R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2013 roèník 8, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zápolili jsme v Carcassone Sváteèní den 17. listopadu jsme tradiènì oslavili turnajem v oblíbené høe Carcassonne. Více než dvacítka hráèù zaplnila klub Na Desce výherci obou kategorií tak získali odmìnu v podobì deskové hry. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou Nový cyklus Listování jsme zahájili oblíbenou dìtskou knížkou o Pipi. I díky této postavièce byl o Listování velký zájem. Dìti si pøipomnìly tuto postavu èetbou z knihy, poslechem z CD, vyprávìním vlastních poznatkù. Zaøazena byla též výtvarná dílna malba temperou a výroba Pipi copù z chemlonu. a následnì i herní místnost. Dìti i dospìlí tak v pìti kolech opìt dokázali, že umí správnì rozdìlit síly lapkù, rytíøù, mnichù i sedlákù a v pošmourném podzimním odpoledni rozžehli pravou soutìžní atmosféru. První tøi Probìhla RPG sobota. Èím dál tím oblíbenìjší zábavu pøedstavují spoleèenské hry typu RPG - Role Playing Games, z nichž nejznámìjší je u nás napøíklad Draèí doupì. Letos se - kromì pravidelného páteèního hraní - opìt konala hra pro vìtší množství lidí, která trvala celou sobotu. Hráèi se rozdìlili do tøí skupinek, které se obèas mezi sebou mohly radit a bylo potøeba, aby spolupracovaly na øešení detektivnì ladìné zápletky. -1-

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2013 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Strašidláckou stezku Za zvuku kytary a v dobré náladì si zde dìti vyrábìly pavouky a obrázek ducha mohly vymìnit za strašidelné sladkosti. Letos jsme poprvé oslavili Památku zesnulých lampiónovým prùvodem strašidelných rodinek po kobyliském sídlišti. Na pøilehlém høišti bylo roztroušeno pìt stanoviš s lesními strašidýlky, u kterých. Vyšli jsme si do opery Letos jsme vyrazili na exkurzi do Státní opery, abychom poznali tajemství jejího zákulisí. Výprava to byla velice poutavá, sdìlující i zábavná. Provádìl nás potomek slavného pováleèného operního pìvce, který ve Státní opeøe pùsobil, Beno Blachut, jenž je v souèasnosti dramaturgem Opery. Prošli jsme témìø všechna zákoutí této budovy, od orchestøištì, pøes pódium, až hledištì, byli jsme i blízko k pùdì Opery. musely rodinky splnit jednoduché úkoly, aby mohly získat pìt samolepek na obrázek s duchem. Ten, kdo se vypravil kolem sedmé hodiny veèerní ven, tak mohl potkat skupinky dìtí a rodièù v roztodivných kostýmech se svìtýlky v ruce. Cíl pochodu byl opìt v altánu ve Spirále, kde se mohla strašidla obèerstvit useknutými prsty (páreèky) a dospìlí punèem. Vidìli jsme stavbu kulis a pøípravu na veèerní pøedstavení. Dozvìdìli jsme se nìco o historii, provozu a nechybìly ani zábavné historky ze zákulisí. Dìti si odnesly omalovánky na motivy Prodané nevìsty, ale hlavnì hezký zážitek. -2-

