VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014

2 Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce Bc. Radek Ketzl Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Magisterský studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2014

3 Master's Dissertation The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel) Bc. Radek Ketzl The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Management of Hospitality and Spa Dissertation Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Prague 2014

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Radek Ketzl

5 Rád bych poděkoval paní Ing. Martině Beránek a panu prof. Ing. Petru Semeniukovi, CSc. za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé diplomové práce i za řadu námětů, poznámek, připomínek, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce. Dále bych také velmi rád poděkoval majiteli uvedených společností za ochotu a samozřejmost, se kterou mi poskytl svá interní data k vypracování diplomové práce a také za vytrvalé a svědomité odpovídání na mé dotazy.

6 Abstrakt KETZL, Radek. Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu). Praha, Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8. Vedoucí práce Ing. Martina Beránek. Tento text je určen pro majitele hotelů, generálního ředitele a investora daného projektu. Dále je také vhodný pro zainteresované pracovníky obou hotelů pro pochopení souvislostí s příjmovou a výdajovou stránkou a finančním zdravím podniku. Práce zahrnuje nejdůležitější složky finanční analýzy, které jsou potřebné pro zjištění finančního zdraví obou společností a jejich schopnost generovat pozitivní hrubý provozní zisk za účelem udržení finanční stability hotelů v průběhu rozsáhlé investice a zvýšení podílu cizích zdrojů. Podstatným východiskem pro investiční projekt je zjištění finančního zdraví obou sledovaných podniků. Práce tak prochází důkladnou analýzou účetní rozvahy obou společností v letech 2010 až 2013, kdy je podrobena jak vertikální tak i horizontální analýzou. Pozitivní tendence výkonových veličin se pozitivně odráží i v dalších analyzovaných ukazatelích uvedených v této práci, především v ukazatelích rentability a výkonnosti. Další částí, kterou se tato práce zabývá je zhodnocení akumulovaných peněžních prostředků z minulých let, a také zvýšení cizích zdrojů, které vycházejí jako vlastní kapitál pro investující společnost v zahraničí. Text je doplněn četnými tabulkami a vzorci, které jsou dodatečně zobrazeny v kompletní podobě v příloze této práce a které jsou převážně získány z interních zdrojů společností. Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, investice, náklady, tržby, zhodnocení

7 Abstract KETZL, Radek The investment decision making process in the current economy (case of particular hotel). Prague, Master's Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8. Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek This text is intended for general manager and owner of both hotels and also investor of London s project. Moreover it is appropriate document for all interested hotels management who can find out the connection of income and outcome site and financial health of company. Dissertation includes the most significant components of financial analysis, which are necessarily needed to discover the financial health of both companies and their ability to generate enough of gross operating profit with purpose to sustain the financial stability of both hotels during a large investment and therefore increase of interest bearing liabilities. A valuable determination for investment project is an analysis of financial health of both considered firms. This text goes through a precise analysis of balance sheet of both companies during period from 2010 till 2013, when it puts through either, vertical and horizontal analysis. Positive trends of ratios reflect a similar development of other ratios analyzed in this thesis, especially profitability and performance ratios. Another part of this text is valuating of accumulated funds from past years, and also increasing share of interest liabilities, both used for ownership equity of investing company. In the annex, the text is appended a lot of tables and samples, which are additionally attached in complete scheme, and which are collected from internal sources. Keywords: costs, evaluation, financial analysis, financial ratios, investment, revenue

8 Obsah Úvod Finanční analýza Zdroje a metody finanční analýzy Finanční situace a chování Horizontální a vertikální analýza Časové srovnání poměrových ukazatelů Analýza výkonnosti Ukazatele rentability Finanční pozice podniku Finanční stabilita Solventnost Likvidita Čistý pracovní kapitál Investiční rozhodování Investiční projekty a příprava Projektování, kontraktace a stavební rozpočet Cash flow z investičních projektů Kapitálové výdaje a očekávané peněžní příjmy Efektivnost investičních projektů Metody hodnocení investičních projektů Metoda průměrných ročních nákladů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Finanční analýza Hotelu X a Hotelu Y Horizontální a vertikální analýza rozvahy Horizontální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Vertikální analýza rozvahy X s. r. o. a Y s. r. o Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Finanční stabilita podniku Shrnutí finanční analýzy... 60

