REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt MMR WD Zpráva o výsledcích aktivity A0904 Moravskoslezský kraj Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (NUTS 3) v souvislosti s vývojem finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit v dostupnosti bydlení Jan Česelský, Vladimír Šmidák OSTRAVA, prosinec 2009

2 1. Úvod a cíle aktivity Sociálním vyloučením je proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých výdělků a dalších faktorů jako jsou diskriminace, nízké vzdělání, špatné ţivotní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a sluţeb, sociálních sítí a vzdělávacích příleţitostí. Projevem sociálního vyloučení je např. dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, ţivot v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin, ztráta sebeúcty (Mareš, 2006). Cílem aktivity podle návrhového materiálu je získání znalosti počtu (rozsahu) obyvatel v Moravskoslezském kraji, kteří jsou přímo ohroţeni sociálním vyloučením. Plánovanou náplní aktivity v této fázi řešení projektu měla být zejména analýza datových výstupů z dosavadních šetření Ústavu územního rozvoje (ÚÚR) a oslovení neziskových organizací působících v Moravskoslezském kraji (MSK), které poskytují pomoc osobám bez přístřeší s cílem co nejpřesněji kvantifikovat počet osob bezprostředně ohroţených sociálním vyloučením. 2. Údajová základna V souvislosti s bydlením lze sociálně ohroţené skupiny obyvatelstva rozdělit do dvou základních skupin (Mareš, 2006): první skupinu tvoří osoby, jejichţ specifické potřeby v oblasti bydlení vyplývají ze zdravotního stavu: tělesně a zdravotně postižení mentálně zdravotně postižení senioři druhá skupina zahrnuje osoby, jejichţ specifická situace v oblasti bydlení vyplývá ze socioekonomických důvodů: mladí lidé hledající první bydlení osamělí rodiče s dětmi domácnosti s jedním ekonomicko-aktivním členem domácnosti nezaměstnaných či nízkokvalifikovaných národnostní a etnické menšiny imigranti a uprchlíci bezdomovci.

3 I kdyţ nejcharakterističtější skupinou obyvatel akutně ohroţenou sociálním vyloučením a mimořádně zatíţenou jak finanční tak fyzickou nedostupností jsou bezdomovci, pro práci a mapování bylo nakonec stanoveno skupin více. Pro řešení aktivity byla v rámci vybraných skupin obyvatelstva akutně ohroţených sociálním vyloučením řešiteli projektu vygenerována přesnější kategorizace skupin: 1. etnické a národnostní menšiny 2. cizinci z rozvojových a tranzitivních zemí(legální i nelegální pobyty) 3. osoby bez přístřeší 4. osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody 5. neplatiči nájemného domácnosti s dluhem na nájemném v obecních bytech Pro doplnění šetření kvantifikace předmětných skupin byl k výše uvedeným datovým informacím připojen také poţadavek o znalosti lokalizace, počtu lokalit sociálního vyloučení a počtu jejich obyvatel: 6. lokality sociálního vyloučení Tato údajová základna byla později redukována z důvodu příliš problematického získávání informací o kategorii osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní péče a výkon trestu odnětí svobody. Kategorie etnických a národnostních menšin byla zúţena pouze na skupinu romské menšiny. V souvislosti se šetřením počtu osob bez přístřeší bylo rozhodnuto s připojením doplňující problematiky, avšak velmi důleţité 7. počet azylových lůžek. 3. Zdrojová základna a metodika šetření Původní představa o primárním zdroji informací v podobě pravidelně prováděného šetření Ústavu územního rozvoje Brno Monitoring komunálního bydlení se ukázala problematická. Předmětné šetření, které v dnešní době šetří 54 měst a svým záběrem pokrývá cca 45% obecního bytového fondu ČR, se téměř trvale zaměřuje pouze na tématické okruhy: privatizace obecního bytového fondu, pohybu v rámci obecního bytového fondu, plateb spojených s uţíváním obecních bytů, náklady na správu obecního bytového fondu, doplňková část,

