VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014

2 Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce Bc. Radek Ketzl Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Magisterský studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2014

3 Master's Dissertation The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel) Bc. Radek Ketzl The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Management of Hospitality and Spa Dissertation Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Prague 2014

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Radek Ketzl

5 Rád bych poděkoval paní Ing. Martině Beránek a panu prof. Ing. Petru Semeniukovi, CSc. za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé diplomové práce i za řadu námětů, poznámek, připomínek, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce. Dále bych také velmi rád poděkoval majiteli uvedených společností za ochotu a samozřejmost, se kterou mi poskytl svá interní data k vypracování diplomové práce a také za vytrvalé a svědomité odpovídání na mé dotazy.

6 Abstrakt KETZL, Radek. Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu). Praha, Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8. Vedoucí práce Ing. Martina Beránek. Tento text je určen pro majitele hotelů, generálního ředitele a investora daného projektu. Dále je také vhodný pro zainteresované pracovníky obou hotelů pro pochopení souvislostí s příjmovou a výdajovou stránkou a finančním zdravím podniku. Práce zahrnuje nejdůležitější složky finanční analýzy, které jsou potřebné pro zjištění finančního zdraví obou společností a jejich schopnost generovat pozitivní hrubý provozní zisk za účelem udržení finanční stability hotelů v průběhu rozsáhlé investice a zvýšení podílu cizích zdrojů. Podstatným východiskem pro investiční projekt je zjištění finančního zdraví obou sledovaných podniků. Práce tak prochází důkladnou analýzou účetní rozvahy obou společností v letech 2010 až 2013, kdy je podrobena jak vertikální tak i horizontální analýzou. Pozitivní tendence výkonových veličin se pozitivně odráží i v dalších analyzovaných ukazatelích uvedených v této práci, především v ukazatelích rentability a výkonnosti. Další částí, kterou se tato práce zabývá je zhodnocení akumulovaných peněžních prostředků z minulých let, a také zvýšení cizích zdrojů, které vycházejí jako vlastní kapitál pro investující společnost v zahraničí. Text je doplněn četnými tabulkami a vzorci, které jsou dodatečně zobrazeny v kompletní podobě v příloze této práce a které jsou převážně získány z interních zdrojů společností. Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, investice, náklady, tržby, zhodnocení

7 Abstract KETZL, Radek The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel). Prague, Master's Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8. Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek This text is intended for general manager and owner of both hotels and also investor of London s project. Moreover it is appropriate document for all interested hotels management who can find out the connection of income and outcome site and financial health of company. Dissertation includes the most significant components of financial analysis, which are necessarily needed to discover the financial health of both companies and their ability to generate enough of gross operating profit with purpose to sustain the financial stability of both hotels during a large investment and therefore increase of interest bearing liabilities. A valuable determination for investment project is an analysis of financial health of both considered firms. This text goes through a precise analysis of balance sheet of both companies during period from 2010 till 2013, when it puts through either, vertical and horizontal analysis. Positive trends of ratios reflect a similar development of other ratios analyzed in this thesis, especially profitability and performance ratios. Another part of this text is valuating of accumulated funds from past years, and also increasing share of interest liabilities, both used for ownership equity of investing company. In the annex, the text is appended a lot of tables and samples, which are additionally attached in complete scheme, and which are collected from internal sources. Keywords: costs, evaluation, financial analysis, financial ratios, investment, revenue

8 Obsah Úvod Finanční analýza Zdroje a metody finanční analýzy Finanční situace a chování Horizontální a vertikální analýza Časové srovnání poměrových ukazatelů Analýza výkonnosti Ukazatele rentability Finanční pozice podniku Finanční stabilita Solventnost Likvidita Čistý pracovní kapitál Investiční rozhodování Investiční projekty a příprava Projektování, kontraktace a stavební rozpočet Cash flow z investičních projektů Kapitálové výdaje a očekávané peněžní příjmy Efektivnost investičních projektů Metody hodnocení investičních projektů Metoda průměrných ročních nákladů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Finanční analýza Hotelu X a Hotelu Y Horizontální a vertikální analýza rozvahy Horizontální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Vertikální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Finanční stabilita podniku Shrnutí finanční analýzy... 60

9 5. Investice společnosti Z Ltd Náklady projektu Nákladové cashflow Cashflow nadřízeného dluhu Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 88

