Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 30 zástupců SA z 53 pozvaných, tj. 57 % 4bj ve vlastnictví přítomno 7 zástupců z 33 pozvaných tj. 21% Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty nájemného od Revitalizace a opravy bytového fondu 7. Vyhodnocení výběrového řízení na revize elektrických a plynových zařízení 8. Různé 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za družstvo ,-- Kč Skutečnost před zdaněním ,62 Kč Zisk po zdanění ,62 Kč 2.1. Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Pronájmy ,- Kč Úroky z minusových stavů DPZ ,- Kč Celkem do výnosů bytových domů ,- Kč 2.2. Návrh na rozdělení zisku: Zisk družstva před zdaněním Daň z příjmů právnických osob K rozdělení do nedělitelného fondu družstva do fondu sociálních potřeb ,62 Kč ,-- Kč ,62 Kč ,62 Kč ,-- Kč 2.3. Majetek a závazky družstva Finanční prostředky Peníze + ceniny , ,-- BÚ , ,61 Hmotný majetek bytové domy , ,57 provozní budovy , ,-- bytové jednotky , ,-- movité věci , ,-- pozemky , ,44 1

2 Pohledávky na nájemném , ,-- Stav DPZ , ,78 Bankovní úvěry pořízení domů , ,95 rekonstrukce , ,35 Dotace Panel , ,-- Dotace ZÚ ,-- Dotace ZÚ projekt ,-- Dotace IPRM ,-- Dotace ČSOB ,-- Dotace za rok , Pojištění majetku družstva V roce 2011 bylo provedeno výběrové řízení na pojišťovnu na období od do Z důvodu podpojištění byla upřesněna hodnota bytových domů. Pojištění nemovitostí pojistná částka 6 mld. 241 mil. Kč Rozsah pojištění: 1) Živel, odpovědnost, vandalismus 2) Odpovědnost z provozu domácnosti Výzva k vypracování nabídek byla odeslána 7 pojistitelům. Přiložená výzva k vypracování nabídky byla zpracována dle stávajícího rozsahu pojištění s doplněním dle rozsahu rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, sjednané u Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG. Nabídku předložili: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. Vyhodnocení nabídek pojištění Nejvýhodnější nabídku předložila Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti nabídly pouze dvě pojišťovny a to Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. a to za stejných cenových podmínek 130,- Kč /bytová jednotka. Pro období od do byla jako nejvýhodnější vybrána Česká podnikatelská pojišťovna. Rekapitulace rozsahu pojištění a čísla smluv jsou přílohou č. 1 zápisu. K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Stav k ,-- Tvorba za rok ,-- Čerpání za rok ,-- Stav k , Specifikace čerpání DPZ Vypořádání SVJ (24) ,-- Splátky úvěrů revitalizace ,-- Platby úroků revitalizace ,-- Revitalizace ,-- Opravy a revize , Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,-- 16, ,-- 16, ,-- 16, ,-- 17, ,-- 17, ,-- 18,07 2