4 neřeší však problematiku sociálního vyloučení. Dalším problémem pro pouţití tohoto šetření, jako zdrojové základny, je nestejnorodé pokrytí Moravskoslezského kraje šetřenými obcemi a jejich malý počet. Po konzultaci se zástupci ÚÚR a zjištění velmi problematického provedení doplnění problematiky sociálního vyloučení do dotazníku, také z důvodu časového nesouladu poţadavku a rozesílání dotazníku, nebyl nakonec tento zdroj pouţit. Jako náhrada za nemoţnost pouţití předchozího plánovaného zdroje bylo řešiteli projektu přijato rozhodnutí, ţe data pro mapování velikostních skupin obyvatel akutně ohroţených sociálním vyloučením budou získávána za Moravskoslezský kraj z měst s počtem obyvatel vyšším neţ (viz Tabulka 1). Tabulka 1: Soubor šetřených měst Město Počet obyvatel Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek Místek Havířov Hlučín Karviná Kopřivnice Krnov Nový Jičín Opava Orlová Ostrava Studénka Třinec Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka 2008 (k ) Celkový počet obyvatel výše uvedených 16 měst činí , při celkovém počtu obyvatel Moravskoslezském kraje ( obyvatel) činí uvedených 16 měst 63,2 % populace. I kdyţ výsledný výběr měst neposkytuje zdaleka kompletní informační záběr o celé situaci v Moravskoslezském kraji, na základě odborných publikací (Mareš, 2006) se problematika sociálního vyloučení především soustředí do měst. Výsledné pokrytí 2/3 obyvatelstva MSK, charakterizováno jenom většími městy (města nad 10. tis. obyvatel) tedy není nikterak omezující skutečností a dává dostatečnou představu o šetřené problematice v kraji. Z důvodu snahy eliminovat komplikované kontakty a častou neochotu městských úřadů a naopak snaha o co největší součinnost k získání relevantních informací k řešené problematice bylo přistoupeno ke sběru monitoringu poţadovaných dat primárně osobním (telefonickým) oslovením jednotlivých tajemníků všech příslušných městských úřadů, byl představen

5 projekt/aktivita a byla dohodnuta součinnost vybraných úřadů. Teprve ve druhé vlně byl v dohodnutém termínu poţadavek písemně precizován a odeslán v přesně definované struktuře, která vycházela z vygenerované kategorizace skupin a doplňkové otázky o lokalitách sociálního vyloučení. Výjimku tvořilo Statutární město Ostrava, kde z důvodu osobních kontaktů, byly osloveny přímo jednotlivé odbory Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Odbor komunální a bytový. Monitoring proběhl v měsících červen září Kvalita poskytnutých informací z vybrané mnoţiny měst nad 10 tis. obyvatel byla různá, ve většině případů byla na dobré vypovídací úrovni, zejména informace týkající se nájemného, dluhů na nájemném atd. Informace o osobách bez přístřeší - bezdomovcích (počty, věková struktura, vzdělání atd.) byly v mnoha případech dodány úplné, ale v některých případech velmi kusé. Některé městské úřady sdělily, ţe bezdomovce na svém území neevidují a jeden městský úřad sdělil, ţe nemůţe tyto informace sdělit, protoţe o bezdomovcích nemá informace. Celkově však údaje nebyly zjištěny v prvotní plánované detailní struktuře (viz Příloha 1), zejména z důvodu neexistující detailní evidence těchto skupin obyvatel. Hodnocení šetření skupiny obyvatel bez přístřeší v hlubších strukturách - rodinný stav, věková struktura, vzdělání a etnická skupina tedy není moţno provést, i kdyţ některá města tyto údaje ve velmi omezeném mnoţství a struktuře poskytla. Pro zamezení pochyb nad omezeným mnoţstvím informací o problematice sociálního vyloučení a lepší krajskou vypovídací schopnost, do té doby výběrové situace z měst, bylo řešiteli aktivity rozhodnuto, informační zdrojovou základnu doplnit o informace z krajské úrovně. Kontaktován byl Krajský úřad MSK Odbor sociálních věcí, kde po jednáních bylo dohodnuto poskytnutí informací o osobách bez přístřeší a v návaznosti na tyto také kvantifikační údaje o příslušných poskytovatelích sociálních sluţeb. Pracovníky odboru byl nakonec poskytnut kvalifikovaný odhad počtu bezdomovců na území obcí s rozšířenou působností v MSK (k datu ), údaje byly zohledněny a pouţity k dalšímu zpracování. Hodnoty o poskytovatelích sociálních sluţeb dodány nebyly. Kvantifikace poskytovatelů sociálních sluţeb řešících problematiku osob bez přístřeší a jejich lůţková kapacita byla zpracována na základě dílčích informací poskytnutých šetřenými obcemi velikostní kategorie nad 10 tis. obyvatel. Pro představu, na úrovních okresů a poté kvantifikaci za celý MSK, byl pouţit také webový informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí Registr poskytovatelů sociálních sluţeb. K oslovení jednotlivých subjektů poskytujících sociální sluţby předmětným šetřeným skupinám nebylo přistoupeno. Předpokládalo se, ţe informace zjištěné z tohoto zdroje by

