MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012"

Transkript

1 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava komunikace - ulice Otakara Jeremiáše. NÁVRH USNESENÍ 1.) Rada města po projednání předložených podkladů k prováděným vícepracím a méněpracím firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa, IČ: , dle Smlouvy o dílo č. 67/SaM/CL/2012 na Povrchová úprava komunikace - ulice Otakara Jeremiáše. a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012 a se zvýšením nákladů stavby o celkovou částku , 78 Kč bez DPH 20% 2.) Rada města po projednání předložených podkladů e) souhlasí f) souhlasí s připomínkami g) nesouhlasí h) jiné usnesení s uzavřením Dohody o spoluúčasti mezi Městem Písek (příjemce), E.ON Česká republika, s.r.o. (zprostředkovatel) a UGA, spol. s r.o. (plátce), kdy Městu Písek bude jako finanční spoluúčast při rekonstrukci ulice Otakara Jeremiáše firmou E.ON Česká republika, s.r.o. převedena na účet částka ,- Kč bez DPH. Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník - místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Honzík Jednatel VSP s.r.o.

2 Důvodová zpráva: Na základě Smlouvy o dílo č. 67/SaM/CL/2012 byla provedena stavba Povrchová úprava komunikace - ulice Otakara Jeremiáše firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa, IČ: Celková cena stavby je dle výše uvedené smlouvy ,87 Kč bez DPH 20%. Zhotovitel zaslal na Vodárenskou správu Písek s.r.o. návrh Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012 a dále materiál Rekapitulace změn včetně změnových listů a položkových rozpočtů, která je přílohou tohoto materiálu (Příloha č.1). Vícepráce i méněpráce byly během stavby jednotlivě posuzovány Technickým dozorem investora (zástupci Vodárenské správy Písek s.r.o.) a při jejich oprávněnosti také odsouhlasovány na jednotlivých kontrolních dnech stavby. Celková cena stavby se v průběhu provádění stavby měnila v návaznosti na dodatečné požadavky, které nebyly součástí PD a dalšími technickými úpravami, které byly nutné pro úspěšné dokončení stavby. Důslednou kontrolou ze strany TDI byla nakonec cena stavby navýšena jen o ,78 Kč bez DPH 20%. Stavba byla tvořena opravou vozovky, opravou chodníků, opravou obrub a úpravou uličních vpustí. Celá tato rekonstrukce navazovala na práce, které zde probíhaly v průběhu roku V březnu 2012 byla ukončena pokládka dešťové kanalizace v rámci akce Vodohospodářské řešení lokality Amerika, dešťová kanalizace stoka D a v srpnu dokončena rekonstrukce NTL plynového vedení včetně plynových přípojek do jednotlivých nemovitostí. Opravy výkopu po těchto stavbách byly uvedeny pouze do provizorního stavu. V průběhu stavby dešťové kanalizace bylo dohodnuto s firmou E.ON, že bude po ukončení stavebních prací na pokládce dešťové kanalizace pokračováno také s pokládkou nových rozvodů NTL plynového vedení. Z důvodu, aby nebyl poškozen finální povrch komunikace a chodníků, který se měl po ukončení pokládky dešťové kanalizace realizovat, bylo rozhodnuto, že komunikace bude po ukončení všech prací na pokládce NTL plynového vedení kompletně rekonstruována, včetně položení finálních povrchů vozovky, chodníků, napojení uličních vpustí a úprav křižovatek. Součástí tohoto rozhodnutí byla také akceptace finanční spoluúčasti na rekonstrukci ulice Otakara Jeremiáše ze strany investora rekonstrukce NTL plynového vedení firmou E.ON. Celková částka, kterou se E.ON spolupodílí na stavbě Povrchová úprava komunikace ul. Otakara Jeremiáše je stanovena na 563 tis. Kč bez DPH. Tato cena byla předložena projektantem rekonstrukce NTL plynovodu a vychází z celkové plochy, která byla dotčena touto rekonstrukcí. Tato částka byla vyhodnocena zástupci investora, a dodavatele jako adekvátní (Příloha č. 2 Zápis z jednání). Na základě této dohody byl Vodárenskou správou Písek s.r.o. vytvořen návrh Dohoda o spoluúčasti zainteresovaných stran (Příloha č.3). Cena stavby je po započtení všech víceprací, méněprací celkem: ,65 Kč bez DPH 20%. Konečná cena stavby včetně odečtu finančních prostředků v rámci finanční spoluúčasti firmy E.ON je : ,65 Kč bez DPH 20%, tj. o 13,02 % méně dle uzavřené SoD. Zde je komentář Vodárenské správy Písek s.r.o. k provedeným vícepracím a méněpracím: 1. Chodník - obruby CELKEM: ,68 Kč Při provádění předchozích staveb došlo k odstranění původních obrub. Bylo konstatováno, že tyto obruby vzhledem k jejich stavu a poškození nebudou již zpětně osazeny a budou montovány nové betonové obruby. stránka 2 (celkem 20)

