Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy"

Transkript

1 Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy Absolventská práce Vladimíra Voltová Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: MUDr. Jitka Kohoutová Datum odevzdání práce: 17. duben 2007 Datum obhajoby: 12. červen 2007 Rychnov nad Kněžnou 2007

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Rychnov nad Kněžnou. Podpis autora(ky) 2

3 Děkuji MUDr. Jitce Kohoutové za odborné vedení absolventské práce. 3

4 Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčena ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6.. Podpis autora(ky) 4

5 ABSTRAKT Voltová Vladimíra Význam mamografie ve vyšetření mléčné žlázy Vyšší zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: MUDr. Jitka Kohoutová Absolventská práce, Rychnov nad Kněžnou: VOŠZ a SZŠ, 2007, 53 stran Pro svoji práci jsem si vybrala téma Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy. V první části práce popisuji anatomii a fyziologii normálního prsu. V druhé části jsou popisovány patologické projevy prsu a vyšetřovací metody, jako např. mamografie a ultrasonografie. V třetí části jsem se zaměřila na význam celoplošného mamografického screeningu v České republice. Tuto část považuji za stěžejní z celé práce, protože karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů u nás. V naší zemi na následky karcinomu prsu zemře každý rok více jak českých žen. Mezi příčinami úmrtí ve věku let zaujímá karcinom prsu první místo. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění není známa příčina, jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba. Principem mamografického screeningu je předpoklad, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek. Klíčová slova: mamografický screening, karcinom prsu, mamografie 5

6 Резюме на русском языке Voltová Vladimíra Význam mamografie ve vyšetření mléčné žlázy Mammary gland examination and significance of mammography... Vyšší zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: MUDr. Jitka Kohoutová Absolventská práce, Rychnov nad Kněžnou: VOŠZ a SZŠ, 2007, 53 stran Для своей работы я выбрала тему значение маммографии при заболевании молочных желез. В первой части работы я описываю анатомию и физиологию здоровой груди. Во второй части описываю патологическое изменение груди и методы обследования, например, маммография и ултрасонография. В третьей части я обратила внимание нa значение маммографического сцрининга (комплексное обследование) в Чешской Республике. Эту часть я считаю основной в целой работе, потому что рак груди в настоящее время представляет одной из найважнейших эпидемиологических проблем в нашем государстве. В нашей стране от заболевания рака груди умирает каждый год свыше 2000-х чешских женщин. Среди причин смертности женщин в возрасте от 20 до 54 лет занимает рак груди первое место. Ввиду того,что у этого заболевания неизвестна его причина, единственной возможностью борьбы остаётся своевременная диагностика и успешное лечение. Принципом маммографического сцрининга (комплексного обследования) является факт, что заболевание в начальной стадии лечится успешнее и ведёт к высокой продолжительности жизни пациенток. Klíčová slova: рак груди, маммографический сцренинг, маммография 6

7 OBSAH ÚVOD 9 1 ANATOMIE PRSU 10 2 FYZIOLOGIE PRSU Změny prsu v průběhu života Změny prsu v těhotenství a v laktaci Změny prsu v průběhu menstruačního cyklu 12 3 PATOLOGIE PRSU Dysplasie Dysplasie fibrosní Dysplasie fibroepiteliální Mastopathia cystica Cystis simplex Dysplasie epiteliální Zánět prsu mastitis Zánět mléčné žlázy mastitis Subalveolární chronický absces Mondorova choroba Tumory prsní žlázy Benigní tumory Fibroadenom Intraduktální papilom Maligní tumory epiteliální Duktální karcinom Lobulární karcinom Maligní tumory mesenchymální Cystosarcoma phyllodes Angiosarkom Nádory mužského prsu 19 4 VYŠETŘOVACÍ METODY Mamografie Duktografie Punkční biopsie 25 7

8 4.4 Mamografická stereotaxe Předoperační lokalizace nehmatných lézí prsu Počítačová tomografie MR mamografie (magnetická rezonance prsu) Mamoscintigrafie PET vyšetření prsu Ultrasonografie prsu Dopplerovská ultrasonografie 29 5 EPIDEMIOLOGIE KARCINOMU PRSU Rizikové faktory 31 6 PREVENCE KARCINOMU PRSU Samovyšetření prsu Kazuistiky Mamografický screening v ČR Finanční náklady a přínos mamografického screening Riziko z provedení mamografie Základy mamografického screening Zajištění dostatečné účasti žen a dostupnosti screeningu Dodržení správné věkové skupiny a vyšetřovacího intervalu Standardní provádění mamografie Dodržení požadavků kladených na mamografické pracoviště Zajišťování programu kvality mamografie a ostatních 48 diagnostických a léčebných metod Datový audit (sběr a statistické zpracování dat, 48 jejich centrální vyhodnocování) Týmová spolupráce Osvětová činnost 49 ZÁVĚR 51 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 52 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ I NFORMACÍ 53 8

