VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA"

Transkript

1 01_2007.qxd :58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích letech Od ledna 2007 se mûní spravovat mûstskou ãást systém sociálních dávek Z obsahu str. 2 str. 4 str. 5 NOVOMùSTSKÁ RADNICE Zmûna statutu pfiinese i pestfiej í nabídku Do v edních dnû Slovo úvodem VáÏení spoluobãané, od vánoãních svátkû se nám délka dne jiï nekrátí, ale prodluïuje, a více svûtla v mnoh ch vzbuzuje vût í nadûji. estého ledna vzpomeneme Tfii krále, ktefií ale jiï tûïko nûkomu z nás pfiinesou zlato, kadidlo ãi myrhu, jako kdysi JeÏí kovi, i kdyï pfiedev ím ten první ze jmenovan ch darû by jistû mnozí uvítali. Naopak, po sváteãních dnech nás ãekají v ední dny a mnoho práce. Tak tomu bude i u novû zvolen ch zastupitelû. V ichni vstupujeme do nov ch funkcí s pfiedsevzetím navázat na v e dobré, co bylo vykonáno, pouãit se z toho, co se pfiípadnû nepovedlo, a úspû - nû se poprat s nov mi problémy. Zdaleka ne v e mûïeme zásadnû ovlivnit. ada oblastí vefiejného Ïivota je v pûsobnosti hlavního mûsta Prahy. Tam musí vûci posuzovat z hlediska celomûstsk ch priorit, které se nûkdy mohou v znamnû li it od místních zájmû. My se v ak budeme snaïit pozice mûstské ãásti hájit, mimo jiné i pomocí zastupitelû z Prahy 2 v mûstském zastupitelstvu. e ení fiady problémû na komunální úrovni není v mnoha oblastech vefiejného Ïivota zdaleka tolik ovlivàováno zásadními politick mi postoji jednotliv ch stran, jak to známe z vrcholové úrovnû. Ostatnû i proto se u obcí, mûst, resp. jejich ãástí a nûkdy i u krajû setkáváme s uzavíráním koalic mezi stranami, kde je to mírnû fieãeno velmi pfiekvapivé. B vá tomu tak nûkdy proto, Ïe tak se dá bûh V zva mûsíce: Zima v Praze 2 vûcí ovlivnit daleko lépe, neï z postavení opoziãního. ODS v Praze 2 v ak byla ochotna spolupracovat s dal ími subjekty pouze na základû programové shody. Ve volbách jsme v zastupitelstvu mûstské ãásti získali jednoznaãnou vût inu 21 mandátû z 35. Proto si nemûïeme dovolit na e voliãe zklamat tím, Ïe rozhodovací pravomoci tfieba jen ãásteãnû pfieneseme na nûkoho jiného. Kdo by pfií tû takovou stranu volil? Tedy nikoli z hlediska neochoty, ale na základû v sledkû voleb jsme se rozhodli neuzavírat koalice ani nabízet místa v radû dal ím stranám. âssd (6 mandátû), Stranû zelen ch (4) a SNK ED (2) jsme nabídli pfiedsednictví v komisích rady mûstské ãásti. Nabídka v ak nebyla pfiijata. Pfiesto se ani nadále konstruktivní spolupráce nezfiíkáme. Abychom vûci fie ili v souladu s poïadavky obãanû a podnikatelû, nutnû potfiebujeme zpûtnou vazbu. Tu pokládáme za jeden z dûleïit ch prostfiedkû k fiízení mûstské ãásti. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k tûïko napraviteln m kodám, jak se tomu dûlo ve vût í ãásti druhé poloviny minulého století. Nic nechceme fie it jen administrativnû a chceme naslouchat názoru vût iny. B vá zvykem, Ïe obãané pí í, nebo si stûïují jen tehdy, pokud se jich nûco konkrétnû a osobnû t ká. V takov ch situacích ale mohou pfievládnout city, coï neb vá právû objektivním ukazatelem. Chtûl bych vás proto vyzvat ke spolupráci i tam, kde máte na nûkterou vûc svûj názor, postfieh, nebo návrh na fie ení. Neslibuji vám, Ïe vûc pokaïdé vyfie íme, ale mohu vám slíbit, Ïe se jí budeme váïnû zab vat. MÛÏe jít o pofiádek v ulicích, vyuïití parkû, péãi o vefiejnou zeleà, obnovu chodníkû, ulic, parkování automobilû a fiadu dal ích pfiípadû. Dovolte, abych vám pro leto ní rok popfiál pevné zdraví, mnoho spokojenosti a aby se nám v em v duchu na eho volebního hesla Ïilo v Praze 2 dobfie. Václav Vondrá ek, zástupce starostky (ODS) VáÏení ãtenáfii, podle kalendáfie má koncem prosince, v lednu a v únoru panovat zima: v dobû uzávûrky tohoto ãísla ale nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe opravdu pfiijde. Sluníãko svítilo, denní teploty byly vysoké. Podle meteorologick ch odborníkû aspiroval rok 2006 na estou pfiíãku v pomyslném pofiadí nejteplej ích rokû od poloviny 19. století... V zimních mûsících se lidé ve mûstech a v obcích sice pot kají s dûsledky nevlídn ch projevû poãasí, které ãasto dovedou pûknû znepfiíjemnit Ïivot, ale je to také období bohatého spoleãenského Ïivota. Tématu Zima v Praze 2 se budeme vûnovat v únorovém ãísle. Chcete-li pfiispût do diskuse, napi te nám. Myslíte si, Ïe zimní úklid chodníkû, vefiejn ch prostor a vozovek v Praze 2 je dostaãující? VyuÏíváte zimní mûsíce k ãastûj ím náv tûvám kulturních podnikû? Îije podle vás Praha 2 v zimû bohat m spoleãensk m Ïivotem? Vzpomínáte si na zajímavé záïitky z plesu, merendy, zábavy? Líbí se vám zasnûïená metropole? Pi te na nebo na adresu: ÚMâ Praha 2, redakce Novin Prahy 2, nám. Míru 20, Praha 2, a to nejpozdûji do 24. ledna ADVENTNÍ ZASTAVENÍ: V úter 12. prosince oïil mázhaus Novomûstské radnice neobvykl m ruchem. Po cel den zde mûstská ãást Praha 2 pofiádala jarmark v robkû chránûn ch dílen a stacionáfiû neziskov ch organizací na premiéru této zajímavé akce se pfii lo podívat opravdu hodnû náv tûvníkû. Mohli si zde nejen nakoupit originální dáreãky, ale také vyzkou et stará fiemesla. Pfiíjemnou atmosféru umocàovala podmanivá vánoãní hudba na snímku dûti ze Z u sv. tûpána. Podrobnosti naleznete na str. 4. Text: van, foto: len Radnice vyhla uje nové grantové programy Na svém prvním fiádném zasedání 5. prosince 2006 schválila Rada mûstské ãásti Praha 2 vyhlá ení grantû na období roku 2007 aï 1. ãtvrtletí 2008 v oblasti mimo kolních ãinností dûtí a mládeïe a v oblastech sociální a zdravotnictví. Sv mi projekty se o grant mohou ucházet fyzické i právnické osoby a organizace, které splàují v echny zákonem pfiedepsané podmínky pro pfiíslu nou ãinnost. Mimo kolní ãinnost dûtí a mládeïe Zájemci pfiipraví projekty v nûkterém z pûti tematick ch okruhû: podpora pravidelné ãinnosti s neorganizovan mi dûtmi a mládeïí v Mâ Praha 2; podpora pravidelné ãinnosti pro organizované dûti a mládeï v Mâ Praha 2; podpora sportovních, kulturních a spoleãensk ch akcí a soutûïí pro dûti a mládeï v Mâ Praha 2; podpora vûdecké a zájmové ãinnosti dûtí a mládeïe v Mâ Praha 2 a podpora úãasti na prezentaãních a soutûïních akcích v zahraniãí. Informace v prûbûhu zpracování projektû poskytuje Mgr. Jana Havlíková, pracovnice odboru kolství, mládeïe a tûlov chovy, tel.: , pfiíp. Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru kolství, mládeïe a tûlov chovy, tel.: , Projekty se Ïádostí o grant pfiijímá podatelna ÚMâ Praha 2, námûstí Míru 20 do stfiedy 31. ledna 2007 do 12:00. Zalepená obálka musí b t opatfiena nápisem n e o t v í r a t granty pro mimo- kolní ãinnost dûtí a mládeïe. Oblast sociální Grantov program bude zamûfien na podporu sluïeb obãanûm Ïijícím v mûstské ãásti: seniorûm, dûtem a dospûl m se zdravotním postiïením i dal ím cílov m skupinám. Informace v prûbûhu zpracování projektû poskytuje Bc. Eva Vencovská, pracovnice humanitního odboru, tel.: , Projekty se Ïádostí o grant pfiijímá podatelna ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 do stfiedy 31. ledna 2007 do 17:30. Na obálce musí b t zfietelnû vyznaãeno sociální granty. Oblast zdravotnictví V oblasti zdravotnictví byla vypsána následující témata: preventivní programy; rehabilitaãní a rekondiãní ãinnost; jiné aktivity. Informace v prûbûhu zpracování projektû poskytuje Eva Doleãková, pracovnice humanitního odboru ÚMâ, telefon: , Zájemci o grant mohou pfiedat své Ïádosti do podatelny ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 do stfiedy 31. ledna 2007 do 17:30. Na obálce musí b t zfietelnû vyznaãeno zdravotnické granty. V pfiípadû zaslání projektu po tou je pro dodrïení termínu uzávûrky rozhodující datum po tovního razítka nejpozdûji 31. ledna Pfiedepsané formuláfie jsou k dispozici v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 a na webov ch stránkách Mâ Praha 2 kde zájemci naleznou podrobné informace v rubrice Úfiední deska/grantové programy. Text: red, foto: archiv redakce Nové zastupitelstvo mûstské ãásti se poprvé se lo na Novomûstské radnici V úter 28. listopadu odpoledne se ve Velkém sále Novomûstské radnice konalo slavnostní první zasedání novû zvolen ch zastupitelû mûstské ãásti Praha 2. Jednání zahájil dosluhující starosta Mgr. Michal Basch, kter vyzval vedoucí odboru správních agend ÚMâ Mgr. Jarmilu Cechnerovou, aby pfiednesla krátkou zprávu o prûbûhu a v sledku fiíjnov ch komunálních voleb: voliãi mûli na v bûr z 351 kandidátû, zastupujících 13 volebních stran. V Praze 2 se voleb zúãastnilo 42,7 % voliãû, ktefií dali svûj hlas pûti politick m stranám. Do doby, neï bude zvolen nov starosta mûstské ãásti, pfievzala vedení schûze nejstar í ãlenka nového zastupitelstva Eva Hadravová. V krátkém vystoupení uvedla, Ïe této cti se jí dostalo díky tradici fiímského práva, kdy zasedání vede nejstar í zastupitel. Pfieãetla text slibu, kter do jejích rukou postupnû skládali v ichni noví zastupitelé. Paní Hadravová sloïila slib zastupitele jako poslední, a to do rukou svého kolegy JUDr. Stanislava Kfieãka. Volba starosty Pfiedseda návrhové a volební komise tûpán losár vyzval zastupitele, aby pfiistoupili k volbû starosty. Ti hlasováním zvolili variantu tajné volby. Jako jediná kandidátka byla navr- Ïena Jana âernochová (ODS), která kandidaturu pfiijala a pfiedstavila se pfiítomn m ãlenûm zastupitelstva. Nabízím obyvatelûm osm let zku eností z komunální politiky, znalosti problémû, s nimiï se kaïdodennû pot kají, a otevfien dialog pro v echny, ktefií o nûj stojí, fiekla. M m úmyslem není v pozici starostky pouze mûstskou ãást reprezentovat. Na v echno dobré, co bylo uãinûno v minulosti, bych chtûla navázat. Je ale faktem, Ïe Praha 2 by nemûla Ïít pouze z minulosti. Po seãtení hlasû bylo oznámeno, Ïe zastupitelé zvolili Janu âernochovou za starostku mûstské ãásti Praha 2. Zastupitelka E. Hadravová ji proto poïádala, aby se ujala své funkce. Tfii zástupci starostky Zastupitelstvo schválilo rovnûï návrh, aby byla zvolena devítiãlenná RMâ, tfii zástupci starostky a jeden uvolnûn ãlen ZMâ. V ichni radní jsou ãleny klubu ODS. Kandidáti na zástupce starostky, Ing. Jifií Paluska, dále PhDr. Eva Paulová a Ing. arch. Vondrá ek se pfiedstavili v krátk ch vystoupeních. Po seãtení hlasû bylo oznámeno, Ïe byli zvoleni do funkce místostarostû. (Podrobné informace o oblastech, jimï se noví zástupci budou vûnovat, pfiiná íme na str. 2.) Dal í ãlenové rady V dal í volbû byl jako uvolnûn ãlen ZMâ a radní zvolen Ing. Karel Chramosil. Zastupitelé dali svûj hlas i dal ím ãtyfiem neuvolnûn m ãlenûm rady: Janû Babické, Alexandfie UdÏenije, Mgr. Janu Stossovi a Ing. Janu VaÀkovi. Noví pfiedsedové v borû Zastupitelé rovnûï zvolili pfiedsedy v borû ZMâ, a to kontrolního v boru RNDr. Radima Perlína (SNK ED) a finanãního v boru Ing. arch. Petra tûpánka, Ph.D. (Strana zelen ch). Text: van, foto: len Poznámka redakce: Kontakty na v echny novû zvolené zastupitele jsou k dispozici na nebo v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20. TamtéÏ naleznete také podrobnosti o dal ích projednávan ch bodech a o usneseních nového zastupitelstva.

