KAFKA a syn, geodetická kancelář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAFKA a syn, geodetická kancelář"

Transkript

1 KAFKA a syn, geodetická kancelář Na Kocourkách 78, Praha 6 tel./fax mobil way.cz NABÍDKOVÝ CENÍK PRO OCEŇOVÁNÍ GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRACÍ 2000 PRAHA LEDEN 2000

2 OBSAH : str. ODDÍL I : ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ODDÍL II : VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 2 ODDÍL III : TABULKY CENOVÝCH ROZPĚTÍ... 4 tab. 1 : Bodová pole... 4 tab. 2 : Účelové mapy velkých měřítek... 5 tab. 3 : Samostatný prvek polohopisu... 6 tab. 4 : Skenování a transformace gr.orig.mapy 7 tab. 5 : Podzemní a nadzemní vedení... 7 tab. 6 : Podélný a příčný profil... 9 tab. 7 : Kubatury tab. 8 : Vytyčovací síť tab. 9 : Vytyčení stavebního objektu a staveniště tab.10 : Zaměření a kontrolní měření skutečného provedení staveb.objektu. 13 tab.11 : Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov.. 14 tab.12 : Vyhotovení kartografických originálů 15 tab.13 : Vytyčení hranic pozemků tab.14 : Geometrický plán tab.15 : Hodinové sazby I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.) Nabídkový ceník pro hodnocení geodetických a kartografických prací vydává geodetická kancelář KAFKA a syn, sdružení geodetických firem. 2.) Nabídkový ceník je určen pro sdružení KAFKA a syn a jeho zákazníky. 3.) Cenová rozpětí neobsahují daň z přidané hodnoty. II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.) V rozpětí doporučených cen jednotlivých výkonů jsou zahrnuty průměrnou hodnotou příznivé či nepříznivé podmínky pro výkon prací. 2.) S ohledem na jednotlivé zakázky účtujeme tyto přirážky: - expresní přirážka za dobu kratší než 1 týden % - přirážka za zvýšenou dopravní frekvenci % - zimní přirážka % - přirážka za extrémní podmínky (práce v noci, v podzemí, v poddolovaném území a pod.) pozn.: dle specifikace pro danou zak. Rozpětí přirážek se vztahují na standardní zakázky ve standardním rozsahu - u nestandardních zakázek postupujeme dle předběžné dohody.

3 3.) Nabídkový ceník svým cenovým rozpětím zachycuje hladinu reálných cen, která je ve smyslu obchodního zákoníku pro obor geodetických a kartografických prací, obvyklá. 4.) Tabulky Vzorového ceníku jsou doplněny: a) vymezením podstatných kvalitativních podmínek, b) vymezením dodacích podmínek, c) vymezením měrné jednotky. 5.) Cenová rozpětí neobsahují tyto náklady a výdaje: a) přímý materiál a dopravu, b) náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu, c) náklady na odstranění překážek, znemožňujících provedení výkonů v terénu, d) poplatky (kolkovné) katastrálnímu úřadu a pod. 6.) Ceny vytvořené podle tohoto ceníku se zaokrouhlují na celou měrnou jednotku směrem nahoru. Poznámka k odst. 5.) a): - ceny za dopravu jsou závislé na počtu ujetých kilometrů a činí obvykle 8 Kč/km (k ). - ceny za přímý materiál jsou závislé na požadovaném množství a požadované kvalitě zpracování výsledného elaborátu.

