ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin."

Transkript

1 Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn , IČO web: ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne Platnst d Mgr. Pavlíček Rudlf ředitel škly

2 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Šklní řád - 2

3 Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 4 PRÁVA ŽÁKŮ... 4 REŽIM ŠKOLY... 5 ČASOVÝ ROZVRH ZVONĚNÍ... 5 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ... 6 POVINNOSTI ŽÁKŮ... 6 PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY... 6 POCHVALY A OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ, KLASIFIKACE CHOVÁNÍ... 7 Žákvská knížka, deníček na dmácí úkly... 8 SLUŽBY... 8 Služba ve třídě... 8 Služba v šatně... 8 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ... 8 DOCHÁZKA ŽÁKŮ... 9 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE... 9 DĚTSKÝ PARLAMENT ŠKOLY POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Šklní řád - 3

4 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Šklní řád Tent šklní řád upravuje: Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky. Prvz a vnitřní režim škly. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí. Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (viz Klasifikační řád, který je přílhu Šklníh řádu). Práva žáků Žáci mají všechna práva dětí, která jsu zaktvena v platných právních předpisech a ve směrnicích škly. Plně respektujeme práva a dpvědnst rdičů vychvávat děti způsbem, který dpvídá rzvji jejich schpnstí. Žáci mají práv, aby byl ze strany pedaggických pracvníků respektván sukrmý živt jejich rdiny. Mají práv na vzdělávání a šklské služby pdle platných právních předpisů. Žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami mají práv na vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem, na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní, a na pradensku pmc škly a šklskéh pradenskéh zařízení. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze pstižení neb znevýhdnění. Žáci a záknní zástupci mají práv na získávání infrmací, které suvisí s výuku a živtem škly, a na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání. Mají práv vyjadřvat své mínění a názry. Činí tak vždy slušným způsbem. Za své názry nemhu být pstihváni. S připmínkami k činnsti škly, prblémy a žádstmi se mhu brátit na učitele, třídníh učitele, výchvnéh pradce, preventistu, případně Dětský parlament škly (d ředitelny chdí jen v nutných případech). V přízemí mají k dispzici schránku důvěry. Mají práv vlit a být vleni d Dětskéh parlamentu, pradníh rgánu ředitele škly, a jeh prstřednictvím se bracet na ředitele škly. Mají práv být chráněni před jakukliv frmu diskriminace, před všemi frmami špatnéh zacházení. Mají práv na chranu před všemi návykvými látkami, které hržují jejich tělesný a duševní vývj. Tét chraně bude věnvána speciální pzrnst. Mají práv na rvnměrné rzvržení písemných prací, práv být předem infrmváni prvěrce většíh rzsahu (více než 30 minut) nejméně týden dpředu a práv znát předem rzsah zkušenéh učiva. Mají práv na nezkrácenu přestávku. Ve škle mhu dle rzpisu navštěvvat šklní bufet. O velké přestávce mhu pdle rzpisu využívat tělcvičnu, žákvsku knihvnu, učebnu infrmatiky. Šklní řád - 4

