Kurzy pro sborovny mateřských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy pro sborovny mateřských škol"

Transkript

1 Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti či času. Máme pro Vás řešení - kurzy pro sborovny. Při tomto typu kurzů nemusíte nikam jezdit, termín a čas konání si můžete vybrat sami. Cena se u jednotlivých kurzů stanovuje individuálně v závislosti na počtu účastníků, hodinové dotaci a obsahu semináře. Vždy je ale výhodnější, než v případě přihlášení všech účastníků na otevřený kurz! Pro více informací o kurzech a naší další nabídce navštivte naše internetové stránky Pokud jste si vybrali vhodný kurz pro Vaši sborovnu, nebo si nejste jistí volbou, napište nám na nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech , nebo Při objednání Vám zašleme dotazník ke zjištění Vašich potřeb, který následně předáme lektorům daného kurzu, aby připravili kurz na míru Vašim potřebám. Do nabídky jsme zařadili také několik novinek: Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Příběh a emoce Rizikové faktory čtenářské gramotnosti Role dospělého při vytváření emočně podporující prostředí Fonologické uvědomění jazyka Podpora logopedické prevence Hry s padákem, stuhami a šátky Těšíme se na Vás!

2 Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Akreditace MŠMT č. j.: 22247/ Optimální počet účastníků: 15 Lektor: 6 hodin PhDr. Marek Herman Seminář se zabývá psychologií dětí do 6 let, pojmenovává, co cítí a prožívají, o čem přemýšlejí a co nejvíce potřebují. Vyzdvihují vztah matky a dítěte jako základní pilíř našeho života a pojmenovává nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při výchově malých dětí. Zabývá se rolí učitelky mateřské školy v životě předškolního dítěte. Přehled témat: Základní lidské potřeby a budování identity dítěte. Vývoj psychických potřeb dítěte (vnitřní a vnější svět, pojem návratu, most důvěry, ruleta na náměstí, fantazie a hra, pravá a levá hemisféra) Bezpečná vazba mezi matkou a dítětem jako základní bod zdravé výchovy. Budování životních scénářů, jejich význam a vliv na vzorce chování. Nejčastější chyby při výchově a jejich dopad na psychiku a další život dítěte. Základní výchovný vzorec, který mohou používat učitelé při práci s dětmi. Seznámit předškolní pedagogy s novými poznatky z oblasti psychologie dítěte, pojmenovat jejich roli v životě předškolního dítěte a upozornit na chyby, kterých se mohou dopouštět.

3 Fonologické uvědomění jazyka Akreditace MŠMT č. j.: 22247/ Optimální počet účastníků: 15 6 hodin PaedDr. Alena Váchová Seminář bude zaměřený především na rozvíjení foneticko fonologické roviny jazyka. Posluchači se formou prožitkových aktivit seznámí s metodikou rozvíjení sluchového vnímání a fonologického uvědomění jazyka u předškolních dětí. Úroveň fonemického uvědomění spolu s úrovní oromotoriky ovlivňuje výslovnost dětí. Další část bude věnována přípravným cvičením ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Činnosti budou prezentovány jako součást integrovaného vzdělávání. Přehled témat: vysvětlení základních pojmů hry a cvičení na rozlišování zvuků a tónů řeči ukázka práce s dětmi rozbor ukázky a pojmenování užitých technik přípravná cvičení ke správné výslovnosti fonologické řečové schopnosti a příběh Rozšířit u předškolních pedagogů zásobu aktivit rozvíjejících fonologické uvědomění jazyka a seznámit je se strategiemi podpory správné výslovnosti v mateřské škole.

4 Příběh a emoce Akreditace MŠMT č. j.: 22247/ Optimální počet účastníků: 15 6 hodin Mgr. Eva Svobodová V rámci semináře se účastníci seznámí s technikami pro rozvoj emoční inteligence dětí, ve kterých bude dominovat příběh a jeho možnosti pro vytváření vztahů mezi dětmi. Důraz bude kladen na vyjádření emocí dítěte, budou společně hledat cesty, jak učit dítě poradit si v emočně náročných situacích a jak zvládat vlastní projevy agresivity a jak se bránit proti projevům agresivity druhých dětí. Přehled témat: reflexe zkušeností z předchozích seminářů vysvětlení základních pojmů: emoce, emoční inteligence, ukázka práce s dětmi - práce s emocemi pomocí příběhu rozbor ukázky, pojmenování užitých technik a jejich aplikace základní emoce, jak učit děti jejich rozpoznání a jak s nimi zacházet jak odreagovávat agresi a jak se proti ní bránit Cílem kurzu je naučit předškolní pedagogy techniky, kterými mohou pomoci dětem zvládat vlastní emoce a bránit se agresivitě druhých dětí a dospělých.