6 pouze překrývaly informace zjištěné z městských úřadů; v mnoha případech tyto subjekty aktivně s odbory sociálních věcí městských úřadů komunikují a informace jsou tedy známy. Stejně tak obloţnost lůţek by při provádění monitoringu v letních měsících byla zkreslující. Údaje o pobytu cizinců z rozvojových a tranzitivních zemí byly získány od Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Ostrava. Původní představa o získání informací o těchto skupinách také ve strukturálním členění podle různých kritérií byla omezena pouze na kvantifikaci skupiny s povoleným pobytem na území ČR, kteří jsou hlášeni na území Moravskoslezského kraje s odvoláním, ţe údaje o nelegálních cizincích nejsou téměř zjistitelné a jedná se o pouhé odborné spekulativní odhady, které navíc nejsou příliš krajsky diferencovány. Tedy tato skupina cizinců nebyla nakonec sledována. 4. Metodika zpracování výsledků Ve vrácených dotaznících nebyly mnohde vyplněny všechny poţadované údaje, proto jednotlivé okruhy problematiky musely být hodnoceny vţdy jen z dostupných a srovnatelných údajů. Pro problematiku osob bez přístřeší se vycházelo ze dvou informačních směrů (městské úřady měst velikosti nad 10 tis. obyvatel, krajský úřad MSK). Získaná informační data byla zapsána do vytvořených pracovních tabulek, které byly členěny podle jednotlivých tématických okruhů. Tabulky byly zpracovány pro převáţnou většinu šetření v rozmezí měst od 10 tis. obyvatel; pro šetření bezdomovců byla doplněna tabulka informací z krajského úřadu, která je členěna na obce s rozšířenou působností. Naopak informace týkající se dostupnosti sociálních sluţeb pro osoby bez přístřeší byly zpracovány pouze v dostupném rozmezí okresů. 4.1 Použité statistické metody Protoţe bylo při šetření pracováno pouze s výběrovým vzorkem měst, který svým počtem informačně pokrývá pouze cca 2/3 obyvatelstva (jedná se tedy o výběr z celku), bylo při zpracování šetření přistoupeno také k podpůrným výpočtům pomocí metod statistické analýzy dat, aby informace reprezentovaly aspoň kvantitativní odhady na celé krajské úrovni. Při zjišťování počtu osob bez přístřeší v Moravskoslezském kraji jsme měli k dispozici údaje ze čtrnácti měst kraje s celkovým počtem obyvatel ke dni , coţ představuje 63,4 % obyvatel kraje. Město Bruntál, zahrnuté do skupiny šetřených měst, nedodalo údaje. Údaje z ostatních měst a obcí taktéţ nebyly k dispozici, proto jsme se rozhodli počet

7 bezdomovců ve zbylých částech kraje dopočítat s pomocí zjištěných (dodaných) dat. K těmto výpočtům jsem zvolili dva různé statistické přístupy lineární regresi a intervalový odhad střední hodnoty. Regresí se rozumí jednostranná závislost (nikoliv nutně náhodná) na jiné veličině nebo jiných veličinách. Při zkoumání regrese se pozornost zaměřuje na nalezení (střední kvadratické) regresní funkce, která vystihuje průběh této závislosti, a výpočet reziduálního rozptylu, který vystihuje těsnost této závislosti. V našem konkrétním případě jsme aproximovali dané hodnoty regresní přímkou metodou nejmenších čtverců. Jinak řečeno, jsme proloţili body v grafu, které odpovídaly průměrnému počtu bezdomovců na 1000 obyvatel v jednotlivých obcích (ze kterých jsme měli k dispozici relevantní údaje), takovou přímku, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky byl minimální. Graf 1: Aproximace počtu osob bez přístřeší regresní přímkou y = 0,0011x + 66,395 R 2 = 0, Řada1 Lineární (Řada1) Zdroj: vlastní výpočet S pomocí takto získané regresní funkce jsme zjistili (odhadli) počty bezdomovců ve zbývajících menších obcích kraje (všechny obce s rozšířenou působností). Z tohoto postupu jsme vyřadili město Rýmařov (údaje o počtu bezdomovců jsem neměli k dispozici), neboť situace v této části kraje je specifická a vymyká se většinovému trendu v Moravskoslezském kraji. Proto jsme zjištění v tomto městě provedli pouze na základě údajů z města Bruntál za předpokladu, ţe veličina počet bezdomovců má v obou městech srovnatelné rozdělení pravděpodobnosti. Pro zjištění odhadu za celý MSK byl pouţit jiný způsob přístupu. Ten spočíval v pouţití intervalového odhadu střední hodnoty. Chyběly pouze údaje z zbývajících menších měst a obcí kraje. Proto byly pouţity údaje z menších měst, které byly k dispozici a vytvořili veličinu

