Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 30 zástupců SA z 53 pozvaných, tj. 57 % 4bj ve vlastnictví přítomno 7 zástupců z 33 pozvaných tj. 21% Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty nájemného od Revitalizace a opravy bytového fondu 7. Vyhodnocení výběrového řízení na revize elektrických a plynových zařízení 8. Různé 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za družstvo ,-- Kč Skutečnost před zdaněním ,62 Kč Zisk po zdanění ,62 Kč 2.1. Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Pronájmy ,- Kč Úroky z minusových stavů DPZ ,- Kč Celkem do výnosů bytových domů ,- Kč 2.2. Návrh na rozdělení zisku: Zisk družstva před zdaněním Daň z příjmů právnických osob K rozdělení do nedělitelného fondu družstva do fondu sociálních potřeb ,62 Kč ,-- Kč ,62 Kč ,62 Kč ,-- Kč 2.3. Majetek a závazky družstva Finanční prostředky Peníze + ceniny , ,-- BÚ , ,61 Hmotný majetek bytové domy , ,57 provozní budovy , ,-- bytové jednotky , ,-- movité věci , ,-- pozemky , ,44 1

2 Pohledávky na nájemném , ,-- Stav DPZ , ,78 Bankovní úvěry pořízení domů , ,95 rekonstrukce , ,35 Dotace Panel , ,-- Dotace ZÚ ,-- Dotace ZÚ projekt ,-- Dotace IPRM ,-- Dotace ČSOB ,-- Dotace za rok , Pojištění majetku družstva V roce 2011 bylo provedeno výběrové řízení na pojišťovnu na období od do Z důvodu podpojištění byla upřesněna hodnota bytových domů. Pojištění nemovitostí pojistná částka 6 mld. 241 mil. Kč Rozsah pojištění: 1) Živel, odpovědnost, vandalismus 2) Odpovědnost z provozu domácnosti Výzva k vypracování nabídek byla odeslána 7 pojistitelům. Přiložená výzva k vypracování nabídky byla zpracována dle stávajícího rozsahu pojištění s doplněním dle rozsahu rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, sjednané u Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG. Nabídku předložili: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. Vyhodnocení nabídek pojištění Nejvýhodnější nabídku předložila Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti nabídly pouze dvě pojišťovny a to Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. a to za stejných cenových podmínek 130,- Kč /bytová jednotka. Pro období od do byla jako nejvýhodnější vybrána Česká podnikatelská pojišťovna. Rekapitulace rozsahu pojištění a čísla smluv jsou přílohou č. 1 zápisu. K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Stav k ,-- Tvorba za rok ,-- Čerpání za rok ,-- Stav k , Specifikace čerpání DPZ Vypořádání SVJ (24) ,-- Splátky úvěrů revitalizace ,-- Platby úroků revitalizace ,-- Revitalizace ,-- Opravy a revize , Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,-- 16, ,-- 16, ,-- 16, ,-- 17, ,-- 17, ,-- 18,07 2

