Endoskopická diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu je možná i v populaci s nízkou incidencí tohoto onemocnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Endoskopická diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu je možná i v populaci s nízkou incidencí tohoto onemocnění"

Transkript

1 Hlavní téma 161 Endoskopická diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu je možná i v populaci s nízkou incidencí tohoto onemocnění MUDr. Petr Vítek 1, doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. 2, MUDr. Ivana Kajzrlíková 1, MUDr. Josef Chalupa 1, MUDr. Jiří Kuchař 1, MUDr. Jiří Platoš 1, MUDr. Vladimír Hořava jr. 3, MUDr. Pavel Řeha 1, MUDr. Petr Klečka 4 1 Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava 3 Oddělení patologie, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 4 ORL oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Česká republika patří mezi země s nízkou incidencí spinocelulárního karcinomu jícnu, onemocnění je obvykle diagnostikováno v pokročilém stadiu. Nemocní s nádory hlavy a krku mají vyšší riziko tohoto onemocnění. Autoři prezentují soubor 119 nemocných s nádory hlavy a krku, u kterých bylo za pomocí chromoendoskopie s pomocí Lugolova roztoku nalezeno celkem 5 synchronních a metachronních neoplastických lézí v dlaždicovém epitelu jícnu, nemocný s těžkou dysplazií byl následně úspěšně léčen s pomocí metody endoskopické resekce. Chromoendoskopie jícnu Lugolovým roztokem v rizikových skupinách nemocných se jeví jako vhodná metoda pro diagnostiku časných neoplastických lézí dlaždicového epitelu jícnu. Časně diagnostikované neoplastické léze lze pak následně terapeuticky řešit endoskopicky. Klíčová slova: spinocelulární karcinom jícnu, chromoendoskopie, Lugolův roztok, endoskopická resekce. Endoscopic diagnosis and treatment of early spinocellular carcinoma of the oesophagus is possible even in a population with low incidence of this disease The Czech Republic is among countries with a low incidence of spinocellular carcinoma of the oesophagus, a condition usually diagnosed at an advanced stage. Patients with head and neck tumours are at a higher risk for this disease. The authors present a group of 119 patients with head and neck tumours in whom a total of five synchronous and metachronous neoplastic lesions in oesophageal squamous epithelium were found using chromoendoscopy with Lugol s solution; a patient with severe dysplasia was then successfully treated with endoscopic resection. Chromoendoscopy of the oesophagus using Lugol s solution in risk groups of patients appears to be a suitable method for diagnosing early neoplastic lesions in oesophageal squamous epithelium. Neoplastic lesions diagnosed early can subsequently be managed with endoscopy. Key words: spinocellular carcinoma of the oesophagus, chromoendoscopy, Lugol s solution, endoscopic resection. Endoskopie 2009; 18(4): Úvod Spinocelulární karcinom (SCC) jícnu je celosvětově nejčastějším typem jícnové neoplazie (1). Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je zaznamenáván v oblastech takzvaného středoasijského pásma nádoru jícnu, které se táhne od centrální Číny do severovýchodního Íránu. V Evropě je nejvyšší incidence této neoplazie v severovýchodní Francii (26,5/ v mužské populaci) (2). Klinické příznaky dysfagie, odynofagie a váhový úbytek jsou obvykle příznakem pokročilého nádoru, časný karcinom nevyvolává klinické obtíže. Jeho diagnostika je proto omezena téměř výlučně na použití endoskopických zobrazovacích metod, v oblastech s velmi vysokou incidencí výjimečně i metod neendoskopických (3). Země s podobnou incidencí SCC jícnu u mužů (Francie a Japonsko) se však výrazně liší v diag nostice časného karcinomu ve stadiu T1 (4 % ve Francii ve srovnání s 25 % v Japonsku) (4). Toto je zřejmě způsobeno menším využíváním chromoendoskopie a méně pečlivým vyšetřováním jícnu evropskými endoskopisty (5). Česká republika patří mezi státy s nízkou incidencí SCC jícnu (celková incidence zhoubných nádorů jícnu 4,2/ , odhaduje se, že 50 % tvoří SCC) (6), onemocnění je u nás stejně jako ve Francii v drtivé většině případů diagnostikováno jako pokročilé. Autoři se rozhodli ve své práci posoudit výskyt SCC jícnu u nemocných s nádorem hlavy a krku, kteří patří do jedné z vysokorizikových skupin pro toto onemocnění. Autoři ve svém souboru dále hodnotili přínos chromoendoskopie Lugolovým roztokem pro endoskopickou diagnostiku u těchto nemocných. Soubor nemocných a metodika Soubor tvoří 119 nemocných s SCC v oblasti hlavy a krku, kteří byli odesláni na endoskopické pracoviště Beskydského Gastrocentra Nemocnice ve Frýdku-Místku k vyloučení nádorové duplicity v období 4/2004 8/2009. Nemocní byli k vyšetření indikováni ošetřujícím ORL lékařem. V souboru je zastoupeno 104 mužů a 15 žen, průměrný věk nemocných byl 57 let. V 79 případech byli nemocní indikováni k vyšetření před vlastním terapeutickým řešením primárního tumoru, ve 40 případech se jednalo o vyšetření nemocných v rámci dis ; 18(4) Endoskopie

