Na aktuální téma - aneb globalizace,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na aktuální téma - aneb globalizace,"

Transkript

1 Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald s a ne Pizza Hut nebo KFC, proè Shell a ne ESSO a kolik lidí i z tìch protestujících je informováno o funkci Svìtové banky? Možná, že jen pár vyvolených v èele protestujících davù ví, za koho vlastnì hraje. Nebo existuje jiná možnost, totiž vliv médií. Ne nadarmo jsou média nazývána další velmocí. Ani orgány této velmoci si nemùžeme jako obèané volit. Ano, mùžeme noviny nekoupit, televizi vypnout... Co nám brání položit nadnárodní koncerny tím, že jejich výrobky nebudeme kupovat? Naši dodavatelé - KISSEL + WOLF i MARABU jsou støední rodinné podniky. Vìtšina ostatních výrobcù sítotiskových barev a pøípravkù patøí do nadnárodních naftaøských spoleèností (ESSO, BP..). Co Vám nabízíme? Statická elektøina a co s ní odborné Potisk autoplachet technologie Ovìøování kvality èárového kódu novinky Míchání barev trochu jinak Plastisolové barvy v 1 kg balení co to je, když... R z? výprodeje FIMOR inzerce Ale teï promiòte, musíme bìžet a pøipravit se na nával koupìchtivých zákazníkù z øad odpùrcù globalizace. Redakce SC-NEWS ROÈNÍK 4 ÈERVENEC / SRPEN / ZÁØÍ 2000 ÈÍSLO

2 Jak mícháme barvy, aneb další novinky u nás. starého odstínu a odstínu nového, toho kterého chceme dosáhnout. Vìtšinou je možno pøepracovat svìtlejší odstín na tmavší, i když nìkdy není možné pøedìlat odstín vùbec kvùli nìkolikanásobnému množství pøidané barvy do pùvodního odstínu, tzn. že bychom tøeba z jednoho kilogramu barvy dostali kilogramù deset. Nátisky se pro urèitý typ barvy s ohledem na její využití musí tisknout pøes sítovinu odpovídající žádané tlouš ce barvové vrstvy, dosažené tou kterou technologií. Napø. pro barvu MARABU Tampastar musíme použít tak hustou sítovinu, abychom po odpaøení øedidel a rozpustidel dostali nános barvy, odpovídající standardní tlouš ce vrstvy barvy pøi tisku na tamponovém stroji. Pokud byste se tedy setkali v budoucnu s jakýmikoliv problémy s namícháním odstínu barvy, obra te se na nás. Rádi vám poradíme anebo jakýkoliv odstín zmìøíme a namícháme. Jiøí Šebela, SC Brno Stalo se Vám už, že jste potøebovali namíchat pøesný odstín barvy podle nìkterého standardního vzorníku anebo podle vzorku, který Vám dodal zákazník a nepodaøilo se Vám to? Je tu snadné a rychlé øešení. Naše firma se zabývá kolorimetrií již nìjaký ten pátek. Už pøed dvìma lety jsme zakoupili od firmy Kollmorgen Instruments (nyní GretagMacbeth) pøesný spektrální kolorimetr, který používáme k mìøení vzorkù barev. Doposud bylo toto mìøení a následné míchání omezeno databází receptur odstínù barev, které nám dodala firma MARABU a na které jsme byli v tomto smìru závislí. To se ovšem letos zmìnilo, když jsme zakoupili nový, velmi rozsáhlý a moderní kolorimetrický program ColorECSpert od firmy European color software, který je speciálnì urèen k vytváøení databází receptur, spolu s možností následného mìøení vzorkù a individuálního recepturování. U databází nìkterých typù barev už dnes máme kompletní databáze, na jiných intenzívnì pracujeme. Proto jsme schopni namíchat odstíny barev podle vámi dodaných vzorkù a to i u tìch druhù barev, kde nám od firmy MARABU ještì nejsou k dispozici. Soubor receptur vždy vytváøíme pro urèitý druh barvy. A se jedná o barvu na plasty, papír, kov, textil, døevo nebo jiný materiál, je nutné si vytvoøit databázi, která má pro tu èi onu barvu specifické prvky. Základní databázi tvoøí 176 tištìných vzorkù ze 17 základních odstínù, monochromatických pigmentù. Z každého pigmentu se vytvoøí logaritmicky odstupòovaná øada jedenácti míchaných vzorkù, kde se podle této øady míchá pigment s bílou a èernou barvou v daných pomìrech. Tento zpùsob zesvìtlování a ztmavování základního pigmentu slouží k úplnému pokrytí barevného prostoru každého pigmentu. Po vytvoøení takové databáze lze zmìøit vzorek barvy natisknutý na jakémkoli podkladu. Samozøejmì vycházíme z toho, že si mùžeme pøedmìøit také podkladovou plochu, což je otázka nìkolika málo vteøin. Poté s tím program poèítá a upraví recepturu tak, aby po nanesení na takový podklad, zejména ménì krycí barvy, odpovídal odstín pøedloze. U velmi lazurních barev není vždy možné dodržet odstín pokud se má barva tisknout na tmavý podklad a musí se použít odstín krycí, ale ani to nìkdy nezabrání k prosvítání tmavého podkladu. Po ukonèení promìøování dostaneme vìtšinou více jak jednu recepturu, takže i u takového složitého technického procesu má svou váhu lidský faktor, který nakonec rozhodne pomocí více hledisek o použití té nejvhodnìjší. V tomto programu se také dají provádìt i korektury již døíve namíchaných odstínù. Dochází k porovnání 2