4 III. TABULKY CENOVÝCH ROZPĚTÍ TAB.1 - BODOVÁ POLE ČSN /79 Geodetické body. ČSN /84 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii. pro pol. 1 technická zpráva, stabilizované body, podklad pro vyhotovení geodetických údajů pro pol. 2 technická zpráva, geodetické údaje, seznam souřadnic pro pol. 3 stabilizované body, místopisy nivelačních bodů, seznam osazených značek pro pol.4 až 6 technická zpráva, vyrovnané výšky nivelačních bodů TAB.1 MJ : 1 bod Položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 Stabilizace bodů podrobných bodových polí Měření a výpočty bodů podrobného bodového pole Stabilizace bodů výškových bodových polí Měření a výpočty pořadů a bodů podrobných výškových bodových polí charakterizovaná hodnotami základ. střed. kilometrových chyb: 04 m o < 3 mm mm < m o < 10 mm m o > 10 mm Poznámky: a) Stabilizací podrobných bodových polí se rozumí stabilizace kamennou měřickou značkou M1, M2, M3, normalizovanou značkou z z plastu, obetonovanou trubkou (obetonování min. 30x30x30 cm) nebo roubíkem v betonu. Stabilizací není dřevěný kolík, neobetonovaná železná trubka, nastřelovací hřeb v betonu či asfaltu. b) Stabilizace lomových bodů hranice pozemků provedené podle 85 Vyhl. č.126/1993 Sb. se též oceňují podle položky 01. c) Položkou O5 se oceňuje i výškové připojení tunelů a štol v podzemí a bodů základního výškového bodového pole v podzemí.

5 TAB. 2 - ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK ČSN /90 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy, ČSN /89 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. technická zpráva, grafická mapa nebo, číselná mapa nebo, digitální mapa TAB. 2 MJ : 1 ha Položka výkon ceny v tisících Kč Účelová mapa základního významu v měřítku 1 : 200 nebo 1 : 250 8,0-14,8 14,0-28,0 02 Účelové mapy základního významu v měřítku 1 : 500 5,9-10,8 10,0-22,0 03 Účelové mapy základního významu v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 5,0-9,3 9,0-15,0 rozpětí ceny v Kč 04 Účelové mapy ostatní v měřítku 1 : 200 nebo 1 : Účelové mapy ostatní v měřítku 1 : Účelové mapy ostatní v měřítku 1:1000 nebo 1: Účelové mapy ostatní - extravilán všechna měřítka (mapy zákl. významu i ostatní) 08 Měření a zobrazení výškopisu - všechna měřítka (mapy základní i ostatní) Poznámky : a) Účelovými mapami základního významu rozumíme: Jednotnou železniční mapu (JŽM), Základní mapu závodu (ZMZ), Základní mapu dálnice (ZMD), Základní mapu letiště (ZML), Základní mapu sídliště, případně další základní mapy, ale i Technické mapy měst (TMM), pokud jsou vyhotovovány na podkladě nového měření. b) V případě vyhotovení digitální TMM na podkladě Digitální katastrální mapy a skanované (s následnou vektorizací) či jinou formou digitalizované TMM, se použije přiměřeně tab. 4. c) Položky 1-6 se týkají polohopisu v intravilánech.

6 d) V cenových rozpětích jsou zahrnuty i samostatné prvky polohopisu do počtu 20 na 1 ha. e) V cenových rozpětích není zahrnuto připojení do souřadnicového a výškového systému a oceňuje se podle tabulky č. 1. f) Není-li provedeno připojení území do platného souřadnicového a výškového systému, je možno účtovat maximálně 2/3 z rozpětí tabulky. g) Druhý stupeň cenového rozpětí položek 1-3 se použije pouze při předání mapových dat v digitální formě. TAB. 3 - SAMOSTATNÝ PRVEK POLOHOPISU ČSN O1 34 1O Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. Polohové určení podrobných bodů: 3. až 5. třída přesnosti ČSN O Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Zobrazení prvků do mapy, popř. otisku mapy velkého měřítka. TAB. 3 MJ : prvek Položka výkon 01 Zaměření a zobrazení délkového prvku polohopisu Zaměření a zobrazení bodového prvku polohopisu Poznámka: Prvkem se rozumí: a) u položky 01 : 100m určené délky b) u položky 02 : předmět, který je zobrazen bodem

7 TAB. 4 - Skenování a transformace grafického originálu mapy velkého měřítka ČSN O1 34 1O Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. ČSN O Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Technická zpráva, rastrový obsah mapy, soubor grafických dat v závazném referenčním systému TAB: 4 MJ : 1 mapový list Položka výkon rozpětí ceny v Kč O1 Skenování s hustotou 400 dpi Skenování s hustotou 500 dpi Transformace rastrového obrazu Poznámky : a) Vyhotoví - li se topologická kresba zvyšují se ceny o 30% b) Provede - li se objektování topologické kresby zvyšuje se cena o dalších 15% TAB. 5 - PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ Ověření (vyhledání) průběhu podzemního vedení a zaměření ve 3. třídě přesnosti podle: ČSN O1 34 1O Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. ČSN O Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. - u dálkových vedení s mezní odchylkou: v hloubce do 1,2 m p = 0,50 m v hloubce nad 1,2 m p = 0,75 m - u městských vedení s mezní odchylkou: v hloubce do 0,8 m p = 0,25 m v hloubce do 1,2 m p = 0,35 m v hloubce nad 1,2 m p = 0,50 m

