MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D."

Transkript

1 MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

2 Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola 4 Spotřebitelské trhy Kapitola 5 Segmentace trhu Kapitola 6 Marketingový informační systém.. 94 Kapitola 7 Marketingový mix. 113 Kapitola 8 Produkt Kapitola 9 Cena produktu Kapitola 10 Místo produktu 164 2

3 Obsah: Kapitola 11 Podpora produktu. 200 Kapitola 12 Marketingové řízení Kapitola 13 Mezinárodní marketing

4 Předmluva Význam marketingu v tržním prostředí je neoddiskutovatelný, proto si již v dnešní době nikdo nemůže dovolit pochybovat o jeho důležitosti. Marketing je základní podnikatelskou filozofií, která zaručuje úspěšné podnikání na trhu. Prozíraví manažeři usilují o významné postavení na trhu a o neustálý rozvoj svých podnikatelských aktivit. Proto také využívají celou řadu znalostí, dovedností a poznatků, aby rozpoznali a analyzovali tržní příležitosti, předvídali možné hrozby a tak stanovili reálné cíle, které lze úspěšně naplňovat vhodnými strategiemi. Výhodou marketingu je jeho plná aplikovatelnost na jakoukoliv podnikatelskou jednotku, ať se jedná o malou či velkou ORGANIZACI, FIRMU, PODNIK, SPOLEČNOST, INSTITUCI, apod. a bez rozdílu formy podnikání (a.s., s.r.o., družstvo, živnostník, apod.) 4

5 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu Cíl: cílem tématu je pochopení podstaty a významu marketingu včetně orientace v marketingové terminologii. Obsah: Marketing, soudobá definice marketingu. Jeho úloha ve společnosti. Vznik a vývoj marketingové teorie. Podstata marketingu. Vztah marketingu k výrobě. Ekonomická podstata marketingu. 5

6 Vznik pojmu marketing MARKET MARKETING TELEMARKETING MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 6

7 Překlad anglického slova marketing do českého jazyka MARKETING MARKETING TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NÁKUP, NÁKUPY TRŽNÍ ZBOŽÍ ODBYT SYSTÉM ŘÍZENÍ TRHU PRODÁVAJÍCÍ Zdroj: Anglicko-český a česko-anglický slovník,2005 7

8 Marketingový proces: začíná pokračuje končí ODHAD POTŘEB, PŘÁNÍ A POŽADAVKŮ SPOTŘEBITELŮ VYTVOŘENÍ PŘEDSTAV O PRODUKTU PLNÉ USPOKOJENÍ POTŘEB, PŘÁNÍ A POŽADAVKŮ MŮŽE DOJÍT I DELŠÍ DOBU PO PRODEJI CÍLEM JE PRODEJ SE ZISKEM 8

9 Graf: Marketingový proces v pojmových mapách 9

10 Definice marketingu AMA (1985) Marketing - je procesem plánování a naplňování koncepcí, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečňování výměny, uspokojující potřeby jednotlivců a organizací. (Horáková,I.,1992) Podle Kotlera (2000) Marketing - je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními. 10

11 Graf: Podstata marketingu PODSTATA MARKETINGU Orientace na TRŽNÍ SMĚNU INTEGROVANÝ SOUBOR ČINNOSTÍ INTERNACIONÁLNÍ ÚZKÁ SPOJITOST S MANAGEMENTEM MULTIDISCIPLINÁRNÍ 11

12 Některé základní pojmy Spotřebitel, Zákazník, Firmy, Organizace, Společnosti, Živnostníci Věda a technika Potřeba, Přání Vývoj, výzkum Produkty (výrobky, služby a myšlenky) statek služba Spotřeba Nabídka, Poptávka ČAS a PROSTOR Management-řízení 12

13 Graf: Základní pojmy ve vzájemné souvislosti VÝVOJ VÝZKUM POTENCIÁLNÍ KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ VĚDA TECHNIKA USPOKOJUJEME FIRMY STATEK SLUŽBA VÝROBEK ŽIVNOSTNÍK VZÁCNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANIZACE NEHMOTNÝ HMOTNÝ VOLNÝ Švarcová,

14 Graf: Základní pojmy v příčinné souvislosti TOK INFORMACÍ - MIS, MV POPTÁVKA NABÍDKA znát SPOTŘEBITELE a ZÁKAZNÍKA mají POTŘEBY specifikují na PŘÁNÍ uspokojují je PRODUKTEM který má podobu VÝROBKU SLUŽBY MYŠLENKY a pod. CELÝ DĚJ JE ŘÍZEN A PROBÍHÁ V ČASE 14

15 Graf: Základní pojmy v příčinné souvislosti pokračování TOK INFORMACÍ - MIS, MV POPTÁVKA PRODUKTY VÝROBKU SLUŽBY mají podobu MYŠLENKY NÁPADY a pod. produkují PODNIKATELÉ FIRMY ŽIVNOSTNÍCI ORGANIZACE SPOLEČNOSTI na ně působí PROSTŘEDÍ VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KONKURENCI SEGMENT a CELÝ DĚJ JE ŘÍZEN A PROBÍHÁ V ČASE 15

16 Graf: Druhy potřeb z různých pohledů Maslowova pyramida potřeb Zákaznické potřeby Potřeba seberealizace REÁLNÉ Potřeba uznání UTAJENÉ POTŘEBY DEKLAROVANÉ Společenské potřeby SPOTŘEBITEL Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby POTŘEBY POTĚŠENÍ NEVYŘČENÉ Není - li potřeba, není ani užitná hodnota 16

17 Graf: Tvorba hodnoty produktu HODNOTA PRODUKTU je tvořena Prací Kapitálem Přírodními zdroji vynálezy duševní schopnosti dovednosti apod. fyzická stroje peníze materiálové podoby zařízení apod. nemateriálové podoby licence nerostné bohatství patenty pověst (goodwill) ochranné známky přírodní síly půda 17

18 Graf: Užitné hodnoty a jejich zajišťování Zabezpečuje marketing ČASU VLASTNICTVÍ UŽITNOU HODNOTU MÍSTA Zabezpečuje výroba za vedení marketingu FORMY Zdroj: McCarthy, EJ., Perreault, WD.,Jr.,

19 Graf: Přehled používaných pojmů spojené s pojmem HODNOTA SPOTŘEBITELSKÁ HODNOTA (Hodnota pro zákazníka) SMĚNNÁ HODNOTA UŽITNÁ HODNOTA HODNOTA práce přírodní zdroje kapitál vlastnosti rozměr tvar design značka poměr veličin apod. význam čas prostředí situace NABÍDKA (nabízí firmy, podniky, organizace, společnosti, instituce, ) POPTÁVKA (spotřebitel, zprostředkovatel) 19