3 2. Chodník slepecká dlažba ve vjezdech CELKEM: ,80 Kč Projektová dokumentace neřešila varovné pásy ze slepecké dlažby ve vjezdech do objektů 3. Skládkovné - ODPOČET CELKEM: ,78 Kč Investorem byla zajištěna deponie na uložení odfrézovaného materiálu bez poplatku za skládkovné. Tento materiál bude v budoucnu použit městem Písek na opravy např. lesních cest. 4. Trativody - ODPOČET CELKEM: ,00 Kč Na základě jednání bylo rozhodnuto, že tyto práce v úseku křižovatka V. Kršky konec úseku nebudou provedeny a dojde k jejich odpočtu. 5. Zvýšená křižovatka O. Jeremiáše Máchova dle skutečnosti CELKEM: ,59 Kč K těmto vícepracím došlo na základě požadavků Města Písek, odboru dopravy, které vyplynuly až po výběru zhotovitele a nebylo s nimi počítáno v projektové dokumentaci. 6. Úprava křižovatky na začátku úseku CELKEM: ,73 Kč Vícepráce vzniklé na základě navýšení rozsahu rekonstruovaných ploch. Na KD stavby bylo konstatováno, že původní plánovaná rekonstrukce povrchu křižovatky je vizuálně a logicky nedostatečná. Bylo rozhodnuto, že dojde k odfrézování větší plochy (poškozených míst) a poté dojde k realizaci finálního povrchu křižovatky a navazujících komunikací. 7. Vjezdy v úseku křižovatka Máchova konec úseku CELKEM: ,62 Kč Původní projektová dokumentace nepočítala s realizací vjezdů na pozemky a garážím. Aby se předešlo poškozování zelených pásů při přejíždění vlastníků do svých nemovitostí bylo na základě požadavku investora bylo rozhodnuto, že budou v rámci stavby provedeny nové vjezdy a poté napojení nového krytu vozovky a stávajícího chodníku. 8. Místo pro přecházení na začátku úseku CELKEM: 3 810,14 Kč stránka 3 (celkem 20)

4 Na základě požadavku Města Písek, odboru dopravy bylo provedeno v rámci stavby zřízení místa pro přecházení v chodníku na začátku úseku. Vícepráce nárokované zhotovitelem celkem: ,78 Kč bez DPH 20%. Doporučení zpracovatele: 1. Zpracovatel doporučuje schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012 a provedených víceprací, které jsou v důvodové zprávě odsouhlasené Vodárenskou správou Písek s.r.o. 2. Zpracovatel doporučuje schválení Dohody o spoluúčasti mezi Městem Písek (příjemce), E.ON Česká republika, s.r.o. (zprostředkovatel) a UGA, spol. s r.o. (plátce). Vztah k rozpočtu: Akce je zařazena ve schváleném rozpočtu města Písku na rok Vztah ke strategickému plánu: Akce nemá přímý vztah ke strategickému plánu města Písku. Přílohy: Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012, str rekapitulace změn včetně změnových listů a položkových rozpočtů Příloha č. 2 Zápis z jednání ze dne str. 18 Příloha č. 3 Dohoda o spoluúčasti str stránka 4 (celkem 20)

