WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi"

Transkript

1 eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný bakaláský Obor: Informatika a výpoetní technika erven 2006

2 ii

3 Podkování Na tomto míst je mou milou povinností podkovat panu Ing. Ivanu Halaškovi za to, že vypsal téma této bakaláské práce. Dále bych rád podkoval ad lidí na rzných odborných fórech, kteí mi rádi poradili, pokud jsem narazil na njaký problém. V neposlední ad bych zde rád podkoval své rodin a pátelm, kteí m podporovali za dosavadní dobu mého studia. iii

4 iv

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakaláskou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v piloženém seznamu. Nemám závažný dvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon). V Praze dne.. podpis v

6 vi

7 Abstract As is shown in the title of project, it s theme is access to by WWW interface. client is supposed to be able to do every common operations. The principle is possibility of acceptation and dispatchment of . The project is made by object-oriented programming language PHP. Abstrakt Jak už samotný název napovídá, bakaláská práce se zabývá pístupem k elektronické pošt prostednictvím WWW rozhraní. ový klient je schopný všech bžných operací, základem je možnost pijetí a odeslání u. Projekt je vytvoen pomocí objektov orientovaného programovacího jazyka PHP. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázk.. xiii 1. Úvod 1 2. Popis problému, specifikace cíle Tvorba webových stránek a aplikací HTML CSS PHP MySQL Elektronická pošta Elektronická adresa Protokol SMTP Protokol POP Protokol IMAP Analýza a návrh ešení Struný popis návrhu Existující implementace Realizace Návrh databáze Základní kameny Odeslání u Píjem u ze serveru Ostatní funkce Testování Závr Seznam literatury 19 ix

10 x

11 Pílohy: A. Seznam použitých zkratek 20 B. UML diagramy 20 C. Uživatelská píruka 20 D. Obsah piloženého CD xi

12 xii

13 Seznam obrázk Obrázek 1 - Elektronická pošta.. 6 Obrázek 2 Architektura. 11 xiii

14 xiv

15 1. Úvod Rozšiováním a rostoucím objemem poítaových sítí vyvstává poteba komunikace mezi jednotlivými uživateli poíta. Díve se jednalo pedevším o elektronické vzkazy mezi nkolika uživateli, kteí stídav pracovali na jednom poítai. Pevratným milníkem se stala elektronická pošta (electronic mail, ). K širokému rozšíení u pispl zejména internet. Pi posílání pošty pes internet je zaruen spolehlivý penos zprávy i v pípad doasného výpadku cílového serveru. Komunikace mezi uživateli z celého svta se stala jednodušší a rychlejší. Jednoduchou podobu elektronické pošty jsme mohli pozorovat již u prvních operaních systém UNIX. Elektronická pošta vznikla jako jednoduchá služba, urena k penosu malých a hlavn textových zpráv, napsaných v anglickém jazyku, tudíž jen s využitím kódování ASCII. Dnes by jsme si na tuto podobu již tžko zvykali, jelikož jsme zvyklí zasílat y napsaných v naší mateštin, tedy s háky a árkami. Bžn posíláme v píloze aplikace, video soubory a jiné datové soubory. Kouzlem elektronické pošty je to, že její používání je velmi jednoduché. Uživatel, který používá elektronickou poštu má piazenu celosvtov unikátní adresu. Ta je jediným identifikátorem a také jedinou vcí potebnou k zaslání u. 1

