Integrovaný plán rozvoje města Krupka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje města Krupka"

Transkript

1 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 26)

2 Obsah 1. Úvod Struktura a metodika návrhové části Vize rozvoje města Krupky Prioritní oblasti rozvoje Východiska SWOT analýza Tendence a předpoklady vývoje a rozvoje dle ÚPD Strategické cíle Opatření k naplnění strategických cílů Implementace - financování integrovaného plánu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 26)

3 1. Úvod Integrovaným plánem rozvoje se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Integrovaný plán rozvoje města vychází ze strategických a rozvojových dokumentů města a ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti. Představuje jakýsi soubor klíčových projektových záměrů města, které jsou časově, obsahově a prostorově provázané. Různé charaktery projektových záměrů jsou určující pro zahrnutí do jednotlivých operačních programů. Může se jednat pouze o Regionální operační program NUTS II Severozápad, jeden nebo více tématických operačních programů, nebo se může jednat o jejich kombinaci. Předkladatelem projektů nemusí být jen město, ale také potencionální partneři v podobě neziskových organizací, podnikatelských subjektů, škol a jiných regionálních rozvojových aktérů včetně veřejnosti. Předpokladem tvorby Integrovaného plánu rozvoje města je splnění minimálně tří rozvojových cílů: Přitažlivá města Životní prostředí Dostupnost a mobilita Ekonomický rozvoj Sociální problematika Správa věcí veřejných smart governance Město má povinnost tento dokument pravidelně (každé dva roky) aktualizovat. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 2 (celkem 26)

4 2. Struktura a metodika návrhové části integrovaného plánu Zpracování návrhové části každého rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou prostřednictvím Integrovaného plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které bude možné využít na realizaci plánu. Struktura integrovaného plánu je charakteristická tím, že je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti (obecnosti). Pro účely Integrovaného plánu rozvoje města Krupky byly stanoveny 4 základní úrovně, které tvoří strategický skelet návrhové části integrovaného plánu. I. Rozvojová vize II. Prioritní oblasti III. IV. Jednotlivé úrovně byly definovány následovně: Strategické cíle Opatření (projektové záměry) Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo, a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Prioritní oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tématických sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení Prioritních oblastí a jejich specifikace prostřednictvím priorit zároveň slouží k logickému uspořádání programu. Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti jsou dále rozvedené ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření. Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak dané vize dosáhnout. Opatření na nejnižší úrovni jsou konkrétní záměry prostřednictvím jejichž realizací jsou naplňovány strategické cíle. Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání integrovaného plánu, kde se postupuje od relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením. Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny následovně: Rozvojová vize: střednědobá až dlouhodobá realizace; Strategické cíle: střednědobá až dlouhodobá realizace; Opatření (aktivity a projekty): krátkodobá až střednědobá realizace. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 3 (celkem 26)

5 3. Vize rozvoje města Krupky Rozvojová vize tvoří vstupní bránu do návrhové části Střednědobého programu rozvoje města Krupky (dále jen Program). Jejím smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území a sektoru, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění. Ačkoliv Program je koncipován na střednědobý horizont (na cca 5 let), při stanovení vize byl zohledněn dlouhodobější časový horizont let. Důvodem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města i po uplynutí období, pro které jsou navrženy strategické cíle a opatření tohoto Programu. Vize Města Krupky byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných projektů. Vize rozvoje města Krupky: Město Krupka bude příznivým a rozvíjejícím se sídelním celkem, plně využívající aglomeračních výhod, místních podmínek a služeb pro rozvoj bydlení, sociálního a životního prostředí, uspokojující všechny potřeby kvalitního rodinného života a trávení volného času. Město Krupka plně využije historické, památkové a rekreační hodnoty území města a jeho zázemí pro rozvoj cestovního ruchu, který bude významným zdrojem příjmů pro místní poskytovatele služeb a obchodníky. Město Krupka bude podporovat rozvoj průmyslové zóny a hledat investory, kteří uspokojí požadavky jeho obyvatel po pracovních příležitostech. Občané budou hrdí na své město, budou se podílet na jeho řízení a koordinaci činností, které povedou k naplňování jeho cílů, zejména mladá generace se zapojí do dění ve městě a převezme spoluodpovědnost za jeho další rozvoj. Východiskem pro stanovení Vize Města Krupky byla formulace odpovědí na tři základní otázky, co jsme, čím chceme být a jak toho chceme dosáhnout. Co jsme? Městem se značným historickým potenciálem, reprezentovaným MPZ Krupky, areálem Bolestné panny Marie Bolestné, biskupským gymnáziem, bývalým františkánským klášterem v Bohosudově, křížovou cestou a dalšími objekty vysoké památkové hodnoty. Městem se značným krajinným a rekreačním potenciálem reprezentovaným především horskou oblastí Krušných hor v zázemí města. Městem s dobrou obytnou hodnotou s přímou návazností na okolní krajinu s předpoklady pro harmonické propojení přírodního a urbanizovaného prostředí. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 4 (celkem 26)