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Zkrácená rozvaha společnosti X s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 2: Zkrácená rozvaha společnosti Y s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 3: Horizontální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 4: Horizontální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 6: Vertikální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 7: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 8: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. (v %) Tabulka č. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. (v %) Tabulka č. 13: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti X s. r. o. Tabulka č. 14: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 15: Ukazatele rentability (%) společnosti X s. r. o. Tabulka č. 16: Ukazatele rentability (%) společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 19: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti X s. r. o. Tabulka č. 20: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 22: Ukazatele likvidity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 23: Čistý pracovní kapitál společnosti X s. r. o. Tabulka č. 24: Čistý pracovní kapitál společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 25: Počáteční náklady projektu Tabulka č. 26: Náklady přestavby projektu Tabulka č. 27: Ostatní náklady projektu Tabulka č. 28: Úrokové poplatky Tabulka č. 29: Rentabilita nákladů Tabulka č. 30: Financování Tabulka č. 31: Development cashflow počáteční náklady projektu

11 Tabulka č. 32: Development cashflow náklady přestavby Tabulka č. 33: Financování nákladů výstavby Tabulka č. 34: Nákladové úroky Tabulka č. 35: Akumulované cizí zdroje Tabulka č. 36: Cashflow nadřízeného dluhu Tabulka č. 37: Předpokládané příjmy, výdaje a zisk Tabulka č. 38: Ukazatel LTV a ukazatele krytí Seznam příloh Příloha 1: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 2: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 5: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2012 Příloha 6: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2013 s meziroční změnou

12 Úvod Název tématu mojí diplomové práce Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) napovídá, že půjde o komplexní práci, která v sobě bude obsahovat mnoho problematických bodů týkajících se finančního stavu podniku, v tomto případě dvou hotelů, než se dostaneme i k zmíněné investici. Cílem mé práce je zhodnotit finanční zdraví obou zkoumaných podniků (hotelů), abychom mohli vyvodit z daného stavu schopnost podniků investovat své potenciální prostředky a zhodnotit z nákladového hlediska danou investici. Toto téma jsem si vybral proto, že již třetím rokem působím na cluster pozici dvou hotelů, což mi poskytuje určité informace o finanční stránce obou podniků, především o té příjmové. Vzhledem k tomu, že mě moje práce velmi zajímá a motivuje, často se zamýšlím nad zdravím podniků v tak silném konkurenčním prostředí, jako je hotelové prostředí v Praze. Jen v roce 2009 přibylo 9 čtyřhvězdičkových hotelů, tedy přímých konkurentů našich hotelů. Politika našich hotelů je velmi sofistikovaná oproti ostatním hotelům, kdy klademe důraz na získání co nejmenšího objemu komisních cen na velmi silném trhu tzv. OTAs (Online Travel Agencies) jako je booking.com a expedia.com. Z těchto důvodů jsem se rozhodl zhodnotit finanční zdraví obou hotelů od roku 2010 do roku 2013, kdy v průběhu sledovaného období došlo k investici v Londýně. Velmi promyšleným finančním plánem dochází k vzájemné dlouhodobé výpomoci ve skupině hotelů, která má výchozí bod v Londýně, místě investice. Oba hotely v Praze jsou vlastněné jedním majitelem, který se rozhodl investovat své peněžní prostředky s velkým podílem cizích zdrojů do přestavby historické budovy na hotel v centru Londýna. Hlavním zdrojem informací pro praktickou část se staly účetní výkazy a investiční rozpočtový plán spolu s konzultacemi s majitelem obou hotelů a jejich generálním ředitelem. V první části se seznámíme se základními teoretickými poznatky na téma finanční analýzy a investic. Přiblížíme si zdroje a metody finanční analýzy, které jsou pro praktickou část rozhodujícími informacemi. Výchozím bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve sledovaném období. S tímto základem pokračujeme v analýze poměrových ukazatelů, analýze výkonnosti a v následné analýze finančního chování. V druhé praktické části, budeme aplikovat teoretické poznatky na získané údaje z účetních výkazů a rozpočtového plánu. 1

13 Záměrně v celé své práci necharakterizuji a neuvádím názvy obou analyzovaných hotelů, jména majitele a generálního ředitele. Zásadní podmínkou získání všech interních informací přímo od majitele bylo, že za žádných okolností nesmí být v mé práci použito jeho jméno, názvy hotelů, či nějakým způsobem hotely popsány. Jeho přání plně respektuji, a proto jsou v této práci oba pražské hotely označeny X a Y, tedy společnosti X s. r. o. a Y s. r. o., a také investici v Londýně označuji jako hotel Z, či společnost Z Ltd. V závěru shrnuji zjištěné poznatky z praktické části, které by mohly přispět nejen k úspěšnému vedení obou hotelů, ale mohly by být přínosné i pro manažery ostatních podniků. 2