9 5. Investice společnosti Z Ltd Náklady projektu Nákladové cashflow Cashflow nadřízeného dluhu Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 88

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Zkrácená rozvaha společnosti X s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 2: Zkrácená rozvaha společnosti Y s. r. o. v tis. Kč Tabulka č. 3: Horizontální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 4: Horizontální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy společnosti X s. r. o. Tabulka č. 6: Vertikální analýza rozvahy společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 7: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 8: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti X s. r. o. (v %) Tabulka č. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Y s. r. o. (v %) Tabulka č. 13: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti X s. r. o. Tabulka č. 14: Úrovně zisku v tis. Kč společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 15: Ukazatele rentability (%) společnosti X s. r. o. Tabulka č. 16: Ukazatele rentability (%) společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 19: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti X s. r. o. Tabulka č. 20: Ukazatele finanční stability a solventnosti společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity společnosti X s. r. o. Tabulka č. 22: Ukazatele likvidity společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 23: Čistý pracovní kapitál společnosti X s. r. o. Tabulka č. 24: Čistý pracovní kapitál společnosti Y s. r. o. Tabulka č. 25: Počáteční náklady projektu Tabulka č. 26: Náklady přestavby projektu Tabulka č. 27: Ostatní náklady projektu Tabulka č. 28: Úrokové poplatky Tabulka č. 29: Rentabilita nákladů Tabulka č. 30: Financování Tabulka č. 31: Development cashflow počáteční náklady projektu

11 Tabulka č. 32: Development cashflow náklady přestavby Tabulka č. 33: Financování nákladů výstavby Tabulka č. 34: Nákladové úroky Tabulka č. 35: Akumulované cizí zdroje Tabulka č. 36: Cashflow nadřízeného dluhu Tabulka č. 37: Předpokládané příjmy, výdaje a zisk Tabulka č. 38: Ukazatel LTV a ukazatele krytí Seznam příloh Příloha 1: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 2: Rozvaha v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti X s. r. o. Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty v úplném rozsahu společnosti Y s. r. o. Příloha 5: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2012 Příloha 6: Výkonové ukazatele pražského hotelového trhu pro rok 2013 s meziroční změnou

12 Úvod Název tématu mojí diplomové práce Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) napovídá, že půjde o komplexní práci, která v sobě bude obsahovat mnoho problematických bodů týkajících se finančního stavu podniku, v tomto případě dvou hotelů, než se dostaneme i k zmíněné investici. Cílem mé práce je zhodnotit finanční zdraví obou zkoumaných podniků (hotelů), abychom mohli vyvodit z daného stavu schopnost podniků investovat své potenciální prostředky a zhodnotit z nákladového hlediska danou investici. Toto téma jsem si vybral proto, že již třetím rokem působím na cluster pozici dvou hotelů, což mi poskytuje určité informace o finanční stránce obou podniků, především o té příjmové. Vzhledem k tomu, že mě moje práce velmi zajímá a motivuje, často se zamýšlím nad zdravím podniků v tak silném konkurenčním prostředí, jako je hotelové prostředí v Praze. Jen v roce 2009 přibylo 9 čtyřhvězdičkových hotelů, tedy přímých konkurentů našich hotelů. Politika našich hotelů je velmi sofistikovaná oproti ostatním hotelům, kdy klademe důraz na získání co nejmenšího objemu komisních cen na velmi silném trhu tzv. OTAs (Online Travel Agencies) jako je booking.com a expedia.com. Z těchto důvodů jsem se rozhodl zhodnotit finanční zdraví obou hotelů od roku 2010 do roku 2013, kdy v průběhu sledovaného období došlo k investici v Londýně. Velmi promyšleným finančním plánem dochází k vzájemné dlouhodobé výpomoci ve skupině hotelů, která má výchozí bod v Londýně, místě investice. Oba hotely v Praze jsou vlastněné jedním majitelem, který se rozhodl investovat své peněžní prostředky s velkým podílem cizích zdrojů do přestavby historické budovy na hotel v centru Londýna. Hlavním zdrojem informací pro praktickou část se staly účetní výkazy a investiční rozpočtový plán spolu s konzultacemi s majitelem obou hotelů a jejich generálním ředitelem. V první části se seznámíme se základními teoretickými poznatky na téma finanční analýzy a investic. Přiblížíme si zdroje a metody finanční analýzy, které jsou pro praktickou část rozhodujícími informacemi. Výchozím bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve sledovaném období. S tímto základem pokračujeme v analýze poměrových ukazatelů, analýze výkonnosti a v následné analýze finančního chování. V druhé praktické části, budeme aplikovat teoretické poznatky na získané údaje z účetních výkazů a rozpočtového plánu. 1

