Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů"

Transkript

1 Klub regionalistů Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Tel Obsah Stručná charakteristika projektu Model a metodika Dotazníkové šetření Dosavadní výsledky

2 3 Řešitelský tým Odpovědný řešitel projektu: Hlavní člen řešitelského týmu: Členové řešitelského týmu: Školitelé: Ing. Jiří Adamovský Ing. Lucie Holešinská Mgr. Tomáš Inspektor Ing. Vendula Rusková Bc. Barbora Dvořáková Bc. Adriana Kožušková Bc. Lucie Jedličková prof. Ing. Jiří Kern, CSc. doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. doc. Dr. Ing. Jiří Horák 4 Předmět výzkumu Interdisciplinární výzkum investičního zázemí a investičních aktivit v ostravské aglomeraci se zaměřením na velké investice průmyslového charakteru a high-road investice Evaluace podmínek a faktorů lokalizace investic v rámci ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře Vybrané aspekty vlivu přítomnosti investorů a jejich činností na ostravskou aglomeraci

3 5 Cíl projektu 6

4 7 Hlavní výchozí studie a přístupy Hodnocení kvality podnikatelského prostředí v ČR doc. RNDr. Milan Viturka, CSc. a kol. Vyhodnocení důležitosti lokalizačních faktorů v rámci výzkumu z dotazníkového šetření Norbert Vanhove a Leo H. Klaasen Východiska metodiky Cílem investorů je výběr vhodné lokality, která v největší míře splňuje kombinaci požadovaných kritérií. Při procesu selekce vhodné lokality tak investoři podstupují vicekriteriální rozhodování. Účelem (cílem) aplikace úloh vícekriteriálního hodnocení variant je: (a) nalezení nejlepší (optimální) varianty, (b) uspořádání variant od nejlepší po nejhorší, (c) uspořádání variant do hierarchických shluků, (d) rozdělit varianty na dvě skupiny, na akceptovatelné a neakceptovatelné, (e) stanovit množinu efektivních (nedominovaných, paretovských) variant anebo vyloučit neefektivní varianty.

5 Kritická analýza metodiky vicekriteriálního rozhodování Při řešení se zpravidla musí znát upravená (normalizovaná) kriteriální matice hodnocení variant X, kde ij x je hodnota j-tého kritéria pro i-tou variantu, vektor vah w, kde j w je normalizovaná váha j-tého kritéria, Kritická analýza metod vicekriteriálního rozhodování Způsoby konstrukce souhrnného hodnocení: Koncepce kardinálních kritérií: (a) kritérium váženého součtu (aritmetický průměr) (b) kritérium váženého součinu (geometrický průměr) (c) kompromisní kritérium (cílové programování na bázi minimální vzdálenosti (d) souhrnná (fuzzy) preferenční relace Kritéria dle typu : (a) kvalitativní (b) kvantitativní (vyjádřeno v měrných jednotkách). Kritéria dle úrovně žádoucí hodnoty: (a) maximalizační (b) minimalizační Pro výpočty a porovnání je zpravidla žádoucí, aby zadané hodnoty kritérií ij y byly normalizovány do jednotkového intervalu, tedy Î[0;1] ij x.

6 Kritická analýza metod vicekriteriálního rozhodování Metody stanovení vah Váhy kritérií slouží k vyjádření preferencí jednotlivých kritérií. Výhodné je váhy normalizovat do jednotkového intervalu, tedy [0;1], s jednotkovým součtem. Metoda bodovací Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body z předem stanoveného intervalu. Metoda pořadí Kritéria jsou seřazena podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. V případě, že jsou některá kritéria považována za stejně důležitá, ohodnotí se průměrem pořadí identických kritérií. Fullerova metoda párového porovnání Jednotlivá kritéria jsou párově srovnávána a určí se to, které je významnější. Přitom preference se označí hodnotou 1 a nepreference 0. Saatyho metoda párového porovnání Jednotlivá kritéria jsou párově srovnávána a zapíšou se do tzv. Saatyho matice S s prvky i j s, která vyjadřuje sílu preference v intervalu [1;9]. Metodika modelu Konstrukce souhrnného hodnocení: Agregace normovaných proměnných pro kritérium váženého součtu (dle aritmetického průměru). Agregace proměnných faktorové analýzy pro kritérium váženého součtu (dle aritmetického průměru). Kritéria dle typu: Kvantitativní (vyjádřeny v měrných jednotkách), doplněny o kvalitativní (z dotazníkového šetření). Kritéria dle úrovně žádoucí hodnoty: Maximalizační co nejlepší prostředí (hodnoty proměnných posuzovány jako čím vyšší, tím lepší, hodnoty vyjadřující negativní dopad vynásobeny (-1). Metodika stanovení vah Dle metody pořadí.