5 Režim škly Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 P příchdu ke škle před zahájením vyučvání se u vchdu řadí žáci 1. stupně (vchd d budvy a schdiště jsu vlné) a d škly vstupují v 7.40 hd. Žáci 2. stupně se řadí na shrmaždišti před šklu a vstupují d škly p žácích z 1. stupně. P vstupu d šatny si žáci dkládají buv, svršky a pkrývky hlavy (pkud si beru pkrývky hlavy d třídy, budu ulženy v aktvce), přezují se d pdepsané dmácí buvi (nepužívají sprtvní buv, ale přezůvky), která nedělá na pdlaze šmuhy. Přezůvky, které si nechávají ve škle, jsu pvěšeny v plátěném sáčku. V šatnách se nezdržují, nevysedávají tam a ihned dcházejí d učeben. V průběhu vyučvání je žákům vstup d šaten pvlen puze se svlením vyučujícíh a za dprvdu šatnáře. Šatny s dlženými svršky žáků jsu stále uzamčeny (kntrluje šklník). V případě nulté hdiny vstupují žáci d budvy na pkyn vyučujícíh, který zajistí náležitý dhled. D zvnění v 7.55 hd. musí být žáci ve třídách, aby se mhli včas připravit na výuku. Pkud se žák dstaví d škly v průběhu vyučvání, přezuje se nejbližší přestávku. V dbě vyučvání a přestávkách žáci bez vědmí vyučujícíh, TU neb vedení škly nedcházejí z budvy škly. Vstup d tělcvičny, dbrných učeben, sbrvny, ředitelny a kabinetů je dvlen jen za přítmnsti zaměstnanců škly. O přestávkách se žáci zdržují ve své třídě. T platí i velké přestávce, pkud v té dbě nemají vyhrazený prstr v tělcvičně, učebně infrmatiky, knihvně,.. Žáci nenarušují průběh vyučvací hdiny. D jiných tříd přecházejí ukázněně se zvněním na hdinu tak, aby c nejdříve p zvnění seděli na svých místech pdle zasedacíh přádku. Žáci pužívají WC pkud mžn přestávkách a v patře, kde mají svu třídu. Svačí ve třídách v dbě přestávek a pitný režim ddržují hlavně přestávkách. Ve vyučvání nežvýkají. K přesunům p škle budu žáci pužívat hlavní schdiště. Únikvé schdiště lze pužít puze na pkyn vyučujícíh neb v případě evakuace. Žáci si d škly nezvu sukrmé návštěvy. Nalezené věci se devzdají šklníkvi neb d kanceláře škly. Členvé zájmvých kružků mhu vstupvat d budvy jen se svými veducími, na které čekají před budvu škly (upravuje dhda s rganizátrem zájmvé činnsti). V plední přestávce je přerušena výuka. Škla nevyknává dhled nad žáky, kteří pustí budvu škly a nenese dpvědnst za bezpečnst žáků a případné škdy. V průběhu plední přestávky umžní škla vstup a pbyt žáků v budvě škly. Škla zajistí dhled nad těmit žáky. Časvý rzvrh zvnění: hdina časvé rzpětí přestávka minut minut minut minut minut minut minut dvuhdina (Tv, Vv, Pč, Inv, Dm) Úřední hdiny v kanceláři škly jsu pr žáky denně d 7.45 d 7.55 hd., v dbě hlavní přestávky hd. a v úterý d d hd. Při nepřítmnsti třídníh učitele neb pvěřenéh učitele jednají žáci s vedením škly. Šklní řád - 5