3 Statická elektøina - co s tím? Výskyt statické elektøiny komplikuje život pracovníkùm mnoha oborù, od chirurgù pøes chemiky a textiláky až po tiskaøe, ty sítotiskové nevyjímaje. Kde se vlastnì bere? Odborníci mi laskavì prominou, když se v zájmu širší srozumitelnosti dopustím mnoha zjednodušení a všichni se pokusíme vzpomenout si na hodiny fyziky asi tak v osmé tøídì, kde nám øekli, že tøeme-li ebonitovou tyè lišèím ohonem... Co to je a jak vzniká statická elektøina Statická elektøina je opravdu statická, nikam se narozdíl od elektrických vedení nepohybuje, pokud nedojde k výboji (pøeskoku) nebo pøeskupení nabitých pøedmìtù. Je to proto, že elektrický náboj mají v tomto pøípadì vždy jen nevodivé materiály, odbornì nazývané dielektrika. Elektrické náboje na nich vznikají mechanickým tøením nebo deformací, a protože dielektrika jsou velmi dobrými izolátory a nevedou proud, tak napìtí neboli náboj na nich zùstává. Elektrické náboje se chovají podobnì jako magnety. Pøiložením jednoho nabitého pøedmìtu k jinému se vyvolá náboj opaèné polarity a mezi tìmito pøedmìty vznikne elektrostatické pole. Pøedmìty s opaènými polaritami se pøitahují, s polaritou stejnou se odpuzují. Elektrický náboj po ukonèení mechanického vlivu, který jej zpùsobil, pomalu klesá podle toho, jak dobrým izolantem je onen materiál (podle jeho vodivosti a tzv. dielektrické konstanty ε). Po jisté dobì náboj témìø zmizí. Obnoví se ale okamžitì, jakmile se obnoví mechanická nebo elektrická iniciace. Elektrické pole v prostoru je možné stejnì jako náboje pøedmìtù a ploch mìøit pøístrojem, zvaným elektrometr. Prostorové pole se urèuje pomocí tzv. napì ového gradientu v kv/m, mùže se zobrazovat pomocí rùzných metod, napø. prostorovými køivkami. Dielektrika se dìlí na polární a unipolární. Polární dielektrika se nabíjejí vždy na urèitou polaritu, napøíklad akrylové sklo kladnì, PVC zápornì, minerální sklo kladnì èi onen ebonit (tvrzený pøírodní kauèuk) nebo také polyuretanový elastomer - tìrková hmota zápornì. Zápornì se také nabíjejí polyesterové sítoviny. Unipolární hmoty se mohou nabíjet na kteroukoliv z polarit. Patøí k nim hlavnì polypropylen a polyetylen. Unipolární polyolefiny a polyestery mohou vytvoøit tzv. elektrety. To se stane, když horká hmota (pùvodnì karnaubský vosk) chladne v elektrostatickém poli. Pak si urèitou èást náboje ponechá natrvalo i po vychladnutí. Elektrické pole je vytvoøeno pøevážnì ve vzduchu. Gradient pole tedy bude závislý na momentální vodivosti vzduchu a ta zase na obsahu vodních par (vlhkosti) ve vzduchu. Èím vìtší bude vlhkost, tím vìtší bude vodivost a tím menší bude gradient pole a tím rychleji se také budou plochy a pøedmìty zbavovat nábojù (vybíjet). Jak je to v tiskárnì sítotisku nebo u tamponového stroje V tiskárnì zpracováváme spoustu materiálù, které jsou z elektrického hlediska velmi dobrými izolanty - dielektriky. Jsou to prakticky všechny plastické hmoty, fólie, desky, dále sítoviny i ovrstvení na nich, dobrými dielektriky jsou také obvykle i barvy a øedidla, mycí prostøedky, kartáèe, tìrkový materiál a mnoho dalších vìcí. To pùsobí znaèné a dobøe známé potíže. Zpracovávané materiály se rùznì slepují, barva se na nì pøitahuje pøíliš rychle a rozstøikuje se, nebo naopak na povrch nechce, odpuzuje se a v tenounkých vláscích poletuje ve vzduchu kolem UV sušárna ULTRATERM (výroba AEROTERM) prodáme starší UV sušárnu, šíøe pásu 400 mm, velmi málo používaná - výborný stav cena dohodou!!! Kontakt: tel: 0602 / tiskové formy. Na potiskovaný materiál naskáèou nejrùznìjší neèistoty s opaènou polaritou, které pak zpùsobí vady tisku nebo dokonce prodìravìní šablony. Tampony svojí opakovanou deformací generují tolik statické elektøiny, že mùže dokonce dojít k pøeskokùm - výbojùm. Náboje v tiskárnì mohou dosahovat napìtí desítek až stovek kilovolt, nelekejme se však, vybíjecí proudy jsou velmi malé a èlovìku neublíží. To napøíklad v gumárnách pøi hnìtení kauèukových smìsí už vznikají náboje tak velké, že èlovìku ublížit mohou. Jak náboje zjistíme Náboje i jejich velikost se mìøí obtížnì. Jakmile se totiž k nabitému pøedmìtu pøiblížíme, deformujeme všechna prostorová pole a náboje se zmìní. Velmi jednoduchou pomùckou, kterou výskyt náboje zjistíme, je delší tenká tyèka z dobrého izolantu nebo skla, na jejíž konec nalepíme dva jemné lístky papíru nebo fólie velikosti jízdenky. Podle pohybu tìchto lístkù nebo snahy se rozestoupit usuzujeme na velikost náboje a pøí- 3

