Seminární práce do předmětu. Nauka o podniku I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce do předmětu. Nauka o podniku I"

Transkript

1 Seminární práce do předmětu Nauka o podniku I Téma: Systém podnikových cílů, nástroje a principy řízení Vypracoval: Alžběta Dvořáková, UČO: Nathalia Kayeshka, UČO: Studijní skupina: Datum prezentace: Datum odevzdání: Hodnocení:

2 1. Úvod Jedním z primárních cílů podniku je nepochybně dlouhodobá maximalizace zisku. Což je, i vzhledem k jeho dosažení, značně abstraktně formulovaný cíl. Tento vrcholový cíl však není sledován izolovaně, sleduje se s ohledem na vedlejší podmínky. V této práci si proto nastíníme smysl tzv. sekundárních či podřazených cílů, které spolu s primárními tvoří systém podnikových cílů. Budeme se také zabývat vztahy uvnitř systému podnikových cílů. Na vytváření systému podnikových cílů se totiž podílí mnoho instancí (vedení podniku, vlastníci, zaměstnanci a spousta dalších). Každá ze zájmových skupin sleduje své vlastní záměry, to může vést ke konfliktnosti cílů a to ve více směrech. Podnikové cíle jsou součástí řízení podniku a tedy pro jejich splnění se musí vedoucí zaměstnanec řídit základními principy vedení zaměstnanců. V případě, že se identifikují podnikové cíle s osobními přáními zaměstnanců, dochází k optimálnímu využití řídících nástrojů podnikovým řízením.

3 2. Teoretická část Jak již bylo v úvodu naznačeno, podnik sleduje celý svazek (systém) cílů. V základě můžeme použít několik různých kritérií pro členění cílů. Jedním z těchto hledisek je členění na monetární a nemonetární cíle. Monetární cíle jsou měřitelné penězi, jako třeba zisk, obrat nebo solventnost. Nemonetární cíle se v penězích vyjádřit nedají, člení se na ekonomické a mimoekonomické. Mezi nemonetární ekonomické cíle můžeme zařadit např. ovládnutí trhu. K nemonetárním mimoekonomickým cílům pak řadíme sociální, etické nebo politické cíle, jako snaha o prestiž a moc, snížení zátěže životního prostředí nebo zajištění pracovních míst. Jiné z členících kritérií je již zmíněné rozdělení na primární a sekundární cíle. Primární cíle jsou určeny především pro vrcholnou úroveň řízení. Podle Wöheho nelze tyto cíle většinou formulovat operabilně. Oproti tomu uvádí M. Synek, že všechny cíle by měly být formulovány operabilně, primární cíl maximalizace hodnoty podniku, respektive jmění akcionářů, může být měřen tržní cenou akcií. Primární či vrcholové cíle se mohou také označovat jako vize podniku či filozofie společnosti. Vyjadřují celkové hodnotové představy podnikového řízení, determinují chování podniku ke svému okolí. Pro dosažení primárních cílů je nutné mít určeny subcíle. Jsou to podřazené cíle určeny pro nižší úrovně řízení. Tyto cíli musí být bezpodmínečně formulovány operabilně, což znamená tak, aby byly měřitelné, návodné a kontrolovatelné. Tím umožňují odměňování a motivování podle výkonu, a zaměstnanec si sám může svou činnost hodnotit. Dalším z možných kritérií pro rozčlenění cílů je míra jejich dosažení. Z tohoto pohledu rozlišujeme cíle na omezené a neomezené. U neomezených cílu se je podnik snaží minimalizovat nebo maximalizovat (minimalizace nákladů...). V případě