6 Chvání žáků Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Pvinnsti žáků Dbají pkynů všech učitelů, vychvatelek a zaměstnanců škly. Chvají se ukázněně, jsu zdvřilí k dspělým i splužákům, neubližují druhým ani sbě. Nepužívají hrubá a vulgární slva. Zdpvědně se učí, plní všechny úkly zadané vyučujícími, svjují si dvednsti a vědmsti v suladu s platnými učebními dkumenty. Ve vyučvání nevyrušují a nezabývají se činnstmi, které nejsu předmětem výuky, nenapvídají, nepisují při písemných zkuškách a nepužívají nepvlené pmůcky (taháky, mbily, ). Na lavici mají puze věci ptřebné k výuce. Prkazují patřičnu úctu všem zaměstnancům škly. Zdraví zřetelně všechny dspělé sby v budvě Dbrý den. Ve třídě zdraví pvstáním na začátku i na knci každé hdiny. Při vstupu dspělé sby d třídy vstávají jen na pkyn vyučujícíh (pdle činnsti, kteru právě vyknávají). D škly žáci nsí puze věci ptřebné k výuce. Cennsti (hdinky, šperky, peníze, ) mají neustále při sbě. Pkud si je musí dlžit (tělesná výchva), učiní tak pdle pkynů vyučujícíh. Při přesunu d jiné učebny si beru aktvku s věcmi s sebu. Dbají na dstatečné zajištění svých věcí. Případné ztráty hlásí ihned třídnímu učiteli. Bez vědmí vyučujícíh nenechávají žádné věci, učebnice, sešity neb pmůcky ve třídě ani ve škle p vyučvání. P příchdu d třídy se připraví na vyučvání. P zvnění na hdinu sedí v lavicích. Při zvnění v 9.55 hd. dchází všichni d tříd a připravují se na další hdinu. Pkud nejsu připraveni na výuku, zapmněli DÚ neb pmůcky, mluvají se na začátku hdiny. Bez vědmí vyučujícíh nepuštějí své míst. Pkud chtějí dpvídat na tázku, případně vznést dtaz k učiteli, hlásí se zdviženu ruku. Při vyvlání pvstanu, pkud vyučující neurčí jinak. Změny v zasedacím přádku jsu mžné puze s vědmím příslušnéh učitele. Vyučující si může pr ptřeby výuky stanvit vlastní zasedací přádek. Neprdleně hlásí třídnímu učiteli všechny změny týkající se jejich sby (bydliště, pjišťvna, kntakt na záknnéh zástupce, ). V dbě vyučvání mají žáci vypnuty a ulženy v aktvce (neb na místě určeném vyučujícím) kmunikační, audivizuální a navigační přístrje (např. mbil, ipd, MP3, MP4, GPS, ). Bez vědmí a suhlasu vyučujících je přísně zakázán přizvat jakékliv záznamy těmit přístrji. Neddržvání tht bdu bude pvažván za hrubé prušení šklníh řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešen. Pdmínky zacházení s majetkem škly Žáci udržují v přádku prstry škly, svu třídu, své pracvní míst. Psaní p lavicích, stěnách neb d učebnic je pvažván za úmyslné pškzvání šklníh majetku a bude kázeňsky řešen. Manipulace se šklním zařízením (audi, vide, DVD, pmůcky, ) je mžná jen na pkyn vyučujícíh. Žáci šetrně využívají energie (vda, elektřina, tepl, ). Udržují a nepškzují věci, které tvří zařízení škly, a dále ty, které mu byly svěřeny d sbníh užívání (učebnice). Každé pškzení neb závady v učebně neprdleně hlásí vyučujícímu neb třídnímu učiteli. Škdu uhradí žáci, kteří ji způsbili. Učebnice a ŽK nsí žáci řádně balené. Při ztrátě učebnice zaplatí žák cenu nvé v plné výši, při pškzení hradí částku předepsanu šklu. Šklní řád - 6

7 Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Pchvaly, patření k psílení kázně, klasifikace chvání Ředitel škly (ŘŠ) může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu ředitele škly neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za mimřádně úspěšnu práci. Zapisuje se na vysvědčení. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi udělit pchvalu třídníh učitele neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za mimřádně úspěšnu práci. Nezapisuje se na vysvědčení. Pedaggický pracvník škly může udělit žákvi pchvalu. Zapisuje se d sešitu chvání neb d ŽK. V případě, že nebudu žáci respektvat šklní řád (přestupky budu zapisvány v sešitu chvání neb v ŽK), budu infrmváni rdiče. V případě pakvanéh neb hrubéh přestupku rzhdne výchvných patřeních třídní učitel neb ředitel škly p prjednání v pedaggické radě. Prviní-li se žáci ve škle neb na šklních akcích prti ustanvení šklníh řádu neb jiným becně závazným předpisům, nrmám a pravidlům sužití, může jim být udělen některé z následujících patření k psílení kázně: napmenutí třídníh učitele N třídní učitel (20 bdů)* důtka třídníh učitele TD třídní učitel (35 bdů)* důtka ředitele škly ŘD ŘŠ p prjednáni v PR (50 bdů)* * Orientační bdvé hdncení jedntlivých patření k nápravě Pkud nebudu patření k psílení kázně účinné, bude navržen snížený stupeň z chvání. Pr udělvání kázeňských patření se vychází převážně ze sešitu chvání: za zápis zapmínání 1 bd za zápis zapmínání DÚ 2 bdy chvání, pzdní příchd 3 bdy za pchvalu dečíst 3 bdy Vyhdncení chvání a pzdních příchdů prvádí každý měsíc TU na třídnické hdině. V případě ptřeby infrmuje rdiče chvání a mžnsti udělení N, TD, ŘD, sníženéh stupně známky z chvání. Pchvaly a kázeňská patření jsu udělvána žákům průběžně za každé plletí s pdrbným vysvětlením a prkazatelně jsu infrmvání záknní zástupci. Pchvaly a patření k psílení kázně se evidují d katalgvých listů. Nemluvená absence bude bvykle řešena následujícím způsbem: 1 hdina napmenutí TU d 6 hdin důtka TU d 10 hdin důtka ŘŠ d 25 hdin druhý stupeň z chvání více třetí stupeň z chvání V případě, že žák pakvaně prušuje ŠŘ a není přístupný dmluvě pedagga, bude deslán d ředitelny k phvru s vedením škly. Jeh chvání bude následně řešen se záknným zástupcem a výchvnu kmisí. Odeslání d ředitelny bude řešen kázeňsky: dvakrát = napmenutí TU třikrát = důtka TU čtyřikrát = důtka ŘŠ Pkud ani tt patření nepvede ke zlepšení chvání žáka, bude žákvi navržen druhý neb třetí stupeň z chvání. Vážnější přestupky (krádeže, šikana, ublížení na zdraví, slvní napadení zaměstnance škly, ), budu předány kmpetentním rgánům (Městská plicie, Plicie ČR, dbr sciálně právní chrany dítěte - OSPOD, ). Šklní řád - 7