5 Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika Akreditace MŠMT č. j.: 22247/ Optimální počet účastníků: 15 6 hodin Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. Účastníci semináře se formou prožitkových aktivit budou zabývat vztahem našeho hlasového projevu a jeho zobrazení (písma). Dále si připomenou význam psycho-somaticko-sociálního rozvoje dítěte pro rozvoj (před)čtenářské gramotnosti. V diskusi porovnají své zkušenosti s rizikovými faktory ČG (i jejich prevenci) a vybrané způsoby pedagogické diagnostiky dovedností, předcházejících čtení a psaní. Součástí semináře bude ukázka praktické práce s dětmi, která bude společně s účastníky reflektována. Přehled témat: reflexe zkušeností z předchozích seminářů vztah mluveného a psaného projevu z hlediska fylogentického i ontogentického vysvětlení základních pojmů: čtenářská a předčtenářská gramotnost, jejich aspekty dovednosti předčtenářské gramotnosti a jejich diagnostika hry a činnosti podporující předčtenářskou gramotnost rozbor praktické práce s dětmi (analýza ukázaných postupů, možnosti diagnostického využití) Seznámit předškolní pedagogy s rozdílnými a společnými aspekty čtenářské a tzv. předčtenářské gramotnosti, nabídnout jim konkrétní metodický materiál směřující k rozvoji dovedností, předcházejících čtení a psaní (včetně prevence rizikových faktorů ČG)

6 Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí Akreditace MŠMT č. j.: 22247/ Optimální počet účastníků: 15 6 hodin Mgr. Eva Svobodová Seminář upozorní pedagogy na možnosti jak vytvářet emočně podporující prostředí ve třídě mateřské školy, jak sytit potřebu bezpečí, dodávat dětem dostatek pozornosti a používat neútočnou popisnou komunikaci. Vyzkoušíme si v konkrétních situacích nahradit neefektivní rutinní řešení efektivními a respektujícími technikami a budeme hledat způsoby, jak vyjádřit své i negativní emoce tak, abychom dětem (a druhým lidem) neublížili, a budeme hledat cesty, jak učit děti vyjadřovat a zvládat jejich emoce. Přehled témat: práce v kruhové formaci, techniky pozitivního vyladění skupiny ukázka práce s dětmi - vyvození pravidla: Aby nám tu bylo hezky... reflexe práce s dětmi a pojmenování technik komunikujeme, aby to nebolelo empatie a sebeprosazení jak učit děti poznávat emoce Nabídnout předškolním pedagogům techniky a cesty jakými konkrétními způsoby můžeme vytvářet ve třídě bezpečné a emočně podporující prostředí.

7 Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 30 8 hodin Mgr. Eva Svobodová Obsahem kurzu je ukázat učitelkám mateřských škol způsoby a metody, pomocí kterých budou umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí. Teoretická část: 1. demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí a její souvislost s tvorbou pravidel 2. vymezení pojmů pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení ukázky z praxe 3. kdy pravidla fungují v praxi ukázky a zásady 4. pravidla a příběhy 5. pravidla a rituály 6. piktogramy Praktická část: 1. společná tvorba pravidel praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků 2. reflexe videozáznamu Cílem je naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby měla pro děti pochopitelná smysl a děti je dodržovaly.

8 Podpora logopedické prevence Akreditace MŠMT č. j.: MSMT Optimální počet účastníků: 20 8 hodin Mgr. Marika Kropíková Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence a náprav u dětí předškolního věku a žáků nultých a prvních ročníků základních škol. V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady možných náprav. Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení - práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů. Témata vzdělávacího programu: systému logopedické péče v ČR, dítě se specificky narušeným vývojem řeči, příklady z logopedické praxe, praktické ukázky. Pedagogové získají přehled o systému logopedické péče o děti předškolního věku v ČR, základní poznatky o narušené komunikační schopnosti a dovednosti z pohledu vývoje dítěte a neurologie. Procvičí se v programu zaměřeném na prevenci dyslalie v mateřské škole.