4 tomnost polí. Lepší pomùckou je elektrometr. Moderní digitální pøístroj SIMCO FMX-002 má kapesní formát a pracuje s tzv. rotaèní sondou. Mìøí buï velikost náboje ploch až do 80 kv anebo s pomocnou sondou také prostorová elektrostatická nebo iontová pole. Co proti tomu dìlat Když jsme poznali, jak statická elektøina vzniká, mùžeme už øíci, co proti tomu udìlat. Nejjednodušším opatøením je zvýšení vodivosti okolí, to znamená zvýšení relativní vlhkosti vzduchu. V tiskárnì by i z jiných dùvodù mìla být relativní vlhkost kolem 60%. Když se opìt rozpomeneme na trochu školní fyziky a diagram vodní páry, budeme vìdìt, že dokonce nìkdy staèí snížit teplotu v místnosti (vypnout topení). Jako pokus mùžeme prostì rozlít vodu po podlaze anebo zavìsit do prostoru mokré deky. Se zvýšením relativní vlhkosti ze 40 na 60% se sníží všechna elektrostatická napìtí až o dva øády. Dokonalejším zpùsobem je použití dobré klimatizace se zvlhèováním, popøípadì také s ionizací vzduchu. Pøesto se mohou vyskytnout pøípady, kdy toto jednoduché opatøení nebude staèit. Zejména pøi strojním nakládání plastových pøíøezù z palet, budou jednotlivé listy pøitahovat spoustu okolních neèistot. Nejprve uèiníme opatøení pro zlepšení technologické hygieny, palety vysáváme na bocích, oèistíme transportní vozíky a manipulaèní plochy a okolí. Pracovištì dùkladnì uklidíme a kovové pøedmìty zde necháme vzájemnì pospojovat spolu se strojem. Personál by nemìl používat boty a odìvy ze syntetických materiálù ani náèiní z plastù. Užiteèná je také podlaha z vodivého materiálu nebo antistatického linolea. Také použité materiály by mìly být kvalitní. Renomovaní výrobci barev a sítotiskových emulzí jako jsou firmy MARABU a KIWO o tomto problému vìdí a jejich receptury poèítají s maximální možnou vodivostí barev a dalších pøípravkù jako opatøení proti vzniku elektrostatických nábojù. Navíc se dodávají rùzná antistatická èinidla, kterými lze ošetøit okolní plochy a tampony nebo je lze ještì dále pøidávat do barev bìhem tisku, aniž by se jiné vlastnosti barev zmìnily. Barvy pro tamponový tisk se rovnìž vyrábìjí se zvýšenou vodivostí. Také materiál pro výrobu tamponù není obyèejný silikonový kauèuk, ale složitá receptura, která poèítá mimo jiné i s maximální možnou vodivostí. Pokud to všechno nestaèí, musíme sáhnout k neutralizaci nábojù. Neutralizátory elektrostatických nábojù Náboje na plochách a pøedmìtech lze dobøe neutralizovat støídavým nebo vhodnì orientovaným stejnosmìrným elektrickým polem. To se umìle vytvoøí tak, že k pøedmìtu nebo potiskovanému listu pøiložíme speciální elektrodu, napájenou vhodným zdrojem vysokého napìtí (asi 5 až 10 kv). Vlivem takto vytvoøeného pole se plochy i èástice na ní ulpìné krátkodobì vybijí a uvolní. Elektroda kolem sebe také vytvoøí ionizací vzduchu pásmo s dobrou vodivostí, tedy malým elektrostatickým polem (malým gradientem). Uvolnìné èástice ale musíme ihned odstranit, než se v pracovním cyklu dostanou do dalších polí, souèástí elektrody tedy bývá úèinné odsávání. Nejznámìjší a nejlepší jsou výrobky úzce specializované holandské firmy SIMCO, která se zabývá tìmito problémy už nìkolik desítek let. Elektrody mají nejrùznìjší tvary a uspoøádání, dodávají se ve formì lišt nebo i ruèních pistolí apod. S generátorem vysokého napìtí jsou spojeny speciálními hadicemi a kabely. Pokud máte potíže s elektrostatickými náboji, obra te se na nás. Promìøíme vaše pracovištì a navrhneme vám nejlepší øešení, jak se vlivu statické elektøiny zbavit. Ing. Stanislav Málek Také nemáte èím brousit tìrky? BST potøebujete brousit tìrky, ale nemáte takové nároky na kvalitu? Tak toto je øešení pro vás! SSG 1350 MCS - špièková poloautomatická bruska sítotiskových tìrek, nejlepší výrobek na souèasném trhu, dokonalá a provìøená konstrukce za pøijatelnou cenu! SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 4

