HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP /2011/OST/Fr V Praze ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán příslušný dle ustanovení 81 odst. 3 písm. a) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odvolání Alexandry Baxové, nar a Jindry Šinaglové, nar , obě bytem Pod Zemankou 966/5, Praha 4, Olgy Milerové, nar , bytem Vápencova 253/6, Praha 4, JUDr. Jany Ďuricové, nar , bytem Pod Zemankou 1149/3, Praha 4, zastoupené Ing. Martinem Závodným, bytem Škroupovo náměstí 2, Praha 3, občanského sdružení Zemanka, IČ , se sídlem Na Usedlosti 15, Praha 4, Pavla Gellerta, nar , bytem Na Usedlosti 755/12, Praha 4, Ing. Stanislava Zelenky, nar a Vlasty Zelenkové, nar , oba bytem Na Usedlosti 550/15, Praha 4, proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního č.j. P4/002706/11/OST/FATU ze dne , kterým byla na pozemcích parc.č. 1236/1 a 1236/2, k.ú. Braník umístěna stavba bytového domu a současně, pro potřebu tohoto umístění, byla povolena výjimka z ust. čl. 56 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (OTPP), rozhodl dle ust. 90 odst. 5 správního řádu takto: Odvolání se zamítají a rozhodnutí č.j. P4/002706/11/OST/FATU ze dne se potvrzuje. Odůvodnění: Úřad městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen stavební úřad), vydal dne rozhodnutí č.j. P4/002706/11/OST/