PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vlasta MEZEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Iva ŢIVĚLOVÁ, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Prof. Ing. Ivy Ţivělové, CSc., a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Třešti dne 20. dubna 2010 Vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Prof. Ing. Ivě Ţivělové, CSc. za vedení a pomoc při vypracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat paní Mgr. Blance Čásové za poskytnuté odborné rady a informace.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na otevření pobočky lékárny, která jiţ funguje. V teoretické části popisuji náleţitosti podnikatelského plánu askutečnosti, které je nutné znát při tvorbě podnikatelského plánu. Praktická část obsahuje vytvořený podnikatelský plán i s ohledem na poţadavky na vybavení lékárny dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví. V závěru se snaţím posoudit zda uskutečnění tohoto podnikatelského plánu by bylo pro jiţ existující firmu přínosné. Klíčová slova: podnikatelský plán, lékárna, finanční plán. ABSTRAKT Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Errichten des Unternehmensplanes zur Eröffnung einer Zweigstelle der bereits fungierenden Apotheke. Im theoretischen Teil beschreibe ich die Erfordernisse des Unternehmensplanes und die Tätigkeiten, die bei der Bildung des Unternehmensplanes notwendig sind zu kennen. Der praktische Teil enthält den gebildeten Unternehmensplan in Bezug auf die Forderungen für die Ausstattung der Apotheke nach der Verordnung des Gesundheitsministeriums. Im Abschluss bemühe ich mich auszuwerten, ob die Ausführung dieses Unternehmensplanes für die bereits bestehende Firma förderlich wäre. Die Schlüsselwörter: der Unternehmensplan, die Apotheke, der Finanzplan.

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelský záměr Co je podnikatelský záměr a jeho úloha Náleţitosti podnikatelského záměru Technicko-ekonomická studie Analýza trhu Pracovní síla Finanční plán Plán investičních nákladů Zdroje financování nákladů Riziko Pojem riziko Řízení a stanovení rizika PRAKTICKÁ ČÁST Historie firmy Záměr projektu Charakteristika záměru Předmět podnikání Popis sluţeb Sortiment Marketingová analýza SWOT analýza Rizika uskutečnění projektu Uvedení sluţeb na trh a jejich propagace Personální zajištění Zajištění prostoru pro projekt Plán nákladů a výnosů Plán peněţních toků ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE... 47

8

9 1. ÚVOD Mnoho začínajících podnikatelů ale i jiţ úspěšných podnikatelů se domnívá, ţe jejich podnikatelský záměr či plán není nutné mít zpracovaný v písemné podobě, ale stačí mít hlavní myšlenku tohoto plánu v hlavě. Tato domněnka je mylná. Podnikatelský plán neznamená přece jen to, ţe se rozhodnu uskutečnit nějaké podnikatelské aktivity, jako například zavedení nového výrobku, rozšíření jiţ fungující firmy nebo uskutečnění podnikatelského záměru začínajícího podnikatele. Ale také bych měl mít představu o své konkurenci, o mnoţství financí, které budu potřebovat pro uskutečnění svého plánu, o poţadavcích, které budu mít při získání zaměstnanců a také kolik peněţních prostředků budu potřebovat na jejich mzdové náklady, atd. Nehledě na to, ţe některé banky při ţádostech o úvěr poţadují doloţení našeho záměru v písemné podobě a to nemluvě o ţádostech na dotace. Dobře vypracovaný podnikatelský plán můţe přispět k úspěšné realizaci projektu. Uskutečňováním těchto projektů, také firmy realizují svoje strategie. Rozhodnutí o realizaci určitého projektu je jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí firem. Jiţ při vypracování plánu by jsme měli počítat s dvěmi výrazně odlišnými moţnostmi výsledku, který můţe nastat po realizaci projektu. Jedním z moţných výsledku je úspěch projektu a následně zlepšení prosperity firmy. Druhým moţným výsledkem je neúspěch projektu a s ním spojené potíţe, v nejkrajnějším případě dokonce i moţnost zániku firmy. I dobře prosperující firma by měla při záměru rozšíření svých aktivit, zavedení nového výrobku, technologie, expanzi na nové trhy vytvořit plán. Provozování lékárny je veřejností vnímáno jako dobře prosperující obchod, ale toto je mylná domněnka. S provozem lékárny je spojeno mnoho povinných úkonů. Také dochází k neustálým změnám v legislativě související s provozem lékáren a s těmito změnami i spojené sniţování trţeb za léčiva. V dnešní době také panuje v oblasti lékárenství tvrdá konkurence. Malé lékárny jsou ohroţovány řetězci lékáren, které si mohou dovolit zákazníkům nabízet levnější zboţí a odpouštět v podobě daru, dnes tak velmi diskutované poplatky za recepty. Proto je nezbytně nutné při otevření nové lékárny nebo rozšíření, jiţ fungující lékárny vypracovat podnikatelský plán. Plán, který se bude popisovat jak konkurenci, tak i zákazníky. A bude v něm určena strategie, která nám pomůţe uspět na trhu, který se snaţíme získat. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je vytvoření podnikatelského plánu k realizaci projektu otevření pobočky lékárny a na jeho základě rozhodnout, zda by uskutečnění tohoto projektu bylo pro firmu úspěšné a ziskové. V teoretické časti jsou shrnuty informace získané z prostudovaných zdrojů. Nejprve je uvedeno k čemu podnikatelský plán slouţí a jaké by měl obsahovat náleţitosti. Další kapitoly teoretické části představují technicko-ekonomickou studii, která se rozebírá plán z hlediska ekonomického, finančního, manaţerského. V praktické části je vytvořen podnikatelský plán obsahující historii firmy, charakteristiku a záměr projektu, marketingovou analýzu, rizika uskutečnění projektu, uvedení sluţeb na trh, personální zajištění, zajištění prostoru pro projekt, plán výnosů a nákladů a plán peněţních toků. Podnikatelský plán je vytvořen v souladu s legislativními poţadavky na otevření lékárny. V závěru práce je vytvořen závěr na základě poznatků získaných z praktické části. 10