6 Městem s uspokojivým dopravním napojením jak na silniční, tak železniční regionální dopravní síť (silnice I/13, II/253, železnice Ústí nad Labem Teplice Chomutov a Děčín Oldřichov). Městem se silnými vazbami na Teplice a Ústí nad Labem plně využívající aglomeračních výhod, především co se týče obchodu, kultury a služeb. Městem s obrovskou disproporcí mezi bydlením a pracovními příležitostmi s akutním nedostatkem pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo. Městem, které je od roku 1990 postiženo vysokou nezaměstnaností a souvisejícími negativními sociálními a společenskými jevy. Městem se stagnující ekonomickou základnou se značným očekáváním v nově příchozí investory do průmyslové zóny. Městem s širokou nabídkou disponibilních objektů a ploch vhodných pro rozvoj podnikání (průmyslová zóna, areál po sovětské posádce, proluky apod.) Městem, které dosud plně nevyužilo svého rozvojového potenciálu. Městem s narušenými sociálními a občanskými vazbami. Rozrůstají se problémové skupiny, které nedodržují obvyklá pravidla soužití a zvyšují kriminalitu a napětí ve městě. Čím chceme být? Prosperujícím městem, které bude příjemným místem pro bydlení a život místních lidí a atraktivní adresou pro další potenciální obyvatele z okolních měst. Turistickým centrem nadregionálního významu se širokým spektrem nabízených služeb a atraktivit postavených především na kulturně-historickém dědictví, jedinečném přírodním bohatství a tradičních společenských akcích. Městem čerpajícím výhody ze své příhraniční polohy a z intenzivní spolupráce s partnery na saské straně hranice. Městem, které v maximální možné míře využije svého lidského, materiálního i finančního potenciálu k systematickému rozvoji hospodářského, sociální a životního prostředí. Městem, jehož obyvatele budou hrdi na to, že žijí v Krupce, a budou se aktivně zapojovat do místního kulturního, společenského a volnočasového dění. Městem, kde každý občan nalezne příležitost pro uspokojení svých sportovních, kulturních, společenských a materiálních potřeb. Jak toho chceme dosáhnout? Mobilizací lidských, materiálních a finančních zdrojů. Sledováním veřejného mínění a přesvědčováním rozhodujících subjektů ke společnému postupu při rozvoji města. Zlepšením komunikace mezi vedením města a občany a koordinací vzájemné komunikace mezi zájmovými skupinami ve městě a zvýšením jejich informovanosti. Intenzivním využitím místních médií a fungujících zájmových sdružení. Podporou spolkové činnosti ve městě. Budováním výjimečné image města moderními propagačními a marketingovými prostředky a nástroji. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 5 (celkem 26)

7 Zvýšenou péčí o historické a kulturní dědictví, především systematickou obnovou MPZ Krupky, a o přírodní prostředí města a jeho okolí, které je podmínkou pro rozvoj moderního cestovního ruchu. Zkvalitněním (ovlivněním) rodinné, školní a mimoškolní výchovy. Systematickým odstraňováním slabých stránek a minimalizací rizik, posilňováním předností a důkladnou přípravou na budoucí příležitosti. Motivací obyvatel ke vzdělávání a zkvalitnění rodinné, školní a mimoškolní výchovy. Rozvojem cestovního ruchu zejména v lokalitě Horní Krupky, Komáří vížky a v památkové zóně. Zkvalitňováním životního prostředí ve městě soustavnou údržbou a rozvojem zeleně, zkvalitňováním odpadového hospodářství a zlepšením technické infrastruktury. Vytvářením nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele maximální podporou průmyslové zóny i možností využití nebytových prostorů v majetku města k podnikání. Důsledný+m dohledem nad bezpečností na celém území města se zaměřením se na kriminální činnost na sídlištích. Zkvalitněním životních podmínek obyvatel v horských sídlech v zájmovém území města. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 6 (celkem 26)

8 4. Stanovení prioritních oblastí V souladu s existujícím Programem rozvoje města je Integrovaný plán členěn na čtyři prirotní oblasti, který vychází ze zpracované situační analýzy města.. Tyto oblasti jsou navrženy čtyři a jejich zaměření je následující: Prioritní oblast č. 1 Bydlení a Kvalita života Prioritní oblast č. 2 Cestovní ruch Prioritní oblast č. 3 Dopravní a technická infrastruktura Prioritní oblast č. 4 Sociální prostředí a Lidské zdroje Důležitým hlediskem výběru a formulace prioritních oblastí bylo přerušení míry obecnosti, s ohledem na podchycení vybraných oblastí rozvoje města, ale i zvolené zaměření a členění Programu. Vazby mezi rozvojovou vizí, prioritními oblastmi a strategickými cíli znázorňuje následující schéma: Rozvojová vize Prioritní oblast č. 1 Prioritní oblast č. 2 Prioritní oblast č. 3 Prioritní oblast č. 4 Cíle Cíle Cíle Cíle Opatření Opatření Opatření Opatření Stávající podoba Integrovaného plánu rozvoje města Krupka naplňuje následující rozvojové cíle Lipské charty o udržitelných evropských městech: Přitažlivá města Životní prostředí Dostupnost a mobilita Ekonomický rozvoj Sociální problematika Správa věcí veřejných smart governance Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 7 (celkem 26)

9 5. Východiska 5.1 SWOT analýza SWOT analýza je jedním z možných postupů systematického a přehledného zachycení poznatků o objektu analýzy, mnohokrát úspěšně prověřeného praxí. Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost a současnost (ex post) a pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu. SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla formulována strategická vize usměrnění budoucího vývoje analyzovaného objektu: jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jak je využít, jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího rozvoje. Zahrnuje otázky týkající se silných stránek a slabých stránek problému a návrhu řešení, příležitostí (šancí) pro vyřešení a rizik, ohrožujících zdárné řešení problému v průběhu řešení navrhovaného projektu. Silné a slabé stránky se v zásadě týkají vnitřních pohledů na daný problém zdrojů, řízení, zkušeností, personálních kapacit, účinnosti metod a procesů, nákladů propagace, prosazování, kontroly apod. Vnější ohrožení a příležitosti, které jsou před řešitelem, se obvykle popisují z pohledu změny ve vztahu k souběžným nebo obdobným problémům, ve vztahu ke změnám okolního prostředí (legislativních, ekonomických, sociálních, politických, demografických podmínek), ve vztahu k možným objevům nových technologií či metod, a nebo nových prostředků řešení problému. Analýza by měla dát představu o budoucí strategii nebo strategiích, resp. kombinaci taktických postupů. Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, byly řešeny dle stanovených prioritních oblastí: Bydlení a valita života Cestovní ruch Dopravní a technická infrastrutkura Sociální prostředí a lidské zdroje Možné strategie by měly být vybudovány na silných stránkách, měly by řešit slabé stránky, měly by využít všechny příležitosti a měly by se vyhnout všem hrozbám a rizikům. Výsledkem by měl být realistický strategický plán. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 8 (celkem 26)