2 162 Hlavní téma Obrázek 1. Časný spinocelulární karcinom jícnu endoskopie bílým světlem Obrázek 2. Časný spinocelulární karcinom jícnu narrow band imaging Obrázek 3. Chromoendoskopie Lugolovým roztokem viditelný cirkulární rozsah neoplazie Obrázek 4. Růžové zbarvení na konci chromoendoskopie, specifické pro neoplazii penzarizace po již proběhlé chirurgické a onkologické terapii. Nemocní, kteří byli vyšetřeni od října roku 2006 do současnosti, byli rovněž paralelně zařazováni do studie EUROSQUAM, organizované ESGE. U všech nemocných byla před vyšetřením vyloučena alergie na jód, zjištěna epidemiologická data týkající se kouření a konzumace alkoholu, dysfagie, případných předchozích endoskopických vyšetření jícnu a rovněž zjištěna přesná lokalita primárního spinocelulárního karcinomu. U nemocných byla nejprve provedena standardní ezofagogastroduodenoskopie bílým světlem, pro vyšetření byly použity běžné videoendoskopy (Olympus GIFQ140, GIFQ145, GIFH180, GIFN180). Byla popsána veškerá nativně viditelná slizniční patologie, poté byl endoskop zaveden do oblasti Z-linie a pomocí sprejovacího katétru (Olympus PW-205V) bylo aplikováno během 20 sekund celkem ml Lugolova roztoku za současného vytahování endoskopu až k úrovni horního jícnového svěrače. Následně byla sliznice jícnu prohlížena, posuzována elasticita stěny a především přítomnost Lugol-negativních okrsků (LNO) sliznice, popřípadě jiné, předtím nativně nezachycené patologie. Patologické nálezy byly následně bioptovány a histologicky vyšetřeny. Jícen byl prohlížen po dobu 3 minut od začátku aplikace Lugolova roztoku. Výsledky Lugol-negativní okrsky sliznice byly nalezeny u 29 nemocných (24 %). Ve většině případů se jednalo o léze non-neoplastické, především zánětlivého charakteru (16 případů/55 %). U pěti nemocných z našeho souboru (4,2 % z celého souboru, 17 % nemocných s LNO) jsme při endoskopickém vyšetření nalezli celkem 5 neoplastických lézí (3 spinocelulární karcinom, 1 těžkou dysplazii a 1 lehkou dysplazii). U nemocných s SCC byla léze vždy viditelná nativně, ve všech případech se jednalo o pokročilou neoplazii (více než T1). Léze byla vždy Lugol-negativní a po aplikaci Lugolova roztoku byl zřetelně patrný plošný rozsah tumoru, který se jevil větší než nativně. U obou nemocných s dysplastickou lézí byla léze patrná až při chromoendoskopii jako světlejší Lugol-negativní okrsek. Během aplikace Lugolova roztoku i při následném endoskopickém vyšetřování a biopsiích nebyly zaznamenány žádné komplikace. Endoskopie 2009; 18(4)