11 3.TEORETICKÁ ČÁST 3.1. Podnikatelský záměr Co je podnikatelský záměr a jeho úloha Podnikatelský záměr je písemný dokument, kde podnikatel popisuje, co bude předmětem jeho podnikatelských aktivit, jak s těmito aktivitami obstojí na daném trhu, jaká je v tomto oboru konkurence apod.(veber,2008). Jako synonymum podnikatelského záměru se pouţívá termín podnikatelský plán. My však chápeme podnikatelský plán jako celofiremní dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich ţádoucí vývoj. Podnikatelský plán zpracovaný v souvislosti s realizací určitého investičního projektu, proto označujeme jako podnikatelský záměr (FOTR, 2005). Záměr se nejčastěji píše na počátku podnikání, ale lze ho vytvořit i během podnikatelské činnosti, kdy se podnikatel například rozhodne rozšířit svojí firmu, chce zvětšit nabídku svých výrobků, chce proniknout na nový trh atd. Záměr nám slouţí zpravidla k dvěma účelům. Za prvé je to určitý interní dokument, který slouţí jako základ vlastního řízení firmy. Za druhé má také značný význam jeho externí uplatnění, kdyţ firma hodlá projekt financovat za pomoci cizího kapitálu, případně má firma zájem získat dotaci pro jeho uskutečnění(fotr, 2005) Náleţitosti podnikatelského záměru Podnikatelský záměr by měl obsahovat alespoň tyto části: Realizační resumé Charakteristiku podniku a jeho cílů Organizační řízení a vedení Přehled základních výsledků a závěrů technicko ekonomické studie Shrnutí, závěry a přílohy (FOTR,2005) 3.2. Technicko-ekonomická studie Cílem studie je rozpracování technických, ekonomických, finančních, manaţerských aspektů projektu. Měla by nám přinést informace, které jsou důleţité pro celkové vyhodnocení projektu (FOTR, 2005). 11