9 ÚVOD Ženský prs je v první řadě orgánem reprodukčním a jeho úlohou je zabezpečení výživy. Reprodukční význam prsu splývá s pojmem kojení. Mléčná žláza v prsu začíná růst od věku let. Růst vrcholí před dvacátým rokem věku, výstavba žlázového tělesa je ukončena kolem dvacátého druhého roku. Mění strukturu během menstruačního cyklu a postupně nastává fyziologická involuce. Prs je pravděpodobně nejdůležitější sekundární pohlavní znak ženy. Sexuální význam prsu se uplatňuje mnohostranně a pro ženu je dominantním symbolem jejího ženství. Mamologie je obor, který řeší komplexně otázky onemocnění prsu se zaměřením na prevenci, diagnostiku a terapii. V posledních letech, s rozvojem lékařského poznání včetně přístrojové techniky, zvláště v oborech radiodiagnostiky, onkologie a komplexních lékařských postupů dochází ke změně přístupu léčby onemocnění prsu. Stále větší důraz je kladen na prevenci a včasné podchycení potencionálního pacienta. Tak vznikají, kromě už dobře fungujícího programu pro screening nádoru prsu, nové obory jako např. preventivní klinická onkologie, jejíž hlavním cílem je zajistit vyléčení pacienta ještě v prekarcenózním stavu. Velký důraz se klade na zajištění dosažitelných klinických a laboratorních možností detekce prekarcenóz a spolupráce co největšího množství odborníků, jednak z klinických oborů, ale i z oborů laboratorních a teoretických, (např. poznatky rentgenologa se prolínají s poznatky imunologa, cytopatologa, klinického genetika). 9

10 1 ANATOMIE PRSU Prs (mamma) je uložen na m. pectoralis major a z části na m. serratus anterior od čáry parasternální k přední čáře axilární v rozsahu , popřípadě 7. žebra. Podkladem prsu je žláza mléčná (glandula mammaria) obklopená tukovou tkání. Velikost a tvar prsu závisí na množství tuku, na věku a na funkčním stavu žlázy (těhotenství a laktace). Mezi pravým a levým prsem je na hrudní kosti žlábek. Na vrcholu prsu, asi ve výši 5. žebra zevně od čáry medioklavikulární je prsní dvorec (areola mammariae), v jehož centru se zdvíhá bradavka prsní (papilla mammaria). Dvorec i bradavka jsou proti kůži silněji pigmentovány. Prs se skládá z vlastního žlázového tělesa, z tukového a fibrosního tělesa. Žlázové těleso (corpus mammae) tvoří radiálně uspořádaných laloků (lobi glandulae mammariae), jejichž vývody se spojují v mlékovody (duktus lactiferi). Mlékovody se sbíhají k bradavce, vřetenovitě se rozšiřují v sinus lactiferi a vyúsťují 8 15 otvůrky na vrcholu bradavky. Každý lalok mléčné žlázy i celé corpus mammae jsou obaleny tukem, který dodává prsu polokulovitý tvar. Od povrchu žlázového tělesa a z prostorů mezi laloky vybíhají ke kůži vazivovým listem pouzdra, která fixují (zavěšují) prs na klíční kost. Mléčná žláza je obalena vazivovým pouzdrem, z něhož vyzařují mezi jednotlivé laloky vazivová septa. Na prsním dvorci je asi 15 drobných hrbolků, vyzdvižených žlázkami (glandulae areolares), které jsou svou strukturou shodné s rudimentární mléčnými žlázkami. Vedle toho je zde i malé množství potních mazových žláz. Mužský prs (mamma maskulina) je rudimentární. Skládá se z malého množství vaziva, v němž jsou řídce roztroušeny žlázky bez vývodů. U žen a mužů se někdy vyskytují přídatné mléčné žlázy (mammae accessoriae femininae et masculinae), které jsou uloženy nad prsem nebo pod ním (nejčastěji v čáře axiloinguinální). Inervace: nn. intercostales (Th2 Th7); autonomní nervy v pleteních podél arterií. Cévní zásobení: a. thoracica interna a. thoracica lateralis aa. intercostales 10

