k tomu, že latina je již dávno mrtvým jazykem, byly všechny došlé odpovìdi správné, i když se mírnì lišily. Z došlých odpovìdí jsme vylosovali výherkyni paní Janu Bastlovou, která si svou výhru mùže vyzvednout v naší šenovské knihovnì. Mìsto Šenov mìlo k 1. lednu roku obyvatel. V roce 1999 se narodilo 24 chlapcù a 16 dìvèátek. Rozlouèili jsme se s 63 spoluobèany. Sòatek uzavøelo 30 párù. Prvním obèánkem roku 2000 se stal Jirka Jaterka. Své tøicáté výroèí oslavila v tomto roce také kynologická organizace a své ètyøicáté výroèí oslavila vèelaøská organizace. Knihovna ke svému 80. výroèí založení vydala brožuru a na stránkách obìžníku vyhlásila celoroèní soutìž Znáš své mìsto. Ke stému výroèí narození akademického malíøe Viléma Wünsche probìhla v prostorách šenovského muzea úspìšná výstava jeho obrazù. Vyšly také nové šenovské pohlednice. Probìhlo také mimoøádnì slavnostní zasedání mìstského zastupitelstva, které zaèalo 30. listopadu ve 12 hodin na místním høbitovì. Za poèetné úèasti široké veøejnosti a školní mládeže položili zastupitelé k hrobu národního umìlce Viléma Wünsche spoleèný vìnec mìsta a Základní umìlecké školy. Poté následovalo na MìÚ øádné zasedání zastupitelstva, kde m.j. zastupitelé schválili ocenìní 130 obèanù u pøíležitosti ukonèení tisíciletí. Ti se sešli v 17 hodin na Horakùvce, kde z rukou starosty pøevzali ocenìní. Slavnostnì probíhaly také oslavy Silvestra a vítání pøíchodu nového tisíciletí. Pøesnì v 00 hod. støedoevropského èasu se rozeznìly zvony všech šenovských kostelù, sirény a v oblastech køižovatka, námìstí, Lapaèka a Volenství zaznìly slavnostní salvy. Nové milénium jsme hned v jeho poèátku pøivítali sèítáním lidu, domù a bytù, které bylo odstartováno pùlnocí z 28. února na 1. bøezna roku A jaký byl rok 2001 a co Šenovu pøinesl, si povíme zase pøíštì. Na závìr si dovolíme položit další soutìžní otázku. V roce 2001 oslavila jistá instituce 145. výroèí od svého slavnostního otevøení a vysvìcení. Lidem sloužila od roku 1856 a k 30. èervnu 2001 zcela pøestala sloužit svému úèelu. Pøesto však dodnes existuje a v souèasnosti je velkým oøíškem pro souèasné vedení mìsta. Nìco jako známá Nerudova povídka Kam s ním? Ti, kteøí vìdí oè se jedná tedy správnou odpovìdí je název té instituce, nech nám laskavì své odpovìdi napíší na korespondenèním lístku na adresu knihovny (Lipová è. 861) nebo volny.cz, a to nejpozdìji do konce mìsíce èervna. Na vaše odpovìdi i na Vás, milí ètenáøi, se budeme tìšit zase pøíštì. Pøejeme Vám krásné letní dny plné slunce, pohody a lásky. Pozvání Zveme obèany Šenova na 13. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne ve velké zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hodin. Z PROGRAMU: Èinnost finanèního a kontrolního výboru Zpráva o záchranném systému ve mìstì (zprávy JSDH, Komise pro projednávání pøestupkù, PÈR, MìP, Krizového štábu) Zpráva komise životního prostøedí Zpráva komise MH a dopravy ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Nìkolik dnù rozsvícené svìtlo v zahradním domku nenechalo klidným místního obèana a vìc oznámil MìP. Podezøení ze škody na majetku, zdraví èi životì se naštìstí nepotvrdilo Nemálo problémù si zpùsobila starší žena pøi návštìvì høbitova. Jen okamžik nechala svou tašku bez dozoru a už se mohla jen bezradnì rozhlížet. Drzý zlodìj si pak užil cizí peníze. S vyøizováním nových osobních dokladù si hlavu jistì neláme. Obíháním úøadù se bude bavit už jen poškozená. Informace náhodného svìdka snad pomohou spravedlnosti. Èerven sobotní mobilní sbìr Místo a èas (hod.) Lapaèka (u obchodu) 8:00 12:00; U Alejského Dvora 12:30 15:00 hod. Služba je poskytována pouze obèanùm (fyz. osobám), poplatníkùm místního poplatku za systém TKO. Odebírané odpady: všechny druhy, mimo odpadù s t a v e b n í c h (z rekonstrukcí, demolic apod.) a zelenì; bez omezení množství; bezplatnì Èervenec 2008 kontejnery se nepøistavují Srpen 2008 Datum pøistavení VOK: 12. až ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/ Tam, kde je vztah urèen rodinnými pomìry, mìl by rozum potlaèit emoce. Z obavy pøed fyzickým napadením, byla jako v mnoha sporech, na místo incidentu pøivolána hlídka MìP. Dle možností se snaží strážnici vždy pomoct, dodržování urèitých pravidel soužití je však na každém jednotlivci Místní znalost strážníka zabránila tragédii. Po nejasném oznámení o úmyslu muže spáchat sebevraždu, zjistil strážník dùležité informace vedoucí k identifikaci volajícího. Muž trpící duševní nemocí byl vèas pøedán lékaøi. RMì 22. schùze vzala na vìdomí: zápis Likvidaèní komise mìsta Šenov zvýšení stravného v MŠ Šenov zápisy komisí rady schválila: likvidaci majetku Mìstský úøad informuje Svým nevhodným chováním na námìstí na sebe upozoròoval mladík tak dlouho, až hlídce MìP došla trpìlivost. S namìøenou hodnotou 1,6 promile alkoholu byl pøedán otci. O okolnosti pøípadu se zajímá i pøíslušný odbor MìÚ. Alkohol zkalil rozum i nìkolika dalším návštìvníkùm místní restaurace. Oznámení o rvaèce na linku 158 pøijali policisté hodinu a pùl po pùlnoci. Provokatér po nuceném odpoèinku na DETOXU je stíhán pro podezøení z trestného èinu výtržnictví. Upozoròujeme! Opìt se množí pøípady krádeží Z jednání samosprávy ve zkratce mìsta dle návrhu likvidaèní komise znìní provozního øádu sportovního areálu Lapaèka rekonstrukci dvou uvítacích panelù na Ostravské ul. nájemní smlouvu rozhodla: o pøijetí dotace a Komunální odpady autovraky bioodpady Místa pøistavení VOK: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, ul. Pod Èechem, ul. Pod Školou, ul. Datyòská, køiž. V Družstvu x Bøezová, ul. Škrbeòská (u byt. SBD) Záøí 2008 Datum pøistavení VOK: 16. až Místa pøistavení VOK: køiž. K Hájence x Dlouhá, ul. Nová, Stará Petøvaldská, U Školky, Na Sedlácích, Václavovická (u b.j.), køiž. Okružní x Na Šimšce Likvidace autovrakù Pøi minulé akci sbìru autovrakù v dubnu 2008 bylo k ekologické likvidaci odevzdáno 7 vozidel. Pro další zájemce je po prázdninách pøipraven další sbìr autovrakù: Datum: 16. záøí 2008; místo: Zámecká ul., zpevnìná plocha; od 10:00 do 15:00 hod. Autovraky k likvidaci mohou v Šenovì dát za stejných podmínek i osoby, které zde nemají bydlištì. Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je p l n ì zdarma u k o m p l e t n í c h vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor: 600, Kè poplatek železného šrotu. Proto by mìli.být obèané více na pozoru a pøi spatøení podezøelých osob a vozidel kontaktovat mìstskou nebo státní policii. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd. mùžete ji zaslat písemnì veliteli MP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na (velitel MìP Šenov) uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace z MS kraje ve výši , Kè na Zdokonalování nauèné stezky o pøidìlení zakázky Modemizace a vybavení školek, škol a školských center v Šenovì firmì MULTIP Moravia s.r.o. (TAJ) pøevodovku: 350, Kè poplatek. Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o., PROTO- KOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. (pokraè. na str. 3)

3 Komunální odpady autovraky bioodpady (pokraèování ze str. 2) Sbìr bioodpadù Pøipomínáme, že stále probíhá sbìr bioodpadù (zdarma). Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada. Provozní doba sbìru: pátek 15:00 až 18:00 hod.; sobota 9:00 až 12:00 hod. sbìr pondìlí 8:00 až 10:00 hod. odvoz plných a pøistavení nových nádob /fa OZO Ostrava/. Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Bioodpady jsou využívány v nové kompostárnì firmy OZO Ostrava s.r.o. Právì nyní jsou bioodpady aktuální, pøedevším pokosená a dále nevyužitelná tráva. Využívejte v maximální míøe možnosti zbavit se bioodpadù jejich odevzdáním pro další využití v kompostárnì. Nenechávejte pokosenou trávu ležet na svých pozemcích. I pokosený pozemek, pokud na nìm zùstane neuklizená travní hmota (a je jedno, zda suchá nebo zahnívající), vypadá jako neudržovaný, navíc je to proti vyhlášce o nakládání s odpady. Ještì ménì vhodné je spalování hromad bioodpadù a pøispívat tak ke zneèiš ování ovzduší, zhoršovat životní prostøedí a pohodu bydlení svému okolí a sami sobì. (STU - ŽP) Vyzýváme všechny vlastníky pozemkù, aby provedli kontrolu stavu svých pozemkù a zajistili jejich údržbu pokosením do a následnì pozemky udržovali v èistém stavu po celou vegetaèní dobu. Pozemek zaplevelený je považován za pozemek zneèištìný, neudržovaný v èistotì a poøádku. Povinnosti péèe a údržby k pozemkùm jsou dány pøíslušnými ustanoveními zákonù o ochranì zemìdìlského pùdního Mìstský úøad informuje Výzva k úpravám pozemkù fondu a rostlinolékaøské péèi. Každý vlastník pozemkù je povinen omezovat výskyt a šíøení škodlivých organizmù a chránit pozemky a porost na nich pøed šíøením plevelù a èinit na vlastní náklady opatøení k zamezení jejich výskytu. Vlastníkùm pozemkù, kteøí nezajistí pokosení pozemku ani po výzvì zaslané zdejším úøadem, povinnost ukládá ve správním øízení Magistrát m. Ostravy, který má zároveò oprávnìní uložit Vyjádøení provozovatele vodojemu Lapaèka k omezení dodávky vody ve dnech èervna Dne bìhem 5 hodin došlo k enormnímu odbìru vody z vodojemu cca 50 m 3, což je objem, který za normálního provozu staèí zásobit pøedmìtnou oblast v èase 3 dnù. Pøestože doplòujeme akumulaèní nádrž z cizího zdroje, klesla hladina pod sací koš a následnì nastaly technické problémy, které jsme øešili další 2 dny. Jsem pøesvìdèen o tom, že obèané se ozbrojili trpìlivostí a uznají, že provozovatel provádìl v té dobì všechna opatøení pro odstranìní nerovnomìrné dodávky pitné vody. V souèasné dobì øešíme technickou možnost kontinuálního pøítoku vody z jiného zdroje, která by nahradila lidský èinitel. Je to o finanèních prostøedcích a vyøešení vlastnických vztahù na pozemcích, kterými prochází vodovod SmVaK. Vìøím, že spolu s vlastníkem vodojemu, tj. mìsto Šenov, tuto situaci vyøešíme ke spokojenosti odbìratelù v co nejkratším možném termínu. V souèasné dobì zintenzivòujeme kontrolu odbìru a doplòování vody i v pozdních veèerních hodinách. (øeditel MìPOS) Prázdniny klepou na dveøe A nadcházející doba letních mìsícù pøinese Vám všem i Vašim dìtem spoustu radostí, možnost skuteèného duševního i tìlesného odpoèinku a spoustu krásných zážitkù prožitých s tìmi, se kterými si je pøejete prožít. Vedení mìsta finanèní postih. Pokud bude stav pozemku hodnocen z dùvodu jeho zneèištìní jako narušení vzhledu mìsta, pak bude vìc pøedávána komisi pro projednávání pøestupkù pøi radì mìsta. (Stuchlíková, ŽP) Podìkování panu Petru Millerovi a paní Annì Stachovské Dovoluji prostøednictvím vašich mìstských novin z celého srdce podìkovat vašim obèanùm panu Petr Millerovi a paní Annì Stachovské za pøíkladný a obìtavý èin, který pro mnì udìlali. V úterý ve 12.47h jsem odjíždìla od autobus. zastávky linka 21 hotel Palace, a mìla jsem dvì plné silonové tašky a kabelku. V rychlosti, abych do autobusu nastoupila, jsem kabelku zapomnìla na lavièce zastávky. Teprve v autobuse jsem si uvìdomila, že kabelku nemám v ní byly mé doklady s obèanským prùkazem, mobilem a penìženka s 1100 Kè. Pøesto, že jsem se okamžitì vrátila zpìt autobusem, kabelku jsem nenašla. Díky a ještì jednou podtrhuji dìkuji!!, že ji objevil pan Petr Miller takových lidí je v dnešní dobì vskutku málo, že kabelku odevzdal na mìstském úøadì Šenov na podatelnu paní Annì Stachovské, která iniciativnì zjistila z mobilu poslední volané èíslo a zavolala tak mé kamarádce, která mi oznámila, kde se kabelka nachází! Dìkuji touto cestou, hodnou zveøejnìní ve vašich novinách, jako pøíkladný èin poctivosti a obìtavosti vašich dvou obèanù, které mohou být pøíkladem pro každého z nás, obzvláštì mladé generaci! Dovoluji si obìma popøát všeho jen dobrého v osobním i pracovním životì. S upøímným díkem Jana Šárková, Ostrava- Kunèice ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008 3