5 Ovìøování kvality èárového kódu V souèasnosti se stále víc naše spoleènosti z oblasti polygrafického prùmyslu setkávají s problémem kvality tištìného èárového kódu pro zahranièní partnery. Chtìli bychom v tomto èlánku podat alespoò základní návod na øešení nìkterých problémù spojených s tiskem èárových kódù. Jako první je potøeba uvést, že èárové kódy se dìlí na nìkolik typù (napø. EAN, IATA2/5, Interleaved2/5, Code 39 a další), z nichž každý má jinou toleranci pøesnosti tisku a zobrazení. Zjednodušenì se dá øíct, že èím je vìtší informaèní hustota kódu tak tím je vìtší i požadavek na jeho tištìní a rozmìrovou pøesnost. Kódy se dále ještì dìlí na další kategorie dle velikosti tisku v rámci jednoho typu kódu. Jeden typ kódu mùže být vytištìn takhle i v 10 rùzných velikostech od nejmenší velikosti (High Density) až po nejvìtší (Low Density). Nároky na pøesnost tisku kódu se samozøejmì zvìtšují se zmenšováním jeho velikosti. Další dùležitou vlastností èárového kódu pro ètení je jeho kontrast anebo kombinace barev podkladu a kódu. Kontrast souvisí s tím, že pozadí musí co nejmíò pohlcovat svìtlo ètecího paprsku a kód naopak musí pohlcovat co nejvíc. Tohle se zabezpeèuje vhodnou barevnou kombinací podkladu a tištìného kódu vzhledem k použitému ètecímu paprsku (vlnová délka ètecího paprsku obvykle bývá kolem 660 nm ). Ostrost hran tištìného kódu je pro ètení rovnìž dùležitým atributem. Tato vlastnost souvisí samozøejmì už s technologií samotného tisku, kvalitou podkladu a dalšími okolnostmi. Pøi ètení èárových kódù jsou i další parametry, které mají vliv na jeho èitelnost a které A B C D F preferovaný pøípustný mezní nežádoucí nepøípustný Nejlepší kvalita Pøeèteno na jeden prùchod Pøeèteno ve vìtšinì pøípadù na jeden prùchod Nìkdy je potøeba více prùchodù pro pøeètení Nutno skoro vždy víc prùchodù pro pøeètení Mùže mít za následek ztrátu produktivity Nepøeètou nìkterá zaøízení Ztráta produktivity, možná ztráta dat Nemùže pøeèíst vìtšina zaøízení Ztráta produktivity i dat je potøeba kontrolovat pøi procesu tisku. Aby bylo možné efektivnì kontrolovat všechny požadované parametry èárových kódù a aby se mohli ujednotit všichni na jednotných stupních jejich kvality, tak existuje norma ANSI X3.182/ EN Tato norma pøesnì popisuje které parametry u èárových kódù se musí kontrolovat a z jejich celkového souhrnu potom vychází ohodnocení kvality samotného kódu. Stupnice, která se používá, zahrnuje písmena A,B,C,D a F. Èitelnost, kterou tato písmena popisují je vyjádøená v tabulce. Pokud je kontrola provedena zaøízením podporujícím tuto normu, tak není problém potom pøi jednání s odbìratelem prokázat, že pøípadné chyby pøi ètení kódu jsou zpùsobeny ètecím zaøízením a ne nekvalitním tiskem. Zaøízení pro kontrolu èárových kódù jsou schopna zatøídit èárový kód do jednotlivých skupin èitelnosti a souèasnì mùže oznámit zvukovým signálem, jestli je kód v kategorii, kterou si urèil zákazník anebo ne. Verifikátory se dají pøipojit k osobnímu poèítaèi, kde mùže probíhat pak celkové vyhodnocení všech kontrolovaných kódù. Verifikátory se dìlí podle možnosti kontrolovat rùzné typy kódù a taky podle toho, jestli jsou statické anebo ruèní. Samozøejmì existují i speciální zaøízení, která jsou schopna kontrolovat i filmové pøedlohy, pøipravené pro tisk. Tato vlastnost je dùležitá pro ovìøení jestli je možno z filmu tisknout èitelný kód, což mùže ušetøit pomìrnì velké náklady pøi tisku pøímo na rùzné výrobky. Samozøejmì, že problematika kontroly èárových kódù je mnohem širší a není možné podat hluboký rozbor této problematiky na jedné stranì. Úkolem tohoto èlánku je zorientovat ètenáøe v problematice. Pøípadné další dotazy k této problematice mùžete vznášet na vydavatele anebo na uvedený kontakt. Ing. Martin Podoba K-net technical international group s.r.o. 5

