VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014

2 Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce Bc. Radek Ketzl Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Magisterský studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2014

3 Master's Dissertation The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel) Bc. Radek Ketzl The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Management of Hospitality and Spa Dissertation Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Prague 2014

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Radek Ketzl

5 Rád bych poděkoval paní Ing. Martině Beránek a panu prof. Ing. Petru Semeniukovi, CSc. za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé diplomové práce i za řadu námětů, poznámek, připomínek, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce. Dále bych také velmi rád poděkoval majiteli uvedených společností za ochotu a samozřejmost, se kterou mi poskytl svá interní data k vypracování diplomové práce a také za vytrvalé a svědomité odpovídání na mé dotazy.

6 Abstrakt KETZL, Radek. Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu). Praha, Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8. Vedoucí práce Ing. Martina Beránek. Tento text je určen pro majitele hotelů, generálního ředitele a investora daného projektu. Dále je také vhodný pro zainteresované pracovníky obou hotelů pro pochopení souvislostí s příjmovou a výdajovou stránkou a finančním zdravím podniku. Práce zahrnuje nejdůležitější složky finanční analýzy, které jsou potřebné pro zjištění finančního zdraví obou společností a jejich schopnost generovat pozitivní hrubý provozní zisk za účelem udržení finanční stability hotelů v průběhu rozsáhlé investice a zvýšení podílu cizích zdrojů. Podstatným východiskem pro investiční projekt je zjištění finančního zdraví obou sledovaných podniků. Práce tak prochází důkladnou analýzou účetní rozvahy obou společností v letech 2010 až 2013, kdy je podrobena jak vertikální tak i horizontální analýzou. Pozitivní tendence výkonových veličin se pozitivně odráží i v dalších analyzovaných ukazatelích uvedených v této práci, především v ukazatelích rentability a výkonnosti. Další částí, kterou se tato práce zabývá je zhodnocení akumulovaných peněžních prostředků z minulých let, a také zvýšení cizích zdrojů, které vycházejí jako vlastní kapitál pro investující společnost v zahraničí. Text je doplněn četnými tabulkami a vzorci, které jsou dodatečně zobrazeny v kompletní podobě v příloze této práce a které jsou převážně získány z interních zdrojů společností. Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, investice, náklady, tržby, zhodnocení

7 Abstract KETZL, Radek The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel). Prague, Master's Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8. Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek This text is intended for general manager and owner of both hotels and also investor of London s project. Moreover it is appropriate document for all interested hotels management who can find out the connection of income and outcome site and financial health of company. Dissertation includes the most significant components of financial analysis, which are necessarily needed to discover the financial health of both companies and their ability to generate enough of gross operating profit with purpose to sustain the financial stability of both hotels during a large investment and therefore increase of interest bearing liabilities. A valuable determination for investment project is an analysis of financial health of both considered firms. This text goes through a precise analysis of balance sheet of both companies during period from 2010 till 2013, when it puts through either, vertical and horizontal analysis. Positive trends of ratios reflect a similar development of other ratios analyzed in this thesis, especially profitability and performance ratios. Another part of this text is valuating of accumulated funds from past years, and also increasing share of interest liabilities, both used for ownership equity of investing company. In the annex, the text is appended a lot of tables and samples, which are additionally attached in complete scheme, and which are collected from internal sources. Keywords: costs, evaluation, financial analysis, financial ratios, investment, revenue

8 Obsah Úvod Finanční analýza Zdroje a metody finanční analýzy Finanční situace a chování Horizontální a vertikální analýza Časové srovnání poměrových ukazatelů Analýza výkonnosti Ukazatele rentability Finanční pozice podniku Finanční stabilita Solventnost Likvidita Čistý pracovní kapitál Investiční rozhodování Investiční projekty a příprava Projektování, kontraktace a stavební rozpočet Cash flow z investičních projektů Kapitálové výdaje a očekávané peněžní příjmy Efektivnost investičních projektů Metody hodnocení investičních projektů Metoda průměrných ročních nákladů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Finanční analýza Hotelu X a Hotelu Y Horizontální a vertikální analýza rozvahy Horizontální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Vertikální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Finanční stabilita podniku Shrnutí finanční analýzy... 60

9 5. Investice společnosti Z Ltd Náklady projektu Nákladové cashflow Cashflow nadřízeného dluhu Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 88