14 1. Finanční analýza Finanční řízení podniku je spolu s ostatními součástmi podnikového řízení nezbytnou složkou, která by bez její přítomnosti znamenala ztrátu pozice na příslušném trhu. Definice Ostrov vědomé síly v moři nevědomé korporace 1 je učiněná D. H. Robertsonem, kde ostrov vědomé síly představuje organizovanou činnost všech složek podnikového řízení a nevědomou kooperaci zastupuje trh. Finanční management se nás ptá (Marek a kolektiv, 2009, str. 17) do čeho investovat, z čeho investovat a kolik se má vyplatit na podílech na zisku. Do čeho investovat představuje optimální strukturu aktiv a z čeho investovat nám říká, jaká má být optimální struktura finančních zdrojů. Investiční rozhodování se řídí základními racionálními pravidly: 1) Vyšší očekávaná míra výnosnosti investice se preferuje před nižší očekávanou mírou výnosnosti investice 2) Nižší míra rizika investice má přednost před vyšší mírou rizika investice jiné 3) Hodnota množství peněz držená dnes se preferuje před držbou stejné hodnoty množství peněz zítra Dále mají racionální investoři společné následující kombinace: 1) Mají-li dvě investice stejnou očekávanou míru výnosu, racionální investor dá přednost té, která je spojena nižším rizikem. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) 2) Mají-li dvě investice stejnou míru rizika, racionální investor dá přednost té, která přináší vyšší míru výnosu. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) Výše zmíněné preference se týkají racionálních investorů. Na trhu se však můžeme setkat i s neracionálním chováním investorů, kteří z nějakých důvodů preferují, za jinak stejných okolností, například investici s vyšším rizikem oproti investici s nižším rizikem - v tomto případě očekávají však vyšší míru výnosnosti investice. Mezi investory řadíme zaměstnance, manažery a vlastníky podniku. Nejpravděpodobnějším investorem jsou však vlastníci podniku, kteří mají s ním možnost nakládat, tj. těžit z jeho prosperity, prodat či i zlikvidovat. Mají tedy pochopitelně zájem na co nejvyšší tržní hodnotě svého podílu na majetku podniku, čili maximalizaci tržní hodnoty podniku (market value of firm). Avšak často je s vlastníky spojován cíl maximalizace zisku. Z mnoha důvodů je však maximalizace zisku nejlépe manipulovatelnou položkou ze strany vedení podniku. Jednou z nejčastějších možností 1 Robertson, D. H.: ControlofIndustry. London/Cambridge, Nisbet/Cambridge University Press, 1923, s

15 jsou účetní odpisy, tvorba daňových rezerv nebo oceňování vnitropodnikových zásob vlastní výroby. Dále v případě stanovení cíle v podobě maximalizace zisku, může ze strany vedení dojít k prodejům s vysokou ziskovou marží nesolventním zákazníkům. Nebudou tak příjmy následovat výnosy a zisk s tržní hodnotou bude klesat. Vedle účetních odpisů je možnost využití daňových odpisů, které umožňují úsporu na dani z příjmu. Zvyšování zisku je také manipulovatelné pomocí snižování likvidity podniku, což může zapříčinit ohrožení existence podniku. Výše zmíněné cíle podniku však nejsou jediné. Mezi další alternativní cíle podniku řadíme (Marek a kolektiv, 2009, str. 20) například maximalizace tržeb, dosažení stanoveného tržního podílu, přežití, dosažení uspokojivé míry zisku či zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb. Finanční management rozlišujeme dle časového hlediska krátkodobý 2 s časovým úsekem do jednoho roku a dlouhodobý 3 s časovým rozpětím od jednoho roku a více. Ať už se jedná o krátkodobé či dlouhodobé finanční rozhodování, obojí musí vycházet z finanční analýzy, která představuje proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých a budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti (Marek a kolektiv, 2009, str. 185). V mojí praktické části diplomové práce se budu věnovat podnikům, které mají právní formu společnost s ručením omezením 4 (limited liability company). Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. (Knápková, Pavelková, Štekr, 2013, str. 17) Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční situace. (Grünwald, Holečková, 2009, str ) 2 Řízení likvidit a pracovního kapitálu, řízení krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv, sestavení finančního plánu 3 Rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku, optimalizace finanční struktury, rozhodování o podílech na zisku, sestavení dlouhodobého finančního plánu e obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. U této formy společnosti je povinným základním kapitálem minimálně Kč, kdy vklad každého společníka musí být alespoň Kč. Maximální počet společníků může být 50, minimálně však jeden. Každý společník ručí omezeně, a to společně a nerozdílně do celkové výše nesplaceného základního kapitálu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Počet hlasů společníka je poměrově vypočítán dle výše jeho vkladu k základnímu kapitálu. Statuární orgán je u této formy podniku zastoupen jedním či více jednateli s tím, že pokud společenská smlouva nestanoví jinak, mají právo jednat samostatně jménem společnosti. 4

