! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7.."

Transkript

1

2 ! "! # $#!# ##" % &#' " (( ##!% # ) *##" ##+,-#./# # # # -# # %# #.0! %" #1#!2.'3" &*&4#$5+ ##! (!#!!#!##. %" # ( 2.6# 7%*6+,. /8*... /8*9*,7..

3 !"# EXECUTIVE UMMARY 1 ÚVOD VTUPNÍ ZADÁNÍ DVODY PRO VÝBR EKTORU AUTOMOBILOVÝ PRMYL CÍLE TUDIE POTUP A METODIKA MODUL 1: DEK REEARCH MODUL 2: EXPERTNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY MODUL 3: ZÁJEM O ODBORNÉ VZDLÁVÁNÍ A VÝCVIK MODUL 4: ANALÝZA MEDIÁLNÍHO INFORMOVÁNÍ VEEJNOTI POUŽITÁ TERMINOLOGIE TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU ITUACE CÉNÁE DALŠÍHO VÝVOJE AP ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI PEDPOKLADY Rst výroby v automobilovém prmyslu Rst tuzemské poptávky po automobilech ITUACE A VÝHLED Obecná situace AP v eské republice Rst produkních ukazatel Kvalita výroby Produktivita práce Pracovní síla Investice a investiní pobídky Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI CÉNÁ DLOUHODOBÉ TAGNACE AP A MÍRNÉHO POKLEU ZAMTNANOTI CÉNÁ ODLIVU INVETIC DO AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU DO ZAHRANIÍ AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH DOPORUENÍ VZDLÁVÁNÍ DOPORUENÍ PRO KOMUNIKANÍ TRATEGII ZAMENOU NA PODPORU IMAGE AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A ODBORNÉHO VZDLÁVÁNÍ INVETICE JAKÉ AKTIVITY BY MLY NAVAZOVAT NA ZPRACOVÁNÍ TÉTO EKTOROVÉ TUDIE DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR PRAMENY A LITERATURA... 65

4 $%&"'()"*+""), ()"'+ GRAF 1 OUVILOT MEZI HDP A POTEM REGITROVANÝCH AUTOMOBIL (PEVZATO Z EU AUTOMOTIVE OUTLOOK, PRICEWATERHOUECOOPER) GRAF 2 TRŽBY V OKE GRAF 3 TRŽBY OKE 34.1, 2, GRAF 4 VÝROBA VÝROBK PRO AUTOMOBILOVÝ PRMYL INDEX (R. 2000=100%) (K, KG) GRAF 5 POET ZAMTNANC V AP (OKE 34), V TIÍCÍCH GRAF 6 VÝHLED VÝVOJE VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL V OUEDTVÍ R (TI. KU) GRAF 7 VÝHLED VÝROBY OOBNÍCH AUTOMOBIL (TI. KU) GRAF 8 PODÍL EXPORTU NA TRŽBÁCH AP GRAF 9 DOVOZ DÍL A VÝROBA GRAF 10 VÝVOZ OKE GRAF 11 ALDO ZAHRANINÍHO OBCHODU OKE GRAF 12 TRŽBY ZA PRODEJ VLATNÍCH VÝROBK A LUŽEB ZA OKE 34 (VE TÁLÝCH CENÁCH R. 1995) A HDP. 29 GRAF 13 VÝVOZNÍ TERITORIA GRAF 14 TRŽBY A POET ZAMTNANC V AP GRAF 15 PRODUKTIVITA PRÁCE, ROVNÁNÍ AP A ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU GRAF 16 PRODUKTIVITA PRÁCE Z PIDANÉ HODNOTY Z VÝKON (LENNÍ DLE OBLATÍ AP) GRAF 17 PRODUKTIVITA PRÁCE ZPRACOVATELKÉHO PRMYLU, MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ (ROK 2001) GRAF 18 PRMRNÉ MZDY V ODVTVÍCH V R GRAF 19 MEZINÁRODNÍ ROVNÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLAD VE ZPRACOVATELKÉM PRMYLU (ROK 2001) GRAF 20 TAV ZAHRANINÍCH INVETIC V R (OKE 34) GRAF 21 HMOTNÉ A NEHMOTNÉ INVETICE (OKE 34) GRAF 22 VZTAH VÝROBY V AUTOMOBILOVÉM PRMYLU A EKTORU LUŽEB POJENÝCH AP GRAF 23 VÝVOJ REGITRACE OOBNÍCH AUTOMOBIL V R GRAF 24 VÝVOJ PRODEJE NOVÝCH OOBNÍCH AUTOMOBIL V R KARTOGRAM 1 POET ZAMTNANC AP NA 1000 OBYVATEL V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 2 REGITROVANÁ MÍRA NEZAMTNANOTI V KRAJÍCH (2002) KARTOGRAM 3 OBJEM INVETINÍCH ZÁMRU DO AP ZPROTEDKOVANÝCH AGENTUROU CZECHINVET (OUET ZA ROKY ) KARTOGRAM 4 NOVÁ PRACOVNÍ MÍTA V AP VYTVOENÁ NA ZÁKLAD INVETINÍCH ZÁMR (ZA ROK 2003) KARTOGRAM 5 POET TUDENT (NA Š ÚROVNI) OBOR E VZTAHEM K AP (2003) KARTOGRAM 6 POET TUDENT VYBRANÝCH OBOR NA 1 ZAMTNANCE V AP (2002)... 52

