âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080."

Transkript

1

2 OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky The 1st prize for digital printing again received calendar from Hellichovka 5 Aktuality digitální Digital actualities TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 7 8/2014/ã. 44/roãník 5 Pfiíloha ãasopisu Typografia 7 8/2014/ã. 1255/roãník 117 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6 Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Adam Vlasat, Stfiední odborná kola obchodu, uïitého umûní a designu, PlzeÀ Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6 Cena ãísla 130 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 15 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Obálka je vyti tûna na stroji Xerox DocuColor Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o., Prague Gate, Türkova 2319/5b, Praha 4, T: , F: , E: âervnové Agfa Fórum Dne 12. ãervna uspofiádala spoleãnost Agfa Graphics N.V. v hotelu Clarion Congress Hotel Prague vedle stanice metra Vysoãanská setkání s názvem Agfa Fórum. Zástupci firmy Agfa Graphics pfiedstavili její produktové novinky v krátk ch pfiedná kách a k dispozici byla i fiada vzorkû a prospektû. Posluchaãi z fiad uïivatelû a novináfiû mohli diskutovat o prezentovan ch fie eních a podûlit se o svoje zku enosti s pouïíváním technologií Agfa. Úvodní slovo Jana Bartáka, Agfa Graphics Agfa Fórum zahájil pfiivítáním pfiítomn ch Jan Barták ze spoleãnosti Agfa Graphics a poté pfiedal slovo Alainovi Cormondovi z Agfa Graphics HQ, kter je manaïerem rozvoje spoleãnosti pro komerãní software. Úvodní pfiedná ka patfiila pfiedstavení strategie a cílû spoleãnosti Agfa Graphics a webového obchodu Apogee StoreFront, kter je nyní v ãe tinû. Michal Eisenkolb prezentoval tiskové bezchemické desky Agfa a nabídl praktické srovnání s konkurenãními deskami. Moataz Salah Eldin, obchodní manaïer pro InkJet systémy spoleãnosti Agfa Graphics N.V. region SEE, se zamûfiil na velkoformátové tiskové systémy Anapurna a Jeti Titan, které byly vystaveny na Fespû Ladislav Pavli mluvil o workflow pro signmaking Asanti a o webovém obchodû Asanti StoreFront, pfiizpûsobeném potfiebám velkoformátového tisku. Na závûr byl pfiedstaven softwarov nástroj Aversify umoïàující publikování na mobilních zafiízeních. Alain Cormond, Agfa Graphics Michal Eisenkolb se vzorky desek Vzorky vyti tûné na strojích Anapurna a Jeti Titan Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