7 Oblasti souhrnných hodnocení Selekce oblastí provedeno jako expertní rozhodnutí na základě výsledků již provedených studií, datové dostupnosti, logické návaznosti, relevantnosti. Ekonomické faktory Sociální faktory Environmentální faktory Lokální Služby Environmentální atraktivita území Pracovní Infrastrukturní Veřejná správa a podpora Sociální služby Environmentální kvalita území Obchodní Bezpečnost Cenové Bydlení Naplnění oblastí indikátory a proměnnými

8 Naplnění oblastí indikátory a proměnnými Naplnění oblastí indikátory a proměnnými

9 Schéma tvorby souhrnného hodnocení pomocí agregace normovaných proměnných Normování proměnných, vytvoření tzv. Z-score (podle průměru) x - hodnota proměnné jež má být standardizována µ - průměr vybraného souboru σ směrodatná odchylka Agregace normovaných proměnných (podle aritmetického průměru) Komponenty určují pořadí oblastí dle evaluace prostředí agregace do 3 nevážených komponent agregace do 3 vážených komponent Vážené komponenty určují investorské preference dle modelu vicekriteriálního rozhodování agregace do 12 oblastí agregace do 12 vah za oblasti vážený ukazatel za 12 oblastí agregace normovaných proměnných do 31 Indikátorů Přepočet na 29 vah 93 Proměnných 29 Koeficientů důležitosti Schéma tvorby souhrnného hodnocení pomocí agregace superproměnných (indikátorů) faktorové analýzy Faktorová analýza vysvětluje rozptylu pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných tzv. faktorů popisuje každou pozorovanou proměnnou jako kombinaci vlivů jednotlivých faktorů Použita pro redukci počtu proměnných v souboru a objektivizaci Komponenty určují pořadí oblastí dle evaluace prostředí agregace do 3 nevážených komponent agregace do 3 vážených komponent Vážené komponenty určují investorské preference dle modelu vicekriteriálního rozhodování agregace superproměnných (indikátorů) za každou oblast agregace do 12-ti vah za oblasti vážený ukazatel za 12 oblastí faktorová analýza proměnných pro každou z 12-ti oblastí Přepočet na 29 vah 93 Proměnných 29 Koeficientů důležitosti

10 Vstupní proměnné souboru Selekce vstupných proměnných provedena jako expertní rozhodnutí na základě použití proměnných v již provedených studiích, datové dostupnosti, logické návaznosti, relevantnosti. Tvořen časovými řadami jednotlivých ukazatelů za okresy za období let Podkladový soubor pro výpočet Souhrnných ukazatelů vytvořen průměry jednotlivých ukazatelů za okresy za období let Zhodnocení lokalizačních podmínek v aglomeraci (bez váhy) 20

11 21 Zhodnocení lokalizačních podmínek v aglomeraci (bez váhy) Komponent Číslo oblasti Název oblasti Okres aglomerace Souhrnný ukazatel Pořadí 22 Zhodnocení lokalizačních podmínek v aglomeraci (bez váhy) Komponent Číslo oblasti Název oblasti Okres aglomerace Souhrnný ukazatel Pořadí

