Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, tel oddíl škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracovala : Mgr. Alena Bervicová ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 l. Základní údaje o škole název školy sídlo školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Mgr. Alena Bervicová zástupce ředitele : Mgr. Ivana Portyková datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet žáků základní školy 114 průměrný počet žáků na třídu 12,66 průměrný počet žáků na učitele 10,54 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 4 počet žáků ve školní družině 25 počet žáků ve školní jídelně 105 počet pedagogických pracovníků 12 počet správních zaměstnanců 7 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací programy Vzdělávací program č.j. MŠMT Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Základní škola č.j / ročník 13 ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov a ročník 101 2

3 organizace vzdělávání V tomto školním roce škola rozšířila výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov (dále ŠVP ZV) do dalších dvou ročníků. Výuka podle nového vzdělávacího programu probíhala v a ročníku. Od 6. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny). Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Jako volitelný předmět se od 7. ročníku vyučuje druhý cizí jazyk v počtu 2 hodin týdně a biologický seminář také v počtu 2 hodiny týdně. Vzhledem k malému počtu žáků na druhém stupni není z organizačních důvodů možné nabízet další volitelné předměty. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 16 žáků, odešlo 7 žáků z 9. třídy, 2 žáci z 5. třídy na gymnázia. Předpoklad pro další školní rok je 118 žáků. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 žáků na třídu. Škola požádala zřizovatele město Harrachov o výjimku z počtu žáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována již od školního roku 2005/2006. Také v příštích letech bude škola žádat o výjimku z počtu žáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1 0,98 3,86 4,93 0,77 11,54 z toho ženy 1 0,98 3,86 3,93 0,77 10,54 Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 10, ,54 3

4 Z toho specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy ne ne ano ne ne Provozní zaměstnanci školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 uklízečky 1,38 1,62 účetní, hospodářka 1 1 školník 1 0,5 vedoucí školní jídelny 0,6 0,5 kuchařky 1,86 1,72 mzdové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 18,64 17,74 počet pedagogických pracovníků 12,75 11,53 průměrná výše mzdy pedag.pracovníků , ,- průměrná výše mzdy nepedag.pracovníků , ,- průměrná výše nenárokových složek mzdy 3.096, ,- pedagogických pracovníků průměrná výše nenárokových složek mzdy 474,- 268,- nepedagogických pracovníků Počet nepedagog. pracovníků 5,89 6,22 Změny v pedagogickém sboru Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název programu Číslo Akreditace Hodinový rozsah Ukončení Jak se bránit manipulaci CVLK 4 Osvědčení Zpracování sad DŮM pro ZŠ CVLK 4 Osvědčení ČJ Třída plná pohody CVLK 5 Osvědčení Právo ve škole 2 účastníci /2009- MŠMT 6 Osvědčení Neefektivní přístup učitele /2009- NIDV 8 Osvědčení Inovace výuky na příkladu 10465/2010- MŠMT 26 Osvědčení dopravní výchovy Matematika v běžném životě - Outdoorová matematika /8 NIDV 6 Osvědčení 4

5 4. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet žáků na Počet žáků na Počet tříd 2010/11 jednu třídu učitele 2009/ / / / / / / / ,55 12,66 10,16 10,45 Údaje o přijímacím řízení ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 22 celkem 22 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2010/2011 Školní rok 2009/2010 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí žádostí o žádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 3 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 3 5

6 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění napomenutí důtka třídního učitele 5 8 důtka ředitele školy -- 2 sníž. známka z chování Přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí 2010/2011 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2009/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin ve školním roce 2010/2011 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,0 0 0 II. pololetí ,7 0 0 Celkem školní rok ,

7 Uplatnění absolventů 2010/2011 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce s MŠ Žáci 1. třídy navštívili ve školce komponovaný pořad Ptáčci u krmítka nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku byly děti z MŠ našimi hosty na generální zkoušce Školní akademie. Komise pro mládež při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN. K tradičním disciplinám přibyla i ukázka výcviku psů Městské policie Desná. Na závěr dne byla vyhlášena Honba za pokladem. Dětský den se i přes nepřízeň počasí vydařil. Žáci školy každoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu v MŠ. Partneři v roce 2010/2011 Město Harrachov ISŠ Harrachov Policie ČR Harrachov Spolupráce při akci Vítání občánků, výroba přáníček, Setkání s Krakonošem malování plakátů, vyhodnocování masek, vystoupení hudebního kroužku při rozsvěcení vánočního stromku, jarní koncert v kostele sv. Václava se souborem Zničehonic, ve škole se konají schůze zastupitelstva. Zapůjčení areálu školy - Dětský den Pomoc při realizaci Dne dopravní výchovy, figuranti Poskytnutí areálu, dohled u školy před začátkem vyučování BESIP Liberec Den dopravní výchovy mobilní dopravní hřiště, správné poutání v dětských sedačkách, dopravní hry ČČK Jablonec nad Nisou Den dopravní výchovy ošetření poranění, obnova životních funkcí, simulace reálné situace na figurantech Horská služba Harrachov Sportovní areál Harrachov Zajištění lyžařských závodů ve sjezdu, příprava trati, pomoc s časomírou, zajištění první pomoci Zajištění lyžařských závodů ve sjezdu, slevy na vleky pro školní Tv a lyžařský kurz TJ Harrachov Pomoc škole při organizaci přespolních 7