10 SWOT - Bydlení a kvalita života Silné stránky 1. atraktivní krajina v okolí města 2. disponibilní plochy pro výstavbu RD 3. umístění mezi městy Teplice a Ústí nad Labem (široká nabídka služeb a možností trávení volného času) 4. historická tradice centra Krupky a Bohosudova 5. kvalitní nabídka možností trávení volného času na území města 6. obytná hodnota území s vazbou na přírodní prostředí 7. kvalitní občanská vybavenost města (obchodní síť, zdravotnictví, školy) 8. zkvalitňující se životní prostředí 9. vyhovující dopravní dostupnost města veřejnou dopravou (autobusovou i železniční) 10. rozmanitost urbanistické struktury území 11. příznivá demografická struktura obyvatelstva Slabé stránky 1. nedostatek pracovních příležitostí, nutnost za prací vyjíždět 2. vysoká míra nezaměstnanosti 3. nižší vzdělanostní úroveň obyvatel města (převládá obyvatelstvo se základním a odborným vzděláním) 4. vysoký počet obyvatel vyjíždějících za prací 5. narušené sociální prostředí 6. obtížnější životní podmínky v horských oblastech (Fojtovice, Horní Krupka) 7. bezpečnost 8. velkoplošnou těžbou zdevastovaná krajina v blízkosti města Příležitosti 1. zvýšení nabídky pracovních příležitostí (PZ Krupka) 2. zájem o aktivní trávení volného času, zejména dětí a mládeže 3. zainvestování atraktivních lokalit pro výstavbu RD 4. zvyšující se sounáležitost s městem u mladších generací 5. příliv nových obyvatel v souvislosti s rozvoje průmyslové zóny 6. rozvoj zelených ploch na území města 7. předpoklad dalšího zvyšování počtu obyvatel 8. systémový rozvoj zázemí pro volný čas Ohrožení 1. útlum rozvoje služeb na území města v souvislosti s rostoucí konkurencí v okolních větších městech 2. další růst nezaměstnanosti 3. nedostatečné veřejné finanční zdroje na regeneraci historických památek a budov občanské vybavenosti 4. růst kriminality 5. vylidnění horských oblastí 6. zvětšování objemu komunálního odpadu 7. odliv trvale bydlícího obyvatelstva Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 9 (celkem 26)

11 SWOT - Cestovní ruch Silné stránky 1. disponibilní pracovní síla 2. řada atraktivních lokalit pro turistické účely (Komáří vížka, MPZ a Hrad Krupka, Štola sv. Martin, Bazilika) 3. blízkost hranic se SRN 4. atraktivní poloha města, atraktivní krajina v okolí města vhodná pro aktivní formy cestovního ruchu 5. sedačková lanovka na Komáří vížku 6. atraktivní internetové stránky města 7. možnost spolupráce se sousedním Saskem 8. poptávka po službách ze strany německých návštěvníků města Slabé stránky 1. slabá návštěvnost města turisty, krátká doba pobytu 2. zanedbaný stav kulturně-historických památek (MPZ) 3. nedostatek ekonomických aktivit v horských oblastech Krušných hor 4. nedostatečná nabídka doprovodných služeb cestovního ruchu 5. nedostatečné vybavení horských částí města technickou infrastrukturou 6. pokračující negativní image průmyslové oblasti Podkrušnohoří 7. nedostatečné využití potenciálu Krušných hor Příležitosti 1. využití nabídky zdrojů na další regeneraci památkových objektů (zejména Hradu Krupka) 2. podpora rozvoje moderních forem CR (cykloturistika, agroturistika, hipoturistika) 3. relativně vysoký podíl investičních výdajů v městském rozpočtu a zdravé hospodaření města 4. další rozvoj tercierní sféry, příliv zahraničních investorů 5. zvýšení atraktivity území Ústeckého kraje (kvalitní celokrajský marketing cestovního ruchu) 6. blízkost hranic se SRN - potenciál návštěvníků ze SRN 7. spolupráce a koordinace činností v oblasti CR s okolními městy, euroregionem (Chlumec, Teplice, Ústí, Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge) 8. blízkost lázeňského města Teplice 9. využít výborných podmínky pro další rozvoj cykloturistiky 10. rozvoj lyžařského areálu na Liščí hoře 11. potenciál rekreačního využití vodní nádrže Kateřina Ohrožení 1. zhoršení (nelepšení se) podmínek pro podnikání 2. nedostatečný marketing v oblasti cestovního ruchu 3. nepodaří se výrazně zlepšit negativní image Ústeckého kraje v souvislosti s prohlubujícími 4. se hospodářskými a sociálními problémy kraje nepodaří se dostatečně využít potenciál pro cestovní ruch (konkurence okolních měst - památky ve špatném stavu) 5. dlouhodobě se zhoršující sněhové podmínky v Krušných horách 6. s vyrovnáváním cenových hladin - ztráta výhody levných služeb pro zahraniční turisty Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 10 (celkem 26)