2 01_2007.qxd :58 Str. 3 TÉMA MĚSÍCE Na radnici není nováãkem, má za sebou osm let práce s viditeln mi v sledky. Pfií tí ãtyfii roky bude, jako první Ïena v historii Prahy 2, z rozhodnutí voliãû i zastupitelû zastávat post starostky. Jejím oblíben m mottem je citát Karoliny Svûtlé: Lidé pochybují o tom, co fiíkáte, ale uvûfií tomu, co udûláte... Kromû politiky patfií mezi její záliby historie, ãetba a potápûní. SnoubencÛm z Prahy 2 jako certifikovaná potapûãka vzkazuje: Pokud by nûkdo mûl zájem o svatební obfiad pod vodou, mohu vyhovût... Máme tu tfieba bazén v Riegrov ch sadech... Pfiiná íme rozhovor s ãerstvou starostkou mûstské ãásti Praha 2 Janou âernochovou. Vá pracovní vztah k Praze 2 je vefiejnosti dobfie znám, ale co osobní vazby? V Praze 2 bydlím od sv ch 20 let. Pfiedtím jsem Ïila v Praze 4, ale hned za hranicí Prahy 2 z okna bytu jsem se dívala na Ïelezniãní viadukt, kter na Bûlehradské rozdûluje obû mûstské ãásti, a pod okny bytu m ch rodiãû protékal Botiã. Ve sv ch 20 letech jsem se pfiestûhovala do Prahy 2, opût mám pod okny Botiã a na viadukt se tentokrát dívám z druhé strany. Bydlet takfiíkajíc v pohraniãí se mi pravdûpodobnû stalo osudn m. S jakou vizí a s jak mi pocity se vedení mûstské ãásti ujímáte? Bezesporu mám obrovskou v hodu oproti sv m pfiedchûdcûm, Ïe jsem osm let pûsobila na radnici jako zástupkynû starosty, takïe se nemusím uãit organizaãní strukturu ÚMâ a znám postupy pfiíslu n ch orgánû obce, jejich kompetence a pravidla. Mûlo to ale i drobnou nev hodu v tom, Ïe jsem jednu kanceláfi musela ze dne na den vyklidit, abych uvolnila místo novému zástupci starostky pro oblast majetku, a do druhé kanceláfie jsem se v ten sam den musela pfiestûhovat a pfievzít agendu po starostovi Mgr. Michalu Baschovi. Ve své nové funkci bych se v první fiadû chtûla pokusit o to, aby se zlep- ila kvalita sluïeb poskytovan ch úfiadem mûstské ãásti, a to zejména v rámci pfiepáïkového provozu v dolní ãásti budovy úfiadu v tzv. halách. V brzké budoucnosti by se mûl tento provoz posílit vût ím poãtem úfiedníkû, neboè i sama z vlastní zku enosti vím, Ïe ãas, kter obãané tráví napfi. ãekáním na ovûfiení podpisû, je velmi dlouh. Dále bych chtûla ve spolupráci s odborem informatiky zahájit digitalizaci na eho archivu odboru v stavby, coï usnadní Ïivot nejenom majitelûm domû, ale i jejich nájemcûm stavebníkûm. Îádn úfiedník na eho úfiadu nesmí b t v budoucnosti anonymní a jiï jsem v tomto smyslu po- Ïádala paní tajemnici o vyhotovení jmenovek s fotografií, aby kaïd obãan, kter ná úfiad nav tíví, znal konkrétní jméno osoby, s níï jedná. Priorit, které mám s m mi kolegy pro období , je ale samozfiejmû víc... napfi. zavedení zóny placeného stání, díky které pfiestane b t Praha 2 levn m parkovi - tûm pro náv tûvníky centra Prahy a na na ich ulicích budou prioritnû parkovat obyvatelé Prahy 2 a místní podnikatelé. Zavádûní této zóny nás pûvodnû mûlo ãekat od ãervence 2007, ale poãátkem prosince jsme se bohuïel dozvûdûli, Ïe mûsto termín posunuje na záfií DÛvodem tohoto posunutí je to, Ïe o prázdninách bude v ulicích ménû aut a provozovatel zón bude mít snadnûj í podmínky pro instalaci potfiebné techniky a zakreslení pruhû. Jaká je z va eho pohledu souãasná Praha 2, jak by se mûla dál vyvíjet a co pro to mûïe radnice udûlat? Souãasná Praha 2, tak, jak nám byla na imi pfiedchûdci pfiedána, je na tom po finanãní stránce velmi dobfie. Díky privatizaci bytového fondu máme dostatek prostfiedkû na rûzné projekty. Jak uï jsme avizovali v minulém volebním období, chceme tyto peníze pouïít pfiedev ím na rekonstrukci parkû, bytov ch domû, kolních budov, na opravy dal ích chodníkû. Rádi bychom ve spolupráci s ostatními vlastníky pozemkû oïivili dvory, které by mohly slouïit jako odpoãinkové zóny pro nájemníky i lidi z blízkého okolí. Co je podle vás nejvût í bolestí mûstské ãásti? Je to jednoznaãnû doprava jsme mûstskou ãástí, která má silnou tranzitní dopravu, vede tudy SeverojiÏní magistrála. BohuÏel jednoduché fie ení není moïné nalézt bez souãinnosti s hlavním mûstem Prahou a s okolními mûstsk mi ãástmi. Rádi bychom prosadili fiadu dopravních opatfiení vedoucích ke zklidnûní dopravní zátûïe, aby Praha 2 byla dobrou adresou pro v echny, nejen pro obyvatele rezidenãních ãtvrtí. Ve vhodn ch oblastech, které slouïí v hradnû k bydlení, navrhneme obytné zóny, kde bude omezen prûjezd, ale zûstane zachována dopravní obsluïnost pro místní obyvatele. Navrhneme lokální úpravy mûstské hromadné dopravy pro lep í obsluhu ménû dostupn ch míst, jako jsou napfi. nemocnice, apod. Pfiezkoumáme Kdo bude spravovat Prahu 2 v příštích letech Pfiedstavujeme starostku mûstské ãásti Praha 2 aneb Po osmi letech na radnici dopravní znaãení, zvlá tû ta, jeï slouïí pro zaji tûní bezpeãnosti chodcû. Jak uï jsem uvedla v e, v zónách placeného stání vidíme velkou nadûji na zlep ení parkování pro na e obyvatele, jen doufáme, Ïe zavedení zón probûhne v co nejkrat ím ãase. Do oblasti va í pûsobnosti patfií mj. bezpeãnost. Co v této sféfie povaïujete za nejdûleïitûj í? DÛleÏit m pfiedpokladem zaji tûní bezpeãnosti na území mûstské ãásti je pfiedev ím co nejuï í spolupráce s obûma sloïkami policie. Úkolem samosprávy je b t partnerem policejních sloïek pfii vytyãování bezpeãnostních priorit. První schûzka jiï probûhla a dohodlo se na ní mimo jiné i to, Ïe bychom se rádi podrobnûji seznámili s funkãností kamerového systému v Praze 2, a po jeho vyhodnocení se pokusíme iniciovat zlep ení tohoto systému tak, aby ho v souladu se zákonem mohli vyuïívat napfi. i obãané, kter m nûkdo odcizí automobil. Kamerov systém je velmi citlivé a diskutované téma a vefiejnost by mûla vûdût, jak m zpûsobem kamery fungují, k ãemu jsou dobré a co se s nahrávkou dûje. Co se t ãe mûstské policie, ta by se v prûbûhu roku 2007 mûla sestûhovat do nové budovy v Korunní 15. Poãítá se i s rezervou pro stráïníky, ktefií by posílili Prahu 2 vzhledem k zavedení zóny placeného stání. Rádi bychom po zavedení zóny placeného stání smûfiovali jednání s mûstskou policií, aby byla vûnována vût í pozornost zaji tûní vefiejného pofiádku a pocitu bezpeãnosti obãanû pfied postihy za patné parkování. Dále chceme v souãinnosti se státní a mûstskou policií vytipovat místa se zv enou kriminalitou a pak usilovat o jejich lep í osvûtlení jde napfi. o parky, rûzná zákoutí, slepé ulice, kde se pravidelnû vykrádají auta a dochází k pfiepadání v tûchto místech bychom chtûli zlep it osvûtlení tak, aby bylo i to nejtemnûj í místo dobfie viditelné. Dále navrhneme pfiisvûtlení pfiechodû pro chodce. V souãasné dobû jsou v blízkosti v ech základních a matefisk ch kol zpomalovací pruhy, tzv. retardéry, ale rádi bychom ve spolupráci s odborem dopravy vytipovali i dal í místa v Praze 2, kde zpomalovací pruhy pfiispûjí k vût í bezpeãnosti chodcû. Ve va í kompetenci je nyní i oblast kultury. Co nového chystáte tam? Od dochází k jedné v znamné zmûnû: Novomûstská radnice, kterou dosud spravovala mûstská ãást, se stává její pfiíspûvkovou organizací. Cílem této zmûny je rozvoj ir ího okruhu spoleãensk ch a kulturních aktivit, které se mohou na Novomûstské radnici pofiádat, a její propagace pfied vefiejností. V minulosti jsem si nûkolikrát ovûfiila, Ïe málokdo z obyvatel Prahy ví, Ïe Novomûstská radnice patfií na území na í mûstské ãásti a Ïe se v ní pofiádají v stavy a koncerty. Rádi bychom spoleãnû s fieditelkou pfiíspûvkové organizace pofiádali více akcí, které by Novomûstskou radnici zviditelnily nejen na úrovni âeské republiky, ale i v zahraniãí. Je koda, Ïe zatímco PraÏsk hrad a dal í lokality v Praze 1 jsou vyhledávan m cílem turistû, taková nádherná místa jako Vy ehrad, Novomûstská radnice, Emauzy ãi kostely nejrûznûj ích slohû a dal í památky na území Prahy 2 b vají neprávem opomíjeny. Co se t ká Národní kulturní památky Vy ehrad, tam bychom chtûli ve spolupráci s její fieditelkou pokraãovat v pofiádání rûzn ch spoleãensko-kulturních akcí typu Vy ehrátky, divadelní pfiedstavení, koncerty... Prostû, aby se Vy ehrad je tû více otevfiel vefiejnosti a aby se tam nechodilo jen na procházky, ale strana 2 i za kulturou. Paní fieditelka je dáma na svém místû a velmi si toho, co v posledních letech spoleãnû se sv m zástupcem dokázali na Vy- ehradû vylep it, váïím. Vy ehrad, pfiestoïe má jedineãnou historii, bohuïel nikdy nebude PraÏsk m hradem, ale rozhodnû by si vût í pozornost vefiejnosti zaslouïil. Jak vy osobnû vnímáte Prahu 2? Souãasná podoba druhého praïského obvodu vznikla v roce 1960 nepfiirozen m spojením nûkolika ãtvrtí, ãi dokonce jejich ãástí. Pokus komunistického reïimu zpfietrhat tímto historické vazby a pfiedev ím vym tit lokální patriotismus zdej ích obyvatel v ak na tûstí nevy el. Praha 2 zahrnuje ve sv ch hranicích Vy ehrad a ãásti Nového Mûsta, Vinohrad, Nuslí a kaïdé z tûchto území je jiné. Za osm let svého pûsobení na radnici jsem obãas vnímala, Ïe v minul ch letech byly vïdy trochu víc neï ostatní území preferovány Vinohrady. Ráda bych se pokusila o to, aby se stejná pozornost vûnovala i zbyl m tfiem katastrálním územím. AÈ uï se to t ká pofiádání kulturních akcí ãi objemu investiãních akcí, napfi. investic do rekonstrukcí objektû, parkû, chodníkû a v neposlední fiadû i takov ch drobností, jako je vánoãní osvûtlení. Chtûla bych, aby obyvatelé Prahy 2 byli v Praze 2 spokojeni, aè bydlí na Vinohradech, v Nuslích, na Novém Mûstû nebo na Vy ehradû. Ptala se: Lenka Prokopová, foto: vla Oblasti pûsobení starostky, zástupcû starostky a uvolnûného ãlena ZMâ starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová oblast bezpeãnostní oblast prevence kriminality oblast kultury a cestovního ruchu oblast informatiky oblast Úfiadu Mâ Praha 2 a jeho komunikace s vefiejností zástupce starostky Ing. Jifií Paluska oblast správy majetku oblast financí oblast rozvoje a podpory podnikatelsk ch aktivit zástupkynû starostky PhDr. Eva Paulová oblast sociální oblast zdravotnictví oblast bytové politiky oblast kolství a mládeïe zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrá ek oblast v stavby a územního rozvoje oblast Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû oblast dopravy oblast zastupování Mâ jako úãastníka správních fiízení v oblasti rozvoje, Ïivotního prostfiedí a majetku ãlen rady Mâ Ing. Karel Chramosil, uvolnûn ãlen ZMâ oblast zóny placeného stání oblast volnoãasov ch aktivit a sportu PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky Narodila se v roce 1952 v Mariánsk ch Lázních. V Praze Ïije od vysoko kolsk ch studií na filozofické fakultû UK. Postgraduálnû studovala patentové právo a poté pracovala ve v zkumn ch ústavech strojírenského a polygrafického prûmyslu, pfieváïnû v oblasti patentoprávní ochrany. Po roce 1989 se zaãala vûnovat práci v neziskov ch organizacích sociálního zamûfiení. V Praze 2 není starousedlíkem, bydlí zde s rodinou od roku 1992, vyrûstali zde její dcera a syn. S jakou základní vizí na radnici vstupujete a v ãem vás tato práce oslovuje? Jedná se o pozici politickou, a proto chci fiíci, Ïe politika mû skuteãnû baví a na ní pfiedev ím to, Ïe kaïdou vizi nebo názor je tfieba prodiskutovat a obhájit. Îádná ultimativní nebo autoritativní fie ení zde nemají mít místo. Navíc komunální politika má pro mû na rozdíl od vrcholové ten pûvab, Ïe v sledky práce jsou zde více patrné, nebo chcete-li hmatatelné. Jaká je z va eho pohledu souãasná Praha 2? V dobû, kdy jsem se pfiestûhovala na Vinohrady, zde bylo mnoho nevyuïitého prostoru. Vzpomenu jen na pfiízemní a suterénní prostory domû se zatluãen mi okny, takïe procházky s dûtmi byly procházkami ãasto mrtv mi ulicemi. MoÏná si mnozí nepamatují, ale ani ãistota v ulicích nebo kvalita zelenû nebyla srovnatelná s dne ním stavem. Obzvlá tû pinavost zdej ích ulic byla pro mû opravdov m okem. Dnes povaïuji za nejvût- í omezení pfiíjemného bydlení na Praze 2 hluãnou a v udypfiítomnou dopravu a stejnû v udypfiítomnou a stále tûïko postiïitelnou pouliãní kriminalitu. Co povaïujete za priority v oblastech, které vám na radnici byly svûfieny? V bytové problematice pokládám, a to v návaznosti na startující rychlou deregulaci nájemného bydlení, za nejdûleïitûj í úkol vytipovat v obecním fondu byty vhodné pro sociální bydlení a pronajímat je obãanûm Prahy 2 v sociální nouzi. V oblasti v chovy a vzdûlávání kvalitní péãi o kolsk majetek u subjektû zfiizovan ch mûstskou ãástí Praha 2. V sociální oblasti pak napomoci tomu, aby obãané se zdravotním nebo sociálním znev hodnûním mûli moïnost najít v Praze 2 sluïby odpovídající jejich specifick m potfiebám. Které problémy chcete fie it nejdfiíve? Paradoxnû problémy, které se t kají spí e státní správy neï samosprávy. Jedná se o dûsledky zákona o sociálních sluïbách, kter od roku 2007 zcela zásadnû mûní vztahy mezi poskytovateli sociálních sluïeb a jejich pfiíjemci, stejnû tak zpûsoby financování pfiedev ím ze státního rozpoãtu. Po nûkolika dnech ve funkci pokládám za potfiebné pfiipomínat vrcholn m státním úfiadûm, Ïe je tfieba plnit finanãní závazky vypl vající z tohoto nového zákona. Na co byste ráda navázala a co povaïujete za nutné dûlat jinak? Vzhledem k tomu, Ïe jsem byla zvolena za pravicovou stranu, Ïádné revoluãní zmûny nelze ode mne oãekávat. Pokud v ak budu pfiesvûdãena, Ïe je tfieba