3 ,-- 18, ,-- 20, ,-- 20, Financování oprav z globálu DPZ Bytové domy s nesplacenou vnitropůjčkou 21 domů ve výši ,-- Úroky z průměrných minusových stavů DPZ byly připsány domům s kladným průměrným zůstatkem. Financování revitalizace v roce 2011 Celkem 12 bytových domů (mimo SVJ) Celkový náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ ,-- Hodnoty revitalizací v období (mimo SVJ) Náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ , Žádosti o půjčky na rok 2012 S účinností od je schválena představenstvem družstva změna směrnice č. 02/99 o poskytování půjček z globálu DPZ - zrušení max. výše půjčky ,- na byt - max. doba splatnosti půjčky činí 5 let - v případě požadavku na převody bytu do vlastnictví a vznik SVJ s právní subjektivitou, budou smlouvy o převodu bytu předány na vklad do KN po doplacení vnitropůjčky za celý dům Na dubnovém zasedání představenstva SBD bude podán návrh na změnu této směrnice o poskytování půjček - snížení úroků u vnitropůjčky z 5 % na 3,5 % od Objednávání oprav pro bytové domy ve vlastnictví družstva Povinnost výborů samospráv: - plán oprav projednat a schválit na členských schůzích (shromáždění vlastníků jednotek bez práv. sub.) - projednat na bytové správě družstva technické a finanční podmínky opravy, reference dodavatele apod. - projednat na EÚ finanční krytí opravy (DPZ, vnitropůjčka, mimořádná tvorba DPZ) - objednávku oprav, případně smlouvu o dílo uzavírá družstvo (termíny, záruky, sankce, zálohy, doklady) K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Náklady topné sezóny V roce 2011 byly z důvodu příznivějších klimatických podmínek nižší náklady na vytápění o cca 10 %, další úspory u revitalizovaných domů. Náklady na provoz výtahů byly vyšší z důvodu vyšších nákladů na elektřinu u nových výtahů o cca 70 % a projevily se náklady na povinné inspekční prohlídky. Přehled nákladů Vytápění , ,- TUV , ,- Studená voda , ,- El. společných prostor , ,- Výtahy , , Vyúčtování topné sezóny vyúčtování služeb za rok 2011 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním byl předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů zveřejněn na webových stránkách včetně vyznačení regenerace. - připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků). Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do

4 4.3. Ceny energií Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,95 1, ,30 1,70 3,3 % ,91 1,70 5,5 % ,91 1, ,04 1,63 snížení ceny o 8,1 % ,52 0,85 zvýšení o 6,8 % CZT Třebíč od ,40 Kč/GJ od ,40 Kč/GJ od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,00 Kč/GJ od ,00 Kč/GJ zvýšení ceny tepla o 12,4% od ,00 Kč/GJ snížení ceny tepla o 8,5% od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % Vodné a stočné od ,80 Kč/m3 od ,60 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 3,8% od ,70 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 6,25% od ,73 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 13,3% od ,90 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 10,3% od ,58 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 2,5% od ,72 Kč/m3 zvýšení ceny /vodné+stočné/ o 6,1% od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % Příklad snížení nákladů na vytápění po revitalizaci dům rok 2010 Revitalizace rok 2011 úspora úspora GJ Kč/dům Kč/byt GJ Kč/dům Kč/byt % Kč Revoluční ,91% Spojenců % 455 Děl.nám ,90% Děl.nám ,80% Zateplení se projevilo pouze ve druhé polovině roku K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle požadavků jednotlivých bytových domů (doložit zápis ze shromáždění a členské schůze včetně prezenční listiny) - posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - projednat plán oprav na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi - podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek - výše se nemění 5.3. Příspěvek na samosprávu - výše se nemění 4

5 5.4. Pojištění - živel, odpovědnost, vandalismus - navýšení o cca 25 %, v průměru 3 Kč/byt/měsíc - rozdíl oproti zálohám bude zúčtován s DPZ 5.5. Zálohy na služby spojené s bydlením - individuální změny do dopady změny sazby DPH od a navýšení ceny vody Stávající DPH DPH od Vytápění dodávka tepla 10 % 14 % Teplá užitková voda 10 % 14 % Studená voda 10 % 14 % - u bytu s průměrnými náklady na vytápění a spotřebu studené a TUV je třeba počítat s navýšením nákladů min ,- Kč za rok. - navýšení záloh bude provedeno u těch bytů, kde byl za rok 2011 při vyúčtování nedoplatek, pokud již nebyly provedeny úpravy k u ostatních bytů na základě individuálních žádostí. - snížení záloh na vytápění u revitalizovaných bytových domů bude řešeno individuálně dle výše přeplatků. Je nutné projednat nejdříve s technikem tepelného hospodářství a schválit na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi. K bodu 6: Opravy bytového fondu, vyhodnocení VŘ revize elektrických a plynových zařízení 6.1. Provedené akce v roce 2011 Poč. SVJ Adresa Náklad Úvěr DPZ Kyjevská , , , Myslbekova , ,00 0, Demlova , , , Družstevní , , , Družstevní , , , Dělnické náměstí , , , Revoluční , , , Okrajová , , , Družstevní , , , Čeloudova , , , Dělnické náměstí , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Přibyslavice, Pod Tratí , , , Štefánikova , , , Budíkovická ,00 0, , J. Ježka , , , Vladislav , , , Okříšky, U Stadionu , , , Kmochova , , , Kmochova , , , Přibyslavice , , , Na Svahu , , , Na Svahu , , , Dukovanská , , , Novodvorská , , , Novodvorská , , , Okříšky, U Stadionu , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , ,00 Celkem SVJ , , ,58 5