4 Zpravodaj Krajské hygienické stanice Mìstský úøad informuje / Kultura Mìstskému úøadu byl doruèen v omezeném poètu výtiskù Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 2008 (ještì nìkolik výtiskù je k dispozici v 1. poschodí na odkládacím stolku). Obsahem Zpravodaje jsou mimo úvodní statì kapitoly týkající se dozorové èinnosti, pitné vody, ovzduší (vnìjší a vnitøní), problematika hygieny výživy, ochrana zdraví pøi práci, pøenosná onemocnìní, alkohol, drogy, problematika hluku, zdravotní stav, pitný režim, koupací vody, studie Hepiee, program zdraví 21. Materiál slouží pro informování obèanù Moravskoslezského kraje. Obsáhlý text k jednotlivým tématùm lze nalézt na internetové adrese Aktuality, Roèenka (STU-ŽP) Taneèní revue 2008 Ve ètvrtek 5. èervna probìhlo v Nové scénì Vlast taneèní revue k 16. výroèí založení taneèní školy Palas. Celou akci organizoval její pøedseda Josef Macura se svými trenéry. Sál byl zcela vyprodán a úèinkující taneèníci podali opravdu skvìlé výkony. Ve dvouhodinovém programu se nám pøedstavilo na 24 choreografií s témìø 200 taneèníky. V programu došlo také na podìkování nejlepším reprezentantùm TŠ Lindì Koláèkové, Gabriele Skupienové, Anetì Moskvové, Veronice Èížové, Adamu Kišovi, Dominiku Holkovi, Janu Navrátilovi a Davidu Královi. Celou show ukonèil závìreèný nástup taneèníkù, ve kterém excelovali taneèní mistøi Josef Macura a Ing. Hana Mìrková. Po úspìšné sezónì pøejeme všem krásné prázdniny a v další taneèní sezónì s taneèní školou nashledanou. Spoleèenská rubrika V mìsíci èervnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: MILOSLAVA BEDNAØÍKOVÁ LADISLAV BEDNÁØ ADÉLA BOHÁÈOVÁ BOŽENA BYSTROÒOVÁ VÁCLAV DROZD PAVLA DWOROKOVÁ ZDENÌK IKÁÈEK MILADA OLWARCZNÁ EVA GANSOVÁ LADISLAV GRÜN ŠTÌPÁN JOKEL JAN KIŠKA IRENA KOBÌRSKÁ ALOIS KONARSKI RUDOL KOVALÈÍK RÙŽENA MIKOCZIOVÁ JOSE OHAINKA JANA PASTRNIAKOVÁ MILAN PAŠÍK LIBUŠE PAVELKOVÁ MARIE PERGEROVÁ PAVEL SPRATEK PETR STRUMINSKÝ JULIE TOMISOVÁ JINDØIŠKA URBANCOVÁ JAROSLAV VAŠEK LUDMILA VELLECHOVÁ Výroèí ZLATÉ SVATBY oslaví dne manželé Ján a Jozefína Holubèíkovi. Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (Klimasová, SO) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Ondøej Tesaø, Daniela Urbancová, Natálie Vašendová, Zdenka Kovalová, Nicolas Geffert, Adam Krajíèek, Tomáš Stavinoha K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Anna Vašíèková, Bohumil Šimon, Emilie Kobierská, Aloisie Kusková Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008

5 n v rámci oslav 10 let jmenování Šenova mìstem probìhl dne turnaj v šestkovém volejbale mladších a starších žákyò, mužù a žen? Turnaje se aktivnì zúèastnila také starostka paní Darja Kuchaøová. andit pøišlo nìkolik desítek fanouškù vèetnì zastupitelù mìsta. Hostem turnaje byl místopøedseda ÈVS a zároveò senátor za náš region pan ing. rantišek Kopecký, který ocenil pøípravu, zázemí a kvalitu turnaje a také pøedal ceny vítìzùm. Vítìzem v kategorii mladších žákyò se stal tým ze Svinova, v kategorii starších žákyò tým VOKD Poruba. V kategorii žen vyhrál tým ze Šenova a v Víte že... kategorii mužù tým Palkovic. n Ve dnech 24. a probìhla Regionální soutìž ABV ÈVS pro sezónu 2008 v beach volejbalu s názvem Poštovní spoøitelna Cup v kategorii žen a kategorii mužù? Vítìzkami turnaje žen se staly paní G. Pokorná a paní R. Martináková z Opavy. Vítìzi soutìže mužù se stali pan V. Richterek a pan J. Stoklasa z Ostravy. Hráèi ocenili vysokou úroveò organizace, kvalitní areál a klidné prostøedí. Chtìli bychom touto cestou podìkovat hlavnímu sponzorovi akce Poštovní spoøitelnì, která (pokraèování na str. 6) Radovánky a výstava Dne se na høišti ZŠ Šenov od hod. uskuteèní Radovánky. Zveme všechny rodièe, prarodièe a další pøíbuzenstvo, aby se pøišli podívat na program, který si pro nì dìti všech tøíd pøipravily. Zároveò jste zváni na Výstavu Svazu zahrádkáøù a vèelaøù, kterou najdete ve stejný den a èas v 1. pavilonu školy. Výstava je spojena s možností zakoupení medoviny a svíèek z vosku. Zároveò uvidíte expozici úlù a výzdobu z kvìtin. Jednotné vstupné na obì akce èiní 40 Kè. Významný den mìsta Šenova 1. èerven 2008 byl pro mìsto Šenov dnem svým zpùsobem velmi významným, nebo toho dne oslavil své 102. narozeniny nejstarší obèan naší obce, pan Konarski, o jehož pohodu se vzornì starají Alena a Miroslav Païourkovi. Pan Alois Konarski se vzhledem ke svému vysokému vìku tìší velmi dobrému zdraví, a to jak fyzickému, tak i duševnímu. Jménem mìsta Šenova mu pøejeme další léta prožitá se svými blízkými i pøáteli v pohodì a radosti. Taktéž mu pøejeme hodnì sluníèka, štìstí a zdraví. pøedsedkynì komise KPOZ Kultura / Život ve mìstì KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. ÈERVNA DO 15. ÈERVENCE 2008 ŠENOV HASIÈSKÝ SBOR MÌSTA ŠENOVA A KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM vás zvou na slavnostní vernisáž výstavy Hasièský sbor mìsta Šenova zahájení v hod. v Šenovském muzeu výstava potrvá do Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 18. a Napola 20. a šatù 25. a Venkovský uèitel 27. a Speed racer Kulturní støedisko Vratimov hod. pohádka O víle Lesnìnce hod. Mìstská pou HAVÍØOV Kulturní dùm Petra Bezruèe až výstava Luèina oèima výtvarné skupiny KVAŠ Kulturní dùm Radost až výstava prací absolventù ZUŠ Bohuslava Martinù v Havíøovì Kulturní dùm Leoše Janáèka až výstava Nejkrásnìjší dìtem ilustrace dìtských knížek a obrázky pro nejmenší Spoleèenský dùm hod. U víneèka s náladièkou koncert dechového orchestru Náladièka OSTRAVA Divadlo P. Bezruèe hod. Bezruèi v templu hod. Tøi sestry hod. Should I stay or should I go? RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskyd stálá expozice Beskydy, pøíroda a lidé Zámecký okruh rýdek Mariánské poutní místo rýdek a Místek Památník Óndry Lysohorského výstavy Tisíce kvìtù výstava významných textilních památek ze Sbírky orientálního umìní Národní galerie v Praze. Výstava probíhá od do (Maèejková I.) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008 5

6 (pokraèování ze str. 5) vìnovala ceny vítìzùm. Dále bychom chtìli podìkovat poøadateli turnajù WOLEJ Club Šenov o.s. zejména panu Davidovi Valovému, základní škole Víte že... za pomoc s organizací a místostarostovi panu Janu Blažkovi za spolupráci s ÈVS pøi pøípravì turnajù a dohlížení na jejich hladký prùbìh. (Maèejková Irena) Život ve mìstì Region Slezská brána Dne 15. kvìtna 2008 probìhlo zasedání snìmu starostù svazku obcí Regionu Slezská brána ve Vratimovì. Pøítomné starosty pøivítal v pøíjemném prostøedí hostitel pan místostarosta Ivo Kièmer. Vratimov je se svými 6787 obyvateli nejvìtším mìstem našeho sdružení. Skládá se ze dvou èástí, Vratimova a Horních Datyò. Vratimov svým obèanùm a obèanùm okolních obcí nabízí široké kulturní, sportovní a zájmové možnosti. Namátkou bych jmenoval Kulturní støedisko Vratimov s krásným kulturním domem a vlastním televizním vysíláním, novì opravený Dùm dìtí a mládeže, Základní umìleckou školu s Mìstským dechovým orchestrem, moderní areál koupalištì a mnoho dalšího. Více informací získáte na webových stránkách Na programu jednání bylo schválení závìreèného úètu svazku obcí za rok 2007, projednání a schválení vnitøních smìrnic, dále vyhodnocení plnìní strategického plánu rozvoje a schválení rozpoètového opatøení è. l, které se týkalo dofinancování zpracování projektové dokumentace cyklotrasy Ostrava Beskydy. Náklady na projekt jsou z 50 % hrazeny dotací z rozpoètu Moravskoslezského kraje, zbylých 50 % uhradí rovným dílem ze svých rozpoètù obce Øepištì, Paskov, Žabeò a Knihovna & Šenovské muzeum Otevírací doba pøes letní prázdniny: Po: 8 17 hod. Út: zavøeno St: zavøeno Èt: 8 17 hod. Pá:zavøeno So: 8 11 hod. Sviadnov. Zasedání starostù se zúèastnily sekretáø sdružení Region Beskydy paní Valášková s projektovým manažerem sdružení paní Konviènou. Diskuse se týkala další spolupráce, propagace a možností dotací na mikroprojekty pøeshranièní spolupráce s Polskem a Slovenskem. Dalším bodem programu byly informace o postupu prací na projektové dokumentaci cyklotrasy Ostrava Beskydy. V souèasné dobì se dokonèuje územní technická studie a jedná se s vlastníky pozemkù o podmínkách vedení cyklotrasy. Pøedseda svazku informoval pøítomné starosty o výsledku žádosti o dotaci na projektového manažera Regionu Slezská brána z rozpoètu Moravskoslezského kraje. Projekt dotaci s ohledem na velké množství žadatelù nezískal, ale je v poøadí jako první náhradní a má velkou pravdìpodobnost na úspìch v pøípadì vrácení financí od jiného žadatele nebo pøesunu financí v rozpoètu Moravskoslezského kraje. Na závìr zasedání vystoupili další významní hosté, kterými byli zástupci Policie ÈR: pan rada plk. Mgr. Tomáš Václavík, øeditel okresního øeditelství PÈR ve rýdku-místku, a vedoucí obvodního oddìlení ve Vratimovì komisaø npor. Bc. Jiøí Roško. Pan øeditel prezentoval starostùm aktuální stav a další smìøování policie. V následné diskusi øešili pøítomní se starosty místní problémy bezpeènost, kriminalita a doprava. Rostislav Kožušník pøedseda svazku obcí Region Slezská brána Dobrá akce Koncem kvìtna mìli èlenové zastupitelstva a všech výborù pøi ZMìŠ možnost prozkoumat šenovské okolí z pohledu úèastníkù akce Po stopách Šenovské nauèné stezky, která byla zorganizována z iniciativy kontrolního výboru ZMì Šenova. Odpolední výšlap jarní pøírodou èásteènì po trase Velkého okruhu, kolem šenovských rybníkù, podél rýdeckého potoka, pøes Pískovnu až na Lapaèku byl skvìlou relaxací uprostøed pracovního týdne. Pùvodnì bylo v plánu absolvovat celý Velký okruh, vèetnì Bobèoku a šenovských mlýnkù, ale horké slunce donutilo zúèastnìné provìøit novou terasu místní restaurace a pøesvìdèit se o tamní pohostinnosti. U kulatého stolu se vedla zapálená debata o sportu, politice, kultuøe i vzájemných vztazích v souèasné spoleènosti. I pøes odlišné názory na rùzné problémy se všichni pøítomní shodli na jednom že jim na Šenovu záleží a jako zastupitelé mìsta udìlají maximum pro to, aby se tu žilo lidem spokojenì. Díky sluneènému poèasí, krásné jarní pøírodì, pøíjemnému posezení pod širým nebem a skvìlé náladì všech pøítomných vèetnì p. starostky se akce opravdu vydaøila. Škoda jen, že nás to odpoledne nemohlo pøijít víc! Že je málo èasu a hodnì práce? Inu Kdo chce, udìlá. Kdo nechce, zdùvodní... Za všechny úèastníky akce Mgr. Libuše Havlásková èlenka KV. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008