16 2. Popis problému, specifikace cíle Tématem bakaláské práce je WWW poštovní klient, což znamená, že jde pedevším o tení pijaté a odesílání elektronické pošty pomocí bžn dostupných a používaných internetových prohlíže a dynamicky generovaného WWW rozhraní. Cílovou skupinou uživatel jsou menší skupiny. Píkladem jsou firmy, kde zamstnanci mají ze stejné domény a tudíž potebují kvalitní a jednoduchý nástroj ke správ elektronické pošty. Pro implementaci projektu jsem zvolil dnes hojn využívané technologie a metody v oblasti webdesignu a programování internetových stránek. Jedná se pedevším o HTML (HyperText Markup Language) ve spojení s CSS (Cascading Style Sheets) na stran klienta a skriptovacího jazyka PHP (Personal Home Page) na stran serveru. Jako úložišt dat nám poslouží databáze MySQL (Structured Query Language). Tyto metody jsem zvolil s ohledem na jejich možnosti a cíle. Dále se mi nabízela i možnost využít objektov orientovaný jazyk Java a jednu jeho moderní internetovou technologii JavaServlet, kterou jsem kvli složitosti zavrhl. Za cíl jsem si kladl pedevším neomezenou funknost klienta pod rznými WWW prohlížei (Mozilla, FireFox, Opera, IE). Rozdíly mezi prohlížei jsou zpsobeny pedevším nedodržování standard pro HTML a CSS (W3C). Kompatibilita mezi prohlížei je velmi rozsáhlá kapitola a bylo o ní napsáno již mnoho publikací. Ze zkušeností již vím, že i pes tyto problémy existuje možnost vytvoit aplikaci, která nebude omezena na funknosti. Uživatelské prostedí by mlo být jednoduché a pehledné.

17 3. Tvorba webových stránek a aplikací Pedpokladem pro vznik webové databázové aplikace je možnost použití dynamického HTML. Stránky, které jsou zobrazovány prohlížeem rozdlujeme na statické a dynamické. Statické WWW jsou vytvoeny pouze pomocí HTML kódu, který je stále stejný, nemní se. Tyto jsou dnes ureny pouze k vyjádení njaké informace. Jestliže se však zobrazované stránky mají lišit podle akcí, které uživatel na stránce provede, potom se jedná o stránky dynamické, dynamické HTML. Práv pro tvorbu takových to stránek je zapotebí njakého programovacího jazyka, tzv. skriptovacího jazyka. Dnes existuje již mnoho tchto jazyk a proto je dležité si je rozdlit do kategorií: Statické WWW stránky HTML Dynamické WWW stránky skriptovací jazyk JavaScript skriptovací jazyky pracující s databází PHP skripty CGI skripty (jazyky Perl, C, jiné) ASP skripty (jazyky na platform.net) Dále zde podrobnji popíši jen technologie využité v projektu webového klienta. 3.1 HTML HTML je HyperText Markup Language, neboli hypertextový jazyk znaek (tag). Soubor typu HTML, je WWW dokument skládající se z množiny prvk, které definují, jak bude kód vypadat ve webovém prohlížei. Pomocí tag je možné dokument formátovat, ovšem velkou nevýhodou samotného HTML je velmi neitelný zdrojový soubor. Ve znti tag se lehko ztrácí samotný obsah. Toto eší CSS. 3

18 3.2 CSS CSS vzniklo nkdy kolem roku Cascading Style Sheets, esky "kaskádové styly", jsou kolekcí metod pro grafickou úpravu webových stránek. Díky CSS tedy snadno zredukujeme množství formátovacích prvk v samotném HTML a tím oddlíme obsah dokumentu od formy. Formou WWW dokument se rozumí formátování typu úprava barev, velikost písma, pozadí atd., prost vše co nepatí do obsahu. S CSS styly mžete pomocí jednoho souboru ovlivovat design celého webu. Samotná tvorba styl je velmi jednoduchá. Základní pravidla používání se dají velice rychle nauit a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se stanou velmi oblíbenými. Styly se aplikují hlavn pomocí tíd a identifikátor. Ty umožují tvorbu CSS stylu jediným atributem a vy tedy nemusíte opakovat stejný kód vícekrát. Nejvtší význam kaskádových styl je v tom, že jsou uloženy v samostatném souboru s píponou.css a k vlastnímu dokumentu se pipojují. Vlastnosti znaek se natou z tohoto vnjšího souboru. Není mi známa žádná vtší nevýhoda kaskádových styl, ale problém je v jejich implementaci v prohlížeích. Tento problém se pomalými kroky zmenšuje, ale podpora napíklad v IE urit není taková, jaká by podle normy CSS mla být. 3.3 PHP Zkratka PHP znamená Pofessional Home Pages, profesionální domovské stránky, a jde o skriptovací jazyk zabudovaný na stran serveru. Vznik jazyka se datuje do roku 1994, kdy Rasmus Lerdorf napsal program v Perlu, který pozdji pepsal do Céka. PHP má tedy jisté znaky C/C++. PHP je jedním z nejvíce rozšíených a oblíbených skriptovacích jazyk. Je ideálním pro tvorbu webových aplikací. 4