5 8:8&;/'68;**,< '.= -./0/1 2/32/32// : 77 ;3/31 '<87<032./ =/=6 3=30/>33 65//./1 7 %/6/=2 =0521 A///=205 2/7 "53=03/1 /23?>)1 0./ / /0/2=1 67B0/=3351 =.30./ 56=0/32/>1 3/=0C = D//2/5./ 2/=0.// =2/3. 2/C7 ''.#! +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7

6 @35////5/.23F /52///5/ 2227 >.0 # <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=3/1 7,=02A.2/6A.2/ G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7

7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1 0352/562/ 2/7<$;332/1 /C/"<0/C //"<7?.#(# B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7H87A////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1

8 ?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67 / /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.3/ "<.7I 8562/53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< /5F

9 G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 35526/57 G %0"<>)2//= 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 '''.21 $ # )2/"< / /7 )/3551 2/= $ #" (# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ * 1 ##.<2<9" 36./A $L- /?HT7J26

10 I7U/=5/ ///2/21 7B=0//.=O 3/5/?/2//2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62?!### #7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7%3H.?6I =A367%1 33/362A 5.7&636=356 2/=52//3 0A0//7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/ #! A 1#=233F

11 G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/,C/33.53.//2/7 1 /5.52//2563 A/.3///=1 57/2/7<33/ //2/.7 - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 1 #7B3/ C6/ ociální prostedí v uilištích a internátech 33.7, 5/2/=033/ 0/?=6.O7,. /?/0C6.O7) Špatný systém nebo management škol? %./ '2/C= 05//03= A.32A26.1 7

12 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích //50MNC/7, B/5..6?3//1 /7 %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3= 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi - Rekvalifikace ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7 G / $ #! # # =3 /23=??/537 B3783/0 636=F

13 o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /37%/A51 /35/5 7-56H I03(# %" %!#7 //" (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 4

14 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/=6 //32/.J//7 G <0//30A52/.7 G % '6.21 1( ( G B32/2/=$" ###%" 1 # 7 /4/ //"<35=33/20= 6=025/3/ 7R5=0522/ "<5<)?= 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1 07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 4

15 6.21# 632=5.6= 530C?37B/=00.1 /?3./7B3/?/.3F 63/7# /.2267<351 3 W ) /2/7H;3 0 W7I&5 //$ Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I= MN43/5./'1 V/330/ C1 2/7 V<23./5?1 0?/2/F./ 33/=/5/7 %653=0C?3///6 V</503//? /V<33/7 B5/32/?/=01 /F G ' G 9C/H/C/=/.?=/.3/I=5/?H6= 0I <356.0=3 52/K../2/ 653/78.6 4

16 ? 267<=53.///0 32? //7<3./= 0//=02 /22/5//5.2/ 2C7 5.=5330.3= 53/ 7<43/5K 3../?=3501 6/55251 /7&?C/32/6/ /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 "35/"<31 =67B53=03A <43C61 9<7%/31 2/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7)1 3M3N5.1 2/7 &3C63?3//A57 - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3/#(1 #7&2.5//=A //501 //?= ##=1 5557<A1 3>VXX W//5 =Y=TW/ H/2/C/33.1 4

17 2/I7%=5/35=3 /5./57;3=0/ 33?300=3/ 7B0=06/?= 0//07& /7 82/5//= 235/507-6=3/ 36= " =2"<3 07 VI. Doporuení pro systém využívání sektorových studií Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.622 /6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H /=36/= 4

18 O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 4

19 - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ 4

20 V 1 ÚVOD 1.1 Vstupní zadání <3//2// 332C/1 /7-//3/1 =32/ W2// =2303A W1 7&/35.?/21 2/H/5=/=027I7 <.553/51 =375.C// HI7,/ 5=0=35 /=/03/2/ 7 '<8337/C//6 /?6/1 78'<830//1 6?)32/37$C5C6 3A65/65//503 3.C32// H53I=5 C32/?/7 D.//00.5/ '<8.C=3=1 6/7L'<83/ 32?6?/ C6/532/2//?/7B 3/2/ =>1 7 -./0/1 2/32/32//43305 /2//2/2=23 $ %/33'<8 7<032./

21 V =/=63=3 0/>33 65//./7 &/ Dvody pro výbr sektoru automobilový prmysl "2H"<I/>/H0/ 5$I/237&.3/ =326/$7-/1 362/C/=3/1 C6C78 /62.3"</2/0/6 H5 W2/0 W4I7 8/6. H=<='E=&/=;3I7%3,<L" 6//>) 3//// 7: 77<501 "<1W30./5//=1 O /7 6=0"<33A.333/=3/21 356=6 /'////?2>)7 1.3 Cíle studie L3'<8./?H3'< = 'P',='')I7323/H51=3A5=.I2/23>1 /..4=30 37

22 V /F G C/1 /A250 ^ "<>)^ G =HIC6////A= /I=C6//63^ G 2///2/6

23 < 2 POTUP A METODIKA 365/.=3/.2/1 2.1 Modul 1: Desk research,c//"<>/ //7L30/3"<1 3/AC6/5/7 'C/30// /J62C/2/ 3H=IC/32/31 /3=/0E3C/ H>V="<=CI7 "2//5323"<>)1 0C//7 "26/H57$I3C/23 "<32/?/334/1 /7 2.2 Modul 2: Expertní hloubkové rozhovory $ //.=333 "<7,31 A=03/=033?C46N/_78.1 /C//.233/52/ A6// /=7 //2/=5/=6 =02/C6/5/7 )//53// C/>)/7 )/C6/53/ 33/.6=C//=A /.55./1 /7