12 Analýza trhu Provedení analýzy trhu tvoří východisko pro výběr vhodné marketingové strategie. Proto je nutné provést marketingový výzkum, jehoţ náplní je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje (FOTR, 1999). Výsledky marketingového výzkumu tvoří dostatečnou základnu pro formulaci strategie projektu. Tento výzkum je zejména vhodný pro přípravu projektu nově vznikající firmy. Pokud však jde o projekt jiţ existující firmy, je třeba se opírat o hodnocení firmy, o znalost jejích slabých a silných stránek aj. (FOTR, 1999) Marketingových strategií je nepřeberné mnoţství, viz.tabulka č. 1. Tabulka č. 1, Členění a typy strategií členění strategií Dle marketingového mixu Růstové strategie Zaměřené na konkurenci Dle velikosti trţního podílu a míry inovace Dle cyklu ţivotnosti trhu Dle trendu trhu typ strategií Výrobková strategie Cenová strategie Distribuční strategie Komunikační strategie Strategie podle Ansoffa Strategie pro výběr segmentu Strategie integrace Strategie podle Portera Bowmanovy strategické hodiny Strategie podle Kotlera Inovační strategie Zavádění strategie vstupu na nové trhy Růst strategie pro rostoucí trhy Zralost strategie pro zralé a nasycené trhy Pokles strategie pro klesající trhy Růstová strategie 12

13 Dle chování na trhu Dle chování vzhledem k prostředí Udrţovací strategie Ústupové strategie Ofenzivní (proaktivní) strategie Defenzivní (reaktivní ) strategie Obranné strategie Expanzivní strategie Úhybné strategie Bojovné strategie Kooperační strategie Konfrontační strategie Strategie positioningu Konkurenční strategie zaměřené na odběratele Strategie pro celosvětové trhy Strategie zaměřené Další typy strategií na zprostředkovatele odbytu Strategie zaměřené na zájmové skupiny Internetové strategie Strategie v mezních situacích zahájení podnikatelských aktivit, krize, restrukturalizace, prodej podniku,. Zdroj: Blaţková M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, str , Grada 13

14 Kaţdé rozhodnutí strategického charakteru by mělo být podloţeno relevantními informacemi. Proto by měla být provedena analýza, která pomůţe identifikovat postavení firmy na trhu. Analýza, která se pro tyto účely pouţívá, se nazývá SWOT analýza. Analýza zkoumá výsledky analýzy mikroprostředí (silné a slabé stránky) a výsledky analýzy makroprostředí (příleţitosti a hrozby) (FORET, 2005). Do mikroprostředí patří vlastní podnik, jeho zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost a konkurenti. K zákazníkům patří nejen drobní spotřebitelé, ale i organizace a vláda. Nejhlavnější skupiny veřejnosti představují vládní instituce, neziskové organizace, místní veřejnost, hromadné sdělovací prostředky. Na makroprostředí nemá firma prakticky ţádný vliv a nemůţe ho ani kontrolovat. Je tvořeno šesti faktory (demografickým, ekonomickým, přírodním, technologickým, politickým a kulturním prostředím). Analýza těchto šesti faktorů by měla pomoci firmě odhalit atraktivní příleţitosti na trhu, ale i nebezpečí, které se zde skrývá. Tyto analýzy obou prostředí se navzájem doplňují (FORET, 2005). Marketingový mix je souhrn nástrojů, jejichţ prostřednictvím lze působit na zákazníky. Marketingový mix v sobě zahrnuje vše, čím firma můţe poptávku po svých produktech ovlivňovat a pomocí nichţ, můţe firma dosáhnout svých marketingových cílů. Mix ukazuje vztah podniku k dodavatelům, zákazníkům, zprostředkovatelům, mediím, atd. V literatuře se nejčastěji píše o skupině čtyř faktorů, které v angličtině začínají písmenem,,p, proto se někdy píše o,,čtyřech P. Jedná se o: produkt (Product), prodejní cena (Price), prodejní místo (Place), propagace (Promotion). Pro obory, kde činnost je prováděná konkrétním člověkem, jedná se například o sluţby, se pouţívá ještě páté P, které představuje lidi ( People) (FORET, 2005). Jednotlivé sloţky marketingového mixu jsou na sobě vzájemně závislé. Jejich kombinace závisí na charakteristice trhu a na zvolené strategii projektu. Výrobky (sluţby) by měly najít uplatnění na trhu, jen tak se můţe stát projekt ţivotaschopný. Je třeba se rozhodnout jestli je lepší se zaměřit na jeden produkt nebo jich vyrábět více. Mělo by být stanoveno, zda budeme vyrábět pouze jednu variantu výrobku nebo více variant odlišujících se barvou, velikostí, atd. Dále bychom se měli zaměřit na způsob balení a stanovení záručních podmínek. Při určení prodejní ceny je třeba zvaţovat jak výši nákladů na jednotku produkce, cenovou politiku konkurence, reakci zákazníka na odlišnou výši ceny, platební podmínky a podmínky dodávek a i státní politiku cenové regulace, která existuje v určitých oborech (FOTR, 2005). 14