19 Pro práv PHP? Existuje mnoho jiných možností jako ASP, Perl, Java, Python atd. Odpovdí je jednoduchost, nejpíjemnjší práce s databázemi a nezávislost na platform a fakt, že PHP je Open source. PHP bylo navrženo pro práci na webu. Skriptovací jádro PHP má dobe optimalizovanou dobu odezvy potebnou ve webových aplikacích. Také mže být pímo souástí webového serveru, ímž zvyšuje propustnost. Jazyk PHP se skládá z obvyklých doplk ídících struktur, operátor, druh promnných, deklarací funkcí a deklarací tíd a objekt. 3.4 MySQL MySQL je databázový systém stední velikosti, má vtšinu funkcí velkého databázového systému a dokáže spravovat i velmi velké objemy dat. Svojí konstrukcí se hodí ke správ databází, které jsou typické v mnoha webových databázových aplikacích. Rozdíl mezi MySQL a nkterými jinými systémy spoívá v tom, že databázovému systému MySQL chybí uritá podpora dotazování a má také omezené možnosti paralelního zpracování. Omezení databázového systému MySQL mají obvykle velmi malé dopady na vývoj webových aplikací. MySQL jsem zvolil práv kvli jeho dobré podpoe v PHP. 5

20 4. Elektronická pošta Elektronická pošta je základní službou poítaových sítí. Její použití je jednoduché, z pohledu uživatele obecn staí pouze zadat adresu píjemce a napsat text zprávy. Pestože jde o službu, která mže být v sítích rzného typu implementována dosti odlišným zpsobem, její celkový efekt je pro uživatele prakticky vždy stejný. Jak jsem se zmínil výše, v minulosti byl penos o nco jednodušší než dnes. Zpráva byla velmi malá a výhradn textová. S postupem asu, a s rostoucí oblibou elektronické pošty pozdji došlo k jejímu vylepšení. Nov byla zavedena podpora i jiných jazyk, resp. znakových sad, byl ujednocen zpsob pibalování píloh, a posléze se rozšíil i repertoár formát, které mže mít samotný obsah zprávy. Pvodní autoi Internetové elektronické pošty poítaly s tím, že obsah zpráv budou pedstavovat isté anglické (tzv. ASCII) znaky, bez jakéhokoliv formátování (teba tuného písma apod.), a tomu pak uzpsobily i konkrétní penosové mechanismy, které se v rámci Internetu starají o penos jednotlivých zpráv. To znamenalo napíklad to, že když nkdo napsal zprávu tvoenou jinými znaky (napíklad v eštin s plnou diakritikou), tato zpráva se nemusela penést korektn. Obrázek 1 - Elektronická pošta 6

21 Nejdíve se zaalo ešit posílání netextové pílohy. To, co ke korektnímu penosu píloh a rzných znakových sad je zapotebí, je jejich pevedení do takového tvaru, jaký zaruen "projde" skrz penosové kanály internetové pošty. Problém vyešil až standard jménem MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), který dnes již vtšina výrobc zabudovává do svých produkt pro elektronickou poštu. 4.1 Elektronická adresa Každá elektronická zpráva musí obsahovat adresu píjemce. Jestliže má být zpráva doruena na jiný poíta, skládá se tato adresa ze dvou ástí: smrové a lokální. ást smrová udává, na který poíta má být elektronická zpráva doruena a lokální ást pak uruje, co se má na tomto poítai se zprávou udlat. 4.2 Protokol SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) - popsán v RFC 2821, aktualizuje a dopluje informace z RFC 821. Za cíl si tento protokol klade penos zprávy odesílatele k píjemci, nezávislý na penosovém subsystému. Dležitou vlastností STMP je schopnost doruit i pes nkolik sítí, tzv. SMTP mail relaying. Pi penosu naváže klient spojení se serverem a má za úkol poslat zprávu na jeden i více server, nebo oznámit chybu. Pedmtem SMTP transakce je tzv. Zpráva (Mail Object), která se skládá z obálky a obsahu. Pro poteby penosu je elektronická zpráva (sestavená podle doporuení v [RFC822]) vložena do jakési pomyslné obálky. Aby tato obálka mohla cestovat mezi odesilatelem a píjemcem, musí na ní vždy být nadepsány alespo dva základní údaje. Prvním z nich je elektronická adresa pvodce zprávy (originator) a druhým pak adresa píjemce zprávy 7