11 2 FYZIOLOGIE PRSU 2.1 Změny prsu v průběhu života Prs je cílový orgán sexuálních hormonů a podléhá dlouhodobým a krátkodobým změnám. Základem mléčné žlázy je mléčná embryonální lišta, která se vytváří v 6. týdnu nitroděložního života plodu. Tato lišta je založena oboustranně od axily až po inquinu. Od 9. týdne lišta atrofuje a zůstává pouze embryonální základ v pektorální oblasti. Ve 12. týdnu se z epitelového základu tvoří primární a sekundární dukty, nejdříve uzavřené, později již otevřené, které ústí na bradavce. Po období novorozenecké hormonální krize dochází ke klidovému stádiu, které trvá až do počátku puberty. Poté se vlivem estrogenů začíná prs zvětšovat. Dochází k diferenciaci, růstu a pigmentaci bradavky prsu a k tvorbě vlastní prsní hmoty. Estrogeny řídí vlastní proliferaci duktální části žlázového systému. Progesteron naopak stimuluje růst epitelu lobuloalveolárního systému. Vlivem obou hormonů pak vzniká terminální duktální lobulární jednotka. Pro rozvoj prsu je nutný i celý komplex dalších hormonů. Jedině potencovaným účinkem ovariálních steroidních hormonů, prolaktinu, inzulinu, kortizolu, thyroxinu a růstového hormonu dochází k optimálnímu vývoji prsu. Společným účinkem estrogenů a inzulinu dochází k růstu prsu, společným působením estrogenů a prolaktinu se vyvíjejí estrogenové receptory. Růst prsu je ukončen kolem dvacátého roku života ženy. Konečná diferenciace buněk mléčné žlázy nastává až v období těhotenství. Prs prodělává změny také v souvislosti s kojením, v souvislosti s menstruačním cyklem. Tato novotvorba tkáně prsu končí zhruba kolem 35. roku věku života ženy. Po 35. roku věku se cyklickým změnám v prsu připojují ve větší míře i změny involuční. Prs tímto způsobem reaguje na klesající činnosti ovarií. Dochází k hormonálním změnám, ke ztrátě cyklicity a poklesu progesteronu, teprve až později ke změnám gonadotropinů a estradiolu. Po menopauze přestává ovarium produkovat estradiol a progesteron. Dochází k postupné až úplné involuci mléčné žlázy v prsu. 2.2 Změny prsu v těhotenství a laktaci V těhotenství a laktaci dochází ke konečné diferenciaci epitelových buněk v prsu, do této doby zůstává epitel mléčné žlázy v nezralém funkčním stavu. V průběhu těhotenství a v laktaci se dvouvrstevný klidový epitel mění na jednovrstevný aktivní, mléko secernující epitel. 11

12 Hormony placenty (estrogeny, vestaveny, placentární laktogen) a prolaktinu způsobují mohutný lobuloalveolární růst. Prolaktin je nezbytný pro nástup laktace. Po skončení laktace se jednovrstevný aktivní epitel opět mění na klidový dvouvrstevný. Dochází k postlaktačnímu zániku. 2.3 Změny prsu v průběhu menstruačního cyklu Estrogeny jsou vázány na receptory. Receptory regulují expresi specifických cílových genů v orgánu. Studiem koncentrací hormonálních receptorů se zjistilo, že proliferační a sekreční děje v průběhu menstruačního cyklu v endometriu a v prsu jsou řízeny na odlišných principech. V první fázi cyklu proliferují téměř všechny buňky endometria a v druhé části cyklu dochází k poklesu progesteronových receptorů. V prsu je v první fázi cyklu pozitivních pouze 20% estrogenových receptorů a ve druhé fázi dochází k poklesu estrogenových receptorů na 5%. Během celého menstruačního cyklu se ale prokázalo konstantní množství 20% progesteronových receptorů. Byl tedy potvrzen předpoklad, že během menstruačního cyklu v prsu proliferuje jen malá část populace buněk. 12

13 3 PATOLOGIE PRSU Mléčná žláza je nejčastějším sídlem zhoubného nádorového bujení u ženy a dostává se tak do popředí zájmu medicínského i společenského. Mléčná žláza je cílovým orgánem pohlavních hormonů, a tudíž i místem dysplasií a nádorů hormonálně dependentních, které úzce souvisí s hormonálními poruchami pohlavních orgánů. Nádorová onemocnění prsu vysoce převažují nad ostatními chorobnými stavy vyskytujícími se v této oblasti jak ukazuje následující přehled: vývojové poruchy 2 % zánětlivé onemocnění 6 % traumatická onemocnění 2 % dysplasie 39 % nádory 51%, z toho maligních 27 % 3.1 Dysplasie Morfologické změny vyvolané hormonálními poruchami, které narušují normální cyklické proliferační a involuční pochody parenchynu mléčné žlázy. Jde hlavně o následky absolutního nebo relativního hyperestrinismu. Vyskytují se převážně u žen ve fertilním období a jen vzácně u mužů. Klinicky mohou simulovat nádorová onemocnění a některé formy mají pravděpodobně blízký vztah ke vzniku karcinomu Dysplasie fibrosní Je charakterizována dysplastickými změnami postihujícími vazivové stroma s minimálními změnami epiteliálních struktur Dysplasie fibroepiteliální Tento typ je poměrně nejčastější. Je charakterizován dysplastickými změnami jak vazivového stromatu, tak i epiteliálních vývodových struktur. Představitelem této skupiny je: Mastopathia cystica Je nejběžnější formou fibroepiteliální dysplasie. Vyznačuje se různě intenzivní dilatací a proliferací vývodového systému s tvorbou četných drobných cystiček interlobulárních a intralobulárních vývodů. V některých případech dochází k výrazné 13

