Na aktuální téma - aneb globalizace,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na aktuální téma - aneb globalizace,"

Transkript

1 Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald s a ne Pizza Hut nebo KFC, proè Shell a ne ESSO a kolik lidí i z tìch protestujících je informováno o funkci Svìtové banky? Možná, že jen pár vyvolených v èele protestujících davù ví, za koho vlastnì hraje. Nebo existuje jiná možnost, totiž vliv médií. Ne nadarmo jsou média nazývána další velmocí. Ani orgány této velmoci si nemùžeme jako obèané volit. Ano, mùžeme noviny nekoupit, televizi vypnout... Co nám brání položit nadnárodní koncerny tím, že jejich výrobky nebudeme kupovat? Naši dodavatelé - KISSEL + WOLF i MARABU jsou støední rodinné podniky. Vìtšina ostatních výrobcù sítotiskových barev a pøípravkù patøí do nadnárodních naftaøských spoleèností (ESSO, BP..). Co Vám nabízíme? Statická elektøina a co s ní odborné Potisk autoplachet technologie Ovìøování kvality èárového kódu novinky Míchání barev trochu jinak Plastisolové barvy v 1 kg balení co to je, když... R z? výprodeje FIMOR inzerce Ale teï promiòte, musíme bìžet a pøipravit se na nával koupìchtivých zákazníkù z øad odpùrcù globalizace. Redakce SC-NEWS ROÈNÍK 4 ÈERVENEC / SRPEN / ZÁØÍ 2000 ÈÍSLO

2 Jak mícháme barvy, aneb další novinky u nás. starého odstínu a odstínu nového, toho kterého chceme dosáhnout. Vìtšinou je možno pøepracovat svìtlejší odstín na tmavší, i když nìkdy není možné pøedìlat odstín vùbec kvùli nìkolikanásobnému množství pøidané barvy do pùvodního odstínu, tzn. že bychom tøeba z jednoho kilogramu barvy dostali kilogramù deset. Nátisky se pro urèitý typ barvy s ohledem na její využití musí tisknout pøes sítovinu odpovídající žádané tlouš ce barvové vrstvy, dosažené tou kterou technologií. Napø. pro barvu MARABU Tampastar musíme použít tak hustou sítovinu, abychom po odpaøení øedidel a rozpustidel dostali nános barvy, odpovídající standardní tlouš ce vrstvy barvy pøi tisku na tamponovém stroji. Pokud byste se tedy setkali v budoucnu s jakýmikoliv problémy s namícháním odstínu barvy, obra te se na nás. Rádi vám poradíme anebo jakýkoliv odstín zmìøíme a namícháme. Jiøí Šebela, SC Brno Stalo se Vám už, že jste potøebovali namíchat pøesný odstín barvy podle nìkterého standardního vzorníku anebo podle vzorku, který Vám dodal zákazník a nepodaøilo se Vám to? Je tu snadné a rychlé øešení. Naše firma se zabývá kolorimetrií již nìjaký ten pátek. Už pøed dvìma lety jsme zakoupili od firmy Kollmorgen Instruments (nyní GretagMacbeth) pøesný spektrální kolorimetr, který používáme k mìøení vzorkù barev. Doposud bylo toto mìøení a následné míchání omezeno databází receptur odstínù barev, které nám dodala firma MARABU a na které jsme byli v tomto smìru závislí. To se ovšem letos zmìnilo, když jsme zakoupili nový, velmi rozsáhlý a moderní kolorimetrický program ColorECSpert od firmy European color software, který je speciálnì urèen k vytváøení databází receptur, spolu s možností následného mìøení vzorkù a individuálního recepturování. U databází nìkterých typù barev už dnes máme kompletní databáze, na jiných intenzívnì pracujeme. Proto jsme schopni namíchat odstíny barev podle vámi dodaných vzorkù a to i u tìch druhù barev, kde nám od firmy MARABU ještì nejsou k dispozici. Soubor receptur vždy vytváøíme pro urèitý druh barvy. A se jedná o barvu na plasty, papír, kov, textil, døevo nebo jiný materiál, je nutné si vytvoøit databázi, která má pro tu èi onu barvu specifické prvky. Základní databázi tvoøí 176 tištìných vzorkù ze 17 základních odstínù, monochromatických pigmentù. Z každého pigmentu se vytvoøí logaritmicky odstupòovaná øada jedenácti míchaných vzorkù, kde se podle této øady míchá pigment s bílou a èernou barvou v daných pomìrech. Tento zpùsob zesvìtlování a ztmavování základního pigmentu slouží k úplnému pokrytí barevného prostoru každého pigmentu. Po vytvoøení takové databáze lze zmìøit vzorek barvy natisknutý na jakémkoli podkladu. Samozøejmì vycházíme z toho, že si mùžeme pøedmìøit také podkladovou plochu, což je otázka nìkolika málo vteøin. Poté s tím program poèítá a upraví recepturu tak, aby po nanesení na takový podklad, zejména ménì krycí barvy, odpovídal odstín pøedloze. U velmi lazurních barev není vždy možné dodržet odstín pokud se má barva tisknout na tmavý podklad a musí se použít odstín krycí, ale ani to nìkdy nezabrání k prosvítání tmavého podkladu. Po ukonèení promìøování dostaneme vìtšinou více jak jednu recepturu, takže i u takového složitého technického procesu má svou váhu lidský faktor, který nakonec rozhodne pomocí více hledisek o použití té nejvhodnìjší. V tomto programu se také dají provádìt i korektury již døíve namíchaných odstínù. Dochází k porovnání 2