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Zkrácená rozvaha společnosti X s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 2: Zkrácená rozvaha společnosti Y s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 3: Horizontální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 4: Horizontální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 6: Vertikální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 7: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 8: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. (v %) Tabulka č. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. (v %) Tabulka č. 13: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti X s. r. o. Tabulka č. 14: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 15: Ukazatele rentability (%) společnosti X s. r. o. Tabulka č. 16: Ukazatele rentability (%) společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 19: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti X s. r. o. Tabulka č. 20: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 22: Ukazatele likvidity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 23: Čistý pracovní kapitál společnosti X s. r. o. Tabulka č. 24: Čistý pracovní kapitál společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 25: Počáteční náklady projektu Tabulka č. 26: Náklady přestavby projektu Tabulka č. 27: Ostatní náklady projektu Tabulka č. 28: Úrokové poplatky Tabulka č. 29: Rentabilita nákladů Tabulka č. 30: Financování Tabulka č. 31: Development cashflow počáteční náklady projektu

11 Tabulka č. 32: Development cashflow náklady přestavby Tabulka č. 33: Financování nákladů výstavby Tabulka č. 34: Nákladové úroky Tabulka č. 35: Akumulované cizí zdroje Tabulka č. 36: Cashflow nadřízeného dluhu Tabulka č. 37: Předpokládané příjmy, výdaje a zisk Tabulka č. 38: Ukazatel LTV a ukazatele krytí Seznam příloh Příloha 1: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 2: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 5: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2012 Příloha 6: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2013 s meziroční změnou

12 Úvod Název tématu mojí diplomové práce Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) napovídá, že půjde o komplexní práci, která v sobě bude obsahovat mnoho problematických bodů týkajících se finančního stavu podniku, v tomto případě dvou hotelů, než se dostaneme i k zmíněné investici. Cílem mé práce je zhodnotit finanční zdraví obou zkoumaných podniků (hotelů), abychom mohli vyvodit z daného stavu schopnost podniků investovat své potenciální prostředky a zhodnotit z nákladového hlediska danou investici. Toto téma jsem si vybral proto, že již třetím rokem působím na cluster pozici dvou hotelů, což mi poskytuje určité informace o finanční stránce obou podniků, především o té příjmové. Vzhledem k tomu, že mě moje práce velmi zajímá a motivuje, často se zamýšlím nad zdravím podniků v tak silném konkurenčním prostředí, jako je hotelové prostředí v Praze. Jen v roce 2009 přibylo 9 čtyřhvězdičkových hotelů, tedy přímých konkurentů našich hotelů. Politika našich hotelů je velmi sofistikovaná oproti ostatním hotelům, kdy klademe důraz na získání co nejmenšího objemu komisních cen na velmi silném trhu tzv. OTAs (Online Travel Agencies) jako je booking.com a expedia.com. Z těchto důvodů jsem se rozhodl zhodnotit finanční zdraví obou hotelů od roku 2010 do roku 2013, kdy v průběhu sledovaného období došlo k investici v Londýně. Velmi promyšleným finančním plánem dochází k vzájemné dlouhodobé výpomoci ve skupině hotelů, která má výchozí bod v Londýně, místě investice. Oba hotely v Praze jsou vlastněné jedním majitelem, který se rozhodl investovat své peněžní prostředky s velkým podílem cizích zdrojů do přestavby historické budovy na hotel v centru Londýna. Hlavním zdrojem informací pro praktickou část se staly účetní výkazy a investiční rozpočtový plán spolu s konzultacemi s majitelem obou hotelů a jejich generálním ředitelem. V první části se seznámíme se základními teoretickými poznatky na téma finanční analýzy a investic. Přiblížíme si zdroje a metody finanční analýzy, které jsou pro praktickou část rozhodujícími informacemi. Výchozím bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve sledovaném období. S tímto základem pokračujeme v analýze poměrových ukazatelů, analýze výkonnosti a v následné analýze finančního chování. V druhé praktické části, budeme aplikovat teoretické poznatky na získané údaje z účetních výkazů a rozpočtového plánu. 1

13 Záměrně v celé své práci necharakterizuji a neuvádím názvy obou analyzovaných hotelů, jména majitele a generálního ředitele. Zásadní podmínkou získání všech interních informací přímo od majitele bylo, že za žádných okolností nesmí být v mé práci použito jeho jméno, názvy hotelů, či nějakým způsobem hotely popsány. Jeho přání plně respektuji, a proto jsou v této práci oba pražské hotely označeny X a Y, tedy společnosti X s. r. o. a Y s. r. o., a také investici v Londýně označuji jako hotel Z, či společnost Z Ltd. V závěru shrnuji zjištěné poznatky z praktické části, které by mohly přispět nejen k úspěšnému vedení obou hotelů, ale mohly by být přínosné i pro manažery ostatních podniků. 2