24 < 2.3 Modul 3: Zájem o odborné vzdlávání a výcvik L63= / 6/2.3/6/1 /"</1 /7 <A60//21 0C/11C/0=.3//.33/6= /6/ 6//=53/7 2.4 Modul 4: Analýza mediálního informování veejnosti '522C"</1 57L2 33/C/ //.3"<// //?7 "25/1 C6/?//2 3/6/7 <3.C////2// 232//362/51 2/065.2//C/"<7

25 < 2.5 Použitá terminologie!bc <A6//0C/>) 3/ $>=37M822/H/I=21 5N730366/ 7 8.A3>V23/C"</1 //2/2=22./=1 50C=53. 2/A37* /3/1 7 DH6"2?/=7 IF "5 '/35 " '/ "/ '5 > &35 $/135 6 $/ C 616/ R2 52/3 '/6/52/3 610 '//2/5 61 '/ '/16/ </ '/16/5// </ '///2/5 6 '/5 '/5135 3//5 '/56 32 '/561/ 3 '/561/3 35 '/561? 3/135 '/6/3,//0 '/2/5 %6 Y

26 <, $ # 8/C/'<8=0C/ /7 :

27 6//623 3 TRUNÁ CHARAKTERITIKA ITUACE A OEKÁVANÉHO VÝVOJE V EKTORU 3.1 ituace "2//32= /2321 5/.2./=5 5/5537 8>/3/3.51 3/1 /7' ?//321 &22>3"<321?//$M2/N2/6$;=1 /2//=/ $7 B02/433=0/ 2.//C23 532/= /65"<3.//1 =6031 /7%/0C 2///7<6 5/Y1:=5362/ /782/3 /=0=/ /02C7, 0=255.33/7L 3C6/=C3 2/302=2// 0/C=3576=2 53/2 365C206 /=//55C/=C51 32//.O/5 /5./7 C331 T

28 6//623 33/2/62.3./7 ".3//=0 //13 33/00/ /7 8./C31 /2321 /0H/I7 0 EEE3EE/>E/?...! H?=//=52]I /./A/7,=2332 6/=//C/=1.//2/?=5// ///2/32/21 =0J./J2332/ C.3"<7B243=/>)= 0=/=3/ 5=67 %65= //= &57621 /2,<L" 6/3C/ 53=50/H1 5=.7I7 )/23"<.7%=.0/1 /A5353=066 <6.5///2/3/ X

29 6//623 3/6//27 8"<636/2////F G 1 G G 1 G $ G 1F 777//2/.7</43/1 2/32/7 )/=3"</ /3=/ 5=33==0.2/1 6=0.3/6M/N7B1 65=023MN M?/N7%655. /C?//5 12/7, /7 8.2/62//2/3 2232=3.CF G.!!,2332/.H C/0/I= 5/C/23. C/7%.1 2/3=062>)/1 50C7<.23300/?36/O '=3063 8Q5'/1!$??87 <O/?/2//)b-/.O>)30 6=203"< 22//7)521 63//2?

30 6//623 /06/=03 35/C*4/,36=0/?/2//.37 <25?MN21 C27CH $'I7CH,I7 H,I=/5/21 3/5/A/3//5/F G /? G /> "! " % # G D8* " /=/621 /=.3/3= =2/ =52=1 2/67!1 0.MN M?/N237 &H 7 %35.//.53//7 /<300?/?7/31 2/K//0 C5078?4362/C/7 7 <//?/2//)b-7 7 </5C/F c2// %P c23h35/./i /c.2/6/6/ /.3//351 3/..///..1 I c352///2/1 2/.//. cc/ Cc5.2/ 7 %/6// 20//7

31 6//623 7 <?"<//50 2///"<7 Y7 %.2=21 /7 3.2 cénáe dalšího vývoje AP -.435/2/5.237 >. 0 #.?. ##!! ". <3/33.M%/5 N7-1 /523=33/03.1 2/53./78/33A //5356=01 "<>//C= A.3 5C2/=3'1 35=2322/ 2//7L33..// 62>31 /./20.5 <#'7 ##3= /.5$ 78/22=5.1 8Q=/1 /5.2///2// 52&/7;633 //8Q=336/ 5.2//2//2/0=1

32 6//623 5.///7&0/61 //563 W//71.2.2/2/7 &3/5/"<1 5/22/?/ 33=/=1 C5C=2237 <?//5.=1 530./ 5 ="<CC/ 233/7

33 %/5 4 ZÁKLADNÍ CÉNÁ TABILITY A RTU AUTOMOBILOVÉHO PRMYLU A DLOUHODOBÉHO RTU ZAMTNANOTI 3/5 >/H"<I7"2535/1 /5=//53/1 /6223"<65=3/ /7 8.=2/51 =57)0 /55=7 # &7835 3?C/57R 06=06//5"<5./ /0// /7%/36 2///=72/7<"<0?//30 /H3/=6501 WI7 &"<.1 F3=2A1 C/=3/3?/A 7 33/ Pedpoklady '162/5"<=21 =05.!H $>I=2 /7-253 #"!# = Rst výroby v automobilovém prmyslu )2/7B3C2 H $>7I=33/6H $>7=7I7

