Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon)."

Transkript

1 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí soustavná činnost s cílem dosažení zisku. V naší zemi lze podnikat v různých formách: 1) Fyzická osoba - jednotlivec. 2) Právnická osoba. Právnické osoby mohou mít obecně různé podoby: za účelem podnikání a) obchodní společnosti - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), - komanditní (k.s.), - společnost s ručením omezeným (s.r.o.), - akciová společnost (a.s.), b) družstvo (v.d.), c) státní podnik (s.p.), za jinými účely d) spolek či sdružení fyzických a právnických osob s právní subjektivitou, e) nadace (neziskové). Pro vznik právnické osoby je důležitá její registrace, tj. zápis do obchodního či jiného rejstříku na základě předložené zakladatelské smlouvy. V ní musí být uveden předmět činnosti, zakladatelé, jejich práva a povinnosti, datum ustavující schůze a sídlo právnické osoby. Právnická osoba zaniká dnem výmazu z rejstříku. 18

2 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 Tab. 3 Hlavní znaky různých forem podnikání Název Vznik Řídící (statutární) orgány Ručení Fyzická osoba Zápis do živnostenského rejstříku. Živnostník Celým svým majetkem i po ukončení podnikání. Veřejná obchodní společnost Zápis do obchodního rejstříku na základě společenské smlouvy. Společníci Všichni společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem Komanditní společnost Dtto. Komplementáři Komplementáři ručí celým svým majetkem, komanditisté pouze do výše nesplaceného vkladu. Společnost s r.o. Dtto a splacení alespoň 30 % vkladů. Valná hromada společníků, jednatelé Společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu, minimální výše základního jmění ,- Kč. Akciová společnost Zápis do rejstříku na základě zakladatelské smlouvy, stanov a splacení alespoň 30 % ceny akcií. Valná hromada akcionářů, představenstvo (správní rada), dozorčí rada. Akcionáři ručí do výše nesplacené výše nakoupených akcí. Základní jmění minimálně 1 mil.kč. Družstvo Zápis do rejstříku na základě stanov družstva po splacení alespoň poloviny základního jmění. Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise Členové neručí za závazky družstva, základní jmění minimálně 50 tis.kč. Státní podnik Zakladatelská listina. Ředitel Ručí stát 4.2 Právní systém ČR z hlediska podnikání v telekomunikacích Legislativa tvoří více méně ucelený systém vzájemně provázaných právních předpisů, které mohou mít podobu: zákonů (schvaluje parlament a senát, podepisuje president), vyhlášek ústředních orgánů (ministerstev), nařízení, dekretů, výnosů, apod. Právní systém v ČR se opírá o následující stěžejní zákony: 1) Ústava ČR (1/1993). 2) Občanský zákoník (Lex generalis) (141/1950, 509/1991). 3) Obchodní zákoník (Lex specialis) (513/91). 4) Živnostenský zákon (455/1991). 5) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon) (63/1991). 19

3 6) Daňové zákony (212/92) a zákony o sociálním (589/92) a zdravotním pojištění (592/92). 7) Zákon o konkursu a vyrovnání (328/91). 8) Zákoník práce (65/65, 1967/91). 9) Občanský soudní řád (99/63). 10) Zákon o správním řízení. 11) Zákon o telekomunikacích (110/64, 150/92). 4.3 Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení HLAVA I Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana HLAVA II Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické a právnické osoby. Nadace. Zájmová sdružení právnických osob. HLAVA III Zastoupení Zákonné zastoupení. Zastoupení na základě plné moci. HLAVA IV Právní úkony Odporovatelnost. Smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy. Přijetí návrhu. HLAVA VIII Promlčení Promlčecí doba. Běh promlčecí doby. HLAVA IX Vymezení některých pojmů Domácnost. Osoby blízké. Věci a práva. Počítání času. ČÁST DRUHÁ Věcná práva. HLAVA I Vlastnické právo Držba. Nabývání vlastnictví. Vydržení. HLAVA II Spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. HLAVA III Práva k cizím věcem Zástavní právo. Právo podzástavní. Věcná břemena. Právo zadržovací ČÁST ŠESTÁ Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení HLAVA I Předcházení hrozícím škodám HLAVA II Odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost. Případy zvláštní odpovědnosti. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Společná ustanovení o náhradě škody. Společná odpovědnost. Zavinění poškozeného. Způsob a rozsah náhrady. Snížení náhrady. HLAVA III Bezdůvodné obohacení 20