14 1. Finanční analýza Finanční řízení podniku je spolu s ostatními součástmi podnikového řízení nezbytnou složkou, která by bez její přítomnosti znamenala ztrátu pozice na příslušném trhu. Definice Ostrov vědomé síly v moři nevědomé korporace 1 je učiněná D. H. Robertsonem, kde ostrov vědomé síly představuje organizovanou činnost všech složek podnikového řízení a nevědomou kooperaci zastupuje trh. Finanční management se nás ptá (Marek a kolektiv, 2009, str. 17) do čeho investovat, z čeho investovat a kolik se má vyplatit na podílech na zisku. Do čeho investovat představuje optimální strukturu aktiv a z čeho investovat nám říká, jaká má být optimální struktura finančních zdrojů. Investiční rozhodování se řídí základními racionálními pravidly: 1) Vyšší očekávaná míra výnosnosti investice se preferuje před nižší očekávanou mírou výnosnosti investice 2) Nižší míra rizika investice má přednost před vyšší mírou rizika investice jiné 3) Hodnota množství peněz držená dnes se preferuje před držbou stejné hodnoty množství peněz zítra Dále mají racionální investoři společné následující kombinace: 1) Mají-li dvě investice stejnou očekávanou míru výnosu, racionální investor dá přednost té, která je spojena nižším rizikem. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) 2) Mají-li dvě investice stejnou míru rizika, racionální investor dá přednost té, která přináší vyšší míru výnosu. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) Výše zmíněné preference se týkají racionálních investorů. Na trhu se však můžeme setkat i s neracionálním chováním investorů, kteří z nějakých důvodů preferují, za jinak stejných okolností, například investici s vyšším rizikem oproti investici s nižším rizikem - v tomto případě očekávají však vyšší míru výnosnosti investice. Mezi investory řadíme zaměstnance, manažery a vlastníky podniku. Nejpravděpodobnějším investorem jsou však vlastníci podniku, kteří mají s ním možnost nakládat, tj. těžit z jeho prosperity, prodat či i zlikvidovat. Mají tedy pochopitelně zájem na co nejvyšší tržní hodnotě svého podílu na majetku podniku, čili maximalizaci tržní hodnoty podniku (market value of firm). Avšak často je s vlastníky spojován cíl maximalizace zisku. Z mnoha důvodů je však maximalizace zisku nejlépe manipulovatelnou položkou ze strany vedení podniku. Jednou z nejčastějších možností 1 Robertson, D. H.: ControlofIndustry. London/Cambridge, Nisbet/Cambridge University Press, 1923, s

15 jsou účetní odpisy, tvorba daňových rezerv nebo oceňování vnitropodnikových zásob vlastní výroby. Dále v případě stanovení cíle v podobě maximalizace zisku, může ze strany vedení dojít k prodejům s vysokou ziskovou marží nesolventním zákazníkům. Nebudou tak příjmy následovat výnosy a zisk s tržní hodnotou bude klesat. Vedle účetních odpisů je možnost využití daňových odpisů, které umožňují úsporu na dani z příjmu. Zvyšování zisku je také manipulovatelné pomocí snižování likvidity podniku, což může zapříčinit ohrožení existence podniku. Výše zmíněné cíle podniku však nejsou jediné. Mezi další alternativní cíle podniku řadíme (Marek a kolektiv, 2009, str. 20) například maximalizace tržeb, dosažení stanoveného tržního podílu, přežití, dosažení uspokojivé míry zisku či zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb. Finanční management rozlišujeme dle časového hlediska krátkodobý 2 s časovým úsekem do jednoho roku a dlouhodobý 3 s časovým rozpětím od jednoho roku a více. Ať už se jedná o krátkodobé či dlouhodobé finanční rozhodování, obojí musí vycházet z finanční analýzy, která představuje proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých a budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti (Marek a kolektiv, 2009, str. 185). V mojí praktické části diplomové práce se budu věnovat podnikům, které mají právní formu společnost s ručením omezením 4 (limited liability company). Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. (Knápková, Pavelková, Štekr, 2013, str. 17) Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční situace. (Grünwald, Holečková, 2009, str ) 2 Řízení likvidit a pracovního kapitálu, řízení krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv, sestavení finančního plánu 3 Rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku, optimalizace finanční struktury, rozhodování o podílech na zisku, sestavení dlouhodobého finančního plánu e obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. U této formy společnosti je povinným základním kapitálem minimálně Kč, kdy vklad každého společníka musí být alespoň Kč. Maximální počet společníků může být 50, minimálně však jeden. Každý společník ručí omezeně, a to společně a nerozdílně do celkové výše nesplaceného základního kapitálu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Počet hlasů společníka je poměrově vypočítán dle výše jeho vkladu k základnímu kapitálu. Statuární orgán je u této formy podniku zastoupen jedním či více jednateli s tím, že pokud společenská smlouva nestanoví jinak, mají právo jednat samostatně jménem společnosti. 4