8 počet bezdomovců na 1000 obyvatel. Vypočtena byla střední hodnotu této veličiny a na hladině spolehlivosti 95 %, za předpokladu normálního rozdělení, příslušný intervalový odhad této veličiny. bezdomovci/1000 ob. Stř. hodnota 0, Chyba stř. hodnoty 0, Medián 0, Směr. odchylka 0, Rozptyl výběru 0, Minimum 0, Maximum 1, Počet 4 Hladina spolehlivosti (95,0%) 0, Předpokládali jsme, ţe ve zbývajících městech a obcích kraje má tato veličina stejné rozloţení pravděpodobnosti a na základě tohoto předpokladu jsme provedli příslušný dopočet viz Tabulka Shrnutí výsledků 5.1 Osoby bez přístřeší - bezdomovci Jiţ při generování přesnějších kategorií skupin akutně ohroţených sociálním vyloučením k realizaci šetření se předpokládalo, ţe nejcharakterističtější skupinou, která bude jak na místní úrovni, tak úrovni kraje, nejtransparentněji známa, je skupina osob bez přístřeší bezdomovců. Je to zapříčiněno zejména častou snahou municipalit, podporovanou subjekty sociálních sluţeb, o co největší kvantitativní informační přehled o této sociální skupině. Tabulka 2: Kvantifikace osob bez přístřeší město celkem muţi pohlaví podíl M/Ţ: muţi % ţeny podíl M/Ţ: ţeny % poč. obyvatel % z celk. počtu ob. obce MSK Bohumín 35 75,0 25, ,15 Bruntál ,00 Frenštát p.r ,9 6 26, ,21 Hlučín ,9 5 16, ,22 Krnov , , ,59 Opava , , ,12

9 Orlová , , ,71 Třinec , , ,23 Studénka ,00 Český Těšín , , ,41 Frýdek-Místek ,34 Havířov ,7 7 11, ,07 Karviná , , ,54 Kopřivnice ,9 4 6, ,28 Ostrava ,0 15, ,13 Nový Jičín ,08 CELKEM 1816 pokryto: obyvatel Zdroj: vlastní monitoring Tento fakt potvrzují také výstupy z provedeného šetření (Tabulka 2). Pouze na výjimku města Bruntálu, který podle svého sdělení nemá o této skupině informace, zbylá skupina oslovených měst měla představu o počtu bezdomovců na jejich území. Dokonce většina z nich zná také údaje v členění podle pohlaví, a to buď nominálně nebo aspoň odhady procentní. Město Studénka na svém území neeviduje ţádného bezdomovce. V šetřených městech osoby bez přístřeší tvoří průměrně 0,23% obyvatel. Vetší mnoţství osob bez přístřeší je evidováno, podle očekávání, ve větších městech - v Ostravě, Karviné, Frýdku Místku. Jak vypovídá graf není to však výsadou větších měst. Daleko větší problém v podobě podílu bezdomovců vzhledem k celkovému počtu obyvatelstva města se objevuje v Orlové (0,71), v Krnově (0,59) a Českém Těšíně (0,41). Mezi osobami bez přístřeší ve všech šetřených šestnácti městech převaţují muţi (Graf 3); jejich podíl se pohybuje mezi 60% - 87%.

10 Bohumín Bruntál Frenštát p.r. Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín Bohumín Bruntál Frenštát p.r. Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín Graf 2: Osoby bez přístřeší podíl z počtu obyvatel města 0,80 0,70 0,60 0,59 0,71 0,54 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,15 0,00 0,21 0,22 0,12 0,23 0,00 0,41 0,34 0,07 0,28 0,13 0,08 Zdroj: vlastní monitoring Graf 3: Osoby bez přístřeší podíl muži/ženy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% podíl M/Ţ: muţi % podíl M/Ţ: ţeny % Zdroj: vlastní monitoring Z hlediska lokalizace pobytu bezdomovců ve městech se tyto osoby nesoustředí na omezený počet míst, ale jsou, podle odpovědí městských úřadů, rozmístěni na mnoha místech, které jim pro jejich existenci vyhovují. Příkladem je uvedeno město Ostrava (Obrázek 1).

11 Obrázek 1: Lokality výskytu bezdomovců - Ostrava Zdroj: Monitoring bezdomovců Ostrava 2007 Údaje z 16 vybraných měst velikostní kategorie nad 10 tis. obyvatel jiţ dávají obecný přehled o moţné situaci v městech Moravskoslezského kraje. Při pouţití odhadů dodaných krajským úřadem a metodami statistické analýzy dat, metodou lineární regrese, byla tabulka rozšířena do úrovně obcí s rozšířenou působností (Tabulka 3). Nedodaná kvantifikace z města Bruntálu byla doplněna informacemi z kraje.

