Na aktuální téma - aneb globalizace,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na aktuální téma - aneb globalizace,"

Transkript

1 Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald s a ne Pizza Hut nebo KFC, proè Shell a ne ESSO a kolik lidí i z tìch protestujících je informováno o funkci Svìtové banky? Možná, že jen pár vyvolených v èele protestujících davù ví, za koho vlastnì hraje. Nebo existuje jiná možnost, totiž vliv médií. Ne nadarmo jsou média nazývána další velmocí. Ani orgány této velmoci si nemùžeme jako obèané volit. Ano, mùžeme noviny nekoupit, televizi vypnout... Co nám brání položit nadnárodní koncerny tím, že jejich výrobky nebudeme kupovat? Naši dodavatelé - KISSEL + WOLF i MARABU jsou støední rodinné podniky. Vìtšina ostatních výrobcù sítotiskových barev a pøípravkù patøí do nadnárodních naftaøských spoleèností (ESSO, BP..). Co Vám nabízíme? Statická elektøina a co s ní odborné Potisk autoplachet technologie Ovìøování kvality èárového kódu novinky Míchání barev trochu jinak Plastisolové barvy v 1 kg balení co to je, když... R z? výprodeje FIMOR inzerce Ale teï promiòte, musíme bìžet a pøipravit se na nával koupìchtivých zákazníkù z øad odpùrcù globalizace. Redakce SC-NEWS ROÈNÍK 4 ÈERVENEC / SRPEN / ZÁØÍ 2000 ÈÍSLO

2 Jak mícháme barvy, aneb další novinky u nás. starého odstínu a odstínu nového, toho kterého chceme dosáhnout. Vìtšinou je možno pøepracovat svìtlejší odstín na tmavší, i když nìkdy není možné pøedìlat odstín vùbec kvùli nìkolikanásobnému množství pøidané barvy do pùvodního odstínu, tzn. že bychom tøeba z jednoho kilogramu barvy dostali kilogramù deset. Nátisky se pro urèitý typ barvy s ohledem na její využití musí tisknout pøes sítovinu odpovídající žádané tlouš ce barvové vrstvy, dosažené tou kterou technologií. Napø. pro barvu MARABU Tampastar musíme použít tak hustou sítovinu, abychom po odpaøení øedidel a rozpustidel dostali nános barvy, odpovídající standardní tlouš ce vrstvy barvy pøi tisku na tamponovém stroji. Pokud byste se tedy setkali v budoucnu s jakýmikoliv problémy s namícháním odstínu barvy, obra te se na nás. Rádi vám poradíme anebo jakýkoliv odstín zmìøíme a namícháme. Jiøí Šebela, SC Brno Stalo se Vám už, že jste potøebovali namíchat pøesný odstín barvy podle nìkterého standardního vzorníku anebo podle vzorku, který Vám dodal zákazník a nepodaøilo se Vám to? Je tu snadné a rychlé øešení. Naše firma se zabývá kolorimetrií již nìjaký ten pátek. Už pøed dvìma lety jsme zakoupili od firmy Kollmorgen Instruments (nyní GretagMacbeth) pøesný spektrální kolorimetr, který používáme k mìøení vzorkù barev. Doposud bylo toto mìøení a následné míchání omezeno databází receptur odstínù barev, které nám dodala firma MARABU a na které jsme byli v tomto smìru závislí. To se ovšem letos zmìnilo, když jsme zakoupili nový, velmi rozsáhlý a moderní kolorimetrický program ColorECSpert od firmy European color software, který je speciálnì urèen k vytváøení databází receptur, spolu s možností následného mìøení vzorkù a individuálního recepturování. U databází nìkterých typù barev už dnes máme kompletní databáze, na jiných intenzívnì pracujeme. Proto jsme schopni namíchat odstíny barev podle vámi dodaných vzorkù a to i u tìch druhù barev, kde nám od firmy MARABU ještì nejsou k dispozici. Soubor receptur vždy vytváøíme pro urèitý druh barvy. A se jedná o barvu na plasty, papír, kov, textil, døevo nebo jiný materiál, je nutné si vytvoøit databázi, která má pro tu èi onu barvu specifické prvky. Základní databázi tvoøí 176 tištìných vzorkù ze 17 základních odstínù, monochromatických pigmentù. Z každého pigmentu se vytvoøí logaritmicky odstupòovaná øada jedenácti míchaných vzorkù, kde se podle této øady míchá pigment s bílou a èernou barvou v daných pomìrech. Tento zpùsob zesvìtlování a ztmavování základního pigmentu slouží k úplnému pokrytí barevného prostoru každého pigmentu. Po vytvoøení takové databáze lze zmìøit vzorek barvy natisknutý na jakémkoli podkladu. Samozøejmì vycházíme z toho, že si mùžeme pøedmìøit také podkladovou plochu, což je otázka nìkolika málo vteøin. Poté s tím program poèítá a upraví recepturu tak, aby po nanesení na takový podklad, zejména ménì krycí barvy, odpovídal odstín pøedloze. U velmi lazurních barev není vždy možné dodržet odstín pokud se má barva tisknout na tmavý podklad a musí se použít odstín krycí, ale ani to nìkdy nezabrání k prosvítání tmavého podkladu. Po ukonèení promìøování dostaneme vìtšinou více jak jednu recepturu, takže i u takového složitého technického procesu má svou váhu lidský faktor, který nakonec rozhodne pomocí více hledisek o použití té nejvhodnìjší. V tomto programu se také dají provádìt i korektury již døíve namíchaných odstínù. Dochází k porovnání 2

