âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080."

Transkript

1

2 OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky The 1st prize for digital printing again received calendar from Hellichovka 5 Aktuality digitální Digital actualities TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 7 8/2014/ã. 44/roãník 5 Pfiíloha ãasopisu Typografia 7 8/2014/ã. 1255/roãník 117 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6 Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Adam Vlasat, Stfiední odborná kola obchodu, uïitého umûní a designu, PlzeÀ Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6 Cena ãísla 130 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 15 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Obálka je vyti tûna na stroji Xerox DocuColor Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o., Prague Gate, Türkova 2319/5b, Praha 4, T: , F: , E: âervnové Agfa Fórum Dne 12. ãervna uspofiádala spoleãnost Agfa Graphics N.V. v hotelu Clarion Congress Hotel Prague vedle stanice metra Vysoãanská setkání s názvem Agfa Fórum. Zástupci firmy Agfa Graphics pfiedstavili její produktové novinky v krátk ch pfiedná kách a k dispozici byla i fiada vzorkû a prospektû. Posluchaãi z fiad uïivatelû a novináfiû mohli diskutovat o prezentovan ch fie eních a podûlit se o svoje zku enosti s pouïíváním technologií Agfa. Úvodní slovo Jana Bartáka, Agfa Graphics Agfa Fórum zahájil pfiivítáním pfiítomn ch Jan Barták ze spoleãnosti Agfa Graphics a poté pfiedal slovo Alainovi Cormondovi z Agfa Graphics HQ, kter je manaïerem rozvoje spoleãnosti pro komerãní software. Úvodní pfiedná ka patfiila pfiedstavení strategie a cílû spoleãnosti Agfa Graphics a webového obchodu Apogee StoreFront, kter je nyní v ãe tinû. Michal Eisenkolb prezentoval tiskové bezchemické desky Agfa a nabídl praktické srovnání s konkurenãními deskami. Moataz Salah Eldin, obchodní manaïer pro InkJet systémy spoleãnosti Agfa Graphics N.V. region SEE, se zamûfiil na velkoformátové tiskové systémy Anapurna a Jeti Titan, které byly vystaveny na Fespû Ladislav Pavli mluvil o workflow pro signmaking Asanti a o webovém obchodû Asanti StoreFront, pfiizpûsobeném potfiebám velkoformátového tisku. Na závûr byl pfiedstaven softwarov nástroj Aversify umoïàující publikování na mobilních zafiízeních. Alain Cormond, Agfa Graphics Michal Eisenkolb se vzorky desek Vzorky vyti tûné na strojích Anapurna a Jeti Titan Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

3 PTÁME SE DODAVATELÒ Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk 1 Jaké nové papíry a dal í potiskované materiály pro digitální tisk máte v souãasné dobû v nabídce? 2 Které materiály pro digitální tisk se v souãasné dobû nejvíce prodávají? 3 Materiály pro jaké oblasti digitálního tisku (napfi. produkãní tisk publikací, transakãní tisk, tisk obalû, signmaking...) pfiedev ím nabízíte? 4 Co vnímáte z pohledu dodavatele potiskovan ch materiálû pro digitální tisk jako nejvût í problém souãasného polygrafického trhu? Jifií Bilík, Digital Print Specialist, PaperlinX Czech Republic 1 Na e spoleãnost má irokou nabídku materiálû pro digitální tisk, aè jiï máme na mysli technologie suchého toneru laseru, technologii ElecktroInk tedy HP Indigo nebo inkjet. Pestrou nabídku jsme nedávno roz ífiili o tzv. syntetické papíry, coï jsou media, která jsou vodûodolná, pínûodolná a tûïce roztrhnutelná. Nabízíme je v iroké kále gramáïí v bílém provedení matném nebo lesklém a transparentním matném nebo lesklém. Tyto materiály jsou pouïitelné pro laserové tiskárny a mají také certifikaci pro HP Indigo. Pro tuto technologii jsme navíc nyní zafiadili speciální papíry s PE nátûrem, které jsou jedineãné pro tisk fotografií, fotoknih ãi luxusních reprografií. 