34 %/5 - Pilíe rstu <3C2=//565./ /2/=32/1 3//2/2/=3P",<L"7<51.C.5"<7 20/3= 5=030502C7,!!#$#J *$A%%!# A - Vnitní faktory rstu výroby v AP 2"<F 6$! 0! -H 3CI / #! -0A=5 /3322 H$;I = 1# ##" # 8>)3 A!# #" # $=03// 2>)C/??C/7 0! -I $232/2/C226?=O5523C1

35 %/5 /3.5=7 3?=7 %/ = C233.5/1 7 <CA.5/= #I ]/302/=3 0//278//=031 26/5/32=1 22 -! /3621 7< /=3.../621.2//7B/02?C/1 237<. >)50"<7<1 5M5N62/2/"<.A=01 6H0I0./C/2/ CC.A"<7 = 1# ### I ]32/#)78/2 2>)/2//F &3.52"<./21 //7%C/3.?/ 2"<07,02/ C6/7 &.1$11#F Y

36 %/5 G //5A32/ G '0/2///C6/?.2/5./?/H57A5/I G 6C/02/? G 85?/= 2 #3F G V/// G V=/C6/??2/1 =A5/6323 G %3///H1 0/I G %3/"</// G /2/5/"</6/H/ 6==/=7I 6 A!# # # $I ]C//22/A/H /0223I0?1 /2H??C/=I74H64I 2/53026=OF G G V32A/ -C//253C2/1 =3302/7 - Vnjší faktory rstu výroby v AP '3.C2"<06F 6$! )2// >)3/62/ :

37 %/5,!##I ]367B0=/2/=5733/1 ==/=323 /332/?7;=1 36$;3533/7 +, #1!" #I I/5F G $CHC33/I1 G -2/ G )C G <55 G -3/.5?=/?=./ Rst tuzemské poptávky po automobilech 2//.?37%1 3/2//0 3>)67K1 % #!1 ##.,//.?35#" # F %H= ////I! #7,/ 503C/33/2 /7B.3=O1 /C03H63IC651 2/"<J33C 3A02/=C ituace a výhled 85/=0622A>)31 565= T

38 %/5 /22/K=52//7 &55.3=035=5 7 >2"<330///2A.31 6//262/78>) 32?2/=2 56/=23./ 3//=501 2///736? M/N"<=2/C??C/C1 /2/7 &235/6=01 /2/$5.//37B 62"<5=23/01 C23d Obecná situace AP v eské republice +!!!1 " =3&/=>)==<= 'E<;37>)55&/ 3.#!# 3//7'3./.1 32/27635!((" $#?= $;0. =03//$;= /037,23&/7 <505"<1 306= /2. 3.7)/1 /2/62// , /53.1.A7-.= /"<1 =353F G </$;3/790 2//0/2/$1 =2/=5506.6///A= 2/=31 /7,=02A.2/6A.2/ X

39 %/5 G =61 /H/I// /2)B?7,0/ G </2/63///&", $;.7 >3/02/ /27 G 8/&/H3I33.?1 =/033./=03/=30 22/?/2/3/."<7H,/ 0/0.C/=03/6"<=?.7I G 823/?../23 5?/6//1 /7"<33.=3351?7 G </35C=..1 =/63701./ 0/=/032/?7 G &.3$;=/ /2J/K=3.7 %/H5./I5306/.1 52"<6A3.7</1 /62/2/ A7, 3.=5 2CH0I>)= 35,<L"HC/7I7 B2/2/2/=2/31./2///60 /7,3/.1 022/C27&3C=0 >)43="<./2/?/7&/./M6N2 0.C/ O7 P/03/ /36561 /352/$53 26$;7< "</330=1

40 %/5 0352/561 2/2/7<$;332/ /C/"<0/C1 //"< Rst produkních ukazatel 8/2/05=231 /33/3/23=/521 /2A37B3?C=430 H5352#-<I6?1 2//=33/ ($>L21(!# BM8;D N #O &C, //723?/ /1 6//WH/6 2/=/A3/0.=.2I7

41 %/5 U?UG >T? P >UG P>? QR P X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO -// H $>7I7<03H $>7I=1./?/2H7?C7 I/=72/1 7 %/ O2/C00 /7

42 %/5 0V7W2J,0767/7 $>7 $>7 $>7 T Y >TR G >PR P >TQ T >PR? >>G R >>P? >> >?P T T P >? T TR GQ >?P Q > G? TP > P Q G > P R X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet T W Y W W W -HI & " >P?X <.. >GQX >P>X >>TX >?GX >RUX >TX >GTX >?QX W T W >R?X QX X QX Y W W W?RX W Zdroj: Ú, vlastní dopoet TEM/MARK ($G6!!!FAB.?RRRY>RRXCB (C & ?7-..5C26302//H,<L"I3

43 %/5 330=0.03//2/ /02/2/H"C/=<ZL=31 3/02//2/$ WI7 )/25.//"<0 6/32/3/7 Y $>7 $>7 $>7 GG P P? P?U @> > >?P >?G G?Q G >? G G X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ## $430=032./C21 7"?L/93=503 2'%>//78P1 ",<L".3.2H// /I7<///. /3/ W7 %/ //=330.>)7&// 3.?//7,1 3546"<7<1?K306=0305./32 /0 W7