5 Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012,rekapitulace změn včetně změnových listů a položkových rozpočtů Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Číslo : 67/SaM/CL/2012 Uzavřené podle ust. 536 a násl. Zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Na zhotovení stavby POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE UL. OTAKARA JEREMIÁŠE 1. Smluvní strany: 1.1. Objednatel: Město Písek se sídlem: Velké náměstí 114, Písek Zastoupené JUDr. Ondřejem Veselým, Starostou (dále jen objednatel) IČ: DIČ CZ Bankovní spojení: KB Č. účtu /0100 Kontaktní osoba: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek, s. r.o., Tel , Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa spisová značka: B, vložka 972 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem zastoupený: ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Česká Lípa číslo účtu: /0100 tel.: ve věcech smluvních oprávněn k jednání: ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku (tel.: ) ve věcech technických oprávněn k jednání:ing. Jan Rybák, vedoucí odštěpného závodu České Budějovice (tel.: ) (dále jen zhotovitel) stránka 5 (celkem 20)

6 Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 67/SaM/CL/ Cena díla: Původní znění článku 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně : Cena sjednaná dle původní smlouvy o dílo : Celková cena díla bez DPH DPH Celková cena díla vč. DPH ,87 Kč ,77 Kč ,64 Kč Navýšení ceny dle tohoto Dodatku č.1 Změnové listy č.1 č.8 Změnové listy č.1 č.8 bez DPH ,78 Kč Nová cena za dílo včetně tohoto Dodatku č.1 : Celková cena díla bez DPH Změnové listy č.1 č.8 bez DPH Nová cena díla bez DPH DPH Celková cena díla vč. DPH ,87 Kč ,78 Kč ,65 Kč ,33 Kč ,98 Kč Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou Změnové listy č.1 č.8 včetně položkových rozpočtů Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. 67/SaM/CL/2012 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE UL. OTAKARA JEREMIÁŠE, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. stránka 6 (celkem 20)

7 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 67/SaM/CL/2012 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE UL. OTAKARA JEREMIÁŠE a souhlasí s ním. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V Písku dne V České Lípě dne Za objednatele: Za zhotovitele: JUDr. Ondřej Veselý starosta města Písek Ing. Dušan Drahoš předseda představenstva a ředitel podniku stránka 7 (celkem 20)

8 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše REKAPITULACE ZMĚN ZM č.1 Chodník - obruby ,68 ZM č.2 Chodník slepecká dlažba ve vjezdech ,80 ZM č.3 Odpočet skládkovného ,78 ZM č.4 Odpočet trativodů ,00 ZM č.5 Zvýšená křižovatka O. Jeremiáše-Máchova dle skutečnosti ,59 ZM č.6 Úprava křižovatky na ZÚ ,73 ZM č.7 Vjezdy v úseku křiž. Máchova - KÚ ,62 ZM č.8 Místo pro přecházení na ZÚ 3 810,14 ZMĚNY č. 1-8 CELKEM bez DPH ,78 stránka 8 (celkem 20)

9 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 1 PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce vzniklá z důvodů předchozí realizace sítí jiným dodavatelem POPIS ZMĚNY: při předchozích pracech již došlo k odstranění původních kamenných obrub, nově budou osazeny betonové silniční obruby CENA: ,68 ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č.1 Objekt: SO03b - Chodník obruby Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem ODPOČET ze SoD 1 - Zemní práce Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M -335,00 41, , Zemní práce , Doplňující práce na komunikaci Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M -335,00 210, , Doplňující práce na komunikaci , Prorážení otvorů Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních M -335,00 25, , Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km T -48,58 315, , Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km T -48,58 315, , Prorážení otvorů ,40 ODPOČET dle SoD - celkem ,40 SKUTEČNOST 91 -Doplňující práce na komunikaci Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 335,00 150, , Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 20, , ,00 3 spcm Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 264,62 109, ,58 4 spcm Obrubník silniční betonový nájezdový kus 45,00 284, ,50 u řad. domků 10x3 ks 30,00 u č.p. 43 6m 6,00 u č.p. 41 3m 3,00 u č.p. 39 2x3m 6,00 5 spcm Obrubník silniční betonový přechodový kus 28,00 105, ,00 10x2 ks+2+2+2*2 28 ks 91 -Doplňující práce na komunikaci ,08 PŘÍPOČET dle skutečnosti - celkem ,08 ZM č.1 PŘÍPOČET - Chodník - obruby - DLE SKUTEČNOSTI ,68 stránka 9 (celkem 20)