12 SWOT - Dopravní a technická infrastruktura Silné stránky 1. blízkost plánované dálnice D8 2. dobrá dopravní dostupnost města - napojení na regionální silniční a železniční síť 3. průmyslová zóna 4. výhodná geografická poloha v rámci střední Evropy (blízkost Prahy a Drážďan) 5. propojení města s horskou oblastí s lanovou dráhou 6. dostatečná technická vybavenost v intravilánu města 7. dostačující dopravní obslužnost města veřejnou dopravou - hluk, exhalace, vibrace 8. kvalitní síť místních komunikací Slabé stránky 1. silnice II/253 procházející centrem Bohosudova 2. nedostatek parkovacích míst ve městě 3. znečištěné vodní toky na území města 4. vedlejší vlivy provázející dopravní infrastrukturu města - hluk, exhalace a vibrace 5. obtížná dopravní dostupnost horských obcí, nedostatečné paramatry propojující komunikace 6. nedostatečná technická infrastruktura v Horní Krupce a Fojtovicích 7. špatný stav koryt vodních toků - nebezpečí vzniku povodňových situací 8. nevyhovující způsob odkanalizování některých částí města (Unčín, Soběchleby, Nové Modlany) 9. špatný technický stav lanové dráhy na Komáří vížku Příležitosti 1. úpravy omezující negativní vlivy dopravy - protihlukové stěny, úprava oken, snížení rychlosti dopravy 2. využití finančních prostředků z domácích a zahraničních fondů (např. tzv. "15 mld. pro severozápadní Čechy" nebo strukturálních fondů EU) na rozvoj infrastruktury a zahlazení škod po povrchové těžbě 3. budování nových cyklistických stezek 4. systémové řešení rozvoje horských oblastí Krušných hor v rámci celého kraje 5. dobudování dálnice D8 6. přístupové komunikace k navrhovaným lokalitám budoucí výstavby 7. záměry vybudování vysokorychlostní železniční tratě Ohrožení 1. nebezpečí omezení nebo zrušení provozu na železniční trati Oldřichov - Děčín 2. zvyšující se zatížení silnice III/25348 a okolního prostředí v důsledku rozvoje bydlení v horských oblastech a zvýšeného využívání osobní dopravy na úkor dopravy veřejné 3. zhoršující se stav infrastruktury v důsledku nedostatku finančních prostředků na jejich údržbu 4. zatížení místních komunikací v souvislosti s rozvojem průmyslu v průmyslové zóně 5. slabá politická vůle a nedostatek finančních prostředků na dobudování infrastruktury a zásobování vodou v horských oblastech 6. zhoršování čistoty vodních toků způsobené nedostatečnou kvalitou technické infrastruktury Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 11 (celkem 26)

13 SWOT - Sociální prostředí, lidské zdroje a veřejná správa Silné stránky 1. dostatečná nabídka školských zařízení (Biskupské gymnázium) 2. dobré podmínky pro sportovní vyžití obyvatel 3. dostatečná kapacita zdravotnických zařízení 4. příznivá demografická struktura, vysoký podíl obyvatelstva v produktivním věku 5. existence Dětského parlamentu - důkaz zájmu nejmladších obyvatel města o veřejné dění 6. postupné zakořenění mladých lidí ve městě (zvyšující se pocit sounáležitosti) 7. dostupnost vyšší sociální a kulturní vybavenosti v okolních městech 8. nabídka kulturního a společenského vyžití v nedalekých Teplicích Slabé stránky 1. vysoká míra nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé se všemi sociálními důsledky 2. problémy se sociálně nepřizpůsobivými občany 3. nižší vzdělanostní úroveň města 4. nedostatečná spolupráce obyvatel města se samosprávou 5. určité části města jsou sociálně problematické 6. nekompaktní zástavba území - složitost navázání sociálních vazeb mezi obyvateli 7. nedostatek pracovních příležitostí a možností seberealizace v horských obcích 8. nedostatečný pocit sounáležitosti s městem u starších generací Příležitosti 1. zvyšování flexibility a mobility volné pracovní síly (uvolnění trhu s byty) 2. možnost čerpání finančních prostředků určených pro rozvoj lidských zdrojů z fondů EU 3. vytváření nových pracovních příležitostí (PZ Krupka) 4. podpora aktivit zaměřených na udržení mladých lidí ve městě 5. důsledné využívání všech prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání 6. zvýšení atraktivity území Ústeckého kraje pro návštěvníky (kvalitní marketing CR) 7. zvyšující se dostupnost vysokých škol v regionu Ohrožení 1. demotivační systém sociálních dávek (pro určité skupiny obyvatel) 2. odchod mladých a kvalifikovaných pracovních sil 3. růst nákladů na bydlení 4. růst sociálního napětí 5. růst kriminality 6. zvyšující se atraktivita okolních velkých měst pro mladé lidi 7. růst počtu jednočlenných domácností Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 12 (celkem 26)

