Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon)."

Transkript

1 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí soustavná činnost s cílem dosažení zisku. V naší zemi lze podnikat v různých formách: 1) Fyzická osoba - jednotlivec. 2) Právnická osoba. Právnické osoby mohou mít obecně různé podoby: za účelem podnikání a) obchodní společnosti - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), - komanditní (k.s.), - společnost s ručením omezeným (s.r.o.), - akciová společnost (a.s.), b) družstvo (v.d.), c) státní podnik (s.p.), za jinými účely d) spolek či sdružení fyzických a právnických osob s právní subjektivitou, e) nadace (neziskové). Pro vznik právnické osoby je důležitá její registrace, tj. zápis do obchodního či jiného rejstříku na základě předložené zakladatelské smlouvy. V ní musí být uveden předmět činnosti, zakladatelé, jejich práva a povinnosti, datum ustavující schůze a sídlo právnické osoby. Právnická osoba zaniká dnem výmazu z rejstříku. 18

2 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 Tab. 3 Hlavní znaky různých forem podnikání Název Vznik Řídící (statutární) orgány Ručení Fyzická osoba Zápis do živnostenského rejstříku. Živnostník Celým svým majetkem i po ukončení podnikání. Veřejná obchodní společnost Zápis do obchodního rejstříku na základě společenské smlouvy. Společníci Všichni společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem Komanditní společnost Dtto. Komplementáři Komplementáři ručí celým svým majetkem, komanditisté pouze do výše nesplaceného vkladu. Společnost s r.o. Dtto a splacení alespoň 30 % vkladů. Valná hromada společníků, jednatelé Společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu, minimální výše základního jmění ,- Kč. Akciová společnost Zápis do rejstříku na základě zakladatelské smlouvy, stanov a splacení alespoň 30 % ceny akcií. Valná hromada akcionářů, představenstvo (správní rada), dozorčí rada. Akcionáři ručí do výše nesplacené výše nakoupených akcí. Základní jmění minimálně 1 mil.kč. Družstvo Zápis do rejstříku na základě stanov družstva po splacení alespoň poloviny základního jmění. Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise Členové neručí za závazky družstva, základní jmění minimálně 50 tis.kč. Státní podnik Zakladatelská listina. Ředitel Ručí stát 4.2 Právní systém ČR z hlediska podnikání v telekomunikacích Legislativa tvoří více méně ucelený systém vzájemně provázaných právních předpisů, které mohou mít podobu: zákonů (schvaluje parlament a senát, podepisuje president), vyhlášek ústředních orgánů (ministerstev), nařízení, dekretů, výnosů, apod. Právní systém v ČR se opírá o následující stěžejní zákony: 1) Ústava ČR (1/1993). 2) Občanský zákoník (Lex generalis) (141/1950, 509/1991). 3) Obchodní zákoník (Lex specialis) (513/91). 4) Živnostenský zákon (455/1991). 5) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon) (63/1991). 19

3 6) Daňové zákony (212/92) a zákony o sociálním (589/92) a zdravotním pojištění (592/92). 7) Zákon o konkursu a vyrovnání (328/91). 8) Zákoník práce (65/65, 1967/91). 9) Občanský soudní řád (99/63). 10) Zákon o správním řízení. 11) Zákon o telekomunikacích (110/64, 150/92). 4.3 Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení HLAVA I Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana HLAVA II Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické a právnické osoby. Nadace. Zájmová sdružení právnických osob. HLAVA III Zastoupení Zákonné zastoupení. Zastoupení na základě plné moci. HLAVA IV Právní úkony Odporovatelnost. Smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy. Přijetí návrhu. HLAVA VIII Promlčení Promlčecí doba. Běh promlčecí doby. HLAVA IX Vymezení některých pojmů Domácnost. Osoby blízké. Věci a práva. Počítání času. ČÁST DRUHÁ Věcná práva. HLAVA I Vlastnické právo Držba. Nabývání vlastnictví. Vydržení. HLAVA II Spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. HLAVA III Práva k cizím věcem Zástavní právo. Právo podzástavní. Věcná břemena. Právo zadržovací ČÁST ŠESTÁ Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení HLAVA I Předcházení hrozícím škodám HLAVA II Odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost. Případy zvláštní odpovědnosti. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Společná ustanovení o náhradě škody. Společná odpovědnost. Zavinění poškozeného. Způsob a rozsah náhrady. Snížení náhrady. HLAVA III Bezdůvodné obohacení 20