12 23 Dotazníkové šetření Online dotazník čtyři okruhy otázek (uzavřené x otevřené otázky): 1.základní identifikace 2.význam lokalizačních faktorů při rozhodování o umístění investice - firmy a zprostředkující instituce 3.očekávání investorů před příchodem do regionu s reálnou situací 4.dopad činnosti a dalších aktivit firmy na region 24 Vzorek respondentů a návratnost Osloveno více než 400 zahraničních firem či firem se zahraniční účastí (databáze Albertina) tři kola platné . adresy: cca 380 Telefonické kontakty 157 nejvýznamnějších firem Osobní kontakty Oslovení představitelů 9 nejvýznamnějších zprostředkujících institucí Rozhovory a Celkový počet řádně vyplněných dotazníků: 40 Celková návratnost: 10,3 %

13 Dotazníkové šetření Statistický přístup velikosti vzorku pro kvalitativní údaje n (z² p q) ² n je minimální počet respondentů, z koeficient spolehlivosti (hodnota 1 68,3% pravděpodobnost tvrzení, hodnota 2 95,4%, hodnota 3 99,7%) p počet respondentů znalých problematiku,určen jako 90% q počet respondentů neznalých problematiku,určen jako 10% maximální přípustná chyba (stanovena na 10%). n (2² 0,95 0,05) 36 respondentů 0,1² Důležitost lokalizačních faktorů Lokalizační faktory FIRMY pořadí INSTITUCE pořadí CELKEM pořadí Kvalifikace pracovní síly 83, , ,5 1. Dostatek pracovní síly 80, , ,0 2. Úroveň informačních a komunikačních technologií 78, , ,5 3. Mzdová úroveň v regionu 73, , , Úroveň a kvalita silnic a železnic 72, , , Přístup na trhy sousedních státůči regionů 70, , , Přístup na trh ČR 70, , ,5 7. Nabídka investičních pobídek 66, , ,0 8. Odvětvový profil regionu 65, , ,0 9. Přístup na lokální/regionální trh 65, , ,0 10. Blízkost univerzit a vědecko-výzkumných institucí 65, , ,0 11. Přítomnost obchodního partnera (subdodavatelé, komplementy, atd ) 62, , , Bezpečnost a kriminalita 64, , , Dostupnost parcel pro investice 60, , ,0 14. Kvalita životního prostředí 62, , , Ceny pronájmu výrobních/kancelářských prostor 64, , , Ceny parcel/ pozemků pro investice 61, , , Blízkost letiště 59, , , Dostupnost výrobních surovin 60, , , Kvalita veřejné správy 63, , , Existence průmyslových zón 57, , , Korupční prostředí 60, , , Úroveň a možnosti bydlení 57, , , Stav a kvalita zdravotnictví a lékařské péče 57, , , Vybavení a zázemí průmyslových zón 55, , ,5 25. Možnosti sportovního a kulturního vyžití 57, , , Úroveň podpůrných služeb (poradenství, asistence ) 56, , , Ceny bydlení 53, , ,0 28. Možnosti finanční asistence regionu při zlepšování kvality prostředí 51, , ,

14 27 Hodnocení LF - investoři 28 Hodnocení LF - instituce

15 29 Srovnání výsledků Lokalizační faktory Firmy Firmy Instituce Instituce Celkem Celkem pořadí pořadí Kvalifikace pracovní síly 83,1 75,0 90,0 88,9 84,5 81, Dostatek pracovní síly 80,0 63,8 95,0 62,2 83,0 63, Úroveň informačních a komunikačních technologií 78,1 80,6 70,0 91,1 76,5 84, Mzdová úroveň v regionu 73,8 45,8 80,0 50,0 75,0 47, Úroveň a kvalita silnic a železnic 72,5 68,8 85,0 79,6 75,0 67, Blízkost prodejních trhů 68,9 68,1 85,0 64,1 72,2 66, Odvětvový profil regionu 65,6 59,4 82,5 64,3 69,0 61, Blízkost univerzit a vědecko-výzkumných institucí 65,6 53,6 72,5 58,8 67,0 55, Dostupnost parcel pro investice 60,0 71,9 85,0 72,5 65,0 72, Ceny parcel/ pozemků pro investice 61,3 72,2 72,5 55,6 63,5 65, Dostupnost výrobních surovin 60,6 51,4 72,5 63, Existence průmyslových zón 57,5 63,0 82,5 80,0 62,5 69, Možnosti sportovního a kulturního vyžití 57,5 40,6 60,0 44,4 58,0 42, Vanhove, Klaasen SGS projekt Metodika stanovení vah Váhy volíme tak, aby součet vah přes všechna kritéria dával jedničku. Pokud tedy váhy pro i-té kritérium označíme symbolem Vi,j pro i = 1; : : : ; k, kde k je počet kritérií, pak váhy volíme tak, aby Čím důležitější je kritérium, tím větší váhu musíme kritériu přidělit.