3 ,-- 18, ,-- 20, ,-- 20, Financování oprav z globálu DPZ Bytové domy s nesplacenou vnitropůjčkou 21 domů ve výši ,-- Úroky z průměrných minusových stavů DPZ byly připsány domům s kladným průměrným zůstatkem. Financování revitalizace v roce 2011 Celkem 12 bytových domů (mimo SVJ) Celkový náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ ,-- Hodnoty revitalizací v období (mimo SVJ) Náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ , Žádosti o půjčky na rok 2012 S účinností od je schválena představenstvem družstva změna směrnice č. 02/99 o poskytování půjček z globálu DPZ - zrušení max. výše půjčky ,- na byt - max. doba splatnosti půjčky činí 5 let - v případě požadavku na převody bytu do vlastnictví a vznik SVJ s právní subjektivitou, budou smlouvy o převodu bytu předány na vklad do KN po doplacení vnitropůjčky za celý dům Na dubnovém zasedání představenstva SBD bude podán návrh na změnu této směrnice o poskytování půjček - snížení úroků u vnitropůjčky z 5 % na 3,5 % od Objednávání oprav pro bytové domy ve vlastnictví družstva Povinnost výborů samospráv: - plán oprav projednat a schválit na členských schůzích (shromáždění vlastníků jednotek bez práv. sub.) - projednat na bytové správě družstva technické a finanční podmínky opravy, reference dodavatele apod. - projednat na EÚ finanční krytí opravy (DPZ, vnitropůjčka, mimořádná tvorba DPZ) - objednávku oprav, případně smlouvu o dílo uzavírá družstvo (termíny, záruky, sankce, zálohy, doklady) K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Náklady topné sezóny V roce 2011 byly z důvodu příznivějších klimatických podmínek nižší náklady na vytápění o cca 10 %, další úspory u revitalizovaných domů. Náklady na provoz výtahů byly vyšší z důvodu vyšších nákladů na elektřinu u nových výtahů o cca 70 % a projevily se náklady na povinné inspekční prohlídky. Přehled nákladů Vytápění , ,- TUV , ,- Studená voda , ,- El. společných prostor , ,- Výtahy , , Vyúčtování topné sezóny vyúčtování služeb za rok 2011 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním byl předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů zveřejněn na webových stránkách včetně vyznačení regenerace. - připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků). Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do

4 4.3. Ceny energií Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,95 1, ,30 1,70 3,3 % ,91 1,70 5,5 % ,91 1, ,04 1,63 snížení ceny o 8,1 % ,52 0,85 zvýšení o 6,8 % CZT Třebíč od ,40 Kč/GJ od ,40 Kč/GJ od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,00 Kč/GJ od ,00 Kč/GJ zvýšení ceny tepla o 12,4% od ,00 Kč/GJ snížení ceny tepla o 8,5% od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % Vodné a stočné od ,80 Kč/m3 od ,60 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 3,8% od ,70 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 6,25% od ,73 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 13,3% od ,90 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 10,3% od ,58 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 2,5% od ,72 Kč/m3 zvýšení ceny /vodné+stočné/ o 6,1% od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % Příklad snížení nákladů na vytápění po revitalizaci dům rok 2010 Revitalizace rok 2011 úspora úspora GJ Kč/dům Kč/byt GJ Kč/dům Kč/byt % Kč Revoluční ,91% Spojenců % 455 Děl.nám ,90% Děl.nám ,80% Zateplení se projevilo pouze ve druhé polovině roku K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle požadavků jednotlivých bytových domů (doložit zápis ze shromáždění a členské schůze včetně prezenční listiny) - posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - projednat plán oprav na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi - podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek - výše se nemění 5.3. Příspěvek na samosprávu - výše se nemění 4

5 5.4. Pojištění - živel, odpovědnost, vandalismus - navýšení o cca 25 %, v průměru 3 Kč/byt/měsíc - rozdíl oproti zálohám bude zúčtován s DPZ 5.5. Zálohy na služby spojené s bydlením - individuální změny do dopady změny sazby DPH od a navýšení ceny vody Stávající DPH DPH od Vytápění dodávka tepla 10 % 14 % Teplá užitková voda 10 % 14 % Studená voda 10 % 14 % - u bytu s průměrnými náklady na vytápění a spotřebu studené a TUV je třeba počítat s navýšením nákladů min ,- Kč za rok. - navýšení záloh bude provedeno u těch bytů, kde byl za rok 2011 při vyúčtování nedoplatek, pokud již nebyly provedeny úpravy k u ostatních bytů na základě individuálních žádostí. - snížení záloh na vytápění u revitalizovaných bytových domů bude řešeno individuálně dle výše přeplatků. Je nutné projednat nejdříve s technikem tepelného hospodářství a schválit na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi. K bodu 6: Opravy bytového fondu, vyhodnocení VŘ revize elektrických a plynových zařízení 6.1. Provedené akce v roce 2011 Poč. SVJ Adresa Náklad Úvěr DPZ Kyjevská , , , Myslbekova , ,00 0, Demlova , , , Družstevní , , , Družstevní , , , Dělnické náměstí , , , Revoluční , , , Okrajová , , , Družstevní , , , Čeloudova , , , Dělnické náměstí , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Přibyslavice, Pod Tratí , , , Štefánikova , , , Budíkovická ,00 0, , J. Ježka , , , Vladislav , , , Okříšky, U Stadionu , , , Kmochova , , , Kmochova , , , Přibyslavice , , , Na Svahu , , , Na Svahu , , , Dukovanská , , , Novodvorská , , , Novodvorská , , , Okříšky, U Stadionu , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , ,00 Celkem SVJ , , ,58 5