8 technická zpráva grafické zobrazení průběhu vedení do mapy nebo zobrazení průběhu vedení do mapy na základě číselného zaměření nebo digitální zpracování průběhu vedení TAB. 5 MJ : 100 m Položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 Zjištění průběhu podzemního vedení u správců Ověření průběhu kabelového podzemního vedení vyhledáním (např detektorem) 03 Ověření průběhu trubního podzemního vedení vyhledáním (na př detektorem) 04 Vyhledání kabelu detektorem v extravilánu 05 Vyhledání kabelu detektorem v intravilánu 06 Vyhledání trubního vedení v extravilánu 07 Vyhledání trubního vedení v intravilánu 04 Zaměření a zobrazení průběhu podzemních a nadzemních vedení Poznámka : a) Je-li rozsah výkonů obsažených v tab. 3 menší než 3 MJ, účtuje se rozsah 3 MJ. b) V cenových rozpětích položky 04 není zahrnuto bodové pole.

9 TAB. 6 - PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ PROFIL ČSN Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy - střední souřadnicová chyba hlavních bodů podélného profilu - 3. třída přesnosti, - polohové určení podrobných bodů profilu 3.až 4. třída přesnosti, - u jednoznačně identifikovatelných bodů 1. až 2. třída přesnosti Výškové určení podrobných bodů: - u jednoznačně identifikovatelných bodů 1. až 2. třída přesnosti, - u ostatních bodů 3. až 4. třída přesnosti. technická zpráva, matrice podélného nebo příčného profilu, zobrazení profilu do mapy velkého měřítka. TAB. 6A MJ : 100 m Položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 podélný profil terénu podélný profil vodních toků podélný profil silnic, dálnic podélný profil železnic a vleček TAB. 6B MJ : 30 m Položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 příčný profil terénu příčný profil vodních toků příčný profil silnic, dálnic příčný profil železnic Poznámka: Podélný a příčný profil musí obsahovat staničení a výšky.

10 TAB. 7 - KUBATURY ČSN O Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy - Polohové a výškové určení podrobných bodů: 3. třída přesnosti dokumentace určení objemu. TAB. 7 MJ : 100 m 2 plochy půdorysu Položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 podrobné polohové a výškové zaměření, výpočet objemu Poznámka: a) Podrobné měření lze provádět v místním souřadnicovém a výškovém systému. b) Je-li rozsah výkonů obsažených v tab. 7 menší než 700 m 2, účtuje se rozsah 700 m 2. TAB. 8 - VYTYČOVACÍ SÍŤ ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ČSN Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou ČSN 73 O4 22 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů Závazné podklady Geodetická část platné (ve stavebním řízení schválené) projektové dokumentace - projekt vytyčovací sítě technická zpráva značka v terénu, nebo na objektu seznam souřadnic a přehled bodů vytyčovací sítě

11 TAB. 8 MJ : 1 bod položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 stavební objekty s prostorovou skladbou stavební objekty liniové a plošné vytyčovací síť mostů včetně železničních vytyčovací síť metra na povrchu a sítě obdobných parametrů, kde délka vstupu do podzemí nepřesáhne 60 m Vytyčovací sítě a body základních orientačních přímek tunelů a štol v podzemí (metro, dopr. stavby, inženýrské sítě, kolektory) MJ = strana 06 usměrnění stran vytyčovací sítě v podzemí usměrnění stran vytyčovací sítě v podzemí gyrotheodolitem Poznámky : a) Určení výšek vytyčovací sítě je zahrnuto jen v cenovém rozpětí položky 4. b) V cenových rozpětích tab. 8 není zahrnuto: - trvalá stabilizace bodů vytyčovací sítě, - ověření výchozích bodů ZBP TAB. 9 - VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ ČSN , ČSN Přesnost vytyčování stavebních objektů - Základní ustanovení ČSN Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. ČSN Přesnost vytyčování liniových a plošných staveb. objektů ON Přesnost vytyčování tunelů celostátních drah, vleček a městských drah