3 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2013 Í ÌAT A P R- OZ APJOÍ M B A V EO NS ÍT I CPERS OT AZ AK M O YL ŠE LME N SV Nejkrásnìjší knihkupectví: Portugalsko V portugalském mìstì Porto se nachází Livraria Lello, bezpochyby jedno z nejkránìjších knihkupectví na svìtì. Bylo založeno v roce 1869 mužem jménem Ernesto Chardron, proto se obchodu obèas dodnes øíká Livraria Chardron. Pøedpokládá se, že sem chodívala J. K. Rowlingová v dobì, kdy v Portu vyuèovala angliètinu. A pravdìpodobnì bylo knihkupectví inspirací pro nìkteré prostory kouzelnické školy, jak je popisuje v knižní sérii Harry Potter. Staèí se podívat Ford Madox Ford. Toto knihkupectví bylo zavøeno bìhem II. svìtové války kvùli nìmecké okupaci. Znovu otevøelo na jiném místì až v roce 1951 a slouží dodnes jako obchod, knihovna a èítárna zamìøená na anglicky psanou literaturu. Anketa: Kterou knihu jste èetli naposled a kterou byste si pøáli k Vánocùm? na pøekrásné vyøezávané stropy, sloupky a matoucím zpùsobem rozvìtvené schodištì. Je to nepochybnì magie svého druhu. Francie Další zázrak mezi knihkupectvími najdeme ve Francii, v Paøíži. Je to proslulý obchod Shakespeare and Company. Pùvodnì patøil americké emigrantce Sylvii Beach. Místo sloužilo k setkávání vzdìlancù a spisovatelù a scházely se tam význaèné osobnosti literárního svìta jako byli Ezra Pound, Ernest Hemingway, James Joyce nebo Nedávno jsem doèetla knihu Babièka drsòaèka od Davida Walliamse. Dost jsem se u toho zasmála. Od Ježíška bych chtìla knihu Pan Smraïoch od toho samého autora. -- Barborka Pešková, 8 let l Naposled jsem èetl Vra drakovi, co je jeho ze série Sedmý smysl, napsala to Ilka Pacovská. Jsou tam draci a jednorožci a sirény. A hroznì bych si k Vánocùm pøál od Enid Blytonové Tajemství kocouøího muže, to je detektivka. -- David Rechtberger, 9 let l -3-

4 P E È E M E S E S P I R Á L O U Oøechy v karamelu Oøechy 4 lžíce cukru krystal Vyloupáme oøechy, pak pøipravíme karamel. Do kastrùlku dáme na dno vody, do toho 4 lžíce cukru krystal. Zahøíváme, až se cukr zaène rozpouštìt, pak odstavíme. Jednotlivé oøechy obalíme v horkém rozpuštìném karamelu a klademe na tác, nejlépe porcelánový. Oøechy klademe tak daleko od sebe, aby se nedotýkaly. Je potøeba pracovat rychle, než karamel ztuhne. Pak je tvrdý jako kámen a nikdo s ním nehne. Necháme ztuhnout na tácu. Po ztuhnutí odloupneme. Lze skladovat kdekoliv. Vanilkové rohlíèky 60 g mouèkového cukru 140 g másla nebo rostlinného tuku 1 žloutek 180 g hladká mouka 60 g mletá oøechová jádra špetka skoøice mouèkový a vanilkový cukr Tuk pokrájíme a pøi pokojové teplotì ho promícháme s mouèkovým cukrem a se žloutkem, pøidáme mleté oøechy, lžièku vanilinového cukru, špetku mleté skoøice, prosátou mouku a rychle vypracujeme hladké tìsto. Tìsto necháme odležet pøikryté asi hodinu v lednièce. Z tìsta odkrajujeme kousky, které vyválíme na dlouhé váleèky, ze kterých ukrajujeme stejnì dlouhé dílky. Na mírnì pomouèeném válu z nich tvarujeme rohlíèky. Pøeneseme na vymaštìný plech a peèeme v horké troubì do mírného zrùžovìní. Ještì teplé rohlíèky o b a l u j e m e v e s m ì s i m o u è k o v é h o a vanilinového cukru a necháme vychladnout. Nejlepší rohlíèky jsou asi 14 dní uleželé ve studené místnosti. V tomto pøípadì platí - èím starší, tím lepší. Vosí hnízda 1 240g balíèek dìtskycì h piškotù 150 g mouèkového cukru 60 g másla 1 bílek 1 lžíce kakaa holandského typu 2 lžíce tuzemského rumu + na piškoty g mletycì h vlašskycì h oøechù krystalovy ì cukr na obalování a vysypávání Krém 120 g másla + 2 lžíce tuzemského rumu 2 lžíce vanilkového cukru + 2 žloutky Dejte si stranou piškotù. Dalších 50 g piškotù umelte. Pøidejte k nim cukr, máslo, bílek, kakao, rum a vlašské oøechy a zpracujte na stejnorodou hmotu. Rozdìlte ji na kulièek a ty dùkladnì obalte v cukru. Suroviny na krém utøete dohladka. Na každý piškot opatrnì kápnìte rum. Formièku vysypte krystalovyìm cukrem a vtlaète do nìj kulièku hmoty. Držadlem vaøeèky do nìj udìlejte dùlek a dejte trochu náplnì. Uzavøete piškotem

