Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0"

Transkript

1 SIPVZ úvodní modul P SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

2 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace bunk 15 Oblast bunk 18 Plnní bunk adou 19 Vzorec 20 Odkazy na buky 21 Funkce 23 Grafická prezentace dat 26 Databázové operace s daty 29 Tisk tabulkového dokumentu 30 Tisk tabulkového dokumentu 31 Pehled vybraných klávesových zkratek 32 Zpracování textu 33 Základní pojmy 34 Základy editace textu 35 Formát odstavce 36 Odrážky a íslování 37 Tabulátory 38 Ohraniení a stínování 39 Styl odstavce 40 Tabulky v textu 42 Vkládání obrázk do textu 44 hromadná korespondence 45 Tvorba obsahu 50 Kontrola ped tiskem 53 Tisk textového dokumentu 54 Pehled vybraných klávesových zkratek 55 SIPVZ-modul-P0 1 SIPVZ-modul-P0

3 Prezentaní program PowerPoint 56 Základní pojmy 57 Operace s Prezentací 59 Základní zobrazení prezentace 62 Práce se snímky 63 šablona prezentace 66 Pechody a animace 68 Promítání prezentace 69 Tisk prezentace 71 klávesové zkratky 72 SIPVZ-modul-P0 2 SIPVZ-modul-P0

4 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Elektronická komunikace 3 SIPVZ-modul-P0

5 ZÁKLADNÍ DRUHY Elektronická pošta Poštovní klient Webové rozhraní Elektronická konference Chat Internetové komunikátory NetMeeting WindowsMessenger ICQ Miranda IP-telefonie Skype Elektronická komunikace 4 SIPVZ-modul-P0

6 ICQ Formy používání Pihlášení Prostedí komunikátoru Posílání zpráv Osobní nastavení FORMY POUŽÍVÁNÍ Program ICQ je možné provozovat v nkolika režimech. Varianty se liší svými možnostmi. Úplná instalace Lite-verze Úplná instalace umožuje: Pihlášení do systému, práci s kontakty, posílání zpráv, zmnit osobní nastavení, zmna hesla uživatele, posílání u,posílání sms (pokud toto podporuje operátor), penos soubor, provoz ICQ-chatu, Lite-verze umožuje: Pihlášení do systému, práci s kontakty, posílání zpráv, zmnit osobní nastavení, Provoz se zahajuje na adrese: go.icq.com Pihlášení do systému: ICQ-íslo Heslo Elektronická komunikace 5 SIPVZ-modul-P0

7 Tato verze oproti plnohodnotnému programu umí jen nkolik základních inností, ale na druhé stran v poítai nemusí být nic nainstalováno navíc, staí jen mít funkní pipojení k internetu a internetový prohlíže musí podporovat Java aplety PROSTEDÍ KOUNIKÁTORU Pehled skupin Pehled kontakt Status kontaktu Vyhledávání kontakt Vyhledávání dle ICQ-ísla Vyhledávání dle osobních údaj Elektronická komunikace 6 SIPVZ-modul-P0

8 Výsledek vyhledávání Zaazení do pehledu kontakt (kontakt-listu) Informace o vyhledaném kontaktu Použitím kontextuálního menu se zobrazí lokální nabídky: uživatel skupiny kontaktu Elektronická komunikace 7 SIPVZ-modul-P0

9 POSÍLÁNÍ ZPRÁV Posílání zpráv se provádí pes lokální nabídku nebo dvojklikem na ikonce ped jménem kontaktu. Objeví se následující okno: Oknu dialogu Zápis zprávy, možno využít emotikony Informace o uživateli Odeslat :-) :-( ;-) OSOBNÍ INFORMACE Elektronická komunikace 8 SIPVZ-modul-P0

10 TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL Excel 9 SIPVZ-modul-P0

11 ZÁKLADNÍ POJMY K EMU JE EXCEL Excel je tabulkový procesor, který lze použít: ke tvorb tabulek k ešení opakujících se poetních úloh pomocí bžných vzorc pomocí speciálních funkcí ke grafickému znázornní závislostí nebo empirických hodnot pomocí statistických graf pomocí korelaních graf k jednoduchým databázovým operacím uspoádání dat filtrace dat tvorba souhrn tvorba kontingenních tabulek Excel 10 SIPVZ-modul-P0

12 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU Tabulka dat Graf Excel 11 SIPVZ-modul-P0

13 PRACOVNÍ PLOCHA Souadnice aktuální buky Hlavní nabídka Editaní ádek Panely nástroj Oznaení sloupc Oznaení ádk Mížka Záložky list Ukazatel aktuální buky Excel 12 SIPVZ-modul-P0

14 OPERACE SE SOUBOREM Založení nového dokumentu Otevení existujícího dokumentu Uložení do souboru se zmnou adresy Uložení do souboru na pvodní místo Tisk dokumentu Ctrl+N Ctrl+O F12 Ctrl+S Ctrl+P OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO SOUBORU Zdrojová složka Obsah zdrojové složky Název souboru Panel složek Typ souboru Excel 13 SIPVZ-modul-P0

15 ULOŽENÍ SOUBORU SE ZMNOU ADRESY Cílová složka Obsah cílové složky Panel složek Typ souboru Název souboru Excel 14 SIPVZ-modul-P0

