! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7.."

Transkript

1

2 ! "! # $#!# ##" % &#' " (( ##!% # ) *##" ##+,-#./# # # # -# # %# #.0! %" #1#!2.'3" &*&4#$5+ ##! (!#!!#!##. %" # ( 2.6# 7%*6+,. /8*... /8*9*,7..

3 !"# EXECUTIVE UMMARY 1 ÚVOD VTUPNÍ ZADÁNÍ DVODY PRO VÝBR EKTORU AUTOMOBILOVÝ PRMYL CÍLE TUDIE POTUP A METODIKA MODUL 1: DEK REEARCH MODUL 2: EXPERTNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY MODUL 3: ZÁJEM O ODBORNÉ VZDLÁVÁNÍ A VÝCVIK MODUL 4: ANALÝZA MEDIÁLNÍHO INFORMOVÁNÍ VEEJNOTI POUŽITÁ TERMINOLOGIE TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU ITUACE CÉNÁE DALŠÍHO VÝVOJE AP ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI PEDPOKLADY Rst výroby v automobilovém prmyslu Rst tuzemské poptávky po automobilech ITUACE A VÝHLED Obecná situace AP v eské republice Rst produkních ukazatel Kvalita výroby Produktivita práce Pracovní síla Investice a investiní pobídky Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI CÉNÁ DLOUHODOBÉ TAGNACE AP A MÍRNÉHO POKLEU ZAMTNANOTI CÉNÁ ODLIVU INVETIC DO AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU DO ZAHRANIÍ AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH DOPORUENÍ VZDLÁVÁNÍ DOPORUENÍ PRO KOMUNIKANÍ TRATEGII ZAMENOU NA PODPORU IMAGE AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A ODBORNÉHO VZDLÁVÁNÍ INVETICE JAKÉ AKTIVITY BY MLY NAVAZOVAT NA ZPRACOVÁNÍ TÉTO EKTOROVÉ TUDIE DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR PRAMENY A LITERATURA... 65

4 $%&"'()"*+""), ()"'+ GRAF 1 OUVILOT MEZI HDP A POTEM REGITROVANÝCH AUTOMOBIL (PEVZATO Z EU AUTOMOTIVE OUTLOOK, PRICEWATERHOUECOOPER) GRAF 2 TRŽBY V OKE GRAF 3 TRŽBY OKE 34.1, 2, GRAF 4 VÝROBA VÝROBK PRO AUTOMOBILOVÝ PRMYL INDEX (R. 2000=100%) (K, KG) GRAF 5 POET ZAMTNANC V AP (OKE 34), V TIÍCÍCH GRAF 6 VÝHLED VÝVOJE VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL V OUEDTVÍ R (TI. KU) GRAF 7 VÝHLED VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL (TI. KU) GRAF 8 PODÍL EXPORTU NA TRŽBÁCH AP GRAF 9 DOVOZ DÍL A VÝROBA GRAF 10 VÝVOZ OKE GRAF 11 ALDO ZAHRANINÍHO OBCHODU OKE GRAF 12 TRŽBY ZA PRODEJ VLATNÍCH VÝROBK A LUŽEB ZA OKE 34 (VE TÁLÝCH CENÁCH R. 1995) A HDP. 29 GRAF 13 VÝVOZNÍ TERITORIA GRAF 14 TRŽBY A POET ZAMTNANC V AP GRAF 15 PRODUKTIVITA PRÁCE, ROVNÁNÍ AP A ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU GRAF 16 PRODUKTIVITA PRÁCE Z PIDANÉ HODNOTY Z VÝKON (LENNÍ DLE OBLATÍ AP) GRAF 17 PRODUKTIVITA PRÁCE ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU, MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ (ROK 2001) GRAF 18 PRMRNÉ MZDY V ODVTVÍCH V R GRAF 19 MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLAD VE ZPRACOVATELKÉM PRMYLU (ROK 2001) GRAF 20 TAV ZAHRANINÍCH INVETIC V R (OKE 34) GRAF 21 HMOTNÉ A NEHMOTNÉ INVETICE (OKE 34) GRAF 22 VZTAH VÝROBY V AUTOMOBILOVÉM PRMYLU A EKTORU LUŽEB POJENÝCH AP GRAF 23 VÝVOJ REGITRACE OOBNÍCH AUTOMOBIL V R GRAF 24 VÝVOJ PRODEJE NOVÝCH OOBNÍCH AUTOMOBIL V R KARTOGRAM 1 POET ZAMTNANC AP NA 1000 OBYVATEL V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 2 REGITROVANÁ MÍRA NEZAMTNANOTI V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 3 OBJEM INVETINÍCH ZÁMRU DO AP ZPROTEDKOVANÝCH AGENTUROU CZECHINVET (OUET ZA ROKY ) KARTOGRAM 4 NOVÁ PRACOVNÍ MÍTA V AP VYTVOENÁ NA ZÁKLAD INVETINÍCH ZÁMR (ZA ROK 2003) KARTOGRAM 5 POET TUDENT (NA Š ÚROVNI) OBOR E VZTAHEM K AP (2003) KARTOGRAM 6 POET TUDENT VYBRANÝCH OBOR NA 1 ZAMTNANCE V AP (2002)... 52