12 Závazné podklady Geodetická část platné (ve stavební řízení schválené) projektové dokumentace - vytyčovací výkresy, zastavovací plán, koordinační výkres, geodetická dokumentace vytyčovací sítě, geodetická část dokumentace skutečného provedení již postavených objektů a částí. vytyčené body vytyčovací protokol s náležitostmi technické zprávy a potvrzením o předání TAB. 9 MJ : 1 bod položka výkon rozpětí ceny v Kč VYTYČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY 01 stavební objekty s prostorovou skladbou stavební objekty liniové silnice, železnice mosty, tunely a štoly PODROBNÉ VYTYČENÍ 04 stavební objekty s prostorovou skladbou nebo plošné objekty dráhy, silnice, pohybové plochy letišť, mosty, tunely a štoly ostatní liniové stavby Poznámky: a) V cenách je obsaženo zajištění bud zajišťovacími body ne- bo zajišťovacími mírami na okolní objekty. b) Vytyčení obvodu staveniště, hranic ochranných pásem, lesních průseků a pod. se oceňuje v cenovém rozpětí položky 06. c) Každá zvlášť požadovaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje v cenových rozpětích této tabulky jako nové vytyčení. d) V cenových rozpětích této tabulky je zahrnuto: - běžná stabilizace - dřevěný kolík s hřebem, železná trubka... - výpočet souřadnic a vytyčovacích prvků. e) V cenových rozpětích této tabulky není obsaženo: - vybudování vytyčovací sítě, - trvalá stabilizace vytyčených bodů, - vyhotovení rozboru přesnosti (pokud se provádí a bude připojen k technické zprávě.) Účtuje se podle tab připojení hlavních výškových bodů na ČSJNS.

13 TAB ZAMĚŘENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. ČSN Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Protokol o předání kontrolního měření nebo zaměření stavebního objektu (dohodnutých částí). TAB.10 MJ : 1 bod položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 stavební objekty s prostorovou skladbou stavební objekty liniové, dráhy, silnice, tunely, mosty (ne podzemní vedení) 03 ostatní liniové stavební objekty (podzemní vedení) Poznámky: a) Horní hranici cenového rozpětí lze použít pouze při zpracování výsledků v digitální formě. b) Pro oceňování souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé se použije přiměřeně TAB.2 (podle druhu účelové mapy). MJ zůstává 1 ha, podle druhu vstupu se použije přiměřené cenové srážky z příslušné položky.

14 TAB GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BUDOV Geodetické zaměření - střední chyba 1 cm v poloze i výšce vzhledem k zaměřovací síti, ČSN Kreslení úprav povrchů, ČSN O Kreslení schodišť a ramp, ČSN Kreslení stropů a zavěšených podhledů, ČSN Kreslení podlah, ČSN Kreslení střech, ČSN Kreslení oken, dveří a vrat, ČSN Kreslení prostupů výklenků a drážek. technická zpráva, půdorysné řezy, podélné řezy, příčné řezy, TAB. 11 MJ : 1 m 2 položka výkon rozpětí ceny v Kč ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE současného stavu budov v měř. 1:5O vodorovné řezy: 01 objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy objekty s členěným půdorysem, stropy trámové nebo klenuté svislé řezy: ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE současného stavu budov v měř. 1:100 vodorovné řezy: 04 objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy objekty s členěným půdorysem stropy trámové nebo klenuté svislé řezy: KÓTOVÁNÍ výkresů (všech položek) 20-30