15 Můţeme mít skvělý produkt za výhodnou cenu, ale kdyţ o něm nebude nikdo vědět, bude těţké prorazit s ním na trh. Proto při uvedení nového výrobku na trh nebo k připomenutí jiţ zaběhnutého výrobku se pouţívá propagace. Do propagace řadíme reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej. Prodejní místo představují distribuční kanály, které jsou velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce zákazníkům. Volbě vhodného distribučního kanálu je třeba věnovat speciální pozornost. Souvisí s nimi otázka dodacích podmínek, způsob a prostředky přepravy, optimalizace dopravní cesty, řízení zásob. People ( lidé) jsou nejdůleţitější zejména v oblasti sluţeb, reprezentují firmu navenek a právě oni komunikují se zákazníky. Jde nejen o prodejce, ale i o pracovníky help line,reklamačního oddělení. Platí, ţe všichni by měli mít motivaci a potřebné komunikační dovednosti. Jejich vystupování by mělo být ve shodě s korporátní identitou. Především u sluţeb jde o podstatnou část hodnoty, za kterou si zákazník platí. Tento bod se dá kromě sluţeb přiřadit v podstatě i k výrobkům, například jdete-li si koupit sportovní zboţí do prodejny se značkovým zboţím, měl by vás obsluhovat příjemný, motivovaný a odborně vyškolený personál, jelikoţ spoluvytváří dojem o značce. Jednou z největších skupin, na kterou by firma měla zaměřit svoje aktivity, jsou zákazníci. Současným krédem podnikání není orientace na výrobu, ani na produkty, ale přednostní orientace na zákazníka (VEBER, 2008). Je nutné si poloţit otázku: Kdo je to vlastně zákazník?,, Zákazník je vţdy spotřebitel to znamená konečný uţivatel daného výrobku nebo sluţby. Dále je nutné si uvědomit, ţe zákazníci mají odlišné poţadavky a snahou by mělo být jim co nejvíce vyhovět. Cílem není vyrobit produkt, pro který se snaţíme nalézt zákazníka, ale cílem je udrţet si a získat nové zákazníky díky tomu, ţe jim budeme nabízet to, co oni potřebují (VEBER, 2008). Orientace na zákazníka má logické podklady, protoţe zákazníci platí za naše sluţby a přinášejí naší firmě ekonomické efekty. Nutné je si také uvědomit, ţe ne všichni zákazníci mají pro firmu stejnou důleţitost. Existuje skupina zákazníků, s ohledem na jejich nákupy, pro firmu klíčových, ale i skupina tak zvaně okrajových zákazníků. Z tohoto zjištění si lze vyvodit závěr, ţe se musíme diferencovat ve vztazích k zákazníkům. Jinak přistupovat a pečovat o zákazníky významné, asi ne stejně jako o zákazníky okrajové, jejichţ nákupy jsou spíše náhoda ( VEBER, 2008). Z tohoto poznání čerpá také manaţerský přístup CMR (řízení vztahů se zákazníky). Mezi rysy CMR patří, ţe výhody z daného obchodního vztahu by měly být pro obě strany, důraz je kladen na vztahy a hodnoty ( přínosy pro zákazníka i dodavatele). 15

16 Tabulka č. 2, Rozvrstvení zákazníků a určení typických strategií vztahů s nimi - Objem prodejů VIP zákazníci udržení, rozvíjení Perspektivní zákazníci rozvíjení Nejasní zákazníci udržení, rozvíjení, ukončení Okrajový zákazníci ukončení + + Přínosy ve vztahu - Zdroj: Veber J.Podnikání malé a střední firmy, str.134, Grada Pracovní síla Úspěšná realizace a fungování projektu vyţaduje zajištění potřebných pracovních sil s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi (FOTR, 2005). Měli bychom si ujasnit, kolik pracovníků budeme potřebovat, jaké na ně budeme mít kvalitativní poţadavky, a také určit výši osobních nákladů, coţ jsou mzdy, platy, prémie, odměny. Je dobré mít představu, jaké následující poţadavky na ně budeme mít v rámci vzdělání souvisejícím s jejich pracovním zařazením. Hlavní pozornost bychom především měli věnovat určení a výběru klíčového řídícího pracovníka. Jeho dobrý výběr nám můţe zaručit úspěšnost našeho projektu. V některých případech je dobré mít tyto pracovníky jiţ zajištěné, jelikoţ nám mohou pomoci s realizací projektu jiţ od začátku, coţ má následně i vliv na jejich zainteresovanost na úspěchu projektu. Získávání a výběr zaměstnanců je procesem realizace záměrů personální politiky i strategie. Zjištěná potřeba pracovních sil a jejich struktury se stává východiskem pro rozhodováním o tom, jakými metodami bude uspokojena (SYNEK,2006). Také při výběru pracovníků dbáme na to, aby se cíle pracovníků co nejvíce podobaly cílům 16