5 8:8&;/'68;**,< '.= -./0/1 2/32/32// : 77 ;3/31 '<87<032./ =/=6 3=30/>33 65//./1 7 %/6/=2 =0521 A///=205 2/7 "53=03/1 /23?>)1 0./ / /0/2=1 67B0/=3351 =.30./ 56=0/32/>1 3/=0C = D//2/5./ 2/=0.// =2/3. 2/C7 ''.#! +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7

6 @35////5/.23F /52///5/ 2227 >.0 # <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=3/1 7,=02A.2/6A.2/ G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7

7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1 0352/562/ 2/7<$;332/1 /C/"<0/C //"<7?.#(# B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7H87A////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1

8 ?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67 / /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.3/ "<.7I 8562/53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< /5F

9 G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 35526/57 G %0"<>)2//= 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 '''.21 $ # )2/"< / /7 )/3551 2/= $ #" (# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ * 1 ##.<2<9" 36./A $L- /?HT7J26

10 I7U/=5/ ///2/21 7B=0//.=O 3/5/?/2//2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62?!### #7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7%3H.?6I =A367%1 33/362A 5.7&636=356 2/=52//3 0A0//7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/ #! A 1#=233F

11 G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/,C/33.53.//2/7 1 /5.52//2563 A/.3///=1 57/2/7<33/ //2/.7 - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 1 #7B3/ C6/ ociální prostedí v uilištích a internátech 33.7, 5/2/=033/ 0/?=6.O7,. /?/0C6.O7) Špatný systém nebo management škol? %./ '2/C= 05//03= A.32A26.1 7

12 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích //50MNC/7, B/5..6?3//1 /7 %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3= 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi - Rekvalifikace ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7 G / $ #! # # =3 /23=??/537 B3783/0 636=F

13 o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /37%/A51 /35/5 7-56H I03(# %" %!#7 //" (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 4

14 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/=6 //32/.J//7 G <0//30A52/.7 G % '6.21 1( ( G B32/2/=$" ###%" 1 # 7 /4/ //"<35=33/20= 6=025/3/ 7R5=0522/ "<5<)?= 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1 07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 4

15 6.21# 632=5.6= 530C?37B/=00.1 /?3./7B3/?/.3F 63/7# /.2267<351 3 W ) /2/7H;3 0 W7I&5 //$ Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I= MN43/5./'1 V/330/ C1 2/7 V<23./5?1 0?/2/F./ 33/=/5/7 %653=0C?3///6 V</503//? /V<33/7 B5/32/?/=01 /F G ' G 9C/H/C/=/.?=/.3/I=5/?H6= 0I <356.0=3 52/K../2/ 653/78.6 4

16 ? 267<=53.///0 32? //7<3./= 0//=02 /22/5//5.2/ 2C7 5.=5330.3= 53/ 7<43/5K 3../?=3501 6/55251 /7&?C/32/6/ /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 "35/"<31 =67B53=03A <43C61 9<7%/31 2/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7)1 3M3N5.1 2/7 &3C63?3//A57 - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3/#(1 #7&2.5//=A //501 //?= ##=1 5557<A1 3>VXX W//5 =Y=TW/ H/2/C/33.1 4

17 2/I7%=5/35=3 /5./57;3=0/ 33?300=3/ 7B0=06/?= 0//07& /7 82/5//= 235/507-6=3/ 36= " =2"<3 07 VI. Doporuení pro systém využívání sektorových studií Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.622 /6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H /=36/= 4

18 O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 4

19 - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ 4

20 V 1 ÚVOD 1.1 Vstupní zadání <3//2// 332C/1 /7-//3/1 =32/ W2// =2303A W1 7&/35.?/21 2/H/5=/=027I7 <.553/51 =375.C// HI7,/ 5=0=35 /=/03/2/ 7 '<8337/C//6 /?6/1 78'<830//1 6?)32/37$C5C6 3A65/65//503 3.C32// H53I=5 C32/?/7 D.//00.5/ '<8.C=3=1 6/7L'<83/ 32?6?/ C6/532/2//?/7B 3/2/ =>1 7 -./0/1 2/32/32//43305 /2//2/2=23 $ %/33'<8 7<032./

21 V =/=63=3 0/>33 65//./7 &/ Dvody pro výbr sektoru automobilový prmysl "2H"<I/>/H0/ 5$I/237&.3/ =326/$7-/1 362/C/=3/1 C6C78 /62.3"</2/0/6 H5 W2/0 W4I7 8/6. H=<='E=&/=;3I7%3,<L" 6//>) 3//// 7: 77<501 "<1W30./5//=1 O /7 6=0"<33A.333/=3/21 356=6 /'////?2>)7 1.3 Cíle studie L3'<8./?H3'< = 'P',='')I7323/H51=3A5=.I2/23>1 /..4=30 37

22 V /F G C/1 /A250 ^ "<>)^ G =HIC6////A= /I=C6//63^ G 2///2/6

23 < 2 POTUP A METODIKA 365/.=3/.2/1 2.1 Modul 1: Desk research,c//"<>/ //7L30/3"<1 3/AC6/5/7 'C/30// /J62C/2/ 3H=IC/32/31 /3=/0E3C/ H>V="<=CI7 "2//5323"<>)1 0C//7 "26/H57$I3C/23 "<32/?/334/1 /7 2.2 Modul 2: Expertní hloubkové rozhovory $ //.=333 "<7,31 A=03/=033?C46N/_78.1 /C//.233/52/ A6// /=7 //2/=5/=6 =02/C6/5/7 )//53// C/>)/7 )/C6/53/ 33/.6=C//=A /.55./1 /7