8 Městská policie Tanvald Městská policie Desná KRNAP Harrachov Pedagogicko psychologické poradny v Semilech a Jablonci nad Nisou Ospod Tanvald oddělení sociálně právní ochrany dětí běhů a závodů v běhu na lyžích, škola zapůjčila lavice a židle do pokladen na světový pohár (prosinec 2010) a lety na lyžích (leden 2011) Seznámení žáků s prací dopravní policie, na co dávat v dopravě pozor. Ukázka výcviku a práce policejních psů, ukázky policejních zásahů proti pachatelům trestné činnosti. Besedy pro žáky, žáci pomohli shrabat na Rýžovišti šafránovou louku a posbírat odpadky. Diagnostika, spolupráce při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. Dle potřeby. 7. Zapojení do projektů Ovoce do škol již druhým rokem, projekt je financován EU a SZIF ČR žáci dostávají zdarma ovoce, zeleninu a ovocné šťávy bez přidaného cukru naším dodavatelem je společnost Laktea, o.p.s Veletrh vzdělávání EDUCA v Liberci Každoročně ho navštěvují žáci 8. a 9. třídy, aby získali informace o studijních oborech a podmínkách ke studiu na školách v našem kraji. Finanční dotaci na dopravu žáků poskytuje KÚLK v plné výši. V tomto roce činila dotace 3.707,- Kč Peníze EU do škol škola obdržela dotaci ve výši ,00 Kč. Peníze využije na Individualizaci výuky a rozvoj informační a čtenářské gramotnosti Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti Individualizaci výuky cizího jazyka Kurzy pro učitele cizích jazyků Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Prevenci rizikového chování Vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi Drobné dárkové balíčky Školák pro děti přicházející k zápisu Nám poskytuje společnost Eventmarketing Dotace : Na základě vyhlášení rozvojového programu MŠMT pro rok 2010 škola obdržela účelovou dotaci na Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ve výši ,- Kč. Každý nastupující prvňáček proto obdržel školní pomůcky v hodnotě 800,- Kč. 8

9 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vystoupení hudebního kroužku a sboru ve školním roce Vítání občánků , a Vánoční koncerty a vystoupení: Hotel Bílý Hořec Adventní sousedské setkání u městského úřadu Hotel Svornost Škola Setkání s Krakonošem (příloha 2) Jarní koncert v kostele sv. Václava v Harrachově s libereckým pěveckým sborem Zničehonic (od MÚ finance pro hosty na dopravu) Brigáda na pomoc krkonošské květeně: Žáci se svými učitelkami a s pracovníkem KRNAPu, Ing. Danielem Bílkem, shrabali louku a posbírali odpadky na šafránové louce v Rýžovišti Školní akademie Se uskutečnila Vystoupení všech tříd s krátkými scénkami, písničkami nebo tanečním vystoupením pořádáme 1 x za dva roky. Vystoupení mají velkou návštěvnost žáky přicházejí povzbudit nejen rodiče a prarodiče, ale i široká veřejnost. Soutěž hlídky mladých zdravotníků v Jablonci nad Nisou se 5ti členné družstvo + 1 náhradník umístilo na 11. místě. Soutěžilo se v praktickém poskytování první pomoci a život zachraňujících činnostech. Součástí soutěže bylo také poznávání léčivých bylin, znalost svalů a kostí a správné poskytnutí umělého dýchání. (příloha 1) Atletická soutěž O pohár rozhlasu pořádaná v Jablonci nad Nisou okresní kolo: dívky 5. místo Doplňková činnost Pronájem tělocvičen a dalších prostor školy Vaření pro cizí strávníky Pronájem bytu školníka Pronájem prostor pro městskou knihovnu Sběr papíru 2x ročně (listopad, květen), sběr mohou přinášet nejen žáci školy, ale i občané Harrachova. Vedeme děti k třídění surovin a k ohleduplnosti k životnímu prostředí. 9