4 omezených cílů jde o dosažení předem stanovené hodnoty (zvýšit obrat o 20%...), lze u nich s jistotou říct zda bylo cíle dosaženo či nikoliv. Vzhledem k tomu, že podnik sleduje více cílů najednou, stává se, že mezi těmito cíli vznikají různé vztahy. Rozlišujeme čtyři základní druhy vztahů mezi cíli, a to: komplementárnost, konkurenci, protikladnost a indiferenci. O cílové komplementárnosti hovoříme pokud při současném dosahování vyšší úrovně prvního cíle se zároveň zvyšuje i úroveň druhého cíle (zvyšování obratu vede ke zvyšování zisku). Pokud dosažení vyššího naplnění prvního cíle může ztížit dosažení vyššího naplnění druhého cíle, jedná se o cílovou konkurenci (intenzivnější reklama zvyšuje náklady). V tomto případě se musí stanovit pořadí důležitosti cílů. V okamžiku, kdy uskutečnění prvního cíle zabrání uskutečnění druhého cíle, jedná se o cílovou protikladnost (snížení spotřeby energie stroje, současné zvýšení hodinového výkonu tohoto stroje). Cílová indiference označuje vztah mezi dvěma cíli, při kterém plnění prvního cíle nemá žádný vliv na plnění druhého cíle (zlepšení jídla v závodní jídelně a současně snížení nákladů na pomocný materiál ve výrobě). Vztahy mezi dvěma cíli se však mohou po dosažení určité meze měnit (po překročení určité hranice růstu obratu může přestat vést k zvyšování zisku, zvýšením nákladů se naopak po překročení této hranice může zisk snižovat), jde o tzv. podmínečnou platnost. Cíle, ať primární či sekundární, se stávají kompromisem mezi představami všech zainteresovaných instancí. Síla vlivu jednotlivých instancí je závislá na tom, jaké je jejich postavení v době formulace cílů (zaměstnanci se mohou více podílet tehdy pokud podnik vyžaduje ke zvýšení produkce přesčasovou práci). V případě konkurenčnosti cílů mohou v podniku vznikat cílové konflikty. Individuální konflikty vznikají při existenci napětí mezi zájmem podniku a jednotlivce. Tento individuální konflikt působí na samotný podnikatelský cíl tím víc, čím vyšší je pozice jednotlivce,

5 který rozhoduje. Pokud cíl určený rozhodovateli není operabilní, vzniká hierarchicky podmíněný konflikt. Takto nevhodně formulovaný cíl nevytváří vhodní prostor pro jednání spolupracovníků. Cílové konflikty uvnitř organizace existují, když útvary, které mají s ohledem na primární cíl spolupracovat, sledují rozdílné cíle, které jsou navzájem nesouladné. Při omezování cílových konfliktů se musí nejdříve určit, zda jde o subjektivně či hierarchicky podmíněný konflikt. Pokud se jedná o subjektivně podmíněný konflikt, lze situaci vyřešit např. jinou formou odměňování nebo šancí na postup. Pokud se ale jedná o hierarchicky podmíněný konflikt, který vzniká často tím, že je oddělení špatně vytvořeno, musí dojít k novému určení sekundárních cílů, vytvoření nových oddělení nebo se musí nově vymezit kompetence. Nástroje řízení slouží podnikovému vedení k ovlivňování motivace zaměstnanců. Na druhou stranu i sama motivace zaměstnanců může být označena jako nástroj řízení. Vedení podniku se snaží využitím nástrojů řízení dosáhnout stavu, kdy zaměstnanci jsou do krajnosti přesvědčeni o tom, že jejich osobních cílů dosáhnou, pokud budou angažováni pro cíle podniku. Tyto nástroje se člení na objektivně hodnotitelné, u kterých jsou relativně jednoznačná hodnotící kritéria, a čistě motivační nástroje,u kterých tato hodnotící kritéria chybí. Vedení podniku využívá objektivně hodnotitelných materiálních nástrojů (odměna za práci, podnikové soc.požitky, vhodné pracovní podmínky nebo výběr personálu) k motivaci, a to tak, aby mohl být dosažen co nejlepší výsledek podniku. Nemateriální nástroje jsou využívány k obsažení spokojenosti zaměstnanců v práci a s prací. Ke zlepšení pracovní pohody vede řada opatření v organizaci práce. A to zejména odstraněním roztříštěnosti pracovního procesu, kdy se zaměstnanci svěří ke zpracování celý balík práce. Zabráněním pracovní monotonie a frustrace z ní tím, že se využije pracovní rotace čímž se zároveň zaměstnanci rozšíří horizont. Rozšířením rozhodovacích a kontrolních pravomocí se zvýší odpovědnost zaměstnance, toto obohacení práce vede