3 Statická elektøina - co s tím? Výskyt statické elektøiny komplikuje život pracovníkùm mnoha oborù, od chirurgù pøes chemiky a textiláky až po tiskaøe, ty sítotiskové nevyjímaje. Kde se vlastnì bere? Odborníci mi laskavì prominou, když se v zájmu širší srozumitelnosti dopustím mnoha zjednodušení a všichni se pokusíme vzpomenout si na hodiny fyziky asi tak v osmé tøídì, kde nám øekli, že tøeme-li ebonitovou tyè lišèím ohonem... Co to je a jak vzniká statická elektøina Statická elektøina je opravdu statická, nikam se narozdíl od elektrických vedení nepohybuje, pokud nedojde k výboji (pøeskoku) nebo pøeskupení nabitých pøedmìtù. Je to proto, že elektrický náboj mají v tomto pøípadì vždy jen nevodivé materiály, odbornì nazývané dielektrika. Elektrické náboje na nich vznikají mechanickým tøením nebo deformací, a protože dielektrika jsou velmi dobrými izolátory a nevedou proud, tak napìtí neboli náboj na nich zùstává. Elektrické náboje se chovají podobnì jako magnety. Pøiložením jednoho nabitého pøedmìtu k jinému se vyvolá náboj opaèné polarity a mezi tìmito pøedmìty vznikne elektrostatické pole. Pøedmìty s opaènými polaritami se pøitahují, s polaritou stejnou se odpuzují. Elektrický náboj po ukonèení mechanického vlivu, který jej zpùsobil, pomalu klesá podle toho, jak dobrým izolantem je onen materiál (podle jeho vodivosti a tzv. dielektrické konstanty ε). Po jisté dobì náboj témìø zmizí. Obnoví se ale okamžitì, jakmile se obnoví mechanická nebo elektrická iniciace. Elektrické pole v prostoru je možné stejnì jako náboje pøedmìtù a ploch mìøit pøístrojem, zvaným elektrometr. Prostorové pole se urèuje pomocí tzv. napì ového gradientu v kv/m, mùže se zobrazovat pomocí rùzných metod, napø. prostorovými køivkami. Dielektrika se dìlí na polární a unipolární. Polární dielektrika se nabíjejí vždy na urèitou polaritu, napøíklad akrylové sklo kladnì, PVC zápornì, minerální sklo kladnì èi onen ebonit (tvrzený pøírodní kauèuk) nebo také polyuretanový elastomer - tìrková hmota zápornì. Zápornì se také nabíjejí polyesterové sítoviny. Unipolární hmoty se mohou nabíjet na kteroukoliv z polarit. Patøí k nim hlavnì polypropylen a polyetylen. Unipolární polyolefiny a polyestery mohou vytvoøit tzv. elektrety. To se stane, když horká hmota (pùvodnì karnaubský vosk) chladne v elektrostatickém poli. Pak si urèitou èást náboje ponechá natrvalo i po vychladnutí. Elektrické pole je vytvoøeno pøevážnì ve vzduchu. Gradient pole tedy bude závislý na momentální vodivosti vzduchu a ta zase na obsahu vodních par (vlhkosti) ve vzduchu. Èím vìtší bude vlhkost, tím vìtší bude vodivost a tím menší bude gradient pole a tím rychleji se také budou plochy a pøedmìty zbavovat nábojù (vybíjet). Jak je to v tiskárnì sítotisku nebo u tamponového stroje V tiskárnì zpracováváme spoustu materiálù, které jsou z elektrického hlediska velmi dobrými izolanty - dielektriky. Jsou to prakticky všechny plastické hmoty, fólie, desky, dále sítoviny i ovrstvení na nich, dobrými dielektriky jsou také obvykle i barvy a øedidla, mycí prostøedky, kartáèe, tìrkový materiál a mnoho dalších vìcí. To pùsobí znaèné a dobøe známé potíže. Zpracovávané materiály se rùznì slepují, barva se na nì pøitahuje pøíliš rychle a rozstøikuje se, nebo naopak na povrch nechce, odpuzuje se a v tenounkých vláscích poletuje ve vzduchu kolem UV sušárna ULTRATERM (výroba AEROTERM) prodáme starší UV sušárnu, šíøe pásu 400 mm, velmi málo používaná - výborný stav cena dohodou!!! Kontakt: tel: 0602 / tiskové formy. Na potiskovaný materiál naskáèou nejrùznìjší neèistoty s opaènou polaritou, které pak zpùsobí vady tisku nebo dokonce prodìravìní šablony. Tampony svojí opakovanou deformací generují tolik statické elektøiny, že mùže dokonce dojít k pøeskokùm - výbojùm. Náboje v tiskárnì