24 < 2.3 Modul 3: Zájem o odborné vzdlávání a výcvik L63= / 6/2.3/6/1 /"</1 /7 <A60//21 0C/11C/0=.3//.33/6= /6/ 6//=53/7 2.4 Modul 4: Analýza mediálního informování veejnosti '522C"</1 57L2 33/C/ //.3"<// //?7 "25/1 C6/?//2 3/6/7 <3.C////2// 232//362/51 2/065.2//C/"<7

25 < 2.5 Použitá terminologie!bc <A6//0C/>) 3/ $>=37M822/H/I=21 5N730366/ 7 8.A3>V23/C"</1 //2/2=22./=1 50C=53. 2/A37* /3/1 7 DH6"2?/=7 IF "5 '/35 " '/ "/ '5 > &35 $/135 6 $/ C 616/ R2 52/3 '/6/52/3 610 '//2/5 61 '/ '/16/ </ '/16/5// </ '///2/5 6 '/5 '/5135 3//5 '/56 32 '/561/ 3 '/561/3 35 '/561? 3/135 '/6/3,//0 '/2/5 %6 Y

26 <, $ # 8/C/'<8=0C/ /7 :

27 6//623 3 TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU 3.1 ituace "2//32= /2321 5/.2./=5 5/5537 8>/3/3.51 3/1 /7' ?//321 &22>3"<321?//$M2/N2/6$;=1 /2//=/ $7 B02/433=0/ 2.//C23 532/= /65"<3.//1 =6031 /7%/0C 2///7<6 5/Y1:=5362/ /782/3 /=0=/ /02C7, 0=255.33/7L 3C6/=C3 2/302=2// 0/C=3576=2 53/2 365C206 /=//55C/=C51 32//.O/5 /5./7 C331 T

28 6//623 33/2/62.3./7 ".3//=0 //13 33/00/ /7 8./C31 /2321 /0H/I7 0 EEE3EE/>E/?...! H?=//=52]I /./A/7,=2332 6/=//C/=1.//2/?=5// ///2/32/21 =0J./J2332/ C.3"<7B243=/>)= 0=/=3/ 5=67 %65= //= &57621 /2,<L" 6/3C/ 53=50/H1 5=.7I7 )/23"<.7%=.0/1 /A5353=066 <6.5///2/3/ X

29 6//623 3/6//27 8"<636/2////F G 1 G G 1 G $ G 1F 777//2/.7</43/1 2/32/7 )/=3"</ /3=/ 5=33==0.2/1 6=0.3/6M/N7B1 65=023MN M?/N7%655. /C?//5 12/7, /7 8.2/62//2/3 2232=3.CF G.!!,2332/.H C/0/I= 5/C/23. C/7%.1 2/3=062>)/1 50C7<.23300/?36/O '=3063 8Q5'/1!$??87 <O/?/2//)b-/.O>)30 6=203"< 22//7)521 63//2?

30 6//623 /06/=03 35/C*4/,36=0/?/2//.37 <25?MN21 C27CH $'I7CH,I7 H,I=/5/21 3/5/A/3//5/F G /? G /> "! " % # G D8* " /=/621 /=.3/3= =2/ =52=1 2/67!1 0.MN M?/N237 &H 7 %35.//.53//7 /<300?/?7/31 2/K//0 C5078?4362/C/7 7 <//?/2//)b-7 7 </5C/F c2// %P c23h35/./i /c.2/6/6/ /.3//351 3/..///..1 I c352///2/1 2/.//. cc/ Cc5.2/ 7 %/6// 20//7

31 6//623 7 <?"<//50 2///"<7 Y7 %.2=21 /7 3.2 cénáe dalšího vývoje AP -.435/2/5.237 >. 0 #.?. ##!! ". <3/33.M%/5 N7-1 /523=33/03.1 2/53./78/33A //5356=01 "<>//C= A.3 5C2/=3'1 35=2322/ 2//7L33..// 62>31 /./20.5 <#'7 ##3= /.5$ 78/22=5.1 8Q=/1 /5.2///2// 52&/7;633 //8Q=336/ 5.2//2//2/0=1

32 6//623 5.///7&0/61 //563 W//71.2.2/2/7 &3/5/"<1 5/22/?/ 33=/=1 C5C=2237 <?//5.=1 530./ 5 ="<CC/ 233/7

33 %/5 4 ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI 3/5 >/H"<I7"2535/1 /5=//53/1 /6223"<65=3/ /7 8.=2/51 =57)0 /55=7 # &7835 3?C/57R 06=06//5"<5./ /0// /7%/36 2///=72/7<"<0?//30 /H3/=6501 WI7 &"<.1 F3=2A1 C/=3/3?/A 7 33/ Pedpoklady '162/5"<=21 =05.!H $>I=2 /7-253 #"!# = Rst výroby v automobilovém prmyslu )2/7B3C2 H $>7I=33/6H $>7=7I7