3 PTÁME SE DODAVATELÒ Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk 1 Jaké nové papíry a dal í potiskované materiály pro digitální tisk máte v souãasné dobû v nabídce? 2 Které materiály pro digitální tisk se v souãasné dobû nejvíce prodávají? 3 Materiály pro jaké oblasti digitálního tisku (napfi. produkãní tisk publikací, transakãní tisk, tisk obalû, signmaking...) pfiedev ím nabízíte? 4 Co vnímáte z pohledu dodavatele potiskovan ch materiálû pro digitální tisk jako nejvût í problém souãasného polygrafického trhu? Jifií Bilík, Digital Print Specialist, PaperlinX Czech Republic 1 Na e spoleãnost má irokou nabídku materiálû pro digitální tisk, aè jiï máme na mysli technologie suchého toneru laseru, technologii ElecktroInk tedy HP Indigo nebo inkjet. Pestrou nabídku jsme nedávno roz ífiili o tzv. syntetické papíry, coï jsou media, která jsou vodûodolná, pínûodolná a tûïce roztrhnutelná. Nabízíme je v iroké kále gramáïí v bílém provedení matném nebo lesklém a transparentním matném nebo lesklém. Tyto materiály jsou pouïitelné pro laserové tiskárny a mají také certifikaci pro HP Indigo. Pro tuto technologii jsme navíc nyní zafiadili speciální papíry s PE nátûrem, které jsou jedineãné pro tisk fotografií, fotoknih ãi luxusních reprografií. 2 Nejvíce se samozfiejmû prodávají klasické ofsetové papíry a natírané papíry, které jsou urãeny pro digitální tisk. Zákazníci vyïadují tyto papíry v digitálním formátu a my jsme schopni naprostou vût inu poïadavkû uspokojit. Zv en zájem je o luxusnûj í tuï- í kartony do gramáïe 300 g/m 2 a speciální materiály, které jsem popsal v otázce pfiede lé. 3 Na e spoleãnost má tfii divize, a to divizi Paper, divizi Packaging a divizi VTS (Visual Technology Solution) a to jiï samo o sobû napovídá, Ïe jsme schopni vyhovût poïadavkûm zákazníkû ze v ech oblastí digitálního tisku. Nemáme praïádné hranice 4 Nejvût ím problémem souãasného polygrafického trhu je totální degradace poptávané a nabízené ceny finálního produktu. BohuÏel Daniel Novák Jifií Bilík vidíme ve spoleãnosti, Ïe konzumenti vyïadují nejvy í kvalitu, ale platit by chtûli jen velmi málo, pfiípadnû vûbec. To pfiece rozum nemûïe vzít, Ïe pokud si jdu koupit Ferrari, tak nemohu platit jako za Dacii. Lidé poptávají tisk na strojích HP Indigo, ale zaplatit chtûjí jako za nejlevnûj í ofsetov papír. Problém je taky ten, Ïe v mnoha produkãních tiskárnách neexistuje Ïádn kreativní démon, kter by dokázal prodávat jedineãnost. Tiskárny se pfiedhánûjí v nejlevnûj ích nabídkách jen proto, aby utrhly z trhu alespoà kousíãek. Îe na tom ve finále nic moc nevydûlají, to je zaãne trápit aï ve chvíli, kdy chtûjí investovat do strojû, lidí, kolení, atd... UkaÏte mi jednoho rozumného majitele dieselového automobilu, kterak jde naãepovat bio-naftu. Takov není. Ale tisknout vizitky nebo luxusnûj í fotografickou publikaci na ofset? Proã ne Je tû dlouhou dobu potrvá, neï se nauãíme za kvalitu platit. Daniel Novák, DSE Partner Manager & Product Specialist 1 Xerox je dodavatelem komplexních tiskov ch fie ení. Tedy novinky se objevují pfiedev ím v oblasti softwaru, mobilního tisku apod. Materiálová oblast je pomûrnû rigidní a k zákazníkûm se dostávají spí e vylep ené verze stávajících produktû, doplàky k zaveden m materiálûm ãi se na trh dostanou alternativy k jiï existujícím substrátûm, ale od jiného v robce. Xerox napfiíklad roz ífiil svou fiadu odoln ch materiálû Premium Never Tear o atraktivní barevné varianty. Do portfolia odoln ch materiálû jsme pfiidali digitálnû optimalizovan polypropylen a také jsme roz ífiili na i fiadu oboustrannû natíran ch papírû Colour Impressions o formáty pro digitální stroj igen 150. ZároveÀ jsme s uvedením velkoformátového zafiízení IJP2000 na ãesk trh, pfiidali do na í nabídky Xeroxem otestované a schválené materiály pro Memjet technologii. 