3 Hlavní téma 163 Obrázek 5. Lugol-negativní okrsek hrudního jícnu těžká dysplazie Obrázek 6. Ligační kroužek naložený na lézi Obrázek 7. Stav po endoskopické resekci band-and-cut Obrázek 8. Resekát fixovaný na korkové podložce V souboru dominovali kuřáci (110 nemocných/92 %) a pravidelní denní konzumenti alkoholu (101 nemocných/85 %), pouze ve čtyřech případech (3,3 %) pak šlo o abstinenty alkoholu a současně nekuřáky. Největší část nemocných měla jako primární tumor SCC laryngu (34 nemocných/29 %). U dvou nemocných se synchronním pokročilým SCC jícnu došlo na základě nálezu duplicitního tumoru v jícnu ke změně strategie onkologické léčby (v obou případech bylo upuštěno od radikální chirurgické terapie primárního nádoru hlavy a krku). Nemocný s ložiskem těžké dysplazie byl ošetřen endoskopickou mukózní resekcí (EMR) band-and-cut s pomocí dvou ligačních kroužků. Pro aplikaci kroužků byl použit ligační nástavec Six Shooter firmy Cook, léze byla následně snesena běžnou endoskopickou kličkou naloženou pod kroužek. Během výkonu byly použity postupně dva endoskopy, na jednom byl nasazen ligační nástavec a druhým endoskopem byla provedena endoskopická resekce kličkou. Při histologickém vyšetření byla v resekátu prokázána těžká dysplazie. Nemocný je endoskopicky sledován 19 měsíců včetně chromoendoskopie Lugolovým roztokem 1 ročně bez známek recidivy dysplazie v oblasti jícnu (obrázky 5 10). Nemocný s ložiskem lehké dysplazie se nedostavil na kontrolní endoskopické vyšetření, protože v mezidobí podlehl akutnímu infarktu myokardu. Diskuze Na vzniku spinocelulárního karcinomu jícnu se podílí jak interakce zevních faktorů (nutriční deficity, zvýšená koncentrace nitrosaminů v potravě, kouření, alkohol), tak genetické dispozice, onemocnění postihuje častěji muže. Mezi vysokorizikové skupiny patří nemocní s nádory hlavy a krku, achalázií, nemocní po kaustickém poranění jícnu, s tylózou, Plummer-Vinsonovým syndromem a SCC jícnu v rodinné anamnéze. V USA a Evropě incidence SCC jícnu od 70 let mírně klesá za současného výrazného vzestupu výskytu adenokarcinomu. Nejvyšší výskyt SCC jícnu byl zaznamenán v čínské provincii Linxian, kde činí incidence 700 případů/ obyvatel (je tedy 10 vyšší než incidence kolorektálního karcinomu v České republice!) (7). Onemocnění je v tomto regionu spojeno s výskytem obilných plísní, které jsou zodpovědné za enormní koncentraci nitrosaminů v potravě. V těchto oblastech jsou úspěšně aplikovány screeningové programy, založené na odběru cytologie s pomocí cytologického balonu bez nutnosti endoskopického vyšetření. Tyto programy mají senzitivitu pro záchyt dysplazie či karcinomu 47 % a specificitu 81 % (3) ; 18(4) Endoskopie