10 9. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Činnost výchovného poradce se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které se aktuálně v průběhu školního roku vyskytnou. Konzultační hodiny jsou stanoveny dvakrát týdně - v úterý a čtvrtek vždy od do hod. Jsou zatím využívány minimálně jak rodiči, tak žáky. Vyskytnou-li se problémy, snažíme se je řešit kdykoli v jiném dohodnutém termínu. Výchovná poradkyně se účastnila těchto vzdělávacích akcí: Schůzka výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci nad. Nisou Rozvoj profesního poradenství na ZŠ. Setkání výchovných poradců ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou Informace ředitelů SŠ o oborech a přijímacím řízení. Exkurze v provozu ABB Elektro - Praga v Jablonci n. Nisou Zde byla také prezentace firem a schůzka s ředitelem Úřadu práce v Jablonci nad Nisou o celoživotním vzdělávání proběhla v Tanvaldě schůzka výchovných poradců a ředitelů škol se zástupci OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí) - informace o Nízkoprahovém centru v Tanvaldě a problematika řešení záškoláctví. Výchovná poradkyně zorganizovala tyto akce pro žáky: Exkurze žáků 8. a 9. třídy do SOU nábytkářského a střední odborné školy Liberec - seznámení s novými obory - Architektura a design interiéru, Fashion design, Záchranářství. Tentýž den žáci navštívili veletrh vzdělávání EDUCA v Liberci. V prvním pololetí 8. ročníku výchovná poradkyně vyučovala předmět pracovní činnosti, jehož náplní jsou témata Péče o dítě a Svět práce (trh práce, volba profesní orientace, sebepoznání, druhy škol, uplatnění na trhu práce apod.). V průběhu školního roku poskytovala výchovná poradkyně i celou řadu individuálních konzultací rodičům i žákům ohledně novinek v přijímacím řízení. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných žáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. Práce s žáky se specifickými poruchami učení Na škole jsou celkem čtyři žáci se specifickými a vývojovými poruchami učení. Vyučující ve druhé a čtvrté třídě se pravidelně věnuje individuální práci s žáky po vyučování. Tato činnost je formou přesčasové práce. Pro všechny tyto žáky je zpracován individuální učební plán, který je konzultován s rodiči žáků i s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech. Tento plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí. Přehled integrovaných žáků: 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída

11 Těmto žákům je věnována individuální péče podle potřeby v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde se porucha projevuje. Na klasifikačních pedagogických radách jsou všichni vyučující informováni o problémech těchto žáků. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, která byla diagnostikována. Celkově můžeme hodnotit individuální integraci jako úspěšnou zejména u těch žáků, jejichž rodiče velmi dobře spolupracují se školou. U některých žáků se daří korigovat poruchy učení obtížněji, tito žáci většinou dosahují i slabších výsledků. Chování žáků - analýza problémů K výrazným výkyvům v chování žáků nedochází. Občas se objevují běžné projevy nekázně. Pokud se projeví prvky šikany, jsou ihned řešeny s žáky i rodiči. Do vzdělávacího programu školy jsou zařazeny některé projekty, které se zabývají kromě jiného i zlepšováním sociálního klimatu tříd. V tomto školním roce to byl například projekt Den dopravní výchovy nebo Den dětí. Velké procento žáků školy je zapojeno v místním sportovním klubu nebo svůj volný čas tráví v zájmových útvarech. Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2010/2011 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu rodinná výchova je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován pověřenou pracovnicí školy. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu v Harrachově, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Dvakrát týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je možno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence sociálně patologických jevů (SPJ) se zúčastnil následujících akcí: - okresního dvoudenního setkání metodiků prevence SPJ v Rokytnici nad Jizerou organizovaného Mgr. Věrou Provazníkovou z PPP Semily ( ) a v rámci setkání se zúčastnil besed a seminářů s Mgr. Ing. Ouhrabkovou (sociální pedagožkou Poradna právního kontaktu v Jilemnici), Mgr. Janou Markovou (jež nás seznámila se Školním projektem prevence), p. Šídovou a p. Kmínkem (zástupci Policie ČR, Semily), Mgr. Petrou Krčmářovou (zástupkyní krajského úřadu), PhDr. Věrou Pickovou (z PPP Semily) a Pavlem Vichterou a Martinou Strnadovou (koordinátory Národního centra bezpečnějšího internetu). 11

12 Zorganizované akce pro žáky školy Diskuse se žáky 6. třídy na téma kyberšikana Besedy společnosti Maják: Nejsem sám pro žáky 4. třídy Zdravé tělo pro žáky 5. třídy Šikana pro žáky 6. a 7. třídy Finanční gramotnost pro žáky 8. a 9. třídy Beseda vedená Policií ČR Semily p. Kmínkem na téma Kyberšikana Metodik prevence pořádá besedy k prevenci šikanování a zneužívání návykových látek podle pokynů MŠMT. Žáci a jejich rodiče mají k dispozici informační letáky týkající se šikany (příčiny, projevy). Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala minimální preventivní program, který je aktuálně doplňován. Pro žáky byly zorganizovány výše popsané akce. Detekce konopných látek nemohla být z finančních důvodů letos provedena. U žáků se občas objevují projevy nekázně. Pokud se objeví prvky šikany, jsou bezprostředně řešeny s žáky a rodiči za dohledu výchovné poradkyně. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou žáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi žáky. 10. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení ŠD výměna části podlahy napadené plísní, položení nového linolea a nového koberce (příloha č. 6) ŠD vymalování a nátěr soklu Rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny umístění rozvodů vody a elektřiny pod omítku, instalace účinného odsávání par a pachů Dezinsekce školní jídelny proti mravencům Nákup nového PC pro ředitelku školy Doplnění žákovské a učitelské knihovny Do další třídy na prvním stupni byla zakoupena nová tabule s magnetickým povrchem, která nahradila starou dřevěnou Nákup náhradních desek na opravu zničených školních lavic Oprava časomíry a školního zvonění Oprava osvětlení velké tělocvičny, nákup nových výbojek Provedena revize tělocvičného nářadí, revize a výměna hasicích přístrojů, pravidelná kontrola požární ochrany a aktualizace dokumentace 12