2 Stále jsou to papíry speciálnû vyvinuté pro digitální tisk jak nenatírané, tak natírané. V Xeroxu je to stále prémiová fiada Xerox Colotech+. Nicménû, velk nárûst zaznamenáváme v oblasti tisku na odolná plastová média. Více je zájem o materiály fiady Premium Never Tear zákaznící se uãí, Ïe laminovat vïdy opravdu nemusí. Pokud v ak budu realista, tak paradoxnû je nejprodávanûj ím typem materiálu pro digitální zafiízení stále ofsetová kfiída. 3 Xerox se snaïí mít své portfolio komplexní a doplnûné o maximální technickou podporu a garanci kvality a potisknutelnosti. Troufnu si tvrdit, Ïe velkou vût inu mainstreamov ch materiálû, které jsou v archov ch digitálních zafiízeních potisknutelné, jsme schopni zákazníkûm dodat. 4 Jednoznaãnû pouïívání levn ch ofsetov ch materiálû. To je dûsledek jakési smûsi neznalosti, stálého tlaku na cenu, neochoty zkusit nûco nového a ãasto také neschopnosti nás dodavatelû nauãit na e zákazníky, Ïe koupit si draï í vûc, mûïe b t ve v sledku efektivnûj í a levnûj í. Trochu smutnû to ãásteãnû shrnul jeden ná zákazník, kter fiekl: Nikdy neztratíme zakázku kvûli kvalitû. VÏdycky kvûli cenû. Pochopitelnû, není moïné toto pfiehlíïet a i Xerox na tento trend reaguje nabídkou materiálû, které jsou pfiístupné i zákazníkûm více orientovan m na cenu i zde v ak s garancí potisknutelnosti na digitálním zafiízení. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky JiÏ podruhé získal kalendáfi Vy í odborné koly grafické a Stfiední prûmyslové koly grafické z Hellichovy ulice v Praze v soutûïi Kalendáfi roku 1. cenu za digitální tisk. Tentokrát se v kalendáfii neobjevily kniïní vazby ale kresby zvífiat. Kalendáfi s názvem Antonio Tempesto: Album s rytinami zvífiat, byl navíc doplnûn kartiãkami s jednotliv mi zvífiaty. Na e redakce udûlila tomuto dílu Zvlá tní cenu ãasopisu Typografia za spojení moderního designu s technikami star ch mistrû a za pfiíkladné vedení studentû. Vznik kalendáfie pfiibliïuje text v tiráïi od Milany Vani ové, vedoucí oddûlení Konzervátorství a restaurátorství: Muzeum Jindfiichohradecka zapûjãilo k restaurování do oddûlení Konzervátorství a restaurátorství VO G a SP G celopergamenovou vazbu Album s rytinami zvífiat od Antonia Tempesta. Album (velikosti 25 x 42 x 3 cm) obsahuje celkem 196 mûdirytin reáln ch i bájn ch zvífiat. V muzeu je uloïeno pod sig. S Originály dochovan ch desek jsou uloïeny v Calcografia Instituto Nazionale per la grafica v ímû. Vzhledem k v raznému mechanickému po kození alba, nefunkãnímu vazebnímu systému a degradaci papírové podloïky bylo album komplexnû restaurováno v rámci maturitní práce Janem HosÈákem. (...) Nûkteré mûdirytiny se staly pfiedlohou pro perokresby dvojnásobného formátu, vytvofiené v rámci pfiedmûtu V tvarná pfiíprava a V tvarná dokumentace Ïáky II. a III. roãníku oboru Konzervátorství a restaurátorství pod vedením Ak. mal. Dany Krobové. Se souhlasem Muzea Jindfiichohradecka, zastoupeného PhDr. Jaroslavem Pikalem, byly kresby pouïity pro vytvofiení tohoto kalendáfie. Zajímaly mû i dal í vûci, proto jsem poloïila nûkolik otázek pedagogûm koly. JiÏ tfietí rok po sobû byly pro kalendáfi va í koly pouïity práce studentû z oboru Konzervátorství a restaurátorství. Proã? Pavel