9 Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-50015/ Optimální počet účastníků: 20 Lektoři: 8 hodin PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese, na rozdíl mezi asertivitou a agresivitou, teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD LMD příčiny vzniku. Obsah semináře se snaží formou přednášky odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Dále se úzce zabývá směry agrese u dítěte předškolního věku a možnosti řešení této agrese v předškolním zařízení. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací u dětí nebo mládeže v prostředí škol a školských zařízení. Velký důraz je kladen na možnost formování nevhodných výchovných stylů v rodině učitelkami předškolních zařízení. Součástí semináře jsou modelové situace konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování - např. práce s tělem u agresivního jedince. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe. v neposlední řadě se pedagogové seznámí s poruchami chování, ke kterým vede neřešená agrese u dětí v předškolním věku. Dále bude vysvětlena práce s modelem Pesoterapie základní sociální potřeby dítěte potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy. Seminář je rovněž zaměřen na praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí. Seminář obsahuje blok Práce s rodičem agresivního dítěte. Pedagogové si v tomto kurzu prohloubí dovednosti při analýze lidského chování v oblasti agrese, jejích forem a příčin. Vyzkoušejí si modelové situace a jejich řešení v prostředí škol a předškolních školských zařízení. Dále si osvojí poznatky a metody řešení v situacích, kdy i učitel může být zdrojem agresivity.

10 Agresivita I. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ Optimální počet účastníků: 22 Lektoři: 8 hodin PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Pochopením příčin chování dětí a mládeže získají učitelé možnost zvládnout agresivní chování žáků. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Základní forma kurzu je prezenční. Je možná i kombinovaná forma kurzu, kdy teoretickou část, kde se účastníci seznamují se základními pojmy a literaturou a praktickou část s tréninkovým programem prezenčně. Teoretická část: vymezení pojmů agrese a agresivita projevy šikanujícího chování; varianty agresivního chování klasifikace agresí příčiny agresivního chování u dětí; spouštěče; trest a agresivita; Praktická část: interaktivní metody metody dramatiky

11 Agresivita II. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ Optimální počet účastníků: 22 Lektoři: 8 hodin PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Základní forma kurzu je prezenční. Je možná i kombinovaná forma kurzu, kdy teoretickou část, kde se účastníci seznamují s pojmy a literaturou a praktickou část s tréninkovým programem prezenčně. Podmínkou pro vstup do tohoto kurzu je absolvování kurzu Agresivita I. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod, příběhů z reálného prostředí a poradenské praxe, jak lze postupovat tváří v tvář agresivnímu chování. Dát účastníkům základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je naučit účastníky vnímat první varovné signály. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele se třídou. V důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. Teoretická část: vymezení pojmů agrese a agresivita projevy šikanujícího chování; varianty agresivního chování klasifikace agresí příčiny agresivního chování u dětí; spouštěče; trest a agresivita - intervence Praktická část: interaktivní metody metody dramatiky

12 Šikana I. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ Optimální počet účastníků: 22 Lektoři: 8 hodin PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Základní forma kurzu je prezenční. Je možná i kombinovaná forma kurzu, kdy teoretickou část, kde se účastníci seznamují se základními pojmy a literaturou, absolvují praktickou část s tréninkovým programem prezenčně. Teoretická část: vymezení pojmu šikana; projevy šikanujícího chování; vývojová stádia šikany- způsob rozpoznání; šikana jako onemocnění skupiny; varovné signály; vztahy šikanující a oběť; strategie vyšetřování; metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku; práce se skupinou s projevy šikany. Praktická část: interaktivní metody metody dramatiky

13 Šikana II. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ Optimální počet účastníků: 22 Lektoři: 8 hodin PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Základní forma kurzu je prezenční. Je možná i kombinovaná forma kurzu, kdy teoretickou část, kde se účastníci seznamují s dalšími pojmy a literaturou a praktickou část s tréninkovým programem prezenčně. Téma: šikana jako onemocnění skupiny; varovné signály; vztahy šikanující a oběť; metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku; práce se skupinou s projevy šikany. Podmínkou pro vstup do kurzu Šikana II je absolvování kurzu Šikana I, protože na něj navazuje a je jeho rozšířením. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování. Dát jim podrobnější přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi a šikanou. Naučit je vnímat první varovné signály ve skupinách. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele se třídou. V důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole.