17 podniku. Musíme se rozhodnout, zda budeme na pracovní místa přijímat externí nebo interní pracovníky. K získávání externích pracovníků lze vyuţít různé druhy náboru, spolupráce s úřady či institucemi poskytujícími sluţby zaměstnanosti. Nutné je zde také upozornit na dnes časté vyuţívání internetu, který v dnešní době představuje nejrychlejší a nejflexibilnější cestu k získání informací. Personální praxe dává zpravidla přednost obsazování volných míst z interních zdrojů. Jejich vlastnosti i schopnosti jsou firmě známé a je u nich předpoklad vyšší stability v zaměstnání ( SYNEK, 2006). Další výhodou je také, ţe tyto pracovníky lze umístit na pracovní pozice, kde je dobré mít jiţ získané praktické zkušenosti. Výběr pracovníků lze rozdělit do čtyř na sebe navazujících stupňů: 1) analýza poţadavků na obsazované místo 2) získání a charakteristika zájemců 3) analýza schopností zájemců 4) rozhodnutí o výběru ( NOVOTNÝ, 2007) Je nutné si uvědomit, ţe uchazeč o místo musí disponovat vlastnostmi, které jsou odpovídající nárokům pracovního místa. Je to profesní zaměření uchazeče, dosaţená kvalifikace a řada dalších vlastností ( např. pracovní morálka, schopnost kooperace a komunikace, organizační schopnosti, zájem o kvalifikační růst). Na základě získaných informací o uchazeči ( dotazník, osobní pohovor, případně psychologické testy) se posoudí míra předpokladu pro přijetí ( SYNEK, 2006). Přijímání pracovníka by měl být přítomen i jeho budoucí přímý nadřízený. S pracovní silou souvisí personální činnost. Velmi záleţí na tom, jak je firma velká a zda je pro ni výhodné vytvořit personální oddělení, či se jedná o malou firmu, kde vlastník zastává několik vedoucích funkcí, taktéţ i funkci personalisty. Vlastník malé firmy se musí orientovat ve vztahu k zaměstnancům v řadě pracovně právních předpisů, jako je zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., zákon č. 309/2006, kterým se upravují další poţadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a mnoho dalších. Za hranici, kdy by firma měla začít uvaţovat o vytvoření místa personalisty, se povaţuje 100 aţ 150 zaměstnanců. U malé firmy se setkáváme s těmito přístupy k personální práci: Vlastník-vrcholový manaţer provádí získávání, výběr, rozmístění, neformální hodnocení pracovníků a odměňování. Rodinný příslušník nebo zaměstnanec 17