mohou dosahovat napìtí desítek až stovek kilovolt, nelekejme se však, vybíjecí proudy jsou velmi malé a èlovìku neublíží. To napøíklad v gumárnách pøi hnìtení kauèukových smìsí už vznikají náboje tak velké, že èlovìku ublížit mohou. Jak náboje zjistíme Náboje i jejich velikost se mìøí obtížnì. Jakmile se totiž k nabitému pøedmìtu pøiblížíme, deformujeme všechna prostorová pole a náboje se zmìní. Velmi jednoduchou pomùckou, kterou výskyt náboje zjistíme, je delší tenká tyèka z dobrého izolantu nebo skla, na jejíž konec nalepíme dva jemné lístky papíru nebo fólie velikosti jízdenky. Podle pohybu tìchto lístkù nebo snahy se rozestoupit usuzujeme na velikost náboje a pøí- 3

4 tomnost polí. Lepší pomùckou je elektrometr. Moderní digitální pøístroj SIMCO FMX-002 má kapesní formát a pracuje s tzv. rotaèní sondou. Mìøí buï velikost náboje ploch až do 80 kv anebo s pomocnou sondou také prostorová elektrostatická nebo iontová pole. Co proti tomu dìlat Když jsme poznali, jak statická elektøina vzniká, mùžeme už øíci, co proti tomu udìlat. Nejjednodušším opatøením je zvýšení vodivosti okolí, to znamená zvýšení relativní vlhkosti vzduchu. V tiskárnì by i z jiných dùvodù mìla být relativní vlhkost kolem 60%. Když se opìt rozpomeneme na trochu školní fyziky a diagram vodní páry, budeme vìdìt, že dokonce nìkdy staèí snížit teplotu v místnosti (vypnout topení). Jako pokus mùžeme prostì rozlít vodu po podlaze anebo zavìsit do prostoru mokré deky. Se zvýšením relativní vlhkosti ze 40 na 60% se sníží všechna elektrostatická napìtí až o dva øády. Dokonalejším zpùsobem je použití dobré klimatizace se zvlhèováním, popøípadì také s ionizací vzduchu. Pøesto se mohou vyskytnout pøípady, kdy toto jednoduché opatøení nebude staèit. Zejména pøi strojním nakládání plastových pøíøezù z palet, budou jednotlivé listy pøitahovat spoustu okolních neèistot. Nejprve uèiníme opatøení pro zlepšení technologické hygieny, palety vysáváme na bocích, oèistíme transportní vozíky a manipulaèní plochy a okolí. Pracovištì dùkladnì uklidíme a kovové pøedmìty zde necháme vzájemnì pospojovat spolu se strojem. Personál by nemìl používat boty a odìvy ze syntetických materiálù ani náèiní z plastù. Užiteèná je také podlaha z vodivého materiálu nebo antistatického linolea. Také použité materiály by mìly být kvalitní. Renomovaní výrobci barev a sítotiskových emulzí jako jsou firmy MARABU a KIWO o tomto problému vìdí a jejich receptury poèítají s maximální možnou vodivostí barev a dalších pøípravkù jako opatøení proti vzniku elektrostatických nábojù. Navíc se dodávají rùzná antistatická èinidla, kterými lze ošetøit okolní plochy a tampony nebo je lze ještì dále pøidávat do barev bìhem tisku, aniž by se jiné vlastnosti barev zmìnily. Barvy pro tamponový tisk se rovnìž vyrábìjí se zvýšenou vodivostí. Také materiál pro výrobu tamponù není obyèejný silikonový kauèuk, ale složitá receptura, která poèítá mimo jiné i s maximální možnou vodivostí. Pokud to všechno nestaèí, musíme sáhnout k neutralizaci nábojù. Neutralizátory elektrostatických nábojù Náboje na plochách a pøedmìtech lze dobøe neutralizovat støídavým nebo vhodnì orientovaným stejnosmìrným elektrickým polem. To se umìle vytvoøí tak, že k pøedmìtu nebo potiskovanému listu pøiložíme speciální elektrodu, napájenou vhodným zdrojem vysokého napìtí (asi 5 až 10 kv). Vlivem takto vytvoøeného pole se plochy i èástice na ní ulpìné krátkodobì vybijí a uvolní. Elektroda kolem sebe také vytvoøí ionizací vzduchu pásmo s dobrou vodivostí, tedy malým elektrostatickým polem (malým gradientem). Uvolnìné èástice ale musíme ihned odstranit, než se v pracovním cyklu dostanou do dalších polí, souèástí elektrody tedy bývá úèinné odsávání. Nejznámìjší a nejlepší jsou výrobky úzce specializované holandské firmy SIMCO, která se zabývá tìmito problémy už nìkolik desítek let. Elektrody mají nejrùznìjší tvary a uspoøádání, dodávají se ve formì lišt nebo i ruèních pistolí apod. S generátorem vysokého napìtí jsou spojeny speciálními hadicemi a kabely. Pokud máte potíže s elektrostatickými náboji, obra te se na nás. Promìøíme vaše pracovištì a navrhneme vám nejlepší øešení, jak se vlivu statické elektøiny zbavit. Ing. Stanislav Málek Také nemáte èím brousit tìrky? BST potøebujete brousit tìrky, ale nemáte takové nároky na kvalitu? Tak toto je øešení pro vás! SSG 1350 MCS - špièková poloautomatická bruska sítotiskových tìrek, nejlepší výrobek na souèasném trhu, dokonalá a provìøená konstrukce za pøijatelnou cenu! SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 4