3 Statická elektøina - co s tím? Výskyt statické elektøiny komplikuje život pracovníkùm mnoha oborù, od chirurgù pøes chemiky a textiláky až po tiskaøe, ty sítotiskové nevyjímaje. Kde se vlastnì bere? Odborníci mi laskavì prominou, když se v zájmu širší srozumitelnosti dopustím mnoha zjednodušení a všichni se pokusíme vzpomenout si na hodiny fyziky asi tak v osmé tøídì, kde nám øekli, že tøeme-li ebonitovou tyè lišèím ohonem... Co to je a jak vzniká statická elektøina Statická elektøina je opravdu statická, nikam se narozdíl od elektrických vedení nepohybuje, pokud nedojde k výboji (pøeskoku) nebo pøeskupení nabitých pøedmìtù. Je to proto, že elektrický náboj mají v tomto pøípadì vždy jen nevodivé materiály, odbornì nazývané dielektrika. Elektrické náboje na nich vznikají mechanickým tøením nebo deformací, a protože dielektrika jsou velmi dobrými izolátory a nevedou proud, tak napìtí neboli náboj na nich zùstává. Elektrické náboje se chovají podobnì jako magnety. Pøiložením jednoho nabitého pøedmìtu k jinému se vyvolá náboj opaèné polarity a mezi tìmito pøedmìty vznikne elektrostatické pole. Pøedmìty s opaènými polaritami se pøitahují, s polaritou stejnou se odpuzují. Elektrický náboj po ukonèení mechanického vlivu, který jej zpùsobil, pomalu klesá podle toho, jak dobrým izolantem je onen materiál (podle jeho vodivosti a tzv. dielektrické konstanty ε). Po jisté dobì náboj témìø zmizí. Obnoví se ale okamžitì, jakmile se obnoví mechanická nebo elektrická iniciace. Elektrické pole v prostoru je možné stejnì jako náboje pøedmìtù a ploch mìøit pøístrojem, zvaným elektrometr. Prostorové pole se urèuje pomocí tzv. napì ového gradientu v kv/m, mùže se zobrazovat pomocí rùzných metod, napø. prostorovými køivkami. Dielektrika se dìlí na polární a unipolární. Polární dielektrika se nabíjejí vždy na urèitou polaritu, napøíklad akrylové sklo kladnì, PVC zápornì, minerální sklo kladnì èi onen ebonit (tvrzený pøírodní kauèuk) nebo také polyuretanový elastomer - tìrková hmota zápornì. Zápornì se také nabíjejí polyesterové sítoviny. Unipolární hmoty se mohou nabíjet na kteroukoliv z polarit. Patøí k nim hlavnì polypropylen a polyetylen. Unipolární polyolefiny a polyestery mohou vytvoøit tzv. elektrety. To se stane, když horká hmota (pùvodnì karnaubský vosk) chladne v elektrostatickém poli. Pak si urèitou èást náboje ponechá natrvalo i po vychladnutí. Elektrické pole je vytvoøeno pøevážnì ve vzduchu. Gradient pole tedy bude závislý na momentální vodivosti vzduchu a ta zase na obsahu vodních par (vlhkosti) ve vzduchu. Èím vìtší bude vlhkost, tím vìtší bude vodivost a tím menší bude gradient pole a tím rychleji se také budou plochy a pøedmìty zbavovat nábojù (vybíjet). Jak je to v tiskárnì sítotisku nebo u tamponového stroje V tiskárnì zpracováváme spoustu materiálù, které jsou z elektrického hlediska velmi dobrými izolanty - dielektriky. Jsou to prakticky všechny plastické hmoty, fólie, desky, dále sítoviny i ovrstvení na nich, dobrými dielektriky jsou také obvykle i barvy a øedidla, mycí prostøedky, kartáèe, tìrkový materiál a mnoho dalších vìcí. To pùsobí znaèné a dobøe známé potíže. Zpracovávané materiály se rùznì slepují, barva se na nì pøitahuje pøíliš rychle a rozstøikuje se, nebo naopak na povrch nechce, odpuzuje se a v tenounkých vláscích poletuje ve vzduchu kolem UV sušárna ULTRATERM (výroba AEROTERM) prodáme starší UV sušárnu, šíøe pásu 400 mm, velmi málo používaná - výborný stav cena dohodou!!! Kontakt: tel: 0602 / tiskové formy. Na potiskovaný materiál naskáèou nejrùznìjší neèistoty s opaènou polaritou, které pak zpùsobí vady tisku nebo dokonce prodìravìní šablony. Tampony svojí opakovanou deformací generují tolik statické elektøiny, že mùže dokonce dojít k pøeskokùm - výbojùm. Náboje v tiskárnì mohou dosahovat napìtí desítek až stovek kilovolt, nelekejme se však, vybíjecí proudy jsou velmi malé a èlovìku neublíží. To napøíklad v gumárnách pøi hnìtení kauèukových smìsí už vznikají náboje tak velké, že èlovìku ublížit mohou. Jak náboje zjistíme Náboje i jejich velikost se mìøí obtížnì. Jakmile se totiž k nabitému pøedmìtu pøiblížíme, deformujeme všechna prostorová pole a náboje se zmìní. Velmi jednoduchou pomùckou, kterou výskyt náboje zjistíme, je delší tenká tyèka z dobrého izolantu nebo skla, na jejíž konec nalepíme dva jemné lístky papíru nebo fólie velikosti jízdenky. Podle pohybu tìchto lístkù nebo snahy se rozestoupit usuzujeme na velikost náboje a pøí- 3