12 Tabulka 3: Odhad osob bez přístřeší v ORP Moravskoslezského kraje Získaná data měst : Odhady kraj. úřad Vypočtené odhady: Město Počet obyvatel k Počet bezdomovců % z celk. počtu ob. obce Bohumín ,15 Frenštát p.r ,21 Hlučín ,22 Krnov ,59 Opava ,12 Orlová ,71 Třinec ,23 Studénka ,00 Český Těšín ,41 Frýdek-Místek ,34 Havířov ,07 Karviná ,54 Kopřivnice ,28 Ostrava ,13 Nový Jičín ,08 Jablunkov ,14 Odry ,05 Vítkov ,06 Kravaře ,10 Bruntál ,21 Bílovec ,09 Frýdlant nad Ostravicí ,09 Rýmařov ,20 CELKOVÝ POČET: PRŮMĚR 0,22 Zdroj: vlastní monitoring, vlastní výpočty Také z této tabulky je vidět, ţe problematika bezdomovectví je soustředěna především do větších měst. Odhadovaný stav počtu osob bez přístřeší, při kalkulaci všech obcí s rozšířenou působností, stoupl na 1918 osob; průměrný počet bezdomovců vzhledem k celkovému obyvatelstvu měst ORP mírně klesl (0,22%). Metodou popisné statistiky za pomoci znalosti celkového počtu obyvatel v obcích s rozšířenou působností a znalosti celkového počtu obyvatel Moravskoslezského kraje byl stanoven hrubý odhad počtu osob bez přístřeší celého Moravskoslezského kraje. Tuto hodnotu je však nutno brát jako čistě statisticky stanovené číslo, které nezahrnuje širokou škálu aspektů, které mají na vznik bezdomovectví vliv. Jde pouze o pokus a snahu o částečné nahrazení absence přesné evidence osob bez přístřeší na krajské úrovni. Předpoklad: veličina počet osob bez přístřeší mimo obce ORP má stejné rozdělení, jako v menších městech Jablunkov, Odry, Vítkov, Kravaře

13 intervalový odhad počtu bezdomovců, hladina významnosti 95%: odhad počtu bezdomovců (průměr): 2273 dolní mez: 1998 horní mez: Počet azylových lůžek Počet subjektů poskytujících sociální sluţby osobám bez přístřeší, konkrétně počet lůţek, které uspokojují potřeby bydlení těchto osob, je v souvislosti s problematikou fyzické dostupnosti primární. Tyto sluţby bydlení jsou poskytovány v Moravskoslezském kraji azylovými domy, noclehárnami nebo jinými formami ubytoven pro přechodný pobyt osob bez přístřeší, které jsou často děleny pro muţe a pro ţeny. Bohuţel informace ze skupiny šetřených měst nebyly dodány kompletní, některé městské úřady potřebné údaje nedodaly nebo je dodaly v chaotické formě, kdy počet lůţek diferencovaný podle pohlaví nedával součet celkových lůţek ve městě. Pro hodnocení byl upřednostněna hodnota celková. Z důvodu předchozích vad došlých informací proto není moţné provést kvalitní hodnocení vztahu mezi poptávkou, představovanou počtem osob bez přístřeší, a nabídkou, představovanou počtem lůţek v jednotlivých organizacích tuto sluţbu nabízejících. Pro názornost jsou uvedeny aspoň informace z dodaných měst (Tabulka 4 a Graf 3). Pokrytí poptávky v jednotlivých městech bylo provedeno aspoň dílčím srovnáním v procentech. Zatímco ve většině měst nabídka azylových lůţek není vyrovnaná s poptávkou, najdou se také města, kde počet lůţek převyšuje počet eventuálních uchazečů - Frenštát pod Radhoštěm (o 9%), Opava (o 10%). V Havířově tato celková nabídka překračuje poptávku dokonce o 88%, podtrţená 8,5 násobkem převisu nabídky lůţek pro ţeny. město Tabulka 4: Počet azylových lůžek počet azylových lůžek % pokrytí azylovými lůžky celk. muži ženy celkem muži ženy Bohumín Bruntál - - Frenštát p.r Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka - - Český Těšín Frýdek-Místek

14 Bohumín Bruntál Frenštát p.r. Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín - - Zdroj: vlastní monitoring Graf 3: Počet azylových lůžek Zdroj: vlastní monitoring Omezená představa o moţnostech ubytování pro osoby bez přístřeší z dodaných materiálů oslovených měst je doplněna údaji Ministerstva práce a sociálních věcí (Tabulka 5). Informace zjištěné z tohoto zdroje jsou členěny podle okresů MSK, dávají však v porovnání s informacemi dodanými městy lepší a ucelenější představu o kapacitách moţného azylového bydlení pro příslušné sociální skupiny.