13 Záměrně v celé své práci necharakterizuji a neuvádím názvy obou analyzovaných hotelů, jména majitele a generálního ředitele. Zásadní podmínkou získání všech interních informací přímo od majitele bylo, že za žádných okolností nesmí být v mé práci použito jeho jméno, názvy hotelů, či nějakým způsobem hotely popsány. Jeho přání plně respektuji, a proto jsou v této práci oba pražské hotely označeny X a Y, tedy společnosti X s. r. o. a Y s. r. o., a také investici v Londýně označuji jako hotel Z, či společnost Z Ltd. V závěru shrnuji zjištěné poznatky z praktické části, které by mohly přispět nejen k úspěšnému vedení obou hotelů, ale mohly by být přínosné i pro manažery ostatních podniků. 2

14 1. Finanční analýza Finanční řízení podniku je spolu s ostatními součástmi podnikového řízení nezbytnou složkou, která by bez její přítomnosti znamenala ztrátu pozice na příslušném trhu. Definice Ostrov vědomé síly v moři nevědomé korporace 1 je učiněná D. H. Robertsonem, kde ostrov vědomé síly představuje organizovanou činnost všech složek podnikového řízení a nevědomou kooperaci zastupuje trh. Finanční management se nás ptá (Marek a kolektiv, 2009, str. 17) do čeho investovat, z čeho investovat a kolik se má vyplatit na podílech na zisku. Do čeho investovat představuje optimální strukturu aktiv a z čeho investovat nám říká, jaká má být optimální struktura finančních zdrojů. Investiční rozhodování se řídí základními racionálními pravidly: 1) Vyšší očekávaná míra výnosnosti investice se preferuje před nižší očekávanou mírou výnosnosti investice 2) Nižší míra rizika investice má přednost před vyšší mírou rizika investice jiné 3) Hodnota množství peněz držená dnes se preferuje před držbou stejné hodnoty množství peněz zítra Dále mají racionální investoři společné následující kombinace: 1) Mají-li dvě investice stejnou očekávanou míru výnosu, racionální investor dá přednost té, která je spojena nižším rizikem. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) 2) Mají-li dvě investice stejnou míru rizika, racionální investor dá přednost té, která přináší vyšší míru výnosu. (Kohout, Hlušek, 1998, str. 14) Výše zmíněné preference se týkají racionálních investorů. Na trhu se však můžeme setkat i s neracionálním chováním investorů, kteří z nějakých důvodů preferují, za jinak stejných okolností, například investici s vyšším rizikem oproti investici s nižším rizikem - v tomto případě očekávají však vyšší míru výnosnosti investice. Mezi investory řadíme zaměstnance, manažery a vlastníky podniku. Nejpravděpodobnějším investorem jsou však vlastníci podniku, kteří mají s ním možnost nakládat, tj. těžit z jeho prosperity, prodat či i zlikvidovat. Mají tedy pochopitelně zájem na co nejvyšší tržní hodnotě svého podílu na majetku podniku, čili maximalizaci tržní hodnoty podniku (market value of firm). Avšak často je s vlastníky spojován cíl maximalizace zisku. Z mnoha důvodů je však maximalizace zisku nejlépe manipulovatelnou položkou ze strany vedení podniku. Jednou z nejčastějších možností 1 Robertson, D. H.: ControlofIndustry. London/Cambridge, Nisbet/Cambridge University Press, 1923, s