6 1 103 Obránců Míru , , , Václavské nám , , , Kněžice ,00 0, , Rudíkov , , , Jindřichova ,00 0, , Kněžice ,00 0, , Lipník ,00 0, , Rouchovany ,00 0, ,00 Modernizace výtahů a předávacích stanic - IPRM Okrajová ,00 0, , Hartm ,00 0, , Družstevní ,00 0, , Schollhornova ,00 0, ,00 Celkem SBD , , ,00 Opravy mimo regeneraci: Zateplení domu 1 bytový dům GO ZTI 5 bytových domů GO šikmých střech 3 bytové domy Výměna oken 2 bytové domy 6.2. Plán roku 2012 Stavby dokončované z roku SVJ Kmochova Brychtastav 428 SVJ Okříšky, U Stadionu KOPŘIVA, BRYCHTASTAV 108 SVJ Kyjevská TOMIreko 626 SVJ Dukovanská EKONOMSERVIS 372 SVJ Budíkovická 92 4 firma Táborský IPRM 131 SVJ Družstevní VESAS 303 SVJ Okrajová TOMIreko 305 SVJ Družstevní KOPŘIVA 307 SVJ Čeloudova AGSTAV, IZOTECH, Stavby zahájené v roce SVJ Obránců míru TOMIreko s.r.o. 639 Novodvorská AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 469 Kmochova POZEMSTAV TŘEBÍČ s.r.o. 161 SVJ Divišova Územní řízení 126 SVJ Znojemská X. výzva 138 Václavské nám VŘ 130 Družstevní X. výzva 713 SVJ Družstevní VŘ 790 SVJ Družstevní X. výzva 791 SVJ Demlova X. výzva 6.3. Celkový přehled regenerace bytových domů Celkem Hotovo 2012 Zbývá BD/BJ BD/BJ BD/BJ BD/BJ Panelové BD 97/ /4019 3/129 5/182 Zděné BD typové 54/ /429 6/99 26/534 Zděné BD malé 110/519 4/27 106/492 6

7 6.4. Současný stav v poskytování podpor: Program Zelená úsporám Přerušeno přijímání žádostí Počet podaných žádostí o podporu na PD a stav. práce Stav k Vyplacená dotace (projekt + stav. práce) Vyplacená dotace (pouze projekt) 17 bytových domů 12 bytových dom3 5 bytových domů Program Nový Panel V období byl obnoven na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) příjem nových žádostí o podporu na rok Družstvo vyřídilo žádosti o podporu pro 9 bytových domů tis. Kč. Program IPRM - X. výzva uzávěrka , připraveny jsou stř. 126, 130, 790, 791 (790 a bytové domy ve správě RK Drašar) Revize elekrického a plynového zařízení Periodické revize a následné opravy výše uvedených zařízení byly zajišťovány: Elektro fa TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč (IČ: ), Hrotovická 169, Třebíč na základě SoD ze dne Plyn - fa Miroslav Coufal CMG (IČ: ), Dobrá Voda č.40, Křižanov Na základě SoD č.1/2007 ze dne Usnesením PD SBD Třebíč č.1407 bylo rozhodnuto o vypsání nového výběrového řízení na poskytovatele těchto služeb. Dne (Horácké noviny) a (MF Dnes, krajské vydání) byly zveřejněny Výzvy na podání nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení. Dne byli navíc významní poskytovatelé podobných (stejných) služeb z regionu Třebíč osloveni písemně. Zadávací podmínky si na SBD Třebíč vyzvedlo 11 firem pro zajištění revizí elektrických zařízení a 3 firmy pro zajištění revizí plynových zařízení: Ke dni termín pro podání nabídek byly na SBD Třebíč doručeny nabídky těchto uchazečů: pro zajištění revizí elektrických zařízení: - Stanislav Kousal, Pokojovice 33 - ZAME, s.r.o., Praha - TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč - Karel Průša Kp elektro, Střítež pro zajištění revizí plynových zařízení: - Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda Výběrová komise vyhodnotila výsledky výběrového řízení a doporučila uzavřít smlouvy o dílo: TIPA Telekom plus a.s. Třebíč cenově nejvýhodnější nabídka, SOD uzavřena na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav elektrického zařízení a hromosvodů a havarijní služby v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , havarijní služba - tel , ). Ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda jediná nabídka, SOD na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav plynových zařízení v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. K bodu 7: Různé 7.1. Problematika odečtu bytových vodoměrů. Bytové vodoměry teplá a studená voda podléhají povinnosti ověřování a schvalování typu měřidla; u vodoměrů na měření teplé vody se jednalo ve smyslu vyhl. č.345/2002 Sb. o lhůtu 4 roků, u vodoměrů na měření spotřeby studené vody se jednalo o lhůtu 6 roků. Vyhl. č. 285/2011 Sb. s účinností od se tyto lhůty sjednocují na 5 roků. Výhody: - 1x přístup do bytů 7