13 b) v rovině pedagogicko organizační V tomto školním roce proběhla výuka podle ŠVP ZVv a třídě, postupně bude realizována i v dalších ročnících Pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů Pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu Pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni Pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů Od 7. třídy v rámci volitelných předmětů si mohou žáci zvolit předmět druhý cizí jazyk nebo soubor seminářů V oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování používání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů. V oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem každoročně pro rodiče žáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola prezentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce a výroční zpráva školy. Spolupráce s neúplnými školami V loňském roce se nám podařilo navázat užší spolupráci se školou v Kořenově. Dne nás navštívili páťáci, aby si prohlédli prostředí školy a společně s našimi žáky prožili zábavné dopoledne vyplněné soutěžemi a kooperativními hrami, které umožnily dětem se vzájemně lépe poznat. Naším cílem bylo ukázat kořenovským žákům rodinné prostředí naší školy a pomoci jim při rozhodování, na jakou školu přestoupí v šesté třídě společně podnikli žáci 5. třídy obou škol výlet do IQ parku v Liberci a prožili dobrodružné dopoledne s vědou a technikou. Přechod žáků na 2.stupeň Přechod žáků na 2. stupeň je částečně již řešen v 5. třídě, kde některým předmětům vyučují učitelé 2. stupně. Je to dáno i složením pedagogického sboru školy a aprobovaností výuky. Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem žáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči Rodiče pomáhají škole při zabezpečování akcí pro děti sponzorskými dary, osobní pomocí, případně jako doprovod při akcích třídy jako další dospělá osoba (výlety na kole, na běžkách ). V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro 13

14 rodiče připravena třídní schůzka po zahájení školního roku. Dvakrát ročně jsou pro rodiče a veřejnost organizovány dny otevřených dveří, kdy se mohou rodiče neomezeně podívat do vyučování. 11. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve dnech 13. a byla provedena veřejnoprávní kontrola KÚLK. Předmětem kontroly bylo: kontrola finančních prostředků poskytovaných dle 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Nedostatky: a) u jedné zaměstnankyně chybně započtena mateřská a rodičovská dovolená v jiné výši b) opakované uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou u jednoho zaměstnance c) výše příplatku za vedení u zaměstnanců, kteří nejsou vedoucími pracovníky neodpovídá rozpětí 124 odst.4 ZP Závěr: škola až na výše uvedené nedostatky postupovala v souladu s platnými právními předpisy. Dle předložených dokladů lze konstatovat, že poskytnutou neinvestiční dotaci čerpala ZŠ hospodárně, účelně a efektivně kontrola Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, pracoviště Jablonec nad Nisou Předmět a účel kontroly: Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Zjištěné závady Ve varně je olupující se omítka, vlhko, možnost nárůstu plísní, zhoršené mikroklima v kuchyni. Dle sdělení vedoucí stravování nebylo v posledních třech letech malováno porušen čl. 4 odst. 2 přílohy II Nařízení ES 852/2004 O hygieně potravin, kapitola I bod 1 a kapitoly II, bod 1, písm b) a c), kdy stropy a stěny musí být udržovány v bezvadném a snadno udržovatelném stavu, což za těchto podmínek není možné. Dle sdělení vedoucí stravování je na rok 2011 plánovaná částečná rekonstrukce varny a přilehlých prostor. 14

15 Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní uzávěrce k a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Dne proběhla tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedl Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily. Byly kontrolovány hasicí přístroje, zařízení pro zásobování vodou a provádění jejich pravidelných revizí. Dále vypracování poplachových směrnic, značení únikových cest, značení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů el. energie, uzávěrů vody a plynu výstražnými značkami. Předmětem kontroly bylo také provádění pravidelných školení zaměstnanců o požární ochraně a konání cvičných požárních poplachů. Závěr: V době kontroly byl znemožněn volný přístup k rozvodnému zařízení elektrické energie v dílně školníka. Volný přístup umožnit umístěním klíče do ochranné krabičky v blízkosti vstupu. 12. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní družiny Provoz školní družiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní družinu navštěvují žáci třídy. Kapacita je 25 žáků. Rodiče zapsaných žáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní družiny je využívána i tělocvična a přilehlé venkovní prostory v areálu školy. Děti využívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. Činnost školní družiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, křížovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, knížkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, využití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. 15