14 Osobnostně sociální výchova Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 25 Lektoři: 36 hodin Mgr. Dana Forýtková Mgr. Dana Svobodová Mgr. Anna Doubková Cílem osobnostní a sociální výchovy je kultivovaný rozvoj osobnosti žáků po stránce rozumové, emocionální, volní, OSV vede k osvojení základních životních, duchovních a mravních hodnot. Žáci prostřednictvím OSV mohou získat orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSV rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSV lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy. Teoretická část projektu: Osobní rozvoj: Sebepoznání - smyslové vnímání, vnímání rytmu, vnímání barev, pocity, paměť, silné a slabé stránky, psychohygiena a seberegulace Sociální rozvoj - komunikace, mezilidské vztahy, partnerské vztahy, empatie, konflikty, kooperace Morální rozvoj - řešení problémů, rozhodování, postoje, hodnoty V praktické části kurzu se pedagogové seznámí s interakčními technikami zaměřenými na práci se skupinou hry navozující důvěrnou atmosféru a aktivity rozvíjející komunikaci činnosti poskytující zpětnou vazbu a interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině technikami aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů rolové hry využitelnými metodami verbální i neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti dramatika antistresovým tréninkem a relaxačními technikami Cílem kurzu je zejména poskytnout co největší nabídku metod, nápadů a aktuálních informací. Takto vzdělaný učitel, kompetentní odborník, bude tvořivě volit a uplatňovat ty nejvhodnější postupy, s ohledem na znalost konkrétní skupiny (vyspělost kolektivu, poměr v počtu chlapců a dívek apod.), které potom budou pro žáky zajímavé a v důsledku přinesou i žádaný efekt.

15 Jak nevyhořet Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 15 Lektoři: 8 hodin Mgr. Anna Doubková Mgr. Marie Linhartová PaedDr. Karel Tomek Obsahem tohoto vzdělávacího projektu je seznámení se znaky vyhoření, s cestami, kterými k němu dochází a s možnostmi jak tomuto stavu předcházet. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých osob k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že tato práce je smyslem jejich života. Tento projekt chce nabídnout lidem pomoc v rozpoznání a prevenci těchto stavů. Teoretický obsah kurzu: Kdo má zapalovat musí sám hořet. Hořet, ale nevyhořet. Co můžu já? A co okolí? Dobré rady učitelům pro hru s ohněm. Praktická část kurzu: Zjištění příznaků. Jaký mám vztah k sobě? Jak se cítím mezi lidmi? Kde hledat zdroje pomoci? Jak čerpat energii pro svou práci i osobní spokojenost? Formou pracovní dílny se učitelé seznámí s možnostmi při práci se sebou samými či s kolegy, na nichž budou schopni rozpoznat znaky vyhoření. Díky tomu může dojít ke včasné prevenci a navrácení chuti do náročné práce učitele. Cílem tedy je zabránit vyhoření nadšených a citově zainteresovaných učitelů a pomoci jim přetavit zkušenosti tak, aby z nich byli profesionálové v pravém smyslu slova. Účastníci získají podněty jak pracovat se syndromem vyhoření, kde hledat pomoc a získají náměty jak přemýšlet o svých prioritách a jak o sebe pečovat.