16 ZÁKLADY EDITACE BUNK POHYB PO TABULCE Kurzorovými klávesami Home, End+() PageUp, PageDown Alt+PageUp, Alt+PageDown Ctrl+kurzorové klávesy Ukázat myší a klepnout levým tlaítkem KURZOR Klávesový (bukový) Myši Oznaování oblasti Kopírování nebo penášení Plnní oblasti Excel 15 SIPVZ-modul-P0

17 TYPY DAT Text (max. 255 znak) Datum < ; > íslo (desetinná árka) Vzorec (zaíná symbolem =) Píklady: EDITACE BUNK pepsání obsahu mazání obsahu (Delete, BackSpace) úprava obsahu (F2, editaní ádek) Excel 16 SIPVZ-modul-P0

18 FORMÁT BU KY Datový typ Upesnní typu dat Zarovnání obsahu buky Nastavení textu v buce Excel 17 SIPVZ-modul-P0

19 OBLAST BUNK Gymnázium DRUHY OBLASTÍ Oblast bunk je vybraná skupina bunk. 1. Souvislá 2. Nesouvislá nebo 1. Dvourozmrná 2. Trojrozmrná Souvislá 2D oblast (B2:D3) Nesouvislá 2D oblast (B2:B4;D3:E4) OPERACE S OBLASTÍ Oznaení Shift+kurzorové klávesy tažením myši se stisknutým LT (tvar ) Zmna formátu bunk Vložení bunk Vložit/Buky (Ctrl+Num+) Vypuštní bunk Úpravy/Odstranit (Ctrl+Num-) Kopírování (pesun) bunk tažením (tvar ) pomocí schránky Plnní obsahu bunk Excel 18 SIPVZ-modul-P0

20 PLNNÍ BUNK ADOU Plnit lze pouze vodorovn nebo svisle. Postup: 3. Zapíšeme první hodnotu 4. Oznaíme oblast plnní vetn první hodnoty 5. Úpravy/Vyplnit/ady Typ ady Smr plnní Rozdíl/pomr soused nebo 6. Zapíšeme první hodnotu 7. Tažením pravým tlaítkem myši za plnicí bod (tvar +) 8. V místní nabídce zvolíme typ ady Plnicí bod typy ad v místní nabídce Excel 19 SIPVZ-modul-P0

21 VZOREC Gymnázium Vzorec vždy zaíná symbolem = Vzorec obsahuje operandy a operátory Operandy mohou být: íselné výrazy (3; 3,1415; 1,23E4; ) odkazy na buky (A3; F111; BC12345; A1; ) pojmenované buky (a; s; polomr; ) Numerické operátory: sítání (+) odítání (-) násobení (*) dlení (/) umocování (^) Logické operátory: rovná se (=) menší než (<) píše se Pravý Alt+, menší nebo rovno (<=) vtší než (>) píše se Pravý Alt+. vtší nebo rovno (>=) nerovná se (<>) Vzorec neobsahuje mezery Priority operací závorky () umocování, násobení, dlení sítání, odítání Píklady: = =(2+6)*7 =2+6*7 =4*A5 =4*$A$4 =4*strana Excel 20 SIPVZ-modul-P0

22 ODKAZY NA BU KY Odkaz reprezentuje ve vzorci promnnou Ta je nejastji vyjádena názvem buky Druhy odkaz: Relativní: =2*A6 Absolutní: =2*$A$6 Smíšený: =2*$A6, =2*A$6Relativní odkazy se pi kopírování a plnní mní! Absolutní odkazy se pi kopírování a plnní nemní Pi pesunech se nemní žádné odkazy RELATIVNÍ ODKAZ PI KOPÍROVÁNÍ Budeme kopírovat vzorec =2*A2 z buky C3 do buky D2: 9. Zapíšeme do buky C3 vzorec =2*A2 10. Uríme geometrický vztah ke zdrojové buce (z C3 do A2 jdu o 2 sloupce doleva a 1 ádek nahoru) 11. Promítneme tento vztah do cílové buky, tedy z buky D2 se bude Excel odkazovat na buku o 2 sloupce doleva a 1 ádek nahoru =2*B1 kopírujeme vzorec =2*A2 z buky C3 do buky D2 Excel 21 SIPVZ-modul-P0

23 ABSOLUTNÍ ODKAZ PI KOPÍROVÁNÍ Budeme kopírovat vzorec =2*$A$2 z buky C3 do buky D2: 12. Zapíšeme do buky C3 vzorec =2*$A$2 13. Uríme absolutn vztah ke zdrojové buce (z C3 jdu pímo na buku A2) 14. Absolutní odkaz se pi kopírování nemní, takže z buky D2 jde Excel pímo na buku A2 =2*$A$2 kopírujeme vzorec =2*$A$2 z buky C3 do buky D2 RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZ PI PESUNECH Oba odkazy se pi pesunech do jiné buky nemní: vzorec =2*A2 bude po pesunu z buky C3 do buky D2 stejný, tedy opt =2*A2 vzorec =2*$A$2 bude po pesunu z buky C3 do buky D2 stejný, tedy opt =2*$A$2 RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZ PI PLNNÍ Oba odkazy se pi plnní chovají stejn jako pi kopírování. Excel 22 SIPVZ-modul-P0