6 1 103 Obránců Míru , , , Václavské nám , , , Kněžice ,00 0, , Rudíkov , , , Jindřichova ,00 0, , Kněžice ,00 0, , Lipník ,00 0, , Rouchovany ,00 0, ,00 Modernizace výtahů a předávacích stanic - IPRM Okrajová ,00 0, , Hartm ,00 0, , Družstevní ,00 0, , Schollhornova ,00 0, ,00 Celkem SBD , , ,00 Opravy mimo regeneraci: Zateplení domu 1 bytový dům GO ZTI 5 bytových domů GO šikmých střech 3 bytové domy Výměna oken 2 bytové domy 6.2. Plán roku 2012 Stavby dokončované z roku SVJ Kmochova Brychtastav 428 SVJ Okříšky, U Stadionu KOPŘIVA, BRYCHTASTAV 108 SVJ Kyjevská TOMIreko 626 SVJ Dukovanská EKONOMSERVIS 372 SVJ Budíkovická 92 4 firma Táborský IPRM 131 SVJ Družstevní VESAS 303 SVJ Okrajová TOMIreko 305 SVJ Družstevní KOPŘIVA 307 SVJ Čeloudova AGSTAV, IZOTECH, Stavby zahájené v roce SVJ Obránců míru TOMIreko s.r.o. 639 Novodvorská AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 469 Kmochova POZEMSTAV TŘEBÍČ s.r.o. 161 SVJ Divišova Územní řízení 126 SVJ Znojemská X. výzva 138 Václavské nám VŘ 130 Družstevní X. výzva 713 SVJ Družstevní VŘ 790 SVJ Družstevní X. výzva 791 SVJ Demlova X. výzva 6.3. Celkový přehled regenerace bytových domů Celkem Hotovo 2012 Zbývá BD/BJ BD/BJ BD/BJ BD/BJ Panelové BD 97/ /4019 3/129 5/182 Zděné BD typové 54/ /429 6/99 26/534 Zděné BD malé 110/519 4/27 106/492 6

7 6.4. Současný stav v poskytování podpor: Program Zelená úsporám Přerušeno přijímání žádostí Počet podaných žádostí o podporu na PD a stav. práce Stav k Vyplacená dotace (projekt + stav. práce) Vyplacená dotace (pouze projekt) 17 bytových domů 12 bytových dom3 5 bytových domů Program Nový Panel V období byl obnoven na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) příjem nových žádostí o podporu na rok Družstvo vyřídilo žádosti o podporu pro 9 bytových domů tis. Kč. Program IPRM - X. výzva uzávěrka , připraveny jsou stř. 126, 130, 790, 791 (790 a bytové domy ve správě RK Drašar) Revize elekrického a plynového zařízení Periodické revize a následné opravy výše uvedených zařízení byly zajišťovány: Elektro fa TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč (IČ: ), Hrotovická 169, Třebíč na základě SoD ze dne Plyn - fa Miroslav Coufal CMG (IČ: ), Dobrá Voda č.40, Křižanov Na základě SoD č.1/2007 ze dne Usnesením PD SBD Třebíč č.1407 bylo rozhodnuto o vypsání nového výběrového řízení na poskytovatele těchto služeb. Dne (Horácké noviny) a (MF Dnes, krajské vydání) byly zveřejněny Výzvy na podání nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení. Dne byli navíc významní poskytovatelé podobných (stejných) služeb z regionu Třebíč osloveni písemně. Zadávací podmínky si na SBD Třebíč vyzvedlo 11 firem pro zajištění revizí elektrických zařízení a 3 firmy pro zajištění revizí plynových zařízení: Ke dni termín pro podání nabídek byly na SBD Třebíč doručeny nabídky těchto uchazečů: pro zajištění revizí elektrických zařízení: - Stanislav Kousal, Pokojovice 33 - ZAME, s.r.o., Praha - TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč - Karel Průša Kp elektro, Střítež pro zajištění revizí plynových zařízení: - Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda Výběrová komise vyhodnotila výsledky výběrového řízení a doporučila uzavřít smlouvy o dílo: TIPA Telekom plus a.s. Třebíč cenově nejvýhodnější nabídka, SOD uzavřena na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav elektrického zařízení a hromosvodů a havarijní služby v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , havarijní služba - tel , ). Ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda jediná nabídka, SOD na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav plynových zařízení v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. K bodu 7: Různé 7.1. Problematika odečtu bytových vodoměrů. Bytové vodoměry teplá a studená voda podléhají povinnosti ověřování a schvalování typu měřidla; u vodoměrů na měření teplé vody se jednalo ve smyslu vyhl. č.345/2002 Sb. o lhůtu 4 roků, u vodoměrů na měření spotřeby studené vody se jednalo o lhůtu 6 roků. Vyhl. č. 285/2011 Sb. s účinností od se tyto lhůty sjednocují na 5 roků. Výhody: - 1x přístup do bytů 7

