Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)"

Transkript

1 Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

2 Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví, kterým je evidence majetku a závazků účetní jednotky a sledování a vy-kazování hospodaření účetní jednotky Pravidla vedení účetnictví povinnost vést účetnictví tak, aby účetní zá-věrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví. povinnost vést účetnictví správně, úplně, prů-kazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím tr-valost účetních záznamů.

3 Úplnost - musí být zaúčtovány všechny účetní případy (účetní doklady, Průkaznost - všechny účetní záznamy jsou průkazné (kon-frontace s účetními doklady) a účetní stav byl ověřen inventarizací. Srozumitelnost - možnost jednoznačného určení obsahu účetních případů a účetních záznamů. Přehlednost - účetní záznamy jsou přehledně uspořádané. Věrnost a poctivost zobrazení - obsah položek odpoví-dá skutečnému stavu. Způsob zaručujícítrvalost - účetní záznamy (doklady) jsou čitelné a srozumitelné po celou dobu jejich úschovy.

4 Účetní doklady Účetnídoklady ověřujíhospodářskéoperace a prokazují, že se hospodářskáoperace uskutečnila. Účetní doklady jsou účetní jednotky povinny vyho-tovovat bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. Náležitosti účetních dokladů stanovuje zákon o účetnictví označenídokladu, pokud to nevyplývá z jeho obsahu obsah a popis účetního případu a označení účastníků peněžníčástku nebo údaj o množstvía ceně, popř. obojí v konkrétním rozkladu datum (okamžik) vyhotovení účetního dokladu datum (okamžik) uskutečněníhospodářskéoperace, účetního případu, pokud není shodné s datem vystavení dokladu podpis osob odpovědných za účetnípřípad nebo podpi-sový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu podle podpisových vzorů podpis nebo podpisový záznam osoby odpovědné za za-účtování

5 Účtování o zásobách Zásoby jsou oběžným majetkem účetní jednotky. Jejich součástí jsou i potraviny v zařízení školního stravování. Z hlediska účetní jednotky je nezbytné mít přehled o jednotlivých druzích zásob a udržovat jejich přiměřenou výši, aby nedošlo k narušení plynu-lého chodu účetní jednotky. Zbytečně vysoké zásoby však váží zbytečně velké množství finančních prostředků a kladou vysoké nároky na skladování.

6 Zásobami jsou: materiál do okamžiku spotřeby zásoby vlastní výroby zvířata zboží do okamžiku prodeje

7 Do materiálu náleží: suroviny (základní materiál) - hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu; v zařízeníškolního stravováníse jednáo po-traviny provozovacílátky - hmoty, jež jsou zapotřebí pro provoz účetní jednotky jako celku, avšak do výrobku nevstupují (např. čisticí prostředky, kancelářské potřeby) náhradnídíly - předměty určené k uvedení hmotného ma-jetku do původního stavu obaly - slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiá-lu, zboží a vlastních výrobků; nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovy nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem, vratné obaly jsou evidovány

8 Oceňování zásob Cenou pořízení, tj. kupní cenou jednotlivého majetku. Vlastními náklady, tj. veškerými náklady, které souvisejí s pořízením majetku vlastní činností. Kalkulace. Zásoby se oceňují nejčastěji v průměrných pořizovacích cenách. Jiná metoda FIFO.

9 Způsob A Podstatou tohoto způsobu evidence zásob je soustředění všech zásob nákupem i vlast-níčinnostína majetkových účtech zásob. Zásoby se vyúčtují do provozních nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby 501/112 (výdejka) V průběhu účetního období se zásoby pořizované nákupem účtují na účtech Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. finančních účtech (daňový doklad) Dále se sleduje v analytické evidenci zpravidla na skla-dových kartách, které zachycují stav a pohyb podle jednotlivých druhů materiálu (např. potravin; příjemka)

10

11 Vnitřní předpis o zásobách upravuje: -co je zásobou (skladové hospodářství x neskladovaných druhů materiálu) -způsob vedení evidence zásob podle jednotlivých druhů zásob (případně odpovědností) včetně analytické evidence (skladové karty) -oceňování zásob -maximální možnou výši zásob z hlediska zajištění plynulého chodu a efektivity -manka do normy -jiné

12 Stanovení optimální výše zásob - OZ (výše zásoby, která umožní zajistit plynulý chod a neváže zbytečně finanční prostředky) Pojistná zásoba (PZ) nutná k zajištění plynulého chodu v případě výpadku dodávky Dodávkový cyklus (DC) doba mezi dvěma dodávkami Průměrná denní spotřeba (PDS) OZ = PZ + (1/2 DC x PDS)

13 Inventarizace zásob Nová právní úprava zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění vyhláška č. 410 /2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky v platném znění vyhláška č. 270/2010 S., o inventarizaci majetku a závazků Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků navazuje na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 29 a 30, stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků.

14

15 Doplňující informace: 1.Mléko do škol 20,11 % 2.Ovoce do škol 23,56 % 3.Automat 15,52 % 4.Nabídka více druhů jídel 8,6 % 5.Nesleduje spotřební koš 8,05 % 6.Není zaveden pitný režim 2,3 %

16 Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování a výchovy ke zdraví Kontrola stanovení finančních limitů na nákup potravin 2011/2012 Limit na nákup potravin Strávníci správně zařazeni do věkových skupin Rozlišeny věkové skupiny strávníků Limit čerpán v souladu Čerpání finančních limitů - Porušení ano 85,00 % 60,00 % 60,00 % 75,00 % ne 15,00 % 40,00 % 40,00 % 0,00 %

17 Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování a výchovy ke zdraví Kontrola podmínek, za kterých probíhá školní stravování Podmínky pro poskytování školního stravování Jsou stanoveny odpovídají skutečnosti Strávníci seznámeni s podmínkami 2010/ /12 ano 95,4% 95,1% 95,8% ne 4,6% 4,9% 4,2% ano 87,50% 62,50% 56,25% ne 12,50% 37,50% 6,25%

18 Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování a výchovy ke zdraví Kontrola rozsahu poskytovaných služeb Rozsah poskytovaných stravovacích služeb Poskytované stravovací služby jsou úplné ano 96,1% ne 3,9%

19 Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování a výchovy ke zdraví Evidence školníjídelny zaměřenána skladování a výdej potraviny Výdejky potravin odpovídají skutečnosti Skladové karty zásob odpovídají skutečnosti ano 88,2% 70,9% ne 11,8% 29,1%

20 Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování a výchovy ke zdraví Kontrola provozování doplňkové činnosti Jídelna doplňkovou činnost provozuje DČ uvedena ve zřizovací listině DČ provozována odděleně ano 55,2% 81,7% 75,1% ne 44,8% 18,3% 24,9%

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry Směrnice Č. U4 Hospodaření s majetkem obce Obecního úřadu Psáry Čl. I Cíle a zaměření směrnice Cílem vydání této směrnice pro hospodaření s majetkem obce je zejména: - zabezpečení dodržování zákonů pro

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více