Seminární práce do předmětu. Nauka o podniku I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce do předmětu. Nauka o podniku I"

Transkript

1 Seminární práce do předmětu Nauka o podniku I Téma: Systém podnikových cílů, nástroje a principy řízení Vypracoval: Alžběta Dvořáková, UČO: Nathalia Kayeshka, UČO: Studijní skupina: Datum prezentace: Datum odevzdání: Hodnocení:

2 1. Úvod Jedním z primárních cílů podniku je nepochybně dlouhodobá maximalizace zisku. Což je, i vzhledem k jeho dosažení, značně abstraktně formulovaný cíl. Tento vrcholový cíl však není sledován izolovaně, sleduje se s ohledem na vedlejší podmínky. V této práci si proto nastíníme smysl tzv. sekundárních či podřazených cílů, které spolu s primárními tvoří systém podnikových cílů. Budeme se také zabývat vztahy uvnitř systému podnikových cílů. Na vytváření systému podnikových cílů se totiž podílí mnoho instancí (vedení podniku, vlastníci, zaměstnanci a spousta dalších). Každá ze zájmových skupin sleduje své vlastní záměry, to může vést ke konfliktnosti cílů a to ve více směrech. Podnikové cíle jsou součástí řízení podniku a tedy pro jejich splnění se musí vedoucí zaměstnanec řídit základními principy vedení zaměstnanců. V případě, že se identifikují podnikové cíle s osobními přáními zaměstnanců, dochází k optimálnímu využití řídících nástrojů podnikovým řízením.

3 2. Teoretická část Jak již bylo v úvodu naznačeno, podnik sleduje celý svazek (systém) cílů. V základě můžeme použít několik různých kritérií pro členění cílů. Jedním z těchto hledisek je členění na monetární a nemonetární cíle. Monetární cíle jsou měřitelné penězi, jako třeba zisk, obrat nebo solventnost. Nemonetární cíle se v penězích vyjádřit nedají, člení se na ekonomické a mimoekonomické. Mezi nemonetární ekonomické cíle můžeme zařadit např. ovládnutí trhu. K nemonetárním mimoekonomickým cílům pak řadíme sociální, etické nebo politické cíle, jako snaha o prestiž a moc, snížení zátěže životního prostředí nebo zajištění pracovních míst. Jiné z členících kritérií je již zmíněné rozdělení na primární a sekundární cíle. Primární cíle jsou určeny především pro vrcholnou úroveň řízení. Podle Wöheho nelze tyto cíle většinou formulovat operabilně. Oproti tomu uvádí M. Synek, že všechny cíle by měly být formulovány operabilně, primární cíl maximalizace hodnoty podniku, respektive jmění akcionářů, může být měřen tržní cenou akcií. Primární či vrcholové cíle se mohou také označovat jako vize podniku či filozofie společnosti. Vyjadřují celkové hodnotové představy podnikového řízení, determinují chování podniku ke svému okolí. Pro dosažení primárních cílů je nutné mít určeny subcíle. Jsou to podřazené cíle určeny pro nižší úrovně řízení. Tyto cíli musí být bezpodmínečně formulovány operabilně, což znamená tak, aby byly měřitelné, návodné a kontrolovatelné. Tím umožňují odměňování a motivování podle výkonu, a zaměstnanec si sám může svou činnost hodnotit. Dalším z možných kritérií pro rozčlenění cílů je míra jejich dosažení. Z tohoto pohledu rozlišujeme cíle na omezené a neomezené. U neomezených cílu se je podnik snaží minimalizovat nebo maximalizovat (minimalizace nákladů...). V případě

