4 Algebraické rovnice a nerovnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Algebraické rovnice a nerovnice"

Transkript

1 Algebraické rovnice a nerovnice Matematika je stenografie abstraktního myšlení. Je-li používána správně, nenechává prostor žádné neurčitosti ani nepřesné interpretaci. (Louis de Broglie). Základní pojmy Rovnost: Jsou-li dvě čísla nebo dva výrazy sobě rovny, pak zápis, který tuto skutečnost vyjadřuje, nazýváme rovností, např. = nebo a b = ( a+ b)( a b). Výraz vlevo (vpravo) od rovnítka se nazývá levá (pravá) strana rovnosti. Rovnice: Zápis s rovnítkem může kromě známých čísel (ať už konkrétních nebo obecných zapsaných písmeny) obsahovat ještě čísla neznámá. Takový zápis nazýváme rovnicí. Rovnici lze obecně zapsat ve tvaru L ( ) = P ( ), kde výraz L ( ) je levá strana rovnice, P ( ) pak pravá strana rovnice. Hodnoty neznámé, po jejichž dosazení do rovnice obdržíme rovnost, nazýváme kořeny rovnice (popř. řešení rovnice). Jestliže kořeny rovnice jsou všechny hodnoty, pro které má daný výraz smysl, nazýváme rovnici rovnicí identickou. Často bývá zadána také množina, ve které má neznámá ležet tzv. obor řešení. Řešme rovnici ( ) ( + ) = v množině. Tato rovnice má jediný kořen =. Rovnici samozřejmě vyhovuje i číslo.5, které však neleží v zadaném oboru řešení, a proto není kořenem rovnice. Při řešení rovnice však pracujeme nejen s oborem řešení, ale i s definičním oborem rovnice. Je to množina, ve které jsou definovány hodnoty všech výrazů, které se v dané rovnici vyskytují. Definiční obor rovnice budeme značit D Příklad: Máme řešit rovnici = v množině. Výraz na levé straně není ( )( ) pro = a = definován (pro tyto hodnoty by měl ve jmenovateli nulu). Definičním oborem této rovnice je tedy množina D = {; }. Nerovnost: Nejsou-li dvě čísla nebo výrazy sobě rovny, pak zápis, který tuto skutečnost vyjadřuje, nazýváme nerovností, např. nebo a + b a + b. Výraz vlevo (vpravo) od znaménka nerovnosti se nazývá levá (pravá) strana nerovnosti. Nerovnice: Zápis se znaménkem nerovnosti může kromě známých čísel (ať už konkrétních nebo obecných zapsaných písmeny) obsahovat ještě čísla neznámá. Takový zápis nazýváme nerovnicí. Hodnoty neznámé, po jejichž dosazení do nerovnice obdržíme nerovnost, nazýváme řešením nerovnice. Množinu všech řešení dané rovnice, popř. nerovnice budeme značit K. Algebraické rovnice (nerovnice) jsou rovnice (nerovnice), v nichž se vyskytují pouze tzv. algebraické operace s neznámou (tj. sečítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování 5

2 a odmocňování). Algebraické rovnice (nerovnice) dělíme na iracionální (neznámá pod odmocninou popř. s racionálním mocnitelem) a racionální (neznámá není pod odmocnimou) Transcendentní rovnice (nerovnice) jsou rovnice (nerovnice), v nichž alespoň jedna operace s neznámou není algebraická (např. rovnicesin = cos ) V této kapitole se budeme věnovat rovnicím algebraickým. Některým transcendentním rovnicím se budeme věnovat později. S pojmem řešení rovnice se setkáváme v několika významech: ) řešení rovnice = jeden kořen rovnice ) řešení rovnice = množina všech kořenů rovnice ) řešení rovnice = proces nalezení kořenů rovnice. Konkrétní význam tohoto termínu bývá zřejmý ze souvislostí. Ekvivalentní rovnice jsou dvě rovnice, Jejichž množiny všech kořenů jsou si rovny. Ekvivalentní úprava je taková úprava rovnice, která ji převádí na rovnici ekvivalentní. Jde o - přičtení, popř. odečtení téhož čísla nebo výrazu k oběma stranám rovnice - násobení, popř. dělení obou stran rovnice týmž číslem nebo výrazem různým od nuly. Zkouška dosazení všech zjištěných kořenů do původní rovnice a ověření rovnosti levé a pravé strany. Jestliže při řešení rovnice použijeme jen ekvivalentní úpravy, zkouška není povinná (není součástí řešení). Slouží pouze pro kontrolu, zda jsme se při řešení nedopustili nějaké chyby (např. špatně nevynásobili dvě čísla).. Příklad: = / 6 ( + ) + ( + ) = = 8 5 = 5 /:5 = Při řešení této rovnice jsme použili jen ekvivalentní úpravy, zkouška není součástí řešení. Množina všech řešení je tedy {} K =. + 6 = + / + = + + = + 7 = ( + 7) = = V tomto řešení jsme se nedopustili žádné numerické chyby, všechny operace s danou rovnicí jsou správné. Hned ta první (umocňování) je však úpravou neekvivalentní. To má za 5

3 následek, že jsme mohli nalézt i kořeny, které původní rovnici nevyhovují. Při použití neekvivalentních úprav zkoušku udělat musíme v každém případě (zkouška je součástí řešení): Zkouška: provádí se dosazením nalezených kořenů do levé ( L ) a pravé ( P ) strany původní rovnice. Je-li L = P, dosazované číslo je kořenem; je-li L P, dosazované číslo kořenem není. V našem případě je = : L = + 6 = ; P = + = ; L = P = 7 : L = 7+ 6 = 9 = ; P = 7+ = ; L P Kořenem dané rovnice je tedy pouze číslo =, tj. K = {} Pozor: častá chyba: ( + )( ) = + /:( + ) = = Číslo = je skutečně kořenem rovnice. Kořenem je ale také číslo =, které jsme však tímto nesprávným postupem nenašli. Hned v první úpravě je totiž skryto dělení nulou, které je častou příčinou poztrácení kořenů. Správný postup: ( + )( ) = + ( + )( ) ( + ) = ( )( ) = ( )( ) = = = K = {; }. Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou Lineární rovnice s neznámou : je každá rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar a + b =, kde ab,, a.. Příklad: Řešme rovnici 7+ = + 5 v množině. 7+ = = 5 = 8 8 = = K = { }. Příklad: Řešme rovnici 5( ) = 5 7 v množině. 5( ) = = 5 7 = 7 = 7 Rovnice nemá řešení, tj. K =. 5

4 . Příklad: Řešme rovnici = ( 6 5) = ( 6 5) = 9 5 = = 6 6 = 6 6 = 6 = ; K = v množině.. Příklad: Řešme rovnici ( ) = + 7 v množině ( ) = + / ( ) = = + = Řešením je každé, tj. K = (jedná se o identickou rovnici). Lineární nerovnice s neznámou : je každá nerovnice, kterou lze převést na jeden z tvarů a + b > ; a + b ; a + b < ; a + b, kde ab,, a. Při řešení nerovnic používáme tytéž úpravy jako při řešení rovnic s jedinou (ale velmi podstatnou) výjimkou, která je zřejmá z následujícího příkladu: < / ( ) > 6 Z tohoto jednoduchého faktu vyplývají dvě důležité zásady: a) Při násobení, resp. dělení nerovnice záporným číslem otáčíme znaménko nerovnosti. b) Umocňovat nerovnici lze pouze tehdy, mají-li obě její strany stejná znaménka: Jsou-li obě strany kladné, násobíme kladným číslem, znaménko nerovnosti neměníme. Jsou-li obě strany záporné, násobíme záporným číslem a znaménko nerovnosti je třeba otočit. Nerovnici, jejíž strany mají různá znaménka, nelze umocňovat. 55