34 %/5 - Pilíe rstu <3C2=//565./ /2/=32/1 3//2/2/=3P",<L"7<51.C.5"<7 20/3= 5=030502C7,!!#$#J *$A%%!# A - Vnitní faktory rstu výroby v AP 2"<F 6$! 0! -H 3CI / #! -0A=5 /3322 H$;I = 1# ##" # 8>)3 A!# #" # $=03// 2>)C/??C/7 0! -I $232/2/C226?=O5523C1

35 %/5 /3.5=7 3?=7 %/ = C233.5/1 7 <CA.5/= #I ]/302/=3 0//278//=031 26/5/32=1 22 -! /3621 7< /=3.../621.2//7B/02?C/1 237<. >)50"<7<1 5M5N62/2/"<.A=01 6H0I0./C/2/ CC.A"<7 = 1# ### I ]32/#)78/2 2>)/2//F &3.52"<./21 //7%C/3.?/ 2"<07,02/ C6/7 &.1$11#F Y

36 %/5 G //5A32/ G '0/2///C6/?.2/5./?/H57A5/I G 6C/02/? G 85?/= 2 #3F G V/// G V=/C6/??2/1 =A5/6323 G %3///H1 0/I G %3/"</// G /2/5/"</6/H/ 6==/=7I 6 A!# # # $I ]C//22/A/H /0223I0?1 /2H??C/=I74H64I 2/53026=OF G G V32A/ -C//253C2/1 =3302/7 - Vnjší faktory rstu výroby v AP '3.C2"<06F 6$! )2// >)3/62/ :

37 %/5,!##I ]367B0=/2/=5733/1 ==/=323 /332/?7;=1 36$;3533/7 +, #1!" #I I/5F G $CHC33/I1 G -2/ G )C G <55 G -3/.5?=/?=./ Rst tuzemské poptávky po automobilech 2//.?37%1 3/2//0 3>)67K1 % #!1 ##.,//.?35#" # F %H= ////I! #7,/ 503C/33/2 /7B.3=O1 /C03H63IC651 2/"<J33C 3A02/=C ituace a výhled 85/=0622A>)31 565= T

38 %/5 /22/K=52//7 &55.3=035=5 7 >2"<330///2A.31 6//262/78>) 32?2/=2 56/=23./ 3//=501 2///736? M/N"<=2/C??C/C1 /2/7 &235/6=01 /2/$5.//37B 62"<5=23/01 C23d Obecná situace AP v eské republice +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7 <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=31 /7,=02A.2/6A.2/ X

39 %/5 G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1

40 %/5 0352/561 2/2/7<$;332/ /C/"<0/C1 //"< Rst produkních ukazatel 8/2/05=231 /33/3/23=/521 /2A37B3?C=430 H5352#-<I6?1 2//=33/ ($>L21(!# BM8;D N #O &C, //723?/ /1 6//WH/6 2/=/A3/0.=.2I7

41 %/5 U?UG >T? P >UG P>? QR P X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO -// H $>7I7<03H $>7I=1./?/2H7?C7 I/=72/1 7 %/ O2/C00 /7

42 %/5 0V7W2J,0767/7 $>7 $>7 $>7 T Y >TR G >PR P >TQ T >PR? >>G R >>P? >> >?P T T P >? T TR GQ >?P Q > G? TP > P Q G > P R X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet T W Y W W W -HI & " >P?X <.. >GQX >P>X >>TX >?GX >RUX >TX >GTX >?QX W T W >R?X QX X QX Y W W W?RX W Zdroj: Ú, vlastní dopoet TEM/MARK ($G6!!!FAB.?RRRY>RRXCB (C & ?7-..5C26302//H,<L"I3

43 %/5 330=0.03//2/ /02/2/H"C/=<ZL=31 3/02//2/$ WI7 )/25.//"<0 6/32/3/7 Y $>7 $>7 $>7 GG P P? P?U @> > >?P >?G G?Q G >? G G X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ## $430=032./C21 7"?L/93=503 2'%>//78P1 ",<L".3.2H// /I7<///. /3/ W7 %/ //=330.>)7&// 3.?//7,1 3546"<7<1?K306=0305./32 /0 W7

44 %/5 T : Y Y : T X &/ TY: T:X T X X X YT : : ) : T T :: T T : T :Y T Y: Y T T YX < T X :T : TX Y 'E T TX Y :T XY X TT T : >) : : :T T T T T )?/ Y YX Y X YX YYT :Y :T : : :XX Zdroj: Autofacts, PwC ($T6!!!#+,B. C > : : :T T T T T 82/$ H67)I Zdroj: Autofacts, PwC Y : T X T X Y Y T: X : ($Q6!!#B. C

45 %/5 >223364=O e3/3276/"<3 7 %3=0 # ####F&0/ 3/3.05.H?CX7:I7 Y,07/776 $476 $4c0 W X W PX TTX QTX QUX QPX QGX T W : W Y W?UG T?UR? W QR P G> U >T? P >?G > >UG > >UR U?RU Q?RU T W W W W X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($UA%# W Y

46 %/5 0V7W2J- $>7f7/76=2 $>,07/7H76I $> - $>7=7?UG >UG >T? P QR P U > T?U U GR Q PR TG R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($2! 0V7W2J82/76 $>7 $>7 $>7 >RU R >?R? >>> Q Q UP G U>? R P TG Q?T P?T > >? Q? T >U? G R P T Q Q? U R Q G T R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO :

47 %/5 0V7W2J76 $>7 $>7 $>7 PP Q TR P GR T G> P GQ G >Q U T? R P > P? U G > > R > R > > R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO 2 A#! #! #!!.8C //7&3.1 5=25.7 T

48 %/5 W,0 $>H76I #-<HWXXI >>PX W >>?X W QR P >RRX >RGX >R?X >?G G >>P G R R >RTX >QG U >T > >U T W W XW X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>?/%#! Vývozní teritoria v roce 2002 X W */ :W :W P W < W 9 W ) W 87! TW W Zdroj: MPO &/ :W 8$52/XX1 0 A=:WH3F$I78/.21 X

49 %/5 =:W=7=W7853.6"<=&1 /=366/ B3?C=#-<H7#-< I3/36?2/7$1 /223$;2223/7 Z # # 8;.</3/ 66#-<=WH$;1=$;1I7- /2/?K=/3//235/= $657,351 =2031 6///7%623. /2/2..5$;./7 %63/523?1 $;7,33=23 >).590D/7 <?/6A.=06 /=/3.A7- =02>) /=636 57%23"<361 = /3./A"<12237 % -11# % # #.*" $ #.2#" ##- "!1 # Kvalita výroby %2A325 4/2/.3 7 $4356//=02."< X 7//7</3 C=0.036/ /7,/3//=31 =0//237<351 /2>)305=

50 %/ C=0 /232/7!6=0 2=027 %.3/2035 2H//1 52= /=M<6N='< I=3. 02/2//52/ 7<2M,///>)/XXX1 N1 2/"<3=2 3=2/7<"< / H=W:= W/2/2=7=W>)/1 I7&/5"<363223=O H=XW=// T=WI7832//./ 35H%<F=XW="<F=:WI Produktivita práce V.3/.3//57"<>)1 /627% $;7,02 63//2=.21 /6HM//1?/>$NI7B.6= /05.//2/7

51 %/5,07/7/ T>?,07/7H76I <6/H7I TQ PU P PQ P >T? T > >UG > QU UG P?UG T UQ R?UR? UU U X T : Y <6/// P>? QR P Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO X X XY X: XT XX ($>G/%1# 0V7W2J<6/32// D0KV*7J76/ $> %/2 X T : T>T Y PG> GP> Zdroj: MPO XX: XXT XXX ($>P # #

52 %/5 $>7 $>7 $>7 X T : Y PT GTQ T>T PR> PPR >UG >GT X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>T #! B1" C 0V7W2J<6// D0KV*7J76/ T Y >TPR T Y >?? Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E < ) ) ($>Q ## B?RR>C Pracovní síla 82./633 /=2/534=21

53 %/5 /=//=23F= HC//I/7 - Dostupnost pracovní síly na trhu práce 2C=0#)052/3//1 /52=6=0/51 3./7<5.4363=3 /052/7&2/ 2/2/3 C2//7 &35//C7& 6=//527 &233= C/=/03/ 6///50=3.3 M6N/C7%35=3/ /=/=3/6 7 - Kvalifikace a motivace 2//6351?/..7-#) //3 7&3E6/ 5C/3653/=1 /27'/3 7 % $ #11$ #! #" I / /32.7 /353A21 2/5/7)3/= <2/6.O/3A/27 //33433/536 7

54 %/5 =!## %#" (# # /30032/1 /=//?7B//7 7 25/0//27 < MN?= 3.533/ =MN?=7=/37, /1 78/32=066/H.1 /I3007 6%(1 #. 23/(#" #" #=55 57<A3>VXX W //5=Y=TW/ H/2/C/33.2/I7B0=0/1?=.=0// 07%.0=50//1 =3=0/33?30 0=3/7&/.=3// =.///0=1 //7 &?06. /7;060/// /2/ /// /A5/785/ // 5?3M2N/67;/6 6M53N=OA5/=1

55 %/5 - Cena pracovní síly C07<50A02/ =?3 2//6/=3/C1 57 <3.1$ -)# # $ 1# 7 2/A5/=782/1 3C/266?357< /=321 33/C6??/1 7 /27, C2 7 ##( "!#-)# </3"<3/>/ H2.2/"<I C2///7822 C=233=32/ /=37<333 /6=6//C62//7-1 02/32/321 3./2/=2=052// //5636.3// 2//67!3C1 =623>7 B3/2.3.///C=1 323=O//1.2//7 2!- +,#.<M//1?/>)$;N)>)/1 /? 5.//6 //T1XW=661 A1W78/ 5656 WA&/M/1 /?/>$N T Y

56 %/5 AY 1YW79/5=0 >)/302//$H$;I=?/53/3./037 %6302C=062 3/=??C/=53 647<5..23"<>1 /67 '/3/1"2 '/3/1%/2 >GQ >UGU >TP?RTQG >T>?U >GRUU >GUQ >P>R >PG? >RQ>G >RG >>QQG UQT> Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK XX: ($>U#+, :

57 %/5 D0KV*7J76/ T Y >>GQ T Y?>T >T> P> >> >TG QG Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E ) ) ($>*!# # B?RR>C Investice a investiní pobídky - Investice do automobilového prmyslu -5"<7%630C "<3.=09<303 /5/=O/2 %3//5/2/3 6/7 22/ //C6/35F G 82C G <5/..5H33/6 223I T