16 Za příznivého počasí probíhá činnost převážně venku. Děti mají možnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěživé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední družiny je pro děti vždy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : obecná sportovní příprava anglický jazyk 1. a 2. třída hudební kroužek se zaměřením na pěvecký sbor, výuku hry na zobcové flétničky individuální výuka hry na klavír ve spolupráci se ZUŠ Tanvald taneční kroužek ve spolupráci se ZUŠ v Jablonci nad Jizerou keramický kroužek dramatický kroužek sportovní hry tenis hra na kytaru pro začátečníky i pokročilé moderní gymnastika Členové hudebního a tanečního kroužku pořádají vystoupení pro žáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku schůzka rodičů žáků 2. a 3. ročníku, projednání spojení tříd třídní schůzky 1. a 2. stupeň dopravní hřiště v Košťálově 4. třída divadlo v Jablonci nad Nisou, třída focení prvňáčků exkurze do Liberce (Poznej své krajské město), 8. a 9. třída pohádka v MŠ Kozlík, 1. třída školní přespolní běh na Kamlu keramická dílna Dům dětí Tanvald, 8. třída burza středních škol EDUCA v Liberci tř Schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. třídy Beseda s pracovníky KRNAPu, 4. a 5. třída Den otevřených dveří beseda o energetice tř. beseda o správné výživě, předcházení obezitě tř slet bubeníků Smržovka keramická dílna Dům dětí Tanvald, 8. tříd) Sběr papíru Informace o prospěchu 16

17 preventivní programy organizace Maják, tř, tř Zdravé tělo II Šikana Nejsem sám Finanční gramotnost divadelní představení v Jablonci nad Nisou: Romeo a Julie, třída školní vánoční koncert, dopoledne pro žáky, odpoledne pro veřejnost vánoční country koncert, třída vánoční besídky, třída diskotéka divadlo v Jablonci nad Nisou Kocour Modroočko; třída Kyberšikana beseda s Policií ČR Semily; třída Ptáčci u krmítka komponovaný pořad, 1. třída, v MŠ vystoupení bubeníka, třída + žáci třídy ZŠ Kořenov Lyžařský výcvik 7. třída školní závody v běhu na lyžích u Skicentra beseda Zdravé zuby 1. třída třídní schůzky stupeň závody ve sjezdu EKO program celý den třída pleteme z pedigu 8. třída ŠKOLNÍ AKADEMIE, vystoupení jednotlivých tříd pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří návštěva 5. třídy ZŠ Kořenov informace o prospěchu soutěž zdravotních hlídek v Jablonci nad Nisou vybraní žáci třídy, 11. místo IQ park v Liberci, 5. třída + žáci z Kořenova dopravní hřiště Košťálov, průkaz cyklisty 4. třída koncert žáků ZUŠ + hudebního kroužku školní výlet hrad Kost s programe na hradě třída atletické závody okresní kolo o Pohár rozhlasu v Jablonci nad Nisou, dívky třídy obsadily 5. místo sběr papíru Den dopravní výchovy PROJEKT, celá škola Dětský den fotografování tříd třída výlet školní výlety 8. třída Chabařovice sportovní klání žáků 5. třídy se školou z Hradce Králové, Bezručova, kteří byli v Harrachově ve škole v přírodě třída výlet Poděbrady sportovní den Každoročně pořádané akce den otevřených dveří pro rodiče žáků s možností podívat se do výuky organizovaný 2 x ročně návštěva předškoláků v 1. třídě informace pro rodiče o prospěchu a chování 2x ročně třídní schůzky pro rodiče 2x ročně 17

18 škola uspořádala v listopadu a v květnu sběr papíru, výtěžek sběru bude použit na kulturní a poznávací akce pro žáky školní výlety podle tříd 1. stupeň 1 den, 2. stupeň 2 dny, 9.třída 3 dny škola každoročně provádí evaluační testy. V tomto roce jsme využili testy společnosti SCIO pro 5. a 9. ročník z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a člověk a příroda V ostatních třídách využíváme vlastní evaluační testy, případně testy ze spřátelených škol. Zpráva o plnění Realizačního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2010/2011 V rámci školního ročního realizačního programu EVVO byly jednotlivé úkoly plněny takto: Práce se žáky : 1) oblast ochrany přírody,životního prostředí zařazeno do učebních plánů předmětů chemie, přírodověda, vlastivěda, občanská výchova, přírodopis, výtvarná a hudební výchova. ( ankety, projekty, laboratorní práce, výtvarné práce ) ročník: : 1 9 termín : v průběhu šk. roku 2) exkurze: v rámci předmětu přírodověda se uskutečnila exkurze do IQ parku v Liberci, kde se žáci seznámili se řadou interaktivních her ročník : 5 termín : ) oblast výchovy a osvěty : beseda ČEZu na téma Energie budoucnosti, jaderná energie ročník : 8 a 9 termín : ) oblast ekologizace provozu školy : sběr papíru a plastů zabezpečila škola s firmou Kovošrot. uspořádání sběru papíru viz školní projekt ODPADY žáci nasbírali kg papíru. termín : zúčastněné třídy : dbát na šetření energií a vodou termín : průběžně - průběžně třídit odpad papír a plasty na školních sběrných místech termín : průběžně zúčastněné třídy : průběžně odkládat nebezpečný odpad na určené místo ( kancelář p. Vetrové ) termín : průběžně zúčastněné třídy : odvoz nebezpečného odpadu je dlouhodobě smluvně zajištěn s firmou Retela 18