4 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA I Nabývání dědictví Odmítnutí dědictví, Dědická nezpůsobilost, Vydědění, Přechod dluhů. HLAVA II Dědění ze zákona HLAVA III Dědění ze závěti HLAVA IV Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců HLAVA V Ochrana oprávněného dědice ČÁST OSMÁ Závazkové právo HLAVA I Obecná ustanovení Závazkový právní vztah. Vznik závazku. Obsah závazků. Odpovědnost za vady. Společné závazky a společná práva. Změny v obsahu závazků. Dohoda stran. Prodlení dlužníka. Prodlení věřitele. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka. Postoupení pohledávky. Převzetí dluhu. Přistoupení k závazku. Poukázka. Poukázka na cenné papíry. Zajištění závazků. Smluvní pokuta. Ručení. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů. Zástavní smlouva. Zajištění závazků převodem práva. Zajištění postoupením pohledávky. Jistota. Uznání dluhu. Zánik závazků. Splnění dluhu. Dohoda. Nemožnost plnění. Uplynutí doby. Smrt dlužníka nebo věřitele. Započtení. Výpověď. Neuplatnění práva. Splynutí. Narovnání. HLAVA II Kupní a směnná smlouva Obecná ustanovení o kupní smlouvě. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Výhrada vlastnictví. Předkupní právo. Právo zpětné koupě. Jiná vedlejší ujednání. Směnná smlouva. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Jakost a množství. Odpovědnost za vady prodané věci. Darovací smlouva. HLAVA III Smlouva o dílo Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci. HLAVA V Smlouva o půjčce HLAVA VI Smlouva o výpůjčce HLAVA VII Nájemní smlouva Nájemné. Skončení nájmu. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Práva a povinnosti z nájmu bytu. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Společný nájem bytu. Společný nájem bytu manžely. Přechod nájmu bytu. Zánik nájmu bytu. Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení. Podnájem bytu (části bytu). Nájem a podnájem nebytových prostor. Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých. HLAVA VIII Příkazní smlouva Povinnosti příkazníka. Povinnosti příkazce. Zánik příkazní smlouvy. Smlouva o obstarání věci. Smlouva o obstarání prodeje věci. HLAVA IX Jednatelství bez příkazu HLAVA X Smlouva o úschově HLAVA XI Smlouva o ubytování HLAVA XII Smlouvy o přepravě Smlouva o přepravě osob. Odpovědnost. Smlouva o přepravě nákladu. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě. 21

5 HLAVA XIII Smlouva zprostředkovatelská HLAVA XIV Vklady Vklady na vkladních knížkách. Vkladní listy. Další formy vkladů. HLAVA XV Pojistné smlouvy Uzavření pojistné smlouvy. Práva a povinnosti z pojištění. Zánik pojištění. Změna pojištění. Pojištění majetku. Pojištění osob. Pojištění odpovědnosti za škody. HLAVA XVI Smlouva o sdružení HLAVA XVII Smlouva o důchodu HLAVA XVIII Sázka a hra HLAVA XIX Veřejná soutěž HLAVA XX Veřejný příslib b ČÁST DEVÁTÁ Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení 4.4 Obchodní zákoník 513/ ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení HLAVA I Základní ustanovení Rozsah působnosti. Podnikání. Podnik a obchodní jmění. Organizační složka podniku. Obchodní jméno. Jednání podnikatele. Prokura. Obchodní tajemství HLAVA II Podnikání zahraničních osob HLAVA III Obchodní rejstřík HLAVA IV Účetnictví podnikatelů HLAVA V Hospodářská soutěž Účast na hospodářské soutěži. Nekalá soutěž. Základní ustanovení. Klamavá reklama. Klamavé označení zboží a služeb. Vyvolání nebezpečí záměny. Parazitování na pověsti. Podplácení. Zlehčování. Porušení obchodního tajemství. Ohrožování zdraví a životního prostředí. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ČÁST DRUHÁ Obchodní společnosti a družstvo a HLAVA I Obchodní společnosti Díl I Obecná ustanovení Založení společnosti. Základní jmění. Vklad společníka. Správa vkladu. Podíl. Vznik společnosti. Zákaz konkurence. Ovládaná a ovládající osoba. Jednání ve shodě. Rezervní fond. Zrušení a zánik společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace. Neplatnost založení společnosti. Likvidace společnosti Díl II Veřejná obchodní společnost Práva a povinnosti společníků. Zákaz konkurence. Právní vztahy k třetím osobám. Ručení společníka. Zrušení a likvidace společnosti. Smrt společníka. Vypořádání společníků Díl III Komanditní společnost Práva a povinnosti společníků. Právní vztahy k třetím osobám. Zrušení a likvidace společnosti Díl IV Společnost s ručením omezeným Základní ustanovení. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Valná hromada. Žaloba společníka. Jednatelé. Zákaz konkurence. Dozorčí rada. Změna společenské smlouvy. Zvýšení a 22