5 5. Příklad: Řešme nerovnici 7 5 v množině /.( ) Řešením jsou právě všechna čísla, pro která platí ; ) ; K = ; ). Grafické znázornění: 6. Příklad: Řešme nerovnici 7 < 8 v množině. 7< 8 < 5 5 < Vzhledem k tomu, že nerovnici řešíme v množině, jsou řešením právě všechna, pro která platí {;;;;;5;6;7}, tj. K = {;;;;;5;6;7} (připomeňme úmluvu z kapitoly.: ). Grafické znázornění: Soustavy lineárních nerovnic s neznámou : Při řešení soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou hledáme neznámá čísla, která vyhovují zároveň několika nerovnicím. Množina všech řešení je pak průnikem množin všech řešení jednotlivých rovnic. 7. Příklad: Řešme soustavu nerovnic 7 ; + > v množině. 7 + > 7 > Hledaná čísla musí vyhovovat oběma nerovnicím současně: 7 < 7 Množinový zápis řešení: K = ; ; K = ; 7 7 K = K K = ; ; = ; 8) Řešme soustavu nerovnic 7 < ; + v množině. 7 > + 7 > 56

6 Nerovnice nemá řešení, tj. K =. Rovnice v součinovém tvaru je rovnice tvaru L ( ) =, kde levá strana je součinem několika činitelů. Tento součin je roven nule právě tehdy, když alespoň jeden z činitelů je roven nule. 9. Příklad: Řešme rovnici ( )(+ ) = v množině. Hledané číslo je řešením rovnice právě tehdy, když = nebo + = tj. = nebo = Množina všech řešení dané rovnice je tedy K = { ; }. Nerovnice v součinovém tvaru: Je nerovnice v některém z tvarů L ( ) < ; L ( ) > ; L ( ) ; L ( ), kde levá strana je součinem několika činitelů. Tento typ nerovnic lze s výhodou řešit pomocí tzv. nulových bodů dle následujícího příkladu:. Příklad: Řešme nerovnici ( 7 )( + )( 7)( ) v množině. Nejdříve určíme body, ve kterých jsou jednotlivé závorky rovny nule (nulové body): 7 7 = = ; podobně = ; = ; =. 7 Tyto čtyři body rozdělí číselnou osu na pět intervalů. V těchto intervalech zjistíme znaménka jednotlivých závorek. Podle toho pak lze určit znaménko součinu. Vše je výhodné zapsat formou tabulky: ( ; ) 7 7 ; ; ; 7 7 (; ) L ( ) Má-li tedy být L ( ), musí být ; ; (v nerovnici je připuštěna rovnost, 7 řešením jsou tedy i všechny nulové body). M( ) Rovnice v podílovém tvaru: je rovnice, kterou lze převést na tvar =, kde na levé N( ) straně je racionální lomený výraz. Převod uskutečníme převedením všech výrazů na levou stanu rovnice a převodem na společného jmenovatele. Lomený výraz je pak roven nule právě tehdy, je-li roven nule jeho čitatel:. Příklad: Řešme rovnici + = v množině. 6 57

7 + = 6 + = 6 ( )( 6) ( + )( ) = ( )( 6) ( )( 6) ( + )( ) = = 7 = 5 5 = 7 Při řešení těchto rovnic je třeba pečlivě kontrolovat podmínky, za kterých má daná rovnice smysl (definiční obor řešení):. Příklad: V množině řešme rovnici = = = ( )( + ) + ( + ) ( ) = ( )( + ) = 5 = 5 = Tento výsledek svádí k závěru, že K = { }. Tento závěr je však chybný, neboť pro = zadaná rovnice není definována a tato hodnota nepatří do definičního oboru rovnice D = { }. Je tedy K = zadaná rovnice nemá řešení. M( ) Nerovnice v podílovém tvaru: je nerovnice, kterou lze převést na jeden z tvarů N( ) > ; M( ) N( ) < ; M( ) N( ) ; M( ), kde na levé straně je racionální lomený výraz. Převod N( ) uskutečníme opět převedením všech výrazů na levou stranu rovnice a převodem na společný jmenovatel. Dále řešíme pomocí nulových bodů.. Příklad: Řešme nerovnici + + v množině. 58

8 ( + )( ) ( )( + ) ( + )( ) 7 ( + )( ) ; ; ( ;) (; ) L( ) + nedefinováno nedefinováno + 7 ; ( ;) Ve slovních úlohách, které vedou na lineární rovnice či nerovnice, se často vyskytují slovní popisy matematických výrazů.. Příklad: Skutečnost, že kladné číslo a je a) o tři menší než číslo, zapíšeme a = ; b) třikrát menší než číslo, zapíšeme a = ; 7 c) pětkrát menší, než podíl čísel 7;b, zapíšeme a = :5 ; b d) o r menší, než druhá mocnina čísla p, zapíšeme a = p r; p e) r -krát menší, než třetí mocnina čísla p, zapíšeme a = ; r f) c krát větší, než než podíl čísel ; y, zapíšeme a= c ; y g) čtyřikrát menší než číslo q zmenšené o, zapíšeme q a = ; 5. Příklad: Které kladné číslo je třikrát větší, než jeho pětina zvětšená o šest? Neznámé (hledané) číslo Pětina hledaného čísla 5 Pětina čísla zvětšená o šest

9 Trojnásobek tohoto čísla Rovnice + 6 = 5 Kořen = 5 Hledané číslo je číslo 5. U slovních úloh je třeba vždy provést korekci realitou, tj. přesvědčit se o tom, že nalezené řešení má smysl v situaci, která je slovně popsána v zadání úlohy. 6. Příklad: Otec je o roky starší než jeho šestnáctiletý syn. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn? Neznámá (hledaný počet let) Synovo stáří po letech 6 + Otcovo stáří po letech tj. + Má tedy platit: (6 + ) = + Tato rovnice má řešení =. Otec tedy bude třikrát starší než syn za roky, tj. tato situace již nastala, a to před čtyřmi lety. 7. Příklad: Otci je 6 let, synům, a let. Za kolik let buce otec třikrát starší, než všichni synové dohromady? Neznámá (hledaný počet let) Stáří. syna po letech + Stáří. syna po letech + Stáří. syna po letech + Stáří všech synů dohromady ( + ) + ( + ) + ( + ), tj Otcovo stáří nyní 6 Otcovo stáří po letech 6 + Má tedy platit 6 + = (58 + ) Tato rovnice má řešení = 6. Podle této rovnice tedy úloze vyhovuje situace před šestnácti lety. To však není možné, protože před šestnácti lety nejmladší syn nebyl ještě na světě. Úloha tedy nemá řešení. 8. Příklad: Studenti pracovali na brigádě v úkolu. Za sklizeň čtyř hektarů lnu měli dostat 8, Kč. Do jejich skupiny však byli přiřazeni další tři studenti, a tak dostal každý o 8, Kč méně, než by mu připadlo podle původní dohody. Kolik studentů bylo ve skupině? Neznámá (původní počet studentů) Původní odměna skupiny 8 Původní odměna jednoho studenta 8 Zvýšený počet studentů + Nová odměna jednoho studenta 8 + Má tedy platit = + Tato rovnice má kořeny = ; = 5. Druhý z nich úloze nevyhovuje, protože počet studentů nemůže být záporný. Ve skupině tedy bylo původně dvanáct studentů. 6