4 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA I Nabývání dědictví Odmítnutí dědictví, Dědická nezpůsobilost, Vydědění, Přechod dluhů. HLAVA II Dědění ze zákona HLAVA III Dědění ze závěti HLAVA IV Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců HLAVA V Ochrana oprávněného dědice ČÁST OSMÁ Závazkové právo HLAVA I Obecná ustanovení Závazkový právní vztah. Vznik závazku. Obsah závazků. Odpovědnost za vady. Společné závazky a společná práva. Změny v obsahu závazků. Dohoda stran. Prodlení dlužníka. Prodlení věřitele. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka. Postoupení pohledávky. Převzetí dluhu. Přistoupení k závazku. Poukázka. Poukázka na cenné papíry. Zajištění závazků. Smluvní pokuta. Ručení. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů. Zástavní smlouva. Zajištění závazků převodem práva. Zajištění postoupením pohledávky. Jistota. Uznání dluhu. Zánik závazků. Splnění dluhu. Dohoda. Nemožnost plnění. Uplynutí doby. Smrt dlužníka nebo věřitele. Započtení. Výpověď. Neuplatnění práva. Splynutí. Narovnání. HLAVA II Kupní a směnná smlouva Obecná ustanovení o kupní smlouvě. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Výhrada vlastnictví. Předkupní právo. Právo zpětné koupě. Jiná vedlejší ujednání. Směnná smlouva. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Jakost a množství. Odpovědnost za vady prodané věci. Darovací smlouva. HLAVA III Smlouva o dílo Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci. HLAVA V Smlouva o půjčce HLAVA VI Smlouva o výpůjčce HLAVA VII Nájemní smlouva Nájemné. Skončení nájmu. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Práva a povinnosti z nájmu bytu. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Společný nájem bytu. Společný nájem bytu manžely. Přechod nájmu bytu. Zánik nájmu bytu. Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení. Podnájem bytu (části bytu). Nájem a podnájem nebytových prostor. Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých. HLAVA VIII Příkazní smlouva Povinnosti příkazníka. Povinnosti příkazce. Zánik příkazní smlouvy. Smlouva o obstarání věci. Smlouva o obstarání prodeje věci. HLAVA IX Jednatelství bez příkazu HLAVA X Smlouva o úschově HLAVA XI Smlouva o ubytování HLAVA XII Smlouvy o přepravě Smlouva o přepravě osob. Odpovědnost. Smlouva o přepravě nákladu. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě. 21