22 (recipient). Je možné na obálku nadepsat i více než jednoho píjemce zprávy. Zpráva pak muže být penesena pouze jednou, ale v míst svého píjmu pak doruena více píjemcm. Další informace, které bžného uživatele mohou zajímat (nap. as a datum odeslání nebo pijetí zprávy, pedmt zprávy), jsou souástí samotné elektronické zprávy. 4.3 Protokol POP3 POP3 protokol byl standardizován v roce 1996 v RFC Jeho úelem je jednoduché a rychlé stahování pošty ze vzdáleného úložišt na poíta, který nemusí být nutn nepetržit pipojen k internetu. Protokol POP3 má pro své úely vyhrazen TCP port 110. Komunikace probíhá v stídajících se výmnách mezi klientem a serverem. 4.4 Protokol IMAP Protokol POP3 [RFC1939] byl navržen tak, aby umožoval pouze operace potebné pro pepravu elektronické pošty z poštovního serveru ke klientovi a pi tom byl co možná nejjednodušší. Obsahuje tedy pouze minimální množinu operací (píkaz) potebných pro manipulaci s elektronickými zprávami na poštovním serveru. Se zvyšujícími se nároky pro vzdálenou manipulaci s elektronickými zprávami byl vyvinut mnohem rozsáhlejší protokol IMAP4 (Internet Message Access Protocol verze 4), který je detailn popsán v doporuení [RFC2060]. 8

23 5. Analýza a návrh ešení Pi výbru programovacího jazyka a vývojových nástroj jsem zvážil využití již zmínných jazyk, ale pedevším své zkušenosti, protože jsem již v minulosti vyvíjel webové aplikace. Jazyk PHP jsem zvolil z dvodu snadného spojení s databází, v mém pípad MySQL. Dalším významným plusem jsou PHP funkce umožující stažení elektronické pošty z SMTP serveru a možnost odeslání u. 5.1 Struný popis návrhu Základní funkcí WWW poštovního klienta bude možnost stažení doruených ze vzdáleného serveru. Po stažení by se pošta mla uložit do databáze, aby ml uživatel možnost i pozdjšího prohlédnutí u. Ke stažení budou sloužit funkce skriptovacího jazyka PHP. Další základní a dležitou funkcí je možnost odeslání u, klient by ml umožnit odeslání u s pílohou, více píjemcm a možnost odeslání kopie. Dležitou souástí je pihlašovací systém, ve kterém uživatel zadá pihlašovací jméno a osobní heslo a spustí se jeho osobní klient. Systém by ml být schopen reagovat na vtšinu požadavk uživatele, zvyklého pracovat s jinými poštovními klienty. Ovládání klienta by mlo být pedevším jednoduché, srozumitelné a intuitivní. Další funkcí poskytované klientem je možnost íst a kontrolovat již odeslanou poštu, jelikož bude také uložena v databázi. Pokud bude mít uživatel pedepsaný , bude jej moci uložit do rozepsané pošty. Další dležitou a dnes již bžnou vcí je filtrace nevyžádané pošty (SPAM). Systém se pokusí zjistit, zda-li doruený není nevyžádaným. Problém nevyžádané pošty je velmi složitý a komplikovaný, proto jsem se 9