10 9. Příklad: Nádrž se naplní třemi kohouty za 6mins. Prvním kohoutem by se naplnila za 5min, druhým za min. Jak dlouho by se plnila třetím kohoutem? Neznámá (počet minut plnění. kohoutem). kohoutem za minutu 5 nádrže. kohoutem za minutu nádrže. kohoutem za minutu nádrže Všemi kohouty za minutu = = nádrže 6 Má tedy platit + + = 5 Tato rovnice má řešení =, třetím kohoutem by se tedy nádrž naplnila za minut. Neřešené úlohy: Řešte v a proveďte zkoušku: ) 8( 5) 5( 8) = + ) ) (8 ) + (5 ) 6 = (9 5 ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( )( )( ) ) = (6 5) ( + ) ) + = ) ( ) = ) = Řešte rovnice v daných množinách: + 6 8) + = ) = + 6 ) = v množině. 5 ) ( )( + ) = ( )( ) v intervalu ;. ) Cyklista vyjel v 5 hod. rychlostí 5 km/h. O dvě hodiny později z téhož místa vyjel za ním motocyklista rychlostí 6 km/h. V kolik hodin ho dostihne? ) Jeden řemeslník vykoná svěřenou práci za deset dní, druhý tutéž práci za patnáct dní. Za jak dlouho vykonají tuto práci oba řemeslníci společně? 6

11 Řešte nerovnice ) + 7< 5) + < 5 6) Řešte nerovnice v daných množinách: ( ) + ( + ) < 6+ 7) 9) + + < ; 8) < ; 8 + ; A= { > 5} Výsledky: ) ) ) ) 5) 5 6) 7) 8) rovnice nemá řešení 9) ) ) ) 7 h min ) šest dní ) (; ) 5) ( ; ) 6) ; 7) 8) { ;;...; } 9) { ; ; ; }. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Tyto rovnice a nerovnice řešíme pomocí nulových bodů výrazů v absolutních hodnotách.. Příklad: Řešme rovnici 5 =. Pro ( ;5) je 5< ; pro (5; ) je 5>. Je tedy: ( ;5) (5; ) = 5= = = 7 Pro ( ;5) je tedy = ; pro (5; ) pak = 7. Množina všech řešení je K = {;7}.. Příklad: Řešme rovnici + 8 = 5. ( ;) (;) (; ) = = 5 + 8= 5 5 = = = 5 6

12 Pro ( ;) jsme nalezli hodnotu hodnotu = 5 současně. Hodnotu 5 = ; pro (;) hodnotu = a pro (; ) pak. Podmínka v záhlaví tabulky a odpovídající nalezený výsledek musí platit 5 = jsme našli za podmínky, že ( ;). Tyto podmínky současně 5 platí, tj. = je opravdu řešením zadané rovnice. Hodnota = je řešením pouze v případě, že současně platí (;). Tyto dvě podmínky však nemohou platit současně, v intervalu (;) tedy rovnice nemá řešení. Hodnota = 5 řešením je. Množina všech řešení je tedy rovna 5 5 K = { } { } {5} = ;5.. Příklad: Řešme nerovnici + 8. ( ; ) ; ; ( ) + 8 ( ) + 8 ( ) ( ; ) = K ; = K ; = K 7 7 K = K K K = ( ; ) ; ; = ; ;. Neřešené úlohy: Řešte v rovnice: ) 7 = 7 ) + = 5 ) = ) + + = + 5) + + = 6) + 5 = + 7 7) + + = Řešte v nerovnice: 6

13 8) 9) > 5 ) + + < 7 Výsledky: ) ; 7) 7 6 Dvojici rovnic 8) ;5 9) ; ) ) ) < + ) + + ) ) rovnice nemá řešení ) 5) 5 ; 6 ) ( ;) ). Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a + by = c a+ by= c ± 6) (; ) kde a, b, c, a, b, c, nazýváme soustavou dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, y. Řešením této soustavy nazýváme každou uspořádanou dvojici [, y ], která vyhovuje oběma rovnicím současně. Tato soustava může mít buď jedno řešení, nebo nekonečně mnoho řešení, nebo žádné řešení., y je jedním řešením. Pozor! Jedna uspořádaná dvojice [ ] Tyto soustavy řešíme buď metodou dosazovací nebo metodou sčítací. Dosazovací metoda: z některé rovnice vyjádříme jednu neznámou a dosadíme do rovnice druhé. Obdržíme tak jednu lineární rovnici o jedné neznámé.. Příklad: V množině řešme soustavu u+ v= u v= 9 Ze druhé rovnice vyjádříme u : 9 + v u = a dosadíme do rovnice první: 9 + v + v = (9 + ) v + v = 8 v = v = v = 5 Dosazením do druhé rovnice dopočítáme u : 6

14 Je tedy [ uv, ] = [; 5]. u ( 5) = 9 u = 9 5 u = Sčítaci metoda: Vhodným vynásobením jedné nebo obou rovnic a jejich následným sečtením (popř. odečtením) dostaneme jednu rovnici o jedné neznámé.. Příklad: V množině opět řešme soustavu u+ v = u v = 9 u+ v = / u v = 9/ 9u+ 6v = u 6v = 8 u = 6 u = Dosazením do kterékoli rovnice pak obdržíme v = 5, tedy [ uv, ] = [; 5].. Příklad: Za tři roky bude otec pětkrát starší než syn, za pět let jen čtyřikrát starší. Kolik let je otci a kolik synovi? Současný věk otce... let za tři roky... ( + ) za pět let... ( + 5) Současný věk syna... y let za tři roky... ( y + ) za pět let... ( y + 5) Řešíme tedy soustavu Otci je 7 let, synovi roky. Neřešené úlohy: + = 5( y+ ) + 5= ( y+ 5) + = 5( y+ ) + 5= ( y+ 5) ( 5y = ) y = 5 y = = 7 Řešte soustavy ) y = + y = ) + y = 6 + y = ) + y = 7 + 5y = 5 65

15 ) 5) 6) 7) 8) 9) y = 96 = y + + 7y 8 = ( + y) 5 y = ( y) ( + )( y ) = ( 5)( y + ) ( + 6)( y ) = ( )( y + ) + y+ = y = y 6 y + y + = y + y 9 + = 7 = y 9+ y 9 = + y y+ ) ) ) = y y y = ( y) 5 y + = y + y + 9 = y + + = 5 y (návod: = u ; = v ) 5 y = 9 y ) Zvětšíme-li šířku obdélníka o 5m a délku o m, zvětší se jeho obsah o 65m. Zvětšímeli naopak šířku o m a délku o 5 m, zvětší se obsah o 65m. Určete rozměry obdélníka. ) Po okruhu dlouhém 55m jezdí dva motocykly tak, že jezdí-li proti sobě, potkávají se každou minutu, jezdí-li týmž směrem, potkávají se každých pět minut. Určete jejich rychlosti. Výsledky ) [;] ) [; ] ) [9;7] ) [8; 9] 5) [5;6] 6) [8; ] 7) [7;] 8) [7;5] 9) [; ] ) soustava má nekonečně mnoho řešení ) [5;] ) 5m ).5 km/min. km/min.5 Soustava tří lineárních rovnic se třemi neznámými ; ) 5m, Při řešení soustav více rovnic s více neznámými používáme stejné úpravy jako v předchozí kapitole, navíc můžeme vynechat rovnici, která je násobkem rovnice jiné. Soustavu (libovolného počtu) rovnic se třemi neznámými tak budeme převádět na soustavu dvou rovnic:. Příklad: Řešme soustavu: + y z = y+ z = + y+ z = 5 66