2 Nejvíce se samozfiejmû prodávají klasické ofsetové papíry a natírané papíry, které jsou urãeny pro digitální tisk. Zákazníci vyïadují tyto papíry v digitálním formátu a my jsme schopni naprostou vût inu poïadavkû uspokojit. Zv en zájem je o luxusnûj í tuï- í kartony do gramáïe 300 g/m 2 a speciální materiály, které jsem popsal v otázce pfiede lé. 3 Na e spoleãnost má tfii divize, a to divizi Paper, divizi Packaging a divizi VTS (Visual Technology Solution) a to jiï samo o sobû napovídá, Ïe jsme schopni vyhovût poïadavkûm zákazníkû ze v ech oblastí digitálního tisku. Nemáme praïádné hranice 4 Nejvût ím problémem souãasného polygrafického trhu je totální degradace poptávané a nabízené ceny finálního produktu. BohuÏel Daniel Novák Jifií Bilík vidíme ve spoleãnosti, Ïe konzumenti vyïadují nejvy í kvalitu, ale platit by chtûli jen velmi málo, pfiípadnû vûbec. To pfiece rozum nemûïe vzít, Ïe pokud si jdu koupit Ferrari, tak nemohu platit jako za Dacii. Lidé poptávají tisk na strojích HP Indigo, ale zaplatit chtûjí jako za nejlevnûj í ofsetov papír. Problém je taky ten, Ïe v mnoha produkãních tiskárnách neexistuje Ïádn kreativní démon, kter by dokázal prodávat jedineãnost. Tiskárny se pfiedhánûjí v nejlevnûj ích nabídkách jen proto, aby utrhly z trhu alespoà kousíãek. Îe na tom ve finále nic moc nevydûlají, to je zaãne trápit aï ve chvíli, kdy chtûjí investovat do strojû, lidí, kolení, atd... UkaÏte mi jednoho rozumného majitele dieselového automobilu, kterak jde naãepovat bio-naftu. Takov není. Ale tisknout vizitky nebo luxusnûj í fotografickou publikaci na ofset? Proã ne Je tû dlouhou dobu potrvá, neï se nauãíme za kvalitu platit. Daniel Novák, DSE Partner Manager & Product Specialist 1 Xerox je dodavatelem komplexních tiskov ch fie ení. Tedy novinky se objevují pfiedev ím v oblasti softwaru, mobilního tisku apod. Materiálová oblast je pomûrnû rigidní a k zákazníkûm se dostávají spí e vylep ené verze stávajících produktû, doplàky k zaveden m materiálûm ãi se na trh dostanou alternativy k jiï existujícím substrátûm, ale od jiného v robce. Xerox napfiíklad roz ífiil svou fiadu odoln ch materiálû Premium Never Tear o atraktivní barevné varianty. Do portfolia odoln ch materiálû jsme pfiidali digitálnû optimalizovan polypropylen a také jsme roz ífiili na i fiadu oboustrannû natíran ch papírû Colour Impressions o formáty pro digitální stroj igen 150. ZároveÀ jsme s uvedením velkoformátového zafiízení IJP2000 na ãesk trh, pfiidali do na í nabídky Xeroxem otestované a schválené materiály pro Memjet technologii. 2 Stále jsou to papíry speciálnû vyvinuté pro digitální tisk jak nenatírané, tak natírané. V Xeroxu je to stále prémiová fiada Xerox Colotech+. Nicménû, velk nárûst zaznamenáváme v oblasti tisku na odolná plastová média. Více je zájem o materiály fiady Premium Never Tear zákaznící se uãí, Ïe laminovat vïdy opravdu nemusí. Pokud v ak budu realista, tak paradoxnû je nejprodávanûj ím typem materiálu pro digitální zafiízení stále ofsetová kfiída. 3 Xerox se snaïí mít své portfolio komplexní a doplnûné o maximální technickou podporu a garanci kvality a potisknutelnosti. Troufnu si tvrdit, Ïe velkou vût inu mainstreamov ch materiálû, které jsou v archov ch digitálních zafiízeních potisknutelné, jsme schopni zákazníkûm dodat. 