58 %/5 0V7W2J<56/ $>76 X T : Y P> U T> U?T U? Zdroj: NB, vlastní dopoet MPO XX: XXT XXX 0V7W2JV376 9//7/7 Q?T > R?R > >G T T >G P >P > T? Q Q >> T >R U >R P? XX XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO P/2/6/5051 2/5/H7TI7,55 X

59 %/5 6352/H677077I7 $43.=05/C/1 2//7 <5./=5/"<>)3 56F 7 43/252/K6/51 0= C6/=35.F o o o o o C?/2H343//I C/.?3. C/MC/N &53/ =/3=/53=7?7"235/37B =363H325/ 03.A7%3C=0//1 3?/7 5 35/0 /7 - Hodnocení uplat ování investiních pobídek &.5=043 3/?L/97&. //L/93C5/7< 33/356L/9A C// <356.0=35 2/K../2/61 53/7 65? 553?261 7<=53.///03 2?//7 <3./=0/

60 %/5 /=02/21 2/5//5.2/1 2C7 5.=5330.3= 531 /7<43/5 K3../?=351 06/5525 /7&?C/32/6/1 /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 B35/2/"<3 =67B53=03 A <43C1 69<7%/ 32/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7) 3M3N51.2/7 &3C63?3/ /6/ 7%/2/=3./33 /=333/5C Dopad investiních pobídek na rozvoj zamstnanosti v AP <A3?L/9/XXT1 6 3/57//7B53=0 /653?C7B 66A32/// /6/H3355// //I7B6///3/1 2/6/=O33/C6= 535/2 3//32/7 963/C/2?/7 %?7 2=03

61 %/5 V/3=3 2052///7-.?=1 2/50//=1 23H3<5623I7 V66/?/'< %=235/ 0//1 2/A5V<7#/. =3C6/V<1 03H/77</7YI7-6/3.527< 25/5= , 5.5'<8A5/FV61 2/.5// 5/C/7 630:7 <6C6/033// 2//7'C//C350 4= /7B323=31 00//.3 7)C/0/32/1 52/7'0=06 0CC6/ /.0C6/ Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP B36H"9b$/=8-"^" <=,LC")/37I=62/ //2/ 27 80//E25.1?/07

62 %/5 K#! <32/ ) 82./2//H=0 2=/=/2=22/= /A=452I K#1 <332/ R?H5I <363 <3/ 822/ >// '6 <3/ A0 82A0/ R/// &3/?C3032/2 H $> 1/=A02/=1 /32/I792/=O 5/2"<7"</ 2/0=//2 27

63 %/5 0V7W2J67 GX X T : QUX QP > $> 0/H $> I 40 $> c $> QTX UG U U>X UU R UGX W X W T W : W Y PU T Y W W W W W XX: Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK ($??6! %"!# 8032/"<066 5.//=3.56 =3?C23?//1 7!//?1 3/332/ , % $! %) A $ #. W

64 %/5 T T T T T T TY T: TT TX X X X X X X XY X: XT XX Y : T X Zdroj: družení AP 0V7W2J<6?2////7=62/57' >Q? >G> >GT >G >P? >PR >GU Y T Y T X: XT XX Zdroj: družení AP 0V7W2JL262/2//// ($?G6!!##+,

65 "/523 5 ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI 5.1 céná dlouhodobé stagnace AP a mírného poklesu zamstnanosti B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7HA////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67,/ /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.31 /"<.7I Y

66 "/ /53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 30.A7 5.2 céná odlivu investic do automobilového prmyslu do zahranií 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< //5F G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 355=26/57 G %0"<>)2// 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 :

67 "2?/ 6 AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH %"<332/7%3/?3 53=03.=36/"<H $> I=5637%=33R/1 /3=333//2/P "78/306."<? 2,<L"7 (>1#>RRR #B?RR?C T

68 "2?/ (?,( #B?RR?C 36/52/?L/91 53/=O3C/2. /=7)2./ 2..7, /37 >63"<563H3. 5,'L,<"=8Z?"(1 I7%.33236/ =# H3&*3I7&.6/ "<30/ 7%3? "<6?/??C/ =2#-<7B?/= 03"<7 X

69 "2?/ (&#'B1 (GK# 1"

70 "2?/ 0/32/C2//1 //663/7;3=P A33//C/"< 7 "<3356/"<7%A32= 03/22/"<=233V/1 = /7 &/5/30.3B /37B3/ 7!06= '5///C/21 /H057I7 (P1B\-C B5/.2/6.O=6<01?7

71 "2?/ (T1!#># B?RR?C

72 -6 7 DOPORUENÍ 7.1 Vzdlávání B=0/"<30 52/=01 2=3307< /A2/$;.2 "<=./ =0 /2/?/= 30/C67B.2/C1 A.5C??/2/7 $" #(# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ <2<9" 36./A1 $L-/?HT7J2 6I7U/=5/ /// 2/27B=0//. =O3/5/?/2 //2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62? 32///5/7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67

73 -6 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7<5C//6/ /./3H.?1 6I=A7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/36 /246/=233F G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/ - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 6/7 - ociální prostedí v uilištích a internátech 2/=033/0/?1 7,./?/1 0C6.O7)

74 -6 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích píležitostí //50MNC/7, 3.0 7B/5..6?3//1 /7 G %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 G %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7

75 -6 - Rekvalifikace G / $ #! # # =3 /23=??/537B 3783/0 636=F o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /7&43/C/2C/= 7%/A5/35/ H53303I035.?/ 05032/ 37 // " (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 Y