20 Graf: Marketingová činnost zahrnuje zisk jako důsledek spokojeného zákazníka potřeby a přání zákazníka krok před konkurencí zdroje typy formy 1. MARKETINGOVÁ KONCEPCE tržní orientace diferenciace produktu fáze apod. 6. MARKETINGOVÝ VÝZKUM 2. MARKETINGOVÁ STRATEGIE minimalizace nákladů interní systém MARKETINGOVÁ ČINNOST poslání předmět podnikání zpravodajský systém marketingový Výzkumný systém 5. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM marketingový systém na podporu rozhodování 4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ fáze plánování fáze realizace 3. MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ fáze kontroly 4P cíl alokace zdrojů 20

21 Graf: 5-6. Marketingový informační systém a marketingový výzkum Zpravodajský systém Marketingový systém na podporu rozhodování Marketingový výzkumný systém firmy domácnosti respondenti jednotlivci tazatelé Interní systém pozorování pracovníci Marketingový informační systém PRVKY dotazování experiment MARKETINGOVÝ VÝZKUM pracovníci zařízení zdroje metody výzkumu sociologové psychologové statistici Další odborníci technologie zdroje sekundární zdroje primární kvalitativní kvantitativní 21

22 Graf: Trh součástí mikroprostředí Marketingová činnost PROSTŘEDÍ MAKRO PROCES ŘÍZENÍ MIKRO Vnější vlivy FIRMA Vnitřní vlivy Marketingový informační systém VÝZKUM a zpětná vazba TRH Vlivy vnější Zákazník, Spotřebitel, vnitřní Veřejnost VÝROBA PRODEJ Zdroj : Vlastní podle MINULOST SOUČASNOST BUDOUCNOST Bunešová, 2004 Zdroj: Upraveno podle Bunešová,

23 Graf: Orientace firem na trhu Marketingová koncepce Společenská, marketingová koncepce ORIENTACE FIREM NA TRHU Prodejní koncepce Výrobní koncepce Výrobková koncepce Zdroj: Zpracování podle Kotler,

24 Seznam použité literatury: BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN BUNEŠOVÁ,M. Strategické marketingové řízení. České Budějovice: EF JCU, 2004 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ŘEŠETKA a kol. Slovník Anglicko-český a česko-anglický slovník. Praha: Fin Publishing s. ISBN Klíčová slova v mezinárodním obchodě. Praha: PP Agency, s. ISBN

25 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku Cíl: cílem tématu je vysvětlení a pochopení významu marketingového prostředí firmy a jeho analýza. Obsah: Podnik a jeho okolí Marketingové makroprostředí Marketingové mikroprostředí Analýza marketingového prostředí Hodnocení příležitostí v neovlivnitelném prostředí 25

26 Charakteristika pojmů: Podnik - Podnikem se pro účely tohoto zákona(obchodní zákoník) rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnikání - Podnikáním se rozumí soustavná činnost (ne tedy příležitostná činnost) prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatel- Podnikatelem je dle obchodního zákoníku: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 26

27 Graf: Marketingové prostředí podniku Členění prostředí ze dvou pohledů na: a) makro - a mikro - prostředí b) vnější a vnitřní prostředí MAKROPROSTŘEDÍ Státy (Německo, Francie, apod.) MIKROPROSTŘEDÍ Veřejnost NEOVLIVNITELNÉ Vlivy politické, ekonomické, apod. Uskupení (EU, apod.) OVLIVNITELNÉ Konkurence Dodavatelé Podnik Odběratelé, apod. VNĚJŠÍ Státy (Německo, Francie, apod.) Veřejnost Dodavatelé Uskupení (EU, apod.) Vlivy politické, ekonomické, apod. Konkurence VNITŘNÍ Podnik Odběratelé, apod. 27

28 Graf: Marketingové makroprostředí podniku Marketingové makroprostředí VLIVY SUBJEKTY (ÚČASTNÍCI) PŘIZPŮSOBIVOST Politicko - legislativní Ekonomické Sociálně kulturní Technicko-technologické Organizace (firmy, instituce, apod.) Uskupení (tuzemská, mezinárodní EU, WTO, GATT, apod.) Integrace Kooperace TRENDY Např.: Zrychlující se přeprava Růst zadluženosti států Vzestup ekonomické síly asijských zemí Globalizace značek a firem apod. 28

29 Graf: Marketingové mikroprostředí podniku Marketingové mikroprostředí BLÍZKÉ OKOLÍ FIRMY VLASTNÍ FIRMA VLIVY SUBJEKTY (ÚČASTNÍCI) TRENDY Veřejné mínění Komplementarita Vyjednávací síla - prodávajících i - nakupujících Hrozba zastupitelnosti produktů Síla konkurenčních firem - nově příchozích i - stávajících VEŘEJNOST KONKURENCE Koncepce Cíle Strategie 4P Pozice na trhu Slabé a silné stránky apod. 29

30 Graf: Marketingové mikroprostředí podniku Marketingové mikroprostředí BLÍZKÉ OKOLÍ FIRMY VLASTNÍ FIRMA VLIVY Personální Finanční Technickotechnologické VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Zaměstnanci Zisk, Tržby, Struktura nákladů Podíl na trhu Cíle, Strategie 4P apod. POSTAVENÍ FIRMY NA TRHU BCG matice GE matice apod. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY 30

31 Tabulka : Marketingové prostředí MAKROPROSTŘEDÍ MIKROPROSTŘEDÍ Blízké okolí firmy Firma politické konkurence personální legislativní dodavatelé finanční VLIVY ČINITELÉ ekonomické sociální odběratelé veřejnost technickotechnologické kulturní apod. technické technologické přírodní apod. 31

32 MAKROPROSTŘEDÍ MIKROPROSTŘEDÍ Blízké okolí firmy Firma Státní i mezinárodní Instituce konkurent (konkrétní firmy) personál (zaměstnanci) státní (vlády, úřady, ) dodavatelé (konkrétní) finanční prostředky SUBJEKTY ÚČASTNÍCI - finanční (bankovní domy, apod.) uskupení (EU, WTO, GATT, OSN,NATO, apod.) trhy - (světové, průmyslové, spotřební, s konkrétní komoditou, apod.) apod. odběratelé (konkrétní) substituty komplementy veřejnost (masmédia, mínění, nátlakové skupiny, apod.) majitel (Zisk, Náklady, Tržby, Příjmy, Likvidita, Doba obratu, apod.) technika, technologie (budovy, haly, stroje, zařízení, výrobní a informační procesy, apod. 32 akcionáři, apod.