14 5.2 Tendence a předpoklady rozvoje území dle ÚPD Pro objektivní stanovení strategických cílů a opatření a zajištění jejich relevance s územně plánovací dokumentací byly výsledky SWOT analýzy doplněny o tendence a předpoklady vývoje a rozvoje území, které byly východiskem pro zpracování stávající Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru města Krupky. Tendence a předpoklady vývoje: Částečné zmírňování disproporce mezi bydlením a pracovními příležitostmi Vytváření nabídky vhodných ploch pro střední průmysl Pokračování a podpora výstavby rodinných domků a bytové výstavby Rozvoj služeb cestovního ruchu Regenerace památkové zóny Stará Krupka Regenerace a výstavba v centru Bohosudova Spolupráce se sousedním Saskem Nárůst automobilové dopravy a služeb Předpoklady regenerace a rozvoje území: Historické a památkové hodnoty MPZ Krupka (Růžový hrad, kostely, muzeum, historická obytná zástavba), areál kostela p. Marie Bolestné, biskupské gymnázium, bývalý františkánský klášter v Bohosudově, tvrziště a Starý dvůr, Kalvárie a křížová cesta Atraktivity cestovního ruchu a rekreace památky viz výše, lanovka a Komáří vížka, lyžařský areál, běžecké, turistické, cyklistické trasy, hraniční přechod Fojtovice Furstenau, muzeum cínu, naučná hornická stezka s přístupem do štol Krajinný a rekreační potenciál, atraktivita Krušných hor pro zimní i letní rekreaci pobytovou a pohybovou Přírodní krajinářské hodnoty Přírodní park Krušné hory, svahy a údolí, potoky Krušných hor, přímá návaznost a propojení přírody na osídlení Dobrá obytná hodnota a potenciál území s vazbou na přírodní zázemí Doprava silnice I/13, II/253, železnice Ústí n.l. Teplice Chomutov, Děčín Oldřichov Vazba na Teplice součást teplické aglomerace, aglomerační výhody, vazba na Ústí n. L. pracoviště bydliště rekreace Ekonomická základna Šroubárna, ELPOR, drobné a střední podnikání. Disponibilní areály, objekty, plochy (průmyslová zóna) Občanská vybavenost základní a vyšší, specifická: biskupské gymnázium, muzeum cínu, koupaliště, sportovní areál, střední integrovaná škola, domov mládeže, koncertní a výstavní síň, kulturní zařízení Olympia a Koloseum, hotely, stravovací zařízení, obchody a služby Disponibilní prostor v centru Bohosudova po sovětské posádce Vhodné prostory pro výstavbu rod. domků uvnitř intravilánu a na jeho okrajích Technická vybavenost vodovod, kanalizace, plynovody, elektrická síť, spoje Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 13 (celkem 26)

15 6. Strategické cíle Strategické cíle vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími ve městě pro danou prioritní oblast dosáhnout. Pro potřeby Programu byl v rámci každé prioritní oblasti definován různý počet strategických cílů. Cíle svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď využít silných stránek a příležitostí města a regionu, a nebo eliminovat hlavní problémy a minimalizovat důsledky potencionálních hrozeb. Strategické cíle stanovené v rámci prioritních oblastí: Prioritní oblast č. 1 Bydlení a kvalita života - B Strategický cíl B1: Strategický cíl B2: Strategický cíl B3: Prioritní oblast č. 2 Strategický cíl C1: Strategický cíl C2: Strategický cíl C3: Prioritní oblast č. 3 Strategický cíl D1: Strategický cíl D2: Strategický cíl D3: Strategický cíl D4: Strategický cíl D5: Prioritní oblast č. 4 Strategický cíl S1: Strategický cíl S2: Modernizace, obnova a rozvoj centra města, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury Revitalizace a zatraktivnění městských částí, tj. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně Výstavba a modernizace objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor. Cestovní ruch - C Rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Zkvalitnění marketingu města a tvorby a rozvoje produktů CR Rozvoj a budování cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech Dopravní a technická infrastruktura - D Zkvalitnění dopravní obslužnosti regionu Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Zvýšení využívání udržitelných zdrojů energie Zkvalitnění nakládaní s odpady Sociální prostředí, lidské zdroje a veřejná správa- S Modernizace veřejné správy Zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě a zlepšení podmínek pro sociálně slabší či jinak znevýhodněné skupiny obyvatel Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 14 (celkem 26)

16 7. Opatření k naplnění cílů Strategické cíle jsou v tomto Programu chápány jako prioritní cíle. Strategické cíle považujeme v rámci každé kritické oblasti za rovnocenné, co do důležitosti (tzn. jejich číslování neukazuje pořadí důležitosti). Pro účely integrovaného plánu bylo v rámci 4 prioritních oblastí navrženo 13 strategických cílů, které navazují na výsledky analytické části a na strategické cíle definované v Programu rozvoje města. Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím specifických opatření. Opatření jsou pro potřeby integrovaného plánu formulované jako konkrétní projektové záměry. Pro přehlednost byla každé kritické oblasti přiřazena specifická barva, která označuje všechny s ní související strategické cíle a opatření s ohledem na snadnější orientaci ve schématech a následujících kapitolách. Ke každému opatření (projektovému záměru) je přiřazen dotační titul, ze kterého je možné daný projekt financovat. Prioritní oblast č. 1 Bydlení a kvalita života - B č. Strategický cíl/opatření B1 Modernizace, obnova a rozvoj centra města, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury B1.1 Projekt pro vybudování pěší zóny v prostoru náměstí (kostel, náměstí, MěÚ) B1.2 Rekonstrukce parku Herthy Lindnerové s vybudováním atrakcí pro děti + hlídání instalovanými kamerami B1.3 Oddechový prostor k realizaci a odpočinku lesopark + hlídání instalovanými kamerami B1.4 Oddychové plochy při komunikačních spojení (lavičky u chodníků a na nových prostranstvích) B1.5 Odstavné parkoviště stadión Krupka + hlídání instalovanými kamerami B1.6 Revitalizace zelených ploch B2 Revitalizace a zatraktivnění městských částí, tj. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související infrastruktury, veřejného osvětlení a veřejné zeleně B2.1 Projekt pro veřejné osvětlení, případně osvětlení některých významných budov a památek B2.2 Dobudování radnice města s infrastrukturou v přízemí, modernizace, přednáškový sál (schůzovní místnost pro veřejnost a zastupitele), turistické informační centrum + + hlídání instalovanými kamerami B2.3 Dětská hřiště pro nejmenší hrajeme si s rodiči + hlídání instalovanými kamerami B2.4 Garážová stání mimo zastavěné plochy + hlídání instalovanými kamerami B2.5 Kompletní zefektivnění veřejného osvětlení Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 15 (celkem 26)