4 Jednoznaãnû pouïívání levn ch ofsetov ch materiálû. To je dûsledek jakési smûsi neznalosti, stálého tlaku na cenu, neochoty zkusit nûco nového a ãasto také neschopnosti nás dodavatelû nauãit na e zákazníky, Ïe koupit si draï í vûc, mûïe b t ve v sledku efektivnûj í a levnûj í. Trochu smutnû to ãásteãnû shrnul jeden ná zákazník, kter fiekl: Nikdy neztratíme zakázku kvûli kvalitû. VÏdycky kvûli cenû. Pochopitelnû, není moïné toto pfiehlíïet a i Xerox na tento trend reaguje nabídkou materiálû, které jsou pfiístupné i zákazníkûm více orientovan m na cenu i zde v ak s garancí potisknutelnosti na digitálním zafiízení. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky JiÏ podruhé získal kalendáfi Vy í odborné koly grafické a Stfiední prûmyslové koly grafické z Hellichovy ulice v Praze v soutûïi Kalendáfi roku 1. cenu za digitální tisk. Tentokrát se v kalendáfii neobjevily kniïní vazby ale kresby zvífiat. Kalendáfi s názvem Antonio Tempesto: Album s rytinami zvífiat, byl navíc doplnûn kartiãkami s jednotliv mi zvífiaty. Na e redakce udûlila tomuto dílu Zvlá tní cenu ãasopisu Typografia za spojení moderního designu s technikami star ch mistrû a za pfiíkladné vedení studentû. Vznik kalendáfie pfiibliïuje text v tiráïi od Milany Vani ové, vedoucí oddûlení Konzervátorství a restaurátorství: Muzeum Jindfiichohradecka zapûjãilo k restaurování do oddûlení Konzervátorství a restaurátorství VO G a SP G celopergamenovou vazbu Album s rytinami zvífiat od Antonia Tempesta. Album (velikosti 25 x 42 x 3 cm) obsahuje celkem 196 mûdirytin reáln ch i bájn ch zvífiat. V muzeu je uloïeno pod sig. S Originály dochovan ch desek jsou uloïeny v Calcografia Instituto Nazionale per la grafica v ímû. Vzhledem k v raznému mechanickému po kození alba, nefunkãnímu vazebnímu systému a degradaci papírové podloïky bylo album komplexnû restaurováno v rámci maturitní práce Janem HosÈákem. (...) Nûkteré mûdirytiny se staly pfiedlohou pro perokresby dvojnásobného formátu, vytvofiené v rámci pfiedmûtu V tvarná pfiíprava a V tvarná dokumentace Ïáky II. a III. roãníku oboru Konzervátorství a restaurátorství pod vedením Ak. mal. Dany Krobové. Se souhlasem Muzea Jindfiichohradecka, zastoupeného PhDr. Jaroslavem Pikalem, byly kresby pouïity pro vytvofiení tohoto kalendáfie. Zajímaly mû i dal í vûci, proto jsem poloïila nûkolik otázek pedagogûm koly. JiÏ tfietí rok po sobû byly pro kalendáfi va í koly pouïity práce studentû z oboru Konzervátorství a restaurátorství. Proã? Pavel Hora, autor grafické úpravy, vyuãující grafick design: Prostfiednictvím kalendáfie se snaïíme prezentovat tvorbu ÏákÛ a studentû v ech oddûlení VO G a SP G. Obor Grafick design se napfi. pfiedstavil r grafikami Terezy Veselé (kalendáfi pro firmu Schneiderpapier), r pracemi více studentû VO G (pro firmu Antalis) a téhoï roku i linoryty Martiny Horákové. Na rok 2015 chystáme typografick kalendáfi Ïákynû Terézie tindlové. Obor Fotografie pfiipravil voln cyklus maturitních a absolventsk ch prací pro kalendáfi na rok 2010 a spolupracoval s oddûlením Konzervátorství a restaurátorství na loàském kalendáfii KniÏní vazba. Práce ÏákÛ oboru Konzervátorství a restaurátorství v kalendáfiové tvorbû pfievládají jejich práce jsou Ïánrovû velmi rozmanité a divákovi nabízí ojedinûlou moïnost návratu k dílûm star ch mistrû. Tento v jimeãn obor se pfiedstavil kopiemi dfievofiezû z Mattioliho herbáfie (2008), portrétû od Hanse Holbeina (2009), iluminovan ch rukopisû a stol. (2012) a naposled tento rok kopiemi rytin zvífiat z Alba Antonia Tempesta. Jinou oblast tvorby pfiedstavilo toto oddûlení (v jiï zmínûné spolupráci s oborem Fotografie) r v bûrem autorsk ch kniïních vazeb (ve v ech pfiípadech lo o práce více ÏákÛ tohoto oboru). Jak bylo zvoleno písmo a papír pro kalendáfi? Pavel Hora: V razn duktus písma Solpera Medium, zvoleného pro ãísla mûsícû, mûl pfiivést divákovu pozornost k hlavní ãásti kresby, hlavû zvífiete. Jemné serify umoïnily kombinaci tohoto písma s kfiehkou kresbou písma Jannon. Obû písma myslím vytváfií zajímav kontrast a jsou v souladu s charakterem linií renesanãních rytin. V bûrem struktury a barvy papíru od firmy Antalis jsme se snaïili co nejvíc pfiiblíïit k originálním tiskûm s ohledem na moïnosti kvalitního digitálního tisku. V posledních dvou letech tisknete kalendáfie digitálním tiskem. V ãem je to v hodnûj í? Pavel Hora: Technologii tisku urãuje pfieváïnû charakter obsahu kalendáfie a v e nákladu. SnaÏíme se ve kole vyuïít v echny dostupné moïnosti tiskov ch technik, ãasto i jejich kombinace (napfi. ofsetov a digitální tisk v kombinaci s v sekem, sítotiskem, tiskem z originálních linorytû ãi u posledního kalendáfie s reliéfním tiskem). Kvalitní digitální tisk pro nízké náklady vût iny kolních tiskovin je zcela vyhovující a v poslední dobû plnû nahrazuje tisk ofsetov. Jifií Císler, vedoucí tiskového stfiediska digitálního tisku: Podklady od studentû jsou tak ãi onak digitalizovány, a pro tradiãnûj í tiskové techniky by bylo nutné vyrobit z digitálních podkladû analogovou tiskovou formu. I pfies velk respekt, kter chováme ke klasick m tiskov m technikám, tento typ workflow nám pfiipadl ãist í. Dal ím dûvodem je vyuïití potenciálu na eho stroje Konica Minolta C65hc, v tomto pfiípadû jeho úïasné podání ãerné, které bychom ofsetem dosahovali jen velmi velmi tûïko. Digitální tisk nám samozfiejmû je tû nechává flexibilitu v e nákladu a moïnost rychlého dotisku. Va e kola vytváfií kalendáfi kaïd rok. Je médium kalendáfi v nûãem omezující? Pavel Hora: Kalendáfi musí stejnû jako mnohé jiné tiskoviny vyjít v dan ãas, s patfiiãn mi informacemi a s dan m rozsahem. MoÏností ve volbû obsahu a formy vãetnû polygrafického zpracování je nekoneãné mnoïství a to je pro nás kaïdoroãní v zvou. Jifií Císler: SnaÏíme se vydávat kalendáfie s vysokou estetickou uïitnou hodnotou, které dokáïí pfieïít i déle neï onûch dvanáct mûsícû, pro které jsou vytváfieny. Pokud se nám to zdafií, je po omezeních. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

5 Aktuality digitální Úspû ná instalace zafiízení igen 150 v INDIGOPRINT s.r.o. Spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o., pracující s klasickou ofsetovou technologií i nejnovûj ími digitálními trendy, uvedla do provozu nov barevn digitální tiskov stroj Xerox igen150. Tiskové zafiízení igen 150 zvládá vysoce kvalitní tisk na velk potisknuteln formát tiskového archu aï o velikosti 364 x 660 mm. Formát umoïàuje v robu A4 3up, referentsk ch desek A4 s chlopnûmi nebo obálek A5 na ífiku, vãetnû hfibetu a technologick ch okrajû. ZároveÀ se mûïe pochlubit vysokou produkãní rychlostí tisku. Zafiízení igen 150 se také py ní nejvy í skuteãnou dobou v roby (tzv. uptime), neuvûfiiteln ch 85 %, dle testû spoleãnosti SpencerLab. igen 150 obdrïel letos také prestiïní ocenûní European Digital Press awards na veletrhu FESPA Digital Na im pûvodním zámûrem bylo rozvíjet digitální tisk pomocí tiskového