33 MAKROPROSTŘEDÍ MIKROPROSTŘEDÍ Blízké okolí firmy Firma Např.: Např.: 4P NÁSTROJE Státní rozpočet Diskontní sazby Nominální mzda Platební bilance Daňová regulace vývoje mezd a cen Úrokové sazby Směnný kurz Zákon č...,, odst. Vyhláška, nařízení, Kvóty, cla, vývozní subvence Intervence na devizových trzích apod. Konkurenti a jejich: 4P (produkty, Ceny, distribuce a propagace) Zaměstnanci Organizace práce Koncepce, Cíle Strategie Slabé a silné stránky Struktura nákladů apod. - produkty - ceny - distribuce - propagace Zaměstnanci Organizace práce Koncepce, cíle Strategie Slabé a silné stránky Tržby, Zisky, Struktura nákladů apod. 33

34 Graf : Rozsah potenciální veřejnosti organizace Zaměstnanci Odbory Zákazníci : existující,minulí potenciální Obecná veřejnost Firma, podnik, organizace Odbyt a distributoři Finanční veřejnost akcionáři banky instituce burzovní makléři Nátlakové skupiny Místní veřejnost Vůdci veřejného mínění Ústavy pro výzkum veřejného mínění Vládní organizace parlament sněmovna Zahraniční vlády Mezinár. org. ES, OPEC,WTO Sdělovací prostředky jako speciální publikum a jako kanál komunikace 34 Zdroj: McCarthy, EJ., Perreault, WD.,Jr., 1995

35 Analýzy používané pro analyzování marketingového prostředí VNĚJŠÍ Makroprostředí: PEST, STEP, Mikroprostředí: Blízké okolí firmy: Porterův model pěti konkurenčních sil v odvětví apod. VNITŘNÍ Analýza firmy: Analýza prodejů, Portfolio analýza, Analýza M Mixu, Ekonomická analýza (tržby, náklady, zisk, doba obratu, ), Finanční analýza (peněžní tok, ) SWOT syntetická analýza 35

36 Graf: Analýza makroprostředí ČÁST VNĚJŠÍHO prostředí makroprostředí Analýza PEST P politicko-legislativní vlivy E ekonomické vlivy S sociálně kulturní vlivy T technicko-technologické vlivy Analýza STEP S sociálně kulturní vlivy T technicko-technologické vlivy E ekonomické vlivy P politicko-legislativní vlivy 36

37 Graf: Základem pro PEST (STEP) analýzu je: POCHOPIT POVAHU PROSTŘEDÍ IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB VNĚJŠÍ ANALÝZA PROVĚŘIT VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ IDENTIFIKACE KONKURENČNÍHO POSTAVENÍ IDENTIFIKACE KONKURENČNÍCH SIL 37

38 Graf: ČÁST VNĚJŠÍHO prostředí - blízkého okolí firmy Analýza blízkého okolí firmy PORTERŮV MODEL PĚTI KONKURENČNÍCH SIL V ODVĚTVÍ vyjednávací síla prodávajících hrozba zastupitelnosti produktů vyjednávací síla nakupujících hrozba nově příchozích firem na trh síla stávajících firem na trhu VEŘEJNOST 38

39 Graf: VNITŘNÍ prostředí firmy - vlastní firma ANALÝZA FIRMY Portfolio analýza Analýza produktu (jejich výzkum a a vývoj) Analýza prodejů (minulé, stávající) Finanční analýza (vývoj a stávající toky peněz) Analýza Cen, distribuce a propagace Ekonomická analýza (Vstupy-zhodnocení-výstupy, Struktura nákladů, apod. Doba obratu,) 39

40 Graf: Podklady pro realizaci SWOT analýzy VÝSTUPY Z ANALÝZ MAKROPROSTŘEDÍ MIKROPROSTŘEDÍ BLÍZKÉ OKOLÍ FIRMY VLASTNÍ FIRMA Jsou základem pro SWOT analýzu SW - analýzu OT - analýzu 40

41 Graf: Podklady pro realizaci SWOT analýzy (pokračování) SWOT analýzu SW - analýzu OT - analýzu VYCHÁZÍ z analýzy firmy a odhaluje její SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY VYCHÁZÍ z vnější analýzy a odhaluje pro firmu její HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI VÝSTUPEM SWOT ANALÝZY JE: identifikace svých slabých a silných stránek a odkrytí konkrétních hrozeb a příležitostí na trhu pro naši firmu 41

42 Graf: Hledání a vyhodnocování marketingových příležitostí Příležitosti, které se mají proměnit v marketingové strategie a plány Vyhodnocení příležitostí Hledání příležitostí na trhu Vypracování kritérií pro rozčlenění trhu a výrobku Definování generických trhů a trhů výrobků Umisťování Segmentování Cíle firmy Zdroje firmy Trendy Ve vnějším prostředí Konkurence Technologie Ekonomika Politika právo Kultura a soc. prostředí 42

43 Graf : Čtyři základní typy příležitostí Současné výrobky Nový výrobek Současné trhy Nové trhy Průnik na trh Rozvoj trhu Rozvoj výrobku Diverzifikace Zdroj: Ansoff, IH.,

44 Seznam použité literatury: ANSOFF, IH. Strategies for diversication. Harvard Business Revue. 1957, č. september - october BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN BUNEŠOVÁ,M. Strategické marketingové řízení. České Budějovice: EF JCU, 2004 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN PORTER, E. Konkurenční výhoda KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

45 Kapitola 3 Konkurence Cíl: cílem tématu je identifikace konkurentů a pochopení významu jejich chování v konkurenčním prostředí. Obsah: Identifikace konkurence. Význam konkurence. Odhalení cílů konkurence. Přednosti a slabiny konkurentů. Výběr konkurentů. Druhy konkurentů podle reakce. 45

46 Graf: Informace o konkurenci JAK OBVYKLE REAGUJÍ NA SVÉ OHROŽENÍ FIRMA MUSÍ ZNÁT ODPOVĚDI NA OTÁZKY JAKÉ JSOU JEJICH SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY KDO JSOU NAŠI KONKURENTI JAKÉ JSOU JEJICH CÍLE JAKÉ JSOU JEJICH STRATEGIE Proč znát odpovědi na tyto otázky? 46

47 Graf: Vytvoření informačního systému (IS) o konkurenci IS o KONKURENCI ZALOŽENÍ SYSTÉMU SBĚR INFORMACÍ HODNOCENÍ, ANALÝZA INFORMACÍ ŠÍŘENÍ INFORMACÍ ZPĚTNÁ VAZBA 47