16 Finanční analýza není využívána jen manažery podniku, nýbrž také investory, auditory, bankami, burzovními makléři, obchodními partnery, zaměstnanci, státními a jinými institucemi, s tím, že každý ze jmenovaných subjektů má jiný zájem. Investory bude zajímat rentabilita vloženého kapitálu, věřitelé budou sledovat likviditu podniku, státní instituce sledují zisk, z kterého se odvádí příslušná daň z příjmu, zaměstnanci sledují ziskovost, která by mohla mít vliv na výši jejich mzdy, atd. Funkce finanční analýzy je pro vedoucí pracovníky nezastupitelná a pomáhá jim se správně rozhodovat v otázkách finančního managementu například stanovení optimální finanční struktury, získávání finančních zdrojů, alokace finančních prostředků, rozdělování zisku, aj. Znamená to, že nám vykresluje podnik v různých pozicích. Zda je podnik ziskový či ztrátový, tedy se například zabývá různými stupni rentability podniku, jeho likvidity, obratovosti aktiv a pasiv, nákladovosti, zadluženosti a jiné významné skutečnosti. Můžeme tedy rozlišit finanční analýzu, která nám pomáhá při rozhodování krátkodobém a dlouhodobém. Finanční analýza je tedy klíčovou znalostí pro manažera podniku, bez které se nelze správně rozhodovat. Vztah finanční analýzy k nauce o finančním řízení podniku a k finančnímu účetnictví spočívá v řízení pohybu peněžních a finančních prostředků zobrazených peněžními a kapitálovými toky. Peněžní toky (cash flow) znamenají příjmy a výdaje peněžních prostředků. Kapitálovými toky (funds flow) se rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků, které se odvozují ze změn stavu rozvahových položek Při manažerském rozhodování o finančním směřování podniku nám právě finanční analýza ukazuje nejen zpětně, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a naopak došlo i k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal, ale také může poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Finanční řízení podniku poskytuje řadu zásad a pravidel, které by měly být managementem dodržovány, aby se tak vyhnulo případné platební neschopnosti. Jedná se především o krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem, stejně tak krátkodobý kapitál má být financován krátkodobými zdroji, dlouhodobý kapitál má být využit na financování trvale obracejících se zásob, dluhy se splácejí z čistých výnosů, úroky se platí z nákladů, čistý výnos má být přiměřený vloženému kapitálu a také má odpovídat majetku, a provozní příjmy mají být větší než provozní výdaje. Vypovídací schopností finanční analýzy jsou plnohodnotné výsledky, ovšem, jde-li jen o samostatný podnik, který není součástí nějaké skupiny, kde významnou roli hrají tzv. transferové ceny, kdy si matka a dcera vzájemně předávají materiál, výrobky a zboží. 5

17 Dalším zkreslením mohou být poplatky účtované za poskytnutí služby v oblasti know-how a nízké úroky z úvěrů v rámci skupiny, vytvářením tzv. pooling (vytváření společných fondů) krátkodobých finančních zdrojů a například solventnost může být podpořena oddlužením dcery z prostředků koncernu. Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 23) 1.2. Zdroje a metody finanční analýzy Základním zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy podniku poskytující věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky (český zákon účetnictví), mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Mezi další zdroje informací pro sestavení finanční analýzy řadíme výroční zprávu, zprávu auditorů a vedoucích pracovníků, nezávislá hodnocení, prognózy a jiné. Z hlediska získávání informací může finanční analytik vystupovat jako interní nebo externí analytik. Interní analytik vychází z interních podkladů subjektu, zatímco externí analytik může zpracovávat pouze veřejně dostupné informace. Postup práce finančního analytika můžeme popsat v následujících krocích: 1) Stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřovaného subjektu 2) Příprava vstupních dat 3) Metody analýzy 4) Provedené analýzy 5) Stanovení výsledku analýzy 6) Syntéza a formulace závěrů a úsudků Základní představu o finančním zdraví a chování si finanční analytik vytváří podle údajů v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Rozvaha zobrazuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období. 6