14 reduplikaci tubulárních vývodových struktur s menší proliferační účastí vaziva. Tyto případy tvoří přechody k adenose Cystis simplex Méně často se vyvíjí fibroepiteliální dysplasie tak, že vzniká solitární větší cysta. Vzácnější bývá vícečetná Dysplasie epiteliální Tento typ dysplasie, charakterizovaný různě intenzivní proliferací převážně epiteliálních struktur mléčné žlázy, je podstatně vzácnější než předchozí. Vyskytuje se převážně v mladším a fertilním věku. Histologický obraz může připomínat karcinom. 3.2 Zánět prsu mastitis na těle. Na kůži prsu se setkáváme se všemi formami kožního zánětu, jak je známe kdekoliv Zánět mléčné žlázy mastitis Onemocnění je dosti časté v souvislosti s těhotenstvím a laktací. Může vzniknout i druhotně (např. po úraze), kdy vzniklý hematom sekundárně hnisá nebo infekce pronikne do hloubi prsu z místa povrchového kožního defektu nebo je zanesena chirurgickým výkonem. Pokud se vyskytne mastitis u žen bez souvislosti s těhotenstvím a laktací, což je méně časté, je nutno pomýšlet zánětlivý karcinom prsu Subalveolární chronický absces Zánětlivý proces, který postihuje krajinu pod dvorcem, tedy oblast bohaté cévní a mízní pleteně, proniká až k mlékovodům v bradavce. Klinicky je nápadně bolestivé zduření a zarudnutí s tuhou infiltrací spodiny. Později se objevují fluktuace a odtok hnisu perforačním otvorem. Absces se spontánně vyprazdňuje, tím se přechodně zhojí, často však recidivuje, a to i po incisi nebo exstirpaci ložiska Mondorova choroba Povrchová tromboflebitida vén podílejících se na cévním zásobení prsu. Toto onemocnění je vzácné. Klinicky se jeví jako pruhovité, pásovité zduření kůže, strunovitě napjaté, probíhající po přední straně hrudníku a břicha. Lokalizace omezená 14

15 pouze na prs je velmi vzácná a diagnóza činí značné potíže. Onemocnění se objevuje náhle a je provázeno silnou bolestí. Ta pak ustupuje, zatímco pruhovité ztluštění přetrvává i několik týdnů a pak i bez léčby samo mizí. 3.3 Tumory prsní žlázy Benigní tumory Fibroadenom Klinické znaky: - častý tumor mladého věku - benigních charakteristik - dobře ohraničený, oválný nebo kulovitý útvar, různé velikosti - může mírně reagovat na menstruační cyklus (změna velikosti) - někdy obsahuje kalcifikace - může se vyskytovat mnohočetně a také v rámci komplexu cystické nemoci prsu Histologie: Tumory se skládají z hojného vazivového stromatu forma periduktální a intraduktální Intraduktální papilom Klinický obraz: - vyskytuje se zřídka - vyskytuje se ve vývodech nebo cystách (v rámci fibrocystické nemoci) - může být solitární (pak je větších rozměrů, v blízkosti bradavky) nebo mnohočetně (menší papilomy hluboko ve vývodech) - může se projevovat krvácením Histologie: Papilárně uspořádané tumory, někdy s metaplazií epitelu Maligní tumory epiteliální Jeden z nejčastějších tumorů u žen. Nejběžnější formy jsou značně maligní s vysokou frekvencí metastáz. Na tumor umírá cca 20 25% postižených žen. 15

16 Etiologie není známá, existuje řada rizikových faktorů, které vznik karcinomu prsu zvyšují, naopak jsou i faktory riziko snižující (například porod před 20 rokem, kojení a další). Karcinomy mammy se klasifikují různými způsoby: - v řadě dle vývojové léze atypická hyperplazie (lobulární, duktální) karcinom in situ (lobulární CLIS, duktální DCIS) invazivní (různé histologické typy) - podle toho, zda exprimují některé markery nebo receptory, což má zásadní význam pro léčbu a prognózu; přítomnost příslušných markerů (nebo genů) není náhodná - klasickým způsobem podle histologického vzhledu tumoru invazivní duktální karcinom invazivní lobulární karcinom tubulární karcinom mucinózní karcinom papilární karcinom metaplastický karcinom - podle stupně diferenciace (dobře, středně a špatně diferencovaný, gr. I. III.) - podle pokročilosti procesu (klinická stadia) Duktální karcinom Duktální karcinom in situ Klinický obraz: - maligní mikrokalcifikace nebo zastnínění na mammografu - většinou bez klinických příznaků Histologie: Zpravidla se jedná o směs různých histologických forem: komedokarcinom, solidní, papilární, mikropapilární a kribriformní. 16