6 ke zkvalitnění pracoviště. Pro vyšší efektivitu práce je výhodné vytvoření malých autonomních skupit, které tak získají větší samostatnost v určování obsahu práce, stanovní cílů a parádění úkonů. Dalším z nemateriálních řídících nástrojů je uplatnění určitého řídícího stylu. Patriarchální styl je odvozen od autority otce v rodině, který je uznáván těmi které řídí. Sám se autoritativně rozhoduje, ale zároveň se o své podřízené stará. Charismatický styl se odvozuje od osobního kouzla vedoucího zaměstnance, s jehož pomocí získává podřízené pro splnění svých cílů. Tento styl se podobá patriarchálnímu, ale chybí mu péče o podřízené. Autokratický řídící styl je také spojen s postavou jediného vládce, autorita je mu však delegována institucí. Autokratické vedení silně využívá hierarchický řídící aparát opírající se o vynucující a strukturující složky s odůvodněním, že sociální instituce vyžadují přísnou organizaci. Libovůle příjímání rozhodnutí autokratem je u byrokratického stylu nahrazena legalitou, reglementací a odbornou kompetencí. Je zde propracovaný systém řídících míst, přesné vymezení pravomocí a závazný popis pracovních postupů. V protikladu k autoritativním řídícím stylům se u kooperativního stylu zaměstnanci podílejí na řídících rozhodnutích. Jejich účast má buď převážně poradní charakter nebo demokratického vytváření vůle, na němž se podílejí všichni zúčastnění. Souhrn nemateriálních nepřímých nástrojů řízení obsahuje řadu prostředků pozitivního ovlivňování motivace pracovníků v podniku. Jde zejména o informace a komunikace (jejich prostřednictvím mají zaměstnanci vědomí, že jsou aktivní součástí podniku), podnikové vzdělání (zvyšuje sounáležitost zaměstnanců s podnikem), regulace konfliktů (usiluje o dosažení operativního souhlasu) a integrace a uznání osobnosti (snaha o úplné sociální přijetí zaměstnance do skupin ve kterých působí).

7 Obsahem řídících principů jsou především organizační problémy a jejich řešení v rámci řídících štábů. Cíle, které mohou být sledovány využitím těchto principů, se dají shrnout následujícím způsobem. Principy řízení mají jako regulační systémy, které fungují samostatně a jejich výsledek je měřitelný, uvolnit řídící síly pro opravdové řídící úkoly a zbavit je rutinních prací (delegování pravomoci), které mohou vykonat jejich spolupracovníci. Tím se má zefektivnit využití dispozitivního faktoru. Mají přidělit jednotlivým pracovníkům více samostatnosti při výkonných činnostech, uvolit tím tvořivé síly a tak působit na zvyšování výkonnosti k optimalizaci podnikových výsledků. Optimálně aktivizují podnikovou výkonnost a přizpůsobivost změněným podmínkám okolí s ohledem na dlouhodobé výsledky podniku.

8 3. Praktická část V praktické části jsem se rozhodla, že prostuduji řízení dvou rozdílných subjektů s cílem jejích porovnání. Záměrně jsem vybrala relativně velkou akciovou společnost a živnostenského podnikatele, který vlastní 2 obchody pod názvem EXOTIC. Nejdřív se podíváme na podnikatele, který se zabývá prodejem akvarijních ryb, terarijních a ostatních zvířat. Také prodává příslušenství pro teraristiku, akvaristiku a chovatelství. Podnikatel vlastní dva obchody ve středu města. Jedna prodejna se nachází na Orlí blízko Malinovského náměstí, což si myslím, že je dost výhodná lokalita vzhledem k počtu dopravních spojů v této oblastí, druhá prodejna je na Moravském náměstí, a to je prakticky také střed města. Důležité cíle určuje podnikatel, který se podílí na provozu a také zaměstnává tři lidí. Dlouhodobým primárním cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Subcíle, které napomáhají k dosažení primárního cíle jsou: snižování nákladů prostřednictvím snížení spotřeby energie použitím úsporných elektrospotřebičů, snižování mortality prodávaných zvířat a užitím reklamy. Majitel obchodů tvrdí, že pro něj je důležitá spokojenost zákazníka, proto sekundárním cílem je zvýšení kvalifikace zaměstnanců jejich školením na odborných kurzech, aby mohli vždy poskytnout kupujícímu co nejpřesnější informace a odborné poradenství v oblasti jejich podnikání. V systému řízení převládá patriarchální styl vedení, majitel uskutečňuje všechna závažná rozhodnutí sám, ale některá rozhodnutí ponechává na úsudku svých zaměstnanců. Podnikatel motivuje svoje zaměstnance k většímu výkonu platem a také se snaží být příkladem pro ně. Podle jeho slov se neustále snaží monitorovat každý krok konkurence a vždy být o něco lepší, což je také jedním z podřazených cílů. Jedním z mimoekonomických cílu je používat ekologické materiály a snaží se dodržovat zásady environmentálního řízení.