15 jsou účetní odpisy, tvorba daňových rezerv nebo oceňování vnitropodnikových zásob vlastní výroby. Dále v případě stanovení cíle v podobě maximalizace zisku, může ze strany vedení dojít k prodejům s vysokou ziskovou marží nesolventním zákazníkům. Nebudou tak příjmy následovat výnosy a zisk s tržní hodnotou bude klesat. Vedle účetních odpisů je možnost využití daňových odpisů, které umožňují úsporu na dani z příjmu. Zvyšování zisku je také manipulovatelné pomocí snižování likvidity podniku, což může zapříčinit ohrožení existence podniku. Výše zmíněné cíle podniku však nejsou jediné. Mezi další alternativní cíle podniku řadíme (Marek a kolektiv, 2009, str. 20) například maximalizace tržeb, dosažení stanoveného tržního podílu, přežití, dosažení uspokojivé míry zisku či zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb. Finanční management rozlišujeme dle časového hlediska krátkodobý 2 s časovým úsekem do jednoho roku a dlouhodobý 3 s časovým rozpětím od jednoho roku a více. Ať už se jedná o krátkodobé či dlouhodobé finanční rozhodování, obojí musí vycházet z finanční analýzy, která představuje proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých a budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti (Marek a kolektiv, 2009, str. 185). V mojí praktické části diplomové práce se budu věnovat podnikům, které mají právní formu společnost s ručením omezením 4 (limited liability company). Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. (Knápková, Pavelková, Štekr, 2013, str. 17) Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční situace. (Grünwald, Holečková, 2009, str ) 2 Řízení likvidit a pracovního kapitálu, řízení krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv, sestavení finančního plánu 3 Rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku, optimalizace finanční struktury, rozhodování o podílech na zisku, sestavení dlouhodobého finančního plánu e obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. U této formy společnosti je povinným základním kapitálem minimálně Kč, kdy vklad každého společníka musí být alespoň Kč. Maximální počet společníků může být 50, minimálně však jeden. Každý společník ručí omezeně, a to společně a nerozdílně do celkové výše nesplaceného základního kapitálu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Počet hlasů společníka je poměrově vypočítán dle výše jeho vkladu k základnímu kapitálu. Statuární orgán je u této formy podniku zastoupen jedním či více jednateli s tím, že pokud společenská smlouva nestanoví jinak, mají právo jednat samostatně jménem společnosti. 4