4 164 Hlavní téma Obrázek 9. Kontrolní endoskopie za 6 měsíců po výkonu klidná jizva Obrázek 10. Kontrolní chromoendoskopie Lugolovým roztokem nejsou reziduální Lugol-negativní okrsky V zemích s nižším výskytem tohoto onemocnění, mezi které patří i Česká republika, se na vzniku onemocnění dominantně podílí především konzumace alkoholu a kouření (8). Seitz odhadl, že kuřák, který konzumuje více než dva drinky destilátů denně, má 25 vyšší riziko karcinomu jícnu než nekuřák abstinent (9). Konzumace destilátů a kouření patří rovněž mezi hlavní rizikové faktory vzniku SCC hlavy a krku. U těchto nemocných se dále často hovoří o zvýšené vnímavosti oblasti dlaždicobuněčného epitelu ke kancerogenním podnětům, která se projevuje vznikem nových neoplastických ložisek ( field cancerization ) (10). V japonských souborech nemocných s nádory hlavy a krku byl při endoskopickém vyšetřování jícnu prokázán synchronní či metachronní karcinom jícnu u 5 14 % nemocných (11). V největším evropském souboru Dubuca byly neoplastické léze zachyceny u 9,8 % nemocných s nádory hlavy a krku a u 2,9 % kuřáků a alkoholiků (12). V našem souboru jsme synchronní či metachronní neoplastické léze prokázali u 4,2 % nemocných s nádorem hlavy a krku, v souboru převažovali muži, kuřáci a konzumenti alkoholu. Pro nemocného je ovšem klíčová osoba adekvátně informovaného ORL lékaře, který jej k endoskopickému vyšetření jícnu odešle. V současnosti může endoskopista v diagnostice časného SCC jícnu využívat videoendoskopii bílým světlem často s vysokým rozlišením (obrázek 1), dále technologii narrow-band imaging zvýrazňující vaskulární struktury (obrázek 2) a konečně chromodiagnostiku Lugolovým roztokem (13). Lugolův roztok je 3% roztok jódu a jodidu draselného ve vodě. Při aplikaci na dlaždicobuněčný epitel jícnu během endoskopického vyšetření dochází k reakci jódu s glykogenem v nerohovějícím dlaždicobuněčném epitelu jícnu za vzniku hnědého zbarvení. Oblasti, které jsou postižené zánětem a ložiska dysplazie či karcinomu, neobsahují glykogen, a proto se nebarví (obrázek 3). Při endoskopii takto nabarveného jícnu lze rovněž při střídavé insuflaci a desuflaci dokonale vyšetřit elasticitu stěny, která je při fyziologickém nálezu často japonskými autory popisována jako takzvaná tatami mat (struktura připomínající matrace tatami). V práci Dawseye, která byla provedena v čínské populaci, vedla chromoendoskopie jícnu Lugolovým roztokem k významnému zvýšení senzitivity pro záchyt neoplazií jícnu proti endoskopii bílým světlem z 62 % na 92 % za současného pouze mírného snížení specificity (14). V již zmíněném francouzském Dubucově souboru bylo 20 % SCC jícnu a 80 % ložisek těžké dysplazie viditelných až po aplikaci Lugolova roztoku (12). V našem souboru jsme pozorovali Lugol-negativitu u všech pěti neoplazií, Lugol-negativní okrsky v souboru se ovšem vyskytovaly častěji a představovaly především zánětlivé změny. Pro zvýšení specificity metody lze využít i takzvaný pink color sign, růžové zbarvení Lugol-negativního ložiska za dvě minuty po aplikaci Lugolova roztoku, které je typické pro neoplastickou lézi a má 95 % specificitu (15) (obrázek 4). Aplikace Lugolova roztoku může vést k retrosternální pálivé bolesti či dyskomfortu (16). V našem souboru jsme tuto skutečnost ve významné míře nezaznamenali. Pro zobrazení neoplastických ložisek v dlaždicobuněčném epitelu v NBI módu je patognomický obraz takzvaných IPCL (intrapapillary capillary loops) (17). Ke kvalitnímu posouzení těchto struktur jsou však optimální endoskopy kombinující technologii NBI s optickým zvětšením, které v praxi u nás nejsou doposud běžně používány. Časný spinocelulární karcinom jícnu postihuje sliznici, popřípadě submukózu a zahrnuje v sobě skupiny Tis a T1 dle TNM klasifikace. Pokročilý karcinom pak invaduje muscularis propria, adventicii, popřípadě okolní struktury (T2 T4). Časný karcinom si můžeme dále rozdělit na podskupiny T1m1 m3, T1sm1 3 (obrázek 11) (18). Pro indikaci endoskopické terapie u časného karcinomu je klíčová především pravděpodobnost postižení lymfatických uzlin u jednotlivých stadií, která vzrůstá s hloubkou postižení sliznice a submukózy. Zatímco u stadií T1m1 m2 je riziko metastáz v lymfatických uzlinách nulové, v případě tumoru s hlubokou submukózní invazí je toto riziko až 44 % (19). Katada ve svém souboru 86 nemocných léčených endoskopicky ve stadiu T1m3 odhalil pouze 2 metastázy v lymfatických uzlinách, při průměrné délce sledování 3,5 roku (20). Endoskopická léčba je tedy u SCC jícnu obecně doporučována pro stadia T1m, u stadií T1sm je doporučováno primárně chirurgické řešení (21). U hraničních nálezů (především T1m3 a T1sm1) je nutno postupovat individuálně na základě komplexního posouzení dané klinické situace. V současnosti máme pro endoskopickou terapii časného SCC jícnu k dispozici následující metody endoskopické resekce: EMR-C mukózní resekci s pomocí nástavce a kličky, EMR band-and-cut mukózní resekci s pomocí ligačních kroužků a kličky, EMR lift-and-cut při použití dvoukanálového endoskopu a dále ESD endo- Endoskopie 2009; 18(4)