24 FUNKCE ROZDLENÍ FUNKCÍ matematické odpovídají bžným matematickým (SIN, SUMA, ODMOCNINA, ) statistické umožují poítat statistické veliiny z množiny dat (MIN, PRM R, MEDIAN, ) finanní jsou matematické funkce pro ekonomické výpoty (PLATBA, ÚROKOVÁ MÍRA, ) kalendání umožují provádt výpoty s datumem a asem (DNES, AS, DENTÝDNE, ) textové vyhodnocují textové údaje (ÁST, DÉLKA, VELKÁ, ) logické umožují vkládat do buky rzné údaje na základ splnní podmínky (KDYŽ, A, NEBO, ) vyhledávací vyhledávají podle uritých pravidel hodnoty v oblasti (SLOUPCE, ÁDKY, POSUN, ) databázové jsou statistické funkce pro práci s databází (DSUMA, DMAX, DZÍSKAT, ) informaní slouží k zjišování stavových informací vhodné pro programování makra (JE.CHYBA, JE.ÍSLO, JE.PRÁZDNÉ, ) SYNTAXE Název(argument1;argument2; ;argumentn) Dnes() Prmr(A3:F5) Zaokrouhlit(B5;2) Když(B2<0; ;4*B2 Excel 23 SIPVZ-modul-P0

25 NEJASTJI POUŽÍVANÉ FUNKCE kategorie funkcí matematické statistické datum a as logické název (symbol) druhá odmocnina syntaxe ODMOCNINA(íslo) popis vypoítá druhou odmocninu z ísla souet SUMA(íslo1;íslo2; ) sete všechna ísla v oblasti souin Π SOUIN(íslo1;íslo2; ) vynásobí všechna ísla v oblasti zaokrouhlení ZAOKROUHLIT (íslice) zaokrouhlí íslo na zadaný poet íslic aritmetický prmr PRM R (íslo1, íslo 2) vrátí aritmetický prmr bunk z oblasti maximum MAX(íslo1;íslo2; ) vrátí maximální hodnotu z oblasti minimum MIN(íslo1;íslo2; ) vrátí minimální hodnotu z oblasti poet neprázdných bunk aktuální (dnešní) datum aktuální datum a as podmínný obsah buky POET2(oblast1;oblast2; ) vrátí poet neprázdných bunk z oblasti DNES( ) vrátí aktuální (systémové) datum NYNÍ( ) vrátí aktuální datum a as KDYŽ(podmínka,Vano,Vne) vrátí hodnotu promnné Vano, je-li podmínka splnna nebo Vne, není-li podmínka splnna Excel 24 SIPVZ-modul-P0

26 VKLÁDÁNÍ FUNKCÍ VLOŽIT/FUNKCE 15. Výbr funkce Kategorie funkcí Funkce ze zvolené kategorie 16. Argumenty funkce Vybraná funkce Excel 25 SIPVZ-modul-P0

27 GRAFICKÁ PREZENTACE DAT TYPY GRAF statistické sloupcový výseový prstencový spojnicový plošný korelaní x-y graf paprskový bublinový VKLÁDÁNÍ GRAFU VLOŽIT/GRAF 17. Volba typu grafu 18. Zvolíme zdrojová data 19. Možnosti grafu (popisky) 20. Umístní grafu Excel 26 SIPVZ-modul-P0

28 PRVODCE VKLÁDÁNÍM GRAFU 1. Typ grafu 2. Zdroj dat 3. Možnosti grafu 4. Umístní grafu Excel 27 SIPVZ-modul-P0

29 EDITACE PRVK GRAFU 21. Zobrazit/Panely nástroj/graf Formát prvku grafu Legenda Série podle ádk/sloupc Prvky grafu Formát popisk Typ grafu Tabulka dat 22. Místní nabídka prvk grafu Excel 28 SIPVZ-modul-P0

30 DATABÁZOVÉ OPERACE S DATY USPOÁDÁNÍ DAT DATA/SEADIT Hlavní kriterium azení Je-li idi stejný, pak rozhodne o poadí Zpsob (smr) azení Tabulka nemá záhlaví, adí se všechny ádky Záhlaví sloupc se neadí Excel 29 SIPVZ-modul-P0

31 AUTOMATICKÝ FILTR Data/Filtr/Automatický Slouží k výbru podmnožiny seznamu dat podle zadaných kriterií. Rozevírací seznam pro zadání kriteria filtrace Dv kriteria na rzných polích platí souasn (ve vztahu AND) Vlastní filtr: umožuje použít dv kriteria pro jedno pole (sloupec) spojená logickou spojkou Excel 30 SIPVZ-modul-P0

