! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7.."

Transkript

1

2 ! "! # $#!# ##" % &#' " (( ##!% # ) *##" ##+,-#./# # # # -# # %# #.0! %" #1#!2.'3" &*&4#$5+ ##! (!#!!#!##. %" # ( 2.6# 7%*6+,. /8*... /8*9*,7..

3 !"# EXECUTIVE UMMARY 1 ÚVOD VTUPNÍ ZADÁNÍ DVODY PRO VÝBR EKTORU AUTOMOBILOVÝ PRMYL CÍLE TUDIE POTUP A METODIKA MODUL 1: DEK REEARCH MODUL 2: EXPERTNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY MODUL 3: ZÁJEM O ODBORNÉ VZDLÁVÁNÍ A VÝCVIK MODUL 4: ANALÝZA MEDIÁLNÍHO INFORMOVÁNÍ VEEJNOTI POUŽITÁ TERMINOLOGIE TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU ITUACE CÉNÁE DALŠÍHO VÝVOJE AP ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI PEDPOKLADY Rst výroby v automobilovém prmyslu Rst tuzemské poptávky po automobilech ITUACE A VÝHLED Obecná situace AP v eské republice Rst produkních ukazatel Kvalita výroby Produktivita práce Pracovní síla Investice a investiní pobídky Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI CÉNÁ DLOUHODOBÉ TAGNACE AP A MÍRNÉHO POKLEU ZAMTNANOTI CÉNÁ ODLIVU INVETIC DO AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU DO ZAHRANIÍ AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH DOPORUENÍ VZDLÁVÁNÍ DOPORUENÍ PRO KOMUNIKANÍ TRATEGII ZAMENOU NA PODPORU IMAGE AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A ODBORNÉHO VZDLÁVÁNÍ INVETICE JAKÉ AKTIVITY BY MLY NAVAZOVAT NA ZPRACOVÁNÍ TÉTO EKTOROVÉ TUDIE DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR PRAMENY A LITERATURA... 65

4 $%&"'()"*+""), ()"'+ GRAF 1 OUVILOT MEZI HDP A POTEM REGITROVANÝCH AUTOMOBIL (PEVZATO Z EU AUTOMOTIVE OUTLOOK, PRICEWATERHOUECOOPER) GRAF 2 TRŽBY V OKE GRAF 3 TRŽBY OKE 34.1, 2, GRAF 4 VÝROBA VÝROBK PRO AUTOMOBILOVÝ PRMYL INDEX (R. 2000=100%) (K, KG) GRAF 5 POET ZAMTNANC V AP (OKE 34), V TIÍCÍCH GRAF 6 VÝHLED VÝVOJE VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL V OUEDTVÍ R (TI. KU) GRAF 7 VÝHLED VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL (TI. KU) GRAF 8 PODÍL EXPORTU NA TRŽBÁCH AP GRAF 9 DOVOZ DÍL A VÝROBA GRAF 10 VÝVOZ OKE GRAF 11 ALDO ZAHRANINÍHO OBCHODU OKE GRAF 12 TRŽBY ZA PRODEJ VLATNÍCH VÝROBK A LUŽEB ZA OKE 34 (VE TÁLÝCH CENÁCH R. 1995) A HDP. 29 GRAF 13 VÝVOZNÍ TERITORIA GRAF 14 TRŽBY A POET ZAMTNANC V AP GRAF 15 PRODUKTIVITA PRÁCE, ROVNÁNÍ AP A ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU GRAF 16 PRODUKTIVITA PRÁCE Z PIDANÉ HODNOTY Z VÝKON (LENNÍ DLE OBLATÍ AP) GRAF 17 PRODUKTIVITA PRÁCE ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU, MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ (ROK 2001) GRAF 18 PRMRNÉ MZDY V ODVTVÍCH V R GRAF 19 MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLAD VE ZPRACOVATELKÉM PRMYLU (ROK 2001) GRAF 20 TAV ZAHRANINÍCH INVETIC V R (OKE 34) GRAF 21 HMOTNÉ A NEHMOTNÉ INVETICE (OKE 34) GRAF 22 VZTAH VÝROBY V AUTOMOBILOVÉM PRMYLU A EKTORU LUŽEB POJENÝCH AP GRAF 23 VÝVOJ REGITRACE OOBNÍCH AUTOMOBIL V R GRAF 24 VÝVOJ PRODEJE NOVÝCH OOBNÍCH AUTOMOBIL V R KARTOGRAM 1 POET ZAMTNANC AP NA 1000 OBYVATEL V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 2 REGITROVANÁ MÍRA NEZAMTNANOTI V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 3 OBJEM INVETINÍCH ZÁMRU DO AP ZPROTEDKOVANÝCH AGENTUROU CZECHINVET (OUET ZA ROKY ) KARTOGRAM 4 NOVÁ PRACOVNÍ MÍTA V AP VYTVOENÁ NA ZÁKLAD INVETINÍCH ZÁMR (ZA ROK 2003) KARTOGRAM 5 POET TUDENT (NA Š ÚROVNI) OBOR E VZTAHEM K AP (2003) KARTOGRAM 6 POET TUDENT VYBRANÝCH OBOR NA 1 ZAMTNANCE V AP (2002)... 52