8 Nevýhody: - zvýšení finanční zátěže na DPZ jednotlivých byt. domů při jednorázové výměně 2 ks vodoměrů za předpokladu, že dojde k sjednocení termínu výměny vodoměrů na základě požadavku samosprávy příslušného byt. domu. Je v zájmu jednotlivých samospráv provést porovnání součtu naměřených hodnot u bytových vodoměrů s celkovou spotřebou domu za předchozí zúčtovací období (tzn ). Elektronický odečet vodoměrů (dálkový přístup) V návaznosti na sjednocení lhůty ověření vodoměrů na 5 let se nabízí možnost osazení vodoměrů s dálkovým odečtem, kdy není nutný vstup do bytu. Tyto vodoměry zajistí okamžitou kontrolu spotřeby vody. Na upravený vodoměr je osazen modul s pamětí. Radiomodul na vodoměr má optické snímání reflexního terčíku s detekcí zpětného toku, rovněž detekuje sejmutí z vodoměru, životnost baterie modulu je minimálně 10 let. Ověření vodoměru po době platnosti lze provést s modulem. Radiomodul vysílá telegram, obsahem telegramu je číslo vodoměru, historie objemu, historie zpátečního toku, ovlivnění magnetem a sundání modulu. Informační hlášení podává při překročení průtoku na 120 minut, nebo pokud doba prostoje překročí 21 dní. Dále detekuje příliš vysoký průtok nad 4 m3. Cena vodoměru včetně modulu činí cca 710,- Kč Průkaz energetické náročnosti budovy připravuje se novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Energetické štítky budou muset zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků na nových budovách nebo při jejich přestavbách a také při pronájmu nebo prodeji jednotlivých bytů. Administrativní budovy i bytové domy s tzv. energeticky vztažnou plochou větší než 1500 metrů čtverečních přijdou na řadu jako první (2015). O dva roky (2017) později dopadne tato povinnost na budovy nad 1000 metrů a od roku 2019 na budovy do 1000 metrů čtverečních zákonem stanovené plochy. Novela ale přináší i další povinnosti, například povinnou instalaci měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to od 1. ledna Pokud majitel bytu neumožní instalaci tohoto měřiče nebo jeho kontrolu a údržbu, bude mu hrozit pokuta až korun Elektrická energie společné prostory bytového domu Rozhodná místa spotřeby: - osvětlení společných prostor - výtahy - ventilátory - ostatní (satelitní TV, internet, sdělovací zařízení - prádelny a mandlovny Možné úspory el. energie: - osvětlení společných prostor (optimalizace osvětlení nasvícení pouze určitých částí společných prostor pohybová čidla, osazení jiných typů zářivek a žárovek /úsporné, LED apod./) - bodový BD (32/40 bytů) úspora cca 70 85% - řadový BD - úspora % - výtahy (u rekonstruovaných výtahů se jedná vesměs o cca 70 % nárůst spotřeby el. energie vyplývající z požadavků na bezpečnost výtahů /vnitřní dveře, měniče, osvětlení šachet, osvětlení kabin, sdělovací zařízení apod./ - tzn. bez možnosti snížení spotřeby investičními opatřeními) - ventilátory (úspory el. energie problematické) - ostatní (prakticky bez možnosti úspory el. energie) - prádelny a mandlovny (úprava způsobu užívání, případně rušení předmětných částí společných prostor) Vztah možných úspor k investicím: - osvětlení společných prostor (investice do pohybových čidel cca 350,- až 750,- Kč/ks podle požadovaných vlastností; klasické žárovky v.s. úsporky/led cca 12,50 Kč v.s. cca 130,- Kč/ks; vedení (lišty apod.)) - bodový BD (32/40 bytů) náklady cca tis.kč - řadový BD - náklady cca tis. Kč - výtahy (bez možnosti samostatně snížit spotřebu investičními opatřeními) - ventilátory(náhrada el. ventilátorů za samoodtahové ventilační hlavice LOMANCO) - ostatní (viz výše uvedené) - prádelny a mandlovny (viz výše uvedené) 7.4. Členská schůze a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - 1x ročně společná schůze nájemců a vlastníků bytů tj. členská schůze nájemců bytů a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - pozvánka 8 dní dopředu zveřejnit na vývěsce domu - prezenční listinu si můžete vyzvednout pí. Bendová, pí. Schneiderová nebo telefonicky, em - účast i hlasování se počítá: 8