7 ivot ve mìstì Lukostøelecké setkání primátorù a starostù partnerských mìst a obcí v rámci 10. výroèí mìsta enova Stává se u pomalu tradicí, e ka doroènì v kvìtnu se setkávají v enovì, a to ve sportovním areálu Na Lapaèce, starostové a primátoøi partnerských mìst a obcí Euroregionu Beskydy. Na i aktivní starostce Darji Kuchaøové se opìt podaøilo pozvat pøes tøi desítky svých kolegù, vèetnì zástupcù slovenského a polského pøíhranièí i významného hosta z F-M poslance Petra Rafaje. Vìt ina z nich se opìt s chutí pustila do støelby z luku pod vedením dnes ji proslulého trenéra a celorepublikového orga- nizátora Franti ka Hegedüse. Zpravodajský táb televize Prima-Polar byl u toho a je tì tentý podveèer 22. kvìtna 2008 zábìry odvysílal. Kromì Zahrádkáøi informují rozdávání dobré nálady, neformální diskuse i výmìny pracovních zku eností a radosti z pøirozeného pohybu (støelba z luku existuje ji let), si starostové opìt mezi sebou zasoutì ili o medaile. Medailisté byli jiní ne vloni, vítìzem se stal sport. Pøipomeòme, e akce probìhla v rámci desátého výroèí mìsta enova. enovská støelba z luku má o jeden rok ménì. Chtìli bychom podìkovat paní Javorkové z Vinotéky na Lapaèce za sponzorské dary. V mìsíci dubnu se ve dnech 11. a uskuteènil zájezd do Prahy na muzikál Angelika. Pøi této pøíle itosti jsme nav tívili Bambus Centrum Kastner, kde nás majitel provedl ukázkovou japonskou zahradou. Dále jsme nav tívili Zahradnictví Petro v Mìlníku a Muzeum K. Gotta v Jevanech. V mìsíci kvìtnu se uskuteènil dne zájezd po zahradnických centrech v Polsku. V ichni úèastníci byli nadmíru spokojeni jak s poèasím, tak s mo ností nákupu do svých zahrad. V mìsíci kvìtnu dále probìhlo sma ení vajeèiny v Domì zahrádkáøù. Dne probìhnou v areálu Z Dìtské radovánky, a pøi této pøíle itosti probìhne prezentaèní výstavka zahrádkáøù a vèelaøù. Hlavní výstava ÈZS a vèelaøù je pøipravována u pøíle itosti Jarmarku dne O této výstavì budete informováni. Za výbor ZO ÈZS Lampart Jan Den dìtí v enovì Jak to v echno dopadlo V sobotu vyu ilo mnoho dìtí, a dokonce i nìkteøí odvá ní dospìlí, k tomu, aby se s námi vydali na loveckou stezku, kterou na Den dìtí pro nì pøipravili Pio- nýøi spolu s Junáky, hasièi a Lukostøeleckým klubem v enovì. Své lovecké dovednosti si mohli vyzkou et v mnoha soutì ích a disciplínách na høi ti Z enov. Výzvou jim nebyla jenom lanová cesta v korunách stromù èi rozzuøený medvìd, ale i indiánská foukaèka s otrávenými ipkami, nabitý prak, nepøející opice, duo domoro- dých svalovcù a mnoho dal ích. Na konci v ech dobrodru ství byly dìti nále itì odmìnìny sladkým pokladem. Den dìtí se za pøispì- ní sluníèka velmi vydaøil. Pionýrská skupina enov by tímto chtìla podìkovat v em organizacím, je se odhodlaly udìlat radost dìtem a jejich rodièùm. Rovnì patøí velký dík vedení Základní koly v enovì za vstøícný pøístup pøi pøípravì a konání Dne dìtí. PS enov ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2008 7

8 I nadále je aktuální pøipojování nemovitostí ke kanalizaci Šenov Sever. Pøipomínáme, že vydané územní souhlasy pro stavby domovních pøípojek mají platnost 12 mìsícù, po uplynutí této lhùty, pokud ke zøízení kanalizaèní pøípojky nedojde, je pak nutné absolvovat znovu vyøízení povinných dokladù. Vydaná stavební povolení (je jich ovšem podstatnì ménì) platí 24 mìsícù. U staveb na základì územních souhlasù se neprovádí kolaudace, u staveb na stavební povolení ano (je potøeba požádat u zdejšího stavebního úøadu). Vždy pøed záhozem si stavebník vyžádá kontrolu prac. SmVaK Ostrava a.s. V souvislosti s pøipojováním nemovitostí na splaškovou kanalizaci je tøeba podìkovat všem, kteøí již tak udìlali. Odpadní vody jimi produkované konèí na správném místì, Život ve mìstì Aktuálnì z výstavby kanalizace Šenov Sever èistírnì odpadních vod. Tím významnì pøispìli ke zlepšení životního prostøedí nejen v místì kde bydlí, ale v širším mìøítku k ochranì pùdy a èistoty vod povrchových i podzemních. Využití možnosti pøipojení ke kanalizaci by mìla být vlastnì samozøejmostí. Odvádìní odpadních vod k èištìní na ÈOV zvyšuje komfort a kulturu bydlení, Psi ano, ale... K odboru ŽP zdejšího úøadu se obracejí vlastníci neoplocených pozemkù, a už obdìlávaných nebo pouze zatravnìných, s problémem zneèiš ování jejich pozemkù psy. Jedná se vždy o to, že nìkteøí chovatelé/majitelé psù se svými miláèky volí trasy procházek mimo jiné i právì po soukromých pozemcích. A ty jsou zneèiš ovány psími výkaly. Zneèištìní v nìkterých oblíbených místech již dìlá problémy i pøi kosení a èást trávy je nepoživatelná pro hospodáøská zvíøata. Mìlo by být samozøejmostí ctít vlastnická práva. Neužívat cizí majetek bez souhlasu jeho majitele. O to ménì pak dopustit zneèiš ování cizích pozemkù. zhodnocuje nemovitosti, ale pøedevším je to výraz kladného pøístupu k ochranì životního prostøedí. Ne ve všech pøípadech tak tomu je. Na již zahájená správní øízení vìtšina vlastníkù nemovitostí, již se zatím problém pøipojování na veøejnou kanalizaci týkal, reagovala tak, že urychlili stavbu domovních pøípojek nebo potøebnou pøípravu staveb s reálnými termíny pøipojení. Další správní øízení jsou pøipravená. Mezi vlastníkem kanalizace a provozovatelem je dobrá komunikace. Provozovatel prùbìžnì zasílá vlastníku aktualizované seznamy domovních pøipojení. Pøipomínáme, že nedílnou souèástí odvádìní odpadních vod z nemovitostí je smlouva o odvádìní odpadních vod mezi vlastníkem nemovitostí a provozovatelem veøejné kanalizace, SmVaK Ostrava a.s. Stuchlíková, ŽP Kurz SENIOØI KOMUNIKUJÍ Mìstský úøad Šenov poøádá ve spolupráci s firmou ha-vel family s.r.o. Ostrava kurz výuky seniorù na poèítaèi. Kurz bude probíhat v týdnu od ve spoleèenské místnosti Domu s peèovatelskou službou. Jedná se o 14hodinový kurz. Kurz je urèen pouze pro seniory dùchodového vìku a je b e z p l a t n ý. Prùbìh kurzu: pondìlí až ètvrtek výuka ovládání a používání poèítaèe (cca 3 hod. dennì) Úspìchy v lukostøelbì na Grand Prix Ostrava hod. pátek výuka používání platební karty a mobilního telefonu (2 hod.) hod. Poèet