5 8:8&;/'68;**,< '.= -./0/1 2/32/32// : 77 ;3/31 '<87<032./ =/=6 3=30/>33 65//./1 7 %/6/=2 =0521 A///=205 2/7 "53=03/1 /23?>)1 0./ / /0/2=1 67B0/=3351 =.30./ 56=0/32/>1 3/=0C = D//2/5./ 2/=0.// =2/3. 2/C7 ''.#! +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7

6 @35////5/.23F /52///5/ 2227 >.0 # <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=3/1 7,=02A.2/6A.2/ G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7

7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1 0352/562/ 2/7<$;332/1 /C/"<0/C //"<7?.#(# B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7H87A////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1

8 ?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67 / /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.3/ "<.7I 8562/53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< /5F

9 G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 35526/57 G %0"<>)2//= 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 '''.21 $ # )2/"< / /7 )/3551 2/= $ #" (# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ * 1 ##.<2<9" 36./A $L- /?HT7J26

10 I7U/=5/ ///2/21 7B=0//.=O 3/5/?/2//2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62?!### #7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7%3H.?6I =A367%1 33/362A 5.7&636=356 2/=52//3 0A0//7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/ #! A 1#=233F

11 G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/,C/33.53.//2/7 1 /5.52//2563 A/.3///=1 57/2/7<33/ //2/.7 - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 1 #7B3/ C6/ ociální prostedí v uilištích a internátech 33.7, 5/2/=033/ 0/?=6.O7,. /?/0C6.O7) Špatný systém nebo management škol? %./ '2/C= 05//03= A.32A26.1 7

12 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích //50MNC/7, B/5..6?3//1 /7 %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3= 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi - Rekvalifikace ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7 G / $ #! # # =3 /23=??/537 B3783/0 636=F

13 o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /37%/A51 /35/5 7-56H I03(# %" %!#7 //" (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 4

14 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/=6 //32/.J//7 G <0//30A52/.7 G % '6.21 1( ( G B32/2/=$" ###%" 1 # 7 /4/ //"<35=33/20= 6=025/3/ 7R5=0522/ "<5<)?= 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1 07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 4

15 6.21# 632=5.6= 530C?37B/=00.1 /?3./7B3/?/.3F 63/7# /.2267<351 3 W ) /2/7H;3 0 W7I&5 //$ Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I= MN43/5./'1 V/330/ C1 2/7 V<23./5?1 0?/2/F./ 33/=/5/7 %653=0C?3///6 V</503//? /V<33/7 B5/32/?/=01 /F G ' G 9C/H/C/=/.?=/.3/I=5/?H6= 0I <356.0=3 52/K../2/ 653/78.6 4

16 ? 267<=53.///0 32? //7<3./= 0//=02 /22/5//5.2/ 2C7 5.=5330.3= 53/ 7<43/5K 3../?=3501 6/55251 /7&?C/32/6/ /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 "35/"<31 =67B53=03A <43C61 9<7%/31 2/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7)1 3M3N5.1 2/7 &3C63?3//A57 - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3/#(1 #7&2.5//=A //501 //?= ##=1 5557<A1 3>VXX W//5 =Y=TW/ H/2/C/33.1 4

17 2/I7%=5/35=3 /5./57;3=0/ 33?300=3/ 7B0=06/?= 0//07& /7 82/5//= 235/507-6=3/ 36= " =2"<3 07 VI. Doporuení pro systém využívání sektorových studií Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.622 /6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H /=36/= 4

18 O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 4

19 - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ 4

20 V 1 ÚVOD 1.1 Vstupní zadání <3//2// 332C/1 /7-//3/1 =32/ W2// =2303A W1 7&/35.?/21 2/H/5=/=027I7 <.553/51 =375.C// HI7,/ 5=0=35 /=/03/2/ 7 '<8337/C//6 /?6/1 78'<830//1 6?)32/37$C5C6 3A65/65//503 3.C32// H53I=5 C32/?/7 D.//00.5/ '<8.C=3=1 6/7L'<83/ 32?6?/ C6/532/2//?/7B 3/2/ =>1 7 -./0/1 2/32/32//43305 /2//2/2=23 $ %/33'<8 7<032./