10 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 2 PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce vzniklá v průběhu stavby - požadavek investora POPIS ZMĚNY: projekt nezahrnuje varovné pásy ze slepecké dlažby podél snížených obrub ve vjezdech CENA: ,80 ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 2 Slepecká dlažba podél snížených obrub ve vjezdech Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem SKUTEČNOST 5 - Komunikace Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 29,20 198, ,60 73 m snížených obrub x 0,4 29,2 m Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 m2 29,78 599, , Komunikace ,22 PŘÍPOČET dle skutečnosti - celkem ,22 ODPOČET ze SoD 5 - Komunikace Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2-29,20 198, , Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní M2-29,78 149, , Komunikace ,42 ODPOČET ze SoD - celkem ,42 ZM č. 2 PŘÍPOČET Slepecká dlažba ve vjezdech ,80 stránka 10 (celkem 20)

11 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 3 PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet POPIS ZMĚNY: investor zajistil skládku odfrézovaného asfaltového materiálu bez poplatku za skládkovné podařilo se bez poplatku uložit i další vybouraný materiál CENA: ,8 Objekt: SO01 - Komunikace ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 3 Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem ODPOČET ze SoD 97 - Prorážení otvorů Poplatek za skládku - odfrézované asfalty T -440,70 80, , Poplatek za skládku suti T -703,33 80, , Prorážení otvorů ,78 ODPOČET dle SoD - celkem ,78 ZM č.3 ODPOČET Skládkovné odfrézovaných asfaltů ,78 stránka 11 (celkem 20)

12 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 4 PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet trativodů - požadavek investora POPIS ZMĚNY: navržené trativody ve vyspravovaných rýhách v úseku křižovatka V.Kršky- KÚ se nebudou provádet CENA: ,00 Objekt: SO01 - Komunikace ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 4 Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem ODPOČET ze SoD 2 - Základy, zvláštní zakládání Trativody z drenážních trubek pálených DN 100 vč. lože OV M -404,00 110, , Základy, zvláštní zakládání ,00 ODPOČET dle SoD - celkem ,00 ZM č.4 ODPOČET Trativodů ,00 stránka 12 (celkem 20)

13 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 5 PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce vzniklá v průběhu stavby - požadavek investora POPIS ZMĚNY: výkaz výměr pro SoD se liší od projektu, který byl přepracován dle připomínek odboru dopravy, přibyly varovné pásy v chodnících u přechodů vč. úprav v chodnících, dále byl nově zadlážděn levostranný chodník v oblouku před ul. Máchova (ze zámkové dlažby) předlážděn byl i provostr. chodník v oblouku před ul. Máchova (žulové desky-nahrazeny drob. kostkou) a ve větším rozsahu byly osazeny obrubníky CENA: ,59 ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 5 Objekt: SO 04 - Zvýšená křižovatka O. Jeremiáše-Máchova Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem ODPOČET ze SoD Celý stavební objekt kpl ,00 ODPOČET dle SoD - celkem ,00 SKUTEČNOST Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem Díl: 1 Zemní práce R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 45,14 32, ,08 před křiž. v obl. vlevo (8,6+3)*1,9=22,04 m2 za ul Máchova vlevo (11+3)*1,65=23,1 m R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2 60,99 37, ,63 chodník v obl. vpravo 18,5*2= 37 m2 chodník v obl. vlevo 10,5*1,95= 20,48m2 chodník vpravo za křiž. pro přechod 3*1,17= 3,51m Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl. do 200 mm M2 71,82 33, ,06 chodník v obl. vpravo 18,5*2= 37 m2 chodník vpravo za křiž. pro přechod 3*1,17= 3,51m3 chodník v obl. vlevo 13,5*1,95= 26,33m2 chodník vlevo za křiž. pro přechod 3*1,66= 4,98m R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,tl.5 cm m2 74,29 30, , R00 Frézování krytu pl.do 500 m2, tl.5 cm (2 x 158,91m2) m2 317,82 30, , R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 14,60 41,20 601,52 před křiž. pro přechod vlevo 3 m stáv.obr. v obl. vlevo 11,6 m R00 Vytrhání obrub záhonových m 8,41 41,20 346, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 353,42 7, , R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 69,96 70, , R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 4,18 798, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 74,14 125, , R00 Poplatek za skládku zeminy 1-4 t 163,11 80, ,80 Celkem za 1 Zemní práce ,87 stránka 13 (celkem 20)