18 Aktiva 5 členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti do jednoho roku). Stálá aktiva se odepisují a přenášejí svoji hodnotu postupně do hodnoty produkce a tím zachovávají svoji původní hodnotu v několika reprodukčních cyklech. Oběžná aktiva mění svoji podobu hned několikrát během jednoho reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby jednorázově. Oceňování dlouhodobého hmotného 6 a nehmotného 7 majetku je založeno na historických cenách, tj. cenách v okamžiku pořízení. Dále do dlouhodobého majetku zařazujeme také finanční majetek, který představuje specifickou formu dlouhodobého investování volných peněžních prostředků. Tato položka má za úkol přinášet ekonomický prospěch prostřednictvím takových výnosů z těchto aktiv jako jsou dividendy, přijaté úroky, nájemné, aj. Majetek krátkodobé povahy 8 prochází postupně celým koloběhem hospodářské činnosti a přeměňuje se do mnohých podob materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, pohledávky a peníze. Pohledávky jsou ve finanční analýze snížené o opravné položky. Netto hodnota sice váže kapitál, ale nevykazuje pravdivost o platební morálce zákazníků a o prozíravosti prodejců. Naopak brutto hodnota by nám lépe prozradila skutečný vývoj prostředků zamrzlých v nezaplacených fakturách, a vývoj korekcí by nám mohl naznačit podstupovaná inkasní rizika. Vlastnosti zásob (jejich rychlost obratu) a pohledávek (necitlivost na inflaci) nečiní ocenění oběžných aktiv v běžných cenách vážné problémy. Pasiva rozlišujeme podle jejich původu nebo podle závazkového charakteru. Podle závazkového charakteru rozlišujeme vlastní kapitál 9 (vlastní pasiva) a cizí zdroje 10 (cizí 5 Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované (ovládané) podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. (Kovanicová, 2009, str. 6) 6 Patří sem například budovy, stavby, dopravní prostředky, umělecká díla, samostatné movité věci, soubory movitých věcí. Jak již bylo zmíněno, jejich prvkem je postupné snižování jejich hodnoty při používání, avšak existuje některý hmotný majetek dlouhodobé povahy, který se neodepisuje, například pozemky. 7 Do nehmotného majetku dlouhodobé povahy řadíme licence, patenty, koncese, vydavatelská a autorská práva, software a také tzv. goodwill, TV-spoty, aj. 8 Oběžná aktiva zahrnují (Kovanicová, 2009, str. 8-9) zásoby nakupované, zásoby vlastní výroby, pohledávky, finanční majetek krátkodobé povahy, peněžní prostředky. 9 Do vlastních zdrojů řadíme základní kapitál, zisk/ztráta a účelové fondy tvořené ze zisku. Způsob tvorby základního kapitálu se odvíjí od právní formy podnikání a je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků. Zisk, jakožto základní ekonomická kategorie, je vlastním cílem podnikání a vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil. Některé z těchto fondů jsou tvořeny na základě zákona a některé na základě stanov společnosti, tedy zákonné a statutární fondy. 10 Cizí zdroje jsou závazky podniku a rezervy. Závazky reprezentují povinnost podniku podstoupit své ekonomické prospěchy, a to v důsledku minulých událostí. Rozlišujeme je na krátkodobé a dlouhodobé. 7