21 V =/=63=3 0/>33 65//./7 &/ Dvody pro výbr sektoru automobilový prmysl "2H"<I/>/H0/ 5$I/237&.3/ =326/$7-/1 362/C/=3/1 C6C78 /62.3"</2/0/6 H5 W2/0 W4I7 8/6. H=<='E=&/=;3I7%3,<L" 6//>) 3//// 7: 77<501 "<1W30./5//=1 O /7 6=0"<33A.333/=3/21 356=6 /'////?2>)7 1.3 Cíle studie L3'<8./?H3'< = 'P',='')I7323/H51=3A5=.I2/23>1 /..4=30 37

22 V /F G C/1 /A250 ^ "<>)^ G =HIC6////A= /I=C6//63^ G 2///2/6

23 < 2 POTUP A METODIKA 365/.=3/.2/1 2.1 Modul 1: Desk research,c//"<>/ //7L30/3"<1 3/AC6/5/7 'C/30// /J62C/2/ 3H=IC/32/31 /3=/0E3C/ H>V="<=CI7 "2//5323"<>)1 0C//7 "26/H57$I3C/23 "<32/?/334/1 /7 2.2 Modul 2: Expertní hloubkové rozhovory $ //.=333 "<7,31 A=03/=033?C46N/_78.1 /C//.233/52/ A6// /=7 //2/=5/=6 =02/C6/5/7 )//53// C/>)/7 )/C6/53/ 33/.6=C//=A /.55./1 /7

24 < 2.3 Modul 3: Zájem o odborné vzdlávání a výcvik L63= / 6/2.3/6/1 /"</1 /7 <A60//21 0C/11C/0=.3//.33/6= /6/ 6//=53/7 2.4 Modul 4: Analýza mediálního informování veejnosti '522C"</1 57L2 33/C/ //.3"<// //?7 "25/1 C6/?//2 3/6/7 <3.C////2// 232//362/51 2/065.2//C/"<7

25 < 2.5 Použitá terminologie!bc <A6//0C/>) 3/ $>=37M822/H/I=21 5N730366/ 7 8.A3>V23/C"</1 //2/2=22./=1 50C=53. 2/A37* /3/1 7 DH6"2?/=7 IF "5 '/35 " '/ "/ '5 > &35 $/135 6 $/ C 616/ R2 52/3 '/6/52/3 610 '//2/5 61 '/ '/16/ </ '/16/5// </ '///2/5 6 '/5 '/5135 3//5 '/56 32 '/561/ 3 '/561/3 35 '/561? 3/135 '/6/3,//0 '/2/5 %6 Y

26 <, $ # 8/C/'<8=0C/ /7 :

27 6//623 3 TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU 3.1 ituace "2//32= /2321 5/.2./=5 5/5537 8>/3/3.51 3/1 /7' ?//321 &22>3"<321?//$M2/N2/6$;=1 /2//=/ $7 B02/433=0/ 2.//C23 532/= /65"<3.//1 =6031 /7%/0C 2///7<6 5/Y1:=5362/ /782/3 /=0=/ /02C7, 0=255.33/7L 3C6/=C3 2/302=2// 0/C=3576=2 53/2 365C206 /=//55C/=C51 32//.O/5 /5./7 C331 T

28 6//623 33/2/62.3./7 ".3//=0 //13 33/00/ /7 8./C31 /2321 /0H/I7 0 EEE3EE/>E/?...! H?=//=52]I /./A/7,=2332 6/=//C/=1.//2/?=5// ///2/32/21 =0J./J2332/ C.3"<7B243=/>)= 0=/=3/ 5=67 %65= //= &57621 /2,<L" 6/3C/ 53=50/H1 5=.7I7 )/23"<.7%=.0/1 /A5353=066 <6.5///2/3/ X

29 6//623 3/6//27 8"<636/2////F G 1 G G 1 G $ G 1F 777//2/.7</43/1 2/32/7 )/=3"</ /3=/ 5=33==0.2/1 6=0.3/6M/N7B1 65=023MN M?/N7%655. /C?//5 12/7, /7 8.2/62//2/3 2232=3.CF G.!!,2332/.H C/0/I= 5/C/23. C/7%.1 2/3=062>)/1 50C7<.23300/?36/O '=3063 8Q5'/1!$??87 <O/?/2//)b-/.O>)30 6=203"< 22//7)521 63//2?