4 omezených cílů jde o dosažení předem stanovené hodnoty (zvýšit obrat o 20%...), lze u nich s jistotou říct zda bylo cíle dosaženo či nikoliv. Vzhledem k tomu, že podnik sleduje více cílů najednou, stává se, že mezi těmito cíli vznikají různé vztahy. Rozlišujeme čtyři základní druhy vztahů mezi cíli, a to: komplementárnost, konkurenci, protikladnost a indiferenci. O cílové komplementárnosti hovoříme pokud při současném dosahování vyšší úrovně prvního cíle se zároveň zvyšuje i úroveň druhého cíle (zvyšování obratu vede ke zvyšování zisku). Pokud dosažení vyššího naplnění prvního cíle může ztížit dosažení vyššího naplnění druhého cíle, jedná se o cílovou konkurenci (intenzivnější reklama zvyšuje náklady). V tomto případě se musí stanovit pořadí důležitosti cílů. V okamžiku, kdy uskutečnění prvního cíle zabrání uskutečnění druhého cíle, jedná se o cílovou protikladnost (snížení spotřeby energie stroje, současné zvýšení hodinového výkonu tohoto stroje). Cílová indiference označuje vztah mezi dvěma cíli, při kterém plnění prvního cíle nemá žádný vliv na plnění druhého cíle (zlepšení jídla v závodní jídelně a současně snížení nákladů na pomocný materiál ve výrobě). Vztahy mezi dvěma cíli se však mohou po dosažení určité meze měnit (po překročení určité hranice růstu obratu může přestat vést k zvyšování zisku, zvýšením nákladů se naopak po překročení této hranice může zisk snižovat), jde o tzv. podmínečnou platnost. Cíle, ať primární či sekundární, se stávají kompromisem mezi představami všech zainteresovaných instancí. Síla vlivu jednotlivých instancí je závislá na tom, jaké je jejich postavení v době formulace cílů (zaměstnanci se mohou více podílet tehdy pokud podnik vyžaduje ke zvýšení produkce přesčasovou práci). V případě konkurenčnosti cílů mohou v podniku vznikat cílové konflikty. Individuální konflikty vznikají při existenci napětí mezi zájmem podniku a jednotlivce. Tento individuální konflikt působí na samotný podnikatelský cíl tím víc, čím vyšší je pozice jednotlivce,

5 který rozhoduje. Pokud cíl určený rozhodovateli není operabilní, vzniká hierarchicky podmíněný konflikt. Takto nevhodně formulovaný cíl nevytváří vhodní prostor pro jednání spolupracovníků. Cílové konflikty uvnitř organizace existují, když útvary, které mají s ohledem na primární cíl spolupracovat, sledují rozdílné cíle, které jsou navzájem nesouladné. Při omezování cílových konfliktů se musí nejdříve určit, zda jde o subjektivně či hierarchicky podmíněný konflikt. Pokud se jedná o subjektivně podmíněný konflikt, lze situaci vyřešit např. jinou formou odměňování nebo šancí na postup. Pokud se ale jedná o hierarchicky podmíněný konflikt, který vzniká často tím, že je oddělení špatně vytvořeno, musí dojít k novému určení sekundárních cílů, vytvoření nových oddělení nebo se musí nově vymezit kompetence. Nástroje řízení slouží podnikovému vedení k ovlivňování motivace zaměstnanců. Na druhou stranu i sama motivace zaměstnanců může být označena jako nástroj řízení. Vedení podniku se snaží využitím nástrojů řízení dosáhnout stavu, kdy zaměstnanci jsou do krajnosti přesvědčeni o tom, že jejich osobních cílů dosáhnou, pokud budou angažováni pro cíle podniku. Tyto nástroje se člení na objektivně hodnotitelné, u kterých jsou relativně jednoznačná hodnotící kritéria, a čistě motivační nástroje,u kterých tato hodnotící kritéria chybí. Vedení podniku využívá objektivně hodnotitelných materiálních nástrojů (odměna za práci, podnikové soc.požitky, vhodné pracovní podmínky nebo výběr personálu) k motivaci, a to tak, aby mohl být dosažen co nejlepší výsledek podniku. Nemateriální nástroje jsou využívány k obsažení spokojenosti zaměstnanců v práci a s prací. Ke zlepšení pracovní pohody vede řada opatření v organizaci práce. A to zejména odstraněním roztříštěnosti pracovního procesu, kdy se zaměstnanci svěří ke zpracování celý balík práce. Zabráněním pracovní monotonie a frustrace z ní tím, že se využije pracovní rotace čímž se zároveň zaměstnanci rozšíří horizont. Rozšířením rozhodovacích a kontrolních pravomocí se zvýší odpovědnost zaměstnance, toto obohacení práce vede