24 jím v tomto projektu nezabýval natolik, aby byl systém schopen odhalit každý SPAM. 5.2 Existující implementace Poštovních klient je celá ada. Zdarma dostupné i placené, programované v rzných programovacích jazycích. Proto jsem se v této ásti zamil pedevším na projekty založené na stejném programovacím jazyku, tedy PHP. Jedním z nejpoužívanjších je SquirrelMail, webové rozhraní k u vytvoené v PHP4. Tento program je i jeden z nejkvalitnjších a poskytuje opravdu velmi dobré možnosti týkající se . Je vidt, že na vývoji tohoto klienta se pracuje již delší dobu a systém se verzí od verze zlepšuje. SocketMail je dalším kvalitním rozhraním. Má opravdu dobré reference a mnohými uživateli je doporuován. Poté, co jsem tento produkt vyzkoušel mohu ho jen doporuit. Pro upesnní vyzkoušel jsem verzi SocketMailLite. Dolda Webmail je jednodušší PHP poštovní klient. Nemá prakticky žádný webdesign a minimální možnosti nastavení, ale myslím že i tento program si našel uživatele, pro které je ideální. 10

25 6. Realizace Celý projekt bude naprogramován pomocí technologií HTML + CSS, pro vytvoení prostedí klienta. Jazyk PHP, bžící na stran serveru, pro realizaci ovládacích funkcí. PHP nám umožní ovládání poštovní schránky na vzdáleném serveru i spojení s databází, do které se ukládají pijaté i odeslané y. Databáze MySQL slouží jako úložišt pošty, nastavení a informací o uživatelích. Pi realizaci projektu jsem vycházel z klasické 3-vrstvé architektury viz obrázek níže. Obrázek 2 - Architektura Jako vývojové prostedí používám editor PSPad. Program podporuje pes 30 rzných prostedí (PHP, HTML, XML, ASP, SQL, Python,...), v kterých výrazn ulehí práci. 11

26 6.1 Návrh databáze Pi vytváení webové aplikace, která naítá nebo ukládá njaká data, je jedním z nejdležitjších prvních krok správný návrh datových struktur, ve kterých budou tato data uchována. V první ad musím doporuit pro ukládání dat zásadn databáze. Pi špatném návrhu datové struktury se díve i pozdji dostaneme do stavu, kdy se vlastní rozšiování aplikace stává natolik složitým, že je mnohdy lepší zaít úpln od zaátku. V prvé ad je nezbytné urit strukturu informací, které bude databáze obsahovat. Je mnoho zpsob, jak vytvoit funkní model databáze. Jednou z možností je vytvoit E-R diagram. 6.2 Základní kameny Hlavními funkcemi považuji odeslání a píjem u. Toto vše již je vyešené v PHP a protože bych tyto funkce nazval jako základními kameny klienta, rozeberu je detailnji Odeslání u Pro odeslání jednoduchých textových zpráv používáme vestavnou funkci mail(). bool mail ( string komu, string predmet, string zprava [, string dalsi_hlavicky] ) Funkce vrací true, pokud byl odeslán na místní poštovní systém. To znamená, že byl doruen. tvrtý parametr je nepovinný. mail() automaticky odešle vzkaz specifikovaný v zprava píjemci specifikovanému v komu. Pidáním árky mezi adresami v komu mžete specifikovat více píjemc. 12

27 Popis parametr: komu predmet zprava dalsi_hlavicky adresy píjemc pedmt u tlo zprávy tento etzec je pidán na konec hlaviky u, ádky hlaviky se oddlují pomocí zaádkování \r\n Možnosti dalších hlaviek , zápis hlaviek je následující: Poznámka: kurzívou je psán zdrojový kód tun je zapsáno co se uvádí $dalsi_hlavicky.= "From: jméno odesílatele < odesílatele >\n"; specifikuje informace o odesílateli $ dalsi_hlavicky.= "X-Sender: < odesílatele >\n"; fyzický odesílatel $ dalsi_hlavicky.= "X-Mailer: klient\n"; název ového klienta $ dalsi_hlavicky.= "X-Priority: priorita\n"; uruje dležitost u (2 = Urgentni, 3 = Normalni, 4 = nízká) $ dalsi_hlavicky.= "Return-Path: < odesílatele >\n"; návratová adresa pro chyby $ dalsi_hlavicky.= "Content-Type: text/html; charset=iso \n"; pokud je odeslán jako HTML kód, musíme nastavit kódování $ dalsi_hlavicky.= "cc: kopie\n"; adresa píjemce kopie u $ dalsi_hlavicky.= "bcc: skrytá kopie \n"; adresa píjemce skryté kopie u Komplikovanjší bylo poslat s pílohou. Nejdíve musí být obsah pílohy naten do promnné, tato promnná je poté zakódovaná pomocí MIME-kódování BASE64, které vytvoí etzec vhodný pro odeslání 13