30 6//623 /06/=03 35/C*4/,36=0/?/2//.37 <25?MN21 C27CH $'I7CH,I7 H,I=/5/21 3/5/A/3//5/F G /? G /> "! " % # G D8* " /=/621 /=.3/3= =2/ =52=1 2/67!1 0.MN M?/N237 &H 7 %35.//.53//7 /<300?/?7/31 2/K//0 C5078?4362/C/7 7 <//?/2//)b-7 7 </5C/F c2// %P c23h35/./i /c.2/6/6/ /.3//351 3/..///..1 I c352///2/1 2/.//. cc/ Cc5.2/ 7 %/6// 20//7

31 6//623 7 <?"<//50 2///"<7 Y7 %.2=21 /7 3.2 cénáe dalšího vývoje AP -.435/2/5.237 >. 0 #.?. ##!! ". <3/33.M%/5 N7-1 /523=33/03.1 2/53./78/33A //5356=01 "<>//C= A.3 5C2/=3'1 35=2322/ 2//7L33..// 62>31 /./20.5 <#'7 ##3= /.5$ 78/22=5.1 8Q=/1 /5.2///2// 52&/7;633 //8Q=336/ 5.2//2//2/0=1

32 6//623 5.///7&0/61 //563 W//71.2.2/2/7 &3/5/"<1 5/22/?/ 33=/=1 C5C=2237 <?//5.=1 530./ 5 ="<CC/ 233/7

33 %/5 4 ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI 3/5 >/H"<I7"2535/1 /5=//53/1 /6223"<65=3/ /7 8.=2/51 =57)0 /55=7 # &7835 3?C/57R 06=06//5"<5./ /0// /7%/36 2///=72/7<"<0?//30 /H3/=6501 WI7 &"<.1 F3=2A1 C/=3/3?/A 7 33/ Pedpoklady '162/5"<=21 =05.!H $>I=2 /7-253 #"!# = Rst výroby v automobilovém prmyslu )2/7B3C2 H $>7I=33/6H $>7=7I7

34 %/5 - Pilíe rstu <3C2=//565./ /2/=32/1 3//2/2/=3P",<L"7<51.C.5"<7 20/3= 5=030502C7,!!#$#J *$A%%!# A - Vnitní faktory rstu výroby v AP 2"<F 6$! 0! -H 3CI / #! -0A=5 /3322 H$;I = 1# ##" # 8>)3 A!# #" # $=03// 2>)C/??C/7 0! -I $232/2/C226?=O5523C1

35 %/5 /3.5=7 3?=7 %/ = C233.5/1 7 <CA.5/= #I ]/302/=3 0//278//=031 26/5/32=1 22 -! /3621 7< /=3.../621.2//7B/02?C/1 237<. >)50"<7<1 5M5N62/2/"<.A=01 6H0I0./C/2/ CC.A"<7 = 1# ### I ]32/#)78/2 2>)/2//F &3.52"<./21 //7%C/3.?/ 2"<07,02/ C6/7 &.1$11#F Y

36 %/5 G //5A32/ G '0/2///C6/?.2/5./?/H57A5/I G 6C/02/? G 85?/= 2 #3F G V/// G V=/C6/??2/1 =A5/6323 G %3///H1 0/I G %3/"</// G /2/5/"</6/H/ 6==/=7I 6 A!# # # $I ]C//22/A/H /0223I0?1 /2H??C/=I74H64I 2/53026=OF G G V32A/ -C//253C2/1 =3302/7 - Vnjší faktory rstu výroby v AP '3.C2"<06F 6$! )2// >)3/62/ :

37 %/5,!##I ]367B0=/2/=5733/1 ==/=323 /332/?7;=1 36$;3533/7 +, #1!" #I I/5F G $CHC33/I1 G -2/ G )C G <55 G -3/.5?=/?=./ Rst tuzemské poptávky po automobilech 2//.?37%1 3/2//0 3>)67K1 % #!1 ##.,//.?35#" # F %H= ////I! #7,/ 503C/33/2 /7B.3=O1 /C03H63IC651 2/"<J33C 3A02/=C ituace a výhled 85/=0622A>)31 565= T

38 %/5 /22/K=52//7 &55.3=035=5 7 >2"<330///2A.31 6//262/78>) 32?2/=2 56/=23./ 3//=501 2///736? M/N"<=2/C??C/C1 /2/7 &235/6=01 /2/$5.//37B 62"<5=23/01 C23d Obecná situace AP v eské republice +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7 <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=31 /7,=02A.2/6A.2/ X

39 %/5 G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1

40 %/5 0352/561 2/2/7<$;332/ /C/"<0/C1 //"< Rst produkních ukazatel 8/2/05=231 /33/3/23=/521 /2A37B3?C=430 H5352#-<I6?1 2//=33/ ($>L21(!# BM8;D N #O &C, //723?/ /1 6//WH/6 2/=/A3/0.=.2I7

41 %/5 U?UG >T? P >UG P>? QR P X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO -// H $>7I7<03H $>7I=1./?/2H7?C7 I/=72/1 7 %/ O2/C00 /7

