âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080."

Transkript

1

2 OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky The 1st prize for digital printing again received calendar from Hellichovka 5 Aktuality digitální Digital actualities TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 7 8/2014/ã. 44/roãník 5 Pfiíloha ãasopisu Typografia 7 8/2014/ã. 1255/roãník 117 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6 Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Adam Vlasat, Stfiední odborná kola obchodu, uïitého umûní a designu, PlzeÀ Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6 Cena ãísla 130 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 15 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Obálka je vyti tûna na stroji Xerox DocuColor Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o., Prague Gate, Türkova 2319/5b, Praha 4, T: , F: , E: âervnové Agfa Fórum Dne 12. ãervna uspofiádala spoleãnost Agfa Graphics N.V. v hotelu Clarion Congress Hotel Prague vedle stanice metra Vysoãanská setkání s názvem Agfa Fórum. Zástupci firmy Agfa Graphics pfiedstavili její produktové novinky v krátk ch pfiedná kách a k dispozici byla i fiada vzorkû a prospektû. Posluchaãi z fiad uïivatelû a novináfiû mohli diskutovat o prezentovan ch fie eních a podûlit se o svoje zku enosti s pouïíváním technologií Agfa. Úvodní slovo Jana Bartáka, Agfa Graphics Agfa Fórum zahájil pfiivítáním pfiítomn ch Jan Barták ze spoleãnosti Agfa Graphics a poté pfiedal slovo Alainovi Cormondovi z Agfa Graphics HQ, kter je manaïerem rozvoje spoleãnosti pro komerãní software. Úvodní pfiedná ka patfiila pfiedstavení strategie a cílû spoleãnosti Agfa Graphics a webového obchodu Apogee StoreFront, kter je nyní v ãe tinû. Michal Eisenkolb prezentoval tiskové bezchemické desky Agfa a nabídl praktické srovnání s konkurenãními deskami. Moataz Salah Eldin, obchodní manaïer pro InkJet systémy spoleãnosti Agfa Graphics N.V. region SEE, se zamûfiil na velkoformátové tiskové systémy Anapurna a Jeti Titan, které byly vystaveny na Fespû Ladislav Pavli mluvil o workflow pro signmaking Asanti a o webovém obchodû Asanti StoreFront, pfiizpûsobeném potfiebám velkoformátového tisku. Na závûr byl pfiedstaven softwarov nástroj Aversify umoïàující publikování na mobilních zafiízeních. Alain Cormond, Agfa Graphics Michal Eisenkolb se vzorky desek Vzorky vyti tûné na strojích Anapurna a Jeti Titan Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