18 (obvykle účetní) zabezpečuje personální administrativu vyplývající z pracovněprávních povinností. Vlastník-vrcholový manaţer si ponechává pravomoci rozhodovat v oblasti získávání, výběru, rozmístění, hodnocení zaměstnanců a odměňování. Činnosti předcházející rozhodnutí a jejich vlastní výkon jsou náplní práce některého z podřízených, který je plní vedle svých hlavních pracovních úkolů. Pracovně právní záleţitosti zpravidla vyřizuje účetní. Nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, ţe zaměstnanec pověřený výkonem personálních činností dává přednost plnění úkolu vyplývající z jeho funkce a personální agendě věnuje menší pozornost. (VEBER, 2008) Malá firma by při výběru pracovníků měla věnovat velkou pozornost pracovním schopnostem a charakterovým vlastnostem pracovníků, protoţe při zaměstnání nevhodných pracovníků to bude mít mnohem větší dopad na chod malé firmy neţ velké (KOUBEK, 2007). Po výběru pracovníka se nám nabízí více moţností právní báze zařazení pracovníka do firmy. Můţe to být pracovní poměr na základě pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Nebo dohodou o prácích konaných mimo pracovní poměr, coţ většinou přichází v úvahu jen při zapojení brigádníků do práce. Také lze vyuţít sluţeb agentur práce a zde se jedná o agenturní zaměstnávání, kde dojde na základě písemné smlouvy k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce. S pracovní silou také souvisí mzdové náklady, pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení, příplatky, odměny a prémie. Pod pojem mzda se zahrnují všechny odměny vyplacené podle pracovního výkonu ( a hrazené z nákladů), jsou to: časové mzdy a platy výkonové mzdy prémie příplatky ke mzdám gratifikace provize Od mezd je třeba odlišit odměny, které souvisí s pracovním výkonem jen zprostředkovaně a jejichţ výplata a výše závisí na zisku. Sem se řadí: podíly na zisku tantiémy (NOVOTNÝ, 2007) Podnikatel při určování mzdové politiky musí respektovat některé klíčové skutečnosti: 18

19 vyhlášenou úroveň minimální mzdy ( soukromý sektor se v této souvislosti řídí nařízením vlády o minimální mzdě v platném znění) mzdovou hladinu a diferenciaci na lokálním trhu práce ekonomické moţnosti a zájmy daného podniku (VEBER, 2008) Neměli bychom ani zapomenout na sociální přístup k zaměstnancům prostřednictvím poskytování dobrovolných sociálních poţitků a jiţ na začátku si určit, které budeme zaměstnancům poskytovat. Je dobré tyto výhody předloţit jiţ při náboru zaměstnanců, protoţe nám to umoţní výběr z většího počtu zájemců. Podle forem, to je podle sledovaných cílů a pouţitých nástrojů, je lze rozčlenit do následujících skupin: hospodářská přilepšení ( např. příspěvky na podnikové stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou) zajištění proti ţivotním a pracovním rizikům (např. penzijní připojištění, sociální výpomoc) vyrovnání rozdílného zajištění rodin ( např. podpora při narození dítěte, při svatbě, při úmrtí v rodině) podpora duševních a sportovních zájmů ( např. podniková knihovna, podniková školení, poskytování studijních výhod) (NOVOTNÝ, 2007) Tyto poţitky nám také pomáhají s upevněním identifikace pracovníka s podnikem Finanční plán Finanční plán transformuje podnikatelský záměr do finanční podoby. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Finanční plán by měl být také SMART, tedy musí být konkrétní (specific) a odpovídající poţadavkům vedení či majitelům firmy, měřitelný (measurable měřitelný v jednotkách), dosaţitelný (attainable), a motivující, reálný (realistic) a v neposlední řadě hmatatelný a jasný (tangible) nebo-li sloţený ze splnitelných cílů, akcí a kroků ve všech rozhodujících činnostech firmy (RŮČKOVÁ, 2007). Výstupy finančního plánu představují: plánovaný výkaz zisku a ztrát plánovaná rozvaha plán peněţních toků ( VEBER, 2008) Výkaz zisku a ztráty je výkaz, který nám na jedné straně sdruţuje všechny nákladové účty a na straně druhé všechny výnosové účty. Jejich rozdíl nám pak určuje 19