6 ke zkvalitnění pracoviště. Pro vyšší efektivitu práce je výhodné vytvoření malých autonomních skupit, které tak získají větší samostatnost v určování obsahu práce, stanovní cílů a parádění úkonů. Dalším z nemateriálních řídících nástrojů je uplatnění určitého řídícího stylu. Patriarchální styl je odvozen od autority otce v rodině, který je uznáván těmi které řídí. Sám se autoritativně rozhoduje, ale zároveň se o své podřízené stará. Charismatický styl se odvozuje od osobního kouzla vedoucího zaměstnance, s jehož pomocí získává podřízené pro splnění svých cílů. Tento styl se podobá patriarchálnímu, ale chybí mu péče o podřízené. Autokratický řídící styl je také spojen s postavou jediného vládce, autorita je mu však delegována institucí. Autokratické vedení silně využívá hierarchický řídící aparát opírající se o vynucující a strukturující složky s odůvodněním, že sociální instituce vyžadují přísnou organizaci. Libovůle příjímání rozhodnutí autokratem je u byrokratického stylu nahrazena legalitou, reglementací a odbornou kompetencí. Je zde propracovaný systém řídících míst, přesné vymezení pravomocí a závazný popis pracovních postupů. V protikladu k autoritativním řídícím stylům se u kooperativního stylu zaměstnanci podílejí na řídících rozhodnutích. Jejich účast má buď převážně poradní charakter nebo demokratického vytváření vůle, na němž se podílejí všichni zúčastnění. Souhrn nemateriálních nepřímých nástrojů řízení obsahuje řadu prostředků pozitivního ovlivňování motivace pracovníků v podniku. Jde zejména o informace a komunikace (jejich prostřednictvím mají zaměstnanci vědomí, že jsou aktivní součástí podniku), podnikové vzdělání (zvyšuje sounáležitost zaměstnanců s podnikem), regulace konfliktů (usiluje o dosažení operativního souhlasu) a integrace a uznání osobnosti (snaha o úplné sociální přijetí zaměstnance do skupin ve kterých působí).

7 Obsahem řídících principů jsou především organizační problémy a jejich řešení v rámci řídících štábů. Cíle, které mohou být sledovány využitím těchto principů, se dají shrnout následujícím způsobem. Principy řízení mají jako regulační systémy, které fungují samostatně a jejich výsledek je měřitelný, uvolnit řídící síly pro opravdové řídící úkoly a zbavit je rutinních prací (delegování pravomoci), které mohou vykonat jejich spolupracovníci. Tím se má zefektivnit využití dispozitivního faktoru. Mají přidělit jednotlivým pracovníkům více samostatnosti při výkonných činnostech, uvolit tím tvořivé síly a tak působit na zvyšování výkonnosti k optimalizaci podnikových výsledků. Optimálně aktivizují podnikovou výkonnost a přizpůsobivost změněným podmínkám okolí s ohledem na dlouhodobé výsledky podniku.