16 Dosazovací metoda: (například) z první rovnice vyjádříme (například), tj. = y+ z a dosadíme do zbývajících dvou rovnic: y+ z y+ z = y+ z = ( y+ z) + y+ z = 5 y = 6 Odtud snadno dostaneme y = 8 ; z = a dosazením do libovolné ze tří původních rovnic = 6. Soustava má jedno řešení [ yz=,, ] [6;8;]. Sčítací metoda: Sečteme vhodné násobky rovnic tak, abychom se zbavili jedné neznámé. Obdržíme tak soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Jak je vidět níže, v tomto případě se vhodným sečtením zbavíme dokonce dvou neznámých: Sečteme první a druhou rovnici: + y z = y+ z = = = 6 Sečteme druhou a třetí rovnici: y+ z = + y+ z = 5 z = 6 z = Hodnotu neznámé y zjistíme opět dosazením = 6; z = do libovolné ze tří původních rovnic.. příklad: Řešme soustavu + y z = y + z =. + y + z = 5 Sečtením první a druhé rovnice dostaneme = = 6. Dosazením této hodnoty do druhé a třetí rovnice tedy dostaneme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých 6 y + z = y+ z = y+ z = 5 y+ z = Tyto rovnice lze opět sečíst, dostaneme z = 6 z = a dosazením této hodnoty do kterékoli rovnice dopočítáme y = 8. Řešením naší soustavy je tedy [ ; y; z ] = [6;8;]. Neřešené úlohy: ) ) 7) y z = 5 y z = z y = 5 + y = 9 y z = 5 5z = y = y z = 6 + z = ) 5) 8) + y z = 8 + y + z = y + z = 5 + y = z = 5 y z = 7 + y = 5 y + z = + z = ) 6) 9) y + z = 5 + y z = + y + z = 8 + y = 8 + z = y + z = y z + + = y z + + = 5 y z + + =

17 ) Nádrž se plní třemi přívody ABC.,, Současně otevřenými přívody AB, se naplní za hodinu, přívody AC, za 5 minut a přívody B, C za hodinu a půl. Jak dlouho by se plnila každým přívodem zvlášť? Výsledky: ) [7;5; ] ) [;5;7] ) [;;] ) [; ; ] 5) [5;8;] 6) [;5;7] 7 5 7) ; ; 8) ; ; 9) [ ; 6; 6] ) A hod min, B 6 hodin, C hodiny.6 Kvadratické rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice (s neznámou ) je rovnice, kterou lze převést na tvar a b c + + = ; a, kde a je kvadratický, b lineární a c absolutní člen ( abc,, jsou známá čísla). Rovnici řešíme doplněním kvadratického trojčlenu na levé straně na úplný čtverec: a b c A = A= + + = b b b AB = B = B = b c a a a + + = a a b B = A + AB+ B a A + AB+ B b b b c = a a a a ( A+ B) b b c + + = a a a b b c + = a a a b b ac + = a a b b ac + =± a a = ± a a ± = a b b ac b b ac O eistenci řešení v oboru reálných čísel rozhoduje eistence reálné odmocniny b ac, tj. znaménko výrazu D = b ac, který nazýváme diskriminant kvadratické rovnice: 68

18 b± D a) Je-li D > : dva kořeny reálné různé:, =, a b± b b) je-li D = : kořen reálný dvojnásobný, = = =, a a c) je-li D < : dva kořeny kompleně sdružené b± ( ) ( D) b± D b± i D, = = = a a a Poznámky: ad b) Dvojnásobný kořen rovnice lze chápat jako dvojím způsobem: Je-li D =, pak množina K všech řešení je jednoprvková. V tomto smyslu je to kořen jediný. Dvojnásobný kořen lze však chápat také jako dva kořeny, které splynuly, ad c) Pozor! Je-li D <, pak D >.. Příklad: Řešme rovnice a) = b) = c) 9 + = ± + 8 ± 7 a), = = = ; tj. = ; =, tedy b), K = ; ± ± = = = ; tj. = =, tedy K = 8 8 ± 6 5 ± 6 = = Tato rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel. V oboru kompleních čísel je ± 6 ± 6i ± 6i + i, = = = = ; tj. = + i ; = i. i c),. Příklad: Jedna ze dvou firem může vyrobit zboží na zakázku o čtyři dny dříve, než druhá. Kdyby firmy vyráběly společně, vyrobily by za dny pětkrát více zboží než požaduje zakázka. Za jakou dobu by splnila zakázku každá firma zvlášť? Neznámé (doba práce první, resp. druhé firmy) ; y, část zakázky splněná první, resp. druhou firmou za jeden den ; y, část zakázky splněná za dny oběma firmami + y. Tato zakázka má být pětkrát větší, tj. má platit (první rovnice) + = 5 y. První firma má splnit o čtyři dny dříve, než druhá (druhá rovnice) = y. 69

19 + 5 y = = y Dosadíme-li ze druhé rovnice do první, dostaneme: + = 5 y y ( y+ y ) = 5 y( y ) 8y 96 = 5y y 5y 68y+ 96=. Pomocí výše uvedeného vzorce najdeme kořeny y = ; y =, 6. Dosazením do druhé rovnice soustavy obdržíme = y = = 8; = y =,6 =, Zadaná soustava má tedy dvě řešení: [ ; y ] = [;8]; [ ] ; y = [.6;.], druhé z nich však nevyhovuje zadání úlohy (firma nemůže splnit zakázku v záporné době). Jedna firma by tedy sama splnila zakázku za dvanáct dní, druhá sama za osm dní. Uvažujme rovnici tvaru ( ) ( ) =. Dosadíme-li za některé z čísel ;, je rovnice zřejmě splněna. Čísla ; jsou tedy kořeny této rovnice. Roznásobme závorky: ( ) ( ) = + =. ( + ) + = Máme-li nyní kvadratickou rovnici a + b + c = ; a, lze ji zapsat v tzv. normovaném b c tvaru + a + a =, resp. b c + p+ q =, kde p = ; q a = a. Porovnáme-li však tento normovaný tvar s výše uvedeným zápisem dostaneme ( + ) + = b c + + = a a + + = p q b + = p = a c = q = a Je-li kořen kvadratické rovnice, výraz se nazývá kořenový činitel a rozklad kvadratického trojčlenu a + b + c = a( )( ), resp. + p + q = ( )( ) se nazývá rozkladem na součin kořenových činitelů. 7

20 . Příklad: Určeme kořeny rovnice rozkladem kvadratického trojčlenu na součin kořenových činitelů: a) + + = b) 6= c) 9+ =. a) Hledáme dvě čísla ;, jejichž součinem je dvojka a součtem mínus trojka. Těmto podmínkám vyhovují čísla = ; =, tato čísla jsou tedy kořeny naší rovnice. Pozor! Rozklad na součin kořenových činitelů je ( ) ( ), tedy v našem případě [ ( )] [ ( )] = ( ) ( ) b) Tentokrát musí být = 6 ; + =, je tedy = ; =. c) Konečně = ; + = 9 ; tj. = 5; =. Kvadratická nerovnice je nerovnice v některém z tvarů L ( ) < ; L ( ) > ; L ( ) ; L ( ), kde L ( ) je kvadratický trojčlen. Tuto nerovnici řešíme rozkladem kvadratického trojčlenu na součin kořenových činitelů a dále pak metodou nulových bodů (viz kpt... př..).. Příklad: Řešme kvadratickou nerovnici + + < Nulové body kvadratického trojčlenu zjistíme buď vzorcem pro řešení kvadratické rovnice nebo pomocí vlastnosti kořenových činitelů: zde má být + = ; =. Je tedy = 8; =. Daná nerovnice je tedy ekvivalentní s nerovnicí ( + 8)( + ) <. Pro < 8 jsou obě závorky záporné, pro > pak obě kladné, jejich součin je tedy kladný. Pro ( 8; ) mají závorky různá znaménka, jejich součin je tedy záporný a tento interval je řešením dané nerovnice, tj. K = ( 8; ) 5. Příklad: Řešme kvadratickou nerovnici + <. Vynásobme nerovnici minus jedničkou: + > (pozor je nutné změnit znaménko nerovnosti). Kvadratický trojčlen je druhou mocninou dvojčlenu: ( ) >. Tato mocnina má jediný nulový bod =, pro je vždy kladná. Množina všech řešení nerovnice tedy je K = {}. 6. Příklad: Řešme kvadratickou nerovnici + 6+ <. Diskriminant kvadratického trojčlenu L ( ) = + 6+ je roven D = 6 =, tento trojčlen tedy nemá nulové body, dosazením např. = zjistíme, že L () = = >, a nerovnice tedy nemá řešení ( K = ). Neřešené úlohy: Řešte v : ) ) 6 6 = 8+ = Rozložte kvadratické trojčleny: 7) 8) 9 5+ ) + 8 = ) + 5 = 9) 7+ ) ) = y + 7 6) = y y y + y+ ) )