32 TISK TABULKOVÉHO DOKUMENTU 23. Vzhled stránky 24. Náhled 25. Tisk Excel 31 SIPVZ-modul-P0

33 PEHLED VYBRANÝCH KLÁVESOVÝCH ZKRATEK Alt+podtržené písmeno Tab (Shift+Tab) Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+P Ctrl+F4(W) Enter Kurzorové klávesy F2 Delete/BackSpace () Ctrl+1 Shift+kurzorové klávesy Ctrl+1 Ctrl/Shift+mezerník Ctrl+D/R Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V F2 Shift+F3 Vstup do hlavní nabídky Pohyb po skupinách v dialogovém okn Založení nového dokumentu Otevení existujícího souboru Uložení dokumentu na disk Tisk dokumentu Zavení okna dokumentu Ukonení editace buky, pesun kurzoru na další buku Pohyb po dokumentu Editace obsahu buky Mazání obsahu buky Formát/Buky Oznaení oblasti Formát/Buky Oznaení aktuálního sloupce/ádku Plnní oblasti dol/vpravo Kopie oznaeného oblasti do schránky Vyjmutí oznaeného oblasti do schránky Vložení obsahu schránky na aktuální pozici Zmna typu odkazu Vložit/Funkce Excel 32 SIPVZ-modul-P0

34 ZPRACOVÁNÍ TEXTU Word 33 SIPVZ-modul-P0

35 ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium PRVKY TEXTOVÉHO DOKUMENTU Textový dokument mže obsahovat: bžný text nadpisy odrážky a íslované seznamy tabulky obrázky UKÁZKA TEXTOVÉHO DOKUMENTU Kreslený objekt Styly odstavc íslovaný seznam Vložené obrázky Textová tabulka Bžný text Word 34 SIPVZ-modul-P0

36 ZÁKLADY EDITACE TEXTU KURZOR Klávesový - blikající svislá árka Myši (ukazatel myši) - I POHYB PO DOKUMENTU Kurzorovými klávesami po znacích (ádcích) HOME, END na zaátek (konec) ádku PAGEUP, PAGEDOWN o obrazovku nahoru (dol) Ctrl+kurzorové klávesy CTRL+() po slovech vpravo (vlevo) CTRL+() po odstavcích nahoru (dol) CTRL+PAGEUP(PAGEDOWN) po stránkách nahoru (dol) CTRL+HOME(END) na zaátek (konec) dokumentu Myší a klepnout levým tlaítkem myši Kurzor (ukazatel) myši na cílovou pozici a klepnout LT ZÁPIS TEXTU SHIFT+KLÁVESA velké písmeno (horní znak) CAPSLOCK trvale zapne/vypne psaní velkých znak,?. ; píše se tsn za slovem mezi slovy pouze jednu!!! mezeru ENTER jen na konci odstavce!!! MAZÁNÍ TEXTU DELETE maže znak za textovým kurzorem BACKSPACE maže znak ped textovým kurzorem CTRL+DELETE maže slovo za textovým kurzorem CTRL+ BACKSPACE maže slovo ped textovým kurzorem Word 35 SIPVZ-modul-P0

37 FORMÁT ODSTAVCE PARAMETRY ODSTAVCE písmo zarovnání vlevo (Ctrl+L, ) na sted (Ctrl+E, ) vpravo (Ctrl+R, ) do bloku, (Ctrl+J, ) odsazení odsazení 1. ádku pedsazení 1. ádku zleva zprava ádkování a mezera mezi odstavci ohraniení a stínování odrážky a íslované seznamy tabulátory = styl odstavce viz dále NASTAVENÍ FORMÁT/ODSTAVEC Word 36 SIPVZ-modul-P0

38 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ ODRÁŽKY jsou grafické symboly na zaátku odstavce: obecn píklad 1. hlavní bod Parlament 1. podbod bodu 1 snmovna 2. podbod bodu 1 senát 2. hlavní bod Vláda ÍSLOVÁNÍ jsou grafické symboly na zaátku odstavce: obecn píklad 1. první hlavní bod 1. Parlament a) první podbod bodu 1 a) snmovna b) druhý podbod bodu 1 b) senát 2. druhý hlavní bod 2. Vláda NASTAVENÍ FORMÁT/ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ Word 37 SIPVZ-modul-P0

39 TABULÁTORY jsou zarážky pro psaní text do sloupc. Mezi tabulátory se pesune kurzor pomocí klávesy Tab DRUHY TABELANÍCH ZARÁŽEK automatické mají od sebe stejnou vzdálenost, text je zarovnán vlevo uživatelské polohu a zpsob zarovnání uruje uživatel Píklad: s vodicím znakem NASTAVENÍ FORMÁT/TABULÁTORY Rozte automatických tabulátor Druhy tabulátor Umístní zarážky od levého okraje Vodicí znak ped tabulátorem Word 38 SIPVZ-modul-P0

40 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ rámy a podbarvení odstavce NASTAVENÍ FORMÁT/OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ Styl, barva a šíka hraniní áry Zpsob ohraniení Tlaítka hraniních ar Barva výpln Styl a barva vzorku Word 39 SIPVZ-modul-P0

41 STYL ODSTAVCE STYL ODSTAVCE Gymnázium = pojmenovaný souhrn všech konkrétn nastavených parametr odstavce Píklad: parametry stylu odstavce normální VOLBA STYLU na panelu nástroj z nabídky Formát/Styl klávesovou zkratkou Nabídka styl Ukázka odstavce Ukázka písma Popis parametr stylu odstavce Word 40 SIPVZ-modul-P0