4 tomnost polí. Lepší pomùckou je elektrometr. Moderní digitální pøístroj SIMCO FMX-002 má kapesní formát a pracuje s tzv. rotaèní sondou. Mìøí buï velikost náboje ploch až do 80 kv anebo s pomocnou sondou také prostorová elektrostatická nebo iontová pole. Co proti tomu dìlat Když jsme poznali, jak statická elektøina vzniká, mùžeme už øíci, co proti tomu udìlat. Nejjednodušším opatøením je zvýšení vodivosti okolí, to znamená zvýšení relativní vlhkosti vzduchu. V tiskárnì by i z jiných dùvodù mìla být relativní vlhkost kolem 60%. Když se opìt rozpomeneme na trochu školní fyziky a diagram vodní páry, budeme vìdìt, že dokonce nìkdy staèí snížit teplotu v místnosti (vypnout topení). Jako pokus mùžeme prostì rozlít vodu po podlaze anebo zavìsit do prostoru mokré deky. Se zvýšením relativní vlhkosti ze 40 na 60% se sníží všechna elektrostatická napìtí až o dva øády. Dokonalejším zpùsobem je použití dobré klimatizace se zvlhèováním, popøípadì také s ionizací vzduchu. Pøesto se mohou vyskytnout pøípady, kdy toto jednoduché opatøení nebude staèit. Zejména pøi strojním nakládání plastových pøíøezù z palet, budou jednotlivé listy pøitahovat spoustu okolních neèistot. Nejprve uèiníme opatøení pro zlepšení technologické hygieny, palety vysáváme na bocích, oèistíme transportní vozíky a manipulaèní plochy a okolí. Pracovištì dùkladnì uklidíme a kovové pøedmìty zde necháme vzájemnì pospojovat spolu se strojem. Personál by nemìl používat boty a odìvy ze syntetických materiálù ani náèiní z plastù. Užiteèná je také podlaha z vodivého materiálu nebo antistatického linolea. Také použité materiály by mìly být kvalitní. Renomovaní výrobci barev a sítotiskových emulzí jako jsou firmy MARABU a KIWO o tomto problému vìdí a jejich receptury poèítají s maximální možnou vodivostí barev a dalších pøípravkù jako opatøení proti vzniku elektrostatických nábojù. Navíc se dodávají rùzná antistatická èinidla, kterými lze ošetøit okolní plochy a tampony nebo je lze ještì dále pøidávat do barev bìhem tisku, aniž by se jiné vlastnosti barev zmìnily. Barvy pro tamponový tisk se rovnìž vyrábìjí se zvýšenou vodivostí. Také materiál pro výrobu tamponù není obyèejný silikonový kauèuk, ale složitá receptura, která poèítá mimo jiné i s maximální možnou vodivostí. Pokud to všechno nestaèí, musíme sáhnout k neutralizaci nábojù. Neutralizátory elektrostatických nábojù Náboje na plochách a pøedmìtech lze dobøe neutralizovat støídavým nebo vhodnì orientovaným stejnosmìrným elektrickým polem. To se umìle vytvoøí tak, že k pøedmìtu nebo potiskovanému listu pøiložíme speciální elektrodu, napájenou vhodným zdrojem vysokého napìtí (asi 5 až 10 kv). Vlivem takto vytvoøeného pole se plochy i èástice na ní ulpìné krátkodobì vybijí a uvolní. Elektroda kolem sebe také vytvoøí ionizací vzduchu pásmo s dobrou vodivostí, tedy malým elektrostatickým polem (malým gradientem). Uvolnìné èástice ale musíme ihned odstranit, než se v pracovním cyklu dostanou do dalších polí, souèástí elektrody tedy bývá úèinné odsávání. Nejznámìjší a nejlepší jsou výrobky úzce specializované holandské firmy SIMCO, která se zabývá tìmito problémy už nìkolik desítek let. Elektrody mají nejrùznìjší tvary a uspoøádání, dodávají se ve formì lišt nebo i ruèních pistolí apod. S generátorem vysokého napìtí jsou spojeny speciálními hadicemi a kabely. Pokud máte potíže s elektrostatickými náboji, obra te se na nás. Promìøíme vaše pracovištì a navrhneme vám nejlepší øešení, jak se vlivu statické elektøiny zbavit. Ing. Stanislav Málek Také nemáte èím brousit tìrky? BST potøebujete brousit tìrky, ale nemáte takové nároky na kvalitu? Tak toto je øešení pro vás! SSG 1350 MCS - špièková poloautomatická bruska sítotiskových tìrek, nejlepší výrobek na souèasném trhu, dokonalá a provìøená konstrukce za pøijatelnou cenu! SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 4