44 %/5 T : Y Y : T X &/ TY: T:X T X X X YT : : ) : T T :: T T : T :Y T Y: Y T T YX < T X :T : TX Y 'E T TX Y :T XY X TT T : >) : : :T T T T T )?/ Y YX Y X YX YYT :Y :T : : :XX Zdroj: Autofacts, PwC ($T6!!!#+,B. C > : : :T T T T T 82/$ H67)I Zdroj: Autofacts, PwC Y : T X T X Y Y T: X : ($Q6!!#B. C

45 %/5 >223364=O e3/3276/"<3 7 %3=0 # ####F&0/ 3/3.05.H?CX7:I7 Y,07/776 $476 $4c0 W X W PX TTX QTX QUX QPX QGX T W : W Y W?UG T?UR? W QR P G> U >T? P >?G > >UG > >UR U?RU Q?RU T W W W W X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($UA%# W Y

46 %/5 0V7W2J- $>7f7/76=2 $>,07/7H76I $> - $>7=7?UG >UG >T? P QR P U > T?U U GR Q PR TG R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($2! 0V7W2J82/76 $>7 $>7 $>7 >RU R >?R? >>> Q Q UP G U>? R P TG Q?T P?T > >? Q? T >U? G R P T Q Q? U R Q G T R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO :

47 %/5 0V7W2J76 $>7 $>7 $>7 PP Q TR P GR T G> P GQ G >Q U T? R P > P? U G > > R > R > > R XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO 2 A#! #! #!!.8C //7&3.1 5=25.7 T

48 %/5 W,0 $>H76I #-<HWXXI >>PX W >>?X W QR P >RRX >RGX >R?X >?G G >>P G R R >RTX >QG U >T > >U T W W XW X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>?/%#! Vývozní teritoria v roce 2002 X W */ :W :W P W < W 9 W ) W 87! TW W Zdroj: MPO &/ :W 8$52/XX1 0 A=:WH3F$I78/.21 X

49 %/5 =:W=7=W7853.6"<=&1 /=366/ B3?C=#-<H7#-< I3/36?2/7$1 /223$;2223/7 Z # # 8;.</3/ 66#-<=WH$;1=$;1I7- /2/?K=/3//235/= $657,351 =2031 6///7%623. /2/2..5$;./7 %63/523?1 $;7,33=23 >).590D/7 <?/6A.=06 /=/3.A7- =02>) /=636 57%23"<361 = /3./A"<12237 % -11# % # #.*" $ #.2#" ##- "!1 # Kvalita výroby %2A325 4/2/.3 7 $4356//=02."< X 7//7</3 C=0.036/ /7,/3//=31 =0//237<351 /2>)305=

50 %/ C=0 /232/7!6=0 2=027 %.3/2035 2H//1 52= /=M<6N='< I=3. 02/2//52/ 7<2M,///>)/XXX1 N1 2/"<3=2 3=2/7<"< / H=W:= W/2/2=7=W>)/1 I7&/5"<363223=O H=XW=// T=WI7832//./ 35H%<F=XW="<F=:WI Produktivita práce V.3/.3//57"<>)1 /627% $;7,02 63//2=.21 /6HM//1?/>$NI7B.6= /05.//2/7

51 %/5,07/7/ T>?,07/7H76I <6/H7I TQ PU P PQ P >T? T > >UG > QU UG P?UG T UQ R?UR? UU U X T : Y <6/// P>? QR P Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO X X XY X: XT XX ($>G/%1# 0V7W2J<6/32// D0KV*7J76/ $> %/2 X T : T>T Y PG> GP> Zdroj: MPO XX: XXT XXX ($>P # #

52 %/5 $>7 $>7 $>7 X T : Y PT GTQ T>T PR> PPR >UG >GT X X XY X: XT XX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO ($>T #! B1" C 0V7W2J<6// D0KV*7J76/ T Y >TPR T Y >?? Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E < ) ) ($>Q ## B?RR>C Pracovní síla 82./633 /=2/534=21

53 %/5 /=//=23F= HC//I/7 - Dostupnost pracovní síly na trhu práce 2C=0#)052/3//1 /52=6=0/51 3./7<5.4363=3 /052/7&2/ 2/2/3 C2//7 &35//C7& 6=//527 &233= C/=/03/ 6///50=3.3 M6N/C7%35=3/ /=/=3/6 7 - Kvalifikace a motivace 2//6351?/..7-#) //3 7&3E6/ 5C/3653/=1 /27'/3 7 % $ #11$ #! #" I / /32.7 /353A21 2/5/7)3/= <2/6.O/3A/27 //33433/536 7

54 %/5 =!## %#" (# # /30032/1 /=//?7B//7 7 25/0//27 < MN?= 3.533/ =MN?=7=/37, /1 78/32=066/H.1 /I3007 6%(1 #. 23/(#" #" #=55 57<A3>VXX W //5=Y=TW/ H/2/C/33.2/I7B0=0/1?=.=0// 07%.0=50//1 =3=0/33?30 0=3/7&/.=3// =.///0=1 //7 &?06. /7;060/// /2/ /// /A5/785/ // 5?3M2N/67;/6 6M53N=OA5/=1