Hora, autor grafické úpravy, vyuãující grafick design: Prostfiednictvím kalendáfie se snaïíme prezentovat tvorbu ÏákÛ a studentû v ech oddûlení VO G a SP G. Obor Grafick design se napfi. pfiedstavil r grafikami Terezy Veselé (kalendáfi pro firmu Schneiderpapier), r pracemi více studentû VO G (pro firmu Antalis) a téhoï roku i linoryty Martiny Horákové. Na rok 2015 chystáme typografick kalendáfi Ïákynû Terézie tindlové. Obor Fotografie pfiipravil voln cyklus maturitních a absolventsk ch prací pro kalendáfi na rok 2010 a spolupracoval s oddûlením Konzervátorství a restaurátorství na loàském kalendáfii KniÏní vazba. Práce ÏákÛ oboru Konzervátorství a restaurátorství v kalendáfiové tvorbû pfievládají jejich práce jsou Ïánrovû velmi rozmanité a divákovi nabízí ojedinûlou moïnost návratu k dílûm star ch mistrû. Tento v jimeãn obor se pfiedstavil kopiemi dfievofiezû z Mattioliho herbáfie (2008), portrétû od Hanse Holbeina (2009), iluminovan ch rukopisû a stol. (2012) a naposled tento rok kopiemi rytin zvífiat z Alba Antonia Tempesta. Jinou oblast tvorby pfiedstavilo toto oddûlení (v jiï zmínûné spolupráci s oborem Fotografie) r v bûrem autorsk ch kniïních vazeb (ve v ech pfiípadech lo o práce více ÏákÛ tohoto oboru). Jak bylo zvoleno písmo a papír pro kalendáfi? Pavel Hora: V razn duktus písma Solpera Medium, zvoleného pro ãísla mûsícû, mûl pfiivést divákovu pozornost k hlavní ãásti kresby, hlavû zvífiete. Jemné serify umoïnily kombinaci tohoto písma s kfiehkou kresbou písma Jannon. Obû písma myslím vytváfií zajímav kontrast a jsou v souladu s charakterem linií renesanãních rytin. V bûrem struktury a barvy papíru od firmy Antalis jsme se snaïili co nejvíc pfiiblíïit k originálním tiskûm s ohledem na moïnosti kvalitního digitálního tisku. V posledních dvou letech tisknete kalendáfie digitálním tiskem. V ãem je to v hodnûj í? Pavel Hora: Technologii tisku urãuje pfieváïnû charakter obsahu kalendáfie a v e nákladu. SnaÏíme se ve kole vyuïít v echny dostupné moïnosti tiskov ch technik, ãasto i jejich kombinace (napfi. ofsetov a digitální tisk v kombinaci s v sekem, sítotiskem, tiskem z originálních linorytû ãi u posledního kalendáfie s reliéfním tiskem). Kvalitní digitální tisk pro nízké náklady vût iny kolních tiskovin je zcela vyhovující a v poslední dobû plnû nahrazuje tisk ofsetov. Jifií Císler, vedoucí tiskového stfiediska digitálního tisku: Podklady od studentû jsou tak ãi onak digitalizovány, a pro tradiãnûj í tiskové techniky by bylo nutné vyrobit z digitálních podkladû analogovou tiskovou formu. I pfies velk respekt, kter chováme ke klasick m tiskov m technikám, tento typ workflow nám pfiipadl ãist í. Dal ím dûvodem je vyuïití potenciálu na eho stroje Konica Minolta C65hc, v tomto pfiípadû jeho úïasné podání ãerné, které bychom ofsetem dosahovali jen velmi velmi tûïko. Digitální tisk nám samozfiejmû je tû nechává flexibilitu v e nákladu a moïnost rychlého dotisku. Va e kola vytváfií kalendáfi kaïd rok. Je médium kalendáfi v nûãem omezující? Pavel Hora: Kalendáfi musí stejnû jako mnohé jiné tiskoviny vyjít v dan ãas, s patfiiãn mi informacemi a s dan m rozsahem. MoÏností ve volbû obsahu a formy vãetnû polygrafického zpracování je nekoneãné mnoïství a to je pro nás kaïdoroãní v zvou. Jifií Císler: SnaÏíme se vydávat kalendáfie s vysokou estetickou uïitnou hodnotou, které dokáïí pfieïít i déle neï onûch dvanáct mûsícû, pro které jsou vytváfieny. Pokud se nám to zdafií, je po omezeních. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