42 %/5 0V7W2J,0767/7 $>7 $>7 $>7 T Y >TR G >PR P >TQ T >PR? >>G R >>P? >> >?P T T P >? T TR GQ >?P Q > G? TP > P Q G > P R X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet T W Y W W W -HI & " >P?X <.. >GQX >P>X >>TX >?GX >RUX >TX >GTX >?QX W T W >R?X QX X QX Y W W W?RX W Zdroj: Ú, vlastní dopoet TEM/MARK ($G6!!!FAB.?RRRY>RRXCB (C & ?7-..5C26302//H,<L"I3

43 %/5 330=0.03//2/ /02/2/H"C/=<ZL=31 3/02//2/$ WI7 )/25.//"<0 6/32/3/7 Y $>7 $>7 $>7 GG P P? P?U @> > >?P >?G G?Q G >? G G X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ## $430=032./C21 7"?L/93=503 2'%>//78P1 ",<L".3.2H// /I7<///. /3/ W7 %/ //=330.>)7&// 3.?//7,1 3546"<7<1?K306=0305./32 /0 W7

44 %/5 T : Y Y : T X &/ TY: T:X T X X X YT : : ) : T T :: T T : T :Y T Y: Y T T YX < T X :T : TX Y 'E T TX Y :T XY X TT T : >) : : :T T T T T )?/ Y YX Y X YX YYT :Y :T : : :XX Zdroj: Autofacts, PwC ($T6!!!#+,B. C > : : :T T T T T 82/$ H67)I Zdroj: Autofacts, PwC Y : T X T X Y Y T: X : ($Q6!!#B. C

45 %/5 >223364=O e3/3276/"<3 7 %3=0 # ####F&0/ 3/3.05.H?CX7:I7 Y,07/776 $476 $4c0 W X W PX TTX QTX QUX QPX QGX T W : W Y W?UG T?UR? W QR P G> U >T? P >?G > >UG > >UR U?RU Q?RU T W W W W X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($UA%# W Y

46 %/5 0V7W2J- $>7f7/76=2 $>,07/7H76I $> - $>7=7?UG >UG >T? P QR P U > T?U U GR Q PR TG R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($2! 0V7W2J82/76 $>7 $>7 $>7 >RU R >?R? >>> Q Q UP G U>? R P TG Q?T P?T > >? Q? T >U? G R P T Q Q? U R Q G T R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO :

47 %/5 0V7W2J76 $>7 $>7 $>7 PP Q TR P GR T G> P GQ G >Q U T? R P > P? U G > > R > R > > R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO 2 A#! #! #!!.8C //7&3.1 5=25.7 T

48 %/5 W,0 $>H76I #-<HWXXI >>PX W >>?X W QR P >RRX >RGX >R?X >?G G >>P G R R >RTX >QG U >T > >U T W W XW X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>?/%#! Vývozní teritoria v roce 2002 X W */ :W :W P W < W 9 W ) W 87! TW W Zdroj: MPO &/ :W 8$52/XX1 0 A=:WH3F$I78/.21 X

49 %/5 =:W=7=W7853.6"<=&1 /=366/ B3?C=#-<H7#-< I3/36?2/7$1 /223$;2223/7 Z # # 8;.</3/ 66#-<=WH$;1=$;1I7- /2/?K=/3//235/= $657,351 =2031 6///7%623. /2/2..5$;./7 %63/523?1 $;7,33=23 >).590D/7 <?/6A.=06 /=/3.A7- =02>) /=636 57%23"<361 = /3./A"<12237 % -11# % # #.*" $ #.2#" ##- "!1 # Kvalita výroby %2A325 4/2/.3 7 $4356//=02."< X 7//7</3 C=0.036/ /7,/3//=31 =0//237<351 /2>)305=

50 %/ C=0 /232/7!6=0 2=027 %.3/2035 2H//1 52= /=M<6N='< I=3. 02/2//52/ 7<2M,///>)/XXX1 N1 2/"<3=2 3=2/7<"< / H=W:= W/2/2=7=W>)/1 I7&/5"<363223=O H=XW=// T=WI7832//./ 35H%<F=XW="<F=:WI Produktivita práce V.3/.3//57"<>)1 /627% $;7,02 63//2=.21 /6HM//1?/>$NI7B.6= /05.//2/7

51 %/5,07/7/ T>?,07/7H76I <6/H7I TQ PU P PQ P >T? T > >UG > QU UG P?UG T UQ R?UR? UU U X T : Y <6/// P>? QR P Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO X X XY X: XT XX ($>G/%1# 0V7W2J<6/32// D0KV*7J76/ $> %/2 X T : T>T Y PG> GP> Zdroj: MPO XX: XXT XXX ($>P # #