42 ÚPRAVA PARAMETR STYLU FORMÁT/STYL/UPRAVIT Název stylu Mateský styl Následující styl (po Enteru) Popis stylu Pístup k parametrm stylu Klávesová zkratka Zde stisknete klávesovou zkratku Zde se zobrazí existující piazení vaší zkratky V této šablon bude zkratka pístupná Word 41 SIPVZ-modul-P0

43 TABULKY V TEXTU DRUHY TABULEK a) textové b) poetní (excelovské) VLOŽENÍ TEXTOVÉ TABULKY Tabulka/Vložit/Tabulka Poet ádk a sloupc Velikost bunk Vzhled tabulky Tabulka/Navrhnout tabulku Tužka a guma Formát ar Výpl bunk Vložení, slouení a rozdlení bunk Zarovnání obsahu bunk Uspoádání dat a vzorce Tabulka se kreslí (a gumuje) jako na papíe mimo poíta. Word 42 SIPVZ-modul-P0

44 POHYB PO TEXTOVÉ TABULCE Tab Shift + Tab Alt + Home Alt + PgUp Alt + End Alt + PgDn na následující buku na ádku na pedchozí buku na ádku na první buku na ádku na první buku ve sloupci na poslední buku na ádku na poslední buku ve sloupci na pedchozí ádek na následující ádek VKLÁDÁNÍ DAT Enter Ctrl+Tab nový odstavec v buce!!! pechod na následující tabulátor v buce VÝBR BUNK DO BLOKU Shift+kurzorové klávesy tažením myší se stisknutým levým tlaítkem ZMNA VLASTNOSTÍ BUNK a) Vybereme blok b) Tabulka/píslušná položka (rozdlit, pizpsobit, ) nebo Formát/Ohraniení a stínování USPOÁDÁNÍ DAT Kritéria azení Pozor na záhlaví tabulky Zpsob azení Word 43 SIPVZ-modul-P0

45 VKLÁDÁNÍ OBRÁZK DO TEXTU DRUHY OBRÁZK grafický symbol Vložit/Symbol klipart Vložit/Obrázek/Klipart automatický tvar Vložit/Obrázek/Automatické tvary kresba Vložit/Obrázek/Nová kresba ze souboru Vložit/Obrázek/Ze souboru KLIPARTY AUTOMATICKÉ TVARY ZE SOUBORU Word 44 SIPVZ-modul-P0

46 HROMADNÁ KORESPONDENCE POSTUP: 26. Nástroje/Hromadná korespondence (HK) 27. Hlavní dokument vytvoení dle typu HK 28. Data urení zdroje adres pro HK 29. Slouení pro HK Prvodce hromadné korespondence Typy hlavních dokument Nejastjší Druhy Hlavního dokumentu Formuláové dopisy Vložená adresa bude souástí dopisu Adresní štítky výstup na zakoupené adresní štítky Urení zdroje dat pro hromadnou korespondenci Word 45 SIPVZ-modul-P0

47 Vytvoení zdroje dat Urení položek položka má název a poadí (možnost vlastní úpravy oproti pedchystané struktue Uložení dat výstup do souboru *.DOC Zápis dat v prostedí datového formuláe(možnost editace údaj) Editace polí zdroje dat, vetn urení poadí Ukládání zdroje dat do souboru Zápis dat (adres) Ukonení zápisu a pepnutí do hlavního dokumentu Word 46 SIPVZ-modul-P0

48 Slouení dat Vložení sluovacích polí pomocí panelu HK na požadovanou pozici do aktuálního souboru (možnost dodatené úpravy formátu vložených polí) Výstup výstup do nového souboru nebo na tiskárnu Vkládání polí z datového souboru Pedchystaný dokument pro hromadnou korespondenci Aktuální pozice v hlavním dokumentu Panel hromadné korespondence Word 47 SIPVZ-modul-P0

49 Poznámky Gymnázium Otevírání zdroje dat krom soubor *.DOC to mohou být externí soubory, nap. *.XLS (Excel), *.MDB(databáze Access), *.TXT(textové) a další Vytvoení adresních štítk pomocí prvodce je teba specifikovat typ používaných štítk (typové íslo nebo si vytvoit vlastní druh) Výbr jiného datového souboru Pro soubory *.xls (Excel) platí podmínka, že adresy musí být umístny v 1.listu!!! Word 48 SIPVZ-modul-P0

50 Prvodce pi tvorb adresních štítk Volba typu štítku dle ísla výrobku Možnost definovat vlastní štítek Parametry používaných štítk Word 49 SIPVZ-modul-P0

51 TVORBA OBSAHU POSTUP: Gymnázium 30. Požadovanému odstavci piadit styl NADPISU 31. lenní dokumentu upravit panelem ZOBRAZIT OSNOVU 32. Obsah vytvoit Vložit/Rejstík a seznamy/obsah Piazení nadpisu úrovn 1 Piazení nadpisu úrovn 2 Word 50 SIPVZ-modul-P0

52 Panel pro práci s osnovou Tlaítka pro zmnu úrovn nadpisu Tlaítka pro rozsah zobrazovaných úrovní Vzhled dokumentu po piazení úrovní nadpis Word 51 SIPVZ-modul-P0