21 Řešte v : ) 5+ 6< ) 7 8< 5) + 8 6) 6 5 < + 7) 5 6 < ) < 9) 6 ) 9 + 8> ) + > ( 7 + ) > ) > 7 6 ) + < + + ) ) 6) 7) 8) + < + ( )( + ) < + > 9) Do stanice vzdálené km vyjede osobní vlak, za dvě hodiny po něm rychlík. Ten ujede za hodinu o km delší dráhu, takže dojede k cíli o minut dříve, než osobní vlak. Jaká je průměrná rychlost vlaků? ) Propast je hluboká 5 m. Za jak dlouho dopadne kámen, který do ní volně pustíme? ) Vodní nádrž se naplní prvním přívodem o čtyři, druhým o devět hodin později, než by se naplnila oběma současně. Za jakou dobu se naplní každým přívodem zvlášť? Výsledky: ) 8; ) 6 ; ) ; ) 5; 5). 6) 9; 7) ( + )( ) 8) (.5)( ) 9) ( )( ) ) ( + )( ) ) ( )( 6) ) ( + )( + 6) ) (;) ) ;8 5) 8 ; 5 6) ; 7) ( 6;) 8) ; 9) (;) (5; ) ) (; ) (;) 6 5 ) ; ) ; ) ( ; ) ; (;5) ) ; 5) ; (; ) 6) ( ;) 7) ( ; ) ( ; ) (; ) 8) ( ; 5) ( ; ) (6; ) 9) přívod: 5 hod. kmh ; 6 kmh ) s ). přívod: hod.,..7 Iracionální rovnice a nerovnice Iracionální rovnice je rovnice s neznámou pod odmocninou nebo s neznámou umocněnou na racionální eponent. Při jejím řešení celou rovnici umocňujeme, což není ekvivalentní úprava, ale úprava transcendentní (viz kpt.. př..). Součástí řešení, které tyto úpravy používá, musí být zkouška.. Příklad: Řešme rovnici + = v množině. Zkouška: 7

22 Číslo + = /( ) + = 9 5 = 5 = tedy je řešením rovnice. 5 5 L = + = 9 = 5 P = L = P. Příklad: Řešme rovnici + 7 = 5 v množině. + 7 = 5/( ) + 7= = = ; = 9 Zkouška: L() = + 7 = P() = 5 = L() P() L(9) = = P(9) = 9 5 = L(9) = P(9) Číslo = tedy nevyhovuje a jediným řešením rovnice je = 9.. Příklad: Řešme rovnici 5 5y = y v množině. 5 5y = y /( ) 5 5y = y y = L () = 5 5 = 5 Pro číslo y = není definována odmocnina na levé straně (ani na pravé ale to již zjišťovat nemusíme). Toto číslo tedy nemůže být řešením. Rovnice nemá řešení. V případě, že rovnice obsahuje součet popř. rozdíl odmocnin, musíme umocňovat dvakrát:. Příklad: Řešme rovnici = 7 v množině = 7/( ) = = + 9 = 5 /( ) 9 ( + 9) = = 6 8, 8± 8 6 8± = = =

23 Zkouškou zjistíme, že kořenem je pouze číslo. Příklad: Řešme rovnici 5 =. 6 + = v množině. + = /() + = + + = + Poslední rovnice je splněna pro každé, současně však výraz pod odmocninou v první rovnici musí být nezáporný. Stejně tak musí být nezáporná i pravá strana první rovnice. Musí tedy být +, což je splněno vždy, ale také. Množina všech řešením dané rovnice je tedy K = ;. Při řešení iracionálních nerovnic je třeba si uvědomovat, že pro každá dvě nezáporná čísla ab ; platí: a < b a < b a pro libovolná dvě nekladná čísla cd ; platí c < d c > d. 5. Příklad: Řešme nerovnici > 7 v množině. Řešením nerovnice + + 5> se přesvědčíme, že kvadratický trojčlen pod odmocninou je kladný pro každé, a tedy i daná nerovnice je definována pro každé. Zároveň je levá strana nerovnice vždy kladná. Pro pravou stranu mohou nastat dva případy: a) 7< < 7. Pro tato je levá strana kladná, pravá záporná a interval ( ;7) je tedy řešením nerovnice. b) Je-li 7 7, můžeme zadanou nerovnici umocnit: Protože > 7/( ) > + 9 > > ( 7) 7, je množina všech řešení K = ( ;7) 7; ) =. 6. Příklad: Řešme nerovnici y y y v množině. Kvadratický trojčlen pod odmocninou je nezáporný pro y ; 8 pravá strana kladná, nerovnici tedy můžeme umocnit:, pro tato y je 7

24 9 9y y 8 7 y/( ) 8 (9y y 8) 9y y 79y y = ; y = Nalezli jsme nulové body, je tedy y y. Tento součin je záporný nebo roven nule (tj. nekladný) pro y ; (zde je první závorka kladná, druhá záporná) Množina všech řešení je tedy K = ;8 ; = ; Neřešené úlohy: Řešte rovnice v množině : ) = ) + + = + ) ) = + + = + Řešte nerovnice v množině : 5) + < 6 6) 7) 8) + > Výsledky ) nemá řešení ) 5 ) {; } ) 5 5) 8 ; 6) 6; + ) 7) ; 8) (;+ ).8 Rovnice s parametry V rovnicích se často kromě neznámých vyskytují čísla, která mohou nabývat více hodnot parametry. Taková čísla rovněž značíme písmeny. V zadání rovnice je pak řečeno, které písmeno značí neznámou a která písmena jsou parametry. Rovnici pak řešíme vzhledem k těmto parametrům a provádíme diskusi řešení. Řešíme tak současně celou množinu rovnic, protože pro různé hodnoty parametru dostáváme různé rovnice.. Příklad: V množině řešme rovnici p( p ) = p s neznámou a parametrem p. Rovnice je definována pro každé p, hledáme tedy řešení pro každé reálné p. Je-li p( p), dostáváme: p( p ) = p/ : p( p) = p Diskuse řešení: Pro p = (viz první úpravu) dostáváme rovnost = a řešením je každé reálné číslo. Je-li p =, dostáváme rovnici = 8, která nemá řešení. Závěr: Je-li p =, pak řešením je každé reálné číslo, tj.. Je-li p =, pak rovnice nemá řešení. 75