15 Poznámky: a) Situační a výškové zaměření objektu s přilehlým územím se oceňuje podle tabulky č. 2 b) Objekty s členěným půdorysem nebo se stropy trámovými či klenutými se oceňují v položkách O2 a 04 pouze do dvou třetin cenového rozpětí. V případě objektů s členěným půdorysem i se stropy trámovými či klenutými se oceňují v těchto položkách v horní třetině cenového rozpětí. c) Cena za dokumentaci kostelů, objektů s náročnou architekturou, zřícenin nebo totálně poškozených objektů, popř. práce vyžádané odběratelem nad rámec předepsané dokumentace, není v sazbách položek 1 až 7 obsažena. d) Zaměřovací síť vně objektu se účtuje podle tab.č.1. e) Celkový počet MJ je součtem ploch všech zaměřovaných podlaží. TAB VYHOTOVENÍ KARTOGRAFICKÝCH ORIGINÁLŮ ČSN Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. ČSN Předlohy pro polygrafickou reprodukci. Technické požadavky. kartografické originály nebo matrice TAB. 12 MJ : 1 dm 2 položka výkon rozpětí ceny v Kč Účelové mapy v měřítku 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1: kartografický originál polohopisu kartografický originál popisu kartografický originál podzemních vedení 04 kartografický originál výškopisu kartografický originál popisu čísel a výšek podrobných bodů 06 kartografické originály lemovek objektů

16 Poznámky: a) Podle této tabulky se oceňuje i vyhotovení matric kresbou nebo rytinou na snímkovém papíru nebo na průhledné rozměrově stálé podložce. b) Počet měrných jednotek (dm 2 ) pro zaokrouhlení je daný u u položek 2 až 6 skutečně zobrazenou plochou, nikoliv čtvercovou sítí. c) Kartografické originály nebo matrice vyhotovené pro jednotlivé barvy se v rámci obsahu tabulkové položky hodnotí jako samostatné MJ. d) Tabulka platí přiměřeně i pro výkony (kartografické originály) obdobného obsahu jako účelové mapy. e) Pokud na jednom originálu je zobrazeno více tabulkových položek společně, účtuje se každá samostatně. TAB VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ Zákon č 344/1992 Sb., Vyhláška č. 190/1996 Sb. vytyčovací náčrt hranice pozemku, protokol o vytyčení hranice pozemku, trvale označené body hranice pozemku. TAB. 13 MJ : 100 m vytyčené hranice položka výkon rozpětí ceny v Kč 01 vytyčení vlastnické hranice nebo hranice užívání vytyčení vlastnických hranic při realizaci projektu pozemkových úprav Poznámky: a) Vybudování nových bodů podrobného bodového pole se účtuje zvlášť podle tab.1. b) Stabilizace vytyčených bodů hranic pozemků u položek 1 i 2 se účtuje zvlášť, rovněž podle tab.1. c) Do délky vytyčované hranice se započítává i délka hranic nezbytně nutných pro připojení na identické body.

17 TAB GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon č. 344/1992 Sb, Vyhláška č. 190/1996 Sb. geometrický plán ve třech vyhotoveních trvale označené hranice pozemku. Cenové stupně: l. Geometrický plán bez ohledu na způsob vyhotovení katastrální (pozemkové) mapy (mapa vyhotovená grafickou metodou i mapa vyhotovená číselnou metodou) 2. Geometrický plán s nadstandartním obsahem TAB. 14 Pol. výkon MJ : 100 m nové hranice Cenová rozpětí pro jednotlivé cenové stupně 1 2 tis. Kč tis. Kč 01 Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku 4,0-6,0 6,0-10,0 nebo zaměření novostavby bez nutnosti použít mapu bývalého pozemkového kat. 02 Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku 6,0-8,0 8,0-12,0 nebo zaměření novostavby s nutností použít mapu bývalého pozemkového kat., která je shodného měřítka s katastrální mapou 03 Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku 8,0-12,0 12,0-16,9 nebo zaměření novostavby s nutností použít mapu bývalého pozemkového kat., která není shodného měř. s katastrální mapou 04 Vyhotovení geometrického plánu liniových staveb 6,0-12,1