17 Duktální karcinom infiltrující Klinický obraz: - zpravidla se projeví jako palpabilní ložisko v prsu - tumor může být fixován k podkoží, což se projevuje jako vtažení - dolíček na kůži - tumor může infiltrovat podkoží a kůži (kůže vzhledu pomerančové kůry) - mammograficky se tumor jeví jako zastínění, zpravidla nepravidelného, cípatého tvaru - metastázy jsou především lymfogenní do axily, pod i nadklíčku na postižené straně, hematogenní (mozek, plíce, játra) Makroskopický nález: Tuhé ložisko nepravidelně cípatého tvaru, bílé až světle šedé s kalcifikacemi v centru, infiltrace kůže a svalů. Histologie: Histologicky jsou patrné jaderné nepravidelnosti, mitózy, většinou však je zachycována tvorba žlázových struktur duktů. Speciální formy infiltrujícího duktálního karcinomu Pagetův karcinom Klinický obraz: Vyskytuje se u starších žen. Jde v podstatě vždy o hlouběji uložený duktální karcinom, který se šíří do oblasti epidermis bradavky. Jeví se jako zánětlivé onemocnění kůže (dochází k mokvání, ekzematoidním změnám, ulceracím, léze bývá kryta krustou). Histologie: Mezi epidermálními keratinocyty jsou rozložené světlé, atypické nádorové buňky. Medulární karcinom Klinický obraz: Dobře ohraničený tumor s o něco lepší prognózou než ostatní infiltrující karcinomy mammy. 17

18 Histologie: Souvislá pole velkých buněk s lymfocytárním infiltrátem ve vazivu a dobrým ohraničením. Mucinózní karcinom Méně častý, charakteristické je výrazné zmnožení hlenu makroskopicky i mikroskopicky Lobulární karcinom Lobulární karcinom in situ Klinický obraz: Lobulární karcinom in situ nemá žádné klinické příznaky, až ve 40% případů je bilaterální, často multifokální nebo multicentrický. Většina případů postihuje ženy před menopausou. Asi u čtvrtiny pacientek dochází v průběhu let ke vzniku lobulárního karcinomu. Histologie: Lobulární struktura je zachovaná, ale buňky jsou málo kohezivní, menší velikosti. Infiltrující lobulární karcinom Klinický obraz: - tumor vzniká v hloubi žlázového tělesa - včasná detekce tumoru se málokdy podaří, až je tumor palpabilní, je dosti pokročilý - metastazují především na peritoneum, do retroperitonea, GIT, ovarií, dělohy a mozku Histologie: - menší buňky než u duktálního karcinomu - tumor tvoří lobulární struktury a buněčná hnízda, při infiltraci se často buňky řadí za sebou ve štěrbinách mezi vazivem (husí pochod) - mohou být přítomny i buňky typu pečetního prstenu s hlenotvorbou 18

19 3.3.3 Maligní tumory mesenchymální Cystosarcoma phyllodes Klinický obraz: - palpabilní - velmi variabilní velikost Histologie: Stavba rámcově odpovídá fibroadenomu, ale vazivová složka je maligní (depurace, myotická aktivita a polymorfie) Angiosarkom Je relativně vzácný. Vyskytuje se zejména u žen po mastektomii s lymfostázou (lymfodémem). Prognóza je špatná Nádory mužského prsu Z benigních jen gynekomastie, což je v podstatě jen zvětšení mužské prsní žlázy, která se někdy vyskytuje u hyperstrinismu, zvláště při jaterní cirhóze a někdy jako vedlejší účinek léků. Karcinom mužského prsu se vyskytuje velmi vzácně, avšak tyto karcinomy se chovají agresivněji a mají horší prognózu než nádory v ženském prsu. 19