48 Graf: Kdo jsou naši konkurenti? Pojetí konkurence STUPEŇ DIFERENCIACE TRŽNÍ KONKURENCE ZNAČEK KONKURENCE PRŮMYSLOVÉKO ODVĚTVOVÁ PRŮMYSLOVÉ KONKURENCE FORMY KONKURENCE RODU PRŮMYSLOVÉ STRUKTURA NÁKLADŮ POČET PRODEJCŮ BARIÉRY VSTUPU BARIÉRY VÝSTUPU VERTIKÁLNÍ INTEGRACE VŠEOBECNÝ DOSAH 48

49 Graf: Druhy konkurenčního prostředí KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ NEDOKONALÉ DOKONALÉ Malý počet velkých podniků (Oligopol) Monopol spotřebitele Monopol substitutu Monopol podniku Omezené vstupy a výstupy Velký počet zákazníků Tržní cena Velký počet malých podniků Neomezené vstupy a výstupy z/do odvětví 49

50 Graf: Konkurenční a nekonkurenční prostředí Konkurenční prostředí -na základě počtu producentů a diferenciace produktů stanovíme prostředí, ve kterém se firma pohybuje Mnoho producentů Jeden, nebo několik producentů Nediferencovaný produkt ČISTÁ KONKURENCE ČISTÝ MONOPOL Diferencovaný produkt MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE OLIGOPOL 50 Zdroj: McCarthy, EJ., Perreault, WD.,Jr., 1995

51 Graf : Činitelé ovlivňující v konkurenčním prostředí sílu podniku vytvářet zisk NOVÉ FIRMY DODAVATELSKÉ ORGANIZACE HROZBA NOVÝCH VSTUPU SÍLA DODAVATELE HROZBA NÁHRADY FIRMA PRODUKTU SUBSTITUTY RIVALITA MEZI EXISTUJÍCÍMI FIRMAMI KONKURENČNÍ FIRMY SÍLA SPOTŘEBITELE OBDĚRATELÉ Zdroj: Porter.,

52 Graf: Jaké jsou možné cíle konkurentů MAXIMALIZACE ZISKU PODÍL NA TRHU CÍLE KONKURENCE PŘEŽITÍ MAXIMALIZACE TRŽEB 52

53 Graf: Jaké jsou strategie konkurentů? Identifikace strategií konkurentů je závislá na: IDENTIFIKACI KONKURENTŮ SLEDOVÁNÍ, POZOROVÁNÍ ODHALENÍ CÍLOVÝCH TRHŮ 53

54 Graf: Zdroje informací pro odhalení slabých a silných stránek konkurentů Závisí na informacích z minulosti o: TRŽBÁCH apod. PODÍLU NA TRHU ZISKU PŘÍJMY VYUŽITÍ VÝROBNÍCH KAPACIT NÁVRATNOST INVESTIC INVESTIČNÍ POLITIKA 54

55 Graf: Obvyklá reakce konkurentů na svá ohrožení Členění konkurentů podle reakce LAXNÍ NEPŘEDVÍDATELNÝ VYBÍRAVÝ TYGR 55

56 Seznam použité literatury: BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN PORTER, ME. Konkurenční výhoda: (jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Přeložil Vladimír Irgl. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN :

57 Kapitola 4 Spotřebitelské trhy Cíl: cílem tématu je vysvětlení a pochopení podstaty a významu odhalování chování spotřebitelů a zákazníků na trhu za účelem jejich naplňování. Obsah: Spotřebitelské trhy Model chování spotřebitele Koneční spotřebitelé a jejich chování na trhu Průmysloví zákazníci a jejich chování na trhu Zprostředkovatelé Kupní rozhodovací procesy 57

58 Graf: Trhy s produkty TRHY S PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÉ TRHY SPOTŘEBNÍ TRHY PRŮMYSLOVÉ TRHY FINANČNÍ TRHY TRH S PRACOVNÍ SILOU apod. OBCHODNÍ TRHY (zprostředkovatelé) 58

59 Graf: Spotřebitelské trhy SPOTŘEBITELSKÉ TRHY SPOTŘEBNÍ Vlivy vnější KONEČNÝ SPOTŘEBITEL vnitřní PRŮMYSLOVÉ Vlivy vnější FIRMY (průmyslový zákazník) ZPROSTŘEDKOVATEL vnitřní Veřejnost poptávka nabídka 59

60 Graf: Možnosti prognózování poptávky trhu PŘEDVÍDÁNÍ POPTÁVKY z hlediska VÝROBKOVÝCH ÚROVNÍ PROSTOROVÝCH ÚROVNÍ ČASOVÝCH ÚROVNÍ 60

61 Graf: 7W JAK (ROZHODOVACÍ PROCES) KDE (MÍSTO, LOKALITA PROSTŘEDÍ) KDY ( SEZÓNNOST, OBDOBÍ) KDO (CHARAKTERISTIKA, VLIVY) TOP MANAGEMENT PRO KOHO (UŽIVATEL, SPOTŘEBITEL) CO (POŽADUJE UŽITNÁ HODNOTA, SPOTŘEBITELSKÁ HODNOTA) PROČ (PODNĚTY, STIMULY, SITUACE) 61

62 Graf: Druhy zákazníků III. Průmysloví zákazníci I. Koneční spotřebitelé II. Zákazníci - zprostředkovatelé 62

63 I. Konečný spotřebitel Graf : Model kupního chování spotřebitele Vnější stimuly (neovlivnitelné) Marketingové Ostatní podněty podněty Produkt Ekonomické Cena Technologické Distribuce Politické, legislativní Promotion Kulturní Vnitřní stimuly (ovlivnitelné) Charakteristiky Rozhodovací spotřebitele proces spotřebitele (racionální) Kulturní 1. Identifikace problému Sociální 2. Sběr informací Osobní 3.Vyhodnocení informací Psychologické 4. Rozhodnutí 5.Chování po koupi Kupní situace Důvod nákupu - RACIONÁLNÍ Volba - EMOCE - výrobku - značky - prodejce - množství -času koupě - emoce Zdroj: Zpracováno podle McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

64 Graf : Charakteristiky spotřebitele Kulturní Kultura Subkultura - národnostní - náboženské - rasové - zeměpisné - apod. Sociální Referenční skupiny (přímé vlivy) Rodina Životní styl - cyklus (nepřímé vlivy) Zájmové skupiny Nežádoucí skupiny Osobní Věk a stupeň životného cyklu Povolání Ekonomické podmínky Životní styl Osobnost a sebeuvědomování Psychologické Motivace Vnímání Zručnost Přesvědčení a postoje KUPUJÍCÍ (konečný spotřebitel) Společenská vrstva Role a statusy Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

65 Rozhodovací proces spotřebitele Graf : Pětistupňový model kupního procesu (racionální) 1. IDENTIFIKACE PROBLÉMU 2. SBĚR INFORMACÍ 3. HODNOCENÍ ALTERNATIV 4. ROZHODNUTÍ PŘI KOUPI 5. CHOVÁNÍ PO KOUPI Zdroj: Kotler, P.,