20 jestli jsme realizovali zisk nebo ztrátu, ukazuje nám tzv. výsledek hospodaření ( ŢŮRKOVÁ, 2000). Tento výkaz se také někdy nazývá výsledovkou. VÝNOSY (účtová třída 6) - NÁKLADY ( účtová třída 5) = výnos > náklad = ZISK výnos < náklad = ZTRÁTA Rozvaha obsahuje soupis veškerých aktiv a pasiv společnosti a dále údaje o vlastním kapitálu společnosti k určitému datu, zpravidla ke konci měsíce nebo roku (GLADIŠ, 2000). Je přehledem o majetkové a kapitálové struktuře firmy. Vazbu mezi majetkem firmy a zdroji jeho financování v rozvaze vyjadřuje bilanční rovnice: Majetek ( aktiva ) = Kapitál ( pasiva) Součet poloţek majetku a kapitálu se musí rovnat. To znamená, ţe majetek firmy má stejnou hodnotu jako kapitál na jeho pořízení (VEBER, 2008). Peněţní toky sledujeme ve výkazu o peněţních tocích ( cash flow ). Podává nám informace o pohybu peněţních prostředků firmy v souvislosti s její podnikatelskou činností za určité období. Obsahuje příjmy a jejich strukturu, výdaje a jejich strukturu a peněţní tok, coţ je rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období ( VEBER, 2008). Cash flow lze zjistit dvěma metodami, metodou přímou a metodou nepřímou. Většinou se pouţívá metoda nepřímá. Vychází se z hospodářského výsledku za období, který je upraven o náklady a výnosy, které nejsou peněţními výdaji a peněţními příjmy. Tabulka č. 3, Výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou Počátečný stav peněţních prostředků + zisk ( po úhradě úroků a zdanění) + odpisy ( sníţily vykazovaný zisk, ale nejsou peněţní výdaj) +/- jiné náklady ( výnosy), nevyvolávající pohyb peněz Cash flow z provozní činnosti +/- přírůstek/úbytek dlouhodobého majetku, nakoupených akcií, dluhopisů,.. Cash flow z investiční činnosti +/- přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, výplata podílu ze zisku, získání dotací apod. Cash flow z finanční činnosti Konečný stav peněţních prostředků Zdroj: Srpová J. Základy podnikání, str. 322, Grada 20

21 V přímé metodě sledujeme jednotlivé poloţky příjmů a výdajů za dané období. Tato metoda se nejvíce pouţívá u malých firem. Tabulka č.4, Přehled o výdajích a příjmech sestaven přímou metodou Počáteční stav peněţních prostředků + Příjmy za určité období - Výdaje za určité období = Konečný stav peněţních prostředků Zdroj: Srpová J. Základy podnikání, str. 322, Grada Plán investičních nákladů Investiční náklady (výdaje) chápeme jako souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, které je třeba vynaloţit na vybudování výrobní jednotky ( jednotky poskytující sluţby) a zabezpečení jejího provozu ( FOTR, 2005). V investiční oblasti (na rozdíl od oblasti provozní) mají náklady zpravidla charakter výdajů, a proto můţeme uţívat termín investiční náklady a výdaje jako synonyma (FOTR, 2006). Investiční náklady: pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) čistý pracovní kapitál ostatní náklady Náklady na pořízení dlouhodobého majetku se většinou vynakládají v období přípravy a realizace projektu. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí samostatné movité věci, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). U dlouhodobého hmotného majetku se jedná zejména o náklady na získání pozemku, náklady na stavební a strojní část projektu. Dále se jedná o výdaje na zpracování studií, náklady na montáţe strojů, poplatky celní a přepravní). Dlouhodobý nehmotný majetek má vstupní cenu vyšší neţ Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. S nehmotným majetkem souvisí na prvním místě zřizovací náklady, které vznikají u projektu, který je uskutečňován nově vznikajícími firmami. Další náklady jsou spojené s nákupem softwaru, atd. Pracovní kapitál představuje oběţná aktiva. Čistý pracovní kapitál pak jsou oběţná aktiva bez krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál je kryt dlouhodobým kapitálem. Dlouhodobý kapitál představuje vlastní kapitál a cizí kapitál s dobou splatnosti delší neţ jeden rok. Mezi oběţná aktiva patří zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek 21