8 3. Praktická část V praktické části jsem se rozhodla, že prostuduji řízení dvou rozdílných subjektů s cílem jejích porovnání. Záměrně jsem vybrala relativně velkou akciovou společnost a živnostenského podnikatele, který vlastní 2 obchody pod názvem EXOTIC. Nejdřív se podíváme na podnikatele, který se zabývá prodejem akvarijních ryb, terarijních a ostatních zvířat. Také prodává příslušenství pro teraristiku, akvaristiku a chovatelství. Podnikatel vlastní dva obchody ve středu města. Jedna prodejna se nachází na Orlí blízko Malinovského náměstí, což si myslím, že je dost výhodná lokalita vzhledem k počtu dopravních spojů v této oblastí, druhá prodejna je na Moravském náměstí, a to je prakticky také střed města. Důležité cíle určuje podnikatel, který se podílí na provozu a také zaměstnává tři lidí. Dlouhodobým primárním cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Subcíle, které napomáhají k dosažení primárního cíle jsou: snižování nákladů prostřednictvím snížení spotřeby energie použitím úsporných elektrospotřebičů, snižování mortality prodávaných zvířat a užitím reklamy. Majitel obchodů tvrdí, že pro něj je důležitá spokojenost zákazníka, proto sekundárním cílem je zvýšení kvalifikace zaměstnanců jejich školením na odborných kurzech, aby mohli vždy poskytnout kupujícímu co nejpřesnější informace a odborné poradenství v oblasti jejich podnikání. V systému řízení převládá patriarchální styl vedení, majitel uskutečňuje všechna závažná rozhodnutí sám, ale některá rozhodnutí ponechává na úsudku svých zaměstnanců. Podnikatel motivuje svoje zaměstnance k většímu výkonu platem a také se snaží být příkladem pro ně. Podle jeho slov se neustále snaží monitorovat každý krok konkurence a vždy být o něco lepší, což je také jedním z podřazených cílů. Jedním z mimoekonomických cílu je používat ekologické materiály a snaží se dodržovat zásady environmentálního řízení.

9 Toto byl příklad jednoho z mnohá malých podnikatelů, kteří se snaží přežit v boji proti konkurenci a získat co nejvíc zákazníků, a tím pádem i největší tržní podíl, což většinou bývá dost obtížný úkol, když se takto malý podnikatel nebo malá společnost snaží postavit čelem takovým subjektům jako jsou velká obchodní centra apod. Právě proto, zde chceme uvést i případ velké společnosti, která může hravě odolávat konkurenci. Jedním z takových podniku je i velkoobchod LEVI INTERNATIONAL a.s. LEVI INTERNATIONAL a.s. je jedním z největších českým distributorů PC komponentů, výrobcem osobních počítačů LYNX, předním distributorem periferií, software, síťových prvků včetně WLAN, mobilních telefonů a jejich příslušenství. Společnost byla založena v roce 1995, se základním kapitálem 1 mil. Kč, jako dovozce paměťových čipů a procesorů. Portfolio produktů se neustále rozšiřuje a spolu s ním roste i počet zákazníků a objem prodeje. Sortiment LEVI International dnes zahrnuje kompletní spektrum výpočetní techniky, mobilních komunikací a digitální elektroniky. Během několika let se společnost stala jedním z největších distributorů IT na českém trhu a zaujala pozici jedničky v distribuci paměťových čipů a procesorů. Společnost má sídlo v Brně, dále má pobočku v Praze a na Slovensku. Centrála se nachází ve městské části Brno Slatina která je situována na městské periférií, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobchod, není nutné aby se nacházela ve středu města, což je nezbytné ve výše popsaném případě živnostníka. Dlouhodobým primárním cílem je maximalizace zisku, tento cíl je stejný jako u většiny podnikatelských subjektů. Tohoto cíle dosahuje prostřednictvím celé řady subcílů: jedním z nich je dosažení maximální spokojenosti zákazníka. Další subcíle jsou obsažený ve firemní filozofii podniku, která je postavena na 3+1 základních pilířích