8 Nevýhody: - zvýšení finanční zátěže na DPZ jednotlivých byt. domů při jednorázové výměně 2 ks vodoměrů za předpokladu, že dojde k sjednocení termínu výměny vodoměrů na základě požadavku samosprávy příslušného byt. domu. Je v zájmu jednotlivých samospráv provést porovnání součtu naměřených hodnot u bytových vodoměrů s celkovou spotřebou domu za předchozí zúčtovací období (tzn ). Elektronický odečet vodoměrů (dálkový přístup) V návaznosti na sjednocení lhůty ověření vodoměrů na 5 let se nabízí možnost osazení vodoměrů s dálkovým odečtem, kdy není nutný vstup do bytu. Tyto vodoměry zajistí okamžitou kontrolu spotřeby vody. Na upravený vodoměr je osazen modul s pamětí. Radiomodul na vodoměr má optické snímání reflexního terčíku s detekcí zpětného toku, rovněž detekuje sejmutí z vodoměru, životnost baterie modulu je minimálně 10 let. Ověření vodoměru po době platnosti lze provést s modulem. Radiomodul vysílá telegram, obsahem telegramu je číslo vodoměru, historie objemu, historie zpátečního toku, ovlivnění magnetem a sundání modulu. Informační hlášení podává při překročení průtoku na 120 minut, nebo pokud doba prostoje překročí 21 dní. Dále detekuje příliš vysoký průtok nad 4 m3. Cena vodoměru včetně modulu činí cca 710,- Kč Průkaz energetické náročnosti budovy připravuje se novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Energetické štítky budou muset zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků na nových budovách nebo při jejich přestavbách a také při pronájmu nebo prodeji jednotlivých bytů. Administrativní budovy i bytové domy s tzv. energeticky vztažnou plochou větší než 1500 metrů čtverečních přijdou na řadu jako první (2015). O dva roky (2017) později dopadne tato povinnost na budovy nad 1000 metrů a od roku 2019 na budovy do 1000 metrů čtverečních zákonem stanovené plochy. Novela ale přináší i další povinnosti, například povinnou instalaci měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to od 1. ledna Pokud majitel bytu neumožní instalaci tohoto měřiče nebo jeho kontrolu a údržbu, bude mu hrozit pokuta až korun Elektrická energie společné prostory bytového domu Rozhodná místa spotřeby: - osvětlení společných prostor - výtahy - ventilátory - ostatní (satelitní TV, internet, sdělovací zařízení - prádelny a mandlovny Možné úspory el. energie: - osvětlení společných prostor (optimalizace osvětlení nasvícení pouze určitých částí společných prostor pohybová čidla, osazení jiných typů zářivek a žárovek /úsporné, LED apod./) - bodový BD (32/40 bytů) úspora cca 70 85% - řadový BD - úspora % - výtahy (u rekonstruovaných výtahů se jedná vesměs o cca 70 % nárůst spotřeby el. energie vyplývající z požadavků na bezpečnost výtahů /vnitřní dveře, měniče, osvětlení šachet, osvětlení kabin, sdělovací zařízení apod./ - tzn. bez možnosti snížení spotřeby investičními opatřeními) - ventilátory (úspory el. energie problematické) - ostatní (prakticky bez možnosti úspory el. energie) - prádelny a mandlovny (úprava způsobu užívání, případně rušení předmětných částí společných prostor) Vztah možných úspor k investicím: - osvětlení společných prostor (investice do pohybových čidel cca 350,- až 750,- Kč/ks podle požadovaných vlastností; klasické žárovky v.s. úsporky/led cca 12,50 Kč v.s. cca 130,- Kč/ks; vedení (lišty apod.)) - bodový BD (32/40 bytů) náklady cca tis.kč - řadový BD - náklady cca tis. Kč - výtahy (bez možnosti samostatně snížit spotřebu investičními opatřeními) - ventilátory(náhrada el. ventilátorů za samoodtahové ventilační hlavice LOMANCO) - ostatní (viz výše uvedené) - prádelny a mandlovny (viz výše uvedené) 7.4. Členská schůze a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - 1x ročně společná schůze nájemců a vlastníků bytů tj. členská schůze nájemců bytů a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - pozvánka 8 dní dopředu zveřejnit na vývěsce domu - prezenční listinu si můžete vyzvednout pí. Bendová, pí. Schneiderová nebo telefonicky, em - účast i hlasování se počítá: 8