55 %/5 - Cena pracovní síly C07<50A02/ =?3 2//6/=3/C1 57 <3.1$ -)# # $ 1# 7 2/A5/=782/1 3C/266?357< /=321 33/C6??/1 7 /27, C2 7 ##( "!#-)# </3"<3/>/ H2.2/"<I C2///7822 C=233=32/ /=37<333 /6=6//C62//7-1 02/32/321 3./2/=2=052// //5636.3// 2//67!3C1 =623>7 B3/2.3.///C=1 323=O//1.2//7 2!- +,#.<M//1?/>)$;N)>)/1 /? 5.//6 //T1XW=661 A1W78/ 5656 WA&/M/1 /?/>$N T Y

56 %/5 AY 1YW79/5=0 >)/302//$H$;I=?/53/3./037 %6302C=062 3/=??C/=53 647<5..23"<>1 /67 '/3/1"2 '/3/1%/2 >GQ >UGU >TP?RTQG >T>?U >GRUU >GUQ >P>R >PG? >RQ>G >RG >>QQG UQT> Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK XX: ($>U#+, :

57 %/5 D0KV*7J76/ T Y >>GQ T Y?>T >T> P> >> >TG QG Zdroj: Eurostat $; >) $ R. R 'E ) ) ($>*!# # B?RR>C Investice a investiní pobídky - Investice do automobilového prmyslu -5"<7%630C "<3.=09<303 /5/=O/2 %3//5/2/3 6/7 22/ //C6/35F G 82C G <5/..5H33/6 223I T

58 %/5 0V7W2J<56/ $>76 X T : Y P> U T> U?T U? Zdroj: NB, vlastní dopoet MPO XX: XXT XXX 0V7W2JV376 9//7/7 Q?T > R?R > >G T T >G P >P > T? Q Q >> T >R U >R P? XX XX XXY XX: XXT XXX Zdroj: Ú, vlastní dopoet MPO P/2/6/5051 2/5/H7TI7,55 X

59 %/5 6352/H677077I7 $43.=05/C/1 2//7 <5./=5/"<>)3 56F 7 43/252/K6/51 0= C6/=35.F o o o o o C?/2H343//I C/.?3. C/MC/N &53/ =/3=/53=7?7"235/37B =363H325/ 03.A7%3C=0//1 3?/7 5 35/0 /7 - Hodnocení uplat ování investiních pobídek &.5=043 3/?L/97&. //L/93C5/7< 33/356L/9A C// <356.0=35 2/K../2/61 53/7 65? 553?261 7<=53.///03 2?//7 <3./=0/

60 %/5 /=02/21 2/5//5.2/1 2C7 5.=5330.3= 531 /7<43/5 K3../?=351 06/5525 /7&?C/32/6/1 /.5.3/783/C1 363C?3 657 /=06/5 535/3//=.3C 67 B35/2/"<3 =67B53=03 A <43C1 69<7%/ 32/?/=66/9<3= =0//3 633/C/7) 3M3N51.2/7 &3C63?3/ /6/ 7%/2/=3./33 /=333/5C Dopad investiních pobídek na rozvoj zamstnanosti v AP <A3?L/9/XXT1 6 3/57//7B53=0 /653?C7B 66A32/// /6/H3355// //I7B6///3/1 2/6/=O33/C6= 535/2 3//32/7 963/C/2?/7 %?7 2=03

61 %/5 V/3=3 2052///7-.?=1 2/50//=1 23H3<5623I7 V66/?/'< %=235/ 0//1 2/A5V<7#/. =3C6/V<1 03H/77</7YI7-6/3.527< 25/5= , 5.5'<8A5/FV61 2/.5// 5/C/7 630:7 <6C6/033// 2//7'C//C350 4= /7B323=31 00//.3 7)C/0/32/1 52/7'0=06 0CC6/ /.0C6/ Tuzemská poptávka a rst potu pracovních píležitostí nepímo spojených s AP B36H"9b$/=8-"^" <=,LC")/37I=62/ //2/ 27 80//E25.1?/07

62 %/5 K#! <32/ ) 82./2//H=0 2=/=/2=22/= /A=452I K#1 <332/ R?H5I <363 <3/ 822/ >// '6 <3/ A0 82A0/ R/// &3/?C3032/2 H $> 1/=A02/=1 /32/I792/=O 5/2"<7"</ 2/0=//2 27

63 %/5 0V7W2J67 GX X T : QUX QP > $> 0/H $> I 40 $> c $> QTX UG U U>X UU R UGX W X W T W : W Y PU T Y W W W W W XX: Zdroj: Ú, dopoet TEM/MARK ($??6! %"!# 8032/"<066 5.//=3.56 =3?C23?//1 7!//?1 3/332/ , % $! %) A $ #. W

64 %/5 T T T T T T TY T: TT TX X X X X X X XY X: XT XX Y : T X Zdroj: družení AP 0V7W2J<6?2////7=62/57' >Q? >G> >GT >G >P? >PR >GU Y T Y T X: XT XX Zdroj: družení AP 0V7W2JL262/2//// ($?G6!!##+,