14 Díl: 5 Komunikace R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2-183,44 12, , R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2-109,93 12, , R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t -8, , , R00 Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm m2-183,44 184, , R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.8 cm m2-109,93 331, , R00 Podklad z minerálního betonu tloušťky 12 cm m2 233,20 150, , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 233,20 90, , Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 120,22 85, ,70 chodník ze zámk.dl.tl R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 14,00 95, , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 323,84 198, , Dlažba zámková 160x160x80 BEST URIKO žlutá m2 57,09 469, , Dlažba zámková 160x160x80 BEST URIKO přírodní m2 270,00 309, , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 120,22 198, ,56 před křiž v obl. vpravo 18,5*2= 37 m2 před křiž. v obl. vlevo (8,6+13,6)*1,95+(3*1,36)=47,37 m2 za ul Máchova vlevo (11+3)*1,65+(3*1,4)=27,30 m3 vpravo za křiž. pro přechod 3*2,85= 8,55m Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní M2 63,96 149, ,04 viz pol. č ,22*1,01=121,42m2 odpočet vybourané (pol. č. 1) -45,14m2 odpočet slepecké 18,40-6,08= -12,32m Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 m2 18,58 519, ,02 vpravo 1,6+6,08+2,4 = 10,08*1,01= 10,18m2 vlevo 1,6+2,56+1,6+2,56 = 8,32*1,01=8,4m2 Celkem za 5 Komunikace ,27 Díl: 8 Trubní vedení RBA Vpusť uliční z dílců prefa, s kal.košem, hl.1,6 m s výtokem DN 200, mříž litina kus 25t 3, , , R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 m 8,50 75,00 637, R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 kus 9,00 45,50 409, A Koleno kanalizační KGB 200/ 67 PVC kus 9,00 152, , A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 2,81 629, ,49 Celkem za 8 Trubní vedení ,49 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 91,90 150, ,00 silniční obruby 13,6+24,8+25,5= 63,9 m obruby KERBA 8+6,7 +7,2+6=28 m R00 Osazení stoj.obrub.kam., s opěrou, lože z B 12,5 (stávající) m 14,60 150, ,00 znovuosazení stáv. vybour.obrub viz pol. č R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 6,00 150,00 900, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 7, , , Obrubník BEST-KERBO 300x500x250 přírodní kus 56,56 299, , Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 56,46 109, ,03 39 spcm Obrubník silniční betonový nájezdový kus 8,00 284, , Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm kus 12,12 29,00 351, R00 Montáž velkorozměrových značek kus 6,00 367, , A Značka dopr inf IP25a-25b, 1000/1500 fól1, EG7letá kus 6,00 985, , Stojan k silničním dopravním značkám dvojitý kus 6,00 645, , A Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů kus 12,00 845, , A Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava kus 24,00 89, ,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci ,90 stránka 14 (celkem 20)