18 05 Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene 2,0-6,0 Poznámka: a) Vybudování nových bodů podrobného bodového pole se účtuje zvlášť podle tab.1. b) Stabilizace vytyčených bodů hranic pozemků u položek 1 i 2 se účtuje zvlášť, rovněž podle tab.1. c) Do délky vytyčované hranice se započítává i délka hranic nezbytně nutných pro připojení na identické body. TAB HODINOVÉ SAZBY Geodetické i negeodetické práce či výkony potřebné k zajištění konkrétní geodetické zakázky, které nejsou obsahem žádné z tabulek tohoto nabídkového ceníku. Provedení geodetických či negeodetických prací či výkonů nutných k zajištění konkrétní geodetické či kartografické zakázky. TAB. 15 MJ : 1 hod položka výkon rozpětí ceny v Kč (podmínky) 01 Úředně oprávněný zeměměř. inženýr Oprávněný k výkonu funkce "odpovědného geodeta", oprávněný ověřovat geometrické plány, vytýčení vlast. hranic pozemků a bod. pole dle & 13, odst.1, písmena a, b, c zákona č. 200/1994 Sb. 02 Zeměměřický inženýr Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru 03 Zeměměřický technik Středoškolské vzdělání zeměměřického směru 04 Figurant měřický pomocník i bez vzdělání

19 Poznámky: a) Hodinovými sazbami možno oceňovat i práce obsažené v tabulkách tohoto ceníku, (záleží na dohodě smluvních partnerů). b) Hodinovými sazbami se oceňují i bez pečnostní hlídky.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 2. název úlohy NEMOVITOSTÍ Tvorba

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Robert PAUL NABÍDKOVÝ LIST č. 0 základní pravidla pro stanovení ceny. 1 bodové pole

Robert PAUL NABÍDKOVÝ LIST č. 0 základní pravidla pro stanovení ceny. 1 bodové pole Robert PAUL NABÍDKOVÝ LIST č. ===================================================================================================== 0 základní pravidla pro stanovení ceny 1 bodové pole 2 mapování 21 polohopis

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE 1 GESplus Vackova 1552/8 155 00 Praha Stodůlky Michal Filip tel. 728 510 325 mike@filip.seznam.cz Miloš Chmelík tel. 724 009 473 chmelikmilos@seznam.cz NABÍDKOVÝ CENÍK PRO ROK 2013 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I CENÍK 800-783 NÁTĚRY I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11 Členění 111 Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace

Více

1.2 vyznačení věcného břemene vyznačení věcného břemene (vjezd, studna apod.) vyznačení věcného břemene liniové stavby

1.2 vyznačení věcného břemene vyznačení věcného břemene (vjezd, studna apod.) vyznačení věcného břemene liniové stavby 1. PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - vyznačení nově vzniklých hranic v terénu za účasti vlatsníků a investora - zaměření hranic v terénu, popřípadě převzetí zaměření skut. provedení stavby - tisk originálu

Více

OBSAH 1. ÚVOD...9 2. ÚČELOVÉ MAPY...10 2.1 TVORBA A VZHLED ÚČELOVÝCH MAP...10 2.2 DĚLENÍ ÚČELOVÝCH MAP...12 2.2.1 Základní účelové mapy...12 2.2.2 Mapy podzemních prostor...19 2.2.3 Ostatní účelové mapy...21

Více

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.16. Geodézie - GEO Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 pro zaměření pozemní stavby a rekonstrukce staveb a architektura 5 pro zaměření inženýrské

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY

CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen položky

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1)

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) GEODETICKÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY Ing. Jiří Lechner, CSc. jiri.lechner@vugtk.cz Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Citace: 441/2013 Sb. Částka: 173/2013 Sb. Na straně (od-do):

Více

Katastr nemovitostí Pozemková kniha

Katastr nemovitostí Pozemková kniha Geodézie přednáška 11 Katastr nemovitostí Pozemková kniha Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Katastr nemovitostí (KN) vznikl ke dni 1. 1. 1993

Více

INŽENÝRSK. Legislativa v IG LEGISLATIVA V IG LEGISLATIVA V IG. dokumenty schválené parlamentem porušení.trestné zákony mají nejvyšší závaznost ZÁKONY

INŽENÝRSK. Legislativa v IG LEGISLATIVA V IG LEGISLATIVA V IG. dokumenty schválené parlamentem porušení.trestné zákony mají nejvyšší závaznost ZÁKONY 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. INŽENÝRSK ENÝRSKÁ GEODÉZIE II Legislativa v IG Geodézie při