25 Je-li p {;}, pak =. p + p. Příklad: V množině řešme rovnici = p s neznámou a parametrem p. p Rovnice není definována pro p =, hledáme tedy řešení pro p + p = p p + p = p p ( p ) = p/ : ( p ); p ± p = p Diskuse řešení: Pro p = není daná rovnice definována. Úprava v předposledním řádku je proveditelná pouze pro p ±. V případě, že p = ±, je =± a rovnice nemá řešení. Závěr: Je-li p =, pak rovnice není definována. Je-li p = ±, pak rovnice nemá řešení. p Je-li p p ±, pak =. p. Příklad: Řešme rovnici + a = a s neznámou v množině a parametrem a. a+ Rovnice není definována pro = a, hledáme tedy řešení v množině { a} : + a = a a+ + a = a( a + ) + a = a + a a = a/ a; a ( a ) = a Diskuse řešení: Poslední úprava je možná jen tehdy, je-li a. Pro a = dostáváme rovnici =, která nemá řešení. Nalezená hodnota neznámé je řešením dané rovnice ( a ) právě tehdy, když { a}, tj. a ( a ) a a a a a a ± Závěr: Je-li a {; ; }, pak rovnice nemá řešení. Je-li a {; ; }, pak ( a ) =. a 76

26 . Příklad: Řešme rovnici t t t + + = s neznámou v množině a parametrem t. Rovnice je definována pro každé t, hledáme tedy řešení na celé množině : + + = /: ; + t+ = t t t t t, t ± = t Diskuse řešení: Pro t = (viz první úpravu) dostáváme rovnost = a řešením je každé reálné číslo. Je-li t <, tj. t <, rovnice nemá řešení v. Je-li t =, má rovnice dvojnásobný reálný kořen, a sice pro t = je = = a pro t = pak = =. Pro t > dostáváme dva reálné různé kořeny dané výše uvedeným vzorcem. Závěr: Je-li t =, pak. Je-li t <, pak rovnice nemá řešení. Je-li t =, pak = =. Je-li t =, pak = =. Je-li t ± t t >, pak, =. az + ( a ) z 5. Příklad: Řešme rovnici = s neznámou z v množině. a Rovnice není definována pro a =, hledáme tedy řešení pro parametr a {}. az a z + ( ) = / ( a ) a + ( ) = /( ) az a z a z z z z,,,, ( a ) ± ( a ) + a = a ( a ) ± ( a + a+ = a ( a ) ± ( a+ ) = a ( a ) ± ( a+ ) = = a a Diskuse řešení: Pro a = dostáváme lineární rovnici z =, která má kořen z =. Diskriminant kvadratické rovnice D = ( a+ ) je vždy nezáporný, pro a {, } má rovnice nalezené řešení. Pro a = je D = a rovnice má dvojnásobný kořen z = z =. Závěr: Je-li a =, pak rovnice není definována. Je-li a { ;}, pak : z = z =. Je-li a {;; }, pak z = ; z =. a Neřešené úlohy: 77

27 Řešte rovnice s neznámou, resp. y a parametrem p, resp. a : ) p + p = ) a ( y ) = 5 y + y + a y a ) = y + a ) a + a + a = Výsledky: ± 5 5 ) p = : nemá řešení; p :, = ) a ; : p nemá řešení; 5 a ; : a + 5 a y = ) a = : nemá řešení; a : y = ) a : nemářešení; a 5 a a± a a > :, =. a.9 Vyjadřování neznámé z technických vzorců. Příklad: Při namáhání válcové tyče kroucením se její podstava pootočí o úhel ϕ, pro který platí lm ϕ =, πgr kde l je délka tyče, r její poloměr, M moment krouticích sil a G je modul torze materiálu. Vyjádřeme z tohoto vzorce poloměr r. Vzorec je z matematického hlediska rovnicí s neznámou r, všechna ostatní písmena představují parametry. Je tedy: lm ϕ = π Gr ϕπgr = lm lm r = ϕπg lm r = ϕπ G Diskusi řešení v těchto případech většinou není třeba provádět, neboť podmínky jsou většinou dány technickou povahou problému zde mají všechny parametry i neznámá kladnou hodnotu.. Příklad: Pro středový ráz pružných koulí, z nichž jedna je před rázem v klidu platí v ' ( ) v m m = m + m kde m; m jsou hmotnosti koulí a v ; v ' je rychlost pohybující se koule před resp. po nárazu. Vyjádřete hmotnost m koule, která je před nárazem v klidu., 78

28 v ' ( ) v m m = m + m ( + ) = ( ) v' m m v m m v' m + v' m = v m v m v m + v' m = v m v' m ( + ' ) = ( ' ) ( ' ) m = ( v + v' ) v v m v v m v v m Neřešené úlohy: ) Celková kapacita C seriově řazených kondenzátorů o kapacitách C ; C ; C je určena vzorcem C =. Z tohoto vzorce vyjádřete kapacitu C C C C. + + RT ) Nejpravděpodobnější rychlost molekul v plynu je dána vzorcem c =, kde R je M univerzální plynová konstanta, T absolutní teplota plynu a M jeho molová hmotnost. Vyjádřete absolutní teplotu plynu. gr ) Pro výšku stacionární družice nad povrchem planety platí h = R, kde R je ω poloměr planety, ω úhlová rychlost a g je gravitační zrychlení ve výšce h. Vyjádřete úhlovou rychlost ω. R ) Pro první kosmickou rychlost ve výšce h nad povrchem planety platí vi = g R +, h kde R je poloměr planety, h výška satelitu, g je gravitační zrychlení ve výšce h. Vyjádřete poloměr planety. c p 5) Frekvence kmitající kruhové membrány je dána vzorcem f =, kde c je d tρ materiálová konstanta, d je průměr membrány, t tloušťka membrány, ρ hustota a p napětí na obvodu. Vyjádřete tloušťku membrány. 6) Síla, kterou na sebe vzájemně působí dva bodové elektrické náboje, je dána vztahem QQ F = ε, kde ε je permitivita, Q ; Q velikost nábojů, r jejich vzdálenost. Vyjádřete r vzdálenost nábojů. F 7) Amplituda nucených kmitů je dána vzorcem A =, kde F je amplituda m b ω b budicí síly, m hmotnost kmitajícího tělesa, ω úhlová rychlost, b útlum. Vyjádřete útlum. 79

29 Výsledky: ) C = C C C ) T c p QQ 5) t = 6) r = ε 7) d f ρ F cm g = ) ω = R R ( h+ R) F b = ω Amb ) R = v + v v gh I I I g 8

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Kvadratické rovnice pro studijní obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice pro učební obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2 Lineární rovnice o jedné neznámé O rovnicích obecně Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( ) 8 ; 6 ; a podobně. ; Na rozdíl od rovností obsahuje rovnice kromě čísel

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1.