19 5) oblast úpravy prostředí a okolí školy : vánoční a velikonoční výzdoba, výstavky prací žáků na nástěnkách, prezentace prací žáků na nástěnce u informačního centra MÚ a v prostorách před knihovnou termín : plněno v aktuálním období 6) Práce koordinátora EVVO: - žáci a pedagogové školy byli vyzváni k podílení se na plnění školního programu ekologie ŠKOPEK, v rámci kterého byla zřízena školní ekologická nástěnka v prostorách přízemní školní chodby. Vyhlášená témata vyzývala jednotlivé žáky a celé třídní kolektivy k soutěžím o nejlepší referát, fejeton, obrázek či výrobek k danému tématu. Na nástěnce Škopku byly umístěny fotografie z ekologických akcí, exkurzí a výletů školy. - bylo zajištěno střídání dvouměsíčních témat na nástěnku Škopku, ve školním roce 2009/2010 byla vyhlášena tato dvouměsíční témata: a) Poznáváme přírodu p. Vytrvalová, p. Schoberová b) Lesní fauna p. Remerová, p. Hučková c) Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie p. Stříbrná d) Doprava v krajině p. Nechanická, p. Kroupová d) Třídíme odpady p. Bohatý, p. Rydvalová plnění : průběžně 7) brigáda na pomoc krkonošské květeně: - žáci se svými učitelkami a s pracovníkem Knapu, Ing. Danielem Bílkem, shrabali louku a posbírali odpadky na šafránové louce v Rýžovišti termín : zúčastněné třídy : 6 a 7 8) beseda s pracovníky KRNAP září ) Zhodnocení plánu EVVO a návrhy pro další školní rok : - učitelé využívali při plnění školního programu spolupráci s pracovníky ochrany životního prostředí Krnap - klady práce se žáky : - zapojení celých třídních kolektivů pod vedením učitelů - pokračující sběr plastových lahví, přestože není zájem o jejich odvoz a odkoupení tato činnost má především výchovný charakter - nedostatky práce : rezervy v aktivitě jednotlivých vyučujících z hlediska osobního jednání s pracovníky KRNAPu a využití jejich ochoty v práci s dětmi, např. turistika po okolí města a poznávání přírody v terénu - návrhy na další školní rok : - zajistit plnění školního realizačního plánu minimálně v rozsahu uplynulého roku - zabezpečit třídění odpadů vytvořit ve škole podmínky pro ukládání plastových lahví do sběrných košů, přestože ze strany odběratelů není zájem o jejich odvoz a odkoupení - usilovat o další bližší spolupráci s pracovníky mimoškolních organizací např. KRNAP, Lesy ČR, MÚ, rodiče žáků - vyhlašovat dvouměsíční témata týkající se ekologie, ochrany a poznávání přírody, s cílem podnítit v dětech zájem o dané téma - zapojit do návrhů ekologických témat ŠKOPKu všechny pedagogy a usilovat o podnícení většího zájmu o tyto aktivity 19

20 13. Další záměry školy, zhodnocení V nejbližších letech nedojde k výraznému zvýšení počtu žáků, proto i do budoucna bude škola žádat zřizovatele o dofinancování. Dále rozvíjet spolupráci se školou v Kořenově a pokusit se získat další žáky z této školy. V oblasti výchovně vzdělávací pokračovat v trendu zavedení výuky dvou cizích jazyků. Hlavní cizí jazyk nadále zavádět od 3. třídy v počtu 3 hodin týdenní výuky s posílením konverzační formy jazyka v třídě. Jako hlavní cizí jazyk jsme schopni nabídnout jazyk anglický. Od 1. třídy škola učí cizí jazyk formou volitelného zájmového útvaru zaměřeného na konverzační formu v počtu 1 hodiny týdně. Tato výuka je hrazena rodiči přihlášených žáků. Druhý cizí jazyk - německý nadále zavádět od 7. třídy jako volitelný předmět v počtu 2 vyučovacích hodin týdně. 4 disponibilní hodiny vyučovacího plánu pro 6. třídu jsou použity na posílení českého jazyka o 1 hodinu, výuka anglického jazyka je rozšířena o 1 hodinu konverzace, dále po 1 hodině je věnováno na informatiku a posílení zeměpisu. V práci s informačními technologiemi zařazovat do výuky všech předmětů jako běžné metody práce žáka s informacemi s využitím výukových programů. Podpora preventivních programů a prevence sociálně patologických jevů zařazením do výchovně vzdělávacího programu školy již od nejmladšího školního věku. Zařazovat tuto problematiku do výuky různých vyučovacích předmětů, neomezovat se pouze na občanskou výchovu a rodinnou výchovu., zvyšovat informovanost pedagogů a spolupracovat nadále s odbornými institucemi. Podpora rozvoje ekologické výchovy a osvěty žáků, zařazovat programy environmentálního vzdělávání do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňujícího odborného studia. Podpora multikulturní výchovy a zařazování jejich prvků do výuky Nadále pokračovat v aktualizaci a začlenění prvků tematiky ochrana člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy Stěžejní pozornost věnovat ověřování Školního vzdělávacího programu ve všech předmětech a umožnit všem pedagogickým pracovníkům účast na školeních a seminářích k této problematice. 20