5 Ovìøování kvality èárového kódu V souèasnosti se stále víc naše spoleènosti z oblasti polygrafického prùmyslu setkávají s problémem kvality tištìného èárového kódu pro zahranièní partnery. Chtìli bychom v tomto èlánku podat alespoò základní návod na øešení nìkterých problémù spojených s tiskem èárových kódù. Jako první je potøeba uvést, že èárové kódy se dìlí na nìkolik typù (napø. EAN, IATA2/5, Interleaved2/5, Code 39 a další), z nichž každý má jinou toleranci pøesnosti tisku a zobrazení. Zjednodušenì se dá øíct, že èím je vìtší informaèní hustota kódu tak tím je vìtší i požadavek na jeho tištìní a rozmìrovou pøesnost. Kódy se dále ještì dìlí na další kategorie dle velikosti tisku v rámci jednoho typu kódu. Jeden typ kódu mùže být vytištìn takhle i v 10 rùzných velikostech od nejmenší velikosti (High Density) až po nejvìtší (Low Density). Nároky na pøesnost tisku kódu se samozøejmì zvìtšují se zmenšováním jeho velikosti. Další dùležitou vlastností èárového kódu pro ètení je jeho kontrast anebo kombinace barev podkladu a kódu. Kontrast souvisí s tím, že pozadí musí co nejmíò pohlcovat svìtlo ètecího paprsku a kód naopak musí pohlcovat co nejvíc. Tohle se zabezpeèuje vhodnou barevnou kombinací podkladu a tištìného kódu vzhledem k použitému ètecímu paprsku (vlnová délka ètecího paprsku obvykle bývá kolem 660 nm ). Ostrost hran tištìného kódu je pro ètení rovnìž dùležitým atributem. Tato vlastnost souvisí samozøejmì už s technologií samotného tisku, kvalitou podkladu a dalšími okolnostmi. Pøi ètení èárových kódù jsou i další parametry, které mají vliv na jeho èitelnost a které A B C D F preferovaný pøípustný mezní nežádoucí nepøípustný Nejlepší kvalita Pøeèteno na jeden prùchod Pøeèteno ve vìtšinì pøípadù na jeden prùchod Nìkdy je potøeba více prùchodù pro pøeètení Nutno skoro vždy víc prùchodù pro pøeètení Mùže mít za následek ztrátu produktivity Nepøeètou nìkterá zaøízení Ztráta produktivity, možná ztráta dat Nemùže pøeèíst vìtšina zaøízení Ztráta produktivity i dat je potøeba kontrolovat pøi procesu tisku. Aby bylo možné efektivnì kontrolovat všechny požadované parametry èárových kódù a aby se mohli ujednotit všichni na jednotných stupních jejich kvality, tak existuje norma ANSI X3.182/ EN Tato norma pøesnì popisuje které parametry u èárových kódù se musí kontrolovat a z jejich celkového souhrnu potom vychází ohodnocení kvality samotného kódu. Stupnice, která se používá, zahrnuje písmena A,B,C,D a F. Èitelnost, kterou tato písmena popisují je vyjádøená v tabulce. Pokud je kontrola provedena zaøízením podporujícím tuto normu, tak není problém potom pøi jednání s odbìratelem prokázat, že pøípadné chyby pøi ètení kódu jsou zpùsobeny ètecím zaøízením a ne nekvalitním tiskem. Zaøízení pro kontrolu èárových kódù jsou schopna zatøídit èárový kód do jednotlivých skupin èitelnosti a souèasnì mùže oznámit zvukovým signálem, jestli je kód v kategorii, kterou si urèil zákazník anebo ne. Verifikátory se dají pøipojit k osobnímu poèítaèi, kde mùže probíhat pak celkové vyhodnocení všech kontrolovaných kódù. Verifikátory se dìlí podle možnosti kontrolovat rùzné typy kódù a taky podle toho, jestli jsou statické anebo ruèní. Samozøejmì existují i speciální zaøízení, která jsou schopna kontrolovat i filmové pøedlohy, pøipravené pro tisk. Tato vlastnost je dùležitá pro ovìøení jestli je možno z filmu tisknout èitelný kód, což mùže ušetøit pomìrnì velké náklady pøi tisku pøímo na rùzné výrobky. Samozøejmì, že problematika kontroly èárových kódù je mnohem širší a není možné podat hluboký rozbor této problematiky na jedné stranì. Úkolem tohoto èlánku je zorientovat ètenáøe v problematice. Pøípadné další dotazy k této problematice mùžete vznášet na vydavatele anebo na uvedený kontakt. Ing. Martin Podoba K-net technical international group s.r.o. 5

6 TFC - Sublimaèní barvy na textil Kromì barev ze sortimentu Marabu dodáváme plastisolové barvy americké firmy Rutland a nìkteré speciální barvy belgické znaèky UNICO. Mezi nejzajímavìjší artikl tohoto dodavatele patøí sublimaèní barvy pro transferní potisk textilu TFC a TFC AQ. Barvy TFC jsou øedidlové a barvy TFC AQ jsou øeditelné vodou. Sublimaèní barvy se tisknou na papír a poté se pøenáší na bílé nebo svìtlé textilní materiály v pøenosovém tepelném lisu. Pøi pøenosu pøecházejí barvy z papíru do vláken svìtlého textilního materiálu. Pøenos se obvykle provádí pøi teplotách 210 C po dobu asi 30 sekund. Doporuèená sítovina je obvykle , pro TFC AQ i Y TW a škrobový papír o hmotnosti gramù, pro TFC AQ 135 g i tìžší. Výsledek tisku i pøenosu závisí na správné volbì papíru. Výhody jsou zøejmé, tiskneme na rovné pøíøezy papíru, které je možné mít v zásobì a až podle potøeby jimi zušlech ovat textilní výrobky. Potisknutý výrobek má stejný omak jako výrobek bez tisku. Tisk, protože netvoøí vrstvu na povrchu, je stejnì pružný jako pùvodní textilní materiál. Lze dekorovat materiály z rùzných syntetických vláken. Jedinou nevýhodou je to, že obarvovat lze pouze bílá nebo svìtlá vlákna na tmavší odstíny. TFC Sublimaèní barvy jsou dodávány ve formì pigmentových past o vysoké koncentraci a transparentní báze a tím je tiskaøùm nabídnuto maximum možností s minimálním množstvím základních prostøedkù. Možné je ale také dodání hotových barev, to je zvláštì výhodné pøi tisku rastrových barev. Barvy TFC AQ, které se øedí vodou je možné s úspìchem použít v provozech, kde potiskované papíry jdou pøímo do teplovzdušné sušárny. Sušení barev øeditelných vodou na sušácích není pøíliš vhodné, dochází totiž k bobtnání papíru a mùže dojít i k jeho zvlnìní, které potom pùsobí problémy pøi pøenosu. A co øíkáte na naše ceny?! Transparentní báze Balení Cena BASE TFC litrù 8 594,80 Kè BASE TFC litrù 8 763,30 Kè BASE TFC litrù 1 752,70 Kè BASE TFC AQ litr 275,40 Kè BASE TFC AQ litr 342,80 Kè BASE TFC AQ litr 325,50 Kè Transparentní báze Balení Cena PIGMENT MODRA 1 1 kg 2 932,30 Kè PIGMENT MODRA 2 1 kg 2 682,90 Kè PIGMENT MODRA 3 1 kg 5 130,90 Kè PIGMENT MODRA 5 1 kg 3 636,30 Kè PIGMENT CERNA 1 1 kg 2 049,30 Kè PIGMENT CERNA 3 1 kg 2 592,40 Kè PIGMENT CERNA 5 1 kg 2 835,10 Kè PIGMENT MAGENTA 1 1 kg 6 149,70 Kè PIGMENT MAGENTA 3 1 kg 5 059,60 Kè PIGMENT ORANGE 1 (30 %) 1 kg 1 224,90 Kè PIGMENT CERVENA 1 1 kg 4 645,50 Kè PIGMENT CERVENA 3 1 kg 3 543,80 Kè PIGMENT TYRKYSOVA 1 1 kg 4 618,50 Kè PIGM ENT FLUO-YELLOW 1 kg 2 384,40 Kè PIGMENT FLUO-PINK 1 kg 5 529,50 Kè PIGMENT FLUO-GREEN 1 kg 2 584,70 Kè PIGM ENT VIOLET 1 kg 2 005,00 Kè PIGMENT ZLUTA 2 1 kg 3 038,30 Kè PIGMENT ZLUTA 3 1 kg 1 953,90 Kè Rastrové EURO odstíny Balení Cena TFC QUADRI BLACK 1 kg 851,30 Kè TFC QUADRI BLACK 5 kg 4 260,30 Kè TFC QUADRI BLUE 1 kg 801,20 Kè TFC QUADRI BLUE 5 kg 4 008,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 1 kg 730,00 Kè TFC QUADRI MAGENTA 5 kg 3 647,80 Kè TFC QUADRI YELLOW 1 kg 635,60 Kè TFC QUADRI YELLOW 5 kg 3 177,90 Kè Ke všem barvám TFC jsou k dispozici laky, øedidla, zpomalovaèe, zmìkèovaèe a další pomocné prostøedky. Pro míchání barevných odstínù existuje pomìrnì obsáhlý receptáø, ve kterém je uveden pomìr použitelných pigmentù, pojiv, øedidel a pøípadnì zpomalovaèù. Nìkteré pigmenty jsou použitelné universálnì, u nìkterých je však tøeba použít jiné pigmenty na materiály z polyesteru a jiné na materiály polyamidové. Alena Popelková SC-BRNO 6