10 široké nabídce, dostupnosti zboží a technologických novinkách, technické pomoci zákazníkům spojené s rychlým řešení reklamací a přátelském přístupu. S těmito principy se zákazníci LEVI setkávají na každém kroku. Nabídka produktů pokrývá všechny požadavky z oblasti výpočetní techniky a mobilních komunikací, přitom většina zboží je dostupná skladem. Pro zákazníky je připravena HOT line technické podpory, reklamace jsou řešeny do deseti pracovních dnů. Individuální přístup k zákazníkům je zárukou jejich spokojenosti a prosperity. Společnost má více než aktivních zákazníků, z nichž přibližně nakupuje pravidelně a tvoří téměř 90% obratu. V roce 2003 dosáhla společnost LEVI International a.s. obratu 3,678 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 5,7%. Počet zákazníků se přitom oproti roku 2002 zvýšil o 40% a objem zásilek vzrostl o 70%. Dnes základní kapitál společnosti je 25 mil. Kč. LEVI zaměstnává 165 zaměstnanců, které si pečlivě vybírá, obzvlášť když se jedná o obchodního zástupce, který jedná se zákazníkem a tak reprezentuje společnost na veřejnosti. Firma má autokratický styl řízení a využívá hierarchický řídící aparát. Kromě managementu má podnik několik oddělení, která mají na starosti určité činnosti, mezi ně patří: personální, ekonomické, obchodní, exportní, nákupní, oddělení síťových řešení, reklamační, marketingové oddělení, technická podpora pro zákazníky, logistické a další oddělení, která efektivně využívá možností zaměstnanců LEVI INTERNATIONAL a.s. Toto byl příklad společnosti, která dosahuje ročního obratu v řádech miliard a díky dominantnímu postavení na trhu se nemusí propadu vlivem konkurence.

11 4. Závěr Praxe ukazuje, že nezáleží na rozměrech společnosti, nezáleží ani na tom, jestli společnost zaměstnává 5 nebo 100 lidí, primární cíl podniku je většinou stejný a odpovídá teorii: dlouhodobá maximalizace zisku, snaha udržet společnost dlouhodobě v rovnováze atd. Subcíle, které napomáhají dosažení hlavního cíle jsou většinou jako minimalizace nákladů, dosažení co nejvyšší spokojenosti zákazníka, zvýšení podílu na trhu, zvýšení kvality výrobku, obsluhy atd. I přes to, že primární cíle obou popsaných subjektů jsou stejné je mezi nimi diametrální rozdíl. Malý se potýká s celou řadou problému, které u velkých podniků nejsou tak časté. Jsou to zejména obava z konkurence což do jisté míry ovlivňuje i subcíle podniku. Malý živnostník musí také hondě zvažovat větší investici například do modernizace prodejny, protože by chybné rozhodnutí v jeho případě mohlo znamenat i jeho krach, na druhou stranu u velkého subjektu by to znamenalo pouze menší ztrátu vzhledem k jeho obratu. Také prostředky marketingu jsou u menších firem značně omezené. Ale na druhou stranu pokud dojde k zániku malého subjektu nedojde k drastické zvýšení nezaměstnanosti a ani nedojde k nerovnováze na trhu v oblasti jeho podnikání. Po prostudování teorie a praxe u dvou rozdílných subjektů jsem došla k závěru, že teorie je v praktickém řízení čitelnější spíše u LEVI INETRNATIONAL a. s. kde jsem od ní nenašla velké odchylky. Na druhou stranu v případě prodejny EXOTIC jsem se musela více zamyslet, než jsem byla schopna charakterizovat subcíle, způsob řízení atd. Na závěr bych chtěla shrnout, že podle mého názoru obě dvě společnosti z většiny dosahují svých stanovených cílů.

12 Použitá literatura: Nauka o podniku, J. Novotný Podniková ekonomika, M. Synek Úvod do podnikového hospodářství, Wöhe Navštívené podniky: LEVI INTERNATIONAL a.s. EXOTIC obchodní síť - živnost

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Mezi kvalitativní metody analýzy práce nepatří: a) sumární metoda b) metoda pořadí c) metoda odstupňování d) analytická metoda

Mezi kvalitativní metody analýzy práce nepatří: a) sumární metoda b) metoda pořadí c) metoda odstupňování d) analytická metoda NAUKA O PODNIKU I TEST 1: Řídící systém podniku, při němž cesta příkazů a doporučení není určována instanční cestou, ale druhem daných úkolů, označujeme jako (zaškrtněte správné řešení): a) maticová organizace

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal

Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo člena představenstva Vážení partneři, Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal její první kompletní rok působení na trhu. Poprvé tak

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více