22 (hotovost a běţné účty). Je nutné si uvést, ţe výše pracovního kapitálu představuje odhad a můţe dojít k tomu, ţe se bude od skutečných nákladů lišit. Dochází také k tomu, ţe nároky na kapitál se podceňují nebo opomíjejí, coţ můţe vést k podhodnocování celkových nákladů projektu a dále pak ke vzniku finančních potíţí hlavně při zahájení provozu. Mezi ostatní výdaje lze zařadit výdaje na výcvik pracovníků, na jejich rekvalifikaci, náklady na marketing, různé sluţby, atd. Při plánu investičních výdajů také musíme brát v úvahu faktory, které na ně mají vliv. Jedná se o rozsah projektu ( základní části projektu, chyby při realizaci), dodrţování legislativy v oblasti hygieny, ekologie, bezpečnosti práce, organizace a kvalita práce při realizaci výstavby a také o vliv směnného kurzu, inflace). Informace k odhadům investičních nákladů můţeme získat z vlastních záznamů z minulosti Zdroje financování nákladů Na zdroje financování se lze dívat ze dvou hledisek, a to z hlediska časového nebo z hlediska vlastnictví.. Z hlediska vlastnictví se člení dle toho, zda se jedná o zdroj vlastní nebo cizí. Vlastními zdroji jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku, zisk, vklady vlastníků. Nejvíce uţívaným cizím zdrojem je úvěr a dále pak leasing, dluhopisy, faktoring a forfaiting, tichý společník. Také lze získat finance z podpory z fondů z EU nebo ze státní podpory. Cizí zdroje je moţno pouţít, kdyţ je nutné překonat časové období mezi příjmy a výdaji, podnik nemá k dispozici dostatek vlastního kapitálu. Negativní stránkou vyuţití cizího kapitálu můţe být, ţe firma je omezena ve své svéprávnosti, můţe být omezeno jednání managmentu, je sníţena stabilita firmy. Dle analýzy podnikatelé spoléhají v podnikání zejména na vlastní zdroje (69-74%) a na bankovní úvěry, podporu z vládních prostředků vyuţilo necelých 7 % podniků a podporu z fondů z EU necelé 2% podniků ( EKONOM 2003). O samofinancování se hovoří v případě, ţe jsme vyuţili při financování zisk firmy, coţ připadá v úvahu v případě, ţe firma jiţ nějakou dobu existuje a zisku dosahuje. Výhodou pouţití zisku je to, ţe nevznikají náklady na cizí zdroje, nezvyšuje se objem závazků a sniţuje se podstupované finanční riziko (VEBER, 2008). Ziskem lze financovat rizikové projekty, jelikoţ by bylo obtíţné získat úvěr pro jeho financování. 22

23 Výhodnější je pro podnik pouţít k financování odpisů. Odpis je peněţním vyjádření opotřebení investičního majetku (budov, zařízení, strojů) za určité období (SYNEK, 2006). Odpisy získáváme v cenách prodané produkce. Nepodléhají zdanění a proto jsou pro firmu výhodnější neţ zisk. Odpisy máme daňové a účetní. U daňových odpisů si můţeme zvolit, zda pouţijeme odpis rovnoměrný nebo zrychlený. Účetní by měly zachytit skutečné opotřebení majetku. Úvěry nám jsou poskytovány bankami na základě ţádosti, ke které je nutné přiloţit např. účetní výkazy a podnikatelský plán. Banka dle předloţených dokumentů zkoumá finanční zdraví podniku. Na jeho základě se rozhodne, zda bude úvěr poskytnut. Cenou, kterou za úvěr platíme, je úrok. Úvěry jsou: - finanční: - krátkodobé (splatnost do jednoho roku) -střednědobé (splatnost maximálně do pěti let) -dlouhodobé (splatnost nad pět let) - obchodní Finanční úvěr poskytuje banka. Obchodní úvěr poskytují dodavatelé nebo odběratelé. U dodavatele se jedná o odklad platby za dodané výrobky nebo sluţby. Dalším moţným zdrojem financování můţe být dluhopis. Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek dluţníka vůči majiteli. V České republice se dluhopisů jako zdrojů financování moc nepouţívá (VEBER, 2008). Také méně vyuţívaným k získání prostředků potřebných k financování podnikatelského plánu je tichý společník.tichým společníkem se můţe stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Firma od něj získává finance, za jejichţ poskytnutí tichý společník poţaduje výnosy a to obvykle vyšší neţ jsou úroky u úvěrů. Tichý společník se, ale nijak neúčastní řízení firmy. V současnosti se také začíná uţívat k financování forfaiting a faktoring. Forfaiting a faktoring je vlastně odkup pohledávek. Faktoring znamená odkoupení pohledávek dodavatele zboţí faktorskou společností, která provádí jejich inkaso a bere na sebe riziko jejich nezaplacení (SYNEK, 2008). Jedná se zejména o odkoupení krátkodobých pohledávek. U forfaitingu se hlavně odkupují střednědobé a dlouhodobé exportní pohledávky. Forfaitingové firmy odkupují zajištěné pohledávky například směnkou. Výhodou je, ţe vyplacení hodnoty pohledávky je ihned po zaplacení diskontu. Zejména při potřebě pořízení stroje, automobilu máme moţnost pouţití leasingu. Leasing nám umoţňuje nakoupit dlouhodobý majetek, aniţ bychom museli zaplatit 23

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více