76 -6 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/= 6//32/.7 G <0//30A52/.7 G % :

77 Doporuení pro komunikaní strategii zamenou na podporu image automobilového prmyslu a odborného vzdlávání G B32/2/=C1 3///50 6=/7 /4// /"<35=33/20= 6=3025/3/7 R5=0522/1 "<5<)?=1 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1?07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 7.3 Investice - Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I=332 7 V</5?0?/2/F./33/ =/5/7 B2/=MN/^3 C/7 '/32/?/=01 /F T

78 -6 G ' G 9C/H33/C/=/.?H5/3//II=331 5/H6=0I - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3//? /7 &2.5//=A //501 //?=36782/51 //=23 5/507-6=3/36= " =2"< Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.62J2/1 6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H X

79 -6 /=36/= O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 Y

80 -6./02/ 8 DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 Y

81 -6./02/ - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ H?I7 - Doporuení pro zpracování dalších sektorových studií &C1 65'<8.///1 2/.7B33 3/26/=O33/3 6?/A3.37B1 3H>VIF G 8252/23 G 82/=/2/2/2 G 827/2/535 G /5/0 77% 320=2?3. /= Y

82 EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR!"# $%&'(!)# *! ' 5)8 Z;2.75=V5/= 5Z=#)"'?=L/=U/ 5Z=%,1LC=P"= '! 5Z '(=5=>2/2A5=< 2# 2 1Z=('?=,<L"= 8 '(.5=0 3'=2.<C=L'L(/C!=>/ L1 6 '(.7=<?L/?=P1 "='! LZ='(.*55=9-=L/9=<1 L Z,K2.27(D<?65"<=< &7 2#.'(.*(.&#.=7=P"L/?=P" '! Z*=*5=?5=L/9=< 7#' <#=#R"= 7 '(.36="<$<=777=)< *7 57?=L/9= < K 0 ='(.9)'?=0 =< / *(.=#)/b("c'?=z "L/=, *# '(. #)?=/='L/=#/ ' ]!*='(..2.55=P"='1! Y

83 \ 6#2.//='/1!/?= < \/ *;2. 5=<=R/ #Z #)/'?='$//" L/=2 0 Z *(.772?K=V5/= 0Z 2."'(.=5=56.3= P"='! Y

84 PRAMENY A LITERATURA & &+,!(,%)#% '$ - $(,. %/!%0(!#/1%2 +,(/$&3!(,%)#% '!3 "&,0&3. %/!%0(*!#/1%2 #%&&,!4& 3,#5& 4$ 6((&&,!7&(,#5& 4$ 8&&,!7&(,#5& 4$ &&,!9,1,+,#5& 4$ 2 '3((&:/%&7-; : $ '3(7-2 7$ :/$ + $ '3($%,/( &<=7-2 $& >,#( #.?4 &,($(4& 1 &&,! # 3&&8#3<8$%& 4& 1 &&,! # >) (&&,!,%& 3%#%,%&#&, &&; 9,,#%,%&#&, &&;AAA 362 &($ &>B2 &&,&,&,(! $ '3(- :% F/&,(! $ '3(22 (&,!& '#,(/,#!,(&,,&+ #- $(,3%! $, #,#? #&84,, 4&,G?#,#7&(2 H(%+%,(1 I,174B Y

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($ !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($ ! " #$ ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3... 3 DATA OICA, 3... 3 DATA ACEA, 3... 11 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3... 1

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea KÝNOVÁ Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

ď ž ž Ž ť ž ť ž Ž Ž ú ž ž ú Ž ž Í ž ó ú Ž ť ž Ž Ž ň ž ž ž ť Ž Ž ž Ž ž ž ž Ť Ž ť ž ž Ž ž ú ť ž Ž Š ó ž ž ž Ž ž ž Ť Ž Ž ž Ž Ž ž ž ó ž ž Š ž Š Í ž ž ž Ž Ý Š ž ň ú ť Ť ú ó Ý ó ň ň ň ó Žó Í ó ó Ů Ó ó Ú ó Ť

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Radioizotopové. 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE. 184 Radioaktivní zdroj

Radioizotopové. 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE. 184 Radioaktivní zdroj Radioizotopové 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE 184 Radioaktivní zdroj 185 Montážní držák, Vodní/Vzduchové chlazení 165 Přehled PROTRAC

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve K š VP FM V 19 P š F Mš K 21 M M O ú P 05/2015 15 Nš 4 ů J P Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 š ó š ú š V R š ú 27 f V š g fg T MŠ ZŠ ů š š N Š š ů P š 15 V š J fgf R G š J š f ů š ů N š ů A T ů ú V K T š D M

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Č Ě É ČÁ ř Ž č č Ó č ř Š ř Ž č ř Č č Č č Ú Ž Č Č Ú ř ž č Ž Á Ú Ř ř ř č š Ž č Ž ř š š ř č č Ě Úč ř š ř Ž Ž ř Ž Ž Š č č č ř č ř š ř úč úč Ě ř Ú č č š š ř š ř š Ž š č ť č ň Ú Ž č Ž š š Ž ň č ř š ř Ú č ř č