3 PTÁME SE DODAVATELÒ Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk 1 Jaké nové papíry a dal í potiskované materiály pro digitální tisk máte v souãasné dobû v nabídce? 2 Které materiály pro digitální tisk se v souãasné dobû nejvíce prodávají? 3 Materiály pro jaké oblasti digitálního tisku (napfi. produkãní tisk publikací, transakãní tisk, tisk obalû, signmaking...) pfiedev ím nabízíte? 4 Co vnímáte z pohledu dodavatele potiskovan ch materiálû pro digitální tisk jako nejvût í problém souãasného polygrafického trhu? Jifií Bilík, Digital Print Specialist, PaperlinX Czech Republic 1 Na e spoleãnost má irokou nabídku materiálû pro digitální tisk, aè jiï máme na mysli technologie suchého toneru laseru, technologii ElecktroInk tedy HP Indigo nebo inkjet. Pestrou nabídku jsme nedávno roz ífiili o tzv. syntetické papíry, coï jsou media, která jsou vodûodolná, pínûodolná a tûïce roztrhnutelná. Nabízíme je v iroké kále gramáïí v bílém provedení matném nebo lesklém a transparentním matném nebo lesklém. Tyto materiály jsou pouïitelné pro laserové tiskárny a mají také certifikaci pro HP Indigo. Pro tuto technologii jsme navíc nyní zafiadili speciální papíry s PE nátûrem, které jsou jedineãné pro tisk fotografií, fotoknih ãi luxusních reprografií. 2 Nejvíce se samozfiejmû prodávají klasické ofsetové papíry a natírané papíry, které jsou urãeny pro digitální tisk. Zákazníci vyïadují tyto papíry v digitálním formátu a my jsme schopni naprostou vût inu poïadavkû uspokojit. Zv en zájem je o luxusnûj í tuï- í kartony do gramáïe 300 g/m 2 a speciální materiály, které jsem popsal v otázce pfiede lé. 3 Na e spoleãnost má tfii divize, a to divizi Paper, divizi Packaging a divizi VTS (Visual Technology Solution) a to jiï samo o sobû napovídá, Ïe jsme schopni vyhovût poïadavkûm zákazníkû ze v ech oblastí digitálního tisku. Nemáme praïádné hranice 4 Nejvût ím problémem souãasného polygrafického trhu je totální degradace poptávané a nabízené ceny finálního produktu. BohuÏel Daniel Novák Jifií Bilík vidíme ve spoleãnosti, Ïe konzumenti vyïadují nejvy í kvalitu, ale platit by chtûli jen velmi málo, pfiípadnû vûbec. To pfiece rozum nemûïe vzít, Ïe pokud si jdu koupit Ferrari, tak nemohu platit jako za Dacii. Lidé poptávají tisk na strojích HP Indigo, ale zaplatit chtûjí jako za nejlevnûj í ofsetov papír. Problém je taky ten, Ïe v mnoha produkãních tiskárnách neexistuje Ïádn kreativní démon, kter by dokázal prodávat jedineãnost. Tiskárny se pfiedhánûjí v nejlevnûj ích nabídkách jen proto, aby utrhly z trhu alespoà kousíãek. Îe na tom ve finále nic moc nevydûlají, to je zaãne trápit aï ve chvíli, kdy chtûjí investovat do strojû, lidí, kolení, atd... UkaÏte mi jednoho rozumného majitele dieselového automobilu, kterak jde naãepovat bio-naftu. Takov není. Ale tisknout vizitky nebo luxusnûj í fotografickou publikaci na ofset? Proã ne Je tû dlouhou dobu potrvá, neï se nauãíme za kvalitu platit. Daniel Novák, DSE Partner Manager & Product Specialist 1 Xerox je dodavatelem komplexních tiskov ch fie ení. Tedy novinky se objevují pfiedev ím v oblasti softwaru, mobilního tisku apod. Materiálová oblast je pomûrnû rigidní a k zákazníkûm se dostávají spí e vylep ené verze stávajících produktû, doplàky k zaveden m materiálûm ãi se na trh dostanou alternativy k jiï existujícím substrátûm, ale od jiného v robce. Xerox napfiíklad roz ífiil svou fiadu odoln ch materiálû Premium Never Tear o atraktivní barevné varianty. Do portfolia odoln ch materiálû jsme pfiidali digitálnû optimalizovan polypropylen a také jsme roz ífiili na i fiadu oboustrannû natíran ch papírû Colour Impressions o formáty pro digitální stroj igen 150. ZároveÀ jsme s uvedením velkoformátového zafiízení IJP2000 na ãesk trh, pfiidali do na í nabídky Xeroxem otestované a schválené materiály pro Memjet technologii. 2 Stále jsou to papíry speciálnû vyvinuté pro digitální tisk jak nenatírané, tak natírané. V Xeroxu je to stále prémiová fiada Xerox Colotech+. Nicménû, velk nárûst zaznamenáváme v oblasti tisku na odolná plastová média. Více je zájem o materiály fiady Premium Never Tear zákaznící se uãí, Ïe laminovat vïdy opravdu nemusí. Pokud v ak budu realista, tak paradoxnû je nejprodávanûj ím typem materiálu pro digitální zafiízení stále ofsetová kfiída. 3 Xerox se snaïí mít své portfolio komplexní a doplnûné o maximální technickou podporu a garanci kvality a potisknutelnosti. Troufnu si tvrdit, Ïe velkou vût inu mainstreamov ch materiálû, které jsou v archov ch digitálních zafiízeních potisknutelné, jsme schopni zákazníkûm dodat. 4 Jednoznaãnû pouïívání levn ch ofsetov ch materiálû. To je dûsledek jakési smûsi neznalosti, stálého tlaku na cenu, neochoty zkusit nûco nového a ãasto také neschopnosti nás dodavatelû nauãit na e zákazníky, Ïe koupit si draï í vûc, mûïe b t ve v sledku efektivnûj í a levnûj í. Trochu smutnû to ãásteãnû shrnul jeden ná zákazník, kter fiekl: Nikdy neztratíme zakázku kvûli kvalitû. VÏdycky kvûli cenû. Pochopitelnû, není moïné toto pfiehlíïet a i Xerox na tento trend reaguje nabídkou materiálû, které jsou pfiístupné i zákazníkûm více orientovan m na cenu i zde v ak s garancí potisknutelnosti na digitálním zafiízení. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