úèastníkù kurzu: 10 Zájemci hlaste se buï osobnì na MìÚ Šenov, správní odbor, dv. è. 207 (popø. 208), 1. patro nebo telefonicky na t. è (popø ). Do kurzu bude zaøazeno prvních deset nahlášených zájemcù (+ 2 náhradníci)! Neváhejte a pøihlaste se! Svobodová R., správní odbor Vynikajícího výsledku dosáhli mladí šenovští lukostøelci ze SK Lapaèka, když v lovecké disciplínì 3D na Grand Prix Ostrava ulovili tøi medaile v konkurenci témìø 150 soutìžících ze tøí zemí Euroregionu. Závod se uskuteènil 17. dubna 2008 na historickém kopci Landek v areálu Hornického muzea v Petøkovicích. Na fotografii vítìz kategorie bare bow muži Jan Glinz, žák Robin Hegedüs støíbrný v kategorii kadetù a žák Adam Pánek bronzový v kategorii minis. Setkání rodin Srdeènì vás zveme na Setkání rodin v nedìli 29. èervna 2008 v 15 hod. na høišti SK Lapaèka. Náplò setkání: v 15 hod. zahájení a pak program pro dìti i rodièe. Obèerstvení zajištìno. Vstupné dobrovolné. Doporuèujeme i sportovní obleèení. Dìti, nezapomeòte vzít s sebou své rodièe a jejich dobrou náladu. Na vaši úèast se tìší poøadatelé Jednota Orla a KDU ÈSL v Šenovì. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008

9 Od spustilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu pilotní projekt Projekt mimosoudního øešení sporù. Cílem tohoto projektu je zlepšení pøístupu spotøebitelské veøejnosti ke spravedlnosti poskytuje jí úèinné prostøedky, kterými bude moci uplatnit svá práva. Ve dnech se uskuteènilo krajské kolo dopravní soutìže mladých cyklistù v areálu autokempu ve renštátì pod Radhoštìm. Naše škola zde byla Život ve mìstì / Školství Mimosoudní øešení spotøebitelských sporù Specifikem spotøebitelských sporù je to, že se vìtšinou jedná o spory relativnì nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního øízení mnohé spotøebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje. Dosud, až na výjimky, neexistovaly dostateèné a úèinné Dopravní soutìž mladých cyklistù zastoupena ètyøèlenným družstvem ve složení (Markéta Sulková, Jakub Smetana, Kateøina Špánková ze 4.B a Daniel Škrob z 5.C). Soutìžilo se opìt ve ètyøech disciplínách: jízda zruènosti, jízda na dopravním høišti, první pomoc a teoretická èást pravidel silnièního provozu (test). Ve ètvrtek dìti pøedvedly vše z praktických dovedností, co se peèlivì nauèily, a jak se zdokonalily v jízdì na kole. Odmìnou jim byla návštìva aquaparku a veèerní diskotéka. V pátek je èekaly pouze teoretické disciplíny. Byli jsme benjamínky na poli dopravní výchovy a po nelehké pøípravì jsme opìt obhájili medailovou pozici a pøivezli jsme domù bronz. BLAHOPØEJEME! Nela Wilková Soutìž o nejlepší prezentaci v MS Power Point z pøírodních vìd na ZŠ Šenov ve školním roce 2007/2008 Stejnì jako v minulém roce jsme uspoøádali soutìž o nejlepší power pointovou prezentaci z pøírodních vìd pro žáky naší školy na II. stupni. Soutìž se konala dne 3. dubna 2008 v uèebnì biologie v dopoledních hodinách. Zúèastnilo se celkem 13 žákù s osmi prezentacemi. V letošním roce jsme však, oproti minulému roèníku, zvolili volné téma k pøírodním vìdám (chemie, biologie, fyzika, geografie). Pøehled témat prezentací úèastníkù uvádíme v pøehledu: Dworoková, L. 7.C Hadi Šebesta, J., Ramík, Z. 7.A Stromy v Šenovì Krùpa, A. 7.B Žraloci Borová, H., ukalová, D. 7.B Ohrožení živoèichové Dittrich, A., Køíž, T. 7.C yzikální velièiny Cielecká, M., Vavreèková, M. 8.C Amazonie Špetík, K. 9.A Ovzduší v Moravskoslezském kraji Kotulová, M., Hanák, L. 8.C Korálové útesy Všichni žáci prokázali dobré schopnosti práce s MS Power Point, mnozí taktéž vynikající prezentaèní schopnosti. Hodnotící komise ve složení N. Pavlisková, A. Vajda, Š. Tomisová a A. Chupáè se usnesla na poøadí vítìzù: 1. místo: Šebesta, J., Ramík, Z. 7.A Stromy v Šenovì 2. místo: Dworoková, L. 7.C Hadi 3. místo: Borová, H., ukalová, D. 7.B Ohrožení živoèichové; Kotulová, M., Hanák, L. 8.C Korálové útesy Tito vítìzové obdrželi diplom, sladkou odmìnu (z finanèních prostøedkù SRPDŠ) a pøírodovìdný zájezd, který se bude konat v èervnu Mgr. Aleš Chupáè, Mgr. Šárka Tomisová Iniciátoøi a organizátoøi soutìže mimosoudní prostøedky, kterými by spotøebitelé mohli svá práva uplatnit. A právì na absenci úèinných mimosoudních prostøedkù k realizaci spotøebitelských práv reaguje nový projekt MPO. Projekt mimosoudního øešení spotøebitelských sporù stojí na tøech pilíøích kontaktu znesváøených stran prostøednictvím kontaktních míst, mediaci a rozhodèím øízení. Výhod tohoto systému je nìkolik. Asi nejvýznamnìjší výhodou je výrazná úspora nákladù. Zprostøedkování kontaktu a poskytnutí informací na kontaktním místì i mediace jsou zcela zdarma, rozhodèí øízení je zpoplatnìno. V systému odpadají rovnìž nemalé náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k pøetíženosti èeských soudù trvá soudní øízení v prùmìru rok a pùl. Vyøešení spotøebitelských sporù v rámci projektu by mìlo trvat do 60 dnù, ve složitìjších pøípadech nejdéle 90 dnù. Celý systém je založen na principu dobrovolnosti obou stran. Spotøebitelské informaèní centrum SOS Sdružení obrany spotøebitelù, Krajské organizace MS kraje na Støelnièní ulici 8 v Ostravì je jedno z kontaktních míst v našem kraji, kde se mohou spotøebitelé obrátit se žádostí o zprostøedkováni kontaktu a poskytnutí informací. Velká èást sporù vzniká pøedevším z nedostatku informací, z neporozumìní a z neschopnosti stran spolu komunikovat. A úkolem kontaktního místa je pøedevším navázání kontaktu mezi spornými stranami, poskytnutí kvalifikované informace ohlednì práv a povinností stran a možných øešení nastalé situace. Mìlo by již na poèátku zachytit vìtšinu nedorozumìní a pøedejít tak dalším zbyteèným soudním sporùm. Pokud nedojde k dohodì stran, mùže spor rozhodnout rozhodce. Rozhodèí nález je závazný a vykonatelný. Má tedy stejnou váhu jako rozsudek soudu. SOS SDRUŽENI OBRA- NY SPOTØEBITELÙ o.s., Krajská organizace MS kraje, Støelnièní 8, OSTRAVA, tel. a fax: , Poradní dny SIC: Po hodin; Út hodin; St po telefonické dohodì; Èt 9 12 hodin. Poradenská linka (8 Kè/min), èlenská linka SOS magazín a další služby pro spotøebitele. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008 9