20 4 VYŠETŘOVACÍ METODY 4.1. Mamografie Mamografie je základní metodou v diagnostice nemocí prsu, která využívá měkké, nízkoenergetické záření. Je součásti mamologického vyšetření (klinické vyšetření + mamografie). Současný mamografický přístroj musí splňovat přísné normy Atomového zákona. Důležité je i splnění odborných požadavků, co se týče lékařů specialistů a technického vybavení. Mamografické přístroje detekují nádor od několika milimetrů. Mamografie jako jediná metoda je schopna zachytit mikrokalcifikace, které mohou být prvním příznakem nemoci. Proto je vhodnou metodou pro tzv. celoplošný screening karcinomu prsu. Je tedy zapotřebí odlišit mamografii klinickou (diagnostickou) a screeningovou. První je využívána k diagnostice léze prsu u symptomatických žen, druhá je metodou prevence včasného záchytu karcinomu prsu v jeho asymptomatickém stádiu. Bylo by chybou se domnívat, že mamografie je určená pouze pro diagnostiku tumorů v prsu. Je využitelná a nenahraditelná při změnách mléčné žlázy jako celku, od dysplasií počínaje přes diagnostiku benigních a maligních tumorů, zánětů, vývojových vad až do oblasti rekonstrukční plastické chirurgie. Byla vypracována řada typologií k hodnocení MMG snímků (Tabar, BI - RADS). Pro ilustraci zde uvádím typologii Tabárovu. TABÁROVA TYPOLOGIE je založena na anatomicko-histologicko-mamografické korelaci. Je klasifikována pěti typy I.-V. Typ I Hlavními rysy tohoto typu jsou vroubkovaná kontura žlázového tělesa, dobře zobrazená Cooperova ligamenta a rovnoměrně rozptýlené 1 2 mm velké nodulární denzity. Obvykle se vyvíjí do typu II nebo III. Typ II Reprezentuje prs s kompletní involucí mléčné žlázy, zcela převažuje transparentní tuk. Nejsou přítomny žádné nodulární stíny. Typ III Parenchym zabírá méně než 25% objemu prsu. Jde o kombinaci prominujících duktů a involuce. Typ IV V rozsahu celého prsu se ukazuje nápadné nodulární a lineární stíny. Typ V Homogenní denzní stín žlázy s hladkou konvexní konturou, tento nález odpovídá rozsáhlé fibróze. 20

21 Obrázek č.1 - Tabárova typologie (Typ I, II, III, IV,V) Typ I Typ II Typ III 21

22 Typ IV Typ V Součástí mamologického vyšetření je fyzikální vyšetření pohledem a prohmatem a zajištění podrobné anamnézy. Teprve na základě těchto základních znalostí má vyšetření mamografií potřebnou kvalitu. Indikace k provedení mamografie: 1. Důvodné podezření na patologickou změnu v prsu u žen ve věku 40 let a starších. 2. U žen do 30 let je možné připustit provedení mamografie pouze v ojedinělých případech. Jedná se o nejasné nálezy při vyšetření sonografií nebo při diskrepanci mezi závěrem mamografie a klinickým nálezem. 3. Nález klinicky zřejmého karcinomu před zahájením terapie k určení přesné velikosti nálezu nebo multifokality či bilaterality procesu, kontrola během léčby. 4. Vyšetření prsu před zahájením a v průběhu hormonální substituční terapie v intervalu 1 2 let, a to k vyloučení okultního maligního novotvaru. 5. Vyšetření před plastickou operací prsu k vyloučení okultního novotvaru prsu. 22

23 6. Pravidelné sledování žen s podstatně vyšším rizikem maligního procesu v prsu. Při nálezu alespoň jednoho významného rizikového faktoru je možné provádět mamografii již od 40. roku věku v 1 2 ročních intervalech. Mezi významné rizikové faktory patří: a) zhoubný novotvar v osobní anamnéze; b) zhoubný novotvar prsu zjištěný u nejbližších příbuzných premenopauzálně; c) nuliparita či první porod v pozdějším věku (po 32. roce života); d) radiace na oblast hrudníku ve vysokých dávkách v mladém věku (do 25 let); e) histologicky prokázaná mastopatie (dysplasie) s hyperproliferací a atypiemi buněk (ADH); f) stavy po operaci prsu bez znalosti histologie; g) lobulární carcinoma in situ (LCIS); 7. Screening zhoubného novotvaru prsu v populaci asymptomatických žen pouze při dodržení zváštních podmínek. Mamografie se standartně provádí ve dvou projekcích (vždy na oba prsy) a to v projekci mediolatelární šikmé a kraniokaudální. Kromě těchto projekcí jsou projekce doplňující např. bočná projekce, mamografie se zvětšením, projekce s bodovou kompresí, komprese na axilární výběžek. Kraniokaudální (CC) projekce Diagnostické požadavky Kritéria obrazu závislá na umístění pacienta 1. Ostré zobrazení m. pectoralis na okraj snímku 2. Ostré zobrazení retroglandulární tukové tkáně 3. Ostré zobrazení mediální prsní tkáně 4. Ostré zobrazení laterální žlázové tkáně 5. Bez viditelných kožních řas 6. Symetrické snímky pravého a levého prsu 23