7 Špièkové tìrkové materiály SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA! SLEVA serilor HR 3 tøívrstvý profil: prùøez: rozmìr: cena: 65 / 95 / 65 Shore PO (obdélník) mm 5, 90 Kè 13,60 Kè * pøíøezy lze objednat vlibovolných délkách od 1 do 300 cm Tìrkové materiály SERILOR francouzské firmy FIMOR se vyrábìjí z polyurethanových desek, které jsou speciálním zaøízením øezány na dodávané pruhy. Každá z vyrobených desek je podrobena zkoušce otìru a mìøení tvrdosti podle normy DIN. Každý uøíznutý pruh je poté kontrolován ruènì a opticky na prosvìtlovacím stole. Teprve zkontrolované pruhy jsou oznaèeny èíslem výrobní série. Od každé série je 5 let uchováván vzorek pro pøípadné reklamace. Touto pøísnou výstupní kontrolou je zaruèena stálost kvality a tím možnost zachování stejných parametrù pøi tisku. Pøestože tìrkové hmoty vypadají jako robustní materiály, jedná se o speciální chemické receptury, které pøedstavují optimální kompromis protichùdných vlastností, které tento materiál má. Abychom co nejdéle zachovali požadované optimální vlastnosti materiálu, je tøeba mu vìnovat urèitou péèi. Èasto je pro tìrkovou hmotu vìtší zátìží její èistìní než vlastní tisk. Pøi èistìní materiál nikdy nenamáèíme do èistících prostøedkù, vždy jej pouze oèistíme namoèeným hadøíkem nebo papírem. Vyhýbáme se použití èistièù, které obsahují nìkteré, pro polyurethan pøíliš agresivní chemikálie jako napøíklad: cyklohexanon, aceton, vinylpyrolidin, chlorované uhlovodíky a další. Tìrka by pøi èištìní nemìla být nikdy zahøátá (tìsnì po tisku nebo broušení), protože materiál je za tepla poréznìjší. Pøesto je potøeba tìrku oèistit vždy co nejdøíve po tisku. Dùležité je i správné skladování: Po použití uložíme tìrku v držáku hranou nahoru. Tìrky skladujeme v dobøe vìtrané místnosti, chránìné proti sluneènímu svìtlu, pøi stálé teplotì a vlhkosti (od 15 do 25 C). Tìrku je tøeba brousit, nejlépe v pravidelných intervalech a ne až v situaci, kdy jsou viditelné stopy v tisku. Broušení je možné doporuèit po nejménì tiscích, nejpozdìji po tiscích. Tìrku brousíme vždy v držáku, ve kterém tiskne. Brousíme pouze sucho tìrku, která nejménì 24 hodin netiskla. Pro hrubší orovnání je tøeba použít hrubší zrnitost brusného materiálu, pøíliš jemný brusný materiál vede k zahøívání a mazání tìrkové hmoty. Pøi broušení je tøeba postupovat støední rychlostí a bez vìtších tlakù, aby nedocházelo k ohøevu tìrkové hmoty. Po broušení by mìla tìrka alespoò 2 hodiny pomalu chladnout. Firma FIMOR jako jeden z nejvìtších svìtových dodavatelù tìrkových materiálù pro sítotisk investuje nemalé èástky do dalšího vývoje tìchto materiálù. Výsledkem tohoto snažení jsou dvì novinky z poslední doby a to: SERILOR HR 1 a HR 3 a SERILOR COMBI. SERILOR kvality HR je nový typ polyurethanu s vyšší odolností proti øedidlùm, významnì vyšší odolností proti odìru a dvojnásobnou délkou skladovatelnosti. SERILOR COMBI pøedstavuje zcela revoluèní typ konstrukce tìrkového materiálu, kdy je do kvalitní polyurethanové hmoty SERILOR vložena kovová konstrukce ve tvaru dvou høebenù, která brání prohýbání tìrkové hmoty pøi tisku, pøi zachování potøebné pružnosti. Pøedností je nejen zachování konstantního úhlu sklonu tìrky, ale i odvádìní elektrostatických nábojù, které vznikají tøením polyurethanu po sítovinì, do kovového držáku tìrky. Alena Popelková, SC Brno Objednejte ještì dnes - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO 7