17 B2.6 Veřejná WC + hlídání instalovanými kamerami B2.7 Víceúčelová hřiště u školních zařízení pro děti a mládež sportem proti drogám + hlídání instalovanými kamerami B3 Výstavba a modernizace objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor B3.1 Projekt rozvoje (dokončení) sportovního areálu (ubytovna, značení) B3.2 Plavecká hala rekonstrukce technologie B3.3 Kino Krupka modernizace B3.4 Krupské divadlo rekonstrukce kulturního a společenského domu B3.5 Rekonstrukce koupaliště B3.6 Volnočasová zařízení na sídlištích (v rámci Revitalizace panelových sídlišť) Prioritní oblast č. 2 Cestovní ruch - C č. Strategický cíl/opatření C1 Rozvoj atraktivit a infrastruktury CR C1.1 Rekonstrukce areálu zimních sportů C1.2 Rekonstrukce příjezdové komunikace k lanové dráze + parkoviště + hlídání instalovanými kamerami C1.3 Hasičské muzeum bývalá husitská fara C1.4 Hrad Krupka rekonstrukce do podoby hradních místností + hlídání instalovanými kamerami C1.5 Tvrziště Bohosudov obnova historické památky + hlídání instalovanými kamerami C1.6 Parkoviště Husitská ulice pod Hradem Krupka + hlídání instalovanými kamerami C1.7 Parkoviště komáří Vížka výchozí turistický bod C1.8 Vybudování osvětlené stezky mezi Krupkou a Cínovcem (po Tyčích ) v zimně jako běžecká stopa, v létě jako cyklostezka s napojením na Německo. C2 Zkvalitnění marketingu města a tvorby a rozvoje produktů CR C2.1 Informační tabule a informační systém C2.2 Údržba a propagace bílé stopy + stroje na údržbu C2.3 Sportovní hry mládeže, Přehlídka historických řemesel, Vánoční trhy, Krupský Kašpárek C3 Rozvoj a budování cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech C3.1 Rekonstrukce Hálkovi stezky s úpravou i jako cyklostezky C3.2 Vybudování cyklostezky a stezky pro pěší mezi Krupkou (Unčínem) a Přestanovem Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 16 (celkem 26)

18 C3.3 Cyklospojení s velkými městy (Teplice,Ústí) Prioritní oblast č. 3 Dopravní a technická infrastruktura - D č. Strategický cíl/opatření D1 Zkvalitnění dopravní obslužnosti města D1.1 Místní turistická doprava (náměstí - památková zóna štola - Komáří vížka) D1.2 Zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy do zaměstnání (chodníky, osvětlení, kruh. objezd) (město není majitelem pozemků) D1.3 Rekonstrukce komunikace k hraničnímu přechodu Müglitz + cyklostezka D2 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní D2.1 Kanalizace Fojtovice + ČOV D2.2 Kanalizační systémy Krupka sídelní útvar (propojení chybějících kanalizací na stávající systém) D2.3 Vodovod Fojtovice D2.4 Zkapacitnění mostků na stávajících vodních tocích D3 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí D3.1 Plynofikace Krupka dokončení ekologizace D3.2 Výsadba ochranné zeleně v Průmyslové zóně (Město není majitel pozemků) D4 Zvýšení využívání udržitelných zdrojů energie D4.1 Základní školy v Krupce snížení energetické náročnosti provozování - zateplení D5 Zkvalitnění nakládaní s odpady D3.1 Vytvoření systému sběru a odvozu TDO, biologického a bateriového odpadu a nákup a instalace sběrných nádob D3.2 Životní prostředí v pohraničí třídění domovního odpadu, separace D3.3 Sanace otevřené zapáchající dešťové nádrže Prioritní oblast č. 4 Sociální prostředí, lidské zdroje a veřejná správa - S č. Strategický cíl/opatření S1 Modernizace veřejné správy S1.1 Projekt veřejného informačního centra s internetem pro veřejnost S1.2 Metropolitní síť a rozhlasové a televizní informační centrum a veřejná internetová hnízda Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 17 (celkem 26)

19 S1.3 Projekt aktualizace ÚPD S2 Zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě a zlepšení podmínek pro sociálně slabší či jinak znevýhodněné skupiny obyvatel S2.1 Dům s pečovatelskou službou Bohosudov Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 18 (celkem 26)