9 Toto byl příklad jednoho z mnohá malých podnikatelů, kteří se snaží přežit v boji proti konkurenci a získat co nejvíc zákazníků, a tím pádem i největší tržní podíl, což většinou bývá dost obtížný úkol, když se takto malý podnikatel nebo malá společnost snaží postavit čelem takovým subjektům jako jsou velká obchodní centra apod. Právě proto, zde chceme uvést i případ velké společnosti, která může hravě odolávat konkurenci. Jedním z takových podniku je i velkoobchod LEVI INTERNATIONAL a.s. LEVI INTERNATIONAL a.s. je jedním z největších českým distributorů PC komponentů, výrobcem osobních počítačů LYNX, předním distributorem periferií, software, síťových prvků včetně WLAN, mobilních telefonů a jejich příslušenství. Společnost byla založena v roce 1995, se základním kapitálem 1 mil. Kč, jako dovozce paměťových čipů a procesorů. Portfolio produktů se neustále rozšiřuje a spolu s ním roste i počet zákazníků a objem prodeje. Sortiment LEVI International dnes zahrnuje kompletní spektrum výpočetní techniky, mobilních komunikací a digitální elektroniky. Během několika let se společnost stala jedním z největších distributorů IT na českém trhu a zaujala pozici jedničky v distribuci paměťových čipů a procesorů. Společnost má sídlo v Brně, dále má pobočku v Praze a na Slovensku. Centrála se nachází ve městské části Brno Slatina která je situována na městské periférií, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobchod, není nutné aby se nacházela ve středu města, což je nezbytné ve výše popsaném případě živnostníka. Dlouhodobým primárním cílem je maximalizace zisku, tento cíl je stejný jako u většiny podnikatelských subjektů. Tohoto cíle dosahuje prostřednictvím celé řady subcílů: jedním z nich je dosažení maximální spokojenosti zákazníka. Další subcíle jsou obsažený ve firemní filozofii podniku, která je postavena na 3+1 základních pilířích

10 široké nabídce, dostupnosti zboží a technologických novinkách, technické pomoci zákazníkům spojené s rychlým řešení reklamací a přátelském přístupu. S těmito principy se zákazníci LEVI setkávají na každém kroku. Nabídka produktů pokrývá všechny požadavky z oblasti výpočetní techniky a mobilních komunikací, přitom většina zboží je dostupná skladem. Pro zákazníky je připravena HOT line technické podpory, reklamace jsou řešeny do deseti pracovních dnů. Individuální přístup k zákazníkům je zárukou jejich spokojenosti a prosperity. Společnost má více než aktivních zákazníků, z nichž přibližně nakupuje pravidelně a tvoří téměř 90% obratu. V roce 2003 dosáhla společnost LEVI International a.s. obratu 3,678 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 5,7%. Počet zákazníků se přitom oproti roku 2002 zvýšil o 40% a objem zásilek vzrostl o 70%. Dnes základní kapitál společnosti je 25 mil. Kč. LEVI zaměstnává 165 zaměstnanců, které si pečlivě vybírá, obzvlášť když se jedná o obchodního zástupce, který jedná se zákazníkem a tak reprezentuje společnost na veřejnosti. Firma má autokratický styl řízení a využívá hierarchický řídící aparát. Kromě managementu má podnik několik oddělení, která mají na starosti určité činnosti, mezi ně patří: personální, ekonomické, obchodní, exportní, nákupní, oddělení síťových řešení, reklamační, marketingové oddělení, technická podpora pro zákazníky, logistické a další oddělení, která efektivně využívá možností zaměstnanců LEVI INTERNATIONAL a.s. Toto byl příklad společnosti, která dosahuje ročního obratu v řádech miliard a díky dominantnímu postavení na trhu se nemusí propadu vlivem konkurence.