8 Co to je, když se øekne... Souèinitel Rz?? Tak jak stoupají nároky na kvalitu sítotisku, objevují se nové pojmy a nová hodnocení, bez kterých se dnes tiskaøi neobejdou. Dávno pryè jsou poklidné doby, kdy sítotisk, témìø umìlecké øemeslo, ovládalo pár talentovaných jednotlivcù. Dnes se klade dùraz na produktivitu práce, její zvýšení si vynucuje znaèný stupeò standardizace pracovních postupù a ta zase mìøení a hodnocení. Souèinitel Rz (nebo také faktor Rz) je èíslo, kterým se vyjadøuje nerovnost povrchu v mikrometrech (µm). Nerovnost povrchu se stejným zpùsobem mìøí už po mnoho let ve strojírenství, ale v sítotisku se stala dùležitou teprve nedávno. Nerovnost povrchu se mìøí podle rùzných norem, ale vždy tak, že miniaturní safírový hrot o definovaném tvaru se pohybuje po povrchu po urèité dráze (obvykle 5 mm) a vhodným zpùsobem se snímá jeho poloha (je to funkènì podobné jehle na gramofonové desce). Svislý pohyb hrotu se integruje a vypoèítá se støední hloubka nerovnosti povrchu v mikrometrech, což je souèinitel Rz. Také je možné zjistit maxima a minima. Souèinitel Rz je dùležitý údaj o kvalitì šablony z tiskové strany. Má-li šablona kreslit ostøe konturu bez zoubkování, a zvláštì na nesavých podkladech, mìla by mít Rz alespoò srovnatelné se souèinitelem Rz toho podkladu. Tak napøíklad minerální i organické sklo mívá Rz mezi 1-3 µm, samolepící fólie kolem 6. S kapilárním filmem se bìžnì dosáhne Rz kolem 8-10, s dobrou emulzí s velkým obsahem sušiny snadno ménì než 5, podle druhu sítoviny, a pøitom výška kanálku bude nižší - barva bude ménì zasychat v sítu. K mìøení se používá nejèastìji kapesní digitální mìøiè SURTRONIC 10. Položí se prostì na šablonu z tiskové strany a odstartuje se pohyb hrotu. Po jeho zastavení mikroprocesor vypoète hodnotu Rz a zobrazí na displeji. Na zpùsob kladení mìøièe existují dva názory, ale žádná norma (pro sítotisk). Jestliže mìøiè položíme diagonálnì k vláknùm sítoviny, namìøíme vìtší Rz, tedy pesimistický výsledek, ale ten pøíliš nevypovídá o sklonu šablony k zoubkování. Pokud bude dráha hrotu rovnobìžná s vlákny sítoviny, je takto získaný údaj lepším mìøítkem pro oèekávanou zoubkovitost. Mìøení pak ale musíme provést nejménì dvakrát, jednou po útku a jednou po osnovì. Jan Popelka, SC Brno Skoncujte s duchy PREGAN UNI-GEL Vodou emulgovatelný èisticí gel na bázi biologicky odbouratelných øedidel PREGAN UNI-GEL je vodou emulgovatelný èisticí gel na øedidlové bázi pro pøímé použití. Používá se k odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením a po odvrstvení a pøedevším tehdy je-li na tìžko odstranitelné zbytky barev potøeba delší doba pùsobení. PREGAN UNI-GEL neobsahuje alifatické a aromatické uhlovodíky. Zbytky øedidel mohou být odstranìny v adaptovaných biologických èistièkách odpadních vod. PREGAN UNI-GEL obsahuje velmi slabì páchnoucí, vysoce aktivní smìs øedidel, která je emulgovatelná vodou a extrémnì pomalu se odpaøuje. Rozpustí nebo emulguje všechny v souèasné dobì používané èerstvé i zaschlé sítotiskové pasty, dokonce i dvousložkové barvy nabotnají a je možné je èasto poté odstranit mechanicky (kartáèem nebo vysokotlakým èistièem). Pastovitì tixotropní konsistence umožòuje nanést PREGAN UNI-GEL i na svisle stojící šablony a v této poloze je ponechat delší dobu (asi 12 hodin), aniž by se snižovala rozpouštìcí úèinnost. PREGAN UNI-GEL nemá leptací úèinky a lze jej použít na všechny druhy sítovin. K odstranìní zbytkù barev pøed odvrstvením rozetøeme PREGAN UNI-GEL kartáèem nebo tìrkou na sítotiskovou šablonu a necháme podle typu sítotiskové pasty pùsobit delší nebo kratší dobu. Poté dùkladnì opláchneme vodou. Vyskytují-li se po odvrstvení na sítì ještì zbytky barev nebo kopírovacích vrstev, kartáèujeme tkaninu nasáklou prostøedkem PREGAN UNI-GEL po nìkolika minutách znovu tak dlouho, až se neèistoty rozpustí nebo emulgují. Pøi velmi tvrdošíjných neèistotách je možné nechat PREGAN UNI-GEL pùsobit nìkolik hodin, aniž by docházelo k opìtovnému zaschnutí zbytkù. Alena Popelková - podle materiálù Kissel & Wolf GmbH 8