5 Hlavní téma 165 skopickou submukózní disekci s pomoci speciálních nožů a dalších akcesorií (22, 23). Na našem pracovišti máme zkušenost pouze s metodou EMR band-and-cut, která se nám jeví v hrudním jícnu jako velmi bezpečná a technicky přiměřeně náročná. Při této metodě je minimalizováno riziko perforace, protože po naložení ligačního kroužku nedochází k zachycení všech vrstev stěny jícnu do budoucí linie řezu. V souborech evropských autorů se při endoskopické terapii nemocných s T1m tumory podařilo dosáhnout 7letého přežití 77 % nemocných (24), během sledování bylo ale až ve 26 % případů nutno řešit lokální rekurence (24, 25). Je proto zdůrazňována nutnost dlouhodobého endoskopického sledování včetně chromodiagnostiky. Přítomnost Lugol-negativních okrsků během dispenzární endoskopie je pak markerem vyššího rizika vzniku metachronního spinocelulárního karcinomu (26). Na našem pracovišti jsme v uvedeném období mimo daný soubor řešili metodou endoskopické resekce jednoho nemocného se spinocelulárním karcinomem jícnu T1m3, během následného sledování mu za 13 měsíců po primární resekci byla endoskopickou resekcí odstraněna ložiska lehké i těžké dysplazie v blízkosti jizvy. Nemocný je sledován celkem 16 měsíců, v uvedeném období nebylo prokázáno postižení lymfatických uzlin. Endoskopickou mukózní resekci (EMR) lze s úspěchem použít i u nemocných s nálezem reziduálního SCC jícnu po chemoradioterapii, Yano ve svém souboru dosáhl pětiletého přežití u 49 % nemocných (27). EMR SCC jícnu lze provést i u nemocných s jícnovými varixy, pokud jsou tyto před výkonem eradikovány (28). Endoskopická submukózní disekce umožňuje odstranění neoplastické léze v jednom resekátu s pomocí speciálního nože. K jejím výhodám patří přesný staging a potenciál R0 resekce, k nevýhodám pak vyšší technická náročnost, delší operační čas a vyšší riziko perforace. V současnosti je tato metoda v terapii SCC jícnu prováděna téměř výlučně japonskými a asijskými endoskopisty (29). Lze ji rovněž využít k odstranění reziduálního tumoru po radiochemoterapii (30). V současnosti se objevují snahy o technické provedení enbloc ezofageální mukosektomie, tyto experimenty jsou zatím prováděny na zvířecích modelech. Komplikace endoskopické terapie jsou v jícnu obdobné jako v jiných částech trávicí trubice, jedná se především o perforaci, krvácení a možnost vzniku stenózy. Některé z těchto komplikací lze pak opět řešit endoskopicky. Obrázek 11. Schéma invaze a postižení lymfatických uzlin u časného SCC (volně převzato z Pařížské klasifikace povrchových neoplazií 2003 a upraveno) 0 % LU ER 19 % LU?? 44 % LU chirurgie Epitel m1 Lamina propria mucosae m2 Lamina muscularis mucosae m3 Submucosa 200 μm sm1 Submucosa sm2 Submucosa sm3 Muscularis propria Obrázek 12. Těžká dysplazie (HGD) v dlaždicovém epitelu jícnu Závěry Spinocelulární karcinom jícnu je závažným onemocněním, které je v našich podmínkách detekováno obvykle v pokročilém stadiu. Podmínkou pro detekci časného karcinomu je pečlivé endoskopické vyšetření jícnu doplněné chromoendoskopií Lugolovým roztokem. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří mezi země s nízkou incidencí tohoto onemocnění, navrhujeme zaměřit se touto diagnostikou především na vysokorizikové skupiny nemocných. V praxi často opomíjenou skupinou jsou nemocní s nádory hlavy a krku, u kterých dle našich zkušeností můžeme nalézt pokročilé i časné neoplazie. Časné neoplazie lze kurativně ošetřit endoskopickou resekcí, po které je ovšem nezbytná dlouhodobá endoskopická dispenzarizace. Literatura 1. Pisani P, Parkin DM, Bray F, Ferlay J. Estimates of the worldwide mortality from 25 cancers in Int J Cancer 1999; 83: Remontet L, Esteve J, Bouvier AM, Grosclaude P, Launoy G, Menegoz F, Exbrayat C, Tretare B, Carli PM, Guizard AV, Troussard X, Bercelli P, Colonna M, Halna JM, Hedelin G, Mace-Lesec h J, Peng J, Buemi A, Velten M, Jougla E, Arveux P, Le Bodic L, Michel E, Sauvage M, Schvartz C, Faivre J. Cancer incidence and mortality in France over the period Rev Epidemiol Sante Publique 2003; 51: Roth MJ, Liu SF, Dawsey SM, Zhou B, Copeland C, Wang GQ, Solomon D, Baker SG, Giffen CA, Taylor PR. Cytologic detection of esophageal squamous cell carcinoma and precursor lesions using balloon and sponge samplers in asymptomatic adults in Linxian, China. Cancer 1997; 80: Cancer incidence in Japan, : re-estimation based on data from eight population-based cancer registries. The Research Group for Population-based Cancer Registration in Japan. Jpn J Clin Oncol 1998; 28: Vítek P, Urban O, Chalupa J. Pracovní setkání s reprezentantem japonské endoskopické školy. Čes Slov Gastroent 2004; 58: ÚZIS. Novotvary Abnet CC, Qiao YL, Mark SD, Dong ZW, Taylor PR, Dawsey SM. Prospective study of tooth loss and incident esophageal and gastric cancers in China. Cancer Causes Control 2001; 12: Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A, Nyren O. The role of tobacco, snuff and alcohol use in the aetiology of cancer of the oesophagus and gastric cardia. Int J Cancer 2000; 85: Seitz HK, Poschl G, Simanowski UA. Alcohol and cancer. Recent Dev Alcohol 1998; 14: ; 18(4) Endoskopie