20 8. Implementace financování integrovaného plánu Vytvořením Integrovaného plánu naplnilo Město Krupka princip programování, který je vyžadováno při využívání dotací z veřejných rozpočtů (převzato z regionální politiky EU). Tento princip zdůrazňuje zejména integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města a regionu. Proces postupného uskutečňování návrhů plánu se nazývá implementace. Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města, kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel), organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky, komunikaci, osvětě a propagaci, kontrolním mechanismu, zpětné vazbě, dalších specifických aspektech. Financování projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významnější je promyšlenost a funkčnost celého systému a jeho personální zabezpečení. Pokud není zaveden průhledný systém, obsazený kvalitními pracovníky, bývá nakládání s veřejnými finančními prostředky často kritizováno nebo zpochybňováno a účelnost a efektivita jejich použití pak předmětem diskusí a konfliktů. U většiny podporovaných projektů se předpokládá sdružené financování schválených rozvojových projektů. Iniciační finanční částkou budou většinou vlastní prostředky z rozpočtu subjektů realizujících projekt, v některých případech doplněné o finanční podporu města. Předpokládá se, že bude, dle dosavadní praxe v obcích, vytvořen fond (Fond rozvoje města Krupky), ze kterého bude jednak financována projektová příprava a jednak realizace vybraných projektů. O spolufinancování se budou realizátoři ucházet z veřejných rozpočtů (kraj, stát, EU popř. jiné). Tím bude naplňován princip doplňkovosti adicionality, což znamená, že prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat vlastní a místní finanční prostředky vynakládané na rozvoj města a regionu. Doporučenou zásadou pro rozvoj každého regionu je princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí. Jednotlivá opatření Programu, tak jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou vzájemně provázána a při jejich realizaci musí být s touto skutečností počítáno. Integrovaný plán je celek, který přinese výsledný očekávaný efekt pouze v případě, budou-li rozhodující instituce i vlivní jednotlivci v rámci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu. Zdroje financování Integrovaného plánu Stěžejním zdrojem financování dílčích projektů obsažených v Integrovaném plánu města Krupky jsou zejména fondy Evropské unie. Ty jsou v českýcm podmínkách poskytovány Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 19 (celkem 26)

21 prostřednictvím tzv. Operačních programu. Vzhledem k charakteru dílčích projektových záměrů se předpokládá využití zejména následujících operačních programu: Regionální operační program Severozápad (URR) Operační program životní prostředí (MŽP) Integrovaný operační program (MMR) Operační program podnikání a inovace (MPO) Operační program přeshraniční spolupráce (ČR Sasko) (MMR) V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny projektové záměry Integrovaného plánu dle jejich možnosti financování z jednotlivých operačních programu. Regionální operační program Severozápad Název a číslo oblasti podpory ROP Číslo opatření IPRM Název opatření (projektového záměru) Poznámky (financovatelno st z programu) Regionální operační program NUTS II Severozápad 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst B1.1 Projekt pro vybudování pěší zóny v prostoru náměstí (kostel, náměstí, MěÚ) B1.2 Rekonstrukce parku Herthy Lindnerové s vybudováním atrakcí pro děti + hlídání instalovanými kamerami B1.3 Oddechový prostor k realizaci a odpočinku lesopark + hlídání instalovanými kamerami B1.4 Oddychové plochy při komunikačních spojení (lavičky u chodníků a na nových prostranstvích) B1.5 Odstavné parkoviště stadión Krupka + hlídání instalovanými kamerami Ano Ano Ano Ano (jako součást komplexněji pojatého projektu) Ano (jako součást komplexněji pojatého projektu nebo projektu modernizace stadionu) B1.6 Revitalizace zelených ploch Ano, v případě že se nebude příliž zasahovat do vlastních porostů (cestičky, mobiliář). Jinak z OPŽP Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 20 (celkem 26)

22 B2.1 Projekt pro veřejné osvětlení, případně osvětlení některých významných budov a památek C3.1 Rekonstrukce Hálkovi stezky s úpravou i jako cyklostezky B2.2 Dobudování radnice města s infrastrukturou v přízemí, modernizace, přednáškový sál (schůzovní místnost pro veřejnost a zastupitele), turistické informační centrum + + hlídání instalovanými kamerami B2.3 Dětská hřiště pro nejmenší hrajeme si s rodiči + hlídání instalovanými kamerami Ano, jako součást komplexněji pojatého projektu Ano, ale bez cyklostezky Ano Ano 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst B2.4 Garážová stání mimo zastavěné plochy + hlídání instalovanými kamerami Nutno ověřit, dále může hrozit veřejná podpora B2.5 Kompletní zefektivnění veřejného osvětlení Ano, jako součást komplexněji pojatého projektu B2.6 Veřejná WC + hlídání instalovanými kamerami Ano, jako součást komplexněji pojatého projektu B2.7 Víceúčelová hřiště u školních zařízení pro děti a mládež sportem proti drogám + hlídání instalovanými kamerami S2.1 Dům s pečovatelskou službou Bohosudov Ano. B3.1 Projekt rozvoje (dokončení) sportovního areálu (ubytovna, značení) Ano. Hřiště musí být přístupná veřejnosti Na modernizaci ubytovny není město ani příspěvková organizace oprávněným příjemcem podpory. Musel by projekt podávat podnikatelský subjekt. B3.2 Plavecká hala rekonstrukce technologie Ano B3.3 Kino Krupka modernizace Ano. Modernizace kina ale může zakládat veřejnou podporu. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 21 (celkem 26)

23 B3.4 Krupské divadlo rekonstrukce kulturního a společenského domu Ano B3.5 Rekonstrukce koupaliště Ano B3.6 Revitalizace panelových sídlišť Ano jako jednotlivé akce zaměřené na vybudování zařízení pro volný čas, atd. 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR D1.1 Místní turistická doprava (náměstí - památková zóna štola - Komáří vížka) C3.2 Vybudování cyklostezky a stezky pro pěší mezi Krupkou (Unčínem) a Přestanovem Ano, ale pouze na výstavbu zastávek a související infrastruktury Je nutné ověřit, zda navržená cyklostezka zapadá do koncepce rozvoje cyklodopravy v ÚK C3.3 Cyklospojení s velkými městy (Teplice,Ústí) Je nutné ověřit, zda navržená cyklostezka zapadá do koncepce rozvoje cyklodopravy v ÚK C1.1 Rekonstrukce areálu zimních sportů Ano C1.2 Rekonstrukce příjezdové komunikace k lanové dráze + parkoviště + hlídání instalovanými kamerami C1.3 Hasičské muzeum bývalá husitská fara Ano C1.4 Hrad Krupka rekonstrukce do podoby hradních místností + hlídání instalovanými kamerami C1.5 Tvrziště Bohosudov obnova historické památky + hlídání instalovanými kamerami C1.6 Parkoviště Husitská ulice pod Hradem Krupka + hlídání instalovanými kamerami Ano, lépe jako součást komplexněji pojatého projektu Ano Ano Ano, lépe jako součást komplexněji pojatého projektu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 22 (celkem 26)