Více

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN Zastavěné území obce (1) Zastavěné území obce Ing. Karavdič, Ing. Kocáb Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Akustická studie AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Akustická studie AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku 290 252 41 Dolní Břežany Návrh úprav prostorové akustiky tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/3 Zadavatel: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00

Více

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č.146/2008 Sb. stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze,

Více

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Ve vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb jsou zahrnuty podmínky a požadavky na srozumitelně vyjádřené a kontrolovatelné řešení staveb s ohledem na přístupnost

Více

Technické podrobnosti pro správu katastru

Technické podrobnosti pro správu katastru - 51 - Příloha k vyhlášce č. /2013 Sb. Technické podrobnosti pro správu katastru 1. Druh pozemku Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 2 orná půda Pozemek orné půdy podle

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS Příloha č. 6 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 31 OBSAH 1 MAPOVÁNÍ PRVKŮ ÚMPS... 3 1.1 Všeobecné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Ceník zeměměřických prací GEO 2010

Ceník zeměměřických prací GEO 2010 Ceník zeměměřických prací GEO 2010 0. Obecné podmínky Naše služby poskytujeme v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami na základě objednávky nebo smlouvy o dílo. Cenová rozpětí u některých

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ. Polohové a výškové vytyčovací sítě. Primární systém (PS)

Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ. Polohové a výškové vytyčovací sítě. Primární systém (PS) Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ I PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ I

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ I PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ZDENĚK FIŠER A JIŘÍ VONDRÁK MAPOVÁNÍ I PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ I STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Mapování

Více

Dokumentace staveb. Právní předpisy. Postup při vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Ukázky dokumentací

Dokumentace staveb. Právní předpisy. Postup při vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Ukázky dokumentací Dokumentace staveb Právní předpisy Postup při vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby Ukázky dokumentací Právní předpisy Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Ze dne 17.12.2013 Částka 173/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 945 Vyhlásené: 2.2.945 Časová verzia predpisu účinná od: 2.2.945 do: 0.05.952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 5. V y h l á š k a m i n i s t

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

Technické dílo roku 2014

Technické dílo roku 2014 Technické dílo roku 2014 Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AC Kačerov. Abstrakt: Tento článek popisuje postup geodetického monitoringu při výstavbě administrativní budovy AC Kačerov.

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Ing. P. Kunc M. Wsólová Ing. M. Křížová Ing. Z. Pilař k.ú.: Pňov, Předhradí, část. Klipec, Libice n. C., N. Ves I, Oseček, Velim, V. Osek, Veltruby Obec: Pňov-Předhradí,

Více

Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem

Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem Příloha D6 Název diagnostiky: Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem Lokalizace: Dálnice D1, km 267,0 268,0 Datum provedení: srpen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Geodézie přednáška 3 Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické vytyčovací práce řeší úlohu

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM Verze 2013 1 OBSAH: PREAMBULE 3 1. STAVENIŠTĚ.. 3 2. PROVÁDĚNÍ DÍLA.. 6 3. STAVEBNÍ DENÍKY. 10 4. KONTROLY A ZKOUŠKY 11 5. ZEMĚMÉŘICKÁ

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3374/07-16300 Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, přílohy č. 11 Závazná pravidla

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením. SEKCE F STAVEBNICTVÍ Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity

Více

Zápis stavby do katastru nemovitostí. Ing. Olivová Květa

Zápis stavby do katastru nemovitostí. Ing. Olivová Květa Zápis stavby do katastru nemovitostí Ing. Olivová Květa prosinec 2008 Katastráln lní zákon a související právn vní předpisyedpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění

Více

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. 2014 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č. 13. Název veřejné zakázky: Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č. 13. Název veřejné zakázky: Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Sídlo: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85 IČ: 00673552 DIČ: CZ00673552 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel profil

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481 ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracování zastavovací studie pro lokalitu v trati Tálky objednal u autorky územního plánu obce Obecní úřad ve Starovičkách v rámci smlouvy odborné technické pomoci. Předmětem řešení

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám pro nadlimitní veřejnou zakázku "Rámcová smlouva na geodetické služby pro činnost KPÚ pro Zlínský kraj v roce 2016 2017" Zadavatel: Česká republika Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 NEMOVITOST: Výrobní areál - soubor staveb a pozemků při čp. 20 cihelny Chmeliště k.ú. Chmeliště, obec Vavřinec Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1. Architektonické řešení... 2 2.2. Dispoziční řešení... 3 3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1. Zemní práce... 3 3.2. Zakládání, základy...