8 Žákvská knížka, deníček na dmácí úkly Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 ŽK je šklní dkument a žáci jsu pvinni ji chránit před pškzením. Bude balena v čistém, nepkresleném balu a nebude bsahvat žádné jiné písemnsti. Pravidelně (1 x týdně) ji žáci předkládají k pdpisu rdičům. Zapmínání, pzměňvání záznamů v ŽK neb její ztráta budu přiměřeně kázeňsky řešeny. Žáci nezapisují známky d ŽK. Deníček na zapisvání dmácích úklů a pmůcek musí mít všichni žáci. Je jejich pvinnstí si pravidelně zapisvat úkly a ptřebné údaje. Služby Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby byl mžné zajistit její úkly i během dělené hdiny a dplední výuky (Tv, In, Sh, ). Žákvské služby se vyhlašují na určité bdbí a pr jisté činnsti pdle zvyklstí třídy a třídníh učitele. TU ustanví službu na zhasínání světel přestávce. Za dbru práci ve funkci služby může TU udělit žákvi pchvalu d ŽK. Služba ve třídě Hlásí vyučujícímu nepřítmné žáky, třídnímu učiteli závady na vybavení třídy. Zabezpečuje křídy (před vyučváním neb přestávce), pmůcky pdle pkynů vyučujícíh. Dbá na čisttu a přádek ve třídě, kntrluje čisttu v lavicích a pd nimi. Odpvídá za čistě umytu a utřenu tabuli. Při stěhvání d jiné třídy a p vyučvání dchází pslední, dpvídá za úklid a zamčení učebny, přestávce zhasíná světla a na pkyn vyučujícíh zavírá kna. Pkud se nedstaví vyučující d pěti minut p zvnění, známí jeh nepřítmnst služba v ředitelně, kanceláři neb ve sbrvně. Služba v šatně Odpvídá za uzamčení šaten p celu dbu vyučvání. Rán zamyká šatny uklízečka. Klíče d šatny nepůjčuje. Pkud někteří žáci dcházejí (se suhlasem TU), tevírá jim šatnu. Pkud se dstaví žák v průběhu vyučvání, dprvdí h nejbližší přestávku d šatny. P vyučvání dchází ze šatny jak pslední. Odpvídá za ulžení přezůvek d plátěných tašek a za úklid šatny (na zemi a na lavičkách nebudu žádné přezůvky). Hlásí TU nepdepsané přezůvky, chybějící plátěné tašky a neulžené přezůvky. Šklní stravvání plední přestávka V plední přestávce je přerušena výuka. Škla nevyknává dhled nad žáky, kteří pustí budvu škly a nenese dpvědnst za bezpečnst žáků a případné škdy. V průběhu plední přestávky umžní škla vstup a pbyt žáků v budvě škly. Škla zajistí dhled nad těmit žáky. Šklní stravvání je zajištěn ve šklní jídelně, která je samstatným právním subjektem. D šklní jídelny dcházejí žáci samstatně (krmě družiny) p přechdu pr chdce p sknčení vyučvání neb v plední přestávce. Jsu pravidelně pučváni. Aktvky a svršky si ukládají na určeném místě. Peníze a cenné věci si nechávají u sebe. V jídelně se ukázněně řadí d zástupu. Při stlvání jsu tiší a ukáznění. P sknčení běda uklidí míst a dnesu pužité nádbí. Z jídelny nednáší žádné jídl. P bědě dejdu žáci bez tálení z jídelny. Nezdržují se v prstrách jídelny. Šklní řád - 8