4 1. cenu za digitální tisk opût získal kalendáfi z Hellichovky JiÏ podruhé získal kalendáfi Vy í odborné koly grafické a Stfiední prûmyslové koly grafické z Hellichovy ulice v Praze v soutûïi Kalendáfi roku 1. cenu za digitální tisk. Tentokrát se v kalendáfii neobjevily kniïní vazby ale kresby zvífiat. Kalendáfi s názvem Antonio Tempesto: Album s rytinami zvífiat, byl navíc doplnûn kartiãkami s jednotliv mi zvífiaty. Na e redakce udûlila tomuto dílu Zvlá tní cenu ãasopisu Typografia za spojení moderního designu s technikami star ch mistrû a za pfiíkladné vedení studentû. Vznik kalendáfie pfiibliïuje text v tiráïi od Milany Vani ové, vedoucí oddûlení Konzervátorství a restaurátorství: Muzeum Jindfiichohradecka zapûjãilo k restaurování do oddûlení Konzervátorství a restaurátorství VO G a SP G celopergamenovou vazbu Album s rytinami zvífiat od Antonia Tempesta. Album (velikosti 25 x 42 x 3 cm) obsahuje celkem 196 mûdirytin reáln ch i bájn ch zvífiat. V muzeu je uloïeno pod sig. S Originály dochovan ch desek jsou uloïeny v Calcografia Instituto Nazionale per la grafica v ímû. Vzhledem k v raznému mechanickému po kození alba, nefunkãnímu vazebnímu systému a degradaci papírové podloïky bylo album komplexnû restaurováno v rámci maturitní práce Janem HosÈákem. (...) Nûkteré mûdirytiny se staly pfiedlohou pro perokresby dvojnásobného formátu, vytvofiené v rámci pfiedmûtu V tvarná pfiíprava a V tvarná dokumentace Ïáky II. a III. roãníku oboru Konzervátorství a restaurátorství pod vedením Ak. mal. Dany Krobové. Se souhlasem Muzea Jindfiichohradecka, zastoupeného PhDr. Jaroslavem Pikalem, byly kresby pouïity pro vytvofiení tohoto kalendáfie. Zajímaly mû i dal í vûci, proto jsem poloïila nûkolik otázek pedagogûm koly. JiÏ tfietí rok po sobû byly pro kalendáfi va í koly pouïity práce studentû z oboru Konzervátorství a restaurátorství. Proã? Pavel Hora, autor grafické úpravy, vyuãující grafick design: Prostfiednictvím kalendáfie se snaïíme prezentovat tvorbu ÏákÛ a studentû v ech oddûlení VO G a SP G. Obor Grafick design se napfi. pfiedstavil r grafikami Terezy Veselé (kalendáfi pro firmu Schneiderpapier), r pracemi více studentû VO G (pro firmu Antalis) a téhoï roku i linoryty Martiny Horákové. Na rok 2015 chystáme typografick kalendáfi Ïákynû Terézie tindlové. Obor Fotografie pfiipravil voln cyklus maturitních a absolventsk ch prací pro kalendáfi na rok 2010 a spolupracoval s oddûlením Konzervátorství a restaurátorství na loàském kalendáfii KniÏní vazba. Práce ÏákÛ oboru Konzervátorství a restaurátorství v kalendáfiové tvorbû pfievládají jejich práce jsou Ïánrovû velmi rozmanité a divákovi nabízí ojedinûlou moïnost návratu k dílûm star ch mistrû. Tento v jimeãn obor se pfiedstavil kopiemi dfievofiezû z Mattioliho herbáfie (2008), portrétû od Hanse Holbeina (2009), iluminovan ch rukopisû a stol. (2012) a naposled tento rok kopiemi rytin zvífiat z Alba Antonia Tempesta. Jinou oblast tvorby pfiedstavilo toto oddûlení (v jiï zmínûné spolupráci s oborem Fotografie) r v bûrem autorsk ch kniïních vazeb (ve v ech pfiípadech lo o práce více ÏákÛ tohoto oboru). Jak bylo zvoleno písmo a papír pro kalendáfi? Pavel Hora: V razn duktus písma Solpera Medium, zvoleného pro ãísla mûsícû, mûl pfiivést divákovu pozornost k hlavní ãásti kresby, hlavû zvífiete. Jemné serify umoïnily kombinaci tohoto písma s kfiehkou kresbou písma Jannon. Obû písma myslím vytváfií zajímav kontrast a jsou v souladu s charakterem linií renesanãních rytin. V bûrem struktury a barvy papíru od firmy Antalis jsme se snaïili co nejvíc pfiiblíïit k originálním tiskûm s ohledem na moïnosti kvalitního digitálního tisku. V posledních dvou letech tisknete kalendáfie digitálním tiskem. V ãem je to v hodnûj í? Pavel Hora: Technologii tisku urãuje pfieváïnû charakter obsahu kalendáfie a v e nákladu. SnaÏíme se ve kole vyuïít v echny dostupné moïnosti tiskov ch technik, ãasto i jejich kombinace (napfi. ofsetov a digitální tisk v kombinaci s v sekem, sítotiskem, tiskem z originálních linorytû ãi u posledního kalendáfie s reliéfním tiskem). Kvalitní digitální tisk pro nízké náklady vût iny kolních tiskovin je zcela vyhovující a v poslední dobû plnû nahrazuje tisk ofsetov. Jifií Císler, vedoucí tiskového stfiediska digitálního tisku: Podklady od studentû jsou tak ãi onak digitalizovány, a pro tradiãnûj í tiskové techniky by bylo nutné vyrobit z digitálních podkladû analogovou tiskovou formu. I pfies velk respekt, kter chováme ke klasick m tiskov m technikám, tento typ workflow nám pfiipadl ãist í. Dal ím dûvodem je vyuïití potenciálu na eho stroje Konica Minolta C65hc, v tomto pfiípadû jeho úïasné podání ãerné, které bychom ofsetem dosahovali jen velmi velmi tûïko. Digitální tisk nám samozfiejmû je tû nechává flexibilitu v e nákladu a moïnost rychlého dotisku. Va e kola vytváfií kalendáfi kaïd rok. Je médium kalendáfi v nûãem omezující? Pavel Hora: Kalendáfi musí stejnû jako mnohé jiné tiskoviny vyjít v dan ãas, s patfiiãn mi informacemi a s dan m rozsahem. MoÏností ve volbû obsahu a formy vãetnû polygrafického zpracování je nekoneãné mnoïství a to je pro nás kaïdoroãní v zvou. Jifií Císler: SnaÏíme se vydávat kalendáfie s vysokou estetickou uïitnou hodnotou, které dokáïí pfieïít i déle neï onûch dvanáct mûsícû, pro které jsou vytváfieny. Pokud se nám to zdafií, je po omezeních. Jitka Böhmová Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