21 B) Zpráva o hospodaření školy 1. Hlavní činnost organizace Zdroje financování : V roce 2010 hospodařila základní škola s těmito finančními prostředky dotace na přímé náklady přidělené Krajským úřadem Libereckého kraje provozní dotace od zřizovatele města Harrachov vlastní zdroje školy získané z hlavní činnosti vlastní zdroje školy získané z doplňkové činnosti s finančními fondy organizace Finanční vypořádání s rozpočtem za rok 2010: Zdroje příjmy výdaje rozdíl Dotace KÚLK , ,--- 0 Dotace Města Harrachov , , ,--- Ostatní zdroje hlav. čin , , ,07 Ostatní zdroje doplň. čin , , ,50 Celkem , , ,43 2. Doplňková činnost organizace Na hospodaření školy má kladný vliv doplňková činnost. Podstatným přínosem je pronájem tělocvičny po vyučování a o sobotách a nedělích a vaření obědů pro cizí strávníky. V roce 2010 tvořil zisk z doplňkové činnosti ,- Kč. Tento zisk tvoří podstatnou část přídělu do rezervního fondu, ze kterého se mohou financovat další potřeby školy, na které nestačí dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Tabulková část : k hlavní činnost doplňková činnost výnosy , ,64 náklady , ,14 investiční neinvestiční , ,14 mzdové náklady a odvody , ,--- materiálové náklady , ,--- energie , ,14 opravy a udržování , ,--- služby , ostatní provozní náklady , hospodářský výsledek , ,50 majetek - inventarizace , finanční fondy ,

22 Hospodářský výsledek a jeho vypořádání - celkový výsledek hospodaření za rok 2010 činil ,43 Kč Hospodářský výsledek tvoří : nedočerpané dotace od zřizovatele ,-- zůstatek z vlastních zdrojů hlavní činnosti ,07 zůstatek z vlastních zdrojů z doplňkové činnosti , ,43 Rozdělení hospodářského výsledku : Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno zřizovatelem Městem Harrachov. HV byl rozdělen do finančních fondů příděly do fondů organizace vrátit zřizovateli ,--- fond odměn ,--- rezervní fond , HV celkem ,43 3. Výsledky inventarizace za rok 2010 Inventarizace byla provedena ve dnech Skutečné stavy byly zjišťovány fyzickou kontrolou dílčími inventarizačními komisemi, dle stanoveného rozpisu a porovnáním se stavem v účetní evidenci na počítačových sestavách. Předmětem inventarizace byl: a) dlouhodobý hmotný majetek b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek c) drobný dlouhodobý hmotný majetek d) drobný hmotný majetek v podrozvahové (operativní) evidenci e) drobný nehmotný majetek v podrozvahové (operativní) evidenci f) školní knihovny g) materiálové zásoby v účetní evidenci (sklad potravin ŠJ) h) materiálové zásoby v podrozvahové evidenci ( sklad čistících prostředků) i) pokladní hotovost v pokladnách ZŠ a FKSP j) dokladová inventura na rozvahových účtech třídy 2.. a 3 z toho : třída 2 zůstatky na běžných účtech třída 3 zůstatky na účtech pohledávek a závazků Fyzický stav majetku je doložen místními inventurními seznamy a jejich soupisy. Seznamy jsou potvrzeny správci sbírek a členy dílčích inventarizačních komisí. V dokladové inventuře je doložen podrobný rozpis zůstatků jednotlivých účtů. 22

23 Stav majetku podle jednotlivých kategorií : a) dlouhodobý hmotný majetek 1) od zřizovatele ,80 2) pořízený ZŠ po ,-- 3) pořízený zřizovatelem po ,-- b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek DLNM DLNM pořízený ZŠ po ,-- c) drobný dlouhodobý hmotný majetek v účetní 1) pořízený zřizovatelem do ,14 2) pořízený zřizovatelem po ,--- 3) pořízený ZŠ po ,29 d) drobný hmotný majetek v podrozvahové (operativní) evidenci do 500,- Kč DHM 1) DHM zakoupený ZŠ po ,15 2) dílčí sbírky ZŠ pořízené do ,80 3) DHM pořízený zřizovatelem po ,-- e) drobný nehmotný majetek v podrozvahové (operativní) evidenci do 7 000,- DNM ,40 f) školní knihovny knihovny dle předmětových sbírek ,10 učitelská knihovna ,60 žákovská knihovna ,25 g) materiálové zásoby v účetní evidenci 1) sklad potravin ŠJ k ,11 2) sklad čisticích prostředků ,06 3) sklad pracovních sešitů 2.865,55 i) pokladní hotovost pokladna ZŠ 9.291,-- pokladna FKSP 252,-- 4. Stav fondů k Fond odměn (FO) ,33 Fond kult. a sociálních potřeb (FKSP) ,29 Rezervní fond z výsledku hospodaření (RF) ,03 Rezervní fond dary ,50 Investiční fond (IF) ,--- Čerpání rezervního fondu (RF) 1) RF z hospodářského výsledku ,63 V tom: Testy Kalibro 161,20 23