5 Ovìøování kvality èárového kódu V souèasnosti se stále víc naše spoleènosti z oblasti polygrafického prùmyslu setkávají s problémem kvality tištìného èárového kódu pro zahranièní partnery. Chtìli bychom v tomto èlánku podat alespoò základní návod na øešení nìkterých problémù spojených s tiskem èárových kódù. Jako první je potøeba uvést, že èárové kódy se dìlí na nìkolik typù (napø. EAN, IATA2/5, Interleaved2/5, Code 39 a další), z nichž každý má jinou toleranci pøesnosti tisku a zobrazení. Zjednodušenì se dá øíct, že èím je vìtší informaèní hustota kódu tak tím je vìtší i požadavek na jeho tištìní a rozmìrovou pøesnost. Kódy se dále ještì dìlí na další kategorie dle velikosti tisku v rámci jednoho typu kódu. Jeden typ kódu mùže být vytištìn takhle i v 10 rùzných velikostech od nejmenší velikosti (High Density) až po nejvìtší (Low Density). Nároky na pøesnost tisku kódu se samozøejmì zvìtšují se zmenšováním jeho velikosti. Další dùležitou vlastností èárového kódu pro ètení je jeho kontrast anebo kombinace barev podkladu a kódu. Kontrast souvisí s tím, že pozadí musí co nejmíò pohlcovat svìtlo ètecího paprsku a kód naopak musí pohlcovat co nejvíc. Tohle se zabezpeèuje vhodnou barevnou kombinací podkladu a tištìného kódu vzhledem k použitému ètecímu paprsku (vlnová délka ètecího paprsku obvykle bývá kolem 660 nm ). Ostrost hran tištìného kódu je pro ètení rovnìž dùležitým atributem. Tato vlastnost souvisí samozøejmì už s technologií samotného tisku, kvalitou podkladu a dalšími okolnostmi. Pøi ètení èárových kódù jsou i další parametry, které mají vliv na jeho èitelnost a které A B C D F preferovaný pøípustný mezní nežádoucí nepøípustný Nejlepší kvalita Pøeèteno na jeden prùchod Pøeèteno ve vìtšinì pøípadù na jeden prùchod Nìkdy je potøeba více prùchodù pro pøeètení Nutno skoro vždy víc prùchodù pro pøeètení Mùže mít za následek ztrátu produktivity Nepøeètou nìkterá zaøízení Ztráta produktivity, možná ztráta dat Nemùže pøeèíst vìtšina zaøízení Ztráta produktivity i dat je potøeba kontrolovat pøi procesu tisku. Aby bylo možné efektivnì kontrolovat všechny požadované parametry èárových kódù a aby se mohli ujednotit všichni na jednotných stupních jejich kvality, tak existuje norma ANSI X3.182/ EN Tato norma pøesnì popisuje které parametry u èárových kódù se musí kontrolovat a z jejich celkového souhrnu potom vychází ohodnocení kvality samotného kódu. Stupnice, která se používá, zahrnuje písmena A,B,C,D a F. Èitelnost, kterou tato písmena popisují je vyjádøená v tabulce. Pokud je kontrola provedena zaøízením podporujícím tuto normu, tak není problém potom pøi jednání s odbìratelem prokázat, že pøípadné chyby pøi ètení kódu jsou zpùsobeny ètecím zaøízením a ne nekvalitním tiskem. Zaøízení pro kontrolu èárových kódù jsou schopna zatøídit èárový kód do jednotlivých skupin èitelnosti a souèasnì mùže oznámit zvukovým signálem, jestli je kód v kategorii, kterou si urèil zákazník anebo ne. Verifikátory se dají pøipojit k osobnímu poèítaèi, kde mùže probíhat pak celkové vyhodnocení všech kontrolovaných kódù. Verifikátory se dìlí podle možnosti kontrolovat rùzné typy kódù a taky podle toho, jestli jsou statické anebo ruèní. Samozøejmì existují i speciální zaøízení, která jsou schopna kontrolovat i filmové pøedlohy, pøipravené pro tisk. Tato vlastnost je dùležitá pro ovìøení jestli je možno z filmu tisknout èitelný kód, což mùže ušetøit pomìrnì velké náklady pøi tisku pøímo na rùzné výrobky. Samozøejmì, že problematika kontroly èárových kódù je mnohem širší a není možné podat hluboký rozbor této problematiky na jedné stranì. Úkolem tohoto èlánku je zorientovat ètenáøe v problematice. Pøípadné další dotazy k této problematice mùžete vznášet na vydavatele anebo na uvedený kontakt. Ing. Martin Podoba K-net technical international group s.r.o. 5