16 Finanční analýza není využívána jen manažery podniku, nýbrž také investory, auditory, bankami, burzovními makléři, obchodními partnery, zaměstnanci, státními a jinými institucemi, s tím, že každý ze jmenovaných subjektů má jiný zájem. Investory bude zajímat rentabilita vloženého kapitálu, věřitelé budou sledovat likviditu podniku, státní instituce sledují zisk, z kterého se odvádí příslušná daň z příjmu, zaměstnanci sledují ziskovost, která by mohla mít vliv na výši jejich mzdy, atd. Funkce finanční analýzy je pro vedoucí pracovníky nezastupitelná a pomáhá jim se správně rozhodovat v otázkách finančního managementu například stanovení optimální finanční struktury, získávání finančních zdrojů, alokace finančních prostředků, rozdělování zisku, aj. Znamená to, že nám vykresluje podnik v různých pozicích. Zda je podnik ziskový či ztrátový, tedy se například zabývá různými stupni rentability podniku, jeho likvidity, obratovosti aktiv a pasiv, nákladovosti, zadluženosti a jiné významné skutečnosti. Můžeme tedy rozlišit finanční analýzu, která nám pomáhá při rozhodování krátkodobém a dlouhodobém. Finanční analýza je tedy klíčovou znalostí pro manažera podniku, bez které se nelze správně rozhodovat. Vztah finanční analýzy k nauce o finančním řízení podniku a k finančnímu účetnictví spočívá v řízení pohybu peněžních a finančních prostředků zobrazených peněžními a kapitálovými toky. Peněžní toky (cash flow) znamenají příjmy a výdaje peněžních prostředků. Kapitálovými toky (funds flow) se rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků, které se odvozují ze změn stavu rozvahových položek Při manažerském rozhodování o finančním směřování podniku nám právě finanční analýza ukazuje nejen zpětně, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a naopak došlo i k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal, ale také může poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Finanční řízení podniku poskytuje řadu zásad a pravidel, které by měly být managementem dodržovány, aby se tak vyhnulo případné platební neschopnosti. Jedná se především o krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem, stejně tak krátkodobý kapitál má být financován krátkodobými zdroji, dlouhodobý kapitál má být využit na financování trvale obracejících se zásob, dluhy se splácejí z čistých výnosů, úroky se platí z nákladů, čistý výnos má být přiměřený vloženému kapitálu a také má odpovídat majetku, a provozní příjmy mají být větší než provozní výdaje. Vypovídací schopností finanční analýzy jsou plnohodnotné výsledky, ovšem, jde-li jen o samostatný podnik, který není součástí nějaké skupiny, kde významnou roli hrají tzv. transferové ceny, kdy si matka a dcera vzájemně předávají materiál, výrobky a zboží. 5

17 Dalším zkreslením mohou být poplatky účtované za poskytnutí služby v oblasti know-how a nízké úroky z úvěrů v rámci skupiny, vytvářením tzv. pooling (vytváření společných fondů) krátkodobých finančních zdrojů a například solventnost může být podpořena oddlužením dcery z prostředků koncernu. Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 23) 1.2. Zdroje a metody finanční analýzy Základním zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy podniku poskytující věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky (český zákon účetnictví), mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Mezi další zdroje informací pro sestavení finanční analýzy řadíme výroční zprávu, zprávu auditorů a vedoucích pracovníků, nezávislá hodnocení, prognózy a jiné. Z hlediska získávání informací může finanční analytik vystupovat jako interní nebo externí analytik. Interní analytik vychází z interních podkladů subjektu, zatímco externí analytik může zpracovávat pouze veřejně dostupné informace. Postup práce finančního analytika můžeme popsat v následujících krocích: 1) Stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřovaného subjektu 2) Příprava vstupních dat 3) Metody analýzy 4) Provedené analýzy 5) Stanovení výsledku analýzy 6) Syntéza a formulace závěrů a úsudků Základní představu o finančním zdraví a chování si finanční analytik vytváří podle údajů v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Rozvaha zobrazuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období. 6