stroje HP Indigo. Po dûkladném vyhodnocení ekonomick ch parametrû tisku, proveden ch tiskov ch zkou kách a v neposlední fiadû díky profesionálnímu pfiístupu ze strany obchodního zástupce Xeroxu jsme ná pûvodní zámûr pfiehodnotili. Komentuje rozhodnutí spoleãnosti její jednatel, Ing. Jan Nov. INDIGOPRINT s.r.o. není jen tiskárna. Kromû ofsetového a digitálního tisku se spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o. komplexním zpûsobem vûnuje tvorbû profesionálních prezentací. Pod jednou stfiechou naleznete v e, co potfiebujete. Vypracují komunikaãní plán reklamních kampaní ãi firemní identity, pfiipraví grafick návrh, ãi jen doladí vá nápad ve vlastním DTP studiu. Postarají se o koncepci, design a texty magazínû, newsletterû, broïur, letákû, katalogû, v roãních zpráv. V e profesionálnû vytisknou a knihafisky zpracují, zabalí a doruãí, kam si zákazník pfieje. Práce souãasn ch zamûstnancû INDIGOPRINT s.r.o. byla nûkolik let po sobû ocenûna Svazem polygrafick ch podnikatelû za vynikající polygrafické zpracování. ALTANA Group investuje 100 milionû Euro do strojû Landa Specializovaná chemická spoleãnost ALTANA a Landa Corporation uzavfiely dohody o financování vlastního kapitálu, pod kter m bude ALTANA investovat 100 milionû Euro za minoritního podíl v Landa Digital Printing. Obû spoleãnosti vnímají dohodu nejen jako finanãní investici, ale také jako v chozí bod pro dlouhodobé strategické partnerství pfiiná ející digitální tisková fie ení pro komerãní, obalové a vydavatelské trhy. Ostatní jednotky skupiny Landa, vãetnû Landa Labs a Landa Ventures, nejsou souãástí této transakce. V tûïek bude pouïit na dokonãení v voje Nanography, Landova digitálního tiskového procesu na bázi vody, vãetnû strojírenství a v roby nanografick ch tiskov ch strojû Landa a budování v robních závodû pro barvy Landa NanoInk. Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation ALTANA oãekává, Ïe bude aktivním partnerem s vyuïitím odborn ch znalostí tiskového prûmyslu získan ch od sv ch divizí zahrnujících BYK Additives & Instruments, ECKART Effect Pigments, and ACTEGA Coatings & Sealants. Jsme velmi rádi, Ïe mûïeme b t partnerem prûmyslového vizionáfie Bennyho Landy. Mluvíme stejn m jazykem, pokud jde o inovace, fiíká Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG. Jsem pfiesvûdãen, Ïe investujeme do pfielomové technologie, která mûïe umoïnit polygrafickému prûmyslu vzkvétat i v 21. století a pomáhat na im zákazníkûm prosadit se i do budoucna. Vidíme, Ïe na e spojenectví s ALTANA Group je pro na i spoleãnost klíãov milník a potvrzením silné dûvûry v na í misi pfiinést digitální tisk na bûïné komerãní, obalové a vydavatelské trhy, fiekl Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation. ALTANA pfiiná í nepfieberné mnoïství relevantních zku eností z odvûtví a trhu a také celosvûtové v robní odborné znalosti, které budou velk m pfiínosem, pfii roz ifiování na í pûsobnosti po celém svûtû. PrestiÏní Red Dot Design Award ozdobí zafiízení Konica Minolta Celkem sedm zafiízení Konica Minolta ze série C554e a C3850 obdrïelo Red Dot Design Award 2014, v znamné mezinárodní ocenûní za uïit design. PrestiÏní soutûï posuzuje produkty nejen z hlediska vzhledu, ale také podle stupnû inovace, funkãnosti, kvality zpracování, ergonomie a vlivu na Ïivotní prostfiedí. Konkrétnû bylo ocenûno pût multifunkãních pfiístrojû formátu A3 a dva modely formátu A4. Zafiízení Konica Minolta tím potvrdila svoji dominanci na trhu. Ziskem známky