5 Aktuality digitální Úspû ná instalace zafiízení igen 150 v INDIGOPRINT s.r.o. Spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o., pracující s klasickou ofsetovou technologií i nejnovûj ími digitálními trendy, uvedla do provozu nov barevn digitální tiskov stroj Xerox igen150. Tiskové zafiízení igen 150 zvládá vysoce kvalitní tisk na velk potisknuteln formát tiskového archu aï o velikosti 364 x 660 mm. Formát umoïàuje v robu A4 3up, referentsk ch desek A4 s chlopnûmi nebo obálek A5 na ífiku, vãetnû hfibetu a technologick ch okrajû. ZároveÀ se mûïe pochlubit vysokou produkãní rychlostí tisku. Zafiízení igen 150 se také py ní nejvy í skuteãnou dobou v roby (tzv. uptime), neuvûfiiteln ch 85 %, dle testû spoleãnosti SpencerLab. igen 150 obdrïel letos také prestiïní ocenûní European Digital Press awards na veletrhu FESPA Digital Na im pûvodním zámûrem bylo rozvíjet digitální tisk pomocí tiskového stroje HP Indigo. Po dûkladném vyhodnocení ekonomick ch parametrû tisku, proveden ch tiskov ch zkou kách a v neposlední fiadû díky profesionálnímu pfiístupu ze strany obchodního zástupce Xeroxu jsme ná pûvodní zámûr pfiehodnotili. Komentuje rozhodnutí spoleãnosti její jednatel, Ing. Jan Nov. INDIGOPRINT s.r.o. není jen tiskárna. Kromû ofsetového a digitálního tisku se spoleãnost INDIGOPRINT s.r.o. komplexním zpûsobem vûnuje tvorbû profesionálních prezentací. Pod jednou stfiechou naleznete v e, co potfiebujete. Vypracují komunikaãní plán reklamních kampaní ãi firemní identity, pfiipraví grafick návrh, ãi jen doladí vá nápad ve vlastním DTP studiu. Postarají se o koncepci, design a texty magazínû, newsletterû, broïur, letákû, katalogû, v roãních zpráv. V e profesionálnû vytisknou a knihafisky zpracují, zabalí a doruãí, kam si zákazník pfieje. Práce souãasn ch zamûstnancû INDIGOPRINT s.r.o. byla nûkolik let po sobû ocenûna Svazem polygrafick ch podnikatelû za vynikající polygrafické zpracování. ALTANA Group investuje 100 milionû Euro do strojû Landa Specializovaná chemická spoleãnost ALTANA a Landa Corporation uzavfiely dohody o financování vlastního kapitálu, pod kter m bude ALTANA investovat 100 milionû Euro za minoritního podíl v Landa Digital Printing. Obû spoleãnosti vnímají dohodu nejen jako finanãní investici, ale také jako v chozí bod pro dlouhodobé strategické partnerství pfiiná ející digitální tisková fie ení pro komerãní, obalové a vydavatelské trhy. Ostatní jednotky skupiny Landa, vãetnû Landa Labs a Landa Ventures, nejsou souãástí této transakce. V tûïek bude pouïit na dokonãení v voje Nanography, Landova digitálního tiskového procesu na bázi vody, vãetnû strojírenství a v roby nanografick ch tiskov ch strojû Landa a budování v robních závodû pro barvy Landa NanoInk. Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation ALTANA oãekává, Ïe bude aktivním partnerem s vyuïitím odborn ch znalostí tiskového prûmyslu získan ch od sv ch divizí zahrnujících BYK Additives & Instruments, ECKART Effect Pigments, and ACTEGA Coatings & Sealants. Jsme velmi rádi, Ïe mûïeme b t partnerem prûmyslového vizionáfie Bennyho Landy. Mluvíme stejn m jazykem, pokud jde o inovace, fiíká Dr. Matthias L. Wolfgruber, generální fieditel, ALTANA AG. Jsem pfiesvûdãen, Ïe investujeme do pfielomové technologie, která mûïe umoïnit polygrafickému prûmyslu vzkvétat i v 21. století a pomáhat na im zákazníkûm prosadit se i do budoucna. Vidíme, Ïe na e spojenectví s ALTANA Group je pro na i spoleãnost klíãov milník a potvrzením silné dûvûry v na í misi pfiinést digitální tisk na bûïné komerãní, obalové a vydavatelské trhy, fiekl Benny Landa, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Landa Corporation. ALTANA pfiiná í nepfieberné mnoïství relevantních zku eností z odvûtví a trhu a také celosvûtové v robní odborné znalosti, které budou velk m pfiínosem, pfii roz ifiování na í pûsobnosti po celém svûtû. PrestiÏní Red Dot Design Award ozdobí zafiízení Konica Minolta Celkem sedm zafiízení Konica Minolta ze série C554e a C3850 obdrïelo Red Dot Design Award 2014, v znamné mezinárodní ocenûní za uïit design. PrestiÏní soutûï posuzuje produkty nejen z hlediska vzhledu, ale také podle stupnû inovace, funkãnosti, kvality zpracování, ergonomie a vlivu na Ïivotní prostfiedí. Konkrétnû bylo ocenûno pût multifunkãních pfiístrojû formátu A3 a dva modely formátu A4. Zafiízení Konica Minolta tím potvrdila svoji dominanci na trhu. Ziskem známky Red Dot navazujeme na loàské vítûzství v soutûïi if Product Design, která hodnotí obdobné parametry. Tato nezávislá ocenûní jsou pro nás dûleïitou zpûtnou vazbou, která potvrzuje kvalitu a atraktivitu na ich produktû, fiekl Tomá Bednáfi, generální fieditel Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: Pro na e zákazníky jde o nezávislé potvrzení, Ïe si kupují jak funkãní, tak designov v robek prvotfiídní kvality. Pro v echna ocenûná zafiízení je charakteristická jejich etrnost k Ïivotnímu prostfiedí. ada C554e disponuje napfiíklad funkcí automatického pfiizpûsobení reïimu spánku a umoïàuje skenovat dokumenty i bez zahfiívání tiskové mechaniky. Obû série navíc vyuïívají speciální polymerizovan toner Simitri HD s pfiímûsí biomasy, kter pro tisk nevyïaduje tak vyso- Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