6 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 snížení základního jmění. Zánik účasti společníka ve společnosti. Zrušení účasti společníka soudem. Vyloučení společníka. Dohoda o ukončení účasti. Vypořádání. Zrušení a likvidace společnosti a Díl V Akciová společnost Forma akcie. Samostatně převoditelná práva. Rozhodný den. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy. Nabývání vlastních zatímních listů a akcií. Založení a vznik společnosti. Emisní kurs akcie. Založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií. Ustavující valná hromada. Založení společnosti bez výzvy k upsání akcií. Stanovy. Vznik společnosti. Zatímní list. Práva a povinnosti akcionářů. Neplatnost usnesení valné hromady. Veřejný návrh smlouvy. Oznamovací povinnost. Orgány společnosti. Valná hromada. Dohody o výkonu hlasovacích práv. Představenstvo. Zákaz konkurence. Dozorčí rada. Zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Podmíněné zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti. Kombinované zvýšení základního jmění. Snížení základního jmění. Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů. Vzetí akcií z oběhu na základě losování nebo na základě návrhu Upuštění od vydání akcií. Rezervní fond a opční listy. Opční listy. Zrušení a likvidace společnosti. Zrušení společnosti s právním nástupcem HLAVA II Družstvo Základní ustanovení. Založení družstva. Vznik a zánik členství. Nedělitelný fond. Rozdělení zisku Orgány družstva. Členská schůze. Představenstvo. Kontrolní komise. Orgány malého družstva. Společná ustanovení o členství v orgánech družstva. Zákaz konkurence. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření. Zrušení a likvidace družstva. Použití předpisů o obchodních společnostech ČÁST TŘETÍ Obchodní závazkové vztahy HLAVA I Obecná ustanovení Předmět právní úpravy a její povaha. Některá ustanovení o právních úkonech. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy. Jednání o uzavření smlouvy. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky. Obchodní veřejná soutěž. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Základní ustanovení. Některá ustanovení o společných závazcích. Zajištění závazku. Některá ustanovení o zástavním právu. Některá ustanovení o smluvní pokutě. Ručení. Bankovní záruka. Základní ustanovení. Uznání závazku. Zánik závazku jeho splněním. Způsob plnění. Místo plnění. Doba plnění. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku. Odstoupení od smlouvy. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění. Odstupné. Zmaření účelu smlouvy. Některá ustanovení o započtení pohledávek. Prodlení dlužníka. Prodlení věřitele. Náhrada škody. Promlčení. Předmět promlčení. Udání promlčecí doby. Stavení a přetržení promlčecí doby. Obecné omezení promlčecí doby HLAVA II Zvláštní ustanovení o některých obchodních smlouvách Kupní smlouva. Vymezení kupní smlouvy. Základní ustanovení. Povinnosti prodávajícího. Dodání zboží. Doklady vztahující se ke zboží. Množství, jakost, provedení a obal zboží. Vady zboží. Záruka za jakost. Právní vady zboží. Nároky z vad zboží. Dodání většího množství zboží. Nabytí vlastnického práva. Povinnosti kupujícího. Nebezpečí škody na zboží. Uchování zboží. Zvláštní ustanovení o náhradě škody. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou. Koupě na zkoušku. Cenová doložka Smlouva o prodeji podniku Smlouva o koupi najaté věci. Smlouva o úvěru. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Smlouva o uložení věci. Smlouva o skladování. Smlouva o dílo. Provedení díla. Věci určené k provedení díla. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí. Cena podle rozpočtu. Způsob provádění díla. Provedení díla. Vady díla. Smlouva mandátní. Smlouva komisionářská. Smlouva o kontrolní činnosti. Smlouva zasílatelská. Smlouva o přepravě věci. Základní ustanovení. Smlouva o nájmu dopravního prostředku. Smlouva o provozu dopravního prostředku. Smlouva o zprostředkování. Smlouva o obchodním zastoupení 23