6 TFC - Sublimaèní barvy na textil Kromì barev ze sortimentu Marabu dodáváme plastisolové barvy americké firmy Rutland a nìkteré speciální barvy belgické znaèky UNICO. Mezi nejzajímavìjší artikl tohoto dodavatele patøí sublimaèní barvy pro transferní potisk textilu TFC a TFC AQ. Barvy TFC jsou øedidlové a barvy TFC AQ jsou øeditelné vodou. Sublimaèní barvy se tisknou na papír a poté se pøenáší na bílé nebo svìtlé textilní materiály v pøenosovém tepelném lisu. Pøi pøenosu pøecházejí barvy z papíru do vláken svìtlého textilního materiálu. Pøenos se obvykle provádí pøi teplotách 210 C po dobu asi 30 sekund. Doporuèená sítovina je obvykle , pro TFC AQ i Y TW a škrobový papír o hmotnosti gramù, pro TFC AQ 135 g i tìžší. Výsledek tisku i pøenosu závisí na správné volbì papíru. Výhody jsou zøejmé, tiskneme na rovné pøíøezy papíru, které je možné mít v zásobì a až podle potøeby jimi zušlech ovat textilní výrobky. Potisknutý výrobek má stejný omak jako výrobek bez tisku. Tisk, protože netvoøí vrstvu na povrchu, je stejnì pružný jako pùvodní textilní materiál. Lze dekorovat materiály z rùzných syntetických vláken. Jedinou nevýhodou je to, že obarvovat lze pouze bílá nebo svìtlá vlákna na tmavší odstíny. TFC Sublimaèní barvy jsou dodávány ve formì pigmentových past o vysoké koncentraci a transparentní báze a tím je tiskaøùm nabídnuto maximum možností s minimálním množstvím základních prostøedkù. Možné je ale také dodání hotových barev, to je zvláštì výhodné pøi tisku rastrových barev. Barvy TFC AQ, které se øedí vodou je možné s úspìchem použít v provozech, kde potiskované papíry jdou pøímo do teplovzdušné sušárny. Sušení barev øeditelných vodou na sušácích není pøíliš vhodné, dochází totiž k bobtnání papíru a mùže dojít i k jeho zvlnìní, které potom pùsobí problémy pøi pøenosu. A co øíkáte na naše ceny?! Transparentní báze Balení Cena BASE TFC litrù 8 594,80 Kè BASE TFC litrù 8 763,30 Kè BASE TFC litrù 1 752,70 Kè BASE TFC AQ litr 275,40 Kè BASE TFC AQ litr 342,80 Kè BASE TFC AQ litr 325,50 Kè Transparentní báze Balení Cena PIGMENT MODRA 1 1 kg 2 932,30 Kè PIGMENT MODRA 2 1 kg 2 682,90 Kè PIGMENT MODRA 3 1 kg 5 130,90 Kè PIGMENT MODRA 5 1 kg 3 636,30 Kè PIGMENT CERNA 1 1 kg 2 049,30 Kè PIGMENT CERNA 3 1 kg 2 592,40 Kè PIGMENT CERNA 5 1 kg 2 835,10 Kè PIGMENT MAGENTA 1 1 kg 6 149,70 Kè PIGMENT MAGENTA 3 1 kg 5 059,60 Kè PIGMENT ORANGE 1 (30 %) 1 kg 1 224,90 Kè PIGMENT CERVENA 1 1 kg 4 645,50 Kè PIGMENT CERVENA 3 1 kg 3 543,80 Kè PIGMENT TYRKYSOVA 1 1 kg 4 618,50 Kè PIGM ENT FLUO-YELLOW 1 kg 2 384,40 Kè PIGMENT FLUO-PINK 1 kg 5 529,50 Kè PIGMENT FLUO-GREEN 1 kg 2 584,70 Kè PIGM ENT VIOLET 1 kg 2 005,00 Kè PIGMENT ZLUTA 2 1 kg 3 038,30 Kè PIGMENT ZLUTA 3 1 kg 1 953,90 Kè Rastrové EURO odstíny Balení Cena TFC QUADRI BLACK 1 kg 851,30 Kè TFC QUADRI BLACK 5 kg 4 260,30 Kè TFC QUADRI BLUE 1 kg 801,20 Kè TFC QUADRI BLUE 5 kg 4 008,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 1 kg 730,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 5 kg 3 647,80 Kè TFC QUADRI YELLOW 1 kg 635,60 Kè TFC QUADRI YELLOW 5 kg 3 177,90 Kè Ke všem barvám TFC jsou k dispozici laky, øedidla, zpomalovaèe, zmìkèovaèe a další pomocné prostøedky. Pro míchání barevných odstínù existuje pomìrnì obsáhlý receptáø, ve kterém je uveden pomìr použitelných pigmentù, pojiv, øedidel a pøípadnì zpomalovaèù. Nìkteré pigmenty jsou použitelné universálnì, u nìkterých je však tøeba použít jiné pigmenty na materiály z polyesteru a jiné na materiály polyamidové. Alena Popelková SC-BRNO 6

7 Špièkové tìrkové materiály SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA serilor HR 3 tøívrstvý profil: prùøez: rozmìr: cena: 65 / 95 / 65 Shore PO (obdélník) mm 5, 90 Kè 13,60 Kè * pøíøezy lze objednat vlibovolných délkách od 1 do 300 cm Tìrkové materiály SERILOR francouzské firmy FIMOR se vyrábìjí z polyurethanových desek, které jsou speciálním zaøízením øezány na dodávané pruhy. Každá z vyrobených desek je podrobena zkoušce otìru a mìøení tvrdosti podle normy DIN. Každý uøíznutý pruh je poté kontrolován ruènì a opticky na prosvìtlovacím stole. Teprve zkontrolované pruhy jsou oznaèeny èíslem výrobní série. Od každé série je 5 let uchováván vzorek pro pøípadné reklamace. Touto pøísnou výstupní kontrolou je zaruèena stálost kvality a tím možnost zachování stejných parametrù pøi tisku. Pøestože tìrkové hmoty vypadají jako robustní materiály, jedná se o speciální chemické receptury, které