6 TFC - Sublimaèní barvy na textil Kromì barev ze sortimentu Marabu dodáváme plastisolové barvy americké firmy Rutland a nìkteré speciální barvy belgické znaèky UNICO. Mezi nejzajímavìjší artikl tohoto dodavatele patøí sublimaèní barvy pro transferní potisk textilu TFC a TFC AQ. Barvy TFC jsou øedidlové a barvy TFC AQ jsou øeditelné vodou. Sublimaèní barvy se tisknou na papír a poté se pøenáší na bílé nebo svìtlé textilní materiály v pøenosovém tepelném lisu. Pøi pøenosu pøecházejí barvy z papíru do vláken svìtlého textilního materiálu. Pøenos se obvykle provádí pøi teplotách 210 C po dobu asi 30 sekund. Doporuèená sítovina je obvykle , pro TFC AQ i Y TW a škrobový papír o hmotnosti gramù, pro TFC AQ 135 g i tìžší. Výsledek tisku i pøenosu závisí na správné volbì papíru. Výhody jsou zøejmé, tiskneme na rovné pøíøezy papíru, které je možné mít v zásobì a až podle potøeby jimi zušlech ovat textilní výrobky. Potisknutý výrobek má stejný omak jako výrobek bez tisku. Tisk, protože netvoøí vrstvu na povrchu, je stejnì pružný jako pùvodní textilní materiál. Lze dekorovat materiály z rùzných syntetických vláken. Jedinou nevýhodou je to, že obarvovat lze pouze bílá nebo svìtlá vlákna na tmavší odstíny. TFC Sublimaèní barvy jsou dodávány ve formì pigmentových past o vysoké koncentraci a transparentní báze a tím je tiskaøùm nabídnuto maximum možností s minimálním množstvím základních prostøedkù. Možné je ale také dodání hotových barev, to je zvláštì výhodné pøi tisku rastrových barev. Barvy TFC AQ, které se øedí vodou je možné s úspìchem použít v provozech, kde potiskované papíry jdou pøímo do teplovzdušné sušárny. Sušení barev øeditelných vodou na sušácích není pøíliš vhodné, dochází totiž k bobtnání papíru a mùže dojít i k jeho zvlnìní, které potom pùsobí problémy pøi pøenosu. A co øíkáte na naše ceny?! Transparentní báze Balení Cena BASE TFC litrù 8 594,80 Kè BASE TFC litrù 8 763,30 Kè BASE TFC litrù 1 752,70 Kè BASE TFC AQ litr 275,40 Kè BASE TFC AQ litr 342,80 Kè BASE TFC AQ litr 325,50 Kè Transparentní báze Balení Cena PIGMENT MODRA 1 1 kg 2 932,30 Kè PIGMENT MODRA 2 1 kg 2 682,90 Kè PIGMENT MODRA 3 1 kg 5 130,90 Kè PIGMENT MODRA 5 1 kg 3 636,30 Kè PIGMENT CERNA 1 1 kg 2 049,30 Kè PIGMENT CERNA 3 1 kg 2 592,40 Kè PIGMENT CERNA 5 1 kg 2 835,10 Kè PIGMENT MAGENTA 1 1 kg 6 149,70 Kè PIGMENT MAGENTA 3 1 kg 5 059,60 Kè PIGMENT ORANGE 1 (30 %) 1 kg 1 224,90 Kè PIGMENT CERVENA 1 1 kg 4 645,50 Kè PIGMENT CERVENA 3 1 kg 3 543,80 Kè PIGMENT TYRKYSOVA 1 1 kg 4 618,50 Kè PIGM ENT FLUO-YELLOW 1 kg 2 384,40 Kè PIGMENT FLUO-PINK 1 kg 5 529,50 Kè PIGMENT FLUO-GREEN 1 kg 2 584,70 Kè PIGM ENT VIOLET 1 kg 2 005,00 Kè PIGMENT ZLUTA 2 1 kg 3 038,30 Kè PIGMENT ZLUTA 3 1 kg 1 953,90 Kè Rastrové EURO odstíny Balení Cena TFC QUADRI BLACK 1 kg 851,30 Kè TFC QUADRI BLACK 5 kg 4 260,30 Kè TFC QUADRI BLUE 1 kg 801,20 Kè TFC QUADRI BLUE 5 kg 4 008,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 1 kg 730,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 5 kg 3 647,80 Kè TFC QUADRI YELLOW 1 kg 635,60 Kè TFC QUADRI YELLOW 5 kg 3 177,90 Kè Ke všem barvám TFC jsou k dispozici laky, øedidla, zpomalovaèe, zmìkèovaèe a další pomocné prostøedky. Pro míchání barevných odstínù existuje pomìrnì obsáhlý receptáø, ve kterém je uveden pomìr použitelných pigmentù, pojiv, øedidel a pøípadnì zpomalovaèù. Nìkteré pigmenty jsou použitelné universálnì, u nìkterých je však tøeba použít jiné pigmenty na materiály z polyesteru a jiné na materiály polyamidové. Alena Popelková SC-BRNO 6