15 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 14,60 25,00 365,00 viz pol. č R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 45,14 61, ,83 viz pol. č R00 Očištění vybouraných kamenných desek m2 60,99 61, ,64 viz pol. č Naložení vybouraných hmot (kamenných desek) t 16,47 550, , R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 69,52 35, ,20 pol. č. 3, 4, 5, 6, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 278,08 5, ,40 pol. č. 3, 6, R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 22,10 315, ,50 pol. č.28 žul kostka ze skl. investora 24,92/4,5 tj 5,54t pol.č. 48 kamenné desky 60,99m2*0,1*2,7= 16,47 t Celkem za 97 Prorážení otvorů ,06 PŘÍPOČET dle skutečnosti - celkem ,59 ZM č.5 PŘÍPOČET Zvýšená křižovatka O. Jeremiáše-Máchova dle skutečnosti ,59 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 6 PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava křižovatky na ZÚ POPIS ZMĚNY: dle pokynu investora bude odfrézován a položen nový kryt v celé křižovatce CENA: ,73 Objekt: SO01 - Komunikace ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 6 Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem 1 -Bourací práce Odstranění živič. krytu pl.nad 500 m2,tl.60 mm s překážkami v trase m2 120,00 30, ,00 20*6=120 m R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,00 35,00 629, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 72,00 5,00 359,98 Celkem za 1 -Bourací práce 4 589, Komunikace R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 120,00 12, , R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 5, , , R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 120,00 12, , R00 Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm m2 120,00 184, , Komunikace ,80 ZM č.6 Úprava křižovatky na ZÚ ,73 stránka 15 (celkem 20)

16 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 7 PŘEDMĚT ZMĚNY: Vjezdy na pozemky a ke garážím POPIS ZMĚNY: dle pokynu investora budou provedeny nové vjezdy (napojení nového krytu vozovky a stáv chodníku) je určeno 13 ks vjezdů CENA: ,62 ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 7 Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem Díl: 1 Zemní práce Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 27,24 70, ,80 odkop pro vjezdy 76,5m2 * 0,32 = 24,48m3 rozšíření pro obruby 39m*0,2 *0,35= 2,73 m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 24,48 125, , Poplatek za skládku zeminy 1-4 t 39,17 80, , Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 76,50 7,50 573,75 Díl: 5 Celkem za Zemní práce 8 673,99 Komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 76,50 100, ,00 vjezdy -pravá str: vjezdy -levá str: 3*1,5 m = 4,5 m2 3*1,5 m = 4,5 m2 5*1,5 m = 7,5 m3 3*1,5 m = 4,5 m2 3,5*1,5 m = 5,25 m2 3*1,5 m = 4,5 m2 8*1,5 m = 12 m3 2*3*1,5 m = 9 m3 4,5*1,5 m = 6,75 m3 2*3*1,5 m = 9 m3 6*1,5 m = 9 m Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 76,50 228, ,00 7 spcm Zámková dlažba 200/100/80 šedá m2 77,27 209, , Komunikace ,39 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 39,00 150, ,00 13 vjezdů Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm kus 79,56 29, ,24 Celkem za Doplňující práce na komunikaci 8 157,24 ZM č.7 Vjezdy v úseku křiž. Máchova - KÚ ,62 stránka 16 (celkem 20)

17 Povrchová úprava komunikace - ul. Otakara Jeremiáše ZMĚNOVÝ LIST č. 8 PŘEDMĚT ZMĚNY: Zřízení místa pro přecházení v chodníku na ZÚ POPIS ZMĚNY: na žádost investora (nebylo v PD) zřídit místo pro přecházení vč. signálních pasů CENA: 3 810,14 ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 8 Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci Vytrhání obrub stojatých m 3,00 41,20 123, Očištění vybouraných obrubníků m 3,00 25,00 75, R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 - znovuosazení m 3,00 150,00 450, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 0, ,00 369,00 5 spcm Obrubník silniční betonový nájezdový kus 1,00 284,90 284,90 6 spcm Obrubník silniční betonový přechodový kus 2,00 105,00 210, Rozebrání stávající zámkové dlažby m2 6,00 32,70 196, Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm -znovuosazení m2 6,00 198, , Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 m2 1,76 519,00 913,44 2*0,4+1,2*0,8 = 1,76 m2 Celkem za Doplňující práce na komunikaci 3 810,14 ZM č.8 Místo pro přecházení na ZÚ 3 810,14 stránka 17 (celkem 20)