Více

Projekt Pospolu. Měřický náčrt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová.

Projekt Pospolu. Měřický náčrt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová. Projekt Pospolu Měřický náčrt Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová. Proč si vést náčrt během mapování je zaměřena poloha (někdy i výška) určovaných bodů

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 10.12.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 128 V Y H L Á Š K A Českého

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace K r a v í h o r a 2, 6 1 6 0 0 B r n o, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k podání

Více

REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH

REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH Jaroslav Král Jana Staňková Firma Jan Daněk VETERANS, Paculova 6, 716 00 Ostrava - Radvanice Tel./Fax : 069/6232606-08 E-mail : info@davet.cz REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice. MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice. MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4 SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4 vsuvka: návrh řešení domácího úkolu Polohopisnémapování Přípravné práce projekt mapování vybudování měřické sítě příprava náčrtů Zjišťování

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

Ústí nad Labeme 38. Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa

Ústí nad Labeme 38. Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa Ústí nad Labeme 38 Název objektu Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa Ústí nad Labem Krásné Březno, Nový svět č. p. 199 K.ú./parcela č. Architekt St. p.

Více

Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD

Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD 1 Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD Jan MATOUŠ Ing. Jan MATOUŠ, ČD s.o., Technickáú středna dopravní cesty 120 00 Praha 2, Perucká3 Abstrakt

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko Tel./Fax: 596 423 125, e-mail: tevos@tevos.cz Akce: Prodloužení kanalizačního řadu za účelem odvodu splaškových vod z RD Stavebník: Libor Rusnok Oldřichovice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ANALÝZA CEN VYBRANÝCH GEODETICKÝCH PRACÍ PRICE ANALYSIS OF SPECIFIC GEODETIC SERVICES

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ANALÝZA CEN VYBRANÝCH GEODETICKÝCH PRACÍ PRICE ANALYSIS OF SPECIFIC GEODETIC SERVICES ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE Studijní program a obor: Geodézie a kartografie ANALÝZA CEN VYBRANÝCH GEODETICKÝCH PRACÍ PRICE ANALYSIS OF SPECIFIC GEODETIC

Více

Digitalizace mapových podkladů

Digitalizace mapových podkladů Digitalizace mapových podkladů Seminárn rní práce k153kapr Lenka Karlová Eva Matouškov ková Co je to digitalizace Digitalizace je obecný převod p analogové formy map do digitáln lní podoby Tři i základnz

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Mapa je tedy zmenšeným a zjednodušeným obrazem zemského povrchu ve zvoleném měřítku za pomoci smluvených mapových značek.

Mapa je tedy zmenšeným a zjednodušeným obrazem zemského povrchu ve zvoleném měřítku za pomoci smluvených mapových značek. Lesnické mapy Nedílnou součástí každodenní práce lesního hospodáře je použití některé z lesnických map. Mapy zobrazují samozřejmě prostorové rozdělení lesa, ale mimo to ještě poskytují obeznámenému jedinci

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Znalecký posudek číslo 1546/36/2008

Znalecký posudek číslo 1546/36/2008 Znalecký posudek číslo 1546/36/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 36 nacházejícího se na pozemku parc.č. 3/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

CENÍK 825-4 OBJEKTY PODZEMNÍ - TUNELY

CENÍK 825-4 OBJEKTY PODZEMNÍ - TUNELY CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 825-4 OBJEKTY PODZEMNÍ - TUNELY I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen položky ) stavebních prací

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Správa na úseku katastru nemovitosti

Správa na úseku katastru nemovitosti Správa na úseku katastru nemovitosti Vysvětlení pojmů nejčastěji používaných v katastru nemovitostí POJEM BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ) BUDOVA BUDOVA ROZESTAVĚNÁ BYT BYT ROZESTAVĚNÝ základní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více