28 em. Po zakódování je vzniklý etzec rozdlen na menší pomocí funkce Chunk_Split(). Rozdlení etzce je nutné provést proto, aby vyhovoval standardu RFC Samotná zakódovaná píloha se umístí pímo do tla zprávy (string zprava). Taková zpráva poté vypadá: $zprava.= " text u \n"; $ zprava.= "MIME_BOUNDRY_main_message\n"; informace, že zpráva obsahuje pílohu $zprava.= "Content-Transfer-Encoding: kódování\n"; kódování textu $zprava.= píloha; zakódovaná píloha Píjem u ze serveru Standardní protokol IMAP je PHP dobe podporován, ímž se vytváí velmi vhodné programovací prostedí pro vytváení ových prostedk. Pomocí více funkcí PHP pro IMAP, které jsou popsány níže, lze snadno pistupovat k dorueným zprávám na vzdáleném serveru. Pokud se chceme pihlásit na vzdálený ový úet, musíme otevít spojení funkcí imap_open. priznaky) int imap_open(string schranka, string jmeno, string heslo, int Uvedený kód vrací pi úspšném provedení datový proud IMAP, jinak vrací false. Tuto funkci lze také použít pro otevení datových proud 14

29 k serverm POP3 a NNTP. Pokud se pipojujeme k serverm POP3 bžícím na portu 110, použijeme $open = imap_open ({pop3.seznam.cz:110/pop3}inbox, uzivatel, heslo ); Server IMAP bžn využívá port 143 a server NNTP port 119. Dále mžeme nastavit píznaky s následujícími hodnotami: OP_READONLY - otevít schránku pouze pro tení CL_EXPUNGE - pi uzavení schránky se schránka vyprázdní Jakmile je navázáno IMAP spojení, mže se použít funkce imap_headers(), která vrací seznam zpráv ve schránce. array imap_headers (int imap_datovyproud); Naším dalším cílem je setídit seznam zpráv podle toho kdy byl pijat. To nám zaruí funkce imap_sort(). Poté zjistit poet nov pijatých zpráv pomocí funkce count(). Toto je potebné k tomu, abychom mohli v cyklu projít pole zpráv ve schránce a postupn jej ukládat do databáze, tabulky pijatých zpráv. Pro zjištní veškerých informací o zpráv nám poslouží funkce imap_header(), která je konkrétnjší než imap_headers(). Funkce vrací objekt s celým záhlavím, rozdleným do jednotlivých prvk záhlaví. priznaky) string imap_header (int imap_datovzproud, int, cislozpravy, int Pesný popis a syntaxi nkterých funkcí zde neuvádím. Snažím se uvádt jen funkce dležité k pochopení principu dané operace. 15

30 6.3 Ostatní funkce Další funkce jsou ureny spíše pro píjemnjší práci uživatele s klientem. Jednou z takových funkcí je nastaveni úrovn ochrany proti nevyžádané pošt. Program se sice nezabývá analýzou obsahu , aby odhalil nevyžádanou poštu. Uživatel ovšem mže vytvoit databázi spam, nebo filtrovat nkteré adresy. Nastavení podpisu - napíklad ve firm je bžné, že si zamstnanci chtjí na poštovním klientu nastavit podpis, který se bude pikládat ke každé odeslané pošt. Klient dokáže zmnit i design. Na výbr jsou uživateli nkteré skiny, po vybrání skinu se stránka nahraje znovu, jen s jiným externím souborem s kaskádovými styly. 16

31 7. Testování Vzhledem k rozsahu testování jsou výsledky testování prezentovány na piloženém CD, v adresái /text/. 17