6 Typografia digitální ké teploty jako bûïné tonery. To v e vede k v raznému sníïení spotfieby energie a poklesu provozních nákladû zákazníkû Konica Minolta. Ocenûní Red Dot udûluje jiï od roku 1955 designové centrum Design Zentrum Nordrhein Westfalen v nûmeckém Essenu. Za více neï pûl století fungování soutûïe si známka Red Dot vydobyla pozici jedné z nejprestiïnûj- ích svûtov ch cen za kvalitu a design. V rámci 72 kategorií hodnotí kaïdoroãnû odborná porota tisíce pfiihlá en ch v robkû prakticky ze v ech zemí svûta. Canon vylep uje svoji pozici v Ïebfiíãku Interbrand Best Global Green Brands Canon obsadil v leto ním Ïebfiíãku Best Global Green Brands spoleãnosti Interbrand 26. místo a o ãtyfii pfiíãky tak vylep il svoji pozici z roku Îebfiíãek v souvislosti se spoleãností Canon vyzdvihuje zejména implementaci udrïiteln ch postupû v roce 2012 vãetnû sníïení emisí CO 2 v prûbûhu celého Ïivotního cyklu produktû. Spoleãnost Canon dokonce sníïila emise oxidu uhliãitého témûfi tfiikrát více, neï bylo plánováno. Interbrand zdûrazàuje i fakt, Ïe spoleãnost Canon od roku 1990 nasbírala 310 tisíc tun pouïit ch tonerov ch kazet. NejenÏe tedy u etfiila tun nov ch zdrojû, ale sníïila také emise CO 2 o pfiibliïnû 450 tisíc tun. V roãní zpráva Interbrand Best Global Green Brands vychází z prûzkumu uïivatelû s cílem zjistit rozdíly mezi vlivem dané znaãky na Ïivotní prostfiedí a vnímáním tohoto dopadu ze strany zákazníkû. V pfiípadû spoleãnosti Canon je toto vnímání ve srovnání s minul m obdobím v raznû lep í a pro rok 2013 má tzv. Gap skóre u znaãky Canon hodnotu +6,56 (oproti +3,8 v roce 2012). Díky na emu závazku podpory udrïitelného rozvoje mûïeme na- im zákazníkûm poskytovat pfiidanou hodnotu, která jim usnadàuje naplàování jejich vlastních cílû z oblasti podnikání i udrïitelnosti, fiíká Susan Stuart, fieditelka pro udrïitelnost, Canon Europe, Middle East and Africa. UdrÏitelnost je pro spoleãnost Canon strategickou nutností a je neodluãnû spjata s na ím pfiístupem k podnikání. Základem na í firemní kultury je filosofie Kyosei, která odpovídá v znamu tohoto japonského slova tedy Ïít a pracovat spoleãnû pro spoleãné blaho. Xerox âeská a Slovenská republika má novou fieditelku Dne 1. ãervence 2014 byla generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika jmenována Veronika Brázdilová. Bude zodpovûdná za ve keré operace t kající se technologick ch produktû spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Veronika Brázdilová pfiiná í do spoleãnosti Xerox 15 let zku eností z fiízení prodeje a vrcholového managementu. V minulosti zastávala fiadu vedoucích pozic (CEO, Chief Sales & Marketing Officer, Director of Field Force Channels) ve spoleãnostech Telefónica O2, CCS/SGS a Eurotel. V rámci pozice Chief Executive Officer a jako ãlenka pfiedstavenstva CCS/SGS získala cenné zku enosti v oblasti fiízení obchodu a vedení lidí. Je mi ctí, Ïe jsem byla jmenována