6 166 Hlavní téma 10. Braakhuis BJ, Tabor MP, Kummer JA, Leemans CR, Brakenhoff RH. A genetic explanation of Slaughter s concept of field cancerization: evidence and clinical implications. Cancer Res 2003; 63: Muto M, Hironaka S, Nakane M, Boku N, Ohtsu A, Yoshida S. Association of multiple Lugol-voiding lesions with synchronous and metachronous esophageal squamous cell carcinoma in patients with head and neck cancer. Gastrointest Endosc 2002; 56: Dubuc J, Legoux JL, Winnock M, Seyrig JA, Barbier JP, Barrioz T, Laugier R, Boulay G, Grasset D, Sautereau D, Grigoresco D, Butel J, Scoazec JY, Ponchon T. Endoscopic screening for esophageal squamous-cell carcinoma in high-risk patients: a prospective study conducted in 62 French endoscopy centers. Endoscopy 2006; 38: Bureš J, Rejchrt S, Repák R, Slezák L, Kopáčová M, Široký M. Chromo-endoskopie. Čes Slov Gastroent 2000; 54: Dawsey SM, Fleischer DE, Wang GQ, Zhou B, Kidwell JA, Lu N, Lewin KJ, Roth MJ, Tio TL, Taylor PR. Mucosal iodine staining improves endoscopic visualization of squamous dysplasia and squamous cell carcinoma of the esophagus in Linxian, China. Cancer 1998; 83: Ishihara R, Yamada T, Iishi H, Kato M, Yamamoto S, Yamamoto S, Masuda E, Tatsumi K, Takeuchi Y, Higashino K, Uedo N, Tatsuta M, Ishiguro S. Quantitative analysis of the color change after iodine staining for diagnosing esophageal high-grade intraepithelial neoplasia and invasive cancer. Gastrointest Endosc 2009; 69: Kondo H, Fukuda H, Ono H, Gotoda T, Saito D, Takahiro K, Shirao K, Yamaguchi H, Yoshida S. Sodium thiosulfate solution spray for relief of irritation caused by Lugol s stain in chromoendoscopy. Gastrointest Endosc 2001; 53: Nonaka S, Saito Y. Endoscopic diagnosis of pharyngeal carcinoma by NBI. Endoscopy 2008; 40: Inoue H, Kashida H, Kudo S, Sasako M, Shimoda T, Watanabe H, Yoshida S, Guelrud M, Lightdale CJ, Wang K, Riddell RH, Diebold MD, Lambert R, Rey JF, Jung M, Neuhaus H, Axon AT, Genta RM, Gonvers JJ. The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to December 1, Gastrointest Endosc 2003; 58: S Watanabe H, Komukai S, Ajioka Y, Nishikura K, H. H, Kijima H. Histopathology of m3 and sm1 invasive squamous cell carcinoma of the esophagus with special reference to endoscopic resection [Japanese]. Stomach and Intestine 1998; 33: Katada C, Muto M, Momma K, Arima M, Tajiri H, Kanamaru C, Ooyanagi H, Endo H, Michida T, Hasuike N, Oda I, Fujii T, Saito D. Clinical outcome after endoscopic mucosal resection