5 Aktuality digitální Úspû ná instalace zafiízení igen 150 v INDIGOPRINT s.r.o. Spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o., pracující s klasickou ofsetovou technologií i nejnovûj ími digitálními trendy, uvedla do provozu nov barevn digitální tiskov stroj Xerox igen150. Tiskové zafiízení igen 150 zvládá vysoce kvalitní tisk na velk potisknuteln formát tiskového archu aï o velikosti 364 x 660 mm. Formát umoïàuje v robu A4 3up, referentsk ch desek A4 s chlopnûmi nebo obálek A5 na ífiku, vãetnû hfibetu a technologick ch okrajû. ZároveÀ se mûïe pochlubit vysokou produkãní rychlostí tisku. Zafiízení igen 150 se také py ní nejvy í skuteãnou dobou v roby (tzv. uptime), neuvûfiiteln ch 85 %, dle testû spoleãnosti SpencerLab. igen 150 obdrïel letos také prestiïní ocenûní European Digital Press awards na veletrhu FESPA Digital Na im pûvodním zámûrem bylo rozvíjet digitální tisk pomocí tiskového stroje HP Indigo. Po dûkladném vyhodnocení ekonomick ch parametrû tisku, proveden ch tiskov ch zkou kách a v neposlední fiadû díky profesionálnímu pfiístupu ze strany obchodního zástupce Xeroxu jsme ná pûvodní zámûr pfiehodnotili. Komentuje rozhodnutí spoleãnosti její jednatel, Ing. Jan Nov. INDIGOPRINT s.r.o. není jen tiskárna. Kromû ofsetového a digitálního tisku se spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o. komplexním zpûsobem vûnuje tvorbû profesionálních prezentací. Pod jednou stfiechou naleznete v e, co potfiebujete. Vypracují komunikaãní plán reklamních kampaní ãi firemní identity, pfiipraví grafick návrh, ãi jen doladí vá nápad ve vlastním DTP studiu. Postarají se o koncepci, design a texty magazínû, newsletterû, broïur, letákû, katalogû, v roãních zpráv. V e profesionálnû vytisknou a knihafisky zpracují, zabalí a doruãí, kam si zákazník pfieje. Práce souãasn ch zamûstnancû INDIGOPRINT s.r.o. byla nûkolik let po sobû ocenûna Svazem polygrafick ch podnikatelû za vynikající polygrafické zpracování. ALTANA Group investuje 100 milionû Euro do strojû Landa Specializovaná chemická spoleãnost ALTANA a Landa Corporation uzavfiely dohody o financování vlastního kapitálu, pod kter m bude ALTANA investovat 100 milionû Euro za minoritního podíl v Landa Digital Printing. Obû spoleãnosti vnímají dohodu nejen jako finanãní investici, ale také jako v chozí bod pro dlouhodobé strategické partnerství pfiiná ející digitální tisková fie ení pro komerãní, obalové a vydavatelské trhy. Ostatní jednotky skupiny Landa, vãetnû Landa Labs a Landa Ventures, nejsou souãástí této transakce. V tûïek bude pouïit na dokonãení v voje Nanography, Landova digitálního tiskového procesu na bázi vody, vãetnû strojírenství a v roby nanografick ch tiskov ch strojû Landa a budování v robních závodû pro barvy Landa NanoInk. Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation ALTANA oãekává, Ïe bude aktivním partnerem s vyuïitím odborn ch znalostí tiskového prûmyslu získan ch od sv ch divizí zahrnujících BYK Additives & Instruments, ECKART Effect Pigments, and ACTEGA Coatings & Sealants. Jsme velmi rádi, Ïe mûïeme b t partnerem prûmyslového vizionáfie Bennyho Landy. Mluvíme stejn m jazykem, pokud jde o inovace, fiíká Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG. Jsem pfiesvûdãen, Ïe investujeme do pfielomové technologie, která mûïe umoïnit polygrafickému prûmyslu vzkvétat i v 21. století a pomáhat na im zákazníkûm prosadit se i do budoucna. Vidíme, Ïe na e spojenectví s ALTANA Group je pro na i spoleãnost klíãov milník a potvrzením silné dûvûry v na í misi pfiinést digitální tisk na bûïné komerãní, obalové a vydavatelské trhy, fiekl Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation. ALTANA pfiiná í nepfieberné mnoïství relevantních zku eností z odvûtví a trhu a také celosvûtové v robní odborné znalosti, které budou velk m pfiínosem, pfii roz ifiování na í pûsobnosti po celém svûtû. PrestiÏní Red Dot Design Award ozdobí zafiízení Konica Minolta Celkem sedm zafiízení Konica Minolta ze série C554e a C3850 obdrïelo Red Dot Design Award 2014, v znamné mezinárodní ocenûní za uïit design. PrestiÏní soutûï posuzuje produkty nejen z hlediska vzhledu, ale také podle stupnû inovace, funkãnosti, kvality zpracování, ergonomie a vlivu na Ïivotní prostfiedí. Konkrétnû bylo ocenûno pût multifunkãních pfiístrojû formátu A3 a dva modely formátu A4. Zafiízení Konica Minolta tím potvrdila svoji dominanci na trhu. Ziskem známky Red Dot navazujeme na loàské vítûzství v soutûïi if Product Design, která hodnotí obdobné parametry. Tato nezávislá ocenûní jsou pro nás dûleïitou zpûtnou vazbou, která potvrzuje kvalitu a atraktivitu na ich produktû, fiekl Tomá Bednáfi, generální fieditel Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: Pro na e zákazníky jde o nezávislé potvrzení, Ïe si kupují jak funkãní, tak designov v robek prvotfiídní kvality. Pro v echna ocenûná zafiízení je charakteristická jejich etrnost k Ïivotnímu prostfiedí. ada C554e disponuje napfiíklad funkcí automatického pfiizpûsobení reïimu spánku a umoïàuje skenovat dokumenty i bez zahfiívání tiskové mechaniky. Obû série navíc vyuïívají speciální polymerizovan toner Simitri HD s pfiímûsí biomasy, kter pro tisk nevyïaduje tak vyso- Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