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1. 1 Rovnice, nerovnice a soustavy 11 Lineární rovnice Rovnice f(x) = g(x) o jedné neznámé x R, kde f, g jsou reálné funkce, se nazývá lineární rovnice, jestliže ekvivalentními úpravami dostaneme tvar ax

Více

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2.7.16 Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715

( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2.7.16 Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715 .7.6 Rovnice s neznámou pod odmocninou II Předpoklady: 75 Př. : Vyřeš rovnici y + + y = 4 y + + y = 4 / ( y + + y ) = ( 4) y + + 4 y + y + 4 y = 6 5y + 4 y + y = 8 5y + 4 y + y = 8 - v tomto stavu nemůžeme

Více

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]}

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]} 1/27 FUNKCE Základní pojmy: Funkce, definiční obor, obor hodnot funkce Kartézská soustava souřadnic, graf funkce Opakování: Číselné množiny, úpravy výrazů, zobrazení čísel na reálné ose Funkce: Zápis:

Více

a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci

a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci 9. ročník a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci d) Logické slovní úlohy Obecný postup řešení slovní úlohy: 1. Určení neznámých 2. Stanovení dvou vztahů rovnosti

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

4. R O V N I C E A N E R O V N I C E

4. R O V N I C E A N E R O V N I C E 4. R O V N I C E A N E R O V N I C E 4.1 F U N K C E A J E J Í G R A F Funkce (definice, značení) Způsoby zadání funkce (tabulka, funkční předpis, slovní popis, graf) Definiční obor funkce (definice, značení)

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

= musíme dát pozor na: jmenovatel 2a, zda je a = 0 výraz pod odmocninou, zda je > 0, < 0, = 0 (pak je jediný kořen)

= musíme dát pozor na: jmenovatel 2a, zda je a = 0 výraz pod odmocninou, zda je > 0, < 0, = 0 (pak je jediný kořen) .8.7 Kvadratické rovnice s parametrem Předpoklady: 507, 803 Pedagogická poznámka: Na první pohled asi každého zarazí, že takřka celá hodina je psána jako příklady a studenti by ji měli vypracovat samostatně.

Více

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy:

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy: IRACIONÁNÍ ROVNICE Motivace: V řadě matematických úloh je nutno ovládat práci s odmocninami a rovnicemi, které obsahují neznámou pod odmocninou, mj. při vyjádření neznámé z technických vzorců. Znalosti

Více

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501 ..7 Neúplné kvadratické rovnice Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi vzácné výjimky, kdy naprostá většina studentů skončí více než pět minut před zvoněním. Nechávám je dělat něco jiného

Více

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol EXPONENCIÁLNÍ

Více

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f. I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n

Více

1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I

1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I .. Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I Předpoklady: základní početní operace Rovnicí se nazývá vztah rovnosti mezi dvěma výrazy obsahujícími jednu nebo více neznámých. V této kapitole se budeme

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH Robert Mařík 2. října 2009 Obsah z = x 4 +y 4 4xy + 30..................... 3 z = x 2 y 2 x 2 y 2........................ 18 z = y ln(x 2 +y)..........................

Více

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149 Průběh funkce Robert Mařík 26. září 28 Obsah y = 1 2............................. y = 1............................. 49 y = 2(2 1).......................... ( 1) 2 11 y =............................. 149

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem .7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE (početně) Teorie: Kvadratická rovnice o jedné neznámé se nazývá každá taková rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C) Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KVADRATICKÉ

Více

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné Lokální etrémy Globální etrémy Použití Lokální a globální etrémy funkcí jedné reálné proměnné Nezbytnou teorii naleznete Breviáři vyšší matematiky (odstavec 1.). Postup při hledání lokálních etrémů: Lokální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA Matematika METODIKA Soustavy rovnic Mgr. Marie Souchová květen 2011 Tato část učiva následuje po kapitole Rovnice. Je rozdělena do částí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r. Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr

Více

Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008

Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008 Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008 1. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 2 2 2 3 3 3 a ± b ; a b ; a ± b ; a ± b 1.1. rozklad výrazů na součin: vytýkání, užití vzorců: ( ) ( ) 1.2. určování definičního

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic Příklad: Uvažujme jednoduchý příklad soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých x, y: x + 2y = 5 4x + y = 6 Ze střední školy známe několik metod, jak takové soustavy

Více

2.8.10 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem

2.8.10 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem .8.10 Rovnie s neznámou pod odmoninou a parametrem Předpoklady: 806, 808 Budeme postupovat stejně jako v předhozíh hodináh. Nejdříve si zopakujeme obený postup při řešení rovni s neznámou pod odmoninou

Více

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. 9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme

Více

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel. Výrazy. Rovnice a nerovnice. Výraz je matematický pojem používaný ve školské matematice. Prvním druhem matematických ů jsou konstanty. Konstanty označují právě jedno číslo z množiny reálných čísel. Například

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/14

Kapitola 7: Integrál. 1/14 Kapitola 7: Integrál. 1/14 Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní funkcí k

Více

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 1. Nejprve zjistíme, jak lze zapsat číslo 14 jako součet čtyř z daných čísel. Protože 4 + 3 3 < 14 < 4 4, musí takový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105 .. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň

Více

Matematika - Tercie Matematika tercie Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Matematika - Tercie Matematika tercie Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Tercie Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů 5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý

Více

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce 10 Polynomy a racionálně lomenné funkce A Polynomy Definice 101 Reálný polynom stupně n (neboli mnohočlen) je funkce tvaru p(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 0, kde a 1,, a n R, a n 0, která každému komplexnímu

Více

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě

Více

Aritmetika s didaktikou I.

Aritmetika s didaktikou I. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou I. KM1 / 0001 Přednáška 03 Operace v množině, vlastnosti binárních operací O čem budeme hovořit: zavedení pojmu operace binární, unární a další operace

Více

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I 9.2.5 Sčítání pravděpodobností I Předpoklady: 9203 Pedagogická poznámka: Následující problém sice zadávám jako příklad, ale minimálně na začátku s žáky počítám na tabuli. I kvůli tomu, aby jejich úprava

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

AUTORKA Barbora Sýkorová

AUTORKA Barbora Sýkorová ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Barbora Sýkorová NÁZEV SADY: Číslo a proměnná číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1 Pracovní list číselné výrazy

Více

Důkazové metody. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek

Důkazové metody. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek Důkazové metody Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Matematický důkaz Jsou dány axiomy a věta (tvrzení, teorém), o níž chceme ukázat, zda platí. Matematický důkaz je nezpochybnitelné

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Číslo a

Více

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113 STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky Ročník: 7. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy, a další poznámky - převádí jednotky délky, času,

Více

Funkce více proměnných

Funkce více proměnných Funkce více proměnných Funkce více proměnných Euklidův prostor Body, souřadnice, vzdálenost bodů Množina bodů, které mají od bodu A stejnou vzdálenost Uzavřený interval, otevřený interval Okolí bodu

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

Více

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I. Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.b Co je množinou středů všech kružnic v rovině, které prochází

Více

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková .. Funkce a jejich graf.. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné je taková binární relace z množin R do množin R, že pro každé R eistuje nejvýše jedno R, pro které [, ] f.

Více

Př. 3: Dláždíme čtverec 12 x 12. a) dlaždice 2 x 3 12 je dělitelné 2 i 3 čtverec 12 x 12 můžeme vydláždit dlaždicemi 2 x 3.

Př. 3: Dláždíme čtverec 12 x 12. a) dlaždice 2 x 3 12 je dělitelné 2 i 3 čtverec 12 x 12 můžeme vydláždit dlaždicemi 2 x 3. 1..20 Dláždění III Předpoklady: 01019 Př. 1: Najdi n ( 84,96), ( 84,96) D. 84 = 4 21 = 2 2 7 96 = 2 = 4 8 = 2 2 2 2 2 D 84,96 = 2 2 = 12 (společné části rozkladů) ( ) n ( 84,96) = 2 2 2 2 2 7 = 672 (nejmenší

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: PFFNINW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem .7. Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem Předpoklad: 0 Pedagogická poznámka: K následujícím třem hodinám je možné přistoupit dvěma způsob. Já osobně doporučuji postupovat podle učebnice. V takovém případě

Více

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 )

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 ) . Vyjádřete koeficienty vektoru (, 8, 9) vzhledem k následující bázi vektorového prostoru V : (,, 5), (,, ), (5,, ). [,, ].. Určete všechny hodnoty parametru u, pro které vektor a patří do vektorového

Více

Orientovaná úseka. Vektory. Souadnice vektor

Orientovaná úseka. Vektory. Souadnice vektor Vektory, operace s vektory Ž3 Orientovaná úseka Mjme dvojici bod A, B (na pímce, v rovin nebo prostoru), které spojíme a vznikne tak úseka. Pokud budeme rozlišovat, zda je spojíme od A k B nebo od B k

Více

Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana 1 (celkem 7) Číselné soustavy

Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana 1 (celkem 7) Číselné soustavy Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana (celkem 7) Polyadické - zobrazené mnohočlenem desítková soustava 3 2 532 = 5 + 3 + 2 + Číselné soustavy Číslice tvořící zápis čísla jsou vlastně

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Zlomky sčítání a odčítání. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Zlomky sčítání a odčítání. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce METODICKÝ LIST DA2 Název tématu: Autor: Předmět: Zlomky sčítání a odčítání Dušan Astaloš Matematika Ročník:. Učebnice: Kapitola, oddíl: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Získané dovednosti: Stručný

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Matematický seminář Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Matematický seminář Obsah Přehled použité symboliky 4 Základní pojmy matematické logiky a teorie množin 5. Elementy matematické logiky.........................