66 Graf : Kroky mezi hodnocením alternativ a kupním rozhodnutím Hodnocení alternativ Kupní záměr Stanoviska ostatních KUPNÍ ROZHODNUTÍ Neočekávané situační faktory Zdroj: Kotler, P.,

67 Graf : Dimenze životního stylu Aktivity (activities) Zájmy (Interests) Názory (Opinions) Demografie Práce Koníčky Sociální události Dovolená Zábava Členství v klubu Komunita Nákupy Sporty Rodina Domov Práce, zaměstnání Komunita Rekreace Móda Jídlo Prostředky Úspěchy Oni sami Společenské dění Politika Obchod Ekonomika Vzdělání Produkty Budoucnost Kultura Věk Vzdělání Příjem Zaměstnání Velikost rodiny Bydlení Zeměpis Velikost města Stadium životního cyklu Zdroj: Zpracováno podle Kotler, P.,

68 Graf : Modely odezvy a chování zákazníků na podnět STADIA MODELY Model Model Model Komunikační AIDA hierarchie účinků přijetí nového model Informovanost Vystavení vlivu Poznávací stádium Pozornost Znalost Informovanost Vnímání Emocionální stadium Zájem Obliba Preference Zájem Zhodnocení Poznávací reakce Zaujetí postoje Přání Přesvědčení Úmysl Stadium jednání Jednání Nákup Vyzkoušení Přání Jednání 68 Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr., 1995, Kotler,P., 1998

69 Chování po koupi Graf : Jak spotřebitel jedná, je-li nespokojen Žádá náhradu přímo u firmy JE NESPOKOJENÝ Něco podnikne Zůstane pasivní Podnikne akci oficiální cestou Podnikne akci soukromou cestou Žádá náhradu jinou oficiální cestou Stěžuje si u státní nebo obchodní agentury Přestane kupovat výrobek, bojkotuje Předává zkušenosti dál Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

70 Graf : Jak spotřebitel využívá výrobek Zbaví se ho trvale Daruje ho Vymění ho Aby byl znovu prodán Aby byl používán Výrobek Zbaví se ho dočasně Pronajme ho Půjčí ho Prodá ho Vyhodí ho Přímo spotřebiteli Přes prostředníka Nechá si ho Používá ho k původnímu účelu Používá ho k jinému účelu Prostředníkovi Uloží ho 70 Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr., 1995

71 II. Zprostředkovatelské trhy ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POPTÁVKA JE ODVOZENÁ ČLÁNKY DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE (viz distribuční cesty kap. ) PRŮMYSLOVÍ DISTRIBUTOŘI OBCHOD (maloobchodníci, velkoobchodníci, a další prodejci) AGENTURY DOPRAVCI SKLADOVACÍ SYSTÉMY 71

72 III. Průmyslové trhy (průmysloví zákazníci) Průmysloví zákazníci Více odborníků Kupní rozhodování Více lidí Nákupní komise Průmyslový trh TECHNICI Hlavní typy kupních situací VEDOUCÍ apod. Přímý nákup, leasing PRVNÍ NÁKUP Cenový limit OPAKOVANÝ NÁKUP Specifika výrobku apod. 72

73 Graf: Kdo se podílí na průmyslovém kupním procesu Uživatelé Nakupující Nakupující centrum Ovlivňující Vrátní Rozhodovatelé Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

74 Graf: Příklady různých typů průmyslových zákazníků, zprostředkovatelů Všichni průmysloví zákazníci a zprostředkovatelé Výrobci zboží a služeb Zprostředkovatelé Vládní orgány Velkoobchodníci Maloobchodníci Výrobci Farmáři, rybáři, lesníci, těžební činnost stavitelské firmy Finanční instituce- pojištění banky, nemovitosti Ostatní služby - dopravní firmy veřejné služby, hotely, právníci, lékaři Agentury ČR a jiné země Státní a místní vládní orgány Neziskové organizace Státní organizace př. Červený kříž, Místní organizace př. Kostely, muzea, vysoké školy, 74 Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr., 1995

75 Graf : Hlavní vlivy působící na odběratele Prostředí Úroveň poptávky Ekonomická situace Finanční politika (úvěr) Technologické změny Politické a legislativní Konkurence Sociální vlivy Organizace Cíle Politika Procesy Organizační struktura Systémy Technologie Finance Interpersonální Pravomoc Postavení Autorita Zájem Sympatie Individuální Věk Příjem Vzdělání Pracovní zařazení Osobnost Postoj k riziku Odběratel (zákazník) 75 McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr., 1995

76 Graf : Rozhodování při koupi na trhu organizovaných kupců Fáze procesu rozhodování při nákupu na trhu výrobních prostředků Vznik problému Specifikace kupovaného produktu, požadavek zadat odd. nákupu Eventuální substituenty, možné zdroje dodání Výběr mezi alternativními dodavateli Zaslání objednávky na určité množství daného zboží (rozsah provedených služeb) Vyhodnocení dodávky i dodavatelské organizace 76 Zdroj: Zpracováno podle Kotler, P., 1998

77 Seznam použité literatury: BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

78 Kapitola 5 Segmentace trhu Cíl: cílem tématu je charakteristika spotřebitelských trhů a pochopení významu členění (segmentování) trhu na menší celky (segmenty). Obsah: Trh - charakteristika Hromadný trh vs. segmentace trhu Segmenty trhu Typy segmentace trhu Postup segmentace trhu Segmentační proměnné Příklad na segmentaci trhu 78

79 Graf: spotřebitelské trhy POTENCIÁLNÍ STÁVAJÍCÍ CÍLOVÝ TRH NABÍDKA POPTÁVKA firma, její možnosti konkurence substituce komplementarita potřeby a přání zákazníků - charakteristika spotřebitele - psychologie spotřebitele 79

80 Graf: Heterogenní trh HETEROGENNÍ HOMOGENNÍ SEGMENT TRH HOMOGENNÍ SEGMENT NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ OBDOBNÉ NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI HOMOGENNÍ SEGMENT HOMOGENNÍ SEGMENT STEJNÉ/PODOBNÉ POTŘEBY A POŽADAVKY PODOBNÉ VLASTNOSTI HOMOGENNÍ SEGMENT 80

81 Graf: Hlediska segmentace HLEDISKA SEGMENTACE KDO CHARAKTERISTIKY SPOTŘEBITELE se skládají z : CO PROČ PSYCHOLOGIE SPOTŘEBITELE GEOGRAFICKÁ CHOVÁNÍ PSYCHOGRAFICKÉ EKONOMICKÁ DEMOGRAFICKÁ FYZIOGRAFICKÁ SOCIOGRAFICKÁ VNÍMÁNÍ PROSTŘEDÍ CO KDO KDY KDE JAK PROČ PRO KOHO (7W) 81