18 Aktiva 5 členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti do jednoho roku). Stálá aktiva se odepisují a přenášejí svoji hodnotu postupně do hodnoty produkce a tím zachovávají svoji původní hodnotu v několika reprodukčních cyklech. Oběžná aktiva mění svoji podobu hned několikrát během jednoho reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby jednorázově. Oceňování dlouhodobého hmotného 6 a nehmotného 7 majetku je založeno na historických cenách, tj. cenách v okamžiku pořízení. Dále do dlouhodobého majetku zařazujeme také finanční majetek, který představuje specifickou formu dlouhodobého investování volných peněžních prostředků. Tato položka má za úkol přinášet ekonomický prospěch prostřednictvím takových výnosů z těchto aktiv jako jsou dividendy, přijaté úroky, nájemné, aj. Majetek krátkodobé povahy 8 prochází postupně celým koloběhem hospodářské činnosti a přeměňuje se do mnohých podob materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, pohledávky a peníze. Pohledávky jsou ve finanční analýze snížené o opravné položky. Netto hodnota sice váže kapitál, ale nevykazuje pravdivost o platební morálce zákazníků a o prozíravosti prodejců. Naopak brutto hodnota by nám lépe prozradila skutečný vývoj prostředků zamrzlých v nezaplacených fakturách, a vývoj korekcí by nám mohl naznačit podstupovaná inkasní rizika. Vlastnosti zásob (jejich rychlost obratu) a pohledávek (necitlivost na inflaci) nečiní ocenění oběžných aktiv v běžných cenách vážné problémy. Pasiva rozlišujeme podle jejich původu nebo podle závazkového charakteru. Podle závazkového charakteru rozlišujeme vlastní kapitál 9 (vlastní pasiva) a cizí zdroje 10 (cizí 5 Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované (ovládané) podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. (Kovanicová, 2009, str. 6) 6 Patří sem například budovy, stavby, dopravní prostředky, umělecká díla, samostatné movité věci, soubory movitých věcí. Jak již bylo zmíněno, jejich prvkem je postupné snižování jejich hodnoty při používání, avšak existuje některý hmotný majetek dlouhodobé povahy, který se neodepisuje, například pozemky. 7 Do nehmotného majetku dlouhodobé povahy řadíme licence, patenty, koncese, vydavatelská a autorská práva, software a také tzv. goodwill, TV-spoty, aj. 8 Oběžná aktiva zahrnují (Kovanicová, 2009, str. 8-9) zásoby nakupované, zásoby vlastní výroby, pohledávky, finanční majetek krátkodobé povahy, peněžní prostředky. 9 Do vlastních zdrojů řadíme základní kapitál, zisk/ztráta a účelové fondy tvořené ze zisku. Způsob tvorby základního kapitálu se odvíjí od právní formy podnikání a je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků. Zisk, jakožto základní ekonomická kategorie, je vlastním cílem podnikání a vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil. Některé z těchto fondů jsou tvořeny na základě zákona a některé na základě stanov společnosti, tedy zákonné a statutární fondy. 10 Cizí zdroje jsou závazky podniku a rezervy. Závazky reprezentují povinnost podniku podstoupit své ekonomické prospěchy, a to v důsledku minulých událostí. Rozlišujeme je na krátkodobé a dlouhodobé. 7

19 pasiva). Stejně jako u aktiv pozorujeme časové hledisko krátkodobé a dlouhodobé. Pasiva nám ukazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Výkaz zisku a ztrát nám pomáhá k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál a konkretizuje jaké náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Výkaz zisku a ztrát je sestavován pomocí tzv. akruálního principu, což znamená, že transakce jsou zaznamenávány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu či výdaji. Významným rozhodnutím během finanční analýzy výsledku hospodaření je správný výběr složek zisku/ztráty. Z toho hlediska rozlišujeme (Grünwald, Holečková, 2009, str. 42): 1) Výsledek hospodaření zahrnuje veškeré zisky/ztráty za dané období, tedy jak běžné zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy 2) Výsledek hospodaření zahrnuje jen výdělkové schopnosti podniku a nezahrnují mimořádné zisky či ztráty 11 Techniky a metody finanční analýzy Než se pustíme do výkladu, je nutné poznamenat, že neexistuje jednotný kodifikovaný systém finanční analýzy, který není nijak legislativně upraven a regulován právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy, i přesto se však vyvinuly určité obecně přijímané analytické postupy, které si kladou za cíl podat věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím uživatelům, tak manažerům podniků. Finanční analýzu je možné provádět různými způsoby, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik v závislosti na konkrétních potřebách. Finanční situace podniku založená na finančních výkazech se testuje kvantitativními metodami pracující s údaji v účetních výkazech. Z těchto výkazů je nutné kvantifikovat indikátory finanční situace podniku a jejího vývoje, a z teorie finančního managementu odvodit kritéria pro jejich hodnocení. Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování zjištěných údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených ukazatelů. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 54) Rozlišujeme metodu absolutní, kdy vycházíme Rezervy jsou na rozdíl od účelových fondů, které jsou tvořeny až poté, co je zisk vykázán, a které jsou tudíž součástí vlastního kapitálu, představují rezervy tu část záměrně nevykázaného zisku. 11 Například prodej či nákup dlouhodobého majetku a materiálu, škody ze živelných pohrom, zúčtování a tvorba rezerv, časového rozlišení a opravných položek. 8