9 Dcházka žáků Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Žáci se účastní výuky pdle rzvrhu hdin, navštěvují nepvinné předměty a kružky (nábženství, VPUCH, ), d kterých se přihlásili, třídnické hdiny, knzultační úterky (v případě, že se na vyzvání nedstaví na knzultační úterý, budu další týden pzváni splu se záknným zástupcem) a další pvinné akce rganizvané šklu. Nemluvená nepřítmnst bude kázeňsky řešena. Nepřítmnst musí být mluvená dle pravidel stanvených tímt šklním řádem. Nepřítmnst žáka mluvá vždy záknný zástupce, škla může ve zvláštních případech (dluhdbá neb čast pakvaná absence, ) pžadvat mluvenku d lékaře. Nepřítmnst ve vyučvání z důvdu nemci (návštěvy lékaře, z rdinných důvdů, ) jsu pvinni záknní zástupci žáka známit d tří pracvních dnů. Telefnicky je mžné puze známit důvd nepřítmnsti žáka, tt známení nenahrazuje řádnu mluvu. Písemnu mluvenku v žákvské knížce musí žák přinést nejpzději d tří pracvních dnů p návratu d škly, jinak nebude absence mluvena. Pkud žáci musí dejít z vyučvání (lékař, rdinné důvdy, ), jsu pvinni předlžit (vyučujícímu, TU neb v kanceláři) písemnu mluvenku v ŽK předem. Týká se i dchdu během plední přestávky před dpledním vyučváním. V případě, že se neúčasti na dpledním vyučvání žák dzví v plední přestávce, musí tt ihned rdič známit ve škle (ústně neb telefnicky). Pkud tak neučiní, nebude absence mluvena. Všechny mluvenky musí být zapsány v žákvské knížce. Lékaře navštěvují v dbě vyučvání jen v nutném případě. V případě nevlnsti jdu dmů neb k lékaři puze v dprvdu rdičů (zabezpečí TU, eknmka) neb jiné pvěřené dspělé sby (zabezpečí vedení škly). Škla může žáka uvlnit z vyučvání na určitu dbu na žádst rdičů předem (návštěva lékaře, rdinné důvdy, rekreace, ). I tat nepřítmnst musí být řádně mluvena v žákvské knížce. 1 vyučvací hdina mluvá příslušný vyučující týden mluvá třídní učitel delší dba mluvá ředitel škly (nutná písemná žádst rdičů) Vyučující může navrhnut kmisinální přezkušení u žáka, který nemá dstatek známek pr hdncení (tři známky za klasifikační bdbí) neb má absenci (mluvenu i nemluvenu) vyšší než 30%. Ochrana zdraví a bezpečnst žáků ve škle Škla při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech přihlíží k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytváří pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku rizikvéh chvání. Škla zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků, pskytuje žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. Nemcní žáci nepatří d škly a na šklní akce. V případě zřejmých známek nemci, nevlnsti, při výskytu infekčníh nemcnění včetně zavšivení bude žák ddělen d statních (dle mžnstí) a bude přivlán záknný zástupce neb bude žák v dprvdu určené sby deslán k lékaři. Žáci respektují ve škle i mim ni všechna pravidla hygieny a bezpečnsti. Při každém pčínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Chvají se vždy tak, aby nehrzili zdraví svje ani svých splužáků neb jiných sb. D škly neb na akce přádané šklu přicházejí žáci slušně, čistě blečeni a upraveni. Žáci dbají na sbní hygienu, zvlášť před jídlem a p pužití WC. Výtah mhu pužívat puze určení žáci p pršklení bezpečnsti. Netvírají bez přítmnsti vyučujícíh kna ( přestávce mhu být tevřené puze ventilace). Při výuce v tělcvičně, dílnách, při praktických činnstech a v dbrných pracvnách ddržují žáci bezpečnstní předpisy dané řádem dbrné učebny. Při pracvních, labratrních, sprtvních a jiných činnstech, kde je zvýšená mžnst hržení zdraví, se žáci řídí pkyny vyučujícíh. Vyučující nedvlí, aby se žák bez dlžení neb bez zabezpečení prti mžnsti zranění a zachycení zdbných a jiných pr činnst nevhdných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnsti. Těmit zdbnými, pr činnst nevhdnými a nebezpečnými předměty jsu například náramky, hdinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, Šklní řád - 9