32 8. Závr Cílem bakaláské práce bylo seznámit se s existujícími webovými klienty a jejich architekturou a poté navrhnout a realizovat vlastní systém. Zásadním rozhodnutím bylo využití skriptovacího jazyka PHP. Tento jazyk je ideálním ešením pro projekty takovéhoto typu. Nespornou výhodou je snadná komunikace jazyka PHP s databází MySQL. Díky funkcím umožujícím odeslání a píjem pošty byla práce velmi píjemná. Pi realizaci byl kladen draz na funknost klienta pod rznými WWW prohlížei. Myslím, že výsledkem práce je ucelený program, sloužící pro jednoduchou správu poštovní schránky. Tím jsou splnny cíle, které jsem si stanovil na zaátku práce. Práce na webové aplikaci byla píjemná a pomohla mi se seznámit s dalšími možnosti programování v oblasti webových technologií. Jazyk PHP jsem si velmi oblíbil, jak už pro jeho použitelnost tak velikou podporu mezi programátory. Vyvinout kvalitní webový systém umožující práci s y urit není možné jen v rozsahu bakaláské práce. Proto bych si dovolil nastínit další pokraování práce. Urit bych zkvalitnil práci s pílohami, pro vetší pohodlí uživatele. Dále bych vylepšil detekci nevyžádané pošty, toto beru jako zásadní z dvodu vzrstajícího objemu spam ve schránkách uživatel. 18

33 9. Seznam literatury a použitých zdroj [1] Kolektiv autor: Programujeme PHP profesionáln Computer Press a.s., 2004 [2] Hugh E. Williams, David Lane: Programujeme webové aplikace pomocí PHP a MySQL Computer Press, 2002 [3] Eric Meyer: Eric Meyer o CSS ovládnte kaskádové styly Zoner Press, 2004 [4] Eric Meyer: Eric Meyer o CSS pokraujeme s kaskádovými styly profesionáln Zoner Press, 2005 [5] Pavol Mikle: Referenní píruka XCSS Zoner Press, 2004 [6] Jií Kosek: Co nového pináší PHP4 - publikace v pdf [7] PHP - online manuál. [8] Root.cz hlavní stránka [9] Interval.cz hlavní stránka [10] Jií Kosek manuál k PHP [10] MySQL - online manuál. 19

34 A. Seznam použitých zkratek IE - Internet Explorer ASP - Active Server Page ( Dynamické webové stránky ) CSS PHP - Cascading Style Sheets ( kaskádové styly) - Hypertext Preprocessor ( programovací jazyk) HTML - HyperText Markup Language ( znakovací jazyk ) W3C IMAP POP3 SMTP SPAM - World Wide Web Consortium (standarty na internetu) - Internet Message Access Protocol (protokol pro pístup k ovým schránkám) - Post Office Protocol version 3 (protokol pro pístup k ovým schránkám) - Simple Mail Transfer Protocol (penos zpráv mezi stanicemi) - je nevyžádané masov šíené sdlení šíené internetem 20

35 B. Uživatelská píruka Tato ást je samostatn umístna na piloženém CD v adresái /text. C. UML diagramy UML diagramy jsem zpracoval již jako práci v pedmtu X36BPJ, výsledky mé práce z tohoto semestru jsou publikovány jako WWW prezentace. Tato prezentace je piložena na CD. D. Obsah piloženého CD D1. adresá /text Tento adresá obsahuje dokumentaci, uživatelskou píruku a výsledky testování bakaláské práce. D2. adresá /src Obsahem jsou zdrojové kódy aplikace i webové prezentace. 21

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Lekce 11: Aplikaní vrstva

Lekce 11: Aplikaní vrstva Poítaové sít, v. 3.1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: Aplikaní vrstva Jií Peterka, 200 Koncepce aplikaní vrstvy pedstava, že "v aplikaní

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled uživatele

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní Pravidla tvorby pístupného webu Zpracovala Kristýna Knapová V tomto dokumentu bych cht1la popsat pravidla tvorby p3ístupného webu. Pro7 v8bec takové stránky vytvá3et jste se mohli dozv1d1t v minulé kapitole.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více