16 Metoda pořadí Kritéria seřadíme nejprve podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Předpokládejme, že máme k kritérií. Nejdůležitější kritérium ohodnotíme k body (bi = k), druhé nejdůležitější k - 1 body (bi = k - 1), atd. až poslední (nejméně důležité) jedním bodem (bi = 1). V případě, že by některá kritéria byla stejně důležitá, obodujeme je příslušným průměrem. Váhu příslušného kritéria pak dostaneme podle vztahu bi je součtem bodů rozdělených mezi jednotlivá kritéria. Pro tento součet platí Stanovení váhy metodou pořadí 32 Lokalizační faktor i Oblast, název -číslo pořadí bi vi = bi/σi=1 bi váha Přístup na lokální/regionální trh 1obchodní /435 = 0, Přístup na trh ČR 2obchodní /435 = 0, Přístup na trhy sousedních státůči regionů 3obchodní /435 = 0, Odvětvový profil regionu 4lokální /435 = 0, Dostupnost výrobních surovin 5lokální ,5 10.5/435 = 0, Přítomnost obchodního partnera (subdodavatelé, komplementy,) 6lokální ,5 17.5/435 = 0, Existence průmyslových zón 7lokální ,5 8.5/435 = 0, Vybavení a zázemí průmyslových zón 8lokální /435 = 0, Blízkost letiště 9infrastrukturní ,5 12.5/435 = 0, Úroveň a kvalita silnic a železnic 10infrastrukturní /435 = 0, Úroveň informačních a komunikačních technologií 11infrastrukturní /435 = 0, Dostatek pracovní síly 12pracovní /435 = 0, Kvalifikace pracovní síly 13pracovní /435 = 0, Mzdová úroveň v regionu 14cenové /435 = 0, Ceny pronájmu výrobních/kancelářských prostor 15cenové ,5 14.5/435 = 0, Kvalita veřejné správy 16veřejná správa ,5 10.5/435 = 0, Nabídka investičních pobídek 17veřejná správa /435 = 0, Možnosti finanční asistence regionu při zlepšování kvality prostředí 18veřejná správa /435 = 0, Úroveň podpůrných služeb (poradenství, asistence ) 19veřejná správa ,5 3.5/435 = 0, Korupční prostředí 20veřejná správa ,5 8.5/435 = 0, Úroveň a možnosti bydlení 21atraktivita bydlení ,5 6.5/435 = 0, Ceny bydlení 22cenové /435 = 0, Dostupnost parcel pro investice 23cenové /435 = 0, Ceny parcel/ pozemků pro investice 24cenové ,5 12.5/435 = 0, Kvalita životního prostředí 25enviro. oblasti. - 11, ,5 14.5/435 = 0, Blízkost univerzit a vědecko-výzkumných institucí 26služby /435 = 0, Bezpečnost a kriminalita 27bezpečnost ,5 17.5/435 = 0, Stav a kvalita zdravotnictví a lékařské péče 28sociální služby ,5 6.5/435 = 0, Možnosti sportovního a kulturního vyžití 29služby ,5 3.5/435 = 0, Součet 435 1

17 33 Výsledná váha souhrnných oblastí hodnocení Oblast, název -číslo součet vah oblastí průměrná váha oblastí pořadí vah lokální -1 0, , pracovní - 2 0, , infrastrukturní - 3 0, , obchodní - 4 0, , cenové - 5 0, , sociální služby - 6 0, , veřejná správa - 7 0, , služby - 8 0, , atraktivita bydlení - 9 0, , bezpečnost , , environmentální atraktivita území , , environmentální kvalita území , ,

18 35 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Děkujeme za pozornost a otevíráme diskusi

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více