24 Kritéria obrazu závislá na expozičních parametrech 1. Znázornění kožní hranice jasným světlem 2. Zobrazení cévních struktur viděných přes nejtmavší parenchym 3. Ostré zobrazení všech cév, fibrózních oblastí a okraje m. pectoralis 4. Ostré zobrazení kožní struktury podél m. pectoralis Nekolaterální šikmá (MLO) projekce Diagnostické požadavky Kritéria obrazu závislá na umístění pacienta 1. M. pectoralis pod správným úhlem 2. Znázorněn inframamární úhel 3. Ostré zobrazení kraniolaterální žlázové tkáně 4. Ostré zobrazení retroglandulární tukové tkáně 5. Bradavka v celém profilu jasně oddělená od okolní tkáně 6. Bez viditelných kožních řas 7. Symetrické snímky pravého a levého prsu Kritéria obrazu závislá na expozičních parametrech 1. Znázornění kožní hranice jasným světlem 2. Zobrazení cévních struktur viděných přes nejtmavší parenchym 3. Ostré zobrazení všech cév, fibrózních oblastí a okraje m. pectoralis 4. Ostré zobrazení kožní struktury podél m. pectoralis 4.2 Duktografie Jedná se o kontrastní vyšetření, kdy je secernující duktus naplněn kontrastní látkou a sleduje se jeho větvení a přítomnost eventuálních intraduktálních patologií. Duktografie je indikována u tzv. secernujícího prsu, především u jednostranné serózní a krvavé sekrece z bradavky. Relativní kontraindikací je alergie na jódovou kontrastní látku v anamnéze (je možné provést negativní kontrastní látkou vzduchem). Kontraindikací je aktivní mastitida. Po zavedení a naplnění nefrotropní kontrastní látkou mlékovodu se zhotovují dvě projekce na mamografu s napětím 25 35kV. Jsou to projekce kraniokaudální a mediolaterální šikmá. Snímky se pořizují po vytažení jehly. 24

25 Duktografie má poměrně vysoké procento falešně pozitivních nálezů, proto má být velmi uvážlivě indikována. 4.3 Punkční biopsie Jedná se o metodu punkce tlustou jehlou (core-cut, tru-cut), většinou bioptickým dělem (biopsy gun) pod ultrazvukem. Je získán váleček tkáně síly jehly, ze kterého je možné provést histopatologický rozbor tkáně a různá imunohistochemická vyšetření. Tato metoda pomáhá další redukci otevřených biopsií prsu pro benigní nádory a umožňuje časnou verifikaci karcinomů před onkologickou nebo chirurgickou léčbou. 4.4 Mamografická stereotaxe Rozvoj stereotaktických metod znamenal značný pokrok v oblasti diagnostiky a léčení klinicky němých lézí. Mamografická stereotaxe slouží k přesnému určení polohy nehmatné léze. Přesná lokalizace léze v trojrozměrném prostoru prsu se vypočítá na základě změny její pozice na dvojrozměrných stereosnímcích. Stereosnímky se získávají dvěma šikmými projekcemi léze z předem stanovených úhlů, většinou +/-15. Hlavním úkolem stereotaxe je určit přesné koordináty léze v prsu z dvourozměrných stereosnímků a následně vykonat její cílenou punkci. Před vlastním zákrokem je třeba si správně zvolit směr a dráhu punkce na základě její manifestace na mamogramech zhotovených ve dvou na sebe kolmých projekcích, projekci kraniokaudální a bočné Předoperační lokalizace nehmatných lézí prsu Zavedení mamografické stereotaxe do klinické praxe mělo nesmírný význam hlavně pro předoperační lokalizaci nehmatných mamograficky zjištěných lézí. Počet takových lézí začíná stoupat hlavně v souvislosti se zavedením plošného mamografického screeningu. S vysokou přesností je možné zavést do vyšetřované léze kovový lokalizátor (nebo jinou značku). Jím se pak operatér orientuje v tkáni prsu při otevřené biopsii. V předoperační lokalizaci nehmatných lézí prsu se dosud uplatnilo několik technik. Všechny vycházejí z řízené punkce prsní léze s následným ponecháním značky v místě léze. Ta je pak odstraněna i s lézí při chirurgickém zákroku. V praxi se nejvíce používají předoperační lokalizace pomocí drátěných vodičů a lokalizace pomocí barviv. 25

26 Obrázek č. 2 - Stereotaktická aspirační biopsie za účelem histologického vyšetření nehmatné léze prsu Obrázek č. 3 - Předoperační lokalizace multifokálního DCIS dvěma Kopansovými lokalizátory (a,b) a) b) 26