Více

Zákonitosti, vztahy a práce s daty

Zákonitosti, vztahy a práce s daty 20mate matematika Jednotlivé kapitoly mají rozsah čtyř stran a každá kapitola je obohacena o rozšiřující učivo. sčítání a odčítání Zákonitosti, vztahy a práce s daty 1 Vyřeš úlohy. a) Součet všech čísel

Více

Domácí úkol DU01_2p MAT 4AE, 4AC, 4AI

Domácí úkol DU01_2p MAT 4AE, 4AC, 4AI Příklad 1: Domácí úkol DU01_p MAT 4AE, 4AC, 4AI Osm spolužáků (Adam, Bára, Cyril, Dan, Eva, Filip, Gábina a Hana) se má seřadit za sebou tak, aby Eva byly první a Dan předposlední. Příklad : V dodávce

Více

10.1.13 Asymptoty grafu funkce

10.1.13 Asymptoty grafu funkce .. Asmptot grafu funkce Předpoklad:, Asmptot grafu už známe kreslili jsme si je jako přímk, ke kterým se graf funkce přibližuje. Nakreslení asmptot, pak umožňuje přesnější kreslení grafu. Například u hperbol

Více

Lineární algebra. Vektorové prostory

Lineární algebra. Vektorové prostory Lineární algebra Vektorové prostory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2.

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2. Výklad Dalším typem extrémů, kterým se budeme zabývat jsou tzv. vázané extrémy. Hledáme extrémy nějaké funkce vzhledem k předem zadaným podmínkám. Definice 6.2.1. Řekneme, že funkce f : R n D f R má v

Více

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na

Více

Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky. Pokuste se rozhodnout o pravdivosti následujících výroků a formulujte jejich negace.

Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky. Pokuste se rozhodnout o pravdivosti následujících výroků a formulujte jejich negace. Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky 1. Matematická logika Výroky, složené výroky: konjunkce (, a zároveň ), disjukce (, nebo), negace výroků ( před nebo čárka nad označením výroku), implikace

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás na gymnáziu Omská a přejeme úspěšné vyřešení všech úloh. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí. V matematice pracujeme s čísly

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost III/2 ICT INOVACE Matematika 1. ročník Lineární funkce, rovnice a nerovnice Datum vytvoření: říjen 2012 Třída: 1. A, 2. C Autor: PaedDr. Jan Wild Klíčová

Více

2.8.8 Kvadratické nerovnice s parametrem

2.8.8 Kvadratické nerovnice s parametrem .8.8 Kvadratické nerovnice s arametrem Předoklady: 806 Pedagogická oznámka: Z hlediska orientace v tom, co studenti očítají, atří tato hodina určitě mezi nejtěžší během celého středoškolského studia. Proto

Více

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a

Více

KIV/ZI Základy informatiky. MS Excel maticové funkce a souhrny

KIV/ZI Základy informatiky. MS Excel maticové funkce a souhrny KIV/ZI Základy informatiky MS Excel maticové funkce a souhrny cvičící: Michal Nykl zimní semestr 2012 MS Excel matice (úvod) Vektor: (1D) v = [1, 2, 3, 5, 8, 13] Např.: matice sousednosti Matice: (2D)

Více

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 9. ročník 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 5 > 0 ostrá nerovnost 5.0 50 neostrá nerovnost ( používáme pouze čísla) ZNAKY NEROVNOSTI: > je větší než < je menší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ..07/.4.00/2.356 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_06/07_002_Úlohy

Více

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL,

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, URČITÝ INTEGRÁL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 4. Extrémy funkcí více proměnných Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Tato kapitola nás seznámí s metodami určování lokálních extrémů funkcí více proměnných a ukáže využití těchto metod v praxi.

Více

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Pomůcka pro cvičení:. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Průběh funkce balíček: plots Při vyšetřování průběhu funkce využijte dosavadních příkazů z Maple, které znáte. Nové příkazy budou postupně

Více

Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009

Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009 Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 008/009 Zadavatel: Ekonomický přehled: kód 1 Matematické myšlení: kód Společensko historický přehled: kód Zadejte kód místo x do níže

Více

když n < 100, n N, pak r(n) = n,

když n < 100, n N, pak r(n) = n, Zúžená aritmetika úvod Nad a Stehlíková Autorem netradiční aritmetické struktury, v rámci které se budeme nadále pohybovat, je Prof. Milan Hejný. Nejdříve si zavedeme základní pojmy. Základem zúžené aritmetiky

Více

2.3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic

2.3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic .3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic Předpoklad: 307, 311 Př. 1: Vřeš soustavu rovnic + =. Pokud se také o grafické řešení. = 5 Tak jednoduchou soustavu už jsme dlouho neměli: + =

Více

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem. Pohyb a klid těles Pohyb chápeme jako změnu polohy určitého tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti na čase. Dráhu tohoto pohybu označujeme jako trajektorii. Délku trajektorie nazýváme dráha, označuje

Více

2.7.15 Rovnice s neznámou pod odmocninou I

2.7.15 Rovnice s neznámou pod odmocninou I .7.15 Rovnice s neznámou pod odmocninou I Předpoklady: 711, 71 Pedagogická poznámka: Látka této hodiny vyžaduje tak jeden a půl vyučovací hodiny, pokud nepospícháte můžete obětovat hodiny dvě a nechat

Více

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován

Více

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky 4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako běžnou jednohodinovku s celou třídou. Některé dvojice stihnou naměřit více odporů. Voltampérová

Více

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

2.1.13 Funkce rostoucí, funkce klesající I

2.1.13 Funkce rostoucí, funkce klesající I .1.13 Funkce rostoucí, funkce klesající I Předpoklad: 111 Pedagogická poznámka: Následující příklad je dobrý na opakování. Můžete ho studentům zadat na čas a ten kdo ho nestihne nebo nedokáže vřešit, b

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic Buď (T, +, ) těleso. Pak soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n = b 2,................................... a m1 x 1 + a m2 x

Více

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1. . Funkce dvou a více proměnných. Úvod. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R vzhledem k a rozhodněte zda je množina uzavřená či otevřená. Určete a načrtněte vrstevnice grafu funkce

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 9 M9PZD16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení pojmů a výpočtů objemů a obvodů

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení pojmů a výpočtů objemů a obvodů METODICKÝ LIST DA46 Název tématu: Autor: Předmět: Ročník: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Získané dovednosti: Stručný obsah: Obvod a obsah I. - obrazce Astaloš Dušan Matematika šestý frontální, fixační,

Více