5 HLAVA XIII Smlouva zprostředkovatelská HLAVA XIV Vklady Vklady na vkladních knížkách. Vkladní listy. Další formy vkladů. HLAVA XV Pojistné smlouvy Uzavření pojistné smlouvy. Práva a povinnosti z pojištění. Zánik pojištění. Změna pojištění. Pojištění majetku. Pojištění osob. Pojištění odpovědnosti za škody. HLAVA XVI Smlouva o sdružení HLAVA XVII Smlouva o důchodu HLAVA XVIII Sázka a hra HLAVA XIX Veřejná soutěž HLAVA XX Veřejný příslib b ČÁST DEVÁTÁ Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení 4.4 Obchodní zákoník 513/ ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení HLAVA I Základní ustanovení Rozsah působnosti. Podnikání. Podnik a obchodní jmění. Organizační složka podniku. Obchodní jméno. Jednání podnikatele. Prokura. Obchodní tajemství HLAVA II Podnikání zahraničních osob HLAVA III Obchodní rejstřík HLAVA IV Účetnictví podnikatelů HLAVA V Hospodářská soutěž Účast na hospodářské soutěži. Nekalá soutěž. Základní ustanovení. Klamavá reklama. Klamavé označení zboží a služeb. Vyvolání nebezpečí záměny. Parazitování na pověsti. Podplácení. Zlehčování. Porušení obchodního tajemství. Ohrožování zdraví a životního prostředí. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ČÁST DRUHÁ Obchodní společnosti a družstvo a HLAVA I Obchodní společnosti Díl I Obecná ustanovení Založení společnosti. Základní jmění. Vklad společníka. Správa vkladu. Podíl. Vznik společnosti. Zákaz konkurence. Ovládaná a ovládající osoba. Jednání ve shodě. Rezervní fond. Zrušení a zánik společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace. Neplatnost založení společnosti. Likvidace společnosti Díl II Veřejná obchodní společnost Práva a povinnosti společníků. Zákaz konkurence. Právní vztahy k třetím osobám. Ručení společníka. Zrušení a likvidace společnosti. Smrt společníka. Vypořádání společníků Díl III Komanditní společnost Práva a povinnosti společníků. Právní vztahy k třetím osobám. Zrušení a likvidace společnosti Díl IV Společnost s ručením omezeným Základní ustanovení. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Valná hromada. Žaloba společníka. Jednatelé. Zákaz konkurence. Dozorčí rada. Změna společenské smlouvy. Zvýšení a 22

6 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 snížení základního jmění. Zánik účasti společníka ve společnosti. Zrušení účasti společníka soudem. Vyloučení společníka. Dohoda o ukončení účasti. Vypořádání. Zrušení a likvidace společnosti a Díl V Akciová společnost Forma akcie. Samostatně převoditelná práva. Rozhodný den. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy. Nabývání vlastních zatímních listů a akcií. Založení a vznik společnosti. Emisní kurs akcie. Založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií. Ustavující valná hromada. Založení společnosti bez výzvy k upsání akcií. Stanovy. Vznik společnosti. Zatímní list. Práva a povinnosti akcionářů. Neplatnost usnesení valné hromady. Veřejný návrh smlouvy. Oznamovací povinnost. Orgány společnosti. Valná hromada. Dohody o výkonu hlasovacích práv. Představenstvo. Zákaz konkurence. Dozorčí rada. Zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Podmíněné zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti. Kombinované zvýšení základního jmění. Snížení základního jmění. Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů. Vzetí akcií z oběhu na základě losování nebo na základě návrhu Upuštění od vydání akcií. Rezervní fond a opční listy. Opční listy. Zrušení a likvidace společnosti. Zrušení společnosti s právním nástupcem HLAVA II Družstvo Základní ustanovení. Založení družstva. Vznik a zánik členství. Nedělitelný fond. Rozdělení zisku Orgány družstva. Členská schůze. Představenstvo. Kontrolní komise. Orgány malého družstva. Společná ustanovení o členství v orgánech družstva. Zákaz konkurence. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření. Zrušení a likvidace družstva. Použití předpisů o obchodních společnostech ČÁST TŘETÍ Obchodní závazkové vztahy HLAVA I Obecná ustanovení Předmět právní úpravy a její povaha. Některá ustanovení o právních úkonech. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy. Jednání o uzavření smlouvy. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky. Obchodní veřejná soutěž. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Základní ustanovení. Některá ustanovení o společných závazcích. Zajištění závazku. Některá ustanovení o zástavním právu. Některá ustanovení o smluvní pokutě. Ručení. Bankovní záruka. Základní ustanovení. Uznání závazku. Zánik závazku jeho splněním. Způsob plnění. Místo plnění. Doba plnění. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku. Odstoupení od smlouvy. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění. Odstupné. Zmaření účelu smlouvy. Některá ustanovení o započtení pohledávek. Prodlení dlužníka. Prodlení věřitele. Náhrada škody. Promlčení. Předmět promlčení. Udání promlčecí doby. Stavení a přetržení promlčecí doby. Obecné omezení promlčecí doby HLAVA II Zvláštní ustanovení o některých obchodních smlouvách Kupní smlouva. Vymezení kupní smlouvy. Základní ustanovení. Povinnosti prodávajícího. Dodání zboží. Doklady vztahující se ke zboží. Množství, jakost, provedení a obal zboží. Vady zboží. Záruka za jakost. Právní vady zboží. Nároky z vad zboží. Dodání většího množství zboží. Nabytí vlastnického práva. Povinnosti kupujícího. Nebezpečí škody na zboží. Uchování zboží. Zvláštní ustanovení o náhradě škody. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou. Koupě na zkoušku. Cenová doložka Smlouva o prodeji podniku Smlouva o koupi najaté věci. Smlouva o úvěru. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Smlouva o uložení věci. Smlouva o skladování. Smlouva o dílo. Provedení díla. Věci určené k provedení díla. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí. Cena podle rozpočtu. Způsob provádění díla. Provedení díla. Vady díla. Smlouva mandátní. Smlouva komisionářská. Smlouva o kontrolní činnosti. Smlouva zasílatelská. Smlouva o přepravě věci. Základní ustanovení. Smlouva o nájmu dopravního prostředku. Smlouva o provozu dopravního prostředku. Smlouva o zprostředkování. Smlouva o obchodním zastoupení 23