7 Nevýhradní obchodní zastoupení. Výhradní obchodní zastoupení. Zánik obchodního zastoupení. Smlouva o tichém společenství. Smlouva o otevření akreditivu. Vztah banky k oprávněnému. Dokumentární akreditiv. Jiné akreditivy. Smlouva o inkasu. Bankovní dokumentární inkaso. Smlouva o bankovním uložení věci. Smlouva o běžném účtu. Smlouva o vkladovém účtu. Cestovní šek. Slib. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v zahraničí. Zvyklosti. Úřední povolení. Měna peněžního závazku. Přepočet měn. Obvyklá cena nebo úplata. Prodlení s plněním peněžitého závazku. Okolnosti vylučující odpovědnost Díl III Zvláštní ujednání Zákaz dalšího vývozu. Ujednání o omezení prodeje. Měnová doložka. Smlouva o výhradním prodeji. Smlouvy o vázaných obchodech. Smlouvy závislé. Vícestranné výměnné obchody ČÁST ČTVRTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 4.5 ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání 1 18 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení HLAVA I Předmět úpravy Živnost. Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí. HLAVA II Provozování živnosti Subjekty oprávněné provozovat živnost. Všeobecné podmínky provozování živnosti. Zvláštní podmínky provozování živnosti. Provozování živnosti průmyslovým způsobem. Rozdělení živností. Živnostenské oprávnění. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele. Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva. Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem. Provozovny ČÁST DRUHÁ Druhy živností HLAVA I Živnosti ohlašovací Živnosti řemeslné. Odborná způsobilost. Živnosti vázané. Odborná způsobilost. Živnosti volné. HLAVA II Živnosti koncesované Odborná způsobilost a další podmínky ČÁST TŘETÍ Rozsah živnostenského oprávnění HLAVA I Všeobecná ustanovení Povinnosti podnikatele a některých dalších osob. HLAVA II Živnosti obchodní Všeobecné ustanovení. Rozsah oprávnění. Dražby mimo výkon rozhodnutí. HLAVA III Živnosti výrobní Rozsah oprávnění. HLAVA IV Živnosti poskytující služby Rozsah oprávnění ČÁST ČTVRTÁ Živnostenský list, koncesní listina HLAVA I Živnostenský list Náležitosti ohlášení živnosti. Vydání živnostenského listu. Změny údajů uvedených v ohlášení. HLAVA II Koncesní listina Náležitosti žádosti o koncesi. Projednání žádosti. Rozhodování o koncesi. Vydání koncesní listiny Rozeslání opisů koncesní listiny. Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi. 24

8 Ekonomika a řízení telekomunikací přednášky Ing. Miroslav Vítek, CSc. K316 HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění HLAVA IV Živnostenský rejstřík. 60a 66 ČÁST PÁTÁ Živnostenská kontrola a pokuty HLAVA I Živnostenská kontrola HLAVA II Neoprávněné podnikání HLAVA III Porušení jiných ustanovení zákona HLAVA IV Ukládání pokut ČÁST ŠESTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení HLAVA I Pracovněprávní vztahy. Součinnost orgánů státní správy. Živnostenská společenstva. Mezinárodní smlouvy. HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení Zachování dosavadních oprávnění. Likvidace majetku po předlužení. Zrušovací ustanovení. Příl.1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI Příl.2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI Příl.3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI 4.6 ZÁKON 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže ze dne 30. ledna 1991 Změna: 495/1992 Sb. Změna: 286/1993 Sb ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení. 3 9 ODDÍL DRUHÝ Nedovolené narušování soutěže Dohody narušující soutěž. Spojování podniků 2a) soutěžitelů. Monopolní a dominantní postavení na trhu ODDÍL TŘETÍ Působnost ministerstva pro hospodářskou soutěž ODDÍL ČTVRTÝ Řízení u ministerstva Pokuty ODDÍL PÁTÝ Kartelový rejstřík a zachování tajemství. 17 ODDÍL ŠESTÝ Spory z nedovolené soutěže. 18 ODDÍL SEDMÝ Zásahy orgánů státní správy a orgánů obcí ODDÍL OSMÝ Přechodná ustanovení Postup orgánů státní správy proti vzniku monopolního postavení soutěžitelů při převodu státního majetku. Postup orgánů obcí proti vzniku monopolního postavení soutěžitelů při převodu státního majetku ODDÍL DEVÁTÝ Závěrečná ustanovení 25

9 4.7 Daňové zákony Územní správci daně - tedy finanční úřady (dříve berní úřady) byly ustaveny na základě zákona č. 531/1990 O územních finančních orgánech. Pro daňová řízení při styku poplatníků s územními správci daně, což jsou finanční úřady je důležitý zákon č.337/1992 Sb. O správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn. Soustavu daní v ČR lze názorně dokumentovat na následujícím obrázku: Obr. 9 Daňová soustava ČR 4.8 ZÁKON 328/1991 Sb. ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání. 1 3 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ Konkurs Návrh na prohlášení konkursu. Ochranná lhůta. Konkursní podstata. Účastníci konkursu. Správce podstaty. Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor. Dohled soudu. Prohlášení konkursu. Účinky prohlášení konkursu. Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů. Zjištění podstaty. Přihlášky pohledávek. Přezkumné jednání. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Zpeněžení. Rozvrh. Nucené vyrovnání. Zrušení konkursu ČÁST TŘETÍ Vyrovnání Návrh na vyrovnání. Účastníci vyrovnání. Účinky podání návrhu. Rozhodnutí o návrhu. Účinky povolení vyrovnání. Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání. Přednostní pohledávky. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Přihlášky pohledávek. Seznam přihlášek. Vyrovnací jednání. Popření pohledávky. Potvrzení vyrovnání. Účinky potvrzeného vyrovnání. Následky neplnění. Následky podvojných jednání. Zastavení a skončení vyrovnání ČÁST ČTVRTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka. Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě. Vztah k restitučním nárokům. Konkursy s cizím prvkem. 26

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více