53 Tvorba obsahu pomocí prvodce- Vložit-Rejstík a seznamy-obsah Ovládací tlaítka pro vlastnosti obsahu Vytvoený obsah s možností aktualizace Word 52 SIPVZ-modul-P0

54 KONTROLA PED TISKEM PRAVOPIS Automatická kontrola pravopisu Nástroje/Možnosti Parametry automatické kontroly pravopisu Uživatelská kontrola pravopisu Nástroje/Pravopis (F7) Neznámé slovo Neznámé slovo lze jednou nebo v celém textu peskoit Návrhy na zámnu ze slovníku Jedna nebo všechny zámny oznaeného návrhu za neznámé nebo pidat do slovníku (pro píšt) Word 53 SIPVZ-modul-P0

55 TISK TEXTOVÉHO DOKUMENTU POSTUP: 33. Soubor/Vzhled stránky 34. Soubor/Náhled 35. Soubor/Tisk (Ctrl+P) Vzhled stránky okraje stránky Vzhled stránky formát papíru Náhled Tisk Word 54 SIPVZ-modul-P0

56 PEHLED VYBRANÝCH KLÁVESOVÝCH ZKRATEK Alt+podtržené písmeno Tab (Shift+Tab) Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S / F12 Ctrl+F4 (Ctrl+W) (Ctrl+)Kurzorové klávesy Delete/BackSpace () Enter Ctrl+B (I, U) Ctrl+D Ctrl++ (Ctrl+=) Ctrl+L (R) Ctrl+E (J) Shift+kurzorové klávesy Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V F7 Ctrl+F2 Ctrl+P Vstup do hlavní nabídky Pohyb po skupinách v dialogovém okn Založení nového dokumentu Otevení existujícího souboru Uložit dokument do souboru / Uložit jako Zavení okna dokumentu Pohyb po dokumentu Mazání znaku za/ped kurzorem Ukonení odstavce Tuné (kurzíva, podtržené) písmo Formát / písmo Horní (dolní) index Zarovnání odstavce vlevo (vpravo) Zarovnání odstavce na sted (do bloku) Oznaení bloku Kopie oznaeného oblasti do schránky Vyjmutí oznaeného oblasti do schránky Vložení obsahu schránky na aktuální pozici Kontrola pravopisu Náhled ped tiskem Tisk dokumentu Word 55 SIPVZ-modul-P0

57 PREZENTANÍ PROGRAM POWERPOINT PowerPoint 56 SIPVZ-modul-P0

58 ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Pi práci v programu PowerPoint se setkáte s následujícími pojmy: Prezentace se zde nazývá soubor, ve kterém je uloženy jednotlivé snímky. Prezentace má píponu.ppt. Snímek každá prezentace se skládá ze snímk, které mohou obsahovat texty, tabulky, grafy, obrázky, zvuky, atd. Po vytvoení obsahuje prezentace jeden úvodní snímek. Další snímky mžete libovoln pidávat pípadn mazat. Rozvržení snímku každý snímek má urité rozložení prvk. Na nkterém je pouze text, na dalším obrázek a text, na jiném graf atd. Toto rozvržení mžete libovoln mnit. K EMU JE PREZENTACE Prezentace je sled snímk, které v souhrnu popisují njakou skutenost, nap. pedvádjí výrobky, vysvtlují postupy, pedstavují firmu apod. Jednotlivé snímky, které za sebou následují, mohou obsahovat text, obrázky, grafy, organizaní diagramy, rzná schémata, ale i video a zvuky. Snímek je obvykle jedna obrazovka, nebo folie pro zptný projektor. PowerPoint 57 SIPVZ-modul-P0

59 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU Spouštní Volba 1.snímku Zde je nutné vybrat si rozvržení prvního snímku potvrdit tlaítkem OK. a vybraný snímek se vloží do prezentace. PowerPoint 58 SIPVZ-modul-P0

60 OPERACE S PREZENTACÍ Vytvoení nové prezentace Otevení existujícího prezentace Zmna rozvržení snímku Vložení nového snímku Ctrl+N Ctrl+O VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE Nová prezentace se v PowerPointu oteve vždy, když po spuštní tohoto programu potvrdíte ve výbrovém okn volbu Prázdná prezentace tlaítkem OK. Pokud potebujete vytvoit další novou prezentaci, použijte jeden z nkolika zpsob: 1. Novou prezentaci založte klávesovou zkratkou Ctrl + N. 2. Klepnte na tlaítko. 3. Použijte píkaz Soubor Nový. V tomto pípad se oteve následující okno. Zde si mžete založit Prázdnou prezentaci. Rovnž mžete spustit prvodce, volba Struný prvodce, který vás provede nastavením výchozích vlastností prezentace. Další možností je volba karty Prezentace, kde se nacházejí šablony pipravených prezentací (šablony obsahu), nebo karta Šablony návrhu, kde si mžete vybrat šablonu, která obsahuje pouze pipravené grafické úpravy snímk. Pokud si vytvoíte prázdnou prezentaci, mžete k ní kdykoliv šablonu pipojit píkazem Formát Použít šablonu návrh. PowerPoint 59 SIPVZ-modul-P0