18 Příloha č. 2 Zápis z jednání ze dne stránka 18 (celkem 20)

19 Příloha č. 3 Dohoda o spoluúčasti Dohoda o spoluúčasti (Dále jen dohoda ) I. SMLUVNÍ STRANY Příjemce: Město Písek Sídlo: Velké náměstí 114, Písek Zastoupené JUDr. Ondřejem Veselým, starostou IČ DIČ CZ Bankovní spojení: KB Č. účtu: 12727/0100 Zprostředkovatel: E.ON Česká republika, s.r.o. Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Zastoupená Lorenzem Pronnetem, jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Šrůmou, vedoucím Logistiky a Materiálového hospodaření IČ DIČ CZ Bankovní spojení: KB Č. účtu: /0100 Plátce: U G A, spol. s r.o. Sídlo: Oldřichovská 980, Kamenický Šenov Zastoupená Josefem Kelemen IČ DIČ CZ Bankovní spojení: KB Č. účtu: /0100 II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Plátce se zavazuje, že převede částku ,-Kč bez DPH na účet příjemce. Finanční obnos obsahuje spoluúčast firmy E.ON na rekonstrukci ulice O. Jeremiáše v rámci rekonstrukce NTL plynovodního potrubí. Při rekonstrukci NTL plynovodního potrubí nebudou vyhotoveny finální vrstvy komunikace. V ulici O. Jeremiáše budou povrchy výkopů po NTL plynovodním potrubí dočasně uzavřeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm v tloušťce 10 cm. Zhotovitel finálních povrchů provede kompletní rekonstrukci včetně výkopů po NTL plynovodním potrubí. stránka 19 (celkem 20)

20 III. ČAS PLNĚNÍ Plátce se zavazuje zaplatit částku na účet příjemce nejpozději do IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení. Dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání statutárními zástupci zúčastněných stran. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody vč. kompletních příloh. Přílohy: Zápis z jednání ze dne V Písku dne Za stranu příjemce Za stranu zprostředkovatele Za stranu plátce JUDr. Ondřej Veselý Lorenz Pronnet Josef Kelemen starosta města jednatel společnosti jednatel společnosti stránka 20 (celkem 20)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 Vodárenská správa Písek V Písku dne: 2.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0003/15/1506/DS na akci Rekonstrukce

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 22.5.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 5.6.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení konečné ceny díla Rekonstrukce Erbenovy ulice. NÁVRH USNESENÍ

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

DODATEK. 2 ke S M L O U V

DODATEK. 2 ke S M L O U V DODATEK. 2 ke S M L O U V O D Í L O. objednatele 13/2013/R. j. zhotovitele S113059-dodatek.2 uzav ené ve smyslu 536 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, a dalších

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. I Stavební úpravy náměstí Svobody ve Starém Bohumíně DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen dodatek č. 1 ) Článek č. I SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masarykova 158, 735 81

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic odbor majetku a investic Vyřizuje: Ing. Antonín Kaňák Telefon : 558 604 198 Náměstí 9, Frýdlant nad Ostravicí e-mail : akanak@frydlantno.cz 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

- I - SMLOUVA O DILO. Tel: 545213190, 602669894 FAX: 545572875 stavby@firmajms.cz. za těchto smluvních ustanovení:

- I - SMLOUVA O DILO. Tel: 545213190, 602669894 FAX: 545572875 stavby@firmajms.cz. za těchto smluvních ustanovení: - I -, SMLOUVA O DILO Č. 01-2014 uzavřená dle 2586 a násl. zákona 89/2013 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel : Obec Velatice Adresa: Velatice 35, 66405 IČ: 00488364 E-mail:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2 / 2015

SMLOUVA O DÍLO č. 2 / 2015 SMLOUVA O DÍLO č. 2 / 2015 Uzavřená podle ust. 536 a násl. Obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky Zhotovítel: Ing. Karel Bartušek PavingSpol s místem podnikání ve Šlapanicích,

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 11. dubna 2012 Telefon: 488 880 930 Výzva k podání cenové nabídky opravy chodníků 2012 Tímto

Více