pøedstavují optimální kompromis protichùdných vlastností, které tento materiál má. Abychom co nejdéle zachovali požadované optimální vlastnosti materiálu, je tøeba mu vìnovat urèitou péèi. Èasto je pro tìrkovou hmotu vìtší zátìží její èistìní než vlastní tisk. Pøi èistìní materiál nikdy nenamáèíme do èistících prostøedkù, vždy jej pouze oèistíme namoèeným hadøíkem nebo papírem. Vyhýbáme se použití èistièù, které obsahují nìkteré, pro polyurethan pøíliš agresivní chemikálie jako napøíklad: cyklohexanon, aceton, vinylpyrolidin, chlorované uhlovodíky a další. Tìrka by pøi èištìní nemìla být nikdy zahøátá (tìsnì po tisku nebo broušení), protože materiál je za tepla poréznìjší. Pøesto je potøeba tìrku oèistit vždy co nejdøíve po tisku. Dùležité je i správné skladování: Po použití uložíme tìrku v držáku hranou nahoru. Tìrky skladujeme v dobøe vìtrané místnosti, chránìné proti sluneènímu svìtlu, pøi stálé teplotì a vlhkosti (od 15 do 25 C). Tìrku je tøeba brousit, nejlépe v pravidelných intervalech a ne až v situaci, kdy jsou viditelné stopy v tisku. Broušení je možné doporuèit po nejménì tiscích, nejpozdìji po tiscích. Tìrku brousíme vždy v držáku, ve kterém tiskne. Brousíme pouze sucho tìrku, která nejménì 24 hodin netiskla. Pro hrubší orovnání je tøeba použít hrubší zrnitost brusného materiálu, pøíliš jemný brusný materiál vede k zahøívání a mazání tìrkové hmoty. Pøi broušení je tøeba postupovat støední rychlostí a bez vìtších tlakù, aby nedocházelo k ohøevu tìrkové hmoty. Po broušení by mìla tìrka alespoò 2 hodiny pomalu chladnout. Firma FIMOR jako jeden z nejvìtších svìtových dodavatelù tìrkových materiálù pro sítotisk investuje nemalé èástky do dalšího vývoje tìchto materiálù. Výsledkem tohoto snažení jsou dvì novinky z poslední doby a to: SERILOR HR 1 a HR 3 a SERILOR COMBI. SERILOR kvality HR je nový typ polyurethanu s vyšší odolností proti øedidlùm, významnì vyšší odolností proti odìru a dvojnásobnou délkou skladovatelnosti. SERILOR COMBI pøedstavuje zcela revoluèní typ konstrukce tìrkového materiálu, kdy je do kvalitní polyurethanové hmoty SERILOR vložena kovová konstrukce ve tvaru dvou høebenù, která brání prohýbání tìrkové hmoty pøi tisku, pøi zachování potøebné pružnosti. Pøedností je nejen zachování konstantního úhlu sklonu tìrky, ale i odvádìní elektrostatických nábojù, které vznikají tøením polyurethanu po sítovinì, do kovového držáku tìrky. Alena Popelková, SC Brno Objednejte ještì dnes - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 7

8 Co to je, když se øekne... Souèinitel Rz?? Tak jak stoupají nároky na kvalitu sítotisku, objevují se nové pojmy a nová hodnocení, bez kterých se dnes tiskaøi neobejdou. Dávno pryè jsou poklidné doby, kdy sítotisk, témìø umìlecké øemeslo, ovládalo pár talentovaných jednotlivcù. Dnes se klade dùraz na produktivitu práce, její zvýšení si vynucuje znaèný stupeò standardizace pracovních postupù a ta zase mìøení a hodnocení. Souèinitel Rz (nebo také faktor Rz) je èíslo, kterým se vyjadøuje nerovnost povrchu v mikrometrech (µm). Nerovnost povrchu se stejným zpùsobem mìøí už po mnoho let ve strojírenství, ale v sítotisku se stala dùležitou teprve nedávno. Nerovnost povrchu se mìøí podle rùzných norem, ale vždy tak, že miniaturní safírový hrot o definovaném tvaru se pohybuje po povrchu po urèité dráze (obvykle 5 mm) a vhodným zpùsobem se snímá jeho poloha (je to funkènì podobné jehle na gramofonové desce). Svislý pohyb hrotu se integruje a vypoèítá se støední hloubka nerovnosti povrchu v mikrometrech, což je souèinitel Rz. Také je možné zjistit maxima a minima. Souèinitel Rz je dùležitý údaj o kvalitì šablony z tiskové strany. Má-li šablona kreslit ostøe konturu bez zoubkování, a zvláštì na nesavých podkladech, mìla by mít Rz alespoò srovnatelné se souèinitelem Rz toho podkladu. Tak napøíklad minerální i organické sklo mívá Rz mezi 1-3 µm, samolepící fólie kolem 6. S kapilárním filmem se bìžnì dosáhne Rz kolem 8-10, s dobrou emulzí s velkým obsahem sušiny snadno ménì než 5, podle druhu sítoviny, a pøitom výška kanálku bude nižší - barva bude ménì zasychat v sítu. K mìøení se používá nejèastìji kapesní digitální mìøiè SURTRONIC 10. Položí se prostì na šablonu z tiskové strany a odstartuje se pohyb hrotu. Po jeho zastavení mikroprocesor