65 "/523 5 ALTERNATIVNÍ CÉNÁE VÝVOJE ZAMTNANOTI 5.1 céná dlouhodobé stagnace AP a mírného poklesu zamstnanosti B0=0&/ /2.=. 38Q./C7B= /=$;/07,?/=5/$;2// 03//5?7 <0522/2/1 /$;2//$;7-03/ 0P"368Q// /5/7HA////1 2/C7I,52/61 J32//2/=.2.A 5?/27;6 =6/5/?1?C//2.1?H/I7 <.652/52/2 /=?/2/// 3/"<.A7) 263//52/2/ 67,/ /=3.//7'2/1 =.5= 33.=0C/ /7, /2//=3./. 7 < =5 0./3.7R3C= =0?/"<?/= 327H&0.= 5?=05.31 /"<.7I Y

66 "/ /53061 =033"<.A7".33.3./1 5?3. A=335/5///5F /3./3/"<= 30.A7 5.2 céná odlivu investic do automobilového prmyslu do zahranií 8.2/03/5/"<1 6232// 6/7< //5F G /37,03 7*.A3.62= 553.///3/2/2/1 /=56=O5/1 /?/7&//2 33//61??C///7 /31 /5/A.3. C2/7 G 9>)/0= 5A.3?3 4/7,35.0= //= 3/.A //?= /A.67 G,52/A?/01 C7, G />)7,0= 355=26/57 G %0"<>)2// 332//$;7,37L 607!1522=1 27</2/$ 3027<5../ /2)57 :

67 "2?/ 6 AUTOMOBILOVÝ PRMYL V REGIONECH %"<332/7%3/?3 53=03.=36/"<H $> I=5637%=33R/1 /3=333//2/P "78/306."<? 2,<L"7 (>1#>RRR #B?RR?C T

68 "2?/ (?,( #B?RR?C 36/52/?L/91 53/=O3C/2. /=7)2./ 2..7, /37 >63"<563H3. 5,'L,<"=8Z?"(1 I7%.33236/ =# H3&*3I7&.6/ "<30/ 7%3? "<6?/??C/ =2#-<7B?/= 03"<7 X

69 "2?/ (&#'B1 (GK# 1"

70 "2?/ 0/32/C2//1 //663/7;3=P A33//C/"< 7 "<3356/"<7%A32= 03/22/"<=233V/1 = /7 &/5/30.3B /37B3/ 7!06= '5///C/21 /H057I7 (P1B\-C B5/.2/6.O=6<01?7

71 "2?/ (T1!#># B?RR?C

72 -6 7 DOPORUENÍ 7.1 Vzdlávání B=0/"<30 52/=01 2=3307< /A2/$;.2 "<=./ =0 /2/?/= 30/C67B.2/C1 A.5C??/2/7 $" #(# 1!. %/6A3/=1 "<7B5533//F - Matematika a polytechnické vzdlání na ZŠ <2<9" 36./A1 $L-/?HT7J2 6I7U/=5/ /// 2/27B=0//. =O3/5/?/2 //2/7 - Zdatnost a pée o zdraví </36C/67& /1?0?7&C/6?C30/=/1 C=O/C///7P= 5?/C/1 5F G "6=/30/?1 //7B3/62? 32///5/7 G ;603/C/5=5 C/07 G P/67

73 -6 8//=30/33//=33? 53333/5/1 / Jazyky 33/A7<5C//6/ /./3H.?1 6I=A7 - Komunikaní dovednosti a týmová spolupráce B36.///53/ 06//2/=33/36 /246/=233F G '/5 G &/2/ G &6/6MN2/ - Šíka využití dosaženého vzdlání /33H 23653I7 - Celoživotní vzdlávání L033/?32/ 3>A 7&60/0 =3/6C/33 6/7 - ociální prostedí v uilištích a internátech 2/=033/0/?1 7,./?/1 0C6.O7)

74 -6 - Zásahy státu do nabídky vzdlávacích píležitostí //50MNC/7, 3.0 7B/5..6?3//1 /7 G %//C353A61 M6NH2/37 I= 32/5/35/7;3 35=?A7B5= /2=?=/ /A5 7 - Komunikace mezi zamstnavateli a vzdlávacími institucemi ///201 57'1 43/4/27< 2/3/=22/5/ 5.62C=O3/303/ C/7,/3363///= B25 /63.47,51 G %0 C35//?H'P',='<8I= 5/.7

75 -6 - Rekvalifikace G / $ #! # # =3 /23=??/537B 3783/0 636=F o o $CC//030 /30>) / //7 B332//=3C/1 7'//3C1 /I=55/ /3.5C/C7,.C4/./621 5//7 G /A5 /7&43/C/2C/= 7%/A5/35/ H53303I035.?/ 05032/ 37 // " (#F o o %0//1 A5/=66// /7 '=1 5C/0335?3.O552/37 - Kombinace nkolika typ kvalifikace v rámci jednoho studijního oboru 823C/3/7&31 /=2/ 657&5.A53/1 /1=./171?C/ /5.2///?7 Y

76 -6 - Další doporuení zmn vzdlávacího systému '6 A/=/31 ///78=0//51 63/=53./07 G <. 03 4/30/%P78/5..1 /57 G 8%P03/= 6//32/.7 G <0//30A52/.7 G % :