16 Finanční analýza není využívána jen manažery podniku, nýbrž také investory, auditory, bankami, burzovními makléři, obchodními partnery, zaměstnanci, státními a jinými institucemi, s tím, že každý ze jmenovaných subjektů má jiný zájem. Investory bude zajímat rentabilita vloženého kapitálu, věřitelé budou sledovat likviditu podniku, státní instituce sledují zisk, z kterého se odvádí příslušná daň z příjmu, zaměstnanci sledují ziskovost, která by mohla mít vliv na výši jejich mzdy, atd. Funkce finanční analýzy je pro vedoucí pracovníky nezastupitelná a pomáhá jim se správně rozhodovat v otázkách finančního managementu například stanovení optimální finanční struktury, získávání finančních zdrojů, alokace finančních prostředků, rozdělování zisku, aj. Znamená to, že nám vykresluje podnik v různých pozicích. Zda je podnik ziskový či ztrátový, tedy se například zabývá různými stupni rentability podniku, jeho likvidity, obratovosti aktiv a pasiv, nákladovosti, zadluženosti a jiné významné skutečnosti. Můžeme tedy rozlišit finanční analýzu, která nám pomáhá při rozhodování krátkodobém a dlouhodobém. Finanční analýza je tedy klíčovou znalostí pro manažera podniku, bez které se nelze správně rozhodovat. Vztah finanční analýzy k nauce o finančním řízení podniku a k finančnímu účetnictví spočívá v řízení pohybu peněžních a finančních prostředků zobrazených peněžními a kapitálovými toky. Peněžní toky (cash flow) znamenají příjmy a výdaje peněžních prostředků. Kapitálovými toky (funds flow) se rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků, které se odvozují ze změn stavu rozvahových položek Při manažerském rozhodování o finančním směřování podniku nám právě finanční analýza ukazuje nejen zpětně, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a naopak došlo i k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal, ale také může poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Finanční řízení podniku poskytuje řadu zásad a pravidel, které by měly být managementem dodržovány, aby se tak vyhnulo případné platební neschopnosti. Jedná se především o krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem, stejně tak krátkodobý kapitál má být financován krátkodobými zdroji, dlouhodobý kapitál má být využit na financování trvale obracejících se zásob, dluhy se splácejí z čistých výnosů, úroky se platí z nákladů, čistý výnos má být přiměřený vloženému kapitálu a také má odpovídat majetku, a provozní příjmy mají být větší než provozní výdaje. Vypovídací schopností finanční analýzy jsou plnohodnotné výsledky, ovšem, jde-li jen o samostatný podnik, který není součástí nějaké skupiny, kde významnou roli hrají tzv. transferové ceny, kdy si matka a dcera vzájemně předávají materiál, výrobky a zboží. 5

17 Dalším zkreslením mohou být poplatky účtované za poskytnutí služby v oblasti know-how a nízké úroky z úvěrů v rámci skupiny, vytvářením tzv. pooling (vytváření společných fondů) krátkodobých finančních zdrojů a například solventnost může být podpořena oddlužením dcery z prostředků koncernu. Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 23) 1.2. Zdroje a metody finanční analýzy Základním zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy podniku poskytující věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky (český zákon účetnictví), mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Mezi další zdroje informací pro sestavení finanční analýzy řadíme výroční zprávu, zprávu auditorů a vedoucích pracovníků, nezávislá hodnocení, prognózy a jiné. Z hlediska získávání informací může finanční analytik vystupovat jako interní nebo externí analytik. Interní analytik vychází z interních podkladů subjektu, zatímco externí analytik může zpracovávat pouze veřejně dostupné informace. Postup práce finančního analytika můžeme popsat v následujících krocích: 1) Stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřovaného subjektu 2) Příprava vstupních dat 3) Metody analýzy 4) Provedené analýzy 5) Stanovení výsledku analýzy 6) Syntéza a formulace závěrů a úsudků Základní představu o finančním zdraví a chování si finanční analytik vytváří podle údajů v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Rozvaha zobrazuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období. 6