27 4.5. Počítačová tomografie Vyšetření je přínosné pro eventuelní zjištění infiltrace vnitřních mamárních a mediastinálních lymfatických uzlin a pro posouzení vztahu nádoru k hrudní stěně. Nedetekuje mikrokalcifikace a je spojena s poměrně značnou radiační zátěží. Není vhodnou metodou pro diagnostiku časných stádií tumoru a pro screening MR mamografie (magnetická rezonance prsu) Je relativně nová vyšetřovací metoda s absencí ionizujícího záření. Používá se pouze výběrově a při určitých indikacích: 1. Kontrola pacientek se silikonovými implantáty. 2. Odlišení starší jizvy od karcinomu. 3. Bližší diferenciace asymetrických stínů. 4. Vyloučení malignity u mamograficky velmi hutného prsu. 5. Klinicky zřejmý karcinom k vyloučení multifokality. Nevýhodou je cena vyšetření (5 000Kč), nedetekuje mikrokalcifikace, je kontraindikována při přítomnosti kovových materiálů v prsu nebo např. při klaustrofobii Mamoscintigrafie Mamoscintigrafie je významnou doplňující metodou mamologického vyšetření, především v případech, kdy mamografie jeví vysokou densitu (vysokou hustotu prsu) a ultrazvukové vyšetření nachází hypoechogenní zóny. Mamoscintigrafie se jeví jako další přístupná a hlavně nadějná metoda s možností upřesnění nálezu a s perspektivním rozvojem, která umožní ženu zbytečně nevystavovat operačnímu zákroku. 27 Obrázek č. 4 - Normální nález

Manuál k samovyšetření prsou. Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu

Manuál k samovyšetření prsou. Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu Manuál k samovyšetření prsou Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu Zpracováno společností MindSoft s.r.o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic S použitím materiálů Mamografického screeningu v ČR

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Manuál k samovyšetření prsou. Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu

Manuál k samovyšetření prsou. Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu Manuál k samovyšetření prsou Vyšetřete se a předejděte rakovině prsu Zpracováno společností MindSoft s.r.o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic S použitím materiálů Mamografického screeningu v ČR

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

Jak se vyhnout omylům v diagnostické mamografii

Jak se vyhnout omylům v diagnostické mamografii Jak se vyhnout omylům v diagnostické mamografii Miroslava Skovajsová BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Diagnostická mamografie vyšetření ženy, která přichází s některým z klinických projevů rakoviny

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007)

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007) Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007) Příloha č.1 - Tabulky údajů pro výpočet parametrů datového auditu Tab. 1 Základní údaje o ženě

Více

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů 1 Bendová M., 2 Večeřová L. 1 Gynekologicko-porodnická klinika 2 Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV Praha Zánětlivé procesy v oblasti prsů 6% všech

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU POMOCÍ MAMMOTOMU

VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU POMOCÍ MAMMOTOMU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Petra Bolehovská Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU POMOCÍ MAMMOTOMU Bakalářská práce

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy. Hitological finds in core cut biopsies of mammal gland

Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy. Hitological finds in core cut biopsies of mammal gland Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biologických a lékařských věd Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy Hitological finds in core cut biopsies of mammal

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen v prevenci nádorového onemocnění prsu

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen v prevenci nádorového onemocnění prsu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Informovanost žen v prevenci nádorového onemocnění prsu Bakalářská práce Autor: Lenka Němcová Vedoucí práce: Mgr. Ilona Havlíčková Jihlava

Více

Vývoj mamografického screeningu v České republice

Vývoj mamografického screeningu v České republice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Vývoj mamografického screeningu v České republice bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Klára Krejčí Specializace

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT Daniel Klimeš Reakce na položky validačního reportu: 2. Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo) nutné převést záznamy pod jeden záznam druhý záznam smazat

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Reprodukční zdraví PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT Vypracoval/a: Marie Kudličková UČO: 407046 Akademický rok: 2013/2014 Studijní program: bakalářské studium V

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu

Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu Gabriela Zachariášová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy Eva Němcová LF MU a FN Brno Bohunice přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA nádory prsu 25. místo 16. místo ČR r. 2009 incidence 111,7 nádorů na 100 000 žen prevalence

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri Klinické údaje Muž, 59 let Bratr: karcinom prostaty Nekouří, alkohol příležitostně 16.6.2013

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. Diplomová práce. Kateřina Laurencie Manišová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. Diplomová práce. Kateřina Laurencie Manišová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Prevence karcinomu prsu a informovanost žákyň vybraných středních škol o tomto onemocnění Diplomová práce Kateřina

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy Dušan Žiak Bioptický seminář FN a CGB Ostrava 5.2.2014 2013 Definice Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou cytologicky a architektonicky rozmanitých

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta Neinvazivní nádory prsu a další premaligní léze J. Novotný, D. Pavlišta Vývoj mlé né žlázy Zm ny v po tu vývod Zm ny v tvení vývod Zm ny pom ru žlázové a stromální složky Fyziologický nález v prsu je velmi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více