generální fieditelkou spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika. Pfiijímám to jako v zvu a hodlám se jí zhostit s maximální nasazením. Jako generální fieditelka budu pracovat na kontinuálním rûstu podílu spoleãnosti Xerox Veronika Brázdilová, generální fieditelka spoleãnosti Xerox âeská a Slovenská republika na ãeském a slovenském trhu, a to jak v segmentu produktû, tak sluïeb, komentovala své jmenování V. Brázdilová. Veronika Brázdilová je pûvodem z Uherského Hradi tû. Absolvovala Evropsk polytechnick institut, obor ekonomie a zahraniãní obchod, a MBA získala v roce 2010 na Nottingham Trent University a na International Business School v Brnû. Smurfit Kappa jede na vlnû ocenûní za inovaci Firma Smurfit Kappa, jenï je jednou z vedoucích svûtov ch firem v oblasti obalû, získala na udílení cen Goldene Welle (Zlatá vlna) v Nûmecku, které kaïdé dva roky pofiádá asociace prûmyslu pro vlnité dfievovláknité desky, jednu z nejïádanûj ích evropsk ch cen za inovaci. Porotci byli naprosto ohromeni prûkopnick m jednodíln m balením reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa, a toto balení se umístilo na nejvy í pfiíãce kategorie Skladování a pfieprava. SteffenÛv vítûzn design pfiedvedl inovativní a lehce pouïiteln zpûsob ochrany reproduktorû, jenï je pfiíkladem neúnavného zamûfiení firmy Smurfit Kappa na pfiiná- ení inovativních fie ení, která jsou zaloïena na hlubokém porozumûní potfiebám zákazníkû. Tento návrh vyniká tím, Ïe se jedná pouze o jeden kus materiálu, coï zjednodu uje a urychluje prûbûh balení. Modulární balení umoïàuje dodateãnou stabilitu a ochranu, a kompaktnûj í tvar znamená, Ïe je zapotfiebí ménû místa na uskladnûní a pfiepravu, ãímï se sniïují náklady a uhlíková stopa. Vztah firmy Smurfit Kappa k inovacím má kofieny v hlubokém pochopení zákazníka, coï znamená, Ïe návrhy nejsou pouze kreativní, ale také fie í problémy skuteãného Ïivota a zaji tují rûst. Firma Smurfit Kappa tento pfiístup zahrnula do nové globální znaãkové strategie, která byla spu tûna v 32 zemích a má Otevfiít budoucnost pro její zákazníky. Nová strategie se zamûfiuje na podporu rûstu zákazníkû prostfiednictvím porozumûní a inovací, coï odráïí pokraãující bitvu majitelû znaãek vyhrát nanejv dûleïit První okamïik pravdy, kdy si zákazníci vybírají jednu znaãku pfied druhou. Tato strategie je pfiivedena k Ïivotu pomocí dynamické mikrostránky, kde fiada pfiíbûhû demonstruje, jak zákazníci po celém svûtû spolupracují s firmou Smurfit Kappa, aby vytvofiili inovativní fie ení, které pohání komerãní úspûch. Novou mikrostránku mûïete nav tívit na kde bude centrum pro nov sdílen obsah, kter se bude pravidelnû bûhem roku doplàovat. Jednodílné balení reproduktoru od designéra Steffena Munningera z firmy Smurfit Kappa Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie PlanoJet White 100 gm 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost Papyrus Bohemia s.r.o.