18 Aktiva 5 členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti do jednoho roku). Stálá aktiva se odepisují a přenášejí svoji hodnotu postupně do hodnoty produkce a tím zachovávají svoji původní hodnotu v několika reprodukčních cyklech. Oběžná aktiva mění svoji podobu hned několikrát během jednoho reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby jednorázově. Oceňování dlouhodobého hmotného 6 a nehmotného 7 majetku je založeno na historických cenách, tj. cenách v okamžiku pořízení. Dále do dlouhodobého majetku zařazujeme také finanční majetek, který představuje specifickou formu dlouhodobého investování volných peněžních prostředků. Tato položka má za úkol přinášet ekonomický prospěch prostřednictvím takových výnosů z těchto aktiv jako jsou dividendy, přijaté úroky, nájemné, aj. Majetek krátkodobé povahy 8 prochází postupně celým koloběhem hospodářské činnosti a přeměňuje se do mnohých podob materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, pohledávky a peníze. Pohledávky jsou ve finanční analýze snížené o opravné položky. Netto hodnota sice váže kapitál, ale nevykazuje pravdivost o platební morálce zákazníků a o prozíravosti prodejců. Naopak brutto hodnota by nám lépe prozradila skutečný vývoj prostředků zamrzlých v nezaplacených fakturách, a vývoj korekcí by nám mohl naznačit podstupovaná inkasní rizika. Vlastnosti zásob (jejich rychlost obratu) a pohledávek (necitlivost na inflaci) nečiní ocenění oběžných aktiv v běžných cenách vážné problémy. Pasiva rozlišujeme podle jejich původu nebo podle závazkového charakteru. Podle závazkového charakteru rozlišujeme vlastní kapitál 9 (vlastní pasiva) a cizí zdroje 10 (cizí 5 Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované (ovládané) podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. (Kovanicová, 2009, str. 6) 6 Patří sem například budovy, stavby, dopravní prostředky, umělecká díla, samostatné movité věci, soubory movitých věcí. Jak již bylo zmíněno, jejich prvkem je postupné snižování jejich hodnoty při používání, avšak existuje některý hmotný majetek dlouhodobé povahy, který se neodepisuje, například pozemky. 7 Do nehmotného majetku dlouhodobé povahy řadíme licence, patenty, koncese, vydavatelská a autorská práva, software a také tzv. goodwill, TV-spoty, aj. 8 Oběžná aktiva zahrnují (Kovanicová, 2009, str. 8-9) zásoby nakupované, zásoby vlastní výroby, pohledávky, finanční majetek krátkodobé povahy, peněžní prostředky. 9 Do vlastních zdrojů řadíme základní kapitál, zisk/ztráta a účelové fondy tvořené ze zisku. Způsob tvorby základního kapitálu se odvíjí od právní formy podnikání a je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků. Zisk, jakožto základní ekonomická kategorie, je vlastním cílem podnikání a vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil. Některé z těchto fondů jsou tvořeny na základě zákona a některé na základě stanov společnosti, tedy zákonné a statutární fondy. 10 Cizí zdroje jsou závazky podniku a rezervy. Závazky reprezentují povinnost podniku podstoupit své ekonomické prospěchy, a to v důsledku minulých událostí. Rozlišujeme je na krátkodobé a dlouhodobé. 7