vypoète hodnotu Rz a zobrazí na displeji. Na zpùsob kladení mìøièe existují dva názory, ale žádná norma (pro sítotisk). Jestliže mìøiè položíme diagonálnì k vláknùm sítoviny, namìøíme vìtší Rz, tedy pesimistický výsledek, ale ten pøíliš nevypovídá o sklonu šablony k zoubkování. Pokud bude dráha hrotu rovnobìžná s vlákny sítoviny, je takto získaný údaj lepším mìøítkem pro oèekávanou zoubkovitost. Mìøení pak ale musíme provést nejménì dvakrát, jednou po útku a jednou po osnovì. Jan Popelka, SC Brno Skoncujte s duchy PREGAN UNI-GEL Vodou emulgovatelný èisticí gel na bázi biologicky odbouratelných øedidel PREGAN UNI-GEL je vodou emulgovatelný èisticí gel na øedidlové bázi pro pøímé použití. Používá se k odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením a po odvrstvení a pøedevším tehdy je-li na tìžko odstranitelné zbytky barev potøeba delší doba pùsobení. PREGAN UNI-GEL neobsahuje alifatické a aromatické uhlovodíky. Zbytky øedidel mohou být odstranìny v adaptovaných biologických èistièkách odpadních vod. PREGAN UNI-GEL obsahuje velmi slabì páchnoucí, vysoce aktivní smìs øedidel, která je emulgovatelná vodou a extrémnì pomalu se odpaøuje. Rozpustí nebo emulguje všechny v souèasné dobì používané èerstvé i zaschlé sítotiskové pasty, dokonce i dvousložkové barvy nabotnají a je možné je èasto poté odstranit mechanicky (kartáèem nebo vysokotlakým èistièem). Pastovitì tixotropní konsistence umožòuje nanést PREGAN UNI-GEL i na svisle stojící šablony a v této poloze je ponechat delší dobu (asi 12 hodin), aniž by se snižovala rozpouštìcí úèinnost. PREGAN UNI-GEL nemá leptací úèinky a lze jej použít na všechny druhy sítovin. K odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením rozetøeme PREGAN UNI-GEL kartáèem nebo tìrkou na sítotiskovou šablonu a necháme podle typu sítotiskové pasty pùsobit delší nebo kratší dobu. Poté dùkladnì opláchneme vodou. Vyskytují-li se po odvrstvení na sítì ještì zbytky barev nebo kopírovacích vrstev, kartáèujeme tkaninu nasáklou prostøedkem PREGAN UNI-GEL po nìkolika minutách znovu tak dlouho, až se neèistoty rozpustí nebo emulgují. Pøi velmi tvrdošíjných neèistotách je možné nechat PREGAN UNI-GEL pùsobit nìkolik hodin, aniž by docházelo k opìtovnému zaschnutí zbytkù. Alena Popelková - podle materiálù Kissel & Wolf GmbH 8

9 Dekorace autoplachet Dekorace autoplachet je oborem, který se neustále rozvíjí a vyvíjí. Rozvíjí se tím, že stále více dopravcù pokrývá èást svých nákladù ziskem z reklamy pro firmy, pro které dopravuje zboží anebo zcela cizí subjekty, které mají zájem, aby jejich logo brázdilo silnice a dálnice. Vývoj dekorace plachet je také zøejmý - stále více zadavatelù požaduje namísto jednoduchých popisù a znakù složitìjší a nároènìjší obrazce vyvedené v barvách. Možnosti dekorování plachet jsou opravdu rùzné. Na plachty je možné nanášet speciální fólie urèené k tomuto úèelu, které je možné buï pouze vyøezat plotrem nebo potisknout anebo použít obì metody. Dále je možné plachty dekorovat pøímým tiskem sítotiskem nebo nanášením sítotiskových barev pøes masky z fólie buï váleèkem nebo i støíkací pistolí. Ménì rozšíøený je potisk plotrem a aplikace obtiskù. Vìtšina autoplachet se vyrábí z mìkèeného PVC. Tento materiál obsahuje pomìrnì vysoké procento zmìkèovadel, která nejsou v materiálu zcela vázána a za urèitých okolností z nìj unikají. Vrstva zmìkèovadel na plachtì mùže být dùvodem špatné pøídržnosti barvy. Proto je nutné plachty pøed dekorováním oèistit - nejlépe alkoholem nebo speciálním èistièem (PLR ze sortimentu MARABU). Po nanesení barev je nutné, aby se z barev odpaøilo veškeré øedidlo - toho se nejlépe docílí v klimatizované hale. Zbytky øedidel v barvì mohou totiž zpùsobit následné slepení plachet k sobì. Vzhledem k tomu, že PVC je materiál pomìrnì znaènì citlivý na teplo, je dobré pokud nemusí být vystavováno teplotám nad C. Pokud mají být plachty po zaschnutí stohovány, je vhodné prokládat jednotlivé vrstvy hedvábným nebo silikonovým papírem, pøípadnì prosypávat speciálním pudrem (ABP ze sortimentu Marabu). Aby byla zachována pružnost a ohebnost pùvodního materiálu je tøeba pro dekorování použít rovnìž barvy vysoce elastické. Nelze použít barvy vysoce lesklé, protože obvykle bývá vysoce lesklá barva pøíliš tvrdá