7 Špièkové tìrkové materiály SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA serilor HR 3 tøívrstvý profil: prùøez: rozmìr: cena: 65 / 95 / 65 Shore PO (obdélník) mm 5, 90 Kè 13,60 Kè * pøíøezy lze objednat vlibovolných délkách od 1 do 300 cm Tìrkové materiály SERILOR francouzské firmy FIMOR se vyrábìjí z polyurethanových desek, které jsou speciálním zaøízením øezány na dodávané pruhy. Každá z vyrobených desek je podrobena zkoušce otìru a mìøení tvrdosti podle normy DIN. Každý uøíznutý pruh je poté kontrolován ruènì a opticky na prosvìtlovacím stole. Teprve zkontrolované pruhy jsou oznaèeny èíslem výrobní série. Od každé série je 5 let uchováván vzorek pro pøípadné reklamace. Touto pøísnou výstupní kontrolou je zaruèena stálost kvality a tím možnost zachování stejných parametrù pøi tisku. Pøestože tìrkové hmoty vypadají jako robustní materiály, jedná se o speciální chemické receptury, které pøedstavují optimální kompromis protichùdných vlastností, které tento materiál má. Abychom co nejdéle zachovali požadované optimální vlastnosti materiálu, je tøeba mu vìnovat urèitou péèi. Èasto je pro tìrkovou hmotu vìtší zátìží její èistìní než vlastní tisk. Pøi èistìní materiál nikdy nenamáèíme do èistících prostøedkù, vždy jej pouze oèistíme namoèeným hadøíkem nebo papírem. Vyhýbáme se použití èistièù, které obsahují nìkteré, pro polyurethan pøíliš agresivní chemikálie jako napøíklad: cyklohexanon, aceton, vinylpyrolidin, chlorované uhlovodíky a další. Tìrka by pøi èištìní nemìla být nikdy zahøátá (tìsnì po tisku nebo broušení), protože materiál je za tepla poréznìjší. Pøesto je potøeba tìrku oèistit vždy co nejdøíve po tisku. Dùležité je i správné skladování: Po použití uložíme tìrku v držáku hranou nahoru. Tìrky skladujeme v dobøe vìtrané místnosti, chránìné proti sluneènímu svìtlu, pøi stálé teplotì a vlhkosti (od 15 do 25 C). Tìrku je tøeba brousit, nejlépe v pravidelných intervalech a ne až v situaci, kdy jsou viditelné stopy v tisku. Broušení je možné doporuèit po nejménì tiscích, nejpozdìji po tiscích. Tìrku brousíme vždy v držáku, ve kterém tiskne. Brousíme pouze sucho tìrku, která nejménì 24 hodin netiskla. Pro hrubší orovnání je tøeba použít hrubší zrnitost brusného materiálu, pøíliš jemný brusný materiál vede k zahøívání a mazání tìrkové hmoty. Pøi broušení je tøeba postupovat støední rychlostí a bez vìtších tlakù, aby nedocházelo k ohøevu tìrkové hmoty. Po broušení by mìla tìrka alespoò 2 hodiny pomalu chladnout. Firma FIMOR jako jeden z nejvìtších svìtových dodavatelù tìrkových materiálù pro sítotisk investuje nemalé èástky do dalšího vývoje tìchto materiálù. Výsledkem tohoto snažení jsou dvì novinky z poslední doby a to: SERILOR HR 1 a HR 3 a SERILOR COMBI. SERILOR kvality HR je nový typ polyurethanu s vyšší odolností proti øedidlùm, významnì vyšší odolností proti odìru a dvojnásobnou délkou skladovatelnosti. SERILOR COMBI pøedstavuje zcela revoluèní typ konstrukce tìrkového materiálu, kdy je do kvalitní polyurethanové hmoty SERILOR vložena kovová konstrukce ve tvaru dvou høebenù, která brání prohýbání tìrkové hmoty pøi tisku, pøi zachování potøebné pružnosti. Pøedností je nejen zachování konstantního úhlu sklonu tìrky, ale i odvádìní elektrostatických nábojù, které vznikají tøením polyurethanu po sítovinì, do kovového držáku tìrky. Alena Popelková, SC Brno Objednejte ještì dnes - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 7

8 Co to je, když se øekne... Souèinitel Rz?? Tak jak stoupají nároky na kvalitu sítotisku, objevují se nové pojmy a nová hodnocení, bez kterých se dnes tiskaøi neobejdou. Dávno pryè jsou poklidné doby, kdy sítotisk, témìø umìlecké øemeslo, ovládalo pár talentovaných jednotlivcù. Dnes se klade dùraz na produktivitu práce, její zvýšení si vynucuje znaèný stupeò standardizace pracovních postupù a ta zase mìøení a hodnocení. Souèinitel Rz (nebo také faktor Rz) je èíslo, kterým se vyjadøuje nerovnost povrchu v mikrometrech (µm). Nerovnost povrchu se stejným zpùsobem mìøí už po mnoho let ve strojírenství, ale v sítotisku se stala dùležitou teprve nedávno. Nerovnost povrchu se mìøí podle rùzných norem, ale vždy tak, že miniaturní safírový hrot o definovaném tvaru se pohybuje po povrchu po urèité dráze (obvykle 5 mm) a vhodným zpùsobem se snímá jeho poloha (je to funkènì podobné jehle na gramofonové desce). Svislý pohyb hrotu se integruje a vypoèítá se støední hloubka nerovnosti povrchu v mikrometrech, což je souèinitel Rz. Také je možné zjistit maxima a minima. Souèinitel Rz je dùležitý údaj o kvalitì šablony z tiskové strany. Má-li šablona kreslit ostøe konturu bez zoubkování, a zvláštì na nesavých podkladech, mìla by mít Rz alespoò srovnatelné se souèinitelem Rz toho podkladu. Tak napøíklad minerální i organické sklo mívá Rz mezi 1-3 µm, samolepící fólie kolem 6. S kapilárním filmem se bìžnì dosáhne Rz kolem 8-10, s dobrou emulzí s velkým obsahem sušiny snadno ménì než 5, podle druhu sítoviny, a pøitom výška kanálku bude nižší - barva bude ménì zasychat v sítu. K mìøení se používá nejèastìji kapesní digitální mìøiè SURTRONIC 10. Položí se prostì na šablonu z tiskové strany a odstartuje se pohyb hrotu. Po jeho zastavení mikroprocesor vypoète hodnotu Rz a zobrazí na displeji. Na zpùsob kladení mìøièe existují dva názory, ale žádná norma (pro sítotisk). Jestliže mìøiè položíme diagonálnì k vláknùm sítoviny, namìøíme vìtší Rz, tedy pesimistický výsledek, ale ten pøíliš nevypovídá o sklonu šablony k zoubkování. Pokud bude dráha hrotu rovnobìžná s vlákny sítoviny, je takto získaný údaj lepším mìøítkem pro oèekávanou zoubkovitost. Mìøení pak ale musíme provést nejménì dvakrát, jednou po útku a jednou po osnovì. Jan Popelka, SC Brno Skoncujte s duchy PREGAN UNI-GEL Vodou emulgovatelný èisticí gel na bázi biologicky odbouratelných øedidel PREGAN UNI-GEL je vodou emulgovatelný èisticí gel na øedidlové bázi pro pøímé použití. Používá se k odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením a po odvrstvení a pøedevším tehdy je-li na tìžko odstranitelné zbytky barev potøeba delší doba pùsobení. PREGAN UNI-GEL neobsahuje alifatické a aromatické uhlovodíky. Zbytky øedidel mohou být odstranìny v adaptovaných biologických èistièkách odpadních vod. PREGAN UNI-GEL obsahuje velmi slabì páchnoucí, vysoce aktivní smìs øedidel, která je emulgovatelná vodou a extrémnì pomalu se odpaøuje. Rozpustí nebo emulguje všechny v souèasné dobì používané èerstvé i zaschlé sítotiskové pasty, dokonce i dvousložkové barvy nabotnají a je možné je èasto poté odstranit mechanicky (kartáèem nebo vysokotlakým èistièem). Pastovitì tixotropní konsistence umožòuje nanést PREGAN UNI-GEL i na svisle stojící šablony a v této poloze je ponechat delší dobu (asi 12 hodin), aniž by se snižovala rozpouštìcí úèinnost. PREGAN UNI-GEL nemá leptací úèinky a lze jej použít na všechny druhy sítovin. K odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením rozetøeme PREGAN UNI-GEL kartáèem nebo tìrkou na sítotiskovou šablonu a necháme podle typu sítotiskové pasty pùsobit delší nebo kratší dobu. Poté dùkladnì opláchneme vodou. Vyskytují-li se po odvrstvení na sítì ještì zbytky barev nebo kopírovacích vrstev, kartáèujeme tkaninu nasáklou prostøedkem PREGAN UNI-GEL po nìkolika minutách znovu tak dlouho, až se neèistoty rozpustí nebo emulgují. Pøi velmi tvrdošíjných neèistotách je možné nechat PREGAN UNI-GEL pùsobit nìkolik hodin, aniž by docházelo k opìtovnému zaschnutí zbytkù. Alena Popelková - podle materiálù Kissel & Wolf GmbH 8