nûkteré vûci fie it jinak, aè po stránce vûcné nebo formální, udûlám to po dûkladném zváïení i del ím ãase ve funkci. Kde vidíte ve své oblasti bílá místa, pfiíp. zatím nefie ené problémy? O jedné vûci jsem se jiï zmínila. Fakt, Ïe dojde k deregulaci nebo dokonce k úplnému uvolnûní nájemného, byl dlouhodobû znám. Pfiípravné fáze na tento proces proto snad jiï mohly probíhat. Na druhou stranu je známo, Ïe termín spu tûní byl stále odsouván. Dal í, ne v ak úplnû bílé místo, vidím v nedostateãn ch moïnostech pracovního uplatnûní nebo smysluplného vyuïití volného ãasu pro tûïce zdravotnû postiïené v dospûlém vûku. V této oblasti je pozornost vûnována pfiedev ím dûtem, obãané v dospûlém vûku jsou trochu na vedlej í koleji. Proto chci pro nû usilovat o lep í Ïivotní podmínky v Praze 2. Ing. Jifií Paluska, zástupce starostky Narodil se v roce 1952 na praïsk ch Vinohradech. Povoláním je ekonom. V letech 1979 aï 1985 pracoval nejprve jako pomocn dûlník, pozdûji jako plánovaã na zemûdûlském statku v pohraniãí. V roce 1985 se vrátil zpût do Prahy a aï do roku 1990 pracoval jako matematik-analytik pfii tvorbû ekonomick ch softwarû. Od roku 1990 do souãasné doby pûsobí jako nezávisl ekonomick, úãetní a daàov poradce. Jak nám prozradil, patfií mezi lidi, ktefií mají rádi svoji práci a nûkdy jsou proto oznaãováni za workholiky. Kromû své profese se po roce 1989 zaãal vûnovat politice, která se stala tak trochu jeho koníãkem. V ODS v Praze 2 pûsobí od roku V letech 1996 aï 1998 byl místopfiedsedou praïské ODS. V Zastupitelstvu mûstské ãásti Praha 2 pûsobil od roku 1990 jako radní a pfiedseda finanãní komise aï do roku V letech 1994 aï 1998 byl zároveà ãlenem Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy a pfiedsedou finanãní komise Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy. Îivotní krédo: Ve svém Ïivotû a stejnû tak v Ïivotû kaïdého ãlovûka kladu nejvût í dûraz na svobodu. Svobodu volby, svobodu rozhodování o sobû samém, ze které vypl vá i osobní odpovûdnost kaïdého z nás. S jakou základní vizí vstupujete na radnici a v ãem vás tato práce oslovuje? K Praze 2, a zejména k praïsk m VinohradÛm, mám silné citové pouto, protoïe jsem se tu narodil. Rád bych, aby i moje dûti mohly b t py né na to, kde Ïijí. Jaká je podle vás dne ní Praha 2? Mám pocit, Ïe na e mûstská ãást v posledních letech trochu stagnuje a Ïe je proto pfied námi hodnû práce, abychom Praze 2 vrátili takové postavení v rámci Prahy, které jí, díky její poloze, architektufie a historii náleïí. Co povaïujete za priority v oblasti, která vám byla svûfiena, a které problémy chcete fie it nejdfiíve? V rámci ãinnosti samosprávy mi byly svûfieny otázky ekonomiky. Mojí prioritou je hospodáfiská prosperita nejen samotné mûstské ãásti, ale zejména jejích obyvatel. Bohatou obec tvofií bohatí lidé. A pokud mluvím v této souvislosti o bohatství, nemám na mysli pouze hmotné statky. Kde vidíte ve va í oblasti bílá místa, pfiíp. zatím nefie ené problémy? Za nejzásadnûj í problém Prahy 2 v souãasnosti povaïuji neúmûrnou dopravní zátûï, které je tfieba se úãinnû bránit a systematick mi kroky ji odstraàovat. Mám na mysli jak dopravu v pohybu, tak dopravu v klidu, tedy parkování vozidel. Jsem proto velk m zastáncem zóny placeného stání, omezování prûjezdného profilu hlavních komunikací, které z Prahy 2 vytvofiily nejvût í praïskou kfii- Ïovatku, a takov ch dopravních opatfiení, která zlep í nepfiíznivou bilanci mezi poãtem vozidel obyvatel Prahy 2 a moïnostmi k jejich zaparkování. âeho byste chtûl ve svém funkãním období dosáhnout? Tvorbû volebního programu ODS Praha 2 jsem vûnoval mnoho ãasu a úsilí. Rád bych na konci na eho volebního období konstatoval, Ïe to, co jsme obãanûm Prahy 2 slíbili, jsme také splnili. Pokraãování na str. 3

3 01_2007.qxd :58 Str. 6 strana 3 Ing. arch. Václav Vondrá ek, zástupce starostky Je mu 56 let, je Ïenat, má dceru a syna. Vystudoval architekturu na stavební fakultû âvut. Nejprve pracoval jako projektant, posléze zaji Èoval investiãní v stavbu v dopravní organizaci. Od r pracoval na Magistrátu hl. m. Prahy, z toho fiadu let jako fieditel odboru. Poslední ãtyfii roky vykonával funkci odborného fieditele v developerské organizaci, zab vající se v stavbou bytû. AngaÏoval se v metodické ãinnosti v oblasti stavebního práva a souvisejících oblastí s publikaãní ãinností v odborném tisku. Od narození s krat í pfiestávkou bydlí v Praze 2. S jakou základní vizí vstupujete na radnici a v ãem vás tato práce oslovuje? Základní vize nemûïe b t jiná, neï sluïba vefiejnosti. Tu nechápu jen ve smyslu kaïdodenních úkolû, ale i ve smyslu koncepãní práce, která se v ak projeví aï za nûkolik let. Oslovuje mû pfiedev ím kaïdé fie ení problémû. Jaká je z va eho pohledu souãasná Praha 2? Daleko hezãí neï dfiíve. Nyní se vût ina domû py ní opraven mi barevn mi fasádami bez ohledu na to, zda jde o vlastnictví soukromé ãi obecní. Postupnû jsou obnovovány mozaikové chodníky. Îivotní úroveà v prûmûru o hodnû stoupla. To se kromû jiného projevuje znaãn m nárûstem poãtu aut v ulicích. S tím ov em souvisejí problémy nového charakteru. Co povaïujete za priority v oblasti, která vám byla svûfiena, a které problémy chcete fie it nejdfiíve? Mojí oblastí je územní rozvoj, Ïivotní prostfiedí, v stavba a doprava. Toto v e je nutno vhodn m zpûsobem skloubit. Stejnû jako se ãlovûk nerodí aï po úmrtí rodiãû, je tfieba obnovovat zeleà v parcích i ulicích dfiíve, neï sama odumfie. Nûktefií v ak toto tûïko chápou a bude tfieba vysvûtlovat, Ïe jiï dnes musíme tvofiit prostfiedí i pro budoucí generace. Nejvíce zatûïující je pro Prahu 2 nepochybnû doprava. Pfiedev ím ta, co nejede a její motory koufií ve frontách stojících vozidel. Ve keré plány v ak jsou podfiízeny finanãním moïnostem vefiejného rozpoãtu. To, co lze fie it nejdfiíve, je lep í spolupráce státní správy se samosprávou na úfiadû. Tento problém by v ak zasluhoval ob írné vysvûtlení. To ale snad nûkdy pfií tû. Na co byste rád navázal a co povaïujete za nutné dûlat jinak? Nerad bych byl v pozici generála po bitvû. Práce na radnici není jednoduchá, zvlá tû kdyï úspûch práce závisí na spolupráci a moïnostech dal ích subjektû. VÏdy je v ak moïno nûco zlep ovat. Práce sv ch pfiedchûdcû si váïím a jak se mi podafií na ni navázat, o tom bude moïno se pfiesvûdãit pozdûji. Kde vidíte ve va í oblasti bílá místa, pfiíp. zatím nefie ené problémy? Jde o fie ení koncepce dopravního fie ení Prahy 2, kterému sice mûïe dobudování mûstsk ch okruhû pomoci, ale jen ménû v znamn m zpûsobem, kdyï vnitromûstské dopravní vztahy, nezávislé na okruzích, zde pfievládají a pfievládat budou. Upravit do podoby mûstského parku je tfieba zanedbané ãásti svahu nad Albertovem, kter ov em není v majetku mûsta, takïe vûc nebude jednoduchá. âeho byste chtûl ve svém funkãním období dosáhnout? Hlavnû bych nechtûl upadnout do pohodlné rutiny. Myslím, Ïe mohu hovofiit i za ostatní radní, Ïe bychom rádi tvofiili t m a vyprovokovali své okolí k vût ímu zájmu a zaujetí pfii fie- ení vûcí vefiejn ch. Ing. Karel Chramosil, radní a uvolnûn ãlen Zastupitelstva Mâ Praha 2 Narodil se v roce 1958 v Praze 2. Od roku 1984, po ukonãení studia na âvut, fakultû elektrotechnické, obor technická kybernetika, specializace mûfiicí technika pracoval jako v vojov pracovník, poté byl správcem sítû malého v poãetního stfiediska Hvûzdárny a Planetária Praha. Od roku 1991 pracoval v privatizaãní komisi, od roku 1993 samostatnû podnikal v oblasti tvorby programû pro v poãetní techniku a v obchodû s drobn m zboïím. Po roce 1999 pracoval jako programátor. Od roku 2003 do doby zvolení do souãasné funkce podnikal v oblasti elektrotechnick ch sluïeb. Rád sportuje, jezdí na kole nebo koleãkov ch bruslích a plave. Je Ïenat, má dva syny a dceru. S jakou základní vizí vstupujete na radnici a v ãem vás tato práce oslovuje? V tomto volebním období se budu vûnovat problematice dopravy, a to pfiedev ím zavedení zóny placeného stání, která bude pfiínosem pfiedev ím pro obyvatele trvale bydlící v Praze 2. Tû ím se na zajímavou práci, kde budu trpûlivû vysvûtlovat pfiínos plánované regulace a citlivû reagovat na potfieby systémov ch zmûn. V oblasti volnoãasov ch aktivit a sportu rád splatím vnitfiní dluh z mládí, kdy jako sportovec jsem byl vdûãn za voln ãas mého trenéra. Proto budu podporovat rûzné soutûïe a hry mezi dûtmi. Jaká je z va eho pohledu souãasná Praha 2? Je to nádherná mûstská ãást s klidn mi zákoutími, ale také s pfietíïenou magistrálou. Vût ina domû je opravena a má novou fasádu. Jsou zde rozlehlé parky, vhodné k odpoãinku, a díky nim jsou zde také pomûrnû dobré moïnosti sportování. Dafií se postupnû mûnit povrch chodníkû z edého asfaltu na krásnou d chající dlaïbu. Co povaïujete za priority v oblasti, která vám na radnici byla svûfiena? Hlavní prioritou bude hledání fie ení dopravy. e ení, kde auta budou slouïit lidem, a ne naopak. Prioritou bude zklidnit dopravu v Praze 2, aby se udrïel vysok standart bydlení pro obãany. Budeme hledat optimální dobu vhodnou pro zásobování provozoven. Které problémy chcete fie it nejdfiíve? V souãasné dobû je nejlépe pfiipraven projekt zóny placeného stání, kter je tfieba dovést aï do úplné realizace. Na co byste rád navázal a co povaïujete za nutné dûlat jinak? Mûstská ãást Praha 2 v minulosti investovala do oprav a v mûny povrchû chodníkû. V této ãinnosti budu pokraãovat. ZároveÀ nepûjde o prostou v mûnu povrchu, ale tam, kde to bude moïné, budou vytvofieny rûzné zálivy a naopak roz ífiení chodníkû podle návrhu architektû a potfieb obãanû. Kde vidíte ve své oblasti bílá místa, pfiíp. zatím nefie ené problémy? Nejvíce mû trápí pfietíïená magistrála. Úpravou funkce jízdních pruhû lze dosáhnout vût í plynulosti dopravy. Dobr m systémem je zúïen vjezd do centra a roz ífien v jezd. Tento problém bude tvrd m ofií kem pfiedev ím pro dopravní odborníky. âeho byste chtûl ve svém funkãním období dosáhnout? Budu velmi spokojen, kdyï obãané budou mít hezk kvalitní Ïivot a nebudou vnímat dopravu jako nejvût í problém. Pfiipravila: Lenka Prokopová, foto: len Pozn. red.: fotografie byly pofiízeny pfii slavnostním slibu nov ch zastupitelû. Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na svém fiádném jednání 5. prosince 2006 na programu celkem 29 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: rada schválila hodnotící komisi otevfieného zadávacího fiízení na vefiejnou zakázku Odstranûní graffiti z fasád nemovitostí na území mûstské ãásti Praha 2. RMâ jmenovala stálé ãleny v bûrové komise na dodavatele oprav chodníkû a na dodavatele obnov uliãních stromofiadí na území mûstské ãásti Praha 2. Souhlasila s vyhlá ením grantového programu v oblasti mimo kolních aktivit dûtí a mládeïe na období roku 2007 aï I. ãtvrtletí roku 2008 a rovnûï na aktivity v oblasti sociálních sluïeb a v oblasti zdravotnictví. K organizaãním bodûm: rada jmenovala pfiedsedy a tajemníky komisí RMâ, jmenovala ãlena koordinaãní rady pro projekty v oblasti informatiky, schválila zmûnu v útvaru interního auditu a kontroly, jmenovala ãleny stálé komise pro otevírání obálek do l ch k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpoãtu a úãtu hospodáfiské ãinnosti Mâ Praha 2, jmenovala ãleny otevfieného fiízení dle zákona ã. 137/2006 Sb. na vefiejnou zakázku Havlíãkovy sady rekonstrukce objektu Pavilonu, dále upravila rozpoãet v odboru kultury a informací i odboru informatiky. Rada fie ila body patfiící do oblasti majetkové: bytová problematika a pronájem nebytov ch prostor a schválila bezúplatnou v pûjãku ãásti nemovitosti Riegrovy sady pro studentské natáãení audiovizuálního díla. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Práce kontrolního v boru zastupitelstva Kontrolní v bor zastupitelstva v Praze 2 se bude zab vat kontrolou vûcné a formální správnosti jednotliv ch rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Mâ Praha 2. Znamená to tedy, Ïe kontrolní v bor se zamûfií pfiedev ím na dodrïování jednotliv ch procedurálních postupû, vyfie ení jednotliv ch námitek nebo pfiipomínek, vlastní v kon kontrolované ãinnosti a také na interní kontrolní mechanismy, které úfiad a jeho jednotlivé ãásti pfii fie ení sv ch ãinností zaji Èuje. Jednotlivé kontroly jsou zamûfieny na tfii základní okruhy témat: pravidelná kontrola plnûní jednotliv ch usnesení a formální správnost pfiijetí a vyhla ování usnesení, namátková hloubková kontrola v jednotliv ch oblastech rozhodování samosprávy, namátková kontrola na základû vnûj ích podnûtû Kontrolní protokoly s konkrétními závadami nebo pfiipomínkami k práci jednotliv ch kontrolovan ch odborû jsou k dispozici jak kontrolovan m, tak i ostatním ãlenûm ZMâ Praha 2. Souhrnné v sledky kontrolní ãinnosti s hlavními závûry budeme zpravidla v pûlroãních intervalech pfiedkládat zastupitelstvu. âleny kontrolního v boru budou politici zvolení ze v ech politick ch stran v Zastupitelstvu Mâ Praha 2. Jednání kontrolního v boru jsou otevfiena vefiejnosti a budou se konat zpravidla vïdy v pondûlí osm dní pfied konáním zastupitelstva. Pfiesn termín jednání, zápisy a dal í dokumenty budou zvefiejnûny na webové stránce v rubrice Kontrolní v bor. Kontrolní v bor bude reagovat na v echny podnûty, které se t kají svûfieného okruhu ãinností. Nebude se v ak zab vat anonymními podnûty. Jednotlivé pfiipomínky, návrhy nebo podnûty pro práci kontrolního v boru mû- Ïete zasílat na adresu tajemnice úfiadu nebo pfiijít osobnû na jednání Kontrolního v boru ZMâ Praha 2. Radim Perlín, pfiedseda kontrolního v boru ZMâ (SNK Evrop tí demokraté) Práce finanãního v boru zastupitelstva Finanãní v bor je jeden z v borû ze zákona povinnû zfiizovan ch zastupitelstvem jako jeho iniciativní a kontrolní orgán, zastupitelstvu se také zodpovídá. Kontroluje hospodafiení s majetkem a finanãními prostfiedky obce. V praxi to znamená kontrolu skoro pûlmiliardového rozpoãtu mûstské ãásti Praha 2 a také, pfii zachování pravidel o práci s osobními údaji, kontrolu zamûstnancû úfiadu Mâ. Úfiad Mâ Prahy 2 má v tomto smûru pfiedev ím v porovnání s úfiady jin ch praïsk ch mûstsk ch ãástí pomûrnû dobré renomé, které stojí za to udrïet i v tomto volebním období. Doufám, Ïe práce v boru bude mít více konstruktivní a ménû investigativní charakter. Finanãní v bor má právo kontrolovat v echny ostatní orgány Mâ a její organizaãní sloïky, stejnû jako její pfiíspûvkové organizace. Fakticky jde o útvar interního auditu resp. controllingu. Postavení finanãního v boru zastupitelstva navíc i odpovídá poïadavkûm zákona o finanãní kontrole, neboè je zfiizován vrcholn m orgánem obce a je na v ech ostatních orgánech vyjma zastupitelstva nezávisl. Jeho nezávislost je zaji tûna také zákonem o obcích a mj. i tím, Ïe ãlenství ve v boru je nekompatibilní s v konem nûkter ch funkcí v obecním úfiadu. Pfiedseda finanãního v boru je neuvolnûná funkce, sám v bor se skládá z osob vykonávajících tuto ãinnost dobrovolnû. Doufám, Ïe hlavním kritériem v bûru ãlenû v boru za jednotlivé politické kluby bude jejich kvalifikace, jedinû tak má jejich práce v tomto orgánu smysl. Ing. arch. Petr tûpánek, Ph.D., pfiedseda finanãního v boru (do ZMâ byl zvolen na kandidátce Strany zelen ch) VE T I U LUDMILY: âeské koledy v podání b val ch i souãasn ch ãlenû Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2 zaznûly v nedûli 17. prosince 2006 mezi tfietí a ãtvrtou hodinou na námûstí Míru. V pofiadí tfietí pfiedvánoãní dostaveníãko volen ch zástupcû Prahy 2 se opût stalo mil m zpestfiením pfiedvánoãních trhû, které se u Ludmily v období adventu konají. Zpûv vánoãních koled tradiãnû doprovázela âernovická dechovka, postupnû se pfiidávali i lidé, ktefií v tuto dobu na námûstí Míru zavítali aè uï s cílem poslechnout si koledy, nebo ãistû náhodnû. Nakonec takové pozastavení uprostfied v eobecného kvasu ãlovûk uvítá. Text a foto: len Nová redakãní rada Novin Prahy 2 Rada mûstské ãásti Praha 2 na svém druhém fiádném zasedání 19. prosince 2006 volila ãleny jednotliv ch komisí, které jsou poradními orgány RMâ, mezi nimi také redakãní radu Novin Prahy 2. Novû zvolená redakãní rada bude pracovat v tomto sloïení: pfiedseda Tomá Jubánek (zastupitel, ODS), Jana Babická (radní, ODS), Mgr. Michaela Marksová (zastupitelka, âssd), RNDr. Radim Perlín (zastupitel, SNK ED), Mgr. Lenka Prokopová (vedoucí redaktorka Novin Prahy 2), Mgr. Jan Stoss (radní, ODS) a Michal Uhl (zastupitel, Strana zelen ch). Tajemnicí redakãní rady je Mgr. NadûÏda Vandurková (tel.: , Na co by se mûli noví zastupitelé podle vás zamûfiit nejvíce? paní Marie, 64 let: Mûli by víc myslet na dûchodce... dfiív tady sem tam bylo nûjaké to levnûj í stravování, to uï ale nikde neexistuje. pan Zdenûk, 54 let: Samozfiejmû by mûli pro lidi udûlat jen to nejlep í, to znamená zajistit ãistotu v parcích, postarat se, aby lidi uklízeli po sv ch pejscích, apod. A taky by se mûli snaïit víc pomáhat invalidûm, ktefií zde Ïijí. BohuÏel si myslím, Ïe se tomuto problému dfiíve pfiíli radnice nevûnovala. Byly tu jiné priority, napfiíklad ta Grébovka. ANKETA paní Jifiina, 65 let: Mûli by se soustfiedit na problém dopravy dost ãasto je zcela pfieplnûná Vinohradská tfiída a kdyï jedete tramvají, nikam se nedostanete. Pak by bylo tfieba zfiídit nûjak obchod je tu jedinû Albert ve vinohradské trïnici, ale jinak by Vinohrady celkovû potfiebovaly lep í zásobování. Îije tu hodnû star ích lidí, pro které je tohle problém. paní Vlasta âejková, 60 let: Já si myslím, Ïe zastupitelé celkem postupují v mezích moïností, dûlají, co mohou, a podle mû se toho udûlalo hodnû aï pfiekvapivû. Co je v ak opravdu problém, to je parkování. Ale jinak nám tady nic nechybí. paní Anna âejková, 31 let: Mám malé dítû, a tak hodnû vyhledávám dûtská hfii tû zrovna nedávno dodûlali jedno moc pûkné hfii Èátko v Grébovce, to je paráda. pan Karel, podnikatel, 60 let: Já si myslím, Ïe jsem s prací zastupitelstva spokojen. A jestli mají podnikatelé v Praze 2 dobré podmínky? Jak v ãem, je to na dlouhou debatu... Pohled staronového zastupitele V úter 28. listopadu 2006 se se lo na ustavující schûzi nové zastupitelstvo mûstské ãásti. Voliãi nadûlili svoje hlasy tak, Ïe v zastupitelstvu Prahy 2 nyní pokraãuje z minulého období pouze pût komunálních politikû, dal í tfii mají zku enost z dfiívûj í práce v zastupitelstvu. V zastupitelstvu zasedá celkem 27 nováãkû. Pro nû bylo ustavující jednání novou zku eností. Co nové rozdání karet v praxi znamená? Prvním dûsledkem jsou potíïe s tím, jak najít jednotlivé odbory a kde sedí jednotliví úfiedníci, a potfieba seznámit se s tím, jaké moïnosti nabízí zázemí úfiadu pro v kon funkce zastupitele. To jsou pouze technické problémy, které kaïd aktivní komunální politik odstraní za nûkolik náv- tûv úfiadu. Neznalost nûkter ch formálních procedur lze také snadno a rychle doplnit. Nezku enost vût iny zastupitelû a naopak odchod star ch bardû, ktefií byli v komunální politice od roku 1990, mohou b t vykládány dvûma zpûsoby. Jedním je hrozba malé zku- enosti, malé znalosti fungování úfiadu i celé agendy a tím i pfieru ení tradice, dobr ch zvyklostí a celé fiady dal ích aktivit Prahy 2. Druh pohled ale mûïe nabídnout mnohem vût í schopnost inovace, opou tûní rutinních a zabûhan ch postupû a svûïí vítr do rozhodování politikû i celého úfiadu. Myslím, Ïe ani jeden z tûchto pohledû není úplnû správn. Nepochybnû je velkou nadûjí, Ïe správu Prahy 2 pfievzala nová generace komunálních politikû a mûïe se novû podívat na nûkteré staré problémy nebo nabídnout nové aktivity pro v echny obyvatele Prahy 2. Na druhou stranu v ak není nutné s vaniãkou vylévat i dítû. Nûkteré procesy, postupy a atmosféra slu nosti, která dosud vládla na radnici Prahy 2, jistû zaslouïí dal í pozornost a peãlivou kultivaci, aby i o nás, ktefií jsme byli zvoleni v tomto volebním období, mohlo platit, Ïe nedûláme radnici ostudu. Radim Perlín, SNK Evrop tí demokraté (zastupitel od roku 1998) Foto: nov paní Milada Motlíková, 60 let: Nejsem moc spokojená. Tfieba ty parky, co se obnovují... stojí to dost penûz a lidi uï kradou, co tam zasázeli. Nevím, jestli to není zbyteãná investice a jestli by to nemûlo pfiijít na nûco uïiteãnûj ího. pan David, 40 let: Mûlo by se pfiitvrdit pfii dohledu na ãistotu jako takovou. Je pravda, Ïe obec se stará, ale mûl by se zlep it dohled na lajdáky, ktefií vyhazují kdeco!

4 01_2007.qxd :58 Str. 7 Od Nového roku platí nov systém sociálních dávek Pfiíspûvek na péãi S Nov m rokem ve ly v platnost dva zákony, které znamenají zásadní zmûny v oblasti sociálních dávek a sluïeb. Zákonem o pomoci v hmotné nouzi (zákon ã. 111/2006 Sb.) jsou dosavadní dávky, poskytované z dûvodu sociální potfiebnosti, nahrazeny dávkami nov mi pfiíspûvkem na Ïivobytí, doplatkem na bydlení a okamïitou mimofiádnou pomocí. Zákon o sociálních sluïbách (zákon ã. 108/2006 Sb.), kter pfiiná í mnoho zmûn pfiíjemcûm sociálních sluïeb i jejich poskytovatelûm, zavádí pfiíspûvek na péãi. Co je dûleïité vûdût o pfiíspûvku na péãi Pfiíspûvek na péãi je zcela nová, adresná dávka. NáleÏí tomu, kdo z dûvodu dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního stavu potfiebuje pomoc jiné osoby. ObãanÛm s trval m bydli - tûm v Praze 2 ho bude vyplácet humanitní odbor Úfiadu mûstské ãásti. Pfiíspûvek má slouïit k úhradû nákladû spojen ch se zaji - tûním potfiebné sociální sluïby. V e pfiíspûvku se odvíjí od pfiíslu ného stupnû závislosti na pomoci jiné osoby: dospûlí dûti I. stupeà 2000 Kã 3000 Kã II. stupeà 4000 Kã 5000 Kã III. stupeà 8000 Kã 9000 Kã IV. stupeà Kã Kã Pfiíspûvek na péãi a zv ení dûchodu pro bezmocnost V prosinci 2006 âeská správa sociálního zabezpeãení naposledy vyplatila k dûchodu tzv. zv ení dûchodu pro bezmocnost. Tato dávka je od 1. ledna 2007 nahrazena pfiíspûvkem na péãi. ObãanÛm, ktefií mûli do 31. prosince 2006 pfiiznanou bezmocnost, náleïí pfiíspûvek na péãi automaticky (ze zákona), nemusí o nûj Ïádat. Pfiíspûvek na péãi nebude souãástí vypláceného dûchodu, ale bude doruãován zvlá È (obãanûm s trval m pobytem v Praze 2 ho bude zasílat humanitní odbor ÚMâ Praha 2). Dfiívûj í pfiíjemci zv ení dûchodu pro bezmocnost obdrïí od humanitního odboru dopis s oznámením o vzniku V následujícím pfiehledu jsou uvedeny situace, kdy jsou od 1. ledna 2007 dosavadní dávky automaticky nahrazeny pfiíspûvkem na péãi: Situace k Od Osoby do Osoby stupeà závislosti 18 let nad 18 let pfiíjemce pobíral zv ení dûchodu pro bezmocnost: ãásteãnou I. lehká závislost 2000 Kã ãásteãnou, obãan I. lehká závislost, v e 4000 Kã star í 80 let + POB* pfiíspûvku odpovídá stupni II. pfieváïnou II. stfiednû tûïká závislost 4000 Kã pfieváïnou + POB II. stfiednû tûïká závislost, 8000 Kã v e pfiíspûvku odpovídá stupni III. (náleïí do ) úplnou III. tûïká závislost 8000 Kã dítû dlouhodobû tûïce III. tûïká závislost 9000 Kã zdravotnû postiïené vyïadující mimofiádnou péãi pouze na základû podané Ïádosti IV. úplná závislost Kã Kã * POB = pfiíspûvek pfii péãi o osobu blízkou nebo jinou nároku na pfiíspûvek na péãi vãetnû jeho v - e. Po obdrïení tohoto sdûlení bude tfieba do 15 dnû humanitní odbor písemnû informovat, na jakou adresu a jak m zpûsobem (zda po - tou ãi na bankovní úãet) má pfiíspûvek na péãi zasílat, a zároveà kdo a v jakém rozsahu zajistí potfiebnou sluïbu. ízení o pfiíspûvku na péãi (kdy je tfieba podat Ïádost) V pfiechodném období po 1. lednu 2007 pfievede humanitní odbor dosavadní zv ení dûchodu pro bezmocnost (naposledy bylo vyplaceno v prosinci 2006 k dûchodu) do nového pfiíspûvku na péãi obãanûm, jejichï seznam obdrïel od âeské správy sociálního zabezpeãení, tedy bez Ïádosti. Jsou v ak situace, kdy je tfieba Ïádost o pfiíspûvek na péãi podat: v pfiípadû nespokojenosti s pfiiznanou v - í pfiíspûvku na péãi V úter 12. prosince se mázhaus Novomûstské radnice na chvíli navrátil o nûkolik staletí nazpût, do doby své stfiedovûké slávy. Vyrostl zde jarmark, na kterém neziskové organizace po cel den nabízely v robky chránûn ch dílen a stacionáfiû. Náv tûvníci si mohli vyzkou et nûkterá stará fiemesla, napfi. v robu svíãek, vitráïí ãi drátkování. Adventní zastavení na Novomûstské radnici uspofiádala mûstská ãást Praha 2. Slavnostního zahájení se v 10 hodin dopoledne ujala starostka mûstské ãásti Jana âernochová. Své projekty a sluïby zde pfiedstavily Spoleãnost pro normální Ïivot lidí s posti- Ïením POHODA, spoleãnost BONA, sdruïení Máme otevfieno?, o. s. Dílny tvofiivosti a Dílny Diakonie âeskobratrské církve evangelické. Kromû netradiãní prezentace neziskov ch organizací se v prostorách radnice nabízely i dal í kulturní záïitky. Odpoledne vystoupil s pásmem koled a vánoãních písní pûveck sbor tûpánka ze Základní koly u sv. tûpána a pfiedstavily se dûti z Vinohradského flétnového sboru SYRINX. V podveãer se ve Velkém sále konal koncert âeské komorní filharmonie pod taktovkou Vojtûcha Spurného. Text: len, foto: len/vin POHODA, spoleãnost pro normální Ïivot lidí s postiïením vyvíjí rozsáhlou ãinnost ve prospûch integrace fyzicky dospûl ch osob s mentálním a kombinovan m postiïením do vût inové spoleãnosti. Kontakt: Hálkova 1612/1, Praha 2, tel.: Chránûné Dílny Diakonie âeskobratrské v situaci, kdy dûchod nebyl zv en pro bezmocnost v pfiípadû Ïádosti o posouzení nejvy ího stupnû závislosti na pomoci jiné osoby (IV. stupnû) Podáním Ïádosti (na pfiedepsaném tiskopise) se zahájí správní fiízení, jehoï souãástí je odborné sociální etfiení v domácnosti Ïadatele (provede sociální pracovník) a posouzení zdravotního stavu (lékafiem úfiadu práce) na základû zdravotní dokumentace. Následnû je vydáno rozhodnutí o pfiíspûvku, proti kterému se lze odvolat. Tiskopis Ïádosti o pfiíspûvek na péãi je k dispozici na webov ch stránkách mûstské ãásti dávky a sluïby aktuálnû a v informaãní kanceláfii úfiadu (pfiízemí budovy, nám. Míru 20). Mgr. Martina Maroulová, vedoucí odd. sociálních sluïeb a dávek humanitního odboru Adventní zastavení na Novomûstské radnici církve evangelické provozují keramickou a textilní dílnu s ergoterapeutick m programem. Kontakt: Mohylová 1965, Praha 5, tel.: Spoleãnost BONA o.p.s. poskytuje sluïby lidem s psychiatrick m onemocnûním, zejména v oblasti psychóz vãetnû rozsáhlé sítû slu- Ïeb v oblasti bydlení. Kontakt: Pod âimick m hájem 177/1, Praha 8, tel.: Máme otevfieno?, o. s. podporuje lidi se speciálními potfiebami, pfiedev ím s mentálním postiïením a autismem, v obhajobû jejich práv, uplatnûní na trhu práce a volnoãasov ch aktivitách. Kontakt: Chodská 1131/21, Praha 2, tel. a fax: O. s. Dílny tvofiivosti poskytuje podporu lidem se zdravotním postiïením pfii