Red Dot navazujeme na loàské vítûzství v soutûïi if Product Design, která hodnotí obdobné parametry. Tato nezávislá ocenûní jsou pro nás dûleïitou zpûtnou vazbou, která potvrzuje kvalitu a atraktivitu na ich produktû, fiekl Tomá Bednáfi, generální fieditel Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: Pro na e zákazníky jde o nezávislé potvrzení, Ïe si kupují jak funkãní, tak designov v robek prvotfiídní kvality. Pro v echna ocenûná zafiízení je charakteristická jejich etrnost k Ïivotnímu prostfiedí. ada C554e disponuje napfiíklad funkcí automatického pfiizpûsobení reïimu spánku a umoïàuje skenovat dokumenty i bez zahfiívání tiskové mechaniky. Obû série navíc vyuïívají speciální polymerizovan toner Simitri HD s pfiímûsí biomasy, kter pro tisk nevyïaduje tak vyso- Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

6 Typografia digitální ké teploty jako bûïné tonery. To v e vede k v raznému sníïení spotfieby energie a poklesu provozních nákladû zákazníkû Konica Minolta. Ocenûní Red Dot udûluje jiï od roku 1955 designové centrum Design Zentrum Nordrhein Westfalen v nûmeckém Essenu. Za více neï pûl století fungování soutûïe si známka Red Dot vydobyla pozici jedné z nejprestiïnûj- ích svûtov ch cen za kvalitu a design. V rámci 72 kategorií hodnotí kaïdoroãnû odborná porota tisíce pfiihlá en ch v robkû prakticky ze v ech zemí svûta. Canon vylep uje svoji pozici v Ïebfiíãku Interbrand Best Global Green Brands Canon obsadil v leto ním Ïebfiíãku Best Global Green Brands spoleãnosti Interbrand 26. místo a o ãtyfii pfiíãky tak vylep il svoji pozici z roku Îebfiíãek v souvislosti se spoleãností Canon vyzdvihuje zejména implementaci udrïiteln ch postupû v roce 2012 vãetnû sníïení emisí CO 2 v prûbûhu celého Ïivotního cyklu produktû. Spoleãnost Canon dokonce sníïila emise oxidu uhliãitého témûfi tfiikrát více, neï bylo plánováno. Interbrand zdûrazàuje i fakt, Ïe spoleãnost Canon od roku 1990 nasbírala 310 tisíc tun pouïit ch tonerov ch kazet. NejenÏe tedy u etfiila tun nov ch zdrojû, ale sníïila také emise CO 2 o pfiibliïnû 450 tisíc tun. V roãní zpráva Interbrand Best Global Green Brands vychází z prûzkumu uïivatelû s cílem zjistit rozdíly mezi vlivem dané znaãky na Ïivotní prostfiedí a vnímáním tohoto dopadu ze strany zákazníkû. V pfiípadû spoleãnosti Canon je toto vnímání ve srovnání s minul m obdobím v raznû lep í a pro rok 2013 má tzv. Gap skóre u znaãky Canon hodnotu +6,56 (oproti +3,8 v roce 2012). Díky na emu závazku podpory udrïitelného rozvoje mûïeme na- im zákazníkûm poskytovat pfiidanou hodnotu, která jim usnadàuje naplàování jejich vlastních cílû z oblasti podnikání i udrïitelnosti, fiíká Susan Stuart, fieditelka pro udrïitelnost, Canon Europe, Middle East and Africa. UdrÏitelnost je pro spoleãnost Canon strategickou nutností a je neodluãnû spjata s na ím pfiístupem k podnikání. Základem na í firemní kultury je filosofie Kyosei, která odpovídá v znamu tohoto japonského slova tedy Ïít a pracovat spoleãnû pro spoleãné blaho. Xerox âeská a Slovenská republika má novou fieditelku Dne 1. ãervence 2014 byla generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika jmenována Veronika Brázdilová. Bude zodpovûdná za ve keré operace t kající se technologick ch produktû spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Veronika Brázdilová pfiiná í do spoleãnosti Xerox 15 let zku eností z fiízení prodeje a vrcholového managementu. V minulosti zastávala fiadu vedoucích pozic (CEO, Chief Sales & Marketing