9 - nájemci každý nájemce má jeden hlas - vlastníci - dle spoluvlastnických podílů, které jsou uvedeny na prezenční listině - společní vlastníci jednotky (SJM) a společní nájemci družstevní bytu manželé jsou zastoupeni pouze jedním členem Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů samosprávy. - není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Toto ustanovení musí být uvedeno na pozvánce. Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina vlastníků bytů = SP jednotlivých vlastníků bytů + SP družstva (je-li členská schůze usnášeníschopná) K přijetí usnesení je zapotřebí: - u běžného hlasování, volba orgánů nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků a nájemců - modernizace, rekonstrukce, opravy spol. částí domu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků a nájemců - Hlasuje vždy nejdříve členská schůze. Výsledky hlasování členské schůze přecházejí poté do hlasování shromáždění vlastníků jednotek celkovým spoluvl. podílem družstva pro proti. - Poté hlasuje shromáždění vlastníků jednotek tj. jednotliví vlastníci bytů dle spoluvl. podílu. K výsledku se přičte spoluvl. podíl SBD dle hlasování členské schůze. Vzor zápisu je přílohou č. 2. K bodu 8: Diskuse tabulky vyúčtování služeb za rok 2011 na jednotlivé domy včetně oprav - telefonní čísla havárií včetně elektroinstalací - pojištění - vzory zápisů ze shromáždění a členské schůze - informační portál dokumenty: stanovy SBD, zápisy ze shromáždění a členské schůze 8.2. Revize elektro a porevizní opravy - kontrola soupisu závad ve spolupráci se zástupcem domu - především jsou důležité revize el. rozvodů v bytech lze provést v celém bytovém domě na základě rozhodnutí členské schůze a shromáždění vlastníků 8.3. Solární systémy - připravit finanční kalkulaci solárních systémů na ohřev teplé vody K bodu 9: Závěr Předseda představenstva družstva a ředitel družstva poděkovali všem přítomným za účast. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 9

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

Aktiv s předsedy výborů SVJ ve spoluvlastnictví a správě SBD ŠKODOVÁK konaný dne 6.2.2012 26.3.2012 1

Aktiv s předsedy výborů SVJ ve spoluvlastnictví a správě SBD ŠKODOVÁK konaný dne 6.2.2012 26.3.2012 1 Aktiv s předsedy výborů SVJ ve spoluvlastnictví a správě SBD ŠKODOVÁK konaný dne 6.2.2012 26.3.2012 1 Program aktivu: 1. Zahájení 2. Informace zástupce Magistrátu m. Plzně, Odbor bezpečnosti a prevence

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více