a na plachtì by se pøi pohybu lámala. Pro tisk, nanášení váleèkem nebo støíkáním, lze ze sortimentu MARABU použít tøi typy barev MARAGLOSS GO - pololesklá barva na mìkèené PVC, MARAPLAST D - matná barva na PVC a MARAPLAN PL - speciální barva na plachty. Barvy MARAGLOSS GO a MARAPLAST D je možné vzájemnì míchat a lze je použít i pro jiné sítotiskové práce. Barva MARAPLAN je již naøedìná pro nanášení váleèkem, støíkáním nebo nanášením štìtcem, pro sítotisk mùže být pøípadnì pøíliš øídká a je lépe použít barvu MARAGLOSS GO nebo MARAPLAST D. Všechny uvedené typy barev máme stále skladem. Také hledáte dodavatele plastisolových barev, který vám je dodá v menším balení jako galon? Zavolejte SERVIS CENTRUM tel/fax: 05 / Základní øada Balení Cena VIOLET 1 kg 645,10 Kè YELLOW 1 kg 777,00 Kè MARINE 1 kg 425,00 Kè RED 1 kg 599,00 Kè S CARLET 1 kg 743,70 Kè BLUE #1 1 kg 440,30 Kè BLUE #2 1 kg 433,90 Kè GREEN 1 kg 517,80 Kè FLUO-BLUE 1 kg 684,20 Kè FLUO-GREEN 1 kg 693,80 Kè FLUO-LEMON 1 kg 704,00 Kè FLUO-MAGENTA 1 kg 714,20 Kè FLUO-ORANGE 1 kg 714,20 Kè FLUO-PINK 1 kg 704,00 Kè FLUO-RED 1 kg 704,00 Kè FLUO-VIOLET 1 kg 704,00 Kè FLUO-YELLOW 1 kg 714,20 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè BAS E TRANS PARENT 1 kg 341,80 Kè Bílá & èerná Balení Cena BRIGHT WHITE 1 kg 463,40 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè NYLON MESH BLACK 1 kg 389,80 Kè NYLON MESH WHITE 1 kg 458,90 Kè SPAND-E-SOL BLACK 1 kg 686,70 Kè SPAND-E-SOL WHITE 1 kg 721,90 Kè Rastrová øada Balení Cena PROCESS BASE 1 kg 416,60 Kè PROCESS CYAN 1 kg 522,90 Kè TS PROCES S CYAN 1 kg 568,30 Kè PROCESS MAGENTA 1 kg 757,80 Kè TS PROCESS MAGENTA 1 kg 1 123,80 Kè PROCES S YELLOW 1 kg 568,30 Kè TS PROCES S YELLOW 1 kg 855,70 Kè PROCESS BLACK 1 kg 423,70 Kè PROCESS WHITE 1 kg 382,10 Kè 9

10 Inzerce Prodám strojní øezaèku ADAST MAXIMA 58 T - øezná délka 580 mm - výška stohu 85 mm - délka stolu 650 mm - váha cca 250 kg Pøíslušenství - 2 ks náhradní nože - návod k použití Stroj je plnì funkèní, ihned k dispozici. Cena za celek ,- Kè v pøípadì rychlého jednání sleva. Dvoubarevný tamponový stroj KOBO MP vèetnì kompletního pøíslušenství (sadu barevníkù, tamponù a kompresor ABAC) - vše je zánovní a plnì funkèní. Cena dohodou - spìchá! V pøípadì zájmu volejte na tel: , nebo pište na Funkèní sítotiskový poloautomat G RFT tisková plocha 520 x 400 mm cena: ,- Kè + DPH Kontakt: tel/fax 067 / Kontakt: Ing.Kupec, K+L spol. s r.o. Bratislavská 14, Brno, tel , starší 6 pozicový karusel pro potisk textilu - PRINTEX (AEROTERM) vynikající stav, stáøí 1 rok, cena dohodou volejte: 05/ SERVIS CENTRUM Vzhledem k velkému zájmu o starší stroje znaèky SVECIA, vám již tradiènì pøinášíme aktuální nabídku tìchto zaøízení. V pøípadì zájmu o nabízená zaøízení nás kontaktujte na tel/fax: 05/ , stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA MATIC SM Sítotiskový poloautomat SVECIA SEMIMATIC SSM 3/4 automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 765 x 1070 mm rok výroby: 1985 volejte 05/ , nakladaè HTB Tiskový formát 550 x 750 mm Rok výroby Zaøízení je ve špièkovém technickém i optickém stavu. Stroj byl velmi málo používán a je schopen okamžitého provozu. - Záruka 1/2 roku Cena: ,- Kè + DPH stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA PRINTMASTER SPM Plnì automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 880 x 1250 mm rok výroby: 1986 volejte 05/ ,

11 Kupujete plastový mycí box? grafické zpracování digitální technická fotografie grafické návrhy scan (rotaèní i plochý) barevná retuš fotomontáže elektronická sazba zlom textù litografie osvit do formátu A2+ chemický nátisk Zeptejte se u nás, dodáme vám za stejnou cenu nerezový! Zavolejte nám - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO komplexní pøedtisková pøíprava tisk prospektù, publikací, kalendáøù, plakátù, tiskopisù, etiket, vizitek a jiných materiálù tisk barevný ofsetový tisk do formátu A2+ falcování, výsek, èíslování vazby V1, V2, V3, høebenová další knihaøské zpracování další služby web design záloha dat na CD-ROM prodej techniky a software pro DTP ARTRON DESIGN s.r.o. Vackova 39, BRNO tel./fax: 05/ ARTRON s.r.o. Rùžové námìstí BOSKOVICE tel.: 0501/ fax: 0501/

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù,

Více