5 P E È E M E S E S P I R Á L O U Cikánské øezy 180 g polohrubé mouky 100 g másla 40 g mouèkového cukru 3 žloutky 1 lžièka mleté skoøice 1 lžièka mletého høebíèku tuk na vymazání Sníh 3 bílky 140g cukru krystal 100 g mletých oøechù 50 g èokolády na vaøení, nastrouhané Na vál prosejeme mouku, pøidáme zmìklé máslo, cukr, žloutky a koøení. Zpracujeme na tuhé tìsto a hladké, které zabalíme do fólie a necháme v chladu odpoèinout asi pùl hodiny. Tìsto rozválíme na plát a dáme na vymazaný plech.vložíme do pøedem vyhøáté trouby a peèeme pøi 180 C (nedopeèeme úplnì). Z bílkù ušleháme tuhý sníh, pøidáme do nìj po èásti cukr, oøechy a èokoládu. Snìhovou smìs rozetøeme na zapeèené tìsto a zvolna pøi 150 C dopeèeme. Po vychladnutí krájíme øezy. 200 g másla 2 žloutky 20 g jemnì strouhaných vlašských oøechù Náplò 100 g vlašských oøechù 3 lžíce rumu 5 lžic jahodového džemu Poleva g bílé polevy 50 g tmavé polevy celé oloupané mandle Prosátou mouku smícháme s mouèkovým cukrem, pøidáme na kousky nakrájené zmìklé máslo, žloutky a najemno nastrouhané oøechy. Ruènì vypracujeme hladké tìsto, které zabalené ve fólii uložíme nejménì na pùl hodiny do chladnièky. Pak tìsto na pomouèeném vále rozválíme na placku asi 3 mm silnou a vykrajujeme z ní oválky, které peèeme na peèícím papíru v pøedehøáté troubì na 180 C asi 10 minut. Po vychladnutí potíráme polovinu oválkù náplní smíchanou z jahodového džemu, strouhaných oøechù a rumu, pak na nì pøitiskneme zbylé oválky. Bílou polevu rozehøejeme v horké vodní lázni a rozpuštìnou polevou potøeme slepené oválky a necháme ztuhnout. Poté rozehøejeme tmavou polevu a naneseme malá koleèka polevy do støedu oválku, vtlaèíme do nich celou mandli a necháme dobøe ztuhnout. Koèièí oèi 300 g hladké mouky 100 g mouèkového cukru - 5 -