for esophageal squamous cell carcinoma invading the muscularis mucosae a multicenter retrospective cohort study. Endoscopy 2007; 39: Fujita H, Sueyoshi S, Yamana H, Shinozaki K, Toh U, Tanaka Y, Mine T, Kubota M, Shirouzu K, Toyonaga A, Harada H, Ban S, Watanabe M, Toda Y, Tabuchi E, Hayabuchi N, Inutsuka H. Optimum treatment strategy for superficial esophageal cancer: endoscopic mucosal resection versus radical esophagectomy. World J Surg 2001; 25: Martínek J. Endoskopická resekce, In: Špičák J, et al. Novinky v gastroenterologii a hepatologii. Praha: Grada Publishing a. s., 2008: Urban O, Vítek P, Fojtík P, Chalupa J. Endoskopická diagnostika a léčba povrchových nepolypózních neoplazií trávicí trubice. Folia Gastroenterol Hepatol 2004; 2: Pech O, May A, Gossner L, Rabenstein T, Manner H, Huijsmans J, Vieth M, Stolte M, Berres M, Ell C. Curative endoscopic therapy in patients with early esophageal squamous-cell carcinoma or high-grade intraepithelial neoplasia. Endoscopy 2007; 39: Ciocirlan M, Lapalus MG, Hervieu V, Souquet JC, Napoleon B, Scoazec JY, Lefort C, Saurin JC, Ponchon T. Endoscopic mucosal resection for squamous premalignant and early malignant lesions of the esophagus. Endoscopy 2007; 39: Urabe Y, Hiyama T, Tanaka S, Oka S, Yoshihara M, Arihiro K, Chayama K. Metachronous multiple esophageal squamous cell carcinomas and Lugol-voiding lesions after endoscopic mucosal resection. Endoscopy 2009; 41: Yano T, Muto M, Hattori S, Minashi K, Onozawa M, Nihei K, Ishikura S, Ohtsu A, Yoshida S. Long-term results of salvage endoscopic mucosal resection in patients with local failure after definitive chemoradiotherapy for esophageal squamous cell carcinoma. Endoscopy 2008; 40: Ciocirlan M, Chemali M, Lapalus MG, Lefort C, Souquet JC, Napoleon B, Ponchon T. Esophageal varices and early esophageal cancer: can we perform endoscopic mucosal resection (EMR)? Endoscopy 2008; 40(Suppl 2):E Fujishiro M, Kodashima S, Goto O, Ono S, Muraki Y, Kakushima N, Omata M. Successful en bloc resection of superficial esophageal cancer treated by endoscopic submucosal dissection with a splash needle. Endoscopy 2008; 40(Suppl 2): E Saito Y, Takisawa H, Suzuki H, Takizawa K, Yokoi C, Nonaka S, Matsuda T, Nakanishi Y, Kato K. Endoscopic submucosal dissection of recurrent or residual superficial esophageal cancer after chemoradiotherapy. Gastrointest Endosc 2008; 67: MUDr. Petr Vítek Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Endoskopie 2009; 18(4)