16 Žena v roli vedoucí Akreditace MŠMT č. j.: / hodin Optimální počet účastníků: PhDr. Ivana Honzlová Semináře jsou určeny pro ředitelky a zástupkyně v MŠ, ZŠ a ZUŠ, které jsou na svých pozicích vlastně manažerkami. Jejich práce je právě díky kumulaci funkcí velmi náročná musí vedle své pedagogické činnosti jednat se zřizovateli, komunikovat s rodiči, potýkat se s dodavateli jsou nejednou vystavovány stresu. Jak být dobrou manažerkou a vést dobrou školu, obstát v konkurenci kolegů ředitelů, jak zlepšit své komunikační dovednosti a naučit se, jak efektivně komunikovat i v obtížných situacích je obsahem cyklu seminářů. Cyklus obsahuje tři základní témata po osmi výukových hodinách I. Ředitelka a zástupkyně ředitelky manažerka Osobnost manažerky a osobní image Osobní prezentace a jak to ovlivňuje prezentaci celé školy Role požadavky rolí Efektivní vedení týmu, týmová spolupráce II. Efektivní komunikace ředitelky a zástupkyně ředitelky, komunikace v obtížných situacích Efektivní komunikace zásady, umění mluvit, poslouchat, naslouchat, klást otázky a dělat kompromis, vnější řeč těla, Vzniká obtížné situace v komunikaci, jak řešit problémy v komunikaci, využití principů asertivní komunikace pro prevenci konfliktů Jak a proč vzniká konflikt a jak konflikt co nejrychleji rozpoznat Jaké jsou fáze rozvoje konfliktu a strategie řešení konfliktu Jak od konfliktu ke spolupráci Jak zvládnout emoce při nepříjemných situacích Jak se chránit před neférovými praktikami v konfliktním rozhovoru Využití asertivity při konfliktních rozhovorech v týmu III. Psychohygiena ředitelky a zástupkyně ředitelky jak hořet, ale nevyhořet Úvod do problematiky Stres vymezení, stresová reakce, projevy stresu Typy osobností a jejich reagování na stresory, protistresový manuál Stres/syndrom vyhoření, vznik a projevy syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření Psychohygiena a její význam, duševní hygieny, metody a techniky psychohygieny Relaxace členění, význam a účinky, vliv na rozvoj osobnosti, relaxační techniky v praxi Sebereflexe

17 Práce s hlasem Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 20 8 hodin MgA. Jitka Sedláčková Obsahem vzdělávací akce je naučit pedagogy jak pracovat s hlasem. Hlas je pro pedagogy všech typů škol důležitou součástí jejich práce, je to vlastně pracovní nástroj, o který je potřeba pečovat. Během školního roku se velká část pedagogů potýká s onemocněním hlasivek, ředitel školy tak musí řešit časté absence pedagogů a jejich suplování. Teoretická část kurzu je zaměřena na: Úvod do problematiky "Práce s hlasem". Psychologický a fyzický audit "mluvčího" z hlediska práce s hlasem - "na co mám, co si můžu s hlasem dovolit". Hlasová hygiena. o hlasová hygiena a lékař - medikace - "kdy už jít k lékaři" o hlasová hygiena a hledání pomoci v přírodě - bylinky - "kdy to ještě sama a s pomocí přírody zvládnu" Technika mluveného projevu - teorie. Práce s hlasem v krizových situacích. Prevence - předcházení problémů s hlasem. Diskuse. Praktická část zaměřená na: Technika mluveného projevu praktické ukázky Případy z praxe - "co se stalo, jak jsem řešila kritickou situaci" Cílem semináře je ukázat pedagogům účinné techniky mluveného projevu, které povedou ke správným návykům práce s hlasem.

18 Komunikace v krizových situacích Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-50015/ Optimální počet účastníků: hodin Mgr. Marika Kropíková Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s řešením krizových situací, vyžadujících rychlé a neodkladné řešení. Kurz je rozdělen na 3 bloky: 1. blok (4 hodiny). Obsahem úvodního bloku jsou metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi, konzultace a řízená diskuze k danému tématu. základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace, jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě, základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace 2. blok (4 hodiny) jak porozumět svým emocím v procesu komunikace, komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně vzdělávací proces žáka, komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě, komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky. 3. blok (4 hodiny) Dále se seznámíme s možnostmi další pomoci a podpory lidem v krizi. jak prezentovat sebe na veřejnosti, jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy, modelové situace. Nedílnou součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu a rozbor příkladů z praxe.

19 Koncert pro šikovné ruce Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 20 Lektoři: 16 hodin Mgr. Bohuslava Korbová Ladislava Kočová Obsahem tohoto cyklu seminářů je inspirovat učitele a poskytnou jim dostatek námětů při zpracování a aranžování z různých přírodních zdrojů. Učitelé pracovních a výtvarných činností získají informace i o nových trendech, které se týkají práce s živými i suchými rostlinami, náměty na tematické aranže k různým tradičním svátků (advent, vánoce, velikonoce, Valentýn) i k sezonním příležitostem (podzim, dovolená, apod.). Zkušený a dobře informovaný profesionál vyučujícím předvede ukázky různých drobných fíglů, které pomohou učitelům udělat výuku zajímavou a ukázat žáků, že vědí do je in. Kurz obsahuje cyklus čtyř seminářů po čtyřech hodinách Podzim Advent, vánoce Valentýn Velikonoce Cílem semináře je umožnit účastníkům setkání s profesionálem, který sleduje trendy v oboru aranžovacích technik a mít možnost něco se od něj naučit. Poskytnout učitelům zdroj informací jak z tradičních, tak současných technik zdobení k různým příležitostem.