6 Typografia digitální ké teploty jako bûïné tonery. To v e vede k v raznému sníïení spotfieby energie a poklesu provozních nákladû zákazníkû Konica Minolta. Ocenûní Red Dot udûluje jiï od roku 1955 designové centrum Design Zentrum Nordrhein Westfalen v nûmeckém Essenu. Za více neï pûl století fungování soutûïe si známka Red Dot vydobyla pozici jedné z nejprestiïnûj- ích svûtov ch cen za kvalitu a design. V rámci 72 kategorií hodnotí kaïdoroãnû odborná porota tisíce pfiihlá en ch v robkû prakticky ze v ech zemí svûta. Canon vylep uje svoji pozici v Ïebfiíãku Interbrand Best Global Green Brands Canon obsadil v leto ním Ïebfiíãku Best Global Green Brands spoleãnosti Interbrand 26. místo a o ãtyfii pfiíãky tak vylep il svoji pozici z roku Îebfiíãek v souvislosti se spoleãností Canon vyzdvihuje zejména implementaci udrïiteln ch postupû v roce 2012 vãetnû sníïení emisí CO 2 v prûbûhu celého Ïivotního cyklu produktû. Spoleãnost Canon dokonce sníïila emise oxidu uhliãitého témûfi tfiikrát více, neï bylo plánováno. Interbrand zdûrazàuje i fakt, Ïe spoleãnost Canon od roku 1990 nasbírala 310 tisíc tun pouïit ch tonerov ch kazet. NejenÏe tedy u etfiila tun nov ch zdrojû, ale sníïila také emise CO 2 o pfiibliïnû 450 tisíc tun. V roãní zpráva Interbrand Best Global Green Brands vychází z prûzkumu uïivatelû s cílem zjistit rozdíly mezi vlivem dané znaãky na Ïivotní prostfiedí a vnímáním tohoto dopadu ze strany zákazníkû. V pfiípadû spoleãnosti Canon je toto vnímání ve srovnání s minul m obdobím v raznû lep í a pro rok 2013 má tzv. Gap skóre u znaãky Canon hodnotu +6,56 (oproti +3,8 v roce 2012). Díky na emu závazku podpory udrïitelného rozvoje mûïeme na- im zákazníkûm poskytovat pfiidanou hodnotu, která jim usnadàuje naplàování jejich vlastních cílû z oblasti podnikání i udrïitelnosti, fiíká Susan Stuart, fieditelka pro udrïitelnost, Canon Europe, Middle East and Africa. UdrÏitelnost je pro spoleãnost Canon strategickou nutností a je neodluãnû spjata s na ím pfiístupem k podnikání. Základem na í firemní kultury je filosofie Kyosei, která odpovídá v znamu tohoto japonského slova tedy Ïít a pracovat spoleãnû pro spoleãné blaho. Xerox âeská a Slovenská republika má novou fieditelku Dne 1. ãervence 2014 byla generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika jmenována Veronika Brázdilová. Bude zodpovûdná za ve keré operace t kající se technologick ch produktû spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Veronika Brázdilová pfiiná í do spoleãnosti Xerox 15 let zku eností z fiízení prodeje a vrcholového managementu. V minulosti zastávala fiadu vedoucích pozic (CEO, Chief Sales & Marketing Officer, Director of Field Force Channels) ve spoleãnostech Telefónica O2, CCS/SGS a Eurotel. V rámci pozice Chief Executive Officer a jako ãlenka pfiedstavenstva CCS/SGS získala cenné