integraci do spoleãnosti, vãetnû integrace prostfiednictvím pracovního uplatnûní. Kontakt: V Pevnosti 4, Praha 2, tel.: PODANÁ RUKA MoÏná jste si uï v imli malebného domeãku zastrãeného v fiadû jin ch domû v Apolináfiské ulici. PÛsobí tak trochu jako z pohádky; vlastnû to, co se v nûm dûje, mûïe patfiit spí do pohádky, neï do uspûchané souãasnosti. Obyvatelé domu zvou ke zklidnûní, rozhovoru, modlitbû DÛm ob vá nûkolik ãlenû Komunity Chemin Neuf, která má své kofieny ve Francii. Jedná se o katolickou komunitu s ekumenick m posláním, snaïící se spojovat kfies- Èany bez ohledu na jejich pfiíslu nost k jednotliv m církvím. Na prahu mû vítá páter Kamil Novák: Od roku 1994 uïíváme tento objekt pro ãinnost Misijního centra, zaloïeného Arcibiskupstvím praïsk m, které také bdí nad tím, co se tu dûje, vysvûtluje. Soustfiedíme se na to, jak pfiedstavit Boha a církev dne ní spoleãnosti. Pravidelnû se zde scházejí tzv. modlitební spoleãenství, urãená rûzn m skupinám lidí. KaÏd ãtvrtek od pûl osmé veãer se tu setkává mládeï a dospívající ve vûku let; kaïdé pondûlí se koná tzv. Otevfien kostel od tfií do pûti hodin sem mûïe pfiijít kaïd, kdo má zájem se zti it, prohlédnout si kostel sv. Apolináfie, stálou v stavu a dozvûdût se nûco o historii kostela a ãinnosti Misijního centra. KaÏdou nedûli od esti hodin veãer zve komunita k pravidelné m i svaté, po níï je také moïné v kostele zûstat a prohlédnout si ho. Zajímavá je i pravidelná ãtvrteãní modlitba za jednotu kfiesèanû. Páter Novák k tomu dodává: Velkou bolestí kfiesèanû je, Ïe jsme ãasto nejednotní, proto se snaïíme spoleãnou modlitbou prosit Boha, aby nám dal sílu k nalezení spoleãné cesty, abychom si dokázali porozumût. Kromû tûchto kaïdot denních aktivit pofiádá Misijní centrum i dal í pravidelné akce. Napfi. Jarní kulturnû duchovní slavnosti, kdy ãlenové a pfiátelé komunity vítají na námûstí Míru jaro prostfiednictvím hudby, zpûvu a divadla vloni v bfieznu za finanãní podpory Mâ Praha 2. Páter Novák to komentuje: Jde o to uvûdomit si, jak obrovsk dar je, Ïe jsme tady, Ïe Ïijeme. Radovat se ze Ïivota, a tak i pfiivítat jaro. Zájemci si také mohou domluvit individuální schûzku a popovídat si s nûkter m z pracovníkû centra. Opíráme se o spiritualitu svatého Ignáce, tedy jezuitskou spiritualitu, zaloïenou na naslouchání. âlovûk sám pojmenuje to, co proïívá, my ho doprovázíme, doplàuje otce Nováka sestra Marika, dal í z obyvatelek domu. Tradiãní pfiedvánoãní stonoïková v stava v tvarn ch prací dûtí Základní koly Kladská byla tentokrát inspirována náv tûvou praïské zoo. Slavnostní vernisáïe se ve ãtvrtek 14. prosince zúãastnili prezidentka hnutí Na vlastních nohou StonoÏka Bûla Gran Jensen, armádní generál Ing. Pavel tefka, za praïskou zoo RNDr. Franti ek usta Ph.D., za mûstskou ãást vedoucí odboru kolství, mládeïe a tûlov chovy Ing. Zuzana Folprechtová a dal í hosté. Bûhem odpoledne dûti získaly prodejem sv ch obrázkû korun. Tato ãástka v ak není koneãná. V stavu je moïné zhlédnout a nûkteré z dílek pfiitom zakoupit aï do konce února; vãetnû Dne otevfien ch dvefií, kter se koná 7. února od 14:00 do 18:00. V tûïek z prodeje pûjde díky StonoÏce a spolupráci s armádou âr na pomoc dûtem v Dûtské psychiatrické léãebnû v Opafianech, na vybavení koly v Bosnû a na pofiízení vodovodu ve kole v Afganistánu. Hnutí Na vlastních nohou StonoÏka je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níï dûti pomáhají jin m dûtem. Bylo zaloïeno v roce 1990 âe kou Ïijící v Norsku paní Bûlou Jensen. V hnutí dnes pracují tisíce ãesk ch kolákû a jejich uãitelû, zapustilo kofieny i na Slovensku, v Norsku, Polsku a v Kanadû. Dûti kaïd m rokem malují vánoãní pfiání, Misijní centrum Michael strana 4 Komunita Chemin Neuf má v âeské republice své hlavní sídlo v klá tefie v Tuchomûfiicích, kde probíhají dal í zajímavé aktivity. Zaujalo mû napfi. letní t denní setkání pro manïelské páry nazvané Kána, které mûïe b t pfiíleïitostí udûlat si ãas jeden pro druhého, vytvofiit prostor ke znovuobjevení a prohloubení jednoty manïelství. Úãastníci se mimo jiné mohou zamyslet nad smyslem manïelství a nad úlohou rodiny, pohovofiit si o tématech, jako je komunikace, sexualita, závazek Setkání se mohou úãastnit i dûti od tfií do sedmnácti let, pro které je pfiipraven speciální program. Velká ãást programû realizovan ch Komunitou je urãena mlad m lidem. Na ím cílem je pomoci mlad m najít smysl Ïivota, zorientovat se v nûm, pomoci jim objevit svou originalitu a tfieba i podpofiit jejich odhodlání dûlat to, co skuteãnû chtûjí a k ãemu by moïná jinak nena li odvahu, dodává otec Novák. Text: Lada Poláková, foto: MBr Komunita Chemin Neuf Misijní centrum Michael Apolináfiská 10, Praha 2 Tel.: ; StonoÏkové dûti z Kladské získávají finanãní prostfiedky organizováním StonoÏkov ch t dnû, pofiádají sbírky na pomoc nemocn m a postiïen m dûtem v âeské republice i v jin ch zemích svûta. StonoÏkové hnutí má své patrony mezi v znamn mi svûtov mi i ãesk mi osobnostmi. V jeho ãinnosti mu velmi pomáhají Generální táb AâR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírov ch sborû AâR. Text: len, foto: sev Nûktefií náv tûvníci jarmarku v mázhausu Novomûstské radnice se jen tak dívali, jiní vyuïili pfiíleïitosti k popovídání, mnozí i nakupovali... Nakupovala i starostka Jana âernochová ve stáncích neziskov ch organizací si vybrala informaãní diáfi o. s. Máme otevfieno? a dal í drobnosti Svoz velkoobjemového odpadu LEDEN Perucká Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova Na Hrobci tûpánská (kostel) Perucká Vocelova Svatoplukova/Sekaninova Na Zderaze Trojanova Neklanova Perucká Na Boji ti Pod Slovany (zeì) První dva únorové t dny Chopinova/Krkono ská Lond nská Perucká Mánesova Na Kozaãce ímská/italská Moravská Slezská LublaÀská Záhfiebská Dûti z Vinohradského flétnového sboru SYRINX pfii vystoupení ve Velkém sále Novomûstské radnice Pfiedvánoãní atmosféru dokreslili sv m veãerním vystoupením hudebníci âeské komorní filharmonie Upozornûní Kontejnery jsou pfiistavovány vïdy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnûní jsou odváïeny a zpravidla jiï nové nejsou pfiiváïeny. Pfiípadné dotazy: KOMWAG, podnik ãistoty a údrïby mûsta, a. s., Perucká 10, tel.: , fax:

5 01_2007.qxd :58 Str. 8 strana 5 Osobnost Prahy 2 Eva Jurinová Stav pacienta je stabilizován, rodina si nepfieje uvádût dal í informace, jestlipak si uvûdomujete, jak ãasto sl cháte tato slova z úst Evy Jurinové? Stroh a malinko úfiední hlas, oznamující informace dobré i ty hor í, patfií drobné usmûvavé Ïenû, kterou mûïete snadno na dvojce potkat. Bydlí totiï jen kousek od námûstí Míru. Paní Jurinová, odkdy na dvojce bydlíte a proã jste se rozhodla Ïít právû tady? A víte, Ïe ani pofiádnû nevím proã? Pfii lo to samo. Vûfiím na karmu, a tak jsem tu zfiejmû pûknû Ïila nûkdy v minulém Ïivotû. Jednou, kolem roku 1980, jsem jela na Kavãí hory a nûkde na Vinohradské tfiídû jsem musela vystoupit z autobusu, protoïe mûl poruchu. la jsem pû ky na metro na námûstí Míru a v echno kolem mi pfiipadalo známé. Cítila jsem se na Vinohradech jako doma, a fiekla jsem si, Ïe tady jednou budu hledat svûj dal í domov. Vymûnila jsem byt do Sázavské ulice u Radiopaláce a pár let poté jsem se pfiestûhovala o dvû ulice dále, do vût ího bytu. âím vám vyhovuje stará Praha? Sídli tû jsem v minulém reïimu vnímala jako jednu velkou depresi. Kdykoliv jsem byla nucena se tam pohybovat, sevfiela mû tíseà. Dnes uï je to zcela jinak. Na nûkter ch jsou krásné byty a je dokonce pohodlné tam Ïít. Ale stará Praha má pfiece jen svého ducha, ostatnû jako kaïd star dûm, ulice, místo. Má krásná zákoutí, architekturu i atmosféru v kaïdou denní i noãní hodinu. Dokonce jsem zjistila, Ïe urãitá místa jsou pfiitaïlivá, i kdyï pr í. Vûfiíte na magii míst a vyhledáváte ji nûkdy? To víte, Ïe ano, a je jich pomûrnû dost. Mám ráda procházky, a tak, kdyï mám ãas, rozdûluji je mezi pfiírodu a Prahu. Na star ch stavbách je neustále co objevovat. Jednou ãlovûk zjistí, Ïe mají úchvatné dvefie, jindy zdvihne oãi a uvidí sochy... Máte i vy nûjaké takovéto objevy? MÛj objev je podívat se na domy a vûbec na místa, která notoricky znám a kolem nichï chodím tfieba dennû nad úroveà oãí. KdyÏ mám ãas a koukám po fasádách, smekám pfied fiemesln m umûním na ich pfiedkû. KaÏd detail v urbanistice jim stál za to. Kdoví, jací byli, jestli vûbec spûchali a zda mûli svou práci rádi. Bezpochyby ano. Ale nechce se vám pfiece jen nûkdy utéci pfied hektiãností souãasn ch ulic a obchodních center, která pronikla i na dvojku? Ptáte se mû doslova za minutu dvanáct. Máme kousek za Prahou dûm, kam jsme se stûhovali vïdy na jafie. Del í dobu bojuji, kdo z koho, protoïe Ïít na dvou místech je pomûrnû vyãerpávající. Máte pravdu, Ïe i ta moje dvojka je uï ru nûj í, neï b vala, a kdyï vím, Ïe pár minut odtud mám svou zahradu, kde je klid a zpívají tam ptáci a nejezdí tramvaje a nehuãí auta, obchody bez lidí a lidé bez spûchu, není co fie it. To ov em na mé lásce ke Královsk m VinohradÛm zhola nic nemûní. Text: daf, foto: archiv EJ Rodnému ãinïáku k narozeninám Rodná je zem, rodné je mûsto, ves nebo dûm. Rodn ãinïák je absurdní pojem. Obyvatelé se pfiistûhují, jednoho dne odejdou a ãasto se vûbec neznají. Pfiesto mají i ãinïáky své dûjiny, které, nik m nesledovány, míjejí bez pov imnutí. Skladba obyvatel, nájemcû krámû a provozoven, prosperita i chátrání objektu se mûní podle rozmarû ducha doby. Ze stovky let, co stojí dûm ã. 1408/62 v Mánesovû ulici, byl 34 let ve vlastnictví tfií pánû domácích pana Jana Hájka, kter dûm postavil a vlastnil do roku 1921, vrchního stavebního rady Josefa V borného, kter v roce 1924 pfiistavûl k pûvodním tfiem patrûm je tû dvû podlaïí, a od roku 1930 Otakara a Berty Baumannov ch. Ti v roce 1940 uprchli, protoïe byli Ïidovského pûvodu. DÛm byl zabaven, jak o tom svûdãí nûmecky psan zápis v katastru. Po okupaci byl dûm sice Baumannov m vrácen, ale ti správnû tu ili, Ïe nastal soumrak majitelû a dûm v roce 1947 prodali nezletilému Milanu Mládkovi. Patnáctilet hoch by tûïko mûl peníze na vinohradsk dûm. Jeho rodiãe se asi domnívali, Ïe o nûj nepfiijdou, kdyï bude napsan na syna. Doba byla ov em sloïitûj í, protoïe krátce po tom, co dosáhl Milan Mládek plnoletosti, byla na dûm uvalena národní správa. Tak jako Baumannovi utekli pfied jednou totalitou, utekli zfiejmû Mládkovi pfied tou druhou. Potom byl dûm pfieveden z rozsudku lidového soudu na ãeskoslovensk stát na Obvodní podnik bytového hospodáfiství. Bûhem chaotického desetiletí u nás vymizeli majitelé a zanedlouho i domovníci. Následovalo 44 let, kdy dûm patfiil teoreticky v emu lidu, ale prakticky nikomu. V roce 1994 dûm odkoupilo od mûstské ãásti Praha 2 druïstvo nájemníkû. Trvalo dvanáct let, neï se podafiilo odãinit kfiivky dlouhodobého zanedbávání a navázat nit pravidelné péãe tam, kde se kdysi pfietrhla. Ke stému v roãí je dûm koneãnû v pofiádku: od stfiechy, na jejíï terasách do dvora je zahrádka, aï po sklep, kde je restaurace a vinárna U básníka pánve. A právû tady se 3. prosince, v pfiedveãer stého v roãí zapsání stavby do katastru, se li v ichni, ktefií dnes v domû Ïijí, s fiadou pracovníkû a fiemeslníkû, ktefií o dûm peãují. Pfii dobrém jídle a pití se hovofiilo o historii domu a v pfiedsálí byla instalována v stava dobov ch dokumentû. Vedení restaurace vûnovalo jako pozornost peãené sele a kominíci pro tûstí lva na stfie ní terasu, aby pr stfieïil klidn spánek obyvatel domu po dal í století. Hana Lamková Novomûstská radnice od leto ka mûní svûj statut Od 1. ledna zaãala Novomûstská radnice fungovat jako pfiíspûvková organizace mûstské ãásti Praha 2. Cílem této zmûny je snaha radnici oïivit a vefiejnosti poskytnout vût í mnoïství kulturních akcí. Dosavadní aktivity budou obohaceny o dal í akce a programy. Obfiadní síà bude i nadále ve stejném rozsahu jako dosud vyuïívána ke svatebním obfiadûm. Bûhem sezony od 1. kvûtna do 28. fiíjna bude zpfiístupnûna vûï v jejím vstupu by mûl vzniknout nov muzejní obchod. Do v stavních prostor ve druhém patfie pfiipravujeme v stavy a nové projekty. JiÏ ãtvrt m rokem zde budou od 21. ledna do 10. února vystaveny v rámci projektu Svûtlo mého Ïivota fotografie pacientû Kliniky dûtské hematologie a onkologie FN Motol. (Poznámka redakce: podrobnosti viz kulturní servis na str. 8.) Dubnov projekt Krajina za kolou je v sledkem spolupráce obãanského sdruïení Antikomplex a 30 základních a stfiedních kol z celé republiky, kter navazuje na úspû nou v stavu a knihu Zmizelé Sudety. Prostfiednictvím textû a fotografií ÏákÛ kol pfiedstaví promûny více neï 30 regionû âr. SoubûÏnû s tímto projektem bude probíhat v stava prací v tvarné soutûïe Domu dûtí a mládeïe v Praze 2 Draci, hadi, létavice hrady, m ty, povûsti, pfiíbûhy Ve spolupráci se SdruÏením Liebscher je na kvûten a ãerven pfiipravena napfiíklad v stava Adolfa Liebschera, jednoho z umûlcû tzv. generace Národního divadla. Jeho dílo je dosud vefiejnosti málo známé, pfiitom byl ve své dobû oblíben m malífiem maloval obrazy s historickou tematikou, má podíl na v zdobû Národního divadla, vûnoval se ilustracím (napfi. Sedláãkovy âeské hrady, ãasopisy Zlatá Praha, Svûtozor). Od listopadu budou mít náv tûvníci moïnost zhlédnout v stavu Emmy Srncové. V stava obrázkû s