20 Podpora pedagogů při realizace ŠVP v MŠ Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 25 8 hodin Mgr. Dana Karmasinová Seminář reaguj na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace ŠVP PV v konkrétním prostředí. V první části představí základní postupy dualizace školního vzdělávacího programu, porovnání souladu RVP PV a ŠVP PV. Zaměří se na plánování vzdělávání, rozpracování jednotlivých kategorií vzdělávacího programu dle požadavku RVP PV, se zaměřením na vzdělávací obsah a jeho zpracování formou integrovaných bloků. Další část bude věnována hodnocení postupů a výsledků vzdělávání orientaci v pedagogické dokumentaci. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky. Náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Součástí bude i odborná diskuse. Teoretická část se zabývá pojmy souladu RVP PV a ŠVP PV vzdělávacího obsahu plánování činností hodnocení vzdělávacích výsledků orientace v pedagogické dokumentaci hodnocení dětí individualizace vzdělávání Praktická část kurzu odborná diskuze k dané problematice

21 Podpora rozvoje funkčních gramotností u dětí předškolního věku Akreditace MŠMT č. j.: / Optimální počet účastníků: 25 8 hodin Mgr. Dana Karmasinová Seminář je zaměřen na problematiku začleňování rozvoje předmatematické a předčtenářské gramotnosti do vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím vzdělávacích programů a jejich realizace se začleněním do všech vzdělávacích oblastí. V souvislosti s aktuálními výzkumy se zabývá naplňováním očekávaných výstupů získávání poznatků a dovedností předcházejících triviu na základě podnětného prostředí i motivace učitelkami. Dále je seminář zaměřen na individualizaci vzdělávání a hodnocení rozvoje jednotlivých dětí i dosažených skupinových výsledků. Součástí bude i odborná diskuze. Teoretická část se zabývá: pojmy - předčtenářská a předmatematická gramotnosti u dětí předškolního věku tvorba podmínek pro rozvoj ČG, MG začlenění do vzdělávacího obsahu - plánování činností hodnocení vzdělávacích výsledků hodnocení dětí individualizace vzdělávání Praktická část: odborná diskuze k dané problematice Cílem je naučit pedagogy zohledňovat a podporovat v předškolním vzdělávání rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí, vytvářet podmínky pro tuto činnost (vytvořit a využívat podnětné prostředí, zvyšovat odbornost pedagogů odborná literatura, jasně vymezit cíle ve ŠVP PV včetně plánování konkrétních činností v TVP), posílit schopnost smysluplné evaluační činnosti vyhodnocování dosažených výsledků v rozvoji ČG, MG i v hodnocení jednotlivých dětí v souvislosti s individualizací vzdělávání. Cílem je ujasnit si možnosti rozvoje předmatematické a předčtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání, posílit dovednost vytvářet optimální podmínky pro tento rozvoj jak podnětnost prostředí tak i začlenění těchto oblasti do vzdělávacích programů školy a nastínit možnosti vyhodnocování dosažených výsledků

22 Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Akreditace MŠMT č. j.: / hodin Optimální počet účastníků: Mgr. Eva Svobodová Seminář obsahově navazuje na seminář Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. a II., ale je možné jej absolvovat izolovaně bez účasti na předchozích. Učitelky získají zásobu činností a her, které jim umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. V rámci semináře bude pracováno aktivizujícími technikami (diskuze, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra). Jednotlivá témata mají přibližně hodinové dotace. 1. prosociálnost jako pojem a její dopad do života 2. emoční inteligence a její význam pro uplatnění v životě 3. učíme děti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých 4. učíme děti rozlišovat morální a nemorální chování 5. učitelka jako vzor prosociálnosti a empatie 6. pohádky a příběhy a jejich význam pro prosociální učení 7. tvorba projektu s prosociálním aspektem 8. prosociální hry Cílem je seznámit se s pojmem prosociálnost a jeho významem pro život v demokratické společnosti a zvládnout základní techniky pro vytváření prosociální atmosféry v prostředí mateřské školy

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání Šikula školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více