19 pasiva). Stejně jako u aktiv pozorujeme časové hledisko krátkodobé a dlouhodobé. Pasiva nám ukazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Výkaz zisku a ztrát nám pomáhá k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál a konkretizuje jaké náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Výkaz zisku a ztrát je sestavován pomocí tzv. akruálního principu, což znamená, že transakce jsou zaznamenávány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu či výdaji. Významným rozhodnutím během finanční analýzy výsledku hospodaření je správný výběr složek zisku/ztráty. Z toho hlediska rozlišujeme (Grünwald, Holečková, 2009, str. 42): 1) Výsledek hospodaření zahrnuje veškeré zisky/ztráty za dané období, tedy jak běžné zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy 2) Výsledek hospodaření zahrnuje jen výdělkové schopnosti podniku a nezahrnují mimořádné zisky či ztráty 11 Techniky a metody finanční analýzy Než se pustíme do výkladu, je nutné poznamenat, že neexistuje jednotný kodifikovaný systém finanční analýzy, který není nijak legislativně upraven a regulován právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy, i přesto se však vyvinuly určité obecně přijímané analytické postupy, které si kladou za cíl podat věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím uživatelům, tak manažerům podniků. Finanční analýzu je možné provádět různými způsoby, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik v závislosti na konkrétních potřebách. Finanční situace podniku založená na finančních výkazech se testuje kvantitativními metodami pracující s údaji v účetních výkazech. Z těchto výkazů je nutné kvantifikovat indikátory finanční situace podniku a jejího vývoje, a z teorie finančního managementu odvodit kritéria pro jejich hodnocení. Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování zjištěných údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených ukazatelů. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 54) Rozlišujeme metodu absolutní, kdy vycházíme Rezervy jsou na rozdíl od účelových fondů, které jsou tvořeny až poté, co je zisk vykázán, a které jsou tudíž součástí vlastního kapitálu, představují rezervy tu část záměrně nevykázaného zisku. 11 Například prodej či nákup dlouhodobého majetku a materiálu, škody ze živelných pohrom, zúčtování a tvorba rezerv, časového rozlišení a opravných položek. 8

20 a analyzujeme přímo z položky účetních výkazů 12, a metodu relativní, kdy se posuzuje vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot. U absolutní metody rozlišujeme stavové a tokové veličiny. Stavové ukazatele se vážou k určitému časovému okamžiku (například stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze). Tokové ukazatele nám sdělují vývoj ekonomické situace za dané časové období. Relativní metoda sleduje poměr mezi údaji zjištěných v účetních výkazech. Relativní ukazatele nám přibližují vztah dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu v poměru na jednotku druhého jevu. Jádro metodiky finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele. Jedná se o formu číselného vztahu, podíl stavových a tokových ukazatelů. Poměrové ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 55) Poměrové ukazatele většinou vycházejí z agregovaných položek v účetních výkazech a její vrcholové ukazatele testují finanční situaci podle hledisek výkonnosti (účetní a tržní ziskovost) a finanční pozice (likvidita, finanční stabilita, solventnost). Poměrové ukazatele vykazují v čitateli jistící faktor (aktiva 13 ) a ve jmenovateli rizikový faktor (pasiva 14 ). Výše jmenované vrcholové ukazatele testující finanční situace také testují její vývoj. Vývoj finanční situace se sleduje vývojem daných poměrových ukazatelů, které jsou výsledkem kombinací vývoje ziskovosti, aktivity nebo zadluženosti. Rozkladem univerzálních ukazatelů na součinitele 15 dostaneme faktorové poměrové ukazatele, podle jejichž vývoje dostáváme úlohy činností (Grünwald, Holečková, 2009, str. 57): 1) Vývoj ziskovosti 16 rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, provozní ziskové rozpětí 2) Vývoj aktivity obrat aktiv, obrat položek oběžných aktiv, obrat krátkodobých závazků 12 Využívající tzv. absolutní ukazatele, které vyjadřují jistý jev bez vztahu k jinému jevu. V některých případech se můžeme setkat s tzv. extenzivními ukazateli, které nesou informaci o rozsahu (objemu). 13 Zdroje financování vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, krátkodobé závazky, úročené dluhy, dlouhodobý kapitál. Majetek dlouhodobý majetek, pracovní kapitál, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a zásoby. 14 Zisk zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po zdanění. Likvidní majetek zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek. 15 Marek a kolektiv dále uvádějí další možnosti rozkladu vrcholového ukazatele a to na součet, podíl a rozdíl. 16 U ukazatelů ziskovosti, aktivity a zadluženosti se dbá na to, aby poměrový ukazatel větší než jedna vyjadřoval vyšší ziskovost, vyšší aktivitu a vyšší zadluženost. S tím, že vyšší ziskovost a vyšší aktivita (vyšší obrat položky ve jmenovateli) jsou výhodou a naopak vyšší zadluženost je nevýhodou pro podnik. 9

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více