24 C1.7 Parkoviště komáří Vížka výchozí turistický bod Ano, lépe jako součást komplexněji pojatého projektu 4.3 Marketing a propagace cestovního ruchu C2.1 Informační tabule a informační systém Ano C2.2 Údržba a propagace bílé stopy + stroje na údržbu Asi ano, ale je nutné ověřit. C2.3 Sportovní hry mládeže, Přehlídka historických řemesel, Vánoční trhy, Krupský Kašpárek Z ROP ne Integrovaný operační program Název a číslo oblasti podpory IOP Číslo opatření IPRM Název opatření (projektového záměru) Poznámky (financovatelno st z programu) Integrovaný operační program 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik S1.1 Projekt veřejného informačního centra s internetem pro veřejnost S1.2 Metropolitní síť a rozhlasové a televizní informační centrum a veřejná internetová hnízda S1.3 Projekt aktualizace ÚPD Ano Ano, ale projekt by se musel koncipovat tak, aby vyhovoval podmínkám programu Ano, ale projekt by se musel koncipovat tak, aby vyhovoval podmínkám programu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 23 (celkem 26)

25 Operační program životní prostředí Název a číslo oblasti podpory OPŽP Číslo opatření IPRM Název opatření (projektového záměru) Poznámky (financovatelno st z programu) OP životní prostředí 1.2 Snížení znečištění vod D2.1 Kanalizace Fojtovice + ČOV Ano. V rámci stávající výzvy bylo podmínkou komplexní řešení, tzn. jak výstavba kanalizace, tak vodovodu v dané lokalitě. To tento projekt splňuje. D2.2 Kanalizační systémy Krupka sídelní útvar (propojení chybějících kanalizací na stávající systém) Vzhledem k výše uvedenému toto zatím není možné. V dalších výzvách je ale možné, že podmínka komplexnosti nebude vyžadována. 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody D2.3 Vodovod Fojtovice Ano, viz výše. 1.3 Ochrana před povodněmi D2.4 Zkapacitnění mostků na stávajících vodních tocích Ano, ale jako součást komplexnějšího protipovodňovéh o opatření. 2.1 Zlepšování kvality ovzduší D3.1 Plynofikace Krupka dokončení ekologizace Ano D3.2 Výsadba ochranné zeleně v Průmyslové zóně (Město není majitel pozemků) Ano (po vyřešení vlastnických vztahů) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 24 (celkem 26)

26 3.2 Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry D4.1 Základní školy v Krupce snížení energetické náročnosti provozování - zateplení Ano 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady D3.1 Vytvoření systému sběru a odvozu TDO, biologického a bateriového odpadu a nákup a instalace sběrných nádob D3.2 Životní prostředí v pohraničí třídění domovního odpadu, separace Ano Ano. Pravděpodobně možné financovat také z OP Přeshraniční spolupráce 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží D3.3 Sanace otevřené zapáchající dešťové nádrže Je nutné prověřit. Operační program podnikání a inovace OP podnikání a inovace Název a číslo oblasti podpory OPPI Program nemovitosti Číslo opatření IPRM Název opatření (projektového záměru) D1.2 Zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy do zaměstnání (chodníky, osvětlení, kruh. objezd) (město není majitelem pozemků) Poznámky (financovatelno st z programu) Pravděpodobně Ano, ale pouze jako součást nově budované podnikatelské zóyn (po vyřešení majetkoprávních vztahů nebo realizace projektu prostřednictvím vlastníka pozemků) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 25 (celkem 26)

27 Operační program přeshraniční spolupráce (ČR Sasko) OP Přeshraniční spolupráce Název a číslo oblasti podpory OPPS Přeshraniční spolupráce Číslo opatření IPRM Název opatření (projektového záměru) C1.8 Vybudování osvětlené stezky mezi Krupkou a Cínovcem (po Tyčích ) v zimně jako běžecká stopa, v létě jako cyklostezka s napojením na Německo. D1.3 Rekonstrukce komunikace k hraničnímu přechodu Müglitz cyklostezka Poznámky (financovatelno st z programu) Ano Ano Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 26 (celkem 26)

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část OBSAH PŘEDMLUVA...3 1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA ZNOJMA...4 2. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE...15 3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA...19 Cíle a priority

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Strategický plán obce Vráto na období

Strategický plán obce Vráto na období Strategický plán obce Vráto na období 2014 2018 Vráto Vráto 20 370 01 IČ: 00 581 950 1 Obsah....2 1. Historie obce... 3 2. Současnost... 3 3. Památky... 3 4. Tvorba strategického plánu... 4 5. SWOT analýza

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH +

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH + STRATEGICKÝPLÁNROZVOJEMIKROREGIONU POSÁZAVSKÝKRUH PŘÍLOHA:)AKČNÍ)PLÁN)PRO)OBDOBÍ)2015) )2018 1 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.ZDŮVODNĚNÍ...4 3.AKTIVITYAKČNÍHOPLÁNU...5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více