9 Dekorace autoplachet Dekorace autoplachet je oborem, který se neustále rozvíjí a vyvíjí. Rozvíjí se tím, že stále více dopravcù pokrývá èást svých nákladù ziskem z reklamy pro firmy, pro které dopravuje zboží anebo zcela cizí subjekty, které mají zájem, aby jejich logo brázdilo silnice a dálnice. Vývoj dekorace plachet je také zøejmý - stále více zadavatelù požaduje namísto jednoduchých popisù a znakù složitìjší a nároènìjší obrazce vyvedené v barvách. Možnosti dekorování plachet jsou opravdu rùzné. Na plachty je možné nanášet speciální fólie urèené k tomuto úèelu, které je možné buï pouze vyøezat plotrem nebo potisknout anebo použít obì metody. Dále je možné plachty dekorovat pøímým tiskem sítotiskem nebo nanášením sítotiskových barev pøes masky z fólie buï váleèkem nebo i støíkací pistolí. Ménì rozšíøený je potisk plotrem a aplikace obtiskù. Vìtšina autoplachet se vyrábí z mìkèeného PVC. Tento materiál obsahuje pomìrnì vysoké procento zmìkèovadel, která nejsou v materiálu zcela vázána a za urèitých okolností z nìj unikají. Vrstva zmìkèovadel na plachtì mùže být dùvodem špatné pøídržnosti barvy. Proto je nutné plachty pøed dekorováním oèistit - nejlépe alkoholem nebo speciálním èistièem (PLR ze sortimentu MARABU). Po nanesení barev je nutné, aby se z barev odpaøilo veškeré øedidlo - toho se nejlépe docílí v klimatizované hale. Zbytky øedidel v barvì mohou totiž zpùsobit následné slepení plachet k sobì. Vzhledem k tomu, že PVC je materiál pomìrnì znaènì citlivý na teplo, je dobré pokud nemusí být vystavováno teplotám nad C. Pokud mají být plachty po zaschnutí stohovány, je vhodné prokládat jednotlivé vrstvy hedvábným nebo silikonovým papírem, pøípadnì prosypávat speciálním pudrem (ABP ze sortimentu Marabu). Aby byla zachována pružnost a ohebnost pùvodního materiálu je tøeba pro dekorování použít rovnìž barvy vysoce elastické. Nelze použít barvy vysoce lesklé, protože obvykle bývá vysoce lesklá barva pøíliš tvrdá a na plachtì by se pøi pohybu lámala. Pro tisk, nanášení váleèkem nebo støíkáním, lze ze sortimentu MARABU použít tøi typy barev MARAGLOSS GO - pololesklá barva na mìkèené PVC, MARAPLAST D - matná barva na PVC a MARAPLAN PL - speciální barva na plachty. Barvy MARAGLOSS GO a MARAPLAST D je možné vzájemnì míchat a lze je použít i pro jiné sítotiskové práce. Barva MARAPLAN je již naøedìná pro nanášení váleèkem, støíkáním nebo nanášením štìtcem, pro sítotisk mùže být pøípadnì pøíliš øídká a je lépe použít barvu MARAGLOSS GO nebo MARAPLAST D. Všechny uvedené typy barev máme stále skladem. Také hledáte dodavatele plastisolových barev, který vám je dodá v menším balení jako galon? Zavolejte SERVIS CENTRUM tel/fax: 05 / Základní øada Balení Cena VIOLET 1 kg 645,10 Kè YELLOW 1 kg 777,00 Kè MARINE 1 kg 425,00 Kè RED 1 kg 599,00 Kè S CARLET 1 kg 743,70 Kè BLUE #1 1 kg 440,30 Kè BLUE #2 1 kg 433,90 Kè GREEN 1 kg 517,80 Kè FLUO-BLUE 1 kg 684,20 Kè FLUO-GREEN 1 kg 693,80 Kè FLUO-LEMON 1 kg 704,00 Kè FLUO-MAGENTA 1 kg 714,20 Kè FLUO-ORANGE 1 kg 714,20 Kè FLUO-PINK 1 kg 704,00 Kè FLUO-RED 1 kg 704,00 Kè FLUO-VIOLET 1 kg 704,00 Kè FLUO-YELLOW 1 kg 714,20 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè BAS E TRANS PARENT 1 kg 341,80 Kè Bílá & èerná Balení Cena BRIGHT WHITE 1 kg 463,40 Kè M2 SYSTEM BLACK 1 kg 348,20 Kè M2 SYSTEM WHITE 1 kg 479,40 Kè NYLON MESH BLACK 1 kg 389,80 Kè NYLON MESH WHITE 1 kg 458,90 Kè SPAND-E-SOL BLACK 1 kg 686,70 Kè SPAND-E-SOL WHITE 1 kg 721,90 Kè Rastrová øada Balení Cena PROCESS BASE 1 kg 416,60 Kè PROCESS CYAN 1 kg 522,90 Kè TS PROCES S CYAN 1 kg 568,30 Kè PROCESS MAGENTA 1 kg 757,80 Kè TS PROCESS MAGENTA 1 kg 1 123,80 Kè PROCES S YELLOW 1 kg 568,30 Kè TS PROCES S YELLOW 1 kg 855,70 Kè PROCESS BLACK 1 kg 423,70 Kè PROCESS WHITE 1 kg 382,10 Kè 9

10 Inzerce Prodám strojní øezaèku ADAST MAXIMA 58 T - øezná délka 580 mm - výška stohu 85 mm - délka stolu 650 mm - váha cca 250 kg Pøíslušenství - 2 ks náhradní nože - návod k použití Stroj je plnì funkèní, ihned k dispozici. Cena za celek ,- Kè v pøípadì rychlého jednání sleva. Dvoubarevný tamponový stroj KOBO MP vèetnì kompletního pøíslušenství (sadu barevníkù, tamponù a kompresor ABAC) - vše je zánovní a plnì funkèní. Cena dohodou - spìchá! V pøípadì zájmu volejte na tel: , nebo pište na Funkèní sítotiskový poloautomat G RFT tisková plocha 520 x 400 mm cena: ,- Kè + DPH Kontakt: tel/fax 067 / Kontakt: Ing.Kupec, K+L spol. s r.o. Bratislavská 14, Brno, tel , starší 6 pozicový karusel pro potisk textilu - PRINTEX (AEROTERM) vynikající stav, stáøí 1 rok, cena dohodou volejte: 05/ SERVIS CENTRUM Vzhledem k velkému zájmu o starší stroje znaèky SVECIA, vám již tradiènì pøinášíme aktuální nabídku tìchto zaøízení. V pøípadì zájmu o nabízená zaøízení nás kontaktujte na tel/fax: 05/ , stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA MATIC SM Sítotiskový poloautomat SVECIA SEMIMATIC SSM 3/4 automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 765 x 1070 mm rok výroby: 1985 volejte 05/ , nakladaè HTB Tiskový formát 550 x 750 mm Rok výroby Zaøízení je ve špièkovém technickém i optickém stavu. Stroj byl velmi málo používán a je schopen okamžitého provozu. - Záruka 1/2 roku Cena: ,- Kè + DPH stohovaè SAP sušárna SSJD tiskový stroj SVECIA PRINTMASTER SPM Plnì automatická sítotisková linka SVECIA tiskový formát: 880 x 1250 mm rok výroby: 1986 volejte 05/ ,