10 Školství / Sport SRPDŠ pøi ZŠ Podlesí informuje Další školní rok pomalu konèí. V pátek jsme pro dìti uspoøádali Dìtský den. Letos jsme pro dìti rezervovali bazén a tìlocviènu v ozdravném centru Ještìrka. Na tuto akci se pøihlásili témìø všichni žáci školy. Dìti byly rozdìleny na mladší a starší. Polovinu èasu byly mladší dìti v bazénu, kde lovily puky, házely míèem a potápìly se, starší žáci v této dobì svádìli v tìlocviènì nelítostný boj ve vybíjené. Zápas to byl opravdu až do poslední chvíle velice vyrovnaný. Po hodinì se dìti vystøídaly. Mladší dìti hrály v tìlocviènì štafetové závody, skládaly rozstøíhanou zprávu a nakonec si zahrály hru všichni proti všem. Starší dìti se v bazénu øádnì vydovádìly a je vidìt, že voda je jejich veliký kamarád. Po usilovném a nároèném sportovním odpoledni si dìti zasloužily oblíbený párek v rohlíku, pitíèko a malou sladkost. Pevnì vìøím, že se akce dìtem líbila, protože do ní bylo zapojeno více rodièù, než tomu bylo jindy, a to z hlediska zajištìní bezpeènosti dìtí. Chtìla bych touto cestou podìkovat také všem rodièùm,kteøí po celý školní rok spoleènì pøipravovali a realizovali akce. Ještì jednou velké díky. Pøeji všem krásné a sluneèné prázdniny, pøíjemnì a radostnì prožité chvíle s dìtmi a v záøí opìt v plné síle! Za SRPDŠ pøi ZŠ Podlesí Mgr.Radmila Sulková Výtvarná soutìž v MŠ Ve spolupráci ZO Èeského zahrádkaøského svazu v Šenovì a mateøské školy v Šenovì, Lipová, zúèastnily se dìti této mateøské školy výtvarné soutìže Naše zahrada. Spoleènì s p. uèitelkami dìti kreslily, malovaly, støíhaly a lepily a tak vznikla rùzná výtvarná díla, která jsme pøedali p. Lampartovi. pøedsedovi místní ZO zahrádkáøù. P. pøedseda je odeslal do Prahy, kde byla soutìž vyhodnocena. Jaké bylo naše pøekvapení, když jsme se dovìdìli, že se naše dìti umístily na 3. místì v rámci celé Èeské republiky. Nejlepšího výsledku dosáhla Natálka Bujoková a Karolína Pavlasová. Pochvalu si ale zaslouží všechny dìti. Pøedsedkynì oblastní rady dìtem pøedala diplom, knihy a mnoho výtvarných pomùcek. Pìkné umístìní i pøedané dárky povzbudí dìti k další tvoøivé èinnosti. Marie Chroboková, uè. MŠ K zamyšlení Dne poøádala SRPDŠ akci Natírání lavièek. Zvala všechny rodièe dìtí školy a starší žáky, aby pøišli pomoci sedmi èlenùm sdružení obnovit povrch lavièek a stolù pøed nadcházejícími Radovánkami. Bohužel se tohoto dne dostavil neuvìøitelný poèet zástupcù z øad rodièù v poètu jednoho tatínka a to i pøesto, že bylo rozdáno na 400 pozvánek. Jmenovitì tedy chceme podìkovat panu Wildmannovi a jeho dìtem Barborce a Martínkovi. Akce, které poøádáme, jsou urèeny Vašim dìtem a prostøedí, ve kterém tento èas tráví. Vìøíme, že se do budoucna pøíštích akcí zúèastní vìtší poèet jak rodièù, tak i žákù z vyšších tøíd. Za SRPDŠ Mgr. Ilona Plevová Turnaj trojic v nohejbale Sokola Šenov Májová stuha U pøíležitosti 10. výroèí povýšení obce Šenov na mìsto, poøádá Sokol Šenov dne turnaj trojic v nohejbale. Prezence družstev probìhne v sobotu od 8.00 do 8.45 hod. ve sportovním areálu SK Šenov, zaèátek turnaje je v 9.00 hod. Hrát se bude dle platných pravidel ÈNS na tøi dopady a zpùsob postupu družstev bude upøesnìn na místì. První tøi družstva budou odmìnìna cenami. Pøihlášky lze vyplnit i na adrese nebo na tel nejpozdìji do Srdeènì všechny zveme. Další roèník volejbalového turnaje smíšených družstev se uskuteènil v sobotu 24. kvìtna 2008 v tìlocviènì ZŠ Šenov støed. Po finálových utkáních bylo koneèné poøadí následující: 1. Štramberk, 2. Tux Team Šenov, 3. renštát p.r.a, 4. Havíøov, 5. renštát p.r.b, 6. SNV Šenov. Poøádající domácí jako jediní porazili 2:1 koneèného vítìze a držitele putovního poháru Orla Šenov a Májové stuhy ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008

11 Pronájem sportoviš v areálu SK Šenov Informujeme o možnosti pronájmu a samozøejmì srdeènì zveme obèany k návštìvì sportovního areálu SK Šenov na ul. Lipová. Pronájem tenisových kurtù, volejbalového nebo nohejbalového høištì, høištì pro beach volejbal a fotbal. V pøípadì zájmu neváhejte kontaktovat správce areálu SK Šenov v pracovních dnech pondìlí až pátek v èase od 8.00 do hodin na telefonním èísle: Datum a èas rezervace prosíme proveïte minimálnì 3 dny pøed plánovanou návštìvou. CENÍK PRONÁJMU SPORTOVIŠ : Tenisový kurt s použitím kabiny a sprchy , Kè/hod. bez použití kabiny a sprchy , Kè/hod. Sport Volejbal Cup Havíøov V pátek 16. kvìtna se konal ve Vyšší odborné škole na Tajovského ulici v Havíøovì druhý roèník volejbalového turnaje O pohár primátora Havíøova. Turnaje se zúèastnili mimo poøádajících studentù také úøedníci havíøovského magistrátu, Mìstská policie Havíøov, firma Santi Sport a zastupitelé a hasièi mìsta Šenova. Šenovský tým veden starostkou paní Darjou Kuchaøovou byl od poèátku jasným favoritem a všechny zápasy vyhrál. Høištì pro volejbal / nohejbal s použitím kabiny a sprchy... 80, Kè/1 høištì/hod. bez použití kabiny a sprchy... 50, Kè/1 høištì/hod. zapùjèení míèe... 25, Kè Høištì pro beach volejbal , Kè/1kurt/hod. zapùjèení míèe... 25, Kè Veèerní osvìtlení... 