10 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 prsteny, zdbné kružky aj. Žáci tyt předměty dkládají na místa určená vyučujícím. Dle pkynů vyučujícíh pužívají chranné prstředky. Při tělesné výchvě, sprtvních a turistických akcích mají žáci sprtvní úbr a buv pdle druhu vyknávané činnsti a pdle pkynů učitele, který ddržvání tht pžadavku kntrluje. Žák musí mít sprtvní úbr v řádném, pužitelném a pr zdraví bezpečném stavu. Žáci, kteří pmáhají učiteli přinášet pmůcky, vstupují d kabinetu jen za přítmnsti učitele. Cenné pmůcky a pmůcky, které mhu způsbit pškzení zdraví, si učitel přináší sám Žákům není dvlen v dbě mim vyučvání se zdržvat bez dzru učitele v prstrách škly. Při přecházení na místa vyučvání či jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících sb. Před těmit akcemi dprvázející učitel žáky pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a pbyty v přírdě atd. platí zvláštní bezpečnstní předpisy, se kterými jsu žáci předem seznámeni. Rzchd na šklních akcích dstanu žáci p písemném suhlasu záknnéh zástupce. Djíždění žáků d škly tent šklní řád neřeší a škla nedpvídá za mžný úraz žáků při cestě d škly neb ze škly a za případnu ztrátu kl před šklu. D škly se nevstupuje s klečkvými bruslemi, kleč. btami, skatebardem, klběžku, klem. D škly a na akce přádané šklu žáci nensí věci, které by mhly hrzit zdraví, způsbit úraz neb hržvat mravní výchvu dětí. Pkud mají žáci infrmace přítmnsti těcht věcí ve škle a na akcích přádaných šklu, je jejich pvinnstí tm infrmvat vyučujícíh, dzr neb vedení škly. Jestli tak neučiní, je mžn na ně phlížet jak na spluviníky. Ve všech prstrách škly a na akcích přádaných šklu platí přísný zákaz nšení, držení, distribuce a užívání návykvých látek (alkhl, cigarety, drgy, ). Pkud mají žáci infrmace přítmnsti těcht látek ve škle a na akcích přádaných šklu, je jejich pvinnstí tm infrmvat vyučujícíh, dzr neb vedení škly. Jestli tak neučiní, je mžn na ně phlížet jak na spluviníky. Žáci se vyvarují hrubému, agresivnímu chvání, pškzvání zdraví neb šklníh majetku. Pkud jsu žáci přítmni takvému chvání, jsu pvinni tt neprdleně hlásit vyučujícímu (dzru) neb ve sbrvně, v kanceláři, v ředitelně. Jestli tak neučiní, je mžn na ně phlížet jak na spluviníky. Žáci neprvádějí v prstrách škly gymnastické a akrbatické cviky (krmě tělcvičny pd dhledem vyučujícíh). Každý úraz, pranění neb nehdu, k níž djde během vyučvání ve škle neb na šklní akci, žáci ihned nahlásí vyučujícímu neb třídnímu učiteli. Každé šetření u lékaře v suvislsti se šklním úrazem je nutn nahlásit d tří pracvních dnů. Žáci se vyvarují všech intimních sbních kntaktů v prstrách škly a na akcích přádaných šklu. Dětský parlament škly Na škle může v zájmu vytvření ptimální vnitřní kmunikace mezi žáky a statními pracvníky škly vyvíjet činnst Dětský parlament jak pradní rgán vedení škly. Práce DP bude vycházet z vlastních zásad, které zvlení zástupci tříd prjednají s vedením škly. Jak patrn práce DP bude vždy jmenván některý z pedaggických pracvníků škly (v pzici knzultanta a rádce v některých slžitějších situacích). Pr činnst DP bude vyčleněna jedna místnst na pravidelné schůzky zvlených zástupců. Dětský parlament může p schválení rganizvat vlastní akce různéh druhu. Vedení škly bude v rámci mžnstí pdprvat práci DP. Pravidelně v dhdnutých termínech bude připraven jednání se zástupci Dětskéh parlamentu. Zástupci parlamentu mhu p dhdě s vedením škly využívat vybavení škly (např. učebnu In, tělcvičnu, ) pr práci tht dětskéh rgánu. Šklní řád - 10