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT O. Urban Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava Interní klinika a LF OU v Ostravě Paradigmata léčby neoplázií

Více

Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000 2009

Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000 2009 56 Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000 2009 MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Martin Kliment, MUDr. Petr Vítek 2, MUDr. Aleš Albín, MUDr.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku

Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku 15 Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku MUDr. Petr Lukeš, Ph.D. 1, MUDr. Michal Zábrodský 1, doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 1,2, MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. 1,2, MUDr.

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Využití Narrow Band Imaging v dia gnostice časných karcinomů hrtanu

Využití Narrow Band Imaging v dia gnostice časných karcinomů hrtanu PŮVODNÍ PRÁCE Využití Narrow and Imaging v dia gnostice časných karcinomů hrtanu Value of Narrow and Imaging Endoscopy in Detection of Early Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Staníková L. 1, Kučová H.

Více

Chromoendoskopie. Hlavní téma

Chromoendoskopie. Hlavní téma 139 Chromoendoskopie MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Martin Kliment, MUDr. Přemysl Falt, MUDr. David Janík, MUDr. Aleš Albín Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s.,

Více

Endoskopická diagnostika a léãba povrchov ch nepolypózních neoplazií trávicí trubice

Endoskopická diagnostika a léãba povrchov ch nepolypózních neoplazií trávicí trubice PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE Endoskopická diagnostika a léãba povrchov ch nepolypózních neoplazií trávicí trubice Ondfiej Urban 1, Petr Vítek 2, Petr Fojtík 1, Josef Chalupa 2 1 Centrum péče o trávicí

Více

Endoskopická diagnostika a léčba časného adenokarcinomu jícnu

Endoskopická diagnostika a léčba časného adenokarcinomu jícnu 144 Hlavní téma Endoskopická diagnostika a léčba časného adenokarcinomu jícnu doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., MUDr. Rudolf Repák, prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. 2. interní klinika, FN a LF UK, Hradec

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Prekancerózy jícnu. Premalignant Conditions of the Esophagus. Kroupa R. S17

Prekancerózy jícnu. Premalignant Conditions of the Esophagus. Kroupa R. S17 Premalignant Conditions of the Esophagus Kroupa R. Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno Souhrn Nádory jícnu mají obvykle špatnou prognózu, pokud jsou zjištěny v době přítomnosti klinických

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Kvalita screeningové kolonoskopie a jak ji sledovat. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek

Kvalita screeningové kolonoskopie a jak ji sledovat. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek Kvalita screeningové kolonoskopie a jak ji sledovat Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek Obsah sdělení Indikátory kvality kolonoskopie ADR a alternativy Novinky 2015 a výhled do budoucna Sledování kvality

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku Nemocnice Atlas Universita T. Bati ve Zlíně: Centrum humanitních studií Ústav zdravotnických studií a Foundation for Promotion of Cancer Research, Japan pořádají kongres Komplexní diagnostika a terapie

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008

ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008 ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008 Romana Andělov lová Ústav patologie FNO 65-LETÁ PACIENTKA B.K. 21.12.2007 VYŠETŘENÍ NAZMRZLO: Okrajová zona jazyka 2x0,6x0,3cm Jedná se o tumor? Klin.dg. Ca mandle a

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu Současný stav a první vlastní zkušenosti PŮVODNÍ PRÁCE/ ORIGINAL ARTICLE Jan Martínek, Štěpán Suchánek, Magdalena Stefanová, Miroslav Zavoral Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha Souhrn Radiofrekvenční

Více

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OBECNÁ SEKCE prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Screening kolorektálního karcinomu v České Republice

Screening kolorektálního karcinomu v České Republice Screening kolorektálního karcinomu v České Republice XXXII. Výročná konference SSVPL SLS WHO Většina osob je informována o screeningu Screening kolorektálního karcinomu (KRCA) dle WHO KRCA, zná TOKS. splňuje

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu MUDr. Vlašín P., MUDr. Pavková Š., Centrum prenatální diagnostiky Brno, Veveří 39, 60200, Brno www.prenatal.cz cpd@prenatal.cz Vyšetření

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

3.1. Karcinom jícnu a gastroezofageální junkce

3.1. Karcinom jícnu a gastroezofageální junkce 3.1. Karcinom jícnu a gastroezofageální junkce Definice Zhoubný nádor vznikající maligní transformací dlaždicového epitelu jícnu (spinocelulární karcinom, lokalizován zejména v proximálních 2/3 jícnu)

Více

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 51. Dny nukleární medicíny Seč 12.-14.11.2014 Úvod Cíle

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek

JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek Obsah sdělení Proč sledovat kvalitu koloskopie? Indikátory kvality koloskopie a jejich měření Co sledovat v praxi? Quality means doing it right when

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více