20 a analyzujeme přímo z položky účetních výkazů 12, a metodu relativní, kdy se posuzuje vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot. U absolutní metody rozlišujeme stavové a tokové veličiny. Stavové ukazatele se vážou k určitému časovému okamžiku (například stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze). Tokové ukazatele nám sdělují vývoj ekonomické situace za dané časové období. Relativní metoda sleduje poměr mezi údaji zjištěných v účetních výkazech. Relativní ukazatele nám přibližují vztah dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu v poměru na jednotku druhého jevu. Jádro metodiky finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele. Jedná se o formu číselného vztahu, podíl stavových a tokových ukazatelů. Poměrové ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. (Grünwald, Holečková, 2009, str. 55) Poměrové ukazatele většinou vycházejí z agregovaných položek v účetních výkazech a její vrcholové ukazatele testují finanční situaci podle hledisek výkonnosti (účetní a tržní ziskovost) a finanční pozice (likvidita, finanční stabilita, solventnost). Poměrové ukazatele vykazují v čitateli jistící faktor (aktiva 13 ) a ve jmenovateli rizikový faktor (pasiva 14 ). Výše jmenované vrcholové ukazatele testující finanční situace také testují její vývoj. Vývoj finanční situace se sleduje vývojem daných poměrových ukazatelů, které jsou výsledkem kombinací vývoje ziskovosti, aktivity nebo zadluženosti. Rozkladem univerzálních ukazatelů na součinitele 15 dostaneme faktorové poměrové ukazatele, podle jejichž vývoje dostáváme úlohy činností (Grünwald, Holečková, 2009, str. 57): 1) Vývoj ziskovosti 16 rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, provozní ziskové rozpětí 2) Vývoj aktivity obrat aktiv, obrat položek oběžných aktiv, obrat krátkodobých závazků 12 Využívající tzv. absolutní ukazatele, které vyjadřují jistý jev bez vztahu k jinému jevu. V některých případech se můžeme setkat s tzv. extenzivními ukazateli, které nesou informaci o rozsahu (objemu). 13 Zdroje financování vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, krátkodobé závazky, úročené dluhy, dlouhodobý kapitál. Majetek dlouhodobý majetek, pracovní kapitál, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a zásoby. 14 Zisk zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po zdanění. Likvidní majetek zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek. 15 Marek a kolektiv dále uvádějí další možnosti rozkladu vrcholového ukazatele a to na součet, podíl a rozdíl. 16 U ukazatelů ziskovosti, aktivity a zadluženosti se dbá na to, aby poměrový ukazatel větší než jedna vyjadřoval vyšší ziskovost, vyšší aktivitu a vyšší zadluženost. S tím, že vyšší ziskovost a vyšší aktivita (vyšší obrat položky ve jmenovateli) jsou výhodou a naopak vyšší zadluženost je nevýhodou pro podnik. 9

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro řízení firmy Diplomová práce Bc. Eva Heroldová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Finanční analýza firmy Skanska a.s.

Finanční analýza firmy Skanska a.s. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční analýza firmy Skanska a.s. Diplomová práce Autor : Bc. Lukáš Koláček Finance, Finanční obchody Vedoucí práce : Ing. Dagmar Linnertová

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více