15 Tabulka 5: Registrované sociální služby jež se v Moravskoslezském kraji profilují na dotčenou cílovou skupinou okres počet obyvatel azylové domy nízkoprahová denní centra noclehárny počet registrovaných služeb počet lůžek počet registrovaných služeb počet lůžek počet registrovaných služeb počet lůžek MSK Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Zdroj: MPSV-Registr poskytovatelů sociálních služeb (k ) Při jednoduchém porovnání odhadovaného počtu bezdomovců v Moravskoslezském kraji (2367 bezdomovců) a nabídkové kapacity moţného nouzového bydlení na tomto území (1363 lůžek) se ukazuje, ţe nabídka nouzového bydlení pro potřeby osob bez přístřeší, za předpokladu stoprocentní potřeby, dosahuje pouhé poloviny. Tento extrémní stav potřeby nouzového bydlení však není nutný, osoby bez přístřeší totiţ vyuţívají i jiné moţnosti přespávání opuštěné objekty (boudy, garáţe), ubytování u známých, kde podle provedených šetření a monitoringů (Praha 2004, Brno 2006, Ostrava 2007) jsou spokojeni. Jen cca 35% dotázaných bezdomovců (Monitoring bezdomovců Ostrava 2007) nevyhovuje způsob bydlení. 5.3 Lokality sociálního vyloučení Informace o lokalitách sociálního vyloučení byly ze směru oslovených měst, pro stanovení celkového krajského odhadu, taktéţ neúplné. Některá města údaje nedodala vůbec, včetně krajského města Ostravy. Bohuţel nelze zjistit, zda je za tímto stavem neinformovanost či neochota městských úřadů nebo absence těchto lokalit na územích oslovených měst. Dalším problémem je nejednotnost údajů z některých měst, kdy kaţdé město si pod lokalitou sociálního vyloučení představuje něco jiného. Tento přístup však ze strany měst není chybný. Nejednotnost v omezení velikosti lokality buď geograficky nebo počtem obyvatel se objevuje také, pro příklad, v oficiálním výzkumném projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů

16 působících v této oblasti definic. Tento výzkumný projekt také na jedné straně počítá s širší škálou definice sociálně vyloučené lokality. Na jedné straně se můţe jednat o jednotlivý dům, ve kterém ţije několik jednotlivců či rodin, nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel na straně druhé. Tento prostor je jak místem, do něhoţ jsou vyloučení odkázáni, tak i místem, které se na jejich vyloučení podílí. Hranice této lokality mohou být jak symbolické (to, kdyţ je lokalita vnímána jako tzv. špatná adresa, hovoří se o ní jako o domu hrůzy, cikánské ulici, ghettu, Bronxu apod.), tak fyzické (je-li lokalita oddělená od ostatní obytné zástavby průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou apod.). Tabulka 6: Lokality sociálního vyloučení Lokality soc. vyloučení Město Počet lokalit Počet obyvatel z lokalit Bohumín Bruntál Frenštát p.r. 5 (neev., odhad) Hlučín Krnov Opava 15 (nádraţí apod.) Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek 8 Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín 2 Zdroj: vlastní monitoring Pro doplnění odhadu o počtech sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji jsou uvedeny také výsledky výše uvedené studie - Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti definic (Tabulka 7), která však byla omezena, podle svého zadání, pouze na vyloučené romské lokality. I tato skutečnost však můţe doplnit předešlé informace dodané městskými úřady.

17 Tabulka 7: Sociálně vyloučené romské lokality Město Počet lokalit Město Počet lokalit Bruntál 1 Krnov 2 Opava 2 Nový Jičín 2 Frýdek Místek 1 Havířov 2 Ostrava 10 Orlová 2 Bohumín 3 Karviná 3 Zdroj: Studie MPSV - Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti definic 5.4 Neplatiči nájemného V souvislosti se stoupajícími náklady na bydlení, především zvyšujícími se cenami tzv. regulovaného nájemného v obcích, některé sociální skupiny mohou být tímto kaţdoročním nárůstem vyloučeny. Částečně je to patrné z výše dluhů, které města evidují do (Tabulka 8). Není však moţné zjistit, zda důvody neplacení nájemného je způsobeno tzv. chronickým vědomým neplacením, zejména skupinami, které se velmi těţce přizpůsobují této zcela běţné nutnosti, a nebo je příčinou opravdu nechtěné neplacení nájemného způsobené počínajícími finančními problémy. Není překvapením, ţe nejvyšší počet domácností s dluhem se vyskytuje v Ostravě (5818) a Karviné (1220), protoţe v těchto městech je zároveň evidován nejpočetnější obecní bytový fond v Moravskoslezském kraji. Překvapením je Havířov, který při stejném počtu obecních bytů, eviduje více jak polovinu dluţících domácností neţ Karviná. Město Tabulka 8: Neplatiči nájemného Celkový počet nájemních obecních bytů Počet domácností s dluhem celkem % zadlužených domácností celkem Výše dluhu dluh na 1 BJ (Kč) MSK Bohumín Bruntál Frenštát p.r Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín

18 Bohumín Bruntál Frenštát p.r. Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín Zdroj: vlastní monitoring Zajímavé hodnoty se vyskytují také v Hlučíně. Při velmi malé kvantitě obecního bytového fondu, tudíţ malém počtu dluţících domácností, se objevuje vysoký dluh vztaţený na 1 bytovou jednotku ( Kč) (Graf 4). Graf 4: Dlužná částka na 1 bytovou jednotku Zdroj: vlastní monitoring Pokud předpokládáme, ţe kaţdou bytovou jednotku obývá jedna domácnost, je ze sociálního hlediska alarmující vysoké procento zadluţených domácností v Opavě (52%) a Studénce, kde tato hodnota dosahuje dokonce 65% (Graf 5).

19 Bohumín Bruntál Frenštát p.r. Hlučín Krnov Opava Orlová Třinec Studénka Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Ostrava Nový Jičín % Graf 5: % zadlužených domácností Zdroj: vlastní monitoring 5.5 Cizinci Tabulka 9: Cizinci s povoleným pobytem na území ČR, hlášeni na území MSK Trvalý pobyt Dlouhodobý pobyt celkem % z celk. poč. ob. MSK celkem % z celk. poč. ob. MSK Cizinci z třetích zemí , ,42 Občané EU + Norska a Švýcarska , ,64 celkem , ,06 Zdroj: vlastní monitoring

20 6. Poznatky a závěry Základními hlavními poznatky z provedeného šetření definovaných údajů z lokální úrovně a dodané informační základny z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsou: zcela nefungující informační tok mezi úrovní lokální a krajskou v oblasti evidence skupin ohroţených lokálním vyloučením, nefungující provázanost problematiky sociálně ohroţených skupin a problematiky bydlení; toto platí na lokální úrovni, na krajské nelze vůbec provázanost hledat z důvodu minimální zainteresovanosti kraje v otázkách bytové politiky; z tohoto důvodu, bez jakéhokoliv zlepšení, nelze strategicky a také operativně přistupovat k problematice skupin akutně ohroţených sociálním vyloučením a jejich bydlení, vzhledem k tomu, ţe evidence obyvatel patří k jedné ze základních kategorií povinností obecních úřadů, byla informace o absenci evidence bezdomovců v některých oslovených městech pro řešitele překvapením, Ostatní poznatky a závěry jsou uvedeny vţdy v dílčí formě v jednotlivých kapitolách věnovaných sledovaných problematik.

21 Podkladové materiály [1] MAREŠ, P., Faktory sociálního vyloučení. Praha: VÚPSV Výzkumné centrum Brno, s. ISBN [2] Statutární město Ostrava,. Monitorování bezdomovců Ostrava Ostrava: MMO Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s. [3] HRADECKÝ, I.. Národní zpráva o bezdomovectví v České republice 2006, Praha, říjen Dostupné na internetu <http://www.nadeje.cz/vz/nzob2006s.pdf> [4] MPSV. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, Praha, srpen Dostupné na internetu <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/analyza_romskych_lokalit.pdf>.

22 Příloha 1 Kategorizace osob pro mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením: etnické a národnostní menšiny struktura (kolik procent z celkového počtu?) o pohlaví: muţi, ţeny o rodinný stav: samostatně ţijící, bezdětné souţití, rodina s dětmi o věková struktura: do15 let, let, nad 60 let o vzdělání: maximálně základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší o etnická skupina cizinci z rozvojových a tranzitivních zemí (legální i nelegální pobyt) struktura (kolik procent z celkového počtu?) o pohlaví: muţi, ţeny o rodinný stav: samostatně ţijící, bezdětné souţití, rodina s dětmi o věková struktura: do15 let, let, nad 60 let o vzdělání: maximálně základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší o země původu osoby bez přístřeší osoby, které nemají ubytovací moţnosti, popř. obývají přechodné formy ubytování, nouzová obydlí struktura (kolik procent z celkového počtu?) o pohlaví: muţi, ţeny o rodinný stav: samostatně ţijící, bezdětné souţití, rodina s dětmi o věková struktura: do15 let, let, nad 60 let o vzdělání: maximálně základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody struktura (kolik procent z celkového počtu?) o pohlaví: muţi, ţeny o rodinný stav: samostatně ţijící, bezdětné souţití, rodina s dětmi o věková struktura: do15 let, let, nad 60 let o vzdělání: maximálně základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší neplatiči nájemného domácnosti s dluhem na nájemném v obecních bytech - dle informací z Monitoringu komunálního bydlení - ÚÚR, popř. dotazování obcí lokality sociálního vyloučení - analýza romských sociálně vyloučených lokalit výzkum MPSV - počet vyloučených lokalit a počet jejich obyvatel