7 Nevýhradní obchodní zastoupení. Výhradní obchodní zastoupení. Zánik obchodního zastoupení. Smlouva o tichém společenství. Smlouva o otevření akreditivu. Vztah banky k oprávněnému. Dokumentární akreditiv. Jiné akreditivy. Smlouva o inkasu. Bankovní dokumentární inkaso. Smlouva o bankovním uložení věci. Smlouva o běžném účtu. Smlouva o vkladovém účtu. Cestovní šek. Slib. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v zahraničí. Zvyklosti. Úřední povolení. Měna peněžního závazku. Přepočet měn. Obvyklá cena nebo úplata. Prodlení s plněním peněžitého závazku. Okolnosti vylučující odpovědnost Díl III Zvláštní ujednání Zákaz dalšího vývozu. Ujednání o omezení prodeje. Měnová doložka. Smlouva o výhradním prodeji. Smlouvy o vázaných obchodech. Smlouvy závislé. Vícestranné výměnné obchody ČÁST ČTVRTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 4.5 ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání 1 18 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení HLAVA I Předmět úpravy Živnost. Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí. HLAVA II Provozování živnosti Subjekty oprávněné provozovat živnost. Všeobecné podmínky provozování živnosti. Zvláštní podmínky provozování živnosti. Provozování živnosti průmyslovým způsobem. Rozdělení živností. Živnostenské oprávnění. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele. Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva. Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem. Provozovny ČÁST DRUHÁ Druhy živností HLAVA I Živnosti ohlašovací Živnosti řemeslné. Odborná způsobilost. Živnosti vázané. Odborná způsobilost. Živnosti volné. HLAVA II Živnosti koncesované Odborná způsobilost a další podmínky ČÁST TŘETÍ Rozsah živnostenského oprávnění HLAVA I Všeobecná ustanovení Povinnosti podnikatele a některých dalších osob. HLAVA II Živnosti obchodní Všeobecné ustanovení. Rozsah oprávnění. Dražby mimo výkon rozhodnutí. HLAVA III Živnosti výrobní Rozsah oprávnění. HLAVA IV Živnosti poskytující služby Rozsah oprávnění ČÁST ČTVRTÁ Živnostenský list, koncesní listina HLAVA I Živnostenský list Náležitosti ohlášení živnosti. Vydání živnostenského listu. Změny údajů uvedených v ohlášení. HLAVA II Koncesní listina Náležitosti žádosti o koncesi. Projednání žádosti. Rozhodování o koncesi. Vydání koncesní listiny Rozeslání opisů koncesní listiny. Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi. 24