82 Graf: Fáze a přístup k segmentaci Požadovaných vlastnostech produktu 1. FÁZE PRŮZKUMU Intenzitě užívání produktu a příležitosti, kdy je užíván Přístupu zákazníků k celé kategorii produktů apod.. Povědomí o určité značce a jejím hodnocení spotřebiteli 82

83 Graf: Fáze a přístup k segmentaci (pokračování) 2. FÁZE ANALYTICKÁ 3. FÁZE PROFILOVÁNÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ MATEMATICKO-STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROJEVY CHOVÁNÍ TYPICKÉ PRO JEDEN SEGMENT 83

84 Graf : Zužování trhů na cílové trhy Všechny potřeby světa Některé generické trhy Některé široké trhy výrobců ROZDĚLENÍ tj. POJMENOVÁNÍ širokých trhů výrobců Jeden široký trh výrobců Homogenní úzké trhy výrobců SESKUPENÍ tj. SEGMENTACE na možné cílové trhy Přístup z hlediska jednotlivého cílového trhu Přístup z hlediska násobného cílového trhu Kombinovaný přístup k cílovému trhu Výběr přístupu k cílovému trhu McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

85 Graf : Hlavní segmentační proměnné Hlavní segmentační proměnné SPOTŘEBITELSKÉ TRHY PRŮMYSLOVÉ TRHY Chování Geografické Technologické Demografické Psychografické Sociografické Nákupní Demografické Situační hlediska Osobní charakteristiky 85

86 II. Hodnocení a výběr tržních segmentů HODNOCENÍ A VÝBĚR TRŽNÍCH SEGMENTŮ VELIKOST A RŮST SEGMENTU DOSAŽITELNOST TRŽNÍ PODÍL apod... SOUČASNÁ a POTENCIOÁLNÍ KONKURENCE CÍLE A ZDROJE FIRMY ZISK DYNAMIKA RŮSTU TRHU MODEL KONKURENČNÍCH SIL SCHOPNOST FIRMY DANÝ SEGMENT OBSLUHOVAT 86

87 III. Pozice na trhu, cílení (positioning) (USAZENÍ DO POLOHY NA TRHU) UMÍSTĚNÍ NA TRHU HODNOCENÍ TRŽNÍCH SEGMENTŮ VOLBA SEGMENTŮ (tvorba pozice na trhu) SOUSTŘEDĚNÍ NA 1 SEGMENT VÝBĚROVÁ POKRYTÍ CELÉHO TRHU TRŽNÍ SPECIALIZACE SPECIALIZACE PRODUKTOVÁ SPECIALIZACE 87

88 Graf: Mapa umístění 12 značkových automobilů na trhu SPORTOVNÍ CHARAKTER VYSOKÁ PRESTIŽ DRAHÉ Continental Camaro Corveta Jaguár Cadilac I 2 VYSOKÉ Buick Monte NÍZKÉ Firebird Camaro Chevy Capri Vega Dart I 1 VW ŠETRNÉ,ÚSPORNÉ, HOSPODÁRNÉ 88 KINNEAR T.C., BERNHARDT K.L. Principles of marketing

89 Příklad: Segmentace širokého trhu nájemců bytů v metropolitní oblasti (McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr., 1995) Dimenze potřeb (Hledané výhody) 1 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Společná zařízení) (Poloha blízko centra) (Ekonomičnost) Přátelský management Rysy vztahující se k zákazníkovi Mladí, svobodní aktivní milující legraci chodící na večírky Označení segmentu Nezávislí 2 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Vkusný design) (Soukromí) (Různorodost interiéru) (Silný management) Klubová zařízení Starší a vyspělejší než nezávislí Také vyšší příjem a vzdělání Větší touha po pohodlí a individualitě Vysoce nároční 89

90 Příklad: Segmentace širokého trhu nájemců bytů v metropolitní oblasti (pokračování) Dimenze potře (Hledané výhody) 3 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Prostornost) (Místo na hraní) (Ekonomičnost) Rysy vztahující se k zákazníkovi Mladé rodiny s dětmi, a s malým příjmem na to, aby si mohly dovolit lepší domov Označení segmentu Rodina 4 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Poloha blízko centra) (Silný management) (Ekonomičnost) Svobodní dospělí lidé, vdovy, vdovci, nebo rozvedení. Nepříliš peněz pro volné nakládání, touha být blízko zaměstnání Orientovaní na zaměstnání 90

91 Příklad: Segmentace širokého trhu nájemců bytů v metropolitní oblasti (pokračování) Dimenze potřeb (Hledané výhody) 5 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Vkusný design) (Poloha blízko centra) (Silný management) Rysy vztahující se k zákazníkovi Bývalí majitelé příměstských domovů kteří nyní chtějí být blízko předností města Označení segmentu Orientovaní na město 6 Přístřeší Parkování Bezpečnost (Soukromí) (Silný management) (Klubová zařízení) Mladší, ale ne nezávislí Chtějí domov,ale ještě nemají dostatek peněz Oba pracují, proto není potřeba ekonomičnosti Čerstvě po svatbě 91

92 Pojmenování segmentu Pojmenování segmentu Segmentace trhu zubní pasty Citliví Společenští Starostliví Nezávislí Základní hledaná hodnota Vůně, vzhled výrobku lesk zubů prevence cena Demografické údaje děti mladí lidé teenageři velké rodiny muži Zvláštní charakter. chování uživatelé pasty s pepermintovou příchutí kuřáci rozšířené užívání rozšířené užívání Značky s různou příchutí Colgate,.. Plus White, vrcholové značky značky, které jsou v prodeji Osobní charakteristika značné sebeztotožnění značná společenskost značná hypochondrie značná nezávislost Charakteristika životního stylu požitkáři činorodí konzervativní hodnotově orientovaní Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

93 Seznam použité literatury: BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

94 Kapitola 6 Marketingový informační systém Cíl: cílem tématu je vysvětlení a pochopení významu marketingového informačního systému s důrazem, který je kladen na marketingový výzkumný systém. Obsah: Marketingový informační systém Získávání informací pro marketingová rozhodnutí Marketingový výzkum, účel, aplikace Proces marketingového výzkumu o 5 krocích 94

95 Graf: Proces manažerského rozhodování PROCES MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ 1. Identifikace manažerského problému 2. Vyhledávání a hodnocení variant řešení 3. Rozhodnutí 4. Realizování 5. Monitorování (Hodnocení) Zdroj: Zpracováno podle Truneček, J.,