neskuteãn mi krajinami, vzná ejícími se milenci, klauny na bicyklech ãi usmûvav mi dívkami s rozevlát mi vlasy bude otevfiena i pfies vánoãní svátky. Dal í projekty jsou v jednání. V roce 2006 se na Novomûstské radnici uskuteãnily dva koncerty âeské komorní filharmonie, které vzbudily velk ohlas. Na leto ní rok se podafiilo dohodnout tûsnûj í spolupráci, takïe se náv tûvníci mohou tû it na ãetnûj í vystoupení tohoto tûlesa. Roz ífiení programu je plánováno i na divadelní pfiedstavení vloni probûhla pfiedstavení divadla Minor a Malého Vinohradského divadla, na leto ní letní prázdniny jsou v jednání dal í divadelní pfiedstavení na nádvofií radnice. Kromû tûchto aktivit se na Novomûstské radnici budou konat dal í spoleãenské a kulturní akce, o kter ch budeme pravidelnû informovat. Gabriela Koláfiová, Bc., fieditelka Novomûstské radnice Foto: len Pfied 140 lety vznikly z rozhodnutí císafie Královské Vinohrady Historick snímek usedlosti zvané Kravín. O mnoho let pozdûji zde vznikla oblíbená stejnojmenná vinárna. Chodil sem i spisovatel Jaroslav Ha ek, kter tu zaloïil Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Vinohrady, od roku 1960 souãást Prahy 2, jsou jednou z praïsk ch pfiedmûstsk ch obcí, které pro ly mimofiádnû rychl m stavebním rozvojem. První zmínka o vinicích, od nichï odvozují svûj název, se dochovala jiï z roku O rozvoj vinohradnictví v Praze se zasadil zejména Otec vlasti Karel IV., kter v únoru 1358 vydal privilegium o vysázení vinic do vzdálenosti tfií mil od mûstsk ch hradeb: pokryly úboãí vrchu Vítkova a táhly se dne ními Vinohrady a dále ke Karlovu. Císafi dal pfiivézt nejlep í odrûdy vinné révy z Burgundska a rozdal je vinohradníkûm. Viniãné hory mûly i jeho ekonomickou podporu: byly napfi. osvobozeny od placení daní a od ubytování vojska. Podléhaly úfiadu perkmistra hor viniãn ch a nebyla zde klasická panství jako v jin ch vsích. Dodnes se napfiíklad v názvech ulic dochovaly názvy tehdej ích usedlostí a dvorû vihanka, P troska nebo Kanálka. Dne 16. ãervna 1849 byly guberniálním nafiízením spojeny usedlosti na v chod od hradeb v katastrální obec Vinohrady. Pfied 140 lety získala obec císafisk m nejvy ím rozhodnutím 16. ledna 1867 název Královské Vinohrady. V nosem zemského v boru ze dne 16. ãervence 1875 byly pak Královské Vinohrady, kde Ïilo uï více neï 23 tisíc obyvatel, rozdûleny na dvû nové obce a souãasnû katastrální území Vinohrady I (pozdûj í ÎiÏkov) a Vinohrady II. A dne 26. záfií 1879 byly Vinohrady II pov eny na mûsto, coï bylo oznámeno místodrïitelskou vyhlá kou 3. fiíjna Text: van, foto: archiv redakce V stavní rok praïsk ch skalniãkáfiû slibuje velké záïitky Je zima, po Vánocích, Silvestru a novoroãních pfiedsevzetích nastává opût sled v edních dní. S tím, jak se budou krátké po mourné dny prodluïovat, budou se blíïit i pravidelné malé události, které zvlá tû pfiátelûm rostlin uvûznûn m ve mûstû jiï dlouhá léta zpfiíjemàují Ïivot. eã je o skalniãkáfisk ch v stavách na Karlovû námûstí. Tfiikrát do roka se otevírá branka do trochu tajemného prostoru mezi Faustov m domem a kostelem sv. Jana na Skalce. V stavy pofiádá Klub skalniãkáfiû Praha, kter se fiadí mezi nejuznávanûj í organizace svého druhu na svûtû. Ve dnech dubna 2007 naaranïuje klub jarní v stavu vzácn ch ranû kvetoucích skalniãek a cibulovin ze skleníkû pfiedních pûstitelû. O mûsíc pozdûji, kvûtna 2007, probûhne poprvé v âeské republice pod patronací Klubu skalniãkáfiû Praha mezinárodní konference o skalniãkách (bude se konat v Berounû), a to v dobû zaãátku hlavní v stavní akce Klubu skalniãkáfiû Májové v stavy. Bude to v pofiadí 38. Májová v stava, nejdel í a nejtypiãtûj í z klubov ch v stav, odehrávající se v období, kdy kvete nejvíce atraktivních skalniãek. Vzhledem k tomu, Ïe se na ni pfiijde podívat mnoho znám ch odborníkû ze zahraniãí, úãastnících se konference, dají si urãitû aranïéfii i vystavovatelé mimofiádnû záleïet. Nenechte si proto tento zá- Ïitek ujít pfiíleïitost máte od 2. do 19. kvûtna V stavní rok zakonãuje jako obvykle trochu atypická Podzimní v stava. ProtoÏe na podzim kvetoucích skalniãek je relativnû málo a pfiitom je koda je neukázat, je podzimní aranïmá volnûj í a mûïete zde objevit i jiné nev ední rostliny bonsaje, kbelíkové rostliny, sbírky kaktusû, lomikamenû ãi netfieskû, neznámé popínavé rostliny apod. Jak pojmou aranïéfii Podzimní v stavu ve dnech 10. aï 22. záfií 2007, to zatím není rozhodnuto. Stoupající náv tûvnost svûdãí o tom, Ïe i na tuto v stavu jsou PraÏané zvûdaví a vesmûs odcházejí spokojeni. Podrobnosti na Dagmar Bene ová, foto: len Kamenní svûdkové minulosti... DÛm na nábfieïí, ve kterém bydlel Alois Jirásek DÛm ãp. 1775/1, ve kterém bydlel klasik ãeského historického románu Alois Jirásek ( ), ovládá nároïí Resslovy ulice a Jiráskova námûstí. Spolu s dal ími dvûma nájemními domy ãp a 1773 tvofií soubor novorenesanãních domû, které tady byly vystavûny v letech PfiestoÏe mûly rozdílné stavebníky, jejich plány vypracovali titíï architekti, Franti ek Schlaffer a Josef ebek. Tím bylo dosaïeno jednotícího prvku celého bloku. Na domû ãp. 1775, na prûãelí smûrujícím k fiece Vltavû, je velká mramorová nápisová pamûtní deska, dílo architekta Pavla Janáka, osazená sem v roce Text oznamuje: V t. d. Ïil a zemfiel Alois Jirásek Zasadila Spoleãnost Al. Jiráska. Alois Jirásek se narodil 23. srpna 1851 v Hronovû. Jeho otcem byl Alois Jirásek, matkou Vincencie Jirásková, rozená Prouzová. Po ukonãení gymnazijních studií ode el do Prahy, aby se na univerzitû vûnoval studiu dûjin. Po absolvování pûsobil po dobu ãtrnácti let jako stfiedo kolsk profesor v Litomy li. Tady rovnûï zaãala jeho literární dráha. V Litomy li se i 12. srpna 1879 oïenil s Marií Podhajskou (* ). PfiestoÏe mûl v Litomy li mnoho pfiátel a mûsto i kraj si zamiloval, usiloval Jirásek o uãitelské, respektive profesorské místo v Praze. Proto kdyï v roce 1888 byl vypsán konkurz na profesorské místo na gymnázium v Îitné ulici na pfiedmût dûjepis, Jirásek neváhal a pfiihlásil se. Dne 23. srpna 1888 dostal radostnou zprávu, je pfiijat s nástupním termínem 1. záfií téhoï roku. Jiráskova rodina vystfiídala v Praze nûkolik bytû, aï se 13. srpna 1903 pfiestûhovala do pfiízemního prostorného bytu v domû ãp. 1775/1 v Resslovû ulici. Pfiízemní byt vyhovoval i paní Jiráskové, neboè trpûla srdeãní vadou. Hluk z ulice byl minimální, stejn byl i provoz v okolí domu. Most pfies fieku pojmenovan k Jiráskovû poctû, kter z ulice udûlal jednu z dopravních tepen, byl postaven aï v roce Nev hodou bylo, Ïe byt byl nad sklepem a jen tûïko se vytápûl. Svítilo se petrolejov mi lampami, neboè domy v Resslovû ulici byly elektrifikovány aï po roce Jak vidno, Jirásek si vybral byt v blízkosti svého pûsobi tû, gymnázia v Îitné ulici, a pozdûji gymnázia v Resslovû ulici. Dal ím kritériem byla blízkost Národního divadla, kam docházel velice rád jako divák a kde se prosadil i autorsky. V ãase svého pedagogického pûsobení se Alois Jirásek úspû nû snaïil o sní- Ïen povinn úvazek, neboè potfieboval ãas pro svoji rozsáhlou literární práci. V pracovnû, která mûla okna jak do Resslovy ulice, tak do námûstí, mûl Jirásek k dispozici rozsáhlou knihovnu o více neï 6000 svazcích. Skládala se pfieváïnû z odborné historické literatury, ale nechybûla ani témata jiná, kupfiíkladu antická literatura nebo klasická díla nûmeck ch, anglick ch, francouzsk ch a rusk ch autorû. V pracovnû mûl velk stûl a u nûj pohodlné kfieslo. Stál tady i klavír, na kter v ak hrály pouze dûti. Rozmístûno tu bylo rovnûï nûkolik umûleck ch pfiedmûtû. K pracovnû je tû pfiiléhal úzk pokoj, v jehoï ãásti byla téï knihovna a kter se stal i Jiráskov m pokojem úmrtním. Jiráskovo rozsáhlé literární dílo, svého ãasu nesmírnû populární, v podstatû obsahuje celou národní historii od dob m tick ch, kterou reprezentují Staré povûsti ãeské, aï po 19. století. Doba husitská se promítá v jeho dílech Mezi proudy, Proti v em a dal ími, doba pobûlohorská v románech Skály, Skaláci, Temno, ale i Psohlavci, dobu národního obrození velkolepû pfiedstavil v románech F. L. Vûk a U nás. Mnohé tituly se doãkaly filmového, televizního a rozhlasového zpracování, dramata mûlo v repertoáru i Národní divadlo v Praze. V polovinû 20. let v ak pfiestalo Aloisi Jiráskovi slouïit zdraví a své aktivity musel utlumit. Jeho zdravotní stav se stále zhor oval a byl s obavami sledován rodinou, ãetn mi pfiáteli a bez jakékoliv nadsázky cel m národem. Pfiesto si je tû zajel do rodného Hronova a obãas si ze svého praïského bytu vy el na procházku na vltavské nábfieïí. Alois Jirásek, jemuï se je tû za Ïivota dostalo mnoha poct a vyznamenání, zemfiel 12. bfiezna 1930 a rakev s jeho tûlesn mi ostatky byla vystavena v Pantheonu Národního muzea. Na Václavském námûstí, pfied sochou sv. Václava, byl vztyãen mohutn JiráskÛv kenotaf. Dne 17. bfiezna 1930 byla provedena kremace a poté urna s Jiráskov m popelem pfievezena k pohfibení do rodného Hronova. Ve v ech mûstech a mûsteãkách, kudy smuteãní kolona vozidel projíïdûla, se shromaïìovaly davy lidí v ãele s radními, aby zemfielému Mistrovi vzdaly poslední poctu. Poãátkem 50. let minulého století bylo zfiízeno v praïském letohrádku Hvûzda Muzeum Aloise Jiráska, v edesát ch letech roz ífiené na Muzeum Aloise Jiráska a Mikolá e Al e. Námûstí pfied domem, ve kterém bydlel, bylo pojmenováno k jeho poctû, stejnû jako most vedoucí na Smíchov. V roce 1960 byl uprostfied námûstí odhalen JiráskÛv pomník. Mistr vyveden v bronzu a v nadïivotní velikosti sedí a pí e na vysokém soklu. Pomník je dílem sochafie Karla Pokorného, za architektonické spolupráce Jaroslava Fragnera. Text a foto: Eva Hrube ová

6 01_2007.qxd :58 Str. 5 Oslava krásného jubilea Ve stfiedu 13. prosince 2006 se u âern ch konala velká slavnost. Na ten den totiï pfiipadly sté narozeniny nejstar ího ãlena rodiny, pana tûpána âerného. A oslavil je pûknû, v kruhu sv ch blízk ch. Pradûdeãkovi pfii el v náruãí maminky popfiát i nejmlad í úãastník oslavy, devítimûsíãní Luká ek. Pozdravit jednoho z nejstar ích obãanû mûstské ãásti pfii li také zástupci mûstské ãásti Praha 2 v ãele se starostkou Janou âernochovou, která mu kromû kytiãky pfiedala dárkov balíãek a dal í drobné dárky. Mezi dal ími hosty byly zástupkynû âeské správy sociálního zabezpeãení a Centra sociálních sluïeb Praha 2. Svoji gratulaci panu âernému zaslal i ministr práce a sociálních vûcí Petr Neãas pfiipojil k ní je - Podskalsk vánoãní jarmark premiérovû Jako pfiipomínku dávn ch tradic praïského Podskalí uspofiádalo v sobotu 2. prosince Centrum volného ãasu Botiã (pfii Z Botiãská) Podskalsk jarmark. Jeho dûji tûm se stala pû í zóna v Botiãské ulici, spolupofiadateli byli ãlenové Divadla Kukadlo a záchranáfiská organizace SdruÏení pro nadaci GALLUS RUBER. Dobrovoln mi pfiíspûvky nadaci Kvûtinka jarmark pomohl postiïen m dûtem. JiÏ dopoledne zaãaly za zvuku koled dûti s uãitelkami ze Z Botiãská a prodejci z chránûn ch dílen Fokus Praha prodávat vánoãní zboïí. Na jarmark se pfii la podívat kromû fieditelky koly Evy pálové i poslankynû parlamentu Jana Rybínová, zavítali sem zástupci mûstské ãásti Eva Paulová a Karel Chramosil a za spolek Vltavan pfii la v echny pozdravit Jana Osbornová, autorka a vydavatelka knihy o praïském Podskalí. editel SdruÏení pro nadaci GALLUS RUBER Franti ek ejnost pfiedstavil dûtem zástupce hasiãû a záchranáfiû a pozval je na prohlídku hasiãského vozu, kde je ãekaly dáreãky. Se skupinou zdravotníkû si také prohlédly vybavení nového sanitního vozu. Dáreãky dûtem pfiichystali také zástupci odboru prevence mûstské policie musely si je ov em vyslouïit vyplnûním testû, za které symbolicky získaly fiidiãské prûkazy. Odpoledne vystoupily s pásmem vánoãních koled dûti ze Základní koly Botiãská. V dal ím programu pfiedstavili své umûní ãlenové Sokola Vy- ehrad, módní agentura Petru e Havelkové pfiedvedla zimní kolekci pro teenagery a nakonec v echny roztanãili v latinskoamerickém rytmu Katefiina Krejãíková a Milan Martínek z MADAT Praha manïelû Dvofiákov ch. Na závûr vánoãního jarmarku vedoucí Centra volného ãasu Botiã Helena Bendová zapálila v em svíãku, jako symbol sounáleïitosti, a podûkovala za podporu obnovy podskalsk ch tradic. Text: len, foto: hav Odpad jako surovina soutûï studentû Studenti Stfiedního odborného uãili tû v Belgické ulici se pfiihlásili do soutûïe stfiedních kol Odpad jako surovina, pofiádané ekologick m sdruïením Arnika. SoutûÏ probíhá od fiíjna 2006 do února 2007 pod zá titou Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr. Studenti nejprve odpovídali na otázky o tfiídûní odpadu ve mûstû pro nûkteré odpovûdi museli zavítat na odbor Ïivotního prostfiedí Úfiadu Mâ Praha 2. Sestavili si anketu o tfiídûní odpadu v domácnostech a vyzpovídali stovku obãanû Ïijících v Praze 2. Do tfiídûní tû dárek v podobû v mûru o zv ení dûchodu. tûstí do dal ích let a hodnû zdraví panu âernému popfiála i redakce Novin Prahy 2. Po gratulacích si oslavenec s hosty pfiipil rûïov m ampaàsk m na zdraví. Trochu jsme pak paní Marii a pana tûpána vyzpovídali: pan âern Ïije v Lípové ulici jiï cel ch edesát pût let, z toho est desetiletí s nynûj í manïelkou paní Marií. PÛvodní profesí je dámsk krejãí. O jeho profesních kvalitách vypovídá to, Ïe pracoval pro elitní praïské