11 Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Práva a pvinnsti záknnéh zástupce Zákn 561/04 (Šklský zákn) Záknní zástupci žáků mají práv: Na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte. Vlit a být vleni d šklské rady. Vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst. Na infrmace a pradensku pmc škly pr jejich děti v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu. Pžádat uvlnění žáka z výuky pdle pravidel tht řádu. Pvinnsti: Zajistit, aby žák dcházel řádně d škly neb šklskéh zařízení. Dlžit důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání nejpzději d 3 kalendářních dnů d pčátku nepřítmnsti žáka. Při uvlňvání žáka z vyučvání a mluvání neúčasti žáka ve vyučvání pstupvat v suladu se Šklním řádem (viz Dcházka žáků). Na vyzvání ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání žáka. Infrmvat šklu a šklské zařízení změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích žáka neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání. Dkládat důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání v suladu s pdmínkami stanvenými Šklním řádem. Oznamvat škle a šklskému zařízení údaje pdle platných právních předpisů, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání neb bezpečnst žáka, a změny v těcht údajích. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Viz Klasifikační řád Přílha Šklníh řádu Šklní řád - 11

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Školská rada projednala dne: 24.3.2013 Pedagogická rada projednala dne: 15.4.2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 16.4.2015

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Obchdní galerie Písek Plán BOZP Stavba: Obchdní galerie Písek Autr: Jan Brvka Reg.č. : ITI/149/KOO/2011 V Českých Budějvicích dne: 8.1.2016 Datum vydání 1/2016-1 - Obchdní galerie Písek 1) Úvd Funkce plánu

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2011-2012

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Dodatek č. 3. 3. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( KLASIFIKAČNÍ ŘÁD kapitola III/1) č. j.

Dodatek č. 3. 3. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( KLASIFIKAČNÍ ŘÁD kapitola III/1) č. j. Dodatek č. 3 k 3. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( KLASIFIKAČNÍ ŘÁD kapitola III/1) č. j. MZŠ-L 54/2015 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004

Více

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Mgr. Diana

Více

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Směrnice č. B 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám po projednání a se souhlasem Pedagogické rady

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY POZORNĚ PŘEČTĚTE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY POZORNĚ PŘEČTĚTE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. Pdmínky pužívání Autdesk, Inc., splečnst registrvaná ve státě Delaware s hlavním sídlem na adrese 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifrnie, a její dceřiné splečnsti (suhrnně splečnst Autdesk ) pskytuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

Přepravní podmínky účinnost od 16.12.2014

Přepravní podmínky účinnost od 16.12.2014 Přepravní pdmínky účinnst d 16.12.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ SKUPINY TRAVEL SERVICE 0 OBSAH 1 DEFINICE POJMŮ 2 POUŽITELNOST 2.1 Obecně 2.2 Prnájmy (chartervé lety)

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2 Základní škola Košťany, Komenského nám. 351, okres Teplice Školní řád základní škola Č.j.: Účinnost od: 1.2.2016 Spisový znak: Skartační znak: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. OBSAH 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání

Více

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč je vydán na základě 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Základní škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace Šumvald č. 204, 783 85 Šumvald č.j.: 37/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Obsah: A Úvod B Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Odsouhlasen školskou radou dne: 28. 8. 2012 Projednáván v pedagogické radě dne: 27. 8. 2012

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology Nemcnice Pdlesí a.s. má d 24.1.2007 statut akreditvanéh zařízení k uskutečňvání vzdělávacíh prgramu v bru kardilgie a kardichirurgie (d 6.12.2006), pdle paragrafu 17, dstavce 4, zákna č. 95/2004 Sb., O

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více