9 Dekorace autoplachet Dekorace autoplachet je oborem, který se neustále rozvíjí a vyvíjí. Rozvíjí se tím, že stále více dopravcù pokrývá èást svých nákladù ziskem z reklamy pro firmy, pro které dopravuje zboží anebo zcela cizí subjekty, které mají zájem, aby jejich logo brázdilo silnice a dálnice. Vývoj dekorace plachet je také zøejmý - stále více zadavatelù požaduje namísto jednoduchých popisù a znakù složitìjší a nároènìjší obrazce vyvedené v barvách. Možnosti dekorování plachet jsou opravdu rùzné. Na plachty je možné nanášet speciální fólie urèené k tomuto úèelu, které je možné buï pouze vyøezat plotrem nebo potisknout anebo použít obì metody. Dále je možné plachty dekorovat pøímým tiskem sítotiskem nebo nanášením sítotiskových barev pøes masky z fólie buï váleèkem nebo i støíkací pistolí. Ménì rozšíøený je potisk plotrem a aplikace obtiskù. Vìtšina autoplachet se vyrábí z mìkèeného PVC. Tento materiál obsahuje pomìrnì vysoké procento zmìkèovadel, která nejsou v materiálu zcela vázána a za urèitých okolností z nìj unikají. Vrstva zmìkèovadel na plachtì mùže být dùvodem špatné pøídržnosti barvy. Proto je nutné plachty pøed dekorováním oèistit - nejlépe alkoholem nebo speciálním èistièem (PLR ze sortimentu MARABU). Po nanesení barev je nutné, aby se z barev odpaøilo veškeré øedidlo - toho se nejlépe docílí v klimatizované hale. Zbytky øedidel v barvì mohou totiž zpùsobit následné slepení plachet k sobì. Vzhledem k tomu, že PVC je materiál pomìrnì znaènì citlivý na teplo, je dobré pokud nemusí být vystavováno teplotám nad C. Pokud mají být plachty po zaschnutí stohovány, je vhodné prokládat jednotlivé vrstvy hedvábným nebo silikonovým papírem, pøípadnì prosypávat speciálním pudrem (ABP ze sortimentu Marabu). Aby byla zachována pružnost a ohebnost pùvodního materiálu je tøeba pro dekorování použít rovnìž barvy vysoce elastické. Nelze použít barvy vysoce lesklé, protože obvykle bývá vysoce lesklá barva pøíliš tvrdá a na plachtì by se pøi pohybu lámala. Pro tisk, nanášení váleèkem nebo støíkáním, lze ze sortimentu MARABU použít tøi typy barev MARAGLOSS GO - pololesklá barva na mìkèené PVC, MARAPLAST D - matná barva na PVC a MARAPLAN PL - speciální barva na plachty. Barvy MARAGLOSS GO a MARAPLAST D je možné vzájemnì míchat a lze je použít i pro jiné sítotiskové práce. Barva MARAPLAN je již naøedìná pro nanášení váleèkem, støíkáním nebo nanášením štìtcem, pro sítotisk mùže být pøípadnì pøíliš øídká a je lépe použít barvu MARAGLOSS GO nebo MARAPLAST D. Všechny uvedené typy barev máme stále skladem. Také hledáte dodavatele plastisolových barev, který vám je dodá v menším balení jako galon? Zavolejte SERVIS CENTRUM tel/fax: 05 / Základní øada Balení Cena VIOLET 1 kg 645,10 Kè YELLOW 1 kg 777,00 Kè MARINE 1 kg 425,00 Kè RED 1 kg 599,00 Kè S CARLET 1 kg 743,70 Kè BLUE #1 1 kg 440,30 Kè BLUE #2 1 kg 433,90 Kè GREEN 1 kg 517,80 Kè FLUO-BLUE 1 kg 684,20 Kè FLUO-GREEN 1 kg 693,80 Kè FLUO-LEMON 1 kg 704,00 Kè FLUO-MAGENTA 1 kg 714,20 Kè FLUO-ORANGE 1 kg 714,20 Kè FLUO-PINK 1 kg 704,00 Kè FLUO-RED 1 kg 704,00 Kè FLUO-VIOLET 1 kg 704,00 Kè FLUO-YELLOW 1 kg 714,20 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè BAS E TRANS PARENT 1 kg 341,80 Kè Bílá & èerná Balení Cena BRIGHT WHITE 1 kg 463,40 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè NYLON MESH BLACK 1 kg 389,80 Kè NYLON MESH WHITE 1 kg 458,90 Kè SPAND-E-SOL BLACK 1 kg 686,70 Kè SPAND-E-SOL WHITE 1 kg 721,90 Kè Rastrová øada Balení Cena PROCESS BASE 1 kg 416,60 Kè PROCESS CYAN 1 kg 522,90 Kè TS PROCES S CYAN 1 kg 568,30 Kè PROCESS MAGENTA 1 kg 757,80 Kè TS PROCESS MAGENTA 1 kg 1 123,80 Kè PROCES S YELLOW 1 kg 568,30 Kè TS PROCES S YELLOW 1 kg 855,70 Kè PROCESS BLACK 1 kg 423,70 Kè PROCESS WHITE 1 kg 382,10 Kè 9