96 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Marketingový.. každý marketingový výzkum se uskutečňuje za určitým cílem, jehož záměrem je zodpovězení konkrétní otázky marketingu. Informační.. Informace je zpráva, údaj; informování, poučení; Systém (česky soustava) je souhrn prvků, které mezi sebou souvisí přesně vymezeným způsobem a vytvářejí jednotný celek. (V latině a řečtině termín systém znamená: kombinovat, uspořádat, sdružovat). 96

97 Graf: Marketingový informační systém je tvořen : MIS ZAŘÍZENÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRACOVNÍCI INFORMACE sběr třídění vyhodnocování distribuování 97

98 SYSTÉM JAKO SOUKOLÍ 98

99 Marketingový informační systém se skládá z : INTERNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ZPRAVODAJSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ VÝZKUMNÝ SYSTÉM MARKETINGOVÝ SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ 99

100 Graf: Prvky komplexního marketingového informačního systému Informační zdroje Dotazy a odpovědi Rozhodování Výsledky Studie průzkumu trhu Interní zdroje informací Externí zdroje informací Databáze Marketingové modely OTÁZKY VSTUPY Systém podpory rozhodování Odborníci na zpracování informací ODPOVĚDI Rozhodování marketingového manažera ZPĚTNÁ VAZBA Výsledky (zisk prodej, spokojenost zákazníků apod.) NOVÉ INFORMACE 100

101 MARKETINGOVÝ VÝZKUMNÝ SYSTÉM Typy Informační zdroje Získává Informace o: MARKETINGOVÝ VÝZKUM Metody získávání informací Aktéři Výběrový soubor 101

102 102 Graf: Marketingový výzkumný systém OBRAT DOTAZOVÁNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ SORTIMENT TECHNICKÝ VÝVOJ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Získává Informace o KAUZÁLNÍ EXPERIMENT Metody získávání informací DRUHY Práce s cílovou skupinou Aktéři Informační zdroje PRIMÁRNÍ SPOTŘEBITEL DESKRIPTIVNÍ EXPLORATIVNÍ MONITOROVACÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝBĚR TAZATEL NEPRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝBĚR POZOROVÁNÍ RESPONDENT SEKUNDÁRNÍ Proces marketingového výzkumu Kategorie KVALITATIVNÍ KVANTITATIVNÍ TYPY KVANTITATIVNÍ KVALITATIVNÍ

103 Graf: Aktéři: Respondenti DOMÁCNOSTI JEDNOTLIVCI FIRMY ORGANIZACE Může být tvořena Cílová skupina Forma výběru Všichni Forma šetření Vzorek Jednorázové (ad hoc) Vyčerpávající Výběrové Trvalé Panel Pravděpodobnostní Nepravděpodobnostní RESPONDENTI 103

104 Graf: Aktéři: Respondenti (pokračování) Druhy panelu panel organizací jednotlivců domácností obecný specializovaný obecný specializovaný typologický odbornický Zdroj: Bártová, H., Bárta,V.,

105 Graf: Aktéři: Tazatelé Soubor tazatelů stálý jednorázový rozmístěný týmový základní Specializovaný (soubor psychologů) Zdroj: Bártová,H., Bárta,V.,

106 Graf: Proces marketingového výzkumu o 5 krocích Marketingový výzkum Definování problému Analýza situace Získání konkrétních informací pro situaci Interpretace informací Řešení problému Zdroj: McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

107 Kvalitativní výzkum hledá odpověď na otázku: Proč se spotřebitelé /zákazníci chovají tak, jak se chovají. Kvantitativní výzkum hledá odpověď na otázky: Kolik, jak, apod. Graf: Metody získávání konkrétních informací pro danou situaci Metody získávání primárních informací 1. DOTAZOVÁNÍ (ŠETŘENÍ) Struktura dotazníku 2. POZOROVÁNÍ 3. EXPERIMENT Způsoby dotazování Otázky Způsoby pozorování Hlediska pozorování 107

108 1. DOTAZOVÁNÍ Graf: Dotazování druhy otázek DICHOTOMICKÉ LIKERTOVA STUPNICE VOLNÉ SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL otázky uzavřené otázky otevřené VOLNÉ DOKONČENÍ VĚTY STUPNICE PŘIKLÁDANÉHO VÝZNAMU ASOCIAČNÍ ZNÁMKOVACÍ STUPNICE Zdroj: Zpracováno podle Bártová,H., Bárta, V.,

109 1. DOTAZOVÁNÍ Graf: Způsoby dotazování Skupinové Osobní Internetové-On line Dotazování Individuální Osobní Písemné Ústní Osobní předání dotazníku Telefonické Tváří v tvář V tisku Neosobní Písemné Internet Přibalováno ke zboží Ostatní 109

110 2. POZOROVÁNÍ Graf: Metody a techniky pozorování v různých situacích POMOCÍ TECHNIKY POMOCÍ TECHNIKY SKRYTÉ ZJEVNÉ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ SITUACE PŘIROZENÁ SITUACE UMĚLE VYVOLANÁ SKRYTÉ ZJEVNÉ STRUKTUROVANÉ NESTRUKTUROVANÉ STRUKTUROVANÉ NESTRUKTUROVANÉ OSOBNÍ NEOSOBNÍ OSOBNÍ NEOSOBNÍ 110

111 3. EXPERIMENT Graf: Metoda sběru primárních informací pomoci experimentu EXPERIMENT V PODMÍNKÁCH PŘIROZENÝCH LABORATORNÍCH 111

112 Seznam použité literatury: BÁRTA, V., BÁRTOVÁ,H. Výzkum trhu. Praha:SPN, 1984 BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN BUNEŠOVÁ,M. Strategické marketingové řízení. České Budějovice: EF JCU, 2004 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN TRUNEČEK,J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti.praha: Professional Publishiong, s. ISBN

113 Kapitola 7 Marketingový mix Cíl: cílem tématu je vysvětlení významu jednotlivých kroků (tzv.4c), které předcházejí tvorbě a využívání nástrojů marketingového mixu tzv. 4P. Obsah: 4C v podniku 4C ze dvou pohledů Historie vzniku tzv. 4P marketingového mixu Nástroje marketingového mixu a jejich stručná charakteristika 113

114 4C v podniku 4C 4C CUSTOMER / CONSUMER SPOTŘEBITEL / ZÁKAZNÍK CUSTOMER NEEDS AND WANTS POTŘEBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA COMPANY / COST - PODNIK / NÁKLADY COST TO THE CUSTOMER NÁKLADY PRO ZÁKAZNÍKA COMPETITION - KONKURENCE CONVENIENCE POHODLÍ, VÝHODY, VHODNÁ PŘÍLEŽITOST CHANNEL - KANÁL COMMUNICATION SDĚLOVÁNÍ, INFORMOVÁNÍ 114

115 Z pohledu firmy, podniku 4C SPOTŘEBITEL (Customer) NÁKLADY (Cost) KONKURENCE (Competition) KANÁLY (Channels) Spotřebitel - výběr - cílová skupina Zprostředkovatel Průmyslový zákazník Kupní vlivy Kupní motivace Kupní proces Chování po koupi Režijní Jednicové Cílové Spotřebitelů Výrobků Značek Odvětvová Formy Rodu druhy- Laxní Vybíravý Tygr Scholastický Distribuční toky Doprava Prodejní cesty a jejich úrovně Prodejní organizace 115

116 4C Z pohledu zákazníka POTŘEBY A PŘÁNÍ - zákazníka / spotřebitele NÁKLADY pro zákazníka POHODLÍ, VÝHODY, VHODNÁ PŘÍLEŽITOST SDĚLENÍ, INFORMOVÁNÍ (dále jen I) Do jaké míry bude uspokojen Jakou kvalitu požaduje Bude dále využívat obal apod. Co je ochoten podstoupit Kolika peněz se vzdát Kde koupit apod. Jak mi usnadní práci Čím mi pomůže Jak mi pomůže Proč ho využívat apod. Kde budou I V jaké podobě Kdo bude I Jaké prostředky sdělování použít Jaká média Jaké metody apod. 116

117 Graf: Marketingový mix - Marketingové nástroje (4P) 4P PRODUKT PRICE OF PRODUCT CENA PRODUKTU PLACE OF PRODUCT MÍSTO PRODUKTU PROMOTION OF PRODUCT PODPORA PRODUKTU 117

118 Graf: Marketingový mix - Marketingové nástroje (4P 8P) 5. P PERSON (ZAMĚSTNANEC) 6. P PARTNERSHIP (SPOLUÚČAST) 4P PRODUKT 7. P PROGRAMMING (NAČASOVÁNÍ) 8. P PACKAGING OF SERVICE (BALÍČEK SLUŽEB) CENA PRODUKTU MÍSTO PRODUKTU PODPORA PRODUKTU 118

119 Graf: Nástroje marketingového mixu 4P PRODUKT (Product) MÍSTO (Place) PODPORA (Promotion) CENA (Price) Výrobky Služby Myšlenky Vlastnosti Kvalita Doplňky Instalace Instrukce Záruka Výrobková řada Balení Obal Značka Typ distribuční cesty Situování trhu Typy a umístění obchodů Doprava Skladování Úroveň služeb Nábor prodejců Řízení distribučních cest Promotion (podporování, podněcování) Podpora prodeje Reklama Osobní prodej Publicita Public relations Image Pružnost Slevy Srážky Přizpůsobování Doba splatnosti Úvěrové podmínky 119

120 Graf: Nástroje marketingového mixu 4P a další P PRODUKT (Product) Služby (poskytované) 5P Person (persóna zaměstnanec) 6P People (lidé) 7P Partnership (spoluúčast, spolupráce) 8P Packaging of service (balíček služeb) 9P Programming (načasování)

121 Marketingový mix ve službách 5P Person (persóna zaměstnanec) Marketingový mix v cestovním ruchu 8P People (lidé) Partnership (spoluúčast,spolupráce) Packaging of service (balíček služeb) Programming (načasování) 121

122 4 C, 4P CUSTOMER, CONSUMER PRODUCT CUSTOMER NEEDS and WANTS COMPANY, COST PRICE of PRODUCT COST to The CUSTOMER CHANNEL PLACE of PRODUCT CONVENIENCE COMPETITION PROMOTION of PRODUCT COMMUNICATION 122

123 Seznam použité literatury: BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha:C.H.Beck, s. ISBN BUNEŠOVÁ,M. Strategické marketingové řízení. České Budějovice: EF JCU, 2004 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, s. ISBN McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. Přeložili Václav Dolanský a Stanislav Jurnečka. 9. Přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

124 Kapitola 8 Produkt jako nástroj marketingového mixu Cíl: cílem tématu je vysvětlení a pochopení významu produktu, jako základního prvku marketingového nástroje v marketingovém mixu. Obsah: Produkt Složení produktu Klasifikace produktu Výrobek Služba Hodnocení příležitostí v neovlivnitelném prostředí Životní cyklus produktu, fáze 124

125 Graf: Jakou má produkt podobu Produkt má podobu: služby statku hmotný vzácné volné výrobky přírodní zdroje nehmotný 125

126 Graf: Čím je tvořen produkt Produkt je tvořen PODSTATOU CHARAKTERISTIKAMI DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI Práce Přírodní zdroje Kapitál Značka Úroveň kvality Vlastnosti Design Obal Balení Záruka Služby po prodeji Instalace Úvěry Doprava zboží 126

127 Graf: Vnímání produktu Viděno pracovníky výroby Viděno pracovníky výzkumu a vývoje Viděno spotřebitelem Aspirin (lék) Tablety aspirinu (bílá kolečka) Chemická sloučenina Tableta léčící nachlazení Benzin Benzin Hořlavá chemikálie Kapalina na pohon automobilu Hmoždinka Dutý váleček s drážkami Pouzdro z UH, které se vkládá do otvoru ve zdi Prostředek pro upevnění věcí na zeď Minerální voda Minerální voda Voda s určitým množstvím minerálů a bublinek Společensky vhodný nápoj Zdroj: Rozšířeno podle McCARTHY, EJ., PERREAULT, WD.,Jr.,

128 Graf: Produktová politika PRODUKTOVÁ POLITIKA rozhoduje o: SORTIMENTU INOVACE PRODUKTU Šíře Hloubka VÝROBNÍCH ŘADÁCH (u výrobků) O INDIVIDUÁLNÍCH PRODUKTECH 128

129 Graf: Klasifikace produktů 129

130 Graf: Klasifikace spotřebních výrobků LUXUSNÍ VYSOKÁ 130

131 Graf: Klasifikace průmyslových výrobků ÚDRŽBA 131

132 SLUŽBY Vlastnosti služeb NEHMOTNOST Zdroj: Zpracováno podle Boučková, J. a kol.,

133 Graf: Klasifikace služeb vztah služba a výrobek ČISTÝ HMOTNÝ PRODUKT ČISTÁ SLUŽBA SLUŽBA SPOLU S MALÝM PODÍLEM HMOTNÉHO PRODUKTU HYBRID Zdroj: Zpracováno podle Kotler,

134 Graf: Klasifikace služeb podle poskytovatelů ZÁVISLÉ NA TECHNOLOGIÍCH ROBOTIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ VYSOCE KVALIFIKOVÁ SÍLA KVALIFIKOVÁ SÍLA NEKVALIFIKOVÁ SÍLA 134

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více