61 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍ PREZENTACE Pokud máte již vytvoenou prezentaci, otevete ji tak, že na její název poklepete v Przkumníku i jiném správci soubor. Tehdy se oteve spolu s programem PowerPoint. Pokud chcete otevít prezentace, se kterými jste pracovali naposledy, použijte píkaz Soubor. Objeví se následující volby. Zde mžete otevít maximáln tyi naposledy otevené prezentace. A to klepnutím na jejich název nebo stisknutím ísla, které odpovídá požadované prezentaci. Pokud potebujete otevít ostatní prezentace, musíte se dostat do okna Otevít. Do tohoto okna se dostanete jednou z následujících tí možností: 1. Klávesovou zkratkou Ctrl + O. 2. Klepnutím na tlaítko. 3. Použitím píkazu Soubor Otevít. PowerPoint 60 SIPVZ-modul-P0

62 ZMNA ROZVRŽENÍ SNÍMKU Pi vkládání nového snímku je nutné vybrat jeho rozvržení, viz výše. I poté lze však rozvržení každého snímku zmnit pomocí píkazu Formát Rozvržení snímku: Šedé pruhy v rozvržení znázorují textová pole, která jsou urena pro nadpisy snímk. Dále jsou v rozvržení zobrazena pole pro vložení textu s odrážkami, obrázk, tabulek, grafu, atd. VLOŽENÍ NOVÉHO SNÍMKU V již vytvoené prezentaci vložíte další snímky jednou z následujících možností: 1. Klávesovou zkratkou Ctrl + M. 2. Klepnte na tlaítko.(standardní panel) 3. Použijte píkaz Vložit Nový snímek. Pi vložení snímku musíte zvolit jeho rozložení. Pepínání mezi snímky mžete provést výbrem odpovídajícího snímku v panelu pro pepínání, pomocí posuvníku na pravé stran prezentace nebo pomocí kláves PageUp a PageDown. PowerPoint 61 SIPVZ-modul-P0

63 ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ PREZENTACE Normální zobrazení Zobrazení osnova Zobrazit snímky Zobrazení azení snímk Normální zobrazení Zobrazení osnova Zobrazit snímky Zobrazit azení snímk Pokud se vám vlevo nezobrazí panel nástroj Osnova, tak jej zapnte. Práce v tomto zobrazení je podobná práci s osnovou ve Wordu. PowerPoint 62 SIPVZ-modul-P0

64 PRÁCE SE SNÍMKY Vložení obrázku do snímku Zmna barevného schématu Zmna pozadí VLOŽENÍ OBRÁZKU DO SNÍMKU Pokud máte obrázek pipravený v souboru, použijte píkaz Vložit Obrázek Ze souboru. Objeví se následující okno: V nm si vyberete požadovaný obrázek a stisknete Vložit. Požadovaný obrázek se objeví na aktuální snímku: Obrázek mžete pesouvat, mnit jeho velikost, pípadn jím otáet. Tyto základní operace jsou stejné jako napíklad u textového pole. Další parametry obrázku zmníte pomocí panelu nástroj Obrázek, který se objeví pi vložení obrázku, nebo mžete použít píkaz Formát obrázku z místní volby. Jestliže chcete vložit njaký klipart, což je obrázek, který je souástí grafické knihovny PowerPointu, je možno použít postup: Vložit Obrázek KLIPAT PowerPoint 63 SIPVZ-modul-P0

65 ZMNA BAREVNÉHO SCHÉMATU Pokud chcete zamnit barevné schéma snímk, použijte píkaz Formát Barevné schéma snímku. Objeví se toto okno: Pokud chcete zmnit barevné nastavení u všech snímk v prezentaci, vyberte první volbu Použít u všech snímk. V opaném pípad zvolte Použít, která zmní barevné schéma pouze pro vybrané snímky. Ideální pro výbr více snímk je zobrazení azení snímk. PowerPoint 64 SIPVZ-modul-P0

66 ZMNA POZADÍ Pozadí snímku lze upravit pomocí voleb, které se objeví po zadání píkazu Formát Pozadí. Novou barvu pozadí vyberte ze zobrazených barev nebo z volby Další barvy. Další možnosti se objeví po klepnutí na volbu Vzhled výpln: Na jednotlivých kartách mžete nastavovat pechody barev, textury, vzorky, pípadn vložit do pozadí snímek ze souboru. Konené nastavení pozadí se bude týkat všech snímk, pokud v pvodním okn zvolíte tlaítko Použít u všech, nebo pouze oznaených, pokud zvolíte tlaítko Použít. PowerPoint 65 SIPVZ-modul-P0

67 ŠABLONA PREZENTACE Typy šablon Zmna šablony Tvorba vlastní šablony Do šablony se ukládají: pedloha snímku, tj. umístní a vzhled základních textových polí vetn vlastností písma, barevné schéma, které uruje barevné nastavení snímk, pozadí snímku. TYPY ŠABLON Existují dva základní typy šablon, šablony návrhu a šablony obsahu. Šablony návrhu mají nastaveny základní vlastnosti, jak bylo popsáno v pedchozím odstavci, neobsahují však žádné snímky. Šablony obsahu jsou šablony návrhu, které mají navíc pipravené snímky s vytvoeným obsahem. Jak se oteve nová prezentace pomocí šablony, bylo vysvtleno v kapitole Základy práce s prezentací a snímky. ZMNA ŠABLONY K prezentaci mžeme pipojit jinou šablonu v kterémkoliv stadiu jejího vytvoení. Staí vyvolat píkaz Formát Použít šablonu návrhu. Objeví se následující okno: PowerPoint 66 SIPVZ-modul-P0