6 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E - 6 -

7 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Svíèk?rna Výlet spojený s výrobou svíèek, pro maminky s dìtmi. Èas: 15:00 h Cena: zdarma, vstupné si hradí sami úèastníci Informace: Jana Vanìèková, Listování - Fimfárum Pøíbìh postavièek z knížky J. Wericha ze všech stran èetba, dramatika, zpìv, výtvarno. Èas: 16:00-18:00 h Cena: 50 Kè Informace: Alena Rýgrová, KVÍZ PRO POZORNÉ ÈTENÁØE Odpovìdi na otázky najdete na stránkách této Oranžády 1. Slavné knihkupectví v Paøíži se jmenuje: a) Livraria Lello b) Livraria Chardron c) Shakespeare and Company 2. Knihkupectví ve mìstì Porto inspirovalo knihy: a) Harry Potter b) Hranièáøùv uèeò c) Pán prstenù 3. Knihkupectví Shakespeare and Company bylo zavøeno bìhem: a) I. svìtové války b) II. svìtové války c) III. svìtové války Správné odpovìdi: 1.c), 2.a), 3.b) Veselé Vánoce a hodnì štìstí v novém roce 2014! Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 PROSINEC 2013 P Ø E M Y Š L E N S K Á ne Vánoce ve Spirále, 10:00 hod., tradièní pøedvánoèní dílna urèená k výrobì adventního vìnce, ozdoby nebo pøáníèka, cena: 250 Kè adventní vazby, 20 Kè ostatní dílny pá Listování - Fimfárum, 16:00 hod., výtvarná dílna, èetba, zpìv a dramatika, cena: 50 Kè pá Vánoèní keramická dílna, 14:00 16:00 hod., tvoøení z keramické hlíny, tentokrát s vánoèní tématikou i atmosférou, cena: 100 Kè dospìlý, 50 Kè dítì so Mikulášský šachový turnaj, 9:00 hod., turnaj v rapid šachu, cena: 50 Kè so Zlaté rybky, 13:00 20:00 hod., povídání o symbolice zlatých rybièek v Asii, spojeno s výtvarnou dílnou, práce s papírem a textilem, cena: 50 Kè ne Poetické tvoøení, 13:00 18:00 hod., básnická literární dílna, spojená s možností nerušenì pracovat na vlastních projektech, pro zájemce od 12 let, cena: 50 Kè po Vánoèní koncert, 17:00 19:00 hod., prezentace èlenù hudebních kroužkù, cena: 30 Kè út Pìt režizérù v Kapsách Karla Èapka, 19:30 hod., vystoupení amatérského divadla Židle, cena 60 Kè/osoba pá Improzápas, 19:30 hod., zápas v improvizaci v týmu Støe.L.I., cena: 100 Kè dospìlý, 70 Kè student D O L Á K O V A èt Èerti a èertice, 10:30 hod., Mikulášská besídka pro CPD, èt Mikulášská nadílka, 16:30 hod., nadílka s návštìvou pekla s èerty a nebe s andìly, cena: 150 Kè vèetnì balíèku èt Døevìné Vánoce, 15:00 hod., výroba a vyøezávání vánoèních dekorací ze døeva a balzy, pro dìti od 8 let, cena: 70 Kè èt Všeználkovy Vánoce, 15:30 hod., zábavné odpoledne s pøedvánoèní tématikou pro pøedškolní dìti, cena: 30 Kè st Povánoèní jarmark aneb nevhodné dárky, 17:00 hod., jarmark s možností prodeje, cena prodejního místa: 50 Kè O S T A T N Í so Kampa, 8:00 hod., výlet, kde podrobnì prozkoumáme tajemná zákoutí ostrova Kampa, urèeno dìtem i dospìlým, cena: 70 Kè ne Orientaèní bìh se Spirálou, 13:00-16:00 hod., orientaèní bìh vhodný pro malé i velké, výbìr ze dvou tras v prostorách areálu psychiatrické nemocnice Bohnice, cena: 30 Kè pá Jak pejsek a koèièka èekali na Ježíška, 8:00 hod., návštìva divadelního pøedstavení v Divadle Jiskra, cena: 40 Kè pá Pøedvánoèní Drážïany, 8:00 hod., jednodenní výlet s individuálním programem, cena: 300 Kè Klidné Vánoce a hodnì štìstí v roce 2014 pøejí pracovníci Spirály

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù:

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù: prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Vážení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvláštì v tomto adventním a pøedvánoèním období, že bychom mìli zpomalit náš neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka V obci vzniklo Rodinné centrum Beruška - ètìte na stranì 4. DOLNOLUTY SK NOVINY prosinec 2007 Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì ZDARMA V noënì proslov a p

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více