zku enosti v oblasti fiízení obchodu a vedení lidí. Je mi ctí, Ïe jsem byla jmenována generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Pfiijímám to jako v zvu a hodlám se jí zhostit s maximální nasazením. Jako generální fieditelka budu pracovat na kontinuálním rûstu podílu spoleãnosti Xerox Veronika Brázdilová, generální fieditelka spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika na ãeském a slovenském trhu, a to jak v segmentu produktû, tak sluïeb, komentovala své jmenování V. Brázdilová. Veronika Brázdilová je pûvodem z Uherského Hradi tû. Absolvovala Evropsk polytechnick institut, obor ekonomie a zahraniãní obchod, a MBA získala v roce 2010 na Nottingham Trent University a na International Business School v Brnû. Smurfit Kappa jede na vlnû ocenûní za inovaci Firma Smurfit Kappa, jenï je jednou z vedoucích svûtov ch firem v oblasti obalû, získala na udílení cen Goldene Welle (Zlatá vlna) v Nûmecku, které kaïdé dva roky pofiádá asociace prûmyslu pro vlnité dfievovláknité desky, jednu z nejïádanûj ích evropsk ch cen za inovaci. Porotci byli naprosto ohromeni prûkopnick m jednodíln m balením reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa, a toto balení se umístilo na nejvy í pfiíãce kategorie Skladování a pfieprava. SteffenÛv vítûzn design pfiedvedl inovativní a lehce pouïiteln zpûsob ochrany reproduktorû, jenï je pfiíkladem neúnavného zamûfiení firmy Smurfit Kappa na pfiiná- ení inovativních fie ení, která jsou zaloïena na hlubokém porozumûní potfiebám zákazníkû. Tento návrh vyniká tím, Ïe se jedná pouze o jeden kus materiálu, coï zjednodu uje a urychluje prûbûh balení. Modulární balení umoïàuje dodateãnou stabilitu a ochranu, a kompaktnûj í tvar znamená, Ïe je zapotfiebí ménû místa na uskladnûní a pfiepravu, ãímï se sniïují náklady a uhlíková stopa. Vztah firmy Smurfit Kappa k inovacím má kofieny v hlubokém pochopení zákazníka, coï znamená, Ïe návrhy nejsou pouze kreativní, ale také fie í problémy skuteãného Ïivota a zaji tují rûst. Firma Smurfit Kappa tento pfiístup zahrnula do nové globální znaãkové strategie, která byla spu tûna v 32 zemích a má Otevfiít budoucnost pro její zákazníky. Nová strategie se zamûfiuje na podporu rûstu zákazníkû prostfiednictvím porozumûní a inovací, coï odráïí pokraãující bitvu majitelû znaãek vyhrát nanejv dûleïit První okamïik pravdy, kdy si zákazníci vybírají jednu znaãku pfied druhou. Tato strategie je pfiivedena k Ïivotu pomocí dynamické mikrostránky, kde fiada pfiíbûhû demonstruje, jak zákazníci po celém svûtû spolupracují s firmou Smurfit Kappa, aby vytvofiili inovativní fie ení, které pohání komerãní úspûch. Novou mikrostránku mûïete nav tívit na kde bude centrum pro nov sdílen obsah, kter se bude pravidelnû bûhem roku doplàovat. Jednodílné balení reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