Officer, Director of Field Force Channels) ve spoleãnostech Telefónica O2, CCS/SGS a Eurotel. V rámci pozice Chief Executive Officer a jako ãlenka pfiedstavenstva CCS/SGS získala cenné zku enosti v oblasti fiízení obchodu a vedení lidí. Je mi ctí, Ïe jsem byla jmenována generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Pfiijímám to jako v zvu a hodlám se jí zhostit s maximální nasazením. Jako generální fieditelka budu pracovat na kontinuálním rûstu podílu spoleãnosti Xerox Veronika Brázdilová, generální fieditelka spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika na ãeském a slovenském trhu, a to jak v segmentu produktû, tak sluïeb, komentovala své jmenování V. Brázdilová. Veronika Brázdilová je pûvodem z Uherského Hradi tû. Absolvovala Evropsk polytechnick institut, obor ekonomie a zahraniãní obchod, a MBA získala v roce 2010 na Nottingham Trent University a na International Business School v Brnû. Smurfit Kappa jede na vlnû ocenûní za inovaci Firma Smurfit Kappa, jenï je jednou z vedoucích svûtov ch firem v oblasti obalû, získala na udílení cen Goldene Welle (Zlatá vlna) v Nûmecku, které kaïdé dva roky pofiádá asociace prûmyslu pro vlnité dfievovláknité desky, jednu z nejïádanûj ích evropsk ch cen za inovaci. Porotci byli naprosto ohromeni prûkopnick m jednodíln m balením reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa, a toto balení se umístilo na nejvy í pfiíãce kategorie Skladování a pfieprava. SteffenÛv vítûzn design pfiedvedl inovativní a lehce pouïiteln zpûsob ochrany reproduktorû, jenï je pfiíkladem neúnavného zamûfiení firmy Smurfit Kappa na pfiiná- ení inovativních fie ení, která jsou zaloïena na hlubokém porozumûní potfiebám zákazníkû. Tento návrh vyniká tím, Ïe se jedná pouze o jeden kus materiálu, coï zjednodu uje a urychluje prûbûh balení. Modulární balení umoïàuje dodateãnou stabilitu a ochranu, a kompaktnûj í tvar znamená, Ïe je zapotfiebí ménû místa na uskladnûní a pfiepravu, ãímï se sniïují náklady a uhlíková stopa. Vztah firmy Smurfit Kappa k inovacím má kofieny v hlubokém pochopení zákazníka, coï znamená, Ïe návrhy nejsou pouze kreativní, ale také fie í problémy skuteãného Ïivota a zaji tují rûst. Firma Smurfit Kappa tento pfiístup zahrnula do nové globální znaãkové strategie, která byla spu tûna v 32 zemích a má Otevfiít budoucnost pro její zákazníky. Nová strategie se zamûfiuje na podporu rûstu zákazníkû prostfiednictvím porozumûní a inovací, coï odráïí pokraãující bitvu majitelû znaãek vyhrát nanejv dûleïit První okamïik pravdy, kdy si zákazníci vybírají jednu znaãku pfied druhou. Tato strategie je pfiivedena k Ïivotu pomocí dynamické mikrostránky, kde fiada pfiíbûhû demonstruje, jak zákazníci po celém svûtû spolupracují s firmou Smurfit Kappa, aby vytvofiili inovativní fie ení, které pohání komerãní úspûch. Novou mikrostránku mûïete nav tívit na kde bude centrum pro nov sdílen obsah, kter se bude pravidelnû bûhem roku doplàovat. Jednodílné balení reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

7 25 let barevně Xeroxujeme! Papír Colotech+ je tu díky Mondi a Xeroxu již 25 let pro vás a vaše barevné tisky. Proč papír řady Colotech+ je určený pro profesionální tiskaře i malé kanceláře, laser i inkjet šetří vaši tiskárnu nepráší, neničí stroj tiskne bez záseků a bez výrazné fyzické deformace výtisky na Colotech+ jsou reprezentativní kvalita vyvinutá Mondi a Xeroxem právě pro vaši barevnou tiskárnu

8

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více