11 4. Závěr Praxe ukazuje, že nezáleží na rozměrech společnosti, nezáleží ani na tom, jestli společnost zaměstnává 5 nebo 100 lidí, primární cíl podniku je většinou stejný a odpovídá teorii: dlouhodobá maximalizace zisku, snaha udržet společnost dlouhodobě v rovnováze atd. Subcíle, které napomáhají dosažení hlavního cíle jsou většinou jako minimalizace nákladů, dosažení co nejvyšší spokojenosti zákazníka, zvýšení podílu na trhu, zvýšení kvality výrobku, obsluhy atd. I přes to, že primární cíle obou popsaných subjektů jsou stejné je mezi nimi diametrální rozdíl. Malý se potýká s celou řadou problému, které u velkých podniků nejsou tak časté. Jsou to zejména obava z konkurence což do jisté míry ovlivňuje i subcíle podniku. Malý živnostník musí také hondě zvažovat větší investici například do modernizace prodejny, protože by chybné rozhodnutí v jeho případě mohlo znamenat i jeho krach, na druhou stranu u velkého subjektu by to znamenalo pouze menší ztrátu vzhledem k jeho obratu. Také prostředky marketingu jsou u menších firem značně omezené. Ale na druhou stranu pokud dojde k zániku malého subjektu nedojde k drastické zvýšení nezaměstnanosti a ani nedojde k nerovnováze na trhu v oblasti jeho podnikání. Po prostudování teorie a praxe u dvou rozdílných subjektů jsem došla k závěru, že teorie je v praktickém řízení čitelnější spíše u LEVI INETRNATIONAL a. s. kde jsem od ní nenašla velké odchylky. Na druhou stranu v případě prodejny EXOTIC jsem se musela více zamyslet, než jsem byla schopna charakterizovat subcíle, způsob řízení atd. Na závěr bych chtěla shrnout, že podle mého názoru obě dvě společnosti z většiny dosahují svých stanovených cílů.

12 Použitá literatura: Nauka o podniku, J. Novotný Podniková ekonomika, M. Synek Úvod do podnikového hospodářství, Wöhe Navštívené podniky: LEVI INTERNATIONAL a.s. EXOTIC obchodní síť - živnost

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Řízení distribučních kanálů a produktů

Řízení distribučních kanálů a produktů Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Řízení distribučních kanálů a produktů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Možné vztahy mezi cíly se označují jako diferencované sbíhavé kompletní konkurenční

Možné vztahy mezi cíly se označují jako diferencované sbíhavé kompletní konkurenční Strategické řízení odvozuje rozhodnutí o vývoji nových výrobků hlavně od produktů, které uspěly v minulosti zohledňuje i sociologické a sociální okolí podniku je dynamické a adaptivní je vhodné pro malé

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Systém cílů, nástroje a řízení v organizaci» Typologie cílů (1 příklad)» Systém cílů (1 příklad)» Cíle a satelitní skupiny (1 příklad) Příklad 1 Rozdělte a zdůvodněte

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách Praktické postupy vojensko-ekonomické analýzy při řešení úkolu hodnocení dosažení plánovaných cílů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

10 nových priorit rozvoje managementu

10 nových priorit rozvoje managementu 10 nových priorit rozvoje managementu Richard Dobeš Managing Partner CEE living performance Krauthammer Založení v roce 1971 300 tréninkových konzultantů 24 poboček v 16 zemích 1971-2010: >25.000 účastníků

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM.1/ 01/ 02/04 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Ekonomika veřejného sektoru

Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Pokorná pokornai@pef.czu.cz Tel.: 224 382 075 Konzultační hodiny: úterý 12. 30 14.00 https://moodle.czu.cz/, heslo: sezimak Podmínky zápočtu a zkoušky Vypracování

Více