7 25 let barevně Xeroxujeme! Papír Colotech+ je tu díky Mondi a Xeroxu již 25 let pro vás a vaše barevné tisky. Proč papír řady Colotech+ je určený pro profesionální tiskaře i malé kanceláře, laser i inkjet šetří vaši tiskárnu nepráší, neničí stroj tiskne bez záseků a bez výrazné fyzické deformace výtisky na Colotech+ jsou reprezentativní kvalita vyvinutá Mondi a Xeroxem právě pro vaši barevnou tiskárnu

8

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

č. 1213 r. 113 květen 2010

č. 1213 r. 113 květen 2010 č. 1213 r. 113 květen 2010 Editorial Studen máj, v stodole ráj, fiíkávali na i pfiedkové. Podle nov ch statistik se hospodáfiství pomalu pozvedá z dlouhého útlumu, doufejme, Ïe o nûco trvaleji, neï slibovaly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

PAPÍRY PRO DIGITÁLNÍ TISK

PAPÍRY PRO DIGITÁLNÍ TISK NENATÍRANÉ PAPÍRY Color Copy, DNS, BIO TOP 3 Color Copy kolekce speciálních bílých nenatíraných papírů pro digitální barevné tiskové systémy. Mají vynikající rovinnost a rozměrovou stálost. Odpovídají

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK PLATNOST OD 1.12. 2014 CENY BEZ DPH Podmínky dodávek doprava zdarma v Praze nad 2500Kč bez DPH, po ČR nad 6000,-kč bez DPH Cena dopravy: viz přepravní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Editorial. Veletrh Reklama Polygraf 2014 se vydafiil, více se o nûm dozvíte v Typografii digitální na str. 7

Editorial. Veletrh Reklama Polygraf 2014 se vydafiil, více se o nûm dozvíte v Typografii digitální na str. 7 Editorial Quality first O budoucnosti tisku rozhodne kvalita. íkají to renomovaní svûtoví odborníci. Zdá se, Ïe v médiích, tedy i v tiskafiském, nastává po zv ené existenãní nervozitû urãité uklidnûní

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2010 roãník 2 OCENùN SYSTÉM PRO INSOLVENâNÍ SPRÁVCE Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy je prvním

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s samolepicí papíry SAMOLEPICÍ PAPÍRY A FÓLIE V ARŠÍCH Samolepicí papíry JAC Kolekce samolepicích papírů JAC je známá vysokou kvalitou a širokým sortimentem vrchních materiálů a lepidel. V nabídce jsou nenatírané

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

TYPOGRAFIA. Typografia 1/ 2013 č. 1242 ročník 116

TYPOGRAFIA. Typografia 1/ 2013 č. 1242 ročník 116 TYPOGRAFIA 1888 2013 Typografia 1/ 2013 č. 1242 ročník 116 Typografia 1888 2013. Slovo do jubilejního 125. roku. Typografia se v dosti dobrém zdraví doïívá kulatého jubilea, vûku stodvacetipûti let. Jméno

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více