10 Inzerce Prodám strojní øezaèku ADAST MAXIMA 58 T - øezná délka 580 mm - výška stohu 85 mm - délka stolu 650 mm - váha cca 250 kg Pøíslušenství - 2 ks náhradní nože - návod k použití Stroj je plnì funkèní, ihned k dispozici. Cena za celek ,- Kè v pøípadì rychlého jednání sleva. Dvoubarevný tamponový stroj KOBO MP vèetnì kompletního pøíslušenství (sadu barevníkù, tamponù a kompresor ABAC) - vše je zánovní a plnì funkèní. Cena dohodou - spìchá! V pøípadì zájmu volejte na tel: , nebo pište na Funkèní sítotiskový poloautomat G RFT tisková plocha 520 x 400 mm cena: ,- Kè + DPH Kontakt: tel/fax 067 / Kontakt: Ing.Kupec, K+L spol. s r.o. Bratislavská 14, Brno, tel , starší 6 pozicový karusel pro potisk textilu - PRINTEX (AEROTERM) vynikající stav, stáøí 1 rok, cena dohodou volejte: 05/ SERVIS CENTRUM Vzhledem k velkému zájmu o starší stroje znaèky SVECIA, vám již tradiènì pøinášíme aktuální nabídku tìchto zaøízení. V pøípadì zájmu o nabízená zaøízení nás kontaktujte na tel/fax: 05/ , stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA MATIC SM Sítotiskový poloautomat SVECIA SEMIMATIC SSM 3/4 automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 765 x 1070 mm rok výroby: 1985 volejte 05/ , nakladaè HTB Tiskový formát 550 x 750 mm Rok výroby Zaøízení je ve špièkovém technickém i optickém stavu. Stroj byl velmi málo používán a je schopen okamžitého provozu. - Záruka 1/2 roku Cena: ,- Kè + DPH stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA PRINTMASTER SPM Plnì automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 880 x 1250 mm rok výroby: 1986 volejte 05/ ,

11 Kupujete plastový mycí box? grafické zpracování digitální technická fotografie grafické návrhy scan (rotaèní i plochý) barevná retuš fotomontáže elektronická sazba zlom textù litografie osvit do formátu A2+ chemický nátisk Zeptejte se u nás, dodáme vám za stejnou cenu nerezový! Zavolejte nám - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO komplexní pøedtisková pøíprava tisk prospektù, publikací, kalendáøù, plakátù, tiskopisù, etiket, vizitek a jiných materiálù tisk barevný ofsetový tisk do formátu A2+ falcování, výsek, èíslování vazby V1, V2, V3, høebenová další knihaøské zpracování další služby web design záloha dat na CD-ROM prodej techniky a software pro DTP ARTRON DESIGN s.r.o. Vackova 39, BRNO tel./fax: 05/ ARTRON s.r.o. Rùžové námìstí BOSKOVICE tel.: 0501/ fax: 0501/

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU ROÈNÍK 2 LISTOPAD / PROSINEC / LEDEN 1998 ÈÍSLO OPTIMÁLNÍ ŠABLONA PRO SÍTOTISK (Dokonèení z pøedchozích èísel) Pøenos tiskového

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm.

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm. UV - LEPIDLA Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záøení, u nìkterých typù lze k vytvrzení použít i denní svìtlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo,

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb Reklama ceník tisku, výrobkù a služeb Rejstøík SEZNAM SLUŽEB TISK LETÁKÙ TISK VIZITEK TISK OBÁLEK DOPISNÍ PAPÍRY POHLEDNICE NOVOROÈENKY KAPESNÍ KALENDÁØE 1,2 3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku JÍDELNÍ LÍSTKY Jídelní lístky jsou základním prvkem v komunikaci mezi restaurací a hostem. Zprostředkovávají první kontakt a právě na nich závisí správná prezentace jídel a nápojů, na jejichž jedinečnosti

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více