50, Kè/hod. Samozøejmì je možné sjednat dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezónì duben øíjen nebo permanentky (od objednávky nad 10 hodin). V tìchto pøípadech je poskytnuta sleva 40 %. Pøejeme mnoho pøíjemných sportovních zážitkù. Mìsto Šenov Pøedání poháru našim úspìšným reprezentantùm. MìPOS, Zámecká 27, Šenov odprodáme použité betonové potrubí JS 300 m/m. Vhodné pro zatrubnìní pøejezdu na pozemky a jiné odpadní vody od rodinných domkù. Cena 50, Kè/kus. Na skladì 80 ks. Kontakt: tel , p. Jasanský, p. Sabelová Profesionální Internet 5Mbps Nabízíme Vám profesionální Internet postavený na technologii Motorola Canopy. Technologie Motorola Canopy se vyznaèuje pøedevším spolehlivostí a vysokou stabilitou. Internet Telefon Instalaèní poplatek (AKCE): 2.773, Kè Paušál: 0, Kè Mìsíèní paušál: 350, Kè Hovorné v ÈR (mimo špièku): 0,30, Kè/min. Rychlost (down./upload): 5Mbps / 1Mbps Hovorné v ÈR (špièka): 0,59, Kè/min. Profesionální technologie: MOTOROLA Canopy Pásmo: 5,4 GHz Kontakt: OrbisNet, s.r.o., tel Objem pøenesených dat: bez omezení GSM: , Servis SO+NE+svátky: hod. Po Pá: hodin U nás si mùžete zvolit instalaèní poplatek za 1 Kè. Více informací získáte na uvedených kontaktech. Ceny jsou uvedeny bez DPH. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

12 l Angliètina kurzy, indiv., dìti od 3 let, dospìlí. Mgr. Èásteèková, tel , mob l Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: l Koupíme starší, menší rodinný domek. Prodej mùže být uskuteènìn i v podzimních mìsících. Nejsme realitní kanceláø. Za kontakt dìkujeme. È. tel.: , po 19. hod.: l Prodám parcelu o výmìøe 1500 m 2 pro výstavbu rodinného domku, kat. území Šenov Pod Školou. Informace na tel.: , l Prodám štìòata ovèáka. Jsou naoèkovaná a odèervena. Cena 1000 Kè. Tel.: Jen do dobrých rukou! Anna Káòová Masáže klasické a relaxaèní, baòkování, masáž zad a nohou lávovými kameny Šenov, V Družstvu 1053, mob.: , tel.: Po Pá: So Ne: Objednávky Možnost masáží docházkovým zpùsobem MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Inzerce Hospùdka RAMSES pøijme servírku na zástupy za dovolenou. Zauèíme. Tel.: Otevíráme nové poboèky! Nezávislá spolupráce s firmou MISS COSMETIC Moniky Žídkové. Pracovní pøíležitosti zejména pro ženy, ale rádi pøivítáme i muže. Komunikace s lidmi, serióznost a pracovitost podmínkou. Výbìrové øízení na tel.: Tepelná èerpadla Úsporné vytápìní vašeho rodinného domu, bojleru, bazénu, firmy... Kombinace s jinými zdroji tepla Možné zapojení i do bìžných radiátorových systémù topení Velký rozsah výkonù 8, 10, 12, 14, 16, 18 kw Nízký tarif za elektøinu 22 hod. za den pro celou Vaši denní spotøebu Pohodlí a komfort Vysoká energetická úèinnost Inteligentní regulace a servisní diagnostika Úèinné a ekologické chladivo R410 A Konzultace a nabídky zdarma Tel Jiøí Vrlík, Petøvaldská è. 1509, Šenov MN truhláøství Michal Novák Interiér a exteriér od A do Z výroba z lamina, masívu, dýhy schody, vestavné skøínì kuchynì, ze døeva cokoliv tesaøství altány, pøístøešky, ploty pokládka podlah, montáž sádrokartonù, palubek nabízíme preciznost, komunikativnost, spokojenost zákazníkù Tel.: , výroba: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008

13 Inzerce Potøebujete si poøídit, opravit nebo modernizovat bydlení? Nejlepším øešením je úvìr od buøinky. Kè bez ruèitele, bez zajištìní, bez vkladu vlastních prostøedkù ihned Vyšší èástky se zajištìním zástavou nemovitostí, splátka na 1 mil. napø Kè. Narodilo se Vám letos miminko? Uzavøete pro nìj smlouvu o stavebním spoøení u BUØINKY a využijte zhodnocení díky úrokùm a státní podpoøe, a to témìø 7 % roènì. Navíc bude pøiznána INANÈNÍ PRÉMIE ve výši úhrady za uzavøení smlouvy maximálnì Kè Bližší informace: Magdalena Žuchová Kanceláø: Radnièní nám hod. mob.: , tel.: Na Volenství Prodej suchých krmiv pro psy a koèky D E L I K A N Objednávky a info na tel.: , , Rozvoz zdarma Myslivecké sdružení Václavovice u rýdku-místku Vás zve na srnèí hody konané dne ve 14 hodin chata Václavovice Ve orotì è.p. 464 Myslivecká kuchynì pøírodní ze zvìøiny, brambory, obloha srnèí na smetanì, knedlík divoèák, zelí, knedlík myslivecký guláš domácí klobásy, chléb domácí koláèe Hudba: Golasovský Myslivecká tombola hlavní cena srnec a dalších 40 cen Myslivecké atrakce støelnice, šipky, kuželky kolo štìstí, hop-trop dìtský koutek Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

14 Pùjèovna strojù Kärcher na èištìní kobercù Miluše olvarèná Bøezová 986, Šenov, Objednávky po 17 hod. Tel.: X TRA HAIR STUDIO VeroniQue KADEØNICTVÍ dámské pánské dìtské Provozní doba Po Èt 9:00 12:00 13:00 17:00; Pá 9:00 15:30 hod. sobota pouze na objednávky Zmìna provozní doby od Po Èt 9:00 19:00; Pá 9:00 16:30 hod. Pro každého zákazníka malé obèerstvení zajištìno. Nacházíme se na ul. Tìšínské 288, Šenov žlutá budova pod Šenovskými mlýny. Nabízíme: Barvení tón v tónu, melírování, metrix, extravagantní a spoleèenské støihy a úèesy, color Booster, poradenství zdarma. Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková tel. è a Lucie Slívová tel. è Akce oprav šicích strojù v bytech zájemcù V Šenovì budu opravovat, po vyjití tohoto èísla Obìžníku. Pøihlaste se co nejdøíve. nabídka platí po dobu dostateèného zájmu. Volejte mezi až hod. na tel. èíslo: , mob jen SMS, Pøi této akci neúètuji benzín. Váš mechanik šicích strojù Milan Miller. ŠENOVSKÁ BAŠTA Rezervace PIZZA od Krteèka Pozor, minule bylo uvedeno špatné èíslo. Kupón na slevu platí do v hodnotì 30, Kè Kupóny se nesèítají. Zahradní doplòky Truhlíky Sochy ontány Trpaslíci Zvíøátka Žertovné pøedmìty SPECIAL Moravia s.r.o. Orlovská 290/5, Havíøov-Dolní Suchá smìr Orlová 500 m za prodejnou TESCO tel.: Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více