68 Zde staí pouze klepnout na zvolenou šablonu návrhu a ta se použije. Pokud jste pi zmnách formátu snímku používali pouze volbu Použít u všech, šablona se aplikuje na všechny snímky. Pokud jste nkteré vlastnosti nastavovali tlaítkem Použít (tedy jen pro nkteré snímky) tyto snímky zstanou beze zmn. TVORBA VLASTNÍ ŠABLONY Vytvote novou prezentaci, vložte do ní jeden libovolný snímek a provete nastavení vlastností tak, aby vám vyhovovalo. Použijete pitom následující píkazy : Zobrazit Pedloha Snímek, Formát Barevné schéma snímku, Formát Pozadí, Zobrazit Záhlaví a zápatí. Nezapomínejte pitom všechny vlastnosti potvrzovat tlaítkem Použít u všech. Pokud vytváíte šablonu obsahu, vložte také požadovaný poet snímk a upravte jejich obsah. Pokud vytváíte pouze šablonu návrhu, tsn ped uložením vymažte snímek, který jste používali pro kontrolu nastavených vlastností. Nakonec uložte prezentaci jako šablonu. Zvolte k tomu píkaz Soubor Uložit jako, v poli Typ souboru zvolte Šablona návrhu (*.pot) a pak napište jméno šablony do pole Název souboru. V poli Uložit do nevybírejte nic, protože PowerPoint po výbru typu Šablona návrhu (*.pot), sám zmní složku pro uložení na složku s názvem Šablony. PowerPoint 67 SIPVZ-modul-P0

69 PECHODY A ANIMACE Pechody snímk urují, jakým zpsobem se zobrazí následující snímek pi promítání. Pechody se nastavují bu pro jeden snímek nebo vybrané snímky. Ideální je používat pro výbr snímk zobrazení azení snímk. Píkaz Prezentace Pechod snímku zobrazí následující okno: U pechodu snímku se musí nastavit: typ pechodu, po jeho výbru se zobrazí ukázka zvoleného efektu, rychlost pechodu, doprovodný zvuk, zpsob, zda pejdete na další snímek Pi klepnutím myši nebo Automaticky po uritém asovém intervalu. Ob možnosti lze nastavit souasn a potom se automatický pechod uskutení pouze tehdy, pokud v ureném intervalu nepoužijete klepnutí myši. Pokud chcete, aby se zvolený pechod uplatnil u všech snímk vyberte tlaítko Použít u všech. Jinak se tento pechod automaticky nastaví pouze pro vybrané snímky nebo aktuální snímek, není-li jich vybráno víc. PowerPoint 68 SIPVZ-modul-P0

70 PROMÍTÁNÍ PREZENTACE Spustit promítání Pechod mezi snímky Navigátor a ukazatel SPUSTIT PROMÍTÁNÍ Promítání prezentace lze spustit: píkazem Prezentace Spustit prezentaci, promítaní zane od prvního snímku, klávesou F5, promítaní rovnž zane od prvního snímku, ikonou, která se nachází v levé dolní ásti okna. Promítání zane aktuálním snímkem. Spustit prezentaci PECHOD MEZI SNÍMKY Pokud jste u pechodu snímku nenastavili automatické pechody po uritém asovém intervalu, máte následující možnosti: klepnutím myši pomocí kurzorových šipek vpravo (dopedu) a vlevo (zpt) pomocí kláves PageUp (dopedu) a PageDown (zpt) klávesou Enter Pokud dojdete za poslední snímek, objeví se prázdná obrazovka s následujícím textem: Konec prezentace, klepnutím ukoníte pedvádní. Promítání pak ukoníte libovolným z výše uvedených zpsob. Promítání prezentace lze rovnž ukonit kdykoliv v jeho prbhu klávesou ESC. PowerPoint 69 SIPVZ-modul-P0

71 NAVIGÁTOR A UKAZATEL Gymnázium Navigátor je pomocník, který v sob obsahuje další možnosti pro promítání. Najdete ho v levé dolní ásti snímku pi promítání prezentace, poté co uiníte libovolný pohyb myší nj klepnete, objeví se následující možnosti:. Jakmile na Postupné pechody mezi snímky lze uskutenit pomocí píkaz Další nebo Pedchozí. Píkazem Pejít lze najít konkrétní snímek, který chcete zobrazit. Toto lze uinit velice elegantn bez použití Navigátoru. Pokud znáte poadové íslo snímku, staí ho pouze napsat na klávesnici a stisknout Enter (nejpohodlnjší je to na numerické klávesnici). Ukazatel, který vám usnaduje práci pi promítání, mže mít podobu standardní kurzorové šipky nebo kreslícího pera. Pepínání mezi jednotlivými možnostmi lze pomocí Navigátoru a píkazu Možnosti ukazatele: PowerPoint 70 SIPVZ-modul-P0

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více