23 struktura (kolik procent z celkového počtu?) o pohlaví: muţi, ţeny o rodinný stav: samostatně ţijící, bezdětné souţití, rodina s dětmi o věková struktura: do15 let, let, nad 60 let o vzdělání: maximálně základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší o vlastník nemovitost: obec, jiný

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 ANALYTICKÁ ČÁST Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025 Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2013

Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2013 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2013 Opava, březen 2014 I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Martina Mikeszová. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Martina Mikeszová. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Aktivita A1001: realizace šetření mezi sociálními pracovníky a kvalitativního šetření mezi skupinami obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných krajích Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 2 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet důchodců 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583 2 871 453 celkem Počet starobních 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne. 9. usnesením č. /9 Zpracovatel: Pracovní skupina pro vznik a realizaci

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Kamil Kastner, ved. odboru financí a ekonomiky Mgr. Jakub Kaválek tajemník magistrátuměsta Počet stran 8 Počet

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ.

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. Materiál zpracován dle výstupů testů nezávislých laboratoří odborného časopisu Photon. Výsledky byly zveřejněny v německém

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU DYNAMICKÝ MIKROSIMULAČNÍ MODEL. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU DYNAMICKÝ MIKROSIMULAČNÍ MODEL. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU DYNAMICKÝ MIKROSIMULAČNÍ MODEL Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 29. dubna 2011 Deloitte Advisory s.r.o. Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 www.deloitte.cz Ministerstvo

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12

PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12 PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12 OBLAST osob ohrožených sociálním vyloučením Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2012-2014 1. Úvod 1.1 Stručný popis oblasti Problematice

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik květen 2014 0 1. Úvod Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Nový Jičín se nachází na jihu Moravskoslezského kraje. Na jihu sousedí se Zlínským a na jihozápadě s Olomouckým krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Odry, na severu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012 Osoblaha Město Albrechtice

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 5: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Když jsme před rokem představovali českou verzi světového projektu MasterCard Worlwide Centres of Commerce

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Aktivita A1001: šetření mezi zástupci municipalit a domácnostmi akutně ohrožených sociálním vyloučením návrhy postupu

Aktivita A1001: šetření mezi zástupci municipalit a domácnostmi akutně ohrožených sociálním vyloučením návrhy postupu Aktivita A1001: šetření mezi zástupci municipalit a domácnostmi akutně ohrožených sociálním vyloučením návrhy postupu Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC005 DC005 - Analýza vlivu vývoje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 722/2011 Ocenění bytové jednotky č. 696/14 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 1795, v budově č.p. 696 zapsané na LV č. 1794, stojící na pozemku st.parc.č.

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 5: ZÍSKÁVÁNÍ, VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2004 Gynaecologic

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) MĚSTSKÉ PARKY

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) MĚSTSKÉ PARKY INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) MĚSTSKÉ PARKY Zadavatel IPRM Zpracovatel IPRM Statutární město Olomouc BM asistent s.r.o., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc GHC regio s.r.o., Dolní náměstí

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Zpracováno: květen - listopad 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Karla Kopečná, metodik

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015)

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019 (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 1 Obsah Obsah... 2 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Vybrané sociodemografické údaje

Více

Přes překážky na trh práce

Přes překážky na trh práce Přes překážky na trh práce 08/2012 Martin Navrátil Práce Agentury v Moravskoslezském kraji Spolupráce s městy MSK v intenzivní formě koordinovaného přístupu: Ostrava, Krnov, Odry, Osoblažsko Bruntál, Vrbensko

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 Důchodové pojištění str. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 3 Počet důchodců v období 12.1996 12. 2013 5 4 Průměrné výše sólo vyplácených důchodů v

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o.

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Studijní obor - zdravotnický asistent : 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Ve 3.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza nezaměstnanosti v okresech Hodonín a Znojmo v letech 2008-2014

Analýza nezaměstnanosti v okresech Hodonín a Znojmo v letech 2008-2014 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Analýza nezaměstnanosti v okresech Hodonín a Znojmo v letech 2008-2014 Bakalářská práce Ota Jurkovský Vedoucí

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více