8 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění HLAVA IV Živnostenský rejstřík. 60a 66 ČÁST PÁTÁ Živnostenská kontrola a pokuty HLAVA I Živnostenská kontrola HLAVA II Neoprávněné podnikání HLAVA III Porušení jiných ustanovení zákona HLAVA IV Ukládání pokut ČÁST ŠESTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení HLAVA I Pracovněprávní vztahy. Součinnost orgánů státní správy. Živnostenská společenstva. Mezinárodní smlouvy. HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení Zachování dosavadních oprávnění. Likvidace majetku po předlužení. Zrušovací ustanovení. Příl.1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI Příl.2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI Příl.3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI 4.6 ZÁKON 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže ze dne 30. ledna 1991 Změna: 495/1992 Sb. Změna: 286/1993 Sb ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení. 3 9 ODDÍL DRUHÝ Nedovolené narušování soutěže Dohody narušující soutěž. Spojování podniků 2a) soutěžitelů. Monopolní a dominantní postavení na trhu ODDÍL TŘETÍ Působnost ministerstva pro hospodářskou soutěž ODDÍL ČTVRTÝ Řízení u ministerstva Pokuty ODDÍL PÁTÝ Kartelový rejstřík a zachování tajemství. 17 ODDÍL ŠESTÝ Spory z nedovolené soutěže. 18 ODDÍL SEDMÝ Zásahy orgánů státní správy a orgánů obcí ODDÍL OSMÝ Přechodná ustanovení Postup orgánů státní správy proti vzniku monopolního postavení soutěžitelů při převodu státního majetku. Postup orgánů obcí proti vzniku monopolního postavení soutěžitelů při převodu státního majetku ODDÍL DEVÁTÝ Závěrečná ustanovení 25

9 4.7 Daňové zákony Územní správci daně - tedy finanční úřady (dříve berní úřady) byly ustaveny na základě zákona č. 531/1990 O územních finančních orgánech. Pro daňová řízení při styku poplatníků s územními správci daně, což jsou finanční úřady je důležitý zákon č.337/1992 Sb. O správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn. Soustavu daní v ČR lze názorně dokumentovat na následujícím obrázku: Obr. 9 Daňová soustava ČR 4.8 ZÁKON 328/1991 Sb. ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání. 1 3 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ Konkurs Návrh na prohlášení konkursu. Ochranná lhůta. Konkursní podstata. Účastníci konkursu. Správce podstaty. Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor. Dohled soudu. Prohlášení konkursu. Účinky prohlášení konkursu. Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů. Zjištění podstaty. Přihlášky pohledávek. Přezkumné jednání. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Zpeněžení. Rozvrh. Nucené vyrovnání. Zrušení konkursu ČÁST TŘETÍ Vyrovnání Návrh na vyrovnání. Účastníci vyrovnání. Účinky podání návrhu. Rozhodnutí o návrhu. Účinky povolení vyrovnání. Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání. Přednostní pohledávky. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Přihlášky pohledávek. Seznam přihlášek. Vyrovnací jednání. Popření pohledávky. Potvrzení vyrovnání. Účinky potvrzeného vyrovnání. Následky neplnění. Následky podvojných jednání. Zastavení a skončení vyrovnání ČÁST ČTVRTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka. Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě. Vztah k restitučním nárokům. Konkursy s cizím prvkem. 26

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO xposs04 01 Obchodní právo a obchodní zákoník 02 Podnikání a obchodní firma 03 Jednání podnikatele 04 Základní pojmy obchodního práva 05 Právní podmínky podnikání

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu 2. Prameny obchodního práva 3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura 4. Věcná,

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Zadání: Právní předpisy v oblasti podnikání, obchodní právo, ţivnostenské právo. (A7B16EPD)

Zadání: Právní předpisy v oblasti podnikání, obchodní právo, ţivnostenské právo. (A7B16EPD) Zadání: Právní předpisy v oblasti podnikání, obchodní právo, ţivnostenské právo. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DÍL I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více