7 25 let barevně Xeroxujeme! Papír Colotech+ je tu díky Mondi a Xeroxu již 25 let pro vás a vaše barevné tisky. Proč papír řady Colotech+ je určený pro profesionální tiskaře i malé kanceláře, laser i inkjet šetří vaši tiskárnu nepráší, neničí stroj tiskne bez záseků a bez výrazné fyzické deformace výtisky na Colotech+ jsou reprezentativní kvalita vyvinutá Mondi a Xeroxem právě pro vaši barevnou tiskárnu

8

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

PaperlinX slaví s BIO TOP 3

PaperlinX slaví s BIO TOP 3 OBSAH CONTENTS 2 Jifií Bilík PR PaperlinX slaví s BIO TOP 3 PR PaperlinX celebrates with BIO TOP 3 3 V uka digitálního tisku na Stfiední kole mediální grafiky a tisku Teaching digital printing at the College

Více

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s.

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s. 1 2 2014 č. 41 5 OBSAH CONTENTS 2 Agfa Fórum 2013 Agfa Forum 2013 4 Jitka Böhmová Anketa SoutûÏ Kalendáfi roku #2 Questionnaire Competition Calendar of the year #2 6 Jitka Böhmová Novoroãní Anketa New

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

Papíry pro digitální tisk Xerox

Papíry pro digitální tisk Xerox OBSAH CONTENTS 2 Papíry pro digitální tisk Xerox Papers for digital printing Xerox 3 Papíry pro digitální tisk Ospap Papers for digital printing Ospap 3 Papíry pro digitální tisk Antalis Papers for digital