52 %/5 $>7 $>7 $>7 X T : Y PT GTQ T>T PR> PPR >UG >GT X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>T #! B1" C 0V7W2J<6// D0KV*7J76/ T Y >TPR T Y >?? Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E < ) ) ($>Q ## B?RR>C Pracovní síla 82./633 /=2/534=21

53 %/5 /=//=23F= HC//I/7 - Dostupnost pracovní síly na trhu práce 2C=0#)052/3//1 /52=6=0/51 3./7<5.4363=3 /052/7&2/ 2/2/3 C2//7 &35//C7& 6=//527 &233= C/=/03/ 6///50=3.3 M6N/C7%35=3/ /=/=3/6 7 - Kvalifikace a motivace 2//6351?/..7-#) //3 7&3E6/ 5C/3653/=1 /27'/3 7 % $ #11$ #! #" I / /32.7 /353A21 2/5/7)3/= <2/6.O/3A/27 //33433/536 7

54 %/5 =!## %#" (# # /30032/1 /=//?7B//7 7 25/0//27 < MN?= 3.533/ =MN?=7=/37, /1 78/32=066/H.1 /I3007 6%(1 #. 23/(#" #" #=55 57<A3>VXX W //5=Y=TW/ H/2/C/33.2/I7B0=0/1?=.=0// 07%.0=50//1 =3=0/33?30 0=3/7&/.=3// =.///0=1 //7 &?06. /7;060/// /2/ /// /A5/785/ // 5?3M2N/67;/6 6M53N=OA5/=1

55 %/5 - Cena pracovní síly C07<50A02/ =?3 2//6/=3/C1 57 <3.1$ -)# # $ 1# 7 2/A5/=782/1 3C/266?357< /=321 33/C6??/1 7 /27, C2 7 ##( "!#-)# </3"<3/>/ H2.2/"<I C2///7822 C=233=32/ /=37<333 /6=6//C62//7-1 02/32/321 3./2/=2=052// //5636.3// 2//67!3C1 =623>7 B3/2.3.///C=1 323=O//1.2//7 2!- +,#.<M//1?/>)$;N)>)/1 /? 5.//6 //T1XW=661 A1W78/ 5656 WA&/M/1 /?/>$N T Y

56 %/5 AY 1YW79/5=0 >)/302//$H$;I=?/53/3./037 %6302C=062 3/=??C/=53 647<5..23"<>1 /67 '/3/1"2 '/3/1%/2 >GQ >UGU >TP?RTQG >T>?U >GRUU >GUQ >P>R >PG? >RQ>G >RG >>QQG UQT> Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK XX: ($>U#+, :

57 %/5 D0KV*7J76/ T Y >>GQ T Y?>T >T> P> >> >TG QG Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E ) ) ($>*!# # B?RR>C Investice a investiní pobídky - Investice do automobilového prmyslu -5"<7%630C "<3.=09<303 /5/=O/2 %3//5/2/3 6/7 22/ //C6/35F G 82C G <5/..5H33/6 223I T

58 %/5 0V7W2J<56/ $>76 X T : Y P> U T> U?T U? Zdroj: NB, vlastní dopoet MPO XX: XXT XXX 0V7W2JV376 9//7/7 Q?T > R?R > >G T T >G P >P > T? Q Q >> T >R U >R P? XX XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO P/2/6/5051 2/5/H7TI7,55 X

59 %/5 6352/H677077I7 $43.=05/C/1 2//7 <5./=5/"<>)3 56F 7 43/252/K6/51 0= C6/=35.F o o o o o C?/2H343//I C/.?3. C/MC/N &53/ =/3=/53=7?7"235/37B =363H325/ 03.A7%3C=0//1 3?/7 5 35/0 /7 - Hodnocení uplat ování investiních pobídek &.5=043 3/?L/97&. //L/93C5/7< 33/356L/9A C// <356.0=35 2/K../2/61 53/7 65? 553?261 7<=53.///03 2?//7 <3./=0/

60 %/5 /=02/21 2/5//5.2/1 2C7 5.=5330.3= 531 /7<43/5 K3../?=351 06/5525 /7&?C/32/6/1 /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 B35/2/"<3 =67B53=03 A <43C1 69<7%/ 32/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7) 3M3N51.2/7 &3C63?3/ /6/ 7%/2/=3./33 /=333/5C Dopad investiních pobídek na rozvoj zamstnanosti v AP <A3?L/9/XXT1 6 3/57//7B53=0 /653?C7B 66A32/// /6/H3355// //I7B6///3/1 2/6/=O33/C6= 535/2 3//32/7 963/C/2?/7 %?7 2=03