9 - nájemci každý nájemce má jeden hlas - vlastníci - dle spoluvlastnických podílů, které jsou uvedeny na prezenční listině - společní vlastníci jednotky (SJM) a společní nájemci družstevní bytu manželé jsou zastoupeni pouze jedním členem Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů samosprávy. - není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Toto ustanovení musí být uvedeno na pozvánce. Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina vlastníků bytů = SP jednotlivých vlastníků bytů + SP družstva (je-li členská schůze usnášeníschopná) K přijetí usnesení je zapotřebí: - u běžného hlasování, volba orgánů nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků a nájemců - modernizace, rekonstrukce, opravy spol. částí domu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků a nájemců - Hlasuje vždy nejdříve členská schůze. Výsledky hlasování členské schůze přecházejí poté do hlasování shromáždění vlastníků jednotek celkovým spoluvl. podílem družstva pro proti. - Poté hlasuje shromáždění vlastníků jednotek tj. jednotliví vlastníci bytů dle spoluvl. podílu. K výsledku se přičte spoluvl. podíl SBD dle hlasování členské schůze. Vzor zápisu je přílohou č. 2. K bodu 8: Diskuse tabulky vyúčtování služeb za rok 2011 na jednotlivé domy včetně oprav - telefonní čísla havárií včetně elektroinstalací - pojištění - vzory zápisů ze shromáždění a členské schůze - informační portál dokumenty: stanovy SBD, zápisy ze shromáždění a členské schůze 8.2. Revize elektro a porevizní opravy - kontrola soupisu závad ve spolupráci se zástupcem domu - především jsou důležité revize el. rozvodů v bytech lze provést v celém bytovém domě na základě rozhodnutí členské schůze a shromáždění vlastníků 8.3. Solární systémy - připravit finanční kalkulaci solárních systémů na ohřev teplé vody K bodu 9: Závěr Předseda představenstva družstva a ředitel družstva poděkovali všem přítomným za účast. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 9

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 11.4.2012 Účast: SVJ - přítomno 53

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010 Účast: přítomno

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

K některým bodům programu podrobněji.

K některým bodům programu podrobněji. Shromáždění vlastníků konané ve středu 22.5.2013 v 19:30 prezentace zahájena v 19:00 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Účast: ze 165 pozvaných

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více