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Typografia. Nové špičkové technologie 3D digitální tisk na strojích. Typografia digitální 4/2012 č. 23 ročník 3

Typografia. Nové špičkové technologie 3D digitální tisk na strojích. Typografia digitální 4/2012 č. 23 ročník 3 Typografia 4 2012 Nové špičkové technologie 3D digitální tisk na strojích Typografia digitální 4/2012 č. 23 ročník 3 Typografia digitální 4 2012 HP Indigo 20000 je digitální tiskov stroj urãen pfiedev

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Typografia digitální 1/2012. č. 20 ročník 3

Typografia digitální 1/2012. č. 20 ročník 3 Typografia digitální 1/2012 č. 20 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Anketa Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #2 New Year questionnaire look back and look forward #2 4 Ptáme se dodavatelû Kontrola kvality digitálního

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1

d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1 d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1 Obsah Contents 2 Optimalizované tiskové sluïby Optimized Print Services 3 Anketa Novinky pro v robu POP a POS a digitální velkoformátov tisk Questionnaire News for

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Typografia 1/2012. č. 1231 ročník 115

Typografia 1/2012. č. 1231 ročník 115 Typografia 1/2012 č. 1231 ročník 115 Editorial Zafiízení a postupy pro kontrolu kvality tisku a hotov ch tiskovin VáÏení ãtenáfii a pfiátelé tohoto odborného ãasopisu, dovolte mi, abych Vám popfiál do

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PrÛmysl papíru a celulózy v Evropû #1

PrÛmysl papíru a celulózy v Evropû #1 Editorial Zaãátek leto ního roku v malé kotlinû praotce âecha byl neobvykle ru n díky volbám na Hrad a v neposlední fiadû i neobvykl m teplotám s následn mi chfiipkami a únorem nepfiíli bíl m. Neobvykle

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

č. 1213 r. 113 květen 2010

č. 1213 r. 113 květen 2010 č. 1213 r. 113 květen 2010 Editorial Studen máj, v stodole ráj, fiíkávali na i pfiedkové. Podle nov ch statistik se hospodáfiství pomalu pozvedá z dlouhého útlumu, doufejme, Ïe o nûco trvaleji, neï slibovaly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

PAPÍRY PRO DIGITÁLNÍ TISK

PAPÍRY PRO DIGITÁLNÍ TISK NENATÍRANÉ PAPÍRY Color Copy, DNS, BIO TOP 3 Color Copy kolekce speciálních bílých nenatíraných papírů pro digitální barevné tiskové systémy. Mají vynikající rovinnost a rozměrovou stálost. Odpovídají

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Univerzální silák na lepené vazby Bufalo

Univerzální silák na lepené vazby Bufalo Obsah Contents 1 Ing. Vladislav Najbrt Univerzální silák na lepené vazby Bufalo Universal strongman for adhesive binding 3 Anketa V voj nakladatelské ãinnosti Questionnaire Development of publishing activities

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK PLATNOST OD 1.12. 2014 CENY BEZ DPH Podmínky dodávek doprava zdarma v Praze nad 2500Kč bez DPH, po ČR nad 6000,-kč bez DPH Cena dopravy: viz přepravní

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

LEVNÁ I RYCHLÁ OKI. Cenovû v hodné barvy

LEVNÁ I RYCHLÁ OKI. Cenovû v hodné barvy COMPUTERWORLD 32/2004 13 BARVA V SÍTI V aktuálním Testu t dne jsme si posvítili na kategorii levn ch barevn ch laserov ch tiskáren, které lze provozovat ve firemní síti. Testovali jsme celkem est produktû

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Standardizace a ISO normy

Standardizace a ISO normy Editorial Únor bíl pole sílí, fiíkali na i pfiedkové na krásném ãeském venkovû. Letos, jak se na konci ledna zatím zdá, to vyjde a úroda tedy bude dobrá. Je to v ak stejnû pfiedãasné, jako odhady hospodáfiského

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Termochromní barva po pohlazení ãerné plochy s nápisem touch (dotkni se) se objeví obrázek hofiícího lesa

Termochromní barva po pohlazení ãerné plochy s nápisem touch (dotkni se) se objeví obrázek hofiícího lesa Editorial Bezpeãnost a ochrana je velmi hork m tématem na í i budoucí doby. Vytvofiit, vyrobit, vymyslet pfiedstavuje základ pokroku a dal ího v voje. Ale souãasnost nás uji Èuje také o druhé, rovnûï dûleïité

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více