61 %/5 V/3=3 2052///7-.?=1 2/50//=1 23H3<5623I7 V66/?/'< %=235/ 0//1 2/A5V<7#/. =3C6/V<1 03H/77</7YI7-6/3.527< 25/5= , 5.5'<8A5/FV61 2/.5// 5/C/7 630:7 <6C6/033// 2//7'C//C350 4= /7B323=31 00//.3 7)C/0/32/1 52/7'0=06 0CC6/ /.0C6/ Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP B36H"9b$/=8-"^" <=,LC")/37I=62/ //2/ 27 80//E25.1?/07

62 %/5 K#! <32/ ) 82./2//H=0 2=/=/2=22/= /A=452I K#1 <332/ R?H5I <363 <3/ 822/ >// '6 <3/ A0 82A0/ R/// &3/?C3032/2 H $> 1/=A02/=1 /32/I792/=O 5/2"<7"</ 2/0=//2 27

63 %/5 0V7W2J67 GX X T : QUX QP > $> 0/H $> I 40 $> c $> QTX UG U U>X UU R UGX W X W T W : W Y PU T Y W W W W W XX: Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK ($??6! %"!# 8032/"<066 5.//=3.56 =3?C23?//1 7!//?1 3/332/ , % $! %) A $ #. W

64 %/5 T T T T T T TY T: TT TX X X X X X X XY X: XT XX Y : T X Zdroj: družení AP 0V7W2J<6?2////7=62/57' >Q? >G> >GT >G >P? >PR >GU Y T Y T X: XT XX Zdroj: družení AP 0V7W2JL262/2//// ($?G6!!##+,

65 "/523 5 ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI 5.1 céná dlouhodobé stagnace AP a mírného poklesu zamstnanosti B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7HA////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67,/ /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.31 /"<.7I Y

66 "/ /53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 30.A7 5.2 céná odlivu investic do automobilového prmyslu do zahranií 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< //5F G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 355=26/57 G %0"<>)2// 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 :

67 "2?/ 6 AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH %"<332/7%3/?3 53=03.=36/"<H $> I=5637%=33R/1 /3=333//2/P "78/306."<? 2,<L"7 (>1#>RRR #B?RR?C T

68 "2?/ (?,( #B?RR?C 36/52/?L/91 53/=O3C/2. /=7)2./ 2..7, /37 >63"<563H3. 5,'L,<"=8Z?"(1 I7%.33236/ =# H3&*3I7&.6/ "<30/ 7%3? "<6?/??C/ =2#-<7B?/= 03"<7 X

69 "2?/ (&#'B1 (GK# 1"

70 "2?/ 0/32/C2//1 //663/7;3=P A33//C/"< 7 "<3356/"<7%A32= 03/22/"<=233V/1 = /7 &/5/30.3B /37B3/ 7!06= '5///C/21 /H057I7 (P1B\-C B5/.2/6.O=6<01?7

71 "2?/ (T1!#># B?RR?C

72 -6 7 DOPORUENÍ 7.1 Vzdlávání B=0/"<30 52/=01 2=3307< /A2/$;.2 "<=./ =0 /2/?/= 30/C67B.2/C1 A.5C??/2/7 $" #(# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ <2<9" 36./A1 $L-/?HT7J2 6I7U/=5/ /// 2/27B=0//. =O3/5/?/2 //2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62? 32///5/7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67

73 -6 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7<5C//6/ /./3H.?1 6I=A7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/36 /246/=233F G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/ - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 6/7 - ociální prostedí v uilištích a internátech 2/=033/0/?1 7,./?/1 0C6.O7)

74 -6 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích píležitostí //50MNC/7, 3.0 7B/5..6?3//1 /7 G %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 G %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7

75 -6 - Rekvalifikace G / $ #! # # =3 /23=??/537B 3783/0 636=F o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /7&43/C/2C/= 7%/A5/35/ H53303I035.?/ 05032/ 37 // " (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 Y

76 -6 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/= 6//32/.7 G <0//30A52/.7 G % :

77 Doporuení pro komunikaní strategii zamenou na podporu image automobilového prmyslu a odborného vzdlávání G B32/2/=C1 3///50 6=/7 /4// /"<35=33/20= 6=3025/3/7 R5=0522/1 "<5<)?=1 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1?07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 7.3 Investice - Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I=332 7 V</5?0?/2/F./33/ =/5/7 B2/=MN/^3 C/7 '/32/?/=01 /F T

78 -6 G ' G 9C/H33/C/=/.?H5/3//II=331 5/H6=0I - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3//? /7 &2.5//=A //501 //?=36782/51 //=23 5/507-6=3/36= " =2"< Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.62J2/1 6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H X