11 Kupujete plastový mycí box? grafické zpracování digitální technická fotografie grafické návrhy scan (rotaèní i plochý) barevná retuš fotomontáže elektronická sazba zlom textù litografie osvit do formátu A2+ chemický nátisk Zeptejte se u nás, dodáme vám za stejnou cenu nerezový! Zavolejte nám - SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO komplexní pøedtisková pøíprava tisk prospektù, publikací, kalendáøù, plakátù, tiskopisù, etiket, vizitek a jiných materiálù tisk barevný ofsetový tisk do formátu A2+ falcování, výsek, èíslování vazby V1, V2, V3, høebenová další knihaøské zpracování další služby web design záloha dat na CD-ROM prodej techniky a software pro DTP ARTRON DESIGN s.r.o. Vackova 39, BRNO tel./fax: 05/ ARTRON s.r.o. Rùžové námìstí BOSKOVICE tel.: 0501/ fax: 0501/

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

Exempla trahunt. sítotiskových šablon novinky Nové mycí pøípravky KIWO co to je, když... Drží, nedrží? inzerce

Exempla trahunt. sítotiskových šablon novinky Nové mycí pøípravky KIWO co to je, když... Drží, nedrží? inzerce Exempla trahunt Když jsme v loòském roce pøemýšleli, zda se podrobit diktátu Brnìnských veletrhù (dnes firma Messe Düsseldorf) a zúèastnit se znovu veletrhu EMBAX, který se namísto dvouletého již asi po

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU Co Vám nabízíme? Jeïte s námi do Mnichova! odborné Èistièe od barev a emulsí Kissel + Wolf technologie Modulovaný rastrový tisk na

Více

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ...

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ... TECHNICKÉ TKANINY TECHNICKÉ TKANINY Obsah. Definice. Základní pojmy.. Osnova a útek.. Tvar ok...ètvercová oka... Obdélníková pravoúhlá oka... Nulová oka.. Parametry tkanin... Délka otvorù... Síla drátu...

Více

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad.

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Pøechodové, schodové a srovnávací profily Pøechodové, schodové a srovnávací profily Ideální pro podlahové vytápìní Možno opìt odstranit Vynikající

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Strana: 1/5 Rozsah použití Ultradisc UVOD Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Potiskované materiály Ultradisc UVOD je sítotisková UV barva vhodná pro

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.:

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: 608 644 440 e-mail: jirdokoupil@gmail.com OBSAH 2/ Logotyp spoleènosti 3-4/ Barevnost 5/ Použití na barevném pozadí 6/ Ochranná zóna logotypu 7/ Rozmìrová øada logotypu 8/

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

Deset let ve službách zákazníkùm

Deset let ve službách zákazníkùm Deset let ve službách zákazníkùm Víte, to bylo tak: 10-43 vteøiny: po krátkém prologu zaèínají mít smysl pojmy prostor a èas. Pøi teplotì 10 32 kelvinù dochází ve vesmíru o rozmìru 10-32 centimetru k oddìlení

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Ceramilux. Vetro Freddo

Ceramilux. Vetro Freddo Ceramilux Ceramilux je materál složený z pøírodních minerálù (uhlièitan vápenatý a trihydrát hliníku) a polyesterové pryskyøice. Ochranná vrstva, která pokrývá povrch materiálu je z akrylového polyesteru,

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím.

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím. Strana: 1/5 Ultraglass UVGO Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Ultraglasss UVGO je UV barva určená speciálně pro tisk na: Předupravené, za studena zušlechťované obalové

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

ROÈNÍK 5 LEDEN / ÚNOR / BØEZEN 2001 ÈÍSLO

ROÈNÍK 5 LEDEN / ÚNOR / BØEZEN 2001 ÈÍSLO Byl bøezen. Brzy se budou bahnité bøehy bìlet bledulemi a blýskat blatouchy. Brhlík i bøehule budují bydla v blatech. Bukolické básnìní brejkne Brnìnsko-výstavištní bìsnìní - bohudík bienální, blázinec

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001 VODIVÉ ÓLIE KERAOL - ISO 9001 ólie KERATHERM s vysokou tepelnou í KER - 70 / _0 16 1.2 ~ 1.4 0.25 ~ 0.27 cca 2.2 85-40 / +200 hnìdá x x levné aplikace KER - 86 / _0 7 1.8 ~ 2.1 0.125 ~ 1.0 cca 2.3 85 ~

Více

Scharfen náøezové stroje

Scharfen náøezové stroje Scharfen náøezové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Scharfen Spoleènost Hermann Scharfen GmbH & Co. je nìmecký výrobce náøezových strojù s více než 80-ti letou

Více

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE VÁŠ ØEZNÝ PROCES FÓLIE UMÌLÁ VLÁKNA SKELNÁ VLÁKNA ZDRAVOTNICTVÍ POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL ØEMESLO/HOBBY AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL TECHNICKÉ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková

Více

Dìrované øemeny - metrá

Dìrované øemeny - metrá Klínové øemeny dìrované metrá Dìrované øemeny - metrá desková spojka kloubová spojka Klínové dìrované øemeny je mo no spojovat dvìma druhy spojek. Vznikne tak nekoneèný øemen pro bì né pou ití v délce,

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Marastar SR. Sítotisková systémová barva

Marastar SR. Sítotisková systémová barva Strana: 1/5 Marastar SR Sítotisková systémová barva Rozsah použití Potiskované materiály Marastar SR je určená pro použití na samolepící PVC fólie a na neměkčené PVC. Kromě toho je barva vhodná na směsné

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU Pøed FESPOU Vážení pøátelé, milí ètenáøi, Co Vám nabízíme? Vidìli jsme v Mnichovì! odborné Používáte správnì pomocné prostøedky k

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla,

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, KLEŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, jak v oblasti umìleckoøemeslného zpracování, tak i v oblasti profesionálního zpracování skla ve sklenáøstvích, konèe hobby oblastí.

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více