19 pasiva). Stejně jako u aktiv pozorujeme časové hledisko krátkodobé a dlouhodobé. Pasiva nám ukazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Výkaz zisku a ztrát nám pomáhá k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál a konkretizuje jaké náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Výkaz zisku a ztrát je sestavován pomocí tzv. akruálního principu, což znamená, že transakce jsou zaznamenávány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu či výdaji. Významným rozhodnutím během finanční analýzy výsledku hospodaření je správný výběr složek zisku/ztráty. Z toho hlediska rozlišujeme (Grünwald, Holečková, 2009, str. 42): 1) Výsledek hospodaření zahrnuje veškeré zisky/ztráty za dané období, tedy jak běžné zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy 2) Výsledek hospodaření zahrnuje jen výdělkové schopnosti podniku a nezahrnují mimořádné zisky či ztráty 11 Techniky a metody finanční analýzy Než se pustíme do výkladu, je nutné poznamenat, že neexistuje jednotný kodifikovaný systém finanční analýzy, který není nijak legislativně upraven a regulován právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy, i přesto se však vyvinuly určité obecně přijímané analytické postupy, které si kladou za cíl podat věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím uživatelům, tak manažerům podniků. Finanční analýzu je možné provádět různými způsoby, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik v závislosti na konkrétních potřebách. Finanční situace podniku založená na finančních výkazech se testuje kvantitativními metodami pracující s údaji v účetních výkazech. Z těchto výkazů je nutné kvantifikovat indikátory finanční situace podniku a jejího vývoje, a z teorie finančního managementu odvodit kritéria pro jejich hodnocení. Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování zjištěných údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených ukazatelů. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 54) Rozlišujeme metodu absolutní, kdy vycházíme Rezervy jsou na rozdíl od účelových fondů, které jsou tvořeny až poté, co je zisk vykázán, a které jsou tudíž součástí vlastního kapitálu, představují rezervy tu část záměrně nevykázaného zisku. 11 Například prodej či nákup dlouhodobého majetku a materiálu, škody ze živelných pohrom, zúčtování a tvorba rezerv, časového rozlišení a opravných položek. 8

20 a analyzujeme přímo z položky účetních výkazů 12, a metodu relativní, kdy se posuzuje vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot. U absolutní metody rozlišujeme stavové a tokové veličiny. Stavové ukazatele se vážou k určitému časovému okamžiku (například stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze). Tokové ukazatele nám sdělují vývoj ekonomické situace za dané časové období. Relativní metoda sleduje poměr mezi údaji zjištěných v účetních výkazech. Relativní ukazatele nám přibližují vztah dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu v poměru na jednotku druhého jevu. Jádro metodiky finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele. Jedná se o formu číselného vztahu, podíl stavových a tokových ukazatelů. Poměrové ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 55) Poměrové ukazatele většinou vycházejí z agregovaných položek v účetních výkazech a její vrcholové ukazatele testují finanční situaci podle hledisek výkonnosti (účetní a tržní ziskovost) a finanční pozice (likvidita, finanční stabilita, solventnost). Poměrové ukazatele vykazují v čitateli jistící faktor (aktiva 13 ) a ve jmenovateli rizikový faktor (pasiva 14 ). Výše jmenované vrcholové ukazatele testující finanční situace také testují její vývoj. Vývoj finanční situace se sleduje vývojem daných poměrových ukazatelů, které jsou výsledkem kombinací vývoje ziskovosti, aktivity nebo zadluženosti. Rozkladem univerzálních ukazatelů na součinitele 15 dostaneme faktorové poměrové ukazatele, podle jejichž vývoje dostáváme úlohy činností (Grünwald, Holečková, 2009, str. 57): 1) Vývoj ziskovosti 16 rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, provozní ziskové rozpětí 2) Vývoj aktivity obrat aktiv, obrat položek oběžných aktiv, obrat krátkodobých závazků 12 Využívající tzv. absolutní ukazatele, které vyjadřují jistý jev bez vztahu k jinému jevu. V některých případech se můžeme setkat s tzv. extenzivními ukazateli, které nesou informaci o rozsahu (objemu). 13 Zdroje financování vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, krátkodobé závazky, úročené dluhy, dlouhodobý kapitál. Majetek dlouhodobý majetek, pracovní kapitál, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a zásoby. 14 Zisk zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po zdanění. Likvidní majetek zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek. 15 Marek a kolektiv dále uvádějí další možnosti rozkladu vrcholového ukazatele a to na součet, podíl a rozdíl. 16 U ukazatelů ziskovosti, aktivity a zadluženosti se dbá na to, aby poměrový ukazatel větší než jedna vyjadřoval vyšší ziskovost, vyšší aktivitu a vyšší zadluženost. S tím, že vyšší ziskovost a vyšší aktivita (vyšší obrat položky ve jmenovateli) jsou výhodou a naopak vyšší zadluženost je nevýhodou pro podnik. 9

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více