24 Monitory v učebně vypočet techniky ,--- Doprava žáků na soutěž zdravotníků 385,--- Přednášky pro žáky, preventivní programy 2.092,43 Akce pro žáky, výlety z výnosu za sběr 9.597,--- Opotřebení vlastní výstroje 2.100,--- SP, ZP, FKSP k hrubým mzdám z FO ,--- Učebnice 1.175,--- 2) RF dary ,--- Ceny na školní závody 9.804,--- Den záchranného systému 4.717,--- Vstupy- exkurze 135,--- Materiál zápis do 1. třídy 165,--- Akce pro hudební kroužek (bubeníci) 5.000,--- Květiny pro zaměstnance ,--- Potřeby na výtvarnou výchovu 2.308, Ekonomické priority pro následující roky Vymalovat šatnu před školní družinou a položit nové linoleum Vymalovat zadní vstup do budovy, sociální zařízení u tělocvičen, chodbu a třídy na přístavbě Dovybavit školu výpočetní technikou. Pokračovat v dovybavování vhodným softwarem, který by postupně obsáhl výuku všech předmětů, obměnit výpočetní techniku v kabinetech učitelů nové PC, výměna monitorů Upravit chodníček před vchodem do budovy Přístupový chodník je vůči schodišti propadlý a hrozí nebezpečí úrazu. Vzhledem k tomu, že hlavním použitým materiálem je kámen, dáváme ke zvážení, zda by nebylo možné při rekonstrukci použít stávající dlažební kostky a zachovat tak původní ráz vstupu do budovy. Dokončit opravu plotu kolem školy Dřevěné části plotu jsou ve špatném stavu a bylo by vhodné je obnovit. Upravit prostor před knihovnou a zabudovat koš na streetball Vzhledem k tomu, že škola nemá žádné venkovní hřiště, chtěli bychom upravit prostor před knihovnou a zabudovat streetballový koš. Terén v tomto prostoru je značně nerovný a nevyhovuje požadavkům na bezpečnost, vznikají zde také louže, které dlouho vysychají. Natřít střechu Průběžně obnovovat fond učebnic Fond učebnic je každoročně obnovován, ale finanční prostředky nestačí ani na udržení aktualizací schvalovacích doložek - tj. doby používání učebnice ve výuce. 24

25 V Harrachově dne Zpracovala: Alena Bervicová, ředitelka školy 25

26 Příloha č. 1 Hlídky mladých zdravotníků v Jablonci nad Nisou: Bára Svobodová, Bára Moravcová Hanka Zapadlová, Julie Salabová, Míša Novotná, Kuba Stříbrný 26

27 Příloha č. 2 Andílci z Čerťáku předkapelou Českého srdce??!! musím přiznat, že neplánovaně. Na Setkání s Krakonošem 2011 jsme už byli připraveni na své vystoupení, když Petr Jančařík oznámil, že bude hrát známá kapela České srdce. A tak než se chlapi připravili, zazpívali jsme své krkonošské písně. Děkujeme těm, kteří si zazpívali s námi a prosíme ty, kteří z našeho vystoupení mají nějakou fotografii, aby ji poslali na DĚKUJEME!!! Rem 27

28 Příloha č. 3 Educa 2010 Výběru střední školy může napomoci ledacos. Naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy každoročně jezdí na výstavu středních škol do liberecké Tipsport Areny. Letos jsme to zvládli také s exkurzí na SOU nábytkářské a SOŠ tvorby a designu nábytku v Liberci Kateřinkách. 28

29 Příloha č. 4 Žáci 7., 8., a 9. třídy na keramice v DDM v Tanvaldě 29

30 Příloha č. 5 Rekonstrukce kuchyně v době letních prázdnin Před. 30

31 31

32 Kuchyň po rekonstrukci 32

33 Příloha č. 6 Oprava podlahy ve školní družině výměna plesnivé části podlahy, položení nového koberce a linolea, nová výmalba 33

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, 521 46 tel. 481 528 134 e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovala : Mgr. Alena Bervicová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový S vět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Lučany nad Nisou č.p. 420, 468 71 Lučany nad Nisou 488 880 811 fax 488 880 810 e-mail: škola.lucany@seznam.cz ZPRÁVA O

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2014 / 2015 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více