Více

ů Í ÁŠ č ý ž š ů ž Řž š š Ď ž ž č Ú ž š č č ů ž č č č ý ž ž ž Ď ž Ďý č ž č ú č ž ý č ý š ž ž ý č š č š č č č č č Ď š ú Ý ý š č š ý ů ý ž úč Ú ů č ý Ť ž č ů Ú Ď ů ž Ú ý ó ž ý š Ď ž č É Ó ž ó ý ý ú č ú š

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016 R/2474/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních od posledního jednání rady 2. d o p o r u č u j e ke schválení informace dle důvodové zprávy část

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Vestavná svítidla nastavitelná

Vestavná svítidla nastavitelná Vestavná svítidla nastavitelná Vestavná svítidla nastavitelná 07 strana Vestavná svítidla nastavitelná 125 144 125 Vestavná svítidla nastavitelná 11070D/W/5 11070RD/MC 11110D/G Nastavitelná kruhová Odlitek

Více

20. Eukleidovský prostor

20. Eukleidovský prostor 20 Eukleidovský prostor V této kapitole budeme pokračovat ve studiu dalších vlastostí afiích prostorů avšak s tím rozdílem že místo obecého vektorového prostoru budeme uvažovat prostor uitárí Proto bude

Více

Lineární algebra I. látka z. I. semestru informatiky MFF UK. Obsah. Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina

Lineární algebra I. látka z. I. semestru informatiky MFF UK. Obsah. Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina 1 Lineární algebra I látka z I semestru informatiky MFF UK Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina Obsah Matice2 Grupy4 Grupa permutací4 Znaménko, inverze a transpozice grup5 Podgrupy5 Tělesa6

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I.

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 Troubsko dolní ± 404 ± 154, letovisko (z), město ± 430 Rapotice ± 431,

Více

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Model: Mercedes-Benz Actros Nový Typ vozidla: 1843 LSnRL Baumuster: 96340612001 Druh vozidla: Tahač návěsů se vzduchovým odpružením zadní nápravy, nízký rám, Lowliner

Více

ď Á Ř Í Í Ě Ý Í č é č ě ě ě ů ě ě š ř ů č ú ř č š ř š ř ů č č ž ů ř ě ř č ř č ň ů č ě č š éú ú č Í č ž č č é ú ž ů ř ě č ř ě č č é ú ž ě ť ř č ř č ž ř ž é Í úč é č Ž ě Ž ě ž ě ř ž ě č ěř é ě Ž ě ř ě ů

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Typ vozidla 3307 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478 ŠKODA Yeti 2.0TDI CR DPF Active 4x4 3308 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

ž í č í č í ě š í é í í ú č í é š í ž í áš í ů č í í á ížá í á í ížá í ž á í á á í ů É Ř í ů á í É ě á ň ž í ž í í é ú é ě é ť í í é ňčá č é áú č ž ě é é ž í á é é ď Ť ě í š í íž é ě é í Ý ú ž ď é ů í

Více

Ě ÁčÁ Ř Ě ÉčÁ Č ř á á Í Ť é Ť Ť Ť ó š ř ó Ť á š ř á á ě á ď č ú Š ťř ě éčá Í úť ř š ď á č ú á Á řá ě ě š ř ů á á ď áš č Á á Í ě ě š Ť ů ř ď ž á žá á Í ě á ě á á ď á áš č ě šú ěú ř ď á ú Íú Ť Ť Í č ú Š

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

Spotřebičové vývody, spouštěče motorů a softstartéry

Spotřebičové vývody, spouštěče motorů a softstartéry Spotřebičové vývody, spouštěče motorů a softstartéry Softstartéry 3RW /2 Všeobecné údaje /3 3RW30 pro standardní aplikace /5 3RW40 pro standardní aplikace / 3RW44 pro náročné aplikace Bezpojistkové spotřebičové

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2 Obsah Kapitola : Ventily pro montáž do potrubí Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R Pojistné funkce Tlakové redukční funkce -3-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení

Více

á ň á Ú á ř Á Á Ú Á Ř ř á ě ý úř ěřž ř š á ř ě ý Úř ó Í ú á á á á Č á Č ěřž ť Ž á ú á ř é é š á ě ú ě Ž ě ř ň ř é ý Ž ř á ř ě Ž é ěř š é é řá á ě é Ú ěř Ž ý ě ě ý ř é é ěř řá á ř é Í Ž ě řá á é ěř Ž ý

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

ř ř ř úř úř Í ÁŠ ř ř š ý úř ý ů š ř ů ř š ý ř ú ř š ů ř š ř ů ř ž Č ř š ř ř Č ý ť š ř ů ú Í ř š ř ů ď ž ř ř ř é ú ř š ťý ř é Ť ž š ř ž ř ý ř ý ý ý ž éř é é ř ý ď ý ů š ř ů ú ř š ř ů ý ý ý Í é ř é úř ř

Více

verze 1.1.2 Katalog autožárovek (verze 1.1.2) Car bulb catalogue (Issue 1.1.2)

verze 1.1.2 Katalog autožárovek (verze 1.1.2) Car bulb catalogue (Issue 1.1.2) verze 1.1.2 CZ Katalog autožárovek (verze 1.1.2) GB Car bulb catalogue (Issue 1.1.2) Datum: 18. říjen 21 Date: October 18th, 21 Obsah Strana 1 19 2 38 39 94 95 Sortiment Žárovky (podle voltů, wattů a

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více