79 -6 /=36/= O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 Y

80 -6./02/ 8 DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 Y

81 -6./02/ - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ H?I7 - Doporuení pro zpracování dalších sektorových studií &C1 65'<8.///1 2/.7B33 3/26/=O33/3 6?/A3.37B1 3H>VIF G 8252/23 G 82/=/2/2/2 G 827/2/535 G /5/0 77% 320=2?3. /= Y

82 EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR!"# $%&'(!)# *! ' 5)8 Z;2.75=V5/= 5Z=#)"'?=L/=U/ 5Z=%,1LC=P"= '! 5Z '(=5=>2/2A5=< 2# 2 1Z=('?=,<L"= 8 '(.5=0 3'=2.<C=L'L(/C!=>/ L1 6 '(.7=<?L/?=P1 "='! LZ='(.*55=9-=L/9=<1 L Z,K2.27(D<?65"<=< &7 2#.'(.*(.&#.=7=P"L/?=P" '! Z*=*5=?5=L/9=< 7#' <#=#R"= 7 '(.36="<$<=777=)< *7 57?=L/9= < K 0 ='(.9)'?=0 =< / *(.=#)/b("c'?=z "L/=, *# '(. #)?=/='L/=#/ ' ]!*='(..2.55=P"='1! Y

83 \ 6#2.//='/1!/?= < \/ *;2. 5=<=R/ #Z #)/'?='$//" L/=2 0 Z *(.772?K=V5/= 0Z 2."'(.=5=56.3= P"='! Y

84 PRAMENY A LITERATURA & &+,!(,%)#% '$ - $(,. %/!%0(!#/1%2 +,(/$&3!(,%)#% '!3 "&,0&3. %/!%0(*!#/1%2 #%&&,!4& 3,#5& 4$ 6((&&,!7&(,#5& 4$ 8&&,!7&(,#5& 4$ &&,!9,1,+,#5& 4$ 2 '3((&:/%&7-; : $ '3(7-2 7$ :/$ + $ '3($%,/( &<=7-2 $& >,#( #.?4 &,($(4& 1 &&,! # 3&&8#3<8$%& 4& 1 &&,! # >) (&&,!,%& 3%#%,%&#&, &&; 9,,#%,%&#&, &&;AAA 362 &($ &>B2 &&,&,&,(! $ '3(- :% F/&,(! $ '3(22 (&,!& '#,(/,#!,(&,,&+ #- $(,3%! $, #,#? #&84,, 4&,G?#,#7&(2 H(%+%,(1 I,174B Y

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

2.1 Formule predikátové logiky. větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených v textu.

2.1 Formule predikátové logiky. větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených v textu. 6 Kapitola 2 Příklady z predikátové logiky 2.1 Formule predikátové logiky 2.1.1 Příklad. Napište formule predikátové logiky odpovídající následujícím větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176 ] c Test ázev: test 30 minut Otázek: 30 "! #$ % &' ožnost opakovat test: e 30 Informace o studentovi Jméno: RDr. Jarmila ŠOTOVÁ Ph.D. )( *,+-!" - 021 #3! 02.06.2005 12:36 160.216.101.16 Login: sotova '.

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě á Ř ú ó Á ý á á ú ú ú š ý á ě á á ú á á á á ž ě ě š ů á á á á ý ž á ž á á ě á á ž á ě Á ě á ó ó á ú ěš á ý úě ú ý ň ý ý á ň ň á ň ý ý á É ý á ý á ě á ú Č Š ÝŤ ú ú ú š ý á á á ú á á á á ě ě š ů á á á

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

úř Ú é Ú Í Á ř ř ř ř ř ř é ř ř ř ř ř ř ř ř ú é ň ř ú ř ř ř ř ř ú ř ú ř éú ú ů š ř Ů ř ů Ů Ž ř ů Ž ž ů é ú ž Ž ř Ů ú ů ř ů Ú ř ř š ř Ú ř ů ů ů ů ů ů š ř ř ř Ú ř Ž řú ň ř ú ů ů ř ř š ř ů Ů ř ř ř ú ú éú ř

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12

Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12 Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze c Kateřina Trlifajová, 2010 BI-MLO, ZS 2011/12 Evropský sociální

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce Matematická analýza 1b 9. Primitivní funkce 9.1 Základní vlastnosti Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

úř úř ř Á Á Ř Á Ú Á úř úř ř š ú ř š ř ů ř é é ů ú é ů Č Č ú úť ř š ř ů ř ř ř ú é ů ř úř úř Ž ú ř ú é é ů é Ú ž ů úř úř ů é ř ž Ú ř ř é Ú ř ř ů ř úř ř ú ů ů ř šť ř ď ř ů ů š ů úř ůž ž ř ž ů Ž ť ř ú ů ž

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více