krejãovské salóny. Pût let pro salon Rosenbaum a potom pro salon Podolská. Byl specialista na dámské plá tû. Jak nám oslavenec prozradil, il napfiíklad kost m pro manïelku prezidenta paní Hanu Bene ovou. A z historie víme, Ïe tato dáma byla ve své dobû povaïována za jednu z nejelegantnûj- ích Ïen. Zhotovit takov exkluzivní model nebyla vûbec lehká vûc. ilo se samozfiejmû ruãnû a trvalo to minimálnû t den, vysvûtlil pan âern. Jak nám fiekla paní Marie, mûl její manïel nabídku na práci i z Nûmecka, ale zaãala válka... Po roce 1945 byl zamûstnán v Salonu EVA (coï byl vlastnû do socialistické podoby pfieveden módní závod paní Podolské). Pfiipravoval modely pro hereãky a zpûvaãky i pro barrandovské filmové studio. il jsem i pro Helenu Vondráãkovou, pochlubil se pan âern. Text: van, foto: len Oslavenec pan tûpán âern se starostkou Janou âernochovou u stovkového dortu odpadu se zapojili i prakticky. Ve kole mají u nápojov ch automatû nádoby na plastové lahve, sbírají i víãka z tûchto lahví a papír vhazují do velk ch krabic. Pfiímo ve kole se konala pfiedná ka pracovníka Ekonomu Tonda obal na cestách", spojená s v stavou materiálû vyroben ch z odpadu. Studenti také pfiemûnili nepouïívan kolní dvorek na zahrádku s laviãkami. Vyãistili ho od kfioví a plevelû, zasadili rododendrony a od jara budou o voln ch hodinách vysedávat na laviãkách, které mají desky z tvrzen ch plastû. red Po dokonãení zásadních rekonstrukcí jako Staré purkrabství, Gotick sklep s novou expozicí, Královská a kníïecí akropole a vybudování originálního dûtského hfii tû ãeká v nadcházejícím roce Národní kulturní památku Vy ehrad pfiedev ím správa, údrïba a opravy svûfieného historického majetku mûsta Prahy. Budeme pokraãovat v opravû barokních hradeb. Ve spolupráci s Ústavem pro matku a dítû v Podolí pfiipravujeme napojení závlahového systému vy ehradsk ch parkû na vltavskou vodu. V oblasti programové nabídky se snaïíme získat pravidelné náv tûvníky do komorního sálu Starého purkrabství. Není snadné pfiilákat diváky do ponûkud odlehlé, i kdyï úïasné lokality, a obstát v konkurenci rozmanité praïské kulturní nabídky. Staré purkrabství Pro velk zájem budeme pokraãovat v pravideln ch nedûlních pohádkách pro dûti. V souãasné dobû spolupracujeme se soubory Anima Candida, Lokvar, Loutky bez hranic, s Divadlem Bofiivoj, Divadelní spoleãností Îlut kopec, s Mal m Divadélkem Praha, Divadlem Rolniãka, Ateliérem Abrakadabra a Studiem Damúza. Po krátké vánoãní pfiestávce zaãínáme v nedûli 21. ledna v 15:00 pohádkou O Paleãkovi aneb táta, máma a já (Divadlo Bofiivoj). Úplnou novinkou bude tvûrãí dílna CAP- ART pod vedením Jifiího Stivína, nazvaná Od stfiedovûku po souãasnost. Dûti by tu mûly mít moïnost prohloubit svûj zájem o muzicírování a improvizaci. Z oblasti hudby bychom rádi opût uvedli vystoupení netradiãního souboru SOLIDEO. Dvakrát v roce poãítáme s koncertem Yellow Sisters. Swingová posezení zaãneme se Sestrami Havelkov mi a klasickou hudbu chystáme v cyklu s paní Ivanou Bilej Broukovou. Tradicí se stává vánoãní koncert Jifiího Stivína. Pokraãovat bude i spolupráce s mlad mi reïisérkami a choreografkami. V rámci tzv. severského t dne uvedeme nejen Faidru P. O. Enquista, ale i napfi. Strinbergovu Noc tribádek v reïii Viktorie âermákové. Od bfiezna se budou opût konat veãery s Olgou Sommerovou v reïii Vandy Hybnerové nazvané O ãem sní Ïeny. Svátky jara oslavíme s âesko-japonskou spoleãností dne 12. kvûtna svátkem Haru macuri. Program bude rozsáhlej í neï vloni, pfiedpokládáme, Ïe se s japonskou kulturou budeme seznamovat nûkolik dní. V jednání jsou také rûzné workshopy, jako napfi. hra na skotské dudy, taneãní dílny apod. Pfiírodní amfiteátr v hradbách Letní scéna V ãervnu nabídne tato scéna hostování Divadla Pfiíbram. Vyvrcholením pak bude dal í roãník festivalu divadla a hudby Vy ehraní 2007 Visegrad na Vy ehradû. Jak podtitul napovídá, festival bude mezinárodní. Ze Slovenska pfiijede Rado ínské naivné divadlo, Pavol Hammel a Prúdy, Divozel, Zuzana Moj- Ïí ová a Patera, z Maìarska hudební skupina Kampec Doilores, z Polska Brathanki a Wierszalin Theatr. Zahajovat bude Tû ínské divadlo s inscenací Tû ínské niebo, dále vystoupí Divadlo Husa na provázku, které se pfiedstaví Zahradní slavností Václava Havla. strana 6 Jak bude nadcházející rok 2007 na Vy ehradû Vojtûch Ruffer ( ) V znamné spoleãenské a církevní postavení vy ehradsk ch probo tû a jejich pomûrnû kvalitní hmotné zabezpeãení mûlo vïdy prioritu v motivaci zájemcû o tuto prebendu. Po skonãení tfiicetileté války probo tskou prebendu drïí vedle litomûfiick ch biskupû v znamní, ãasto ne lechtiãtí pfiedstavitelé státní nebo církevní byrokracie. âechy mezi nimi prakticky nenacházíme. Ruffer spatfiil svûtlo svûta 14. prosince 1790 v âeské Skalici. V 17 letech pfiichází do Prahy, kde studuje na staromûstském gymnáziu a pozdûji na knûïském semináfii. Od poãátku se tû il pfiízni vy ehradského sídelního kanovníka dr. Josefa Dittricha, jenï ho po celou dobu studií nezi tnû podporoval a u kterého nalezl druh domov. Po vysvûcení na knûze v roce 1817 zûstává Ruffer jako vikarista pfii vy ehradském kapitulním chrámu a vûnuje se ve kolách zdej í farnosti v uce náboïenství. Byla mu svûfiena, kromû povinností knûïsk ch a pedagogick ch, také péãe o kapitulní archiv. Po letech ho dokázal opût uspofiádat tak, Ïe se jeho materiály staly oporou probo tu Jüstelovi pfii zásadní právní obnovû hospodáfiského postavení kapituly v prûbûhu 30. let 19. století. KdyÏ v roce 1843 zemfiel drïitel ãtvrtého kanonikátu, se kter m byla spojena funkce faráfie kapitulního chrámu, zvolili ãlenové kapituly na uvolnûné místo Vojtûcha Ruffera. O sedm let pozdûji, po úmrtí kapitulního dûkana Hájka, se stává druh m prelátem kapituly, odpovûdn m pfiedev ím za ekonomiku. Právû období Gorlice V létû 2007 chce obãanské sdruïení Artes Liberales navázat na tradici, zapoãatou Divadelní spoleãností Faust. Pfiipravuje side-specific projekt v kasematech Vy ehradu (sál Gorlice) inscenaci Goethova Fausta v titulní roli s Romanem Zachem a v reïii Davida Czesanyho. Dal í aktivity v areálu NKP Vy ehrad Nejvût ím lákadlem pro dûti bude zaruãenû dal í roãník loutkáfiského festivalu Vy ehrátky od 1. do 15. záfií Bude se hrát na pûti místech Vy ehradu pro v echny vûkové skupiny. Diváci se mohou tû it na reprízy pfiedstavení Putování do Compostely a v rámci festivalu se pfiipravuje nová inscenace do Gorlice. Také letos bude na Vy ehradu první nedûli v záfií zahájen PrÛvod Karla IV., na fiíjen se opût chystají Králodvorské slavnosti. O v ech akcích budeme informovat v mûsíãních programov ch pfiehledech NKP Vy ehrad a na webov ch stránkách Mgr. Miloslava Havelková, fieditelka NKP Vy ehrad Unikátní portrétní galerie Vy ehradské kapituly (VI.) 50. let 19. století je v Rufferovû Ïivotû charakterizováno zejména ãinností spisovatelskou. Vedle vyloïenû populárních publikací, urãen ch iroké obci vûfiících, uvefiejàuje fiadu studií z oblasti ãesk ch církevních dûjin, vût inou oti tûn ch v âasopise âeského muzea nebo v âasopise katolického duchovenstva. KdyÏ 7. dubna 1858 umírá probo t Jüstel, vyzvala kapitula Ruffera, aby zaïádal o udûlení probo tské prebendy. V té dobû slouïil Vy ehradu jiï 41 let. Mocného pfiímluvce mûl v tehdej ím praïském arcibiskupovi kardinálu Schwarzenbergovi. Jeho protikandidátem byl v znamn rakousk byrokrat, kanovník kapituly u kostela V ech svat ch na PraÏském hradû Jan Maresch jeho klika dosáhla, Ïe Franti ek Josef I. koncem listopadu 1858 podepsal jmenovací dekret pro Maresche. Je tû pfied zvefiejnûním dekretu ale císafi nav tívil Prahu. V soukromé audienci pfiijal kardinála Schwarzenberga a na jeho zásah jmenoval vy ehradsk m probo tem 3. prosince 1858 Ruffera. Od té doby probo t opût sídlil trvale na Vy ehradû a byl vïdy ãeské národnosti. Rufferov m sídlem se stalo dfiívûj í obydlí vikaristû (Staré probo tství). Aãkoli se stal prvním prelátem Zemû ãeské, zûstal osobnû nesmírnû skromn m, pracovit m ãlovûkem. V roce 1861 vydává své nejzávaïnûj í dílo Historii Vy ehradskou neb vypravování o hradu, o kapitole a mûstû Hory Vy ehradu u Prahy v Král. âeském. Je nezastupiteln m pramenem pro kaïdého, kdo studuje tuto lokalitu a ãeské církevní dûjiny. Jako probo t neustával v péãi o Vy ehrad a o kapitulu. ZaslouÏil se o postavení nové vy ehradské koly, vybudoval kanovnické byty. Roku 1865 koupil ve Vratislavovû ulici z vlastních prostfiedkû dûm, kde zaloïil chudobinec pro 60 vy ehradsk ch obãanû (dûm existuje dodnes). Z portrétu probo ta Vojtûcha Ruffera, kter je dnes umístûn v probo tské galerii ve Vratislavovû sále Nového dûkanství, na nás shlíïí pfiísná, váïná, av ak laskavá tváfi. Malba není bohuïel signována, a tak se asi nikdy nedozvíme, kdo je autorem portrétu a za jak ch okolností byl malován. Text: JUDr. Jan Kotous, foto: archiv Vy ehradské kapituly Mezinárodní kontakty dûtí z Prahy 2 dostávají obrátky LoÀsk rok pfiinesl mnoh m dûtem ze základních kol Prahy 2 zajímavé, nûkdy moïná i úplnû první cestovatelské zku enosti. Slibnû se v tomto ohledu rozvíjejí kontakty, vypl vající z partnerské smlouvy mezi mûstskou ãástí Praha 2 a kodaàskou Brondby; koláci ale cestují i do jin ch koutû Evropy nejãastûji do geograficky nejbliï ího Nûmecka. A dûti odjinud zase obdivují Prahu a dal í místa u nás. Jak to vypadá konkrétnû, o tom nám napsali ze základních kol Legerova a Na Smetance. Léto v Kodani Dûti ze Základní koly Legerova strávily v Kodani jeden ãervnov t den. Pro tfiiadvacet ÏákÛ ãtvrt ch aï devát ch tfiíd byl na kaïd den pfiipraven velmi zajímav program, zamûfien zejména na ukázky moïností a aktivit hostitelské koly. Dûti velmi zaujala náv tûva Experimentária, kde si mohly vyzkou et fiadu zajímav ch ãinností, program ve Stfiedovûké vesniãce, kde si vlastnoruãnû na grilu opékaly naloïené maso a zkou ely rûzná stfiedovûká fiemesla, jako lití cínu, v robu provazu, navlékání korálkû, stfielbu lukem a ípem i stfielbu stfiedovûk m katapultem, to v e ve stfiedovûkém obleãení. Na památku v ichni dostali jeden stfiíbrn, raïen v místní mincovnû. Bûhem pobytu je na radnici pfiivítal místostarosta Brondby. Historickou ãást Kodanû si dûti prohlédly z vyhlídkové lodû, odkud mohly spatfiit i svûtoznámou Malou mofiskou vílu. Na závûr Dánové v em zajistili odborn v cvik v místním Jachtafiském klubu dûti si mohly vyzkou- et jízdu na kajaku, v kanoi, malé plachetnici i motorovém ãlunu. red Dánsko v âesku Hello, my name is Terka. And your name? A takhle to vlastnû v echno zaãalo. Bylo krásné vidût veselé úsmûvy DánÛ, ale bohuïel jsme vidûli i ne Èastné v razy spoluïákû, kter m v hlavû probíhaly my lenky typu Co kdyï se nedomluvím, co budu dûlat? V na í kole Na Smetance se totiï konal v mûnn pobyt s Dánskem. Myslím ale, Ïe v e nakonec dopadlo good. KaÏdému byl pfiidûlen jeden Dán, a toho pak ubytoval ve svém domovû. Dán tí hosté koly Na Smetance Foto: len OdloÏili si své kufry a hurá opût do koly. Mé tûstí mi zajistilo Dánku jménem Nannah. âtrnáctiletá Nannah jako by byla nad ená z kaïdého kousku Prahy, její Ïivot jako by se zmûnil v jedné sekundû. Pfiineslo mi to nejen nová anglická slovíãka, ale za necel t den jsme pro ly mnoho zákoutí Prahy a památky, které jsem nestihla vidût za cel svûj Ïivot v Praze. Radnice, Hole ovická trïnice a samozfiejmû Staromûstské námûstí. Nannah a její kamarádi si koupili mnoho suven rû, perkû a doplàkû. Skonãil pobyt, v ichni si to stoprocentnû uïili a já uï se tû ím na krásy Dánska. Tereza Beãková, Z Na Smetance, 7. A Foto: archiv Z Na Smetance

7 01_2007.qxd :58 Str. 4 NP2/20/2005 strana 7 inzerce_cerven_praha_2.indd :26:24 Záhfiebská 24 RESTAURACE Praha 2 Francouzská gastronomie + vína za dostupné ceny. Francouzská 13, Praha 2, Tel: , NP2/6/2007 NP2/1/ Pevnost Bulharsko 2007 letecky z Prahy pfiipravilo pro zájemce od února 2007 KURZY âeského ZNAKOVÉHO JAZYKA. Tel./fax: Mobil: Lednová sleva 12% NP2/5/2007 Katalog zasíláme zdarma. Pfii pfiedloïení tohoto inzerátu v na í CK obdrïíte stolní kalendáfi (omezené mnoïství) oznámení âeské centrum znakového jazyka NP2/8/2007 RUMUNSKÁ 29, PRAHA 2-VINOHRADY TEL.: , TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU NP2/4/2007 RYBÁŘSKÉ POTŘEBY KALLIOPE, s. r. o. NP2/46/2006 NP2/56/2006 NP2/30/2004 NP2/59/2006 NP2/2/2007 NP2/10/2007 v podzemních garážích Mánesova 54, Praha 2 NP2/61/2006 NP2/38/2006 KURZY TENISU pro dûti a mládeï od 5 do 15 let Tenisová kola TALLENT Od 15. ledna nové zimní ãtvrtletí! Nábor do kurzû právû probíhá! Tel.: , , ; NP2/15/2004 NP2/73/2003 NP2/56/2004 MUDr. Margitta Šafaříková soukr. stomatologická praxe Uruguayská 3, Praha 2 rozšiřuje ordinační hodiny především pro dětské pacienty od Tel.: NP2/6/2007 včetně poplatků Tel.: , NP2/9/ ,- Kč měsíčně NP2/3/2007 NP2/16/2006 Pronájem parkovacích míst