77 Doporuení pro komunikaní strategii zamenou na podporu image automobilového prmyslu a odborného vzdlávání G B32/2/=C1 3///50 6=/7 /4// /"<35=33/20= 6=3025/3/7 R5=0522/1 "<5<)?=1 552/3/7 G /5//21 632//7%3=3526 /=6C3///"<55A /7B23= 06=6=1?07 G //H1 I/2///2/7'21 062/C/=0// 7623/02M N7 7.3 Investice - Podpora vytváení cluster výrobc B05/2/785"< 0C/2/>)I=332 7 V</5?0?/2/F./33/ =/5/7 B2/=MN/^3 C/7 '/32/?/=01 /F T

78 -6 G ' G 9C/H33/C/=/.?H5/3//II=331 5/H6=0I - Liberalizace legislativy v oblasti zamstnávání 3//? /7 &2.5//=A //501 //?=36782/51 //=23 5/507-6=3/36= " =2"< Jaké aktivity by mly navazovat na zpracování této sektorové studie - Workshopy nad studií -63=/0 Z/2/7B3/3F G M8N=5201 /64 G %=6.3// 6HI - Vytvoení týmu odborník G %=55/=2/A6 Z5./2=21 //6=. /6/ - Zpracování aktualizaní studie -6/.62J2/1 6=F G <5//=2 36 G %6=33/A65 - Šetení zamstnávání externích pracovník (zamstnanc personálních agentur) %/C=06/ 553//=//?H X

79 -6 /=36/= O3330H/3 6632/I7 &3.5=30/33F G 83H32////31 //36>)I G G %32//33/0 G %33/0C// G 323=.3 Y

80 -6./02/ 8 DOPORUENÍ PRO DALŠÍ REALIZACI A VYUŽÍVÁNÍ EKTOROVÝCH TUDIÍ &./=. 5/2/6H57?*\=,*=-,//9/I30C 6=53033/4C6 /07 - Vytvoení pracovních tým &35/22/1 =5/ /5/5 =55./6./= 57%./ C230=C3 7-63=/ 05=3//F G G G /=33/0?/0/62/3.HA5 /=/5./I //25H6CI= =M3N7B3A2//.62=/5./?/ 7,222/=33'<8= '< ='P',='')=&/C=VC/= )32/3.7 Y

81 -6./02/ - Doporuení k pípravné fázi realizace studie )/23300//C/ /7<5C /33F G 8?K=333/== /7 G <5HK $>=733//1 I G 8556 C/C G 8= G 832/// Workshopy s odborníky v prbhu ale i v návaznosti na zpracování studie 3=33/6/= 33/Z/2/ 7 Q23/C/ 30/7'562=2 62/ H?I7 - Doporuení pro zpracování dalších sektorových studií &C1 65'<8.///1 2/.7B33 3/26/=O33/3 6?/A3.37B1 3H>VIF G 8252/23 G 82/=/2/2/2 G 827/2/535 G /5/0 77% 320=2?3. /= Y

82 EZNAM KONZULTANT A REPONDENT HLOUBKOVÝCH ROZHOVOR!"# $%&'(!)# *! ' 5)8 Z;2.75=V5/= 5Z=#)"'?=L/=U/ 5Z=%,1LC=P"= '! 5Z '(=5=>2/2A5=< 2# 2 1Z=('?=,<L"= 8 '(.5=0 3'=2.<C=L'L(/C!=>/ L1 6 '(.7=<?L/?=P1 "='! LZ='(.*55=9-=L/9=<1 L Z,K2.27(D<?65"<=< &7 2#.'(.*(.&#.=7=P"L/?=P" '! Z*=*5=?5=L/9=< 7#' <#=#R"= 7 '(.36="<$<=777=)< *7 57?=L/9= < K 0 ='(.9)'?=0 =< / *(.=#)/b("c'?=z "L/=, *# '(. #)?=/='L/=#/ ' ]!*='(..2.55=P"='1! Y

83 \ 6#2.//='/1!/?= < \/ *;2. 5=<=R/ #Z #)/'?='$//" L/=2 0 Z *(.772?K=V5/= 0Z 2."'(.=5=56.3= P"='! Y

84 PRAMENY A LITERATURA & &+,!(,%)#% '$ - $(,. %/!%0(!#/1%2 +,(/$&3!(,%)#% '!3 "&,0&3. %/!%0(*!#/1%2 #%&&,!4& 3,#5& 4$ 6((&&,!7&(,#5& 4$ 8&&,!7&(,#5& 4$ &&,!9,1,+,#5& 4$ 2 '3((&:/%&7-; : $ '3(7-2 7$ :/$ + $ '3($%,/( &<=7-2 $& >,#( #.?4 &,($(4& 1 &&,! # 3&&8#3<8$%& 4& 1 &&,! # >) (&&,!,%& 3%#%,%&#&, &&; 9,,#%,%&#&, &&;AAA 362 &($ &>B2 &&,&,&,(! $ '3(- :% F/&,(! $ '3(22 (&,!& '#,(/,#!,(&,,&+ #- $(,3%! $, #,#? #&84,, 4&,G?#,#7&(2 H(%+%,(1 I,174B Y

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

!#$%$& ' %()##*( %#$ #( %#$+ ! #!) %0)#*$246 % !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 % $78+ 9 8(!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)> 90(.4!?@4()ABBC "(= 1.#$!)!= %%!

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o.

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o. ZPRÁVA O SITUACI V ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Duben 2003 Vedoucí projektového týmu: Olga Strietska-Ilina, MA Zpracování analýzy: Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Šetření zaměstnavatelských

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více