8 01_2007.qxd :58 Str. 1 Novomûstská radnice V stava: SoutûÏní fotografie pacientû Kliniky dûtské hematologie a onkologie FN Motol, prezentované v rámci motivaãního projektu pro váïnû nemocné dûti a mladé lidi Svûtlo mého Ïivota. V 1. roãníku soutûïe (2001) zvítûzila fotografie Drahomíry Nûmeãkové nazvaná Svûtlo mého Ïivota, podle které tato akce dostala svûj název. V stavu pofiádá Klub Interaktivního domu, o. p. s. Zájemci ji mohou nav tívit od 22. ledna do 11. února, a to dennû od 10:00 do 18:00 kromû pondûlí. NKP Vy ehrad Historick areál NKP Vy ehrad je bezbariérov. GALERIE VY EHRAD (Nad Libu inou lázní vstup není bezbariérov ): V lednu a v únoru bude galerie uzavfiena. STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy ehrad v dûjinách praïského opevnûní; vstup do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde je umístûno est originálních barokních soch z Karlova mostu. Nová stálá expozice Historické podoby Vy ehradu v Gotickém sklepû ve zrekonstruovaném, poprvé vefiejnosti pfiístupném kasematovém prostoru (bezbariérov pfiístup od Starého purkrabství). Staré purkrabství (komorní sál): Od 15:00 pohádková nedûlní odpoledne. OPa- leãkovi, aneb táta, máma a já, hraje divadlo Bofiivoj (21. ledna). Zimní draãí pohádka, hraje Divadlo Rolniãka (28. ledna). Pohádkové nepohádky Josefa âapka, hraje Anima Candida (4. února). VY EHRADSK H BITOV SE SLAVÍNEM: otevfieno dennû 8:00 17:00. Internet: Muzeum Policie âr Dûtské odpolední pofiady (od 14:00): Na zelenou do nového roku (3. ledna). SoutûÏ Centra dopravní prevence (10. ledna). Pohádky kolem kfiiïovatky, pfiedstavení divadélka Hraãka (17. ledna). Popelka, dûti ze Z Jana Masaryka hrají dûtem (24. ledna). Lednová pohádka (31. ledna). V stavy: Nefale ná stopa v bûr studentsk ch prací z Ústavu umûní a designu Západoãeské univerzity v Plzni (do 28. ledna). Legionáfii ãetníci, policisté... (do 29. dubna). PÛlstoletí o zloãinech v stava vûnovaná odbornému ãasopisu Kriminalistick sborník (do 1. ãervence). Prostituce staré Prahy (stálá v stava). Expozice je otevfiena dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.: Filmové ãtvrtky: nov film V. Chytilové Hezké chvilky bez záruky (18. ledna). Internet: ãást úst francouzsky pfiítel starofiecká mince tvanice do té míry majonézová pikantní omáãka starofiecká pohfiební obûè vltavské vodní dílo pfiedloïka ikovnost cigaretov paãek matemat. pojem 1. ãást tajenky prérijní zvífie zázrak alba panák obilí trupy dvû fiímské padesátky vychovatelky uvnitfi prázdn Na konci které ulice v Praze 2 stojí pavilonek na fotografii? VáÏení ãtenáfii, soutûïní otázka v posledním ãísle minulého roãníku se t kala detailu rozsáhlého pomníku Franti ka Palackého, kter tvofií dominantu stejnojmenného námûstí. Kromû FotosoutûÏ správné odpovûdi na soutûïní otázku nám zaslala zajímavé doplàující informace o této osobnosti Ing. M. Vítková: Pomník (25,5 tun) byl zfiízen k poctû historika Franti ka Palackého, otce národa. Narodil se v roce 1798 v Hodslavicích na Moravû a mûl jedenáct sourozencû. Ovládal jazykû. Zemfiel na zápal plic 26. kvûtna Dárek za správnou odpovûì kalendáfi mûstské ãásti Praha 2 na rok 2007 si mohou v redakci vyzvednout tito v herci: J. Peterka z Bûlehradské ul., M. Procházková ze Sekaninovy ul. a J. Jíra z Dittrichovy ul. V lednovém ãísle nás bude zajímat jeden men í objekt. Podobu stovûïatého mûsta nad Vltavou nevytváfiejí pouze historické Pfied 145 lety, 21. ledna 1862, zemfiela zakladatelka moderní ãeské prózy (viz tajenka). Po urãitou dobu bydlela na Novém Mûstû a její pobyt v Praze 2 pfiipomínají hned dvû pamûtní desky: v Jeãné ulici 28 a od roku 2005 ve Vy ehradské ulici 45. Na tûchto místech postupnû psala jedno ze základních dûl ãeské literatury, knihu vzpomínek na Èastná léta svého dûtství (vy la v roce 1855). Tajenku posílejte na po tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em: nejpozdûji do 24. ledna. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: po tovní schránka. Pro vylosovaného v herce J. DroÏdÏaka z LublaÀské ul. je v redakci pfiipraven kalendáfi mûstské ãásti Praha 2 na rok stavby, novodobé v kové budovy ãi dopravní stavby, ale i drobná architektura. Ta se sice neprosazuje pfii pohledu z vyhlídkov ch bodû, kter ch má Praha vzhledem ke své poloze bezpoãet, ale o to pfiíjemnûji pûsobí na ty, ktefií ji objeví pfii sv ch procházkách. V málo frekventované oblasti na území mûstské ãásti Praha 2 mûïeme spatfiit také jednoho zástupce drobné architektury. Pavilonek na fotografii vznikl v rámci rozsáhlé pfiestavby a dostavby, kdy z b valého továrního areálu zûstala zachována pouze historická a architektonicky cenná hlavní budova. Tvofií centrální stavbu novû vytvofiené zahrady, jejíï terasy jsou na nûkolika úrovních. Je to víceúãelová stavba (mohou se zde konat malé komorní koncerty, setkání pfiátel ãi firemní akce) a se sv m nejbliï ím okolím tvofií velmi pfiíjemn celek. Navíc jsou odtud krásné v hledy do okolí. Nová soutûïní otázka proto zní: Na konci které ulice v Praze 2 stojí hledan pavilonek? MoÏná, Ïe nûkter m ãtenáfiûm se bude zdát na e otázka pfiíli tûïká, proto uvefiej- Àujeme nápovûdu: na v e uvedené historické budovû je umístûna pamûtní deska, pfiipomínající pobyt slavného ãeského malífie Luìka Marolda. Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na: nejpozdûji do 24. ledna. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru Pomník, jehoï fragment jsme uvefiejnili v prosincovém ãísle, byl zfiízen k poctû Franti ka Palackého Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) bude v lednu promítat napfi. nûmecké drama A tou nocí nevidím ani jedinou hvûzdu, britské fantastické drama Krajina pfiílivu, francouzskou romantickou sci-fi komedii Nauka o snech, finské drama Svûtla soumraku, americkou komedii Sólokapr nebo jihokorejské drama âas. Pro dûti jsou pfiipravena pásma ãesk ch pohádek: napfi. Dá eàka I., Kytice pohádek a Královna KolobûÏka I., nebo pfiíhody dvou nenapraviteln ch kutilû Pat & Mat. Matefiské centrum v Korunní 60 pfiipravilo za podpory Mâ Praha 2 na stfiedu 31. ledna od 10:00 pro maminky na matefiské dovolené a jejich dûti pohádku Husy na tahu aneb Co jsme v echno vidûli, kdyï jsme k vám letûli Antonín Novotn a Marka Míková. Pfiíznivci oblíbeného rozhlasového pofiadu Tobogan si mohou vybrat, kterou ze tfií lednov ch vefiejn ch nahrávek âeského rozhlasu chtûjí nav tívit: natáãení se koná vïdy v sobotu dopoledne od 11:00 v Divadle U HasiãÛ v ímské ulici ã. 45, a to 13., 20. a 27. ledna. V Nové Akropoli v Sokolské 29 se v úter 16. ledna od 19:00 koná pfiedná ka amanismus: forma duchovní kultury: pro studenty a dûchodce sníïené vstupné. Ve stfiedu 17. ledna se od 20:00 uskuteãní prezentace Kurzu srovnávací filozofie V chodu a Západu, kam je vstup voln. deset na druhou nûha b val komunist. pfiedák 2. ãást tajenky b valá SPZ Ústí nad Labem gorila ester kyseliny olejové dvojice smlouvy horsk skfiítek V Institutu Cervantes je do konce ledna k vidûní v stava jednoho z nejznámûj ích souãasn ch panûlsk ch malífiû Eduarda Arroya, nazvaná Pfiíkladné portréty. Eduardo Arroyo se narodil v roce 1937 v Madridu. Îil dlouho v PafiíÏi, kde se st kal Fejeton Dopis z námûstí Míru UÏ nûkolik let systematicky krtáme z na- eho pfiedvánoãního programu v echno, co není dûleïité a co vzbuzuje neklid a nervozitu, a tak na e prosince jsou pfiedev ím ve znamení pfiátel, pfiíbuzn ch a kamarádû. S místními si vût inou smlouváme setkání, zatímco s Ameriãany si povídám hlavnû elektronicky. Mám tenhle ãas ráda, skoro kaïd den pfiinese nûco zajímavého. Vánoce a politika moc dohromady nejdou, ale letos nebylo vyhnutí. Pokud jde o nekoneãnû úmorn malostransk seriál, s obãasn mi hradními vstupy, shodli jsme se se synem Honzou, Ïe by na i politikové mûli poïádat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordû. Nevzpomínám si, Ïe by v poslední dobû v nûkteré demokratické zemi je tû pûl roku po volbách nemûli fiádnou vládu to i Ukrajina to zvládla rychleji, za tfii mûsíce. Zato nedávné dûní v Americe je zajímavûj- í: listopadové kongresové volby, ve kter ch dostali republikáni pofiádn v prask, nám udûlaly radost. Ná ãeskoamerick princetownsk LoÀskou sérii pravideln ch koncertû v Gröbeho vile v Havlíãkov ch sadech uzavfielo ve stfiedu 6. prosince PraÏské dechové kvinteto ve sloïení Milo Wichterle (fagot), Dana Hegerová (flétna), Jurij Likin (hoboj), Vlastimil Mare (klarinet) a Jan Musil (lesní roh). Adventnû naladûné publikum si vyslechlo skladby W. A. Mozarta, G. Bizeta, L. van Beethovena, J. Haydna a na závûr Vánoãní pastorale F. X. Thuriho. se panûlskou komunitou exilov ch intelektuálû zde mûl také v roce 1961 první samostatnou v stavu. KdyÏ v roce 1974 pfiijel do Valencie, byl zadrïen a vyhnán ze panûlska. Tento fakt se odrá- Ïí i v jeho tvorbû, hlavním tématem tohoto období se stává exil. Velkého uznání se mu dostává aï po pádu Frankova reïimu. Arroyovo dílo bylo vystaveno mimo jiné v Národní knihovnû v Madridu, v centru Pompidou v PafiíÏi nebo v muzeu Guggenheim v New Yorku. V âeské republice se pfiedstavuje poprvé. V stava obsahuje 55 portrétû panûlsk ch i svûtov ch spisovatelû, strana 8 kamarád Karel, dlouholet republikán, napsal: Nebudete mnû to vûfiit, ale po esti letech tohoto katastrofálního reïimu ho mám tak plné zuby, Ïe se ze mnû stal demokrat... Bush Jr. je ten nejblbûj í, nejarogantnûj í a vûbec nejhor í prezident za posledních sto let. You may quote me [mûïe mû citovat]. Zatímco poraïení se utû ují tím, Ïe podobné prohry jsou v druhém prezidentském termínu bûïné, demokrati opatrnû optimisticky doufají, Ïe pfií tí dva roky jim vydláïdí cestu do Bílého domu. JenÏe to vûbec není jednoduché. Hillary Clintonová je sice nejvût í demokratické eso, ale fiekla bych, Ïe v Oválné pracovnû nakonec nejspí nezasedne. Ani ne tak proto, Ïe je Ïena, ale spí proto, Ïe jméno Clinton pofiád vzbuzuje iracionální vá nû. Velká ãást Ameriky b valou první dámu zufiivû nenávidí a republikáni se uï tû í na to, jak ji provláãejí bahnem. Pak tu máme senátora za stát Illinois Baracka Obamu, vysoce inteligentního, politicky schopného, podmanivého fieãníka. Ten má ale taky dva handicapy: je napûl ãernoch (po otci KeÀanovi) a ve vy í politice je zelenáã senátorem se stal teprve v roce 2004 a navíc vypadá jako mladíãek, i kdyï mu je pûtaãtyfiicet. Ale kdyï ne Hillary a Obama, kdo tedy? V lednu 2008 budeme moudfiej í a snad uï ve Strakovce taky bude funkãní t m. Do té doby, do celého nového roku 2007, pfieju dobré zdraví a spoustu chuti do Ïivota. Jifiina Rybáãková Mûstská ãást Praha 2 bude ve spolupráci s nájemcem Gröbeho vily, spol. CEELI Institut, pofiádat podobné koncerty i v leto ním roce. Jejich program a termíny konání pfiineseme v pfií tím ãísle. Vstupenky na v echny koncerty si lze bezplatnû vyzvednout v informaãní kanceláfii Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20 v náv tûvních hodinách (pondûlí a stfieda 8:00 17:30, úter a ãtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:30). Text: len, foto: nov Pfiíkladné portréty Eduarda Arroya v Institutu Cervantes Nová galerie na Vinohradech O tom, Ïe mûstská ãást Ïije neustále klokotav m zpûsobem Ïivota, nemusí nikdo pochybovat. Pokud nûjak kulturní prostor zanikne, hned se za rohem otevfie druh. Vinná galerie Franti kovy vinné láznû nedaleko námûstí Míru nedávno pfiivítala prvního umûlce! Do vkusnû upraveného malého prostoru, ve kterém se je tû pfied rokem nalézal nevyuïit sklep, se na umûní rakovnického rodáka Jifiího Baãáka (21 let), jehoï fotografie se objevují i v Novinách Prahy 2, pfii el podívat kdekdo. Obrazy, ve kter ch pfiedstavuje své nitro, veselé a chmurné nálady, se pomaliãku zaãínají dostávat do kurzu: Jsem pouze jedním z ãesk ch emocionalistû, fiíká umûlec skromnû. V stavu Baãákovi otevfiel ãesk král pohádek, reïisér Zdenûk Tro ka, kterému asistoval fieditel Psychiatrické léãebny Praha-Bohnice, MUDr. Ivan David. jb Dostaveníãko s hudbou v Grébovce vytvofien ch v letech Mezi vystavovan mi díly jsou napfi. portréty Miguela de Cervantese Saavedry, Jamese Joyce, Maxe Auba, Tristana Tzary, Oskara Wilda a mnoha dal ích osobností. V stava, skládající se ze 14 grafik, 9 olejomaleb a 35 kreseb, byla poprvé vefiejnosti pfiedstavena vloni v listopadu ve panûlském Santiagu de Compostela. Od té doby putuje po Institutech Cervantes ve svûtû do Prahy byla dovezena z Maroka, poté ji budou moci zhlédnout napfi. v Budape ti, Bûlehradû, Sofii ãi Stockholmu. Eduardo Arroyo doplàuje prûbûïnû sbírku o v znamného spisovatele té zemû, kde se zrovna v stava nachází. V pfiípadû Prahy to ale nebude potfieba, protoïe kolekce jiï zahrnuje obraz Franze Kafky z roku V stava je otevfiena do 31. ledna 2007 ve v ední dny od 13:00 do 18:00. Vstup je voln. Text a foto: len Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 9, ãíslo 1. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Mgr. Lenka Prokopová (vedoucí redaktorka) Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

Informace o zápisech do MŠ a ZŠ str. 18-19. Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4

Informace o zápisech do MŠ a ZŠ str. 18-19. Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4 **fin-tu ĹçK_0108 22.12.2007 15:13 Str nka 1 Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII LEDEN 2008 71 500 výtisků do schránek

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17.

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. 286 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 3. fiíjna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. fiíjna Dvojí pomoc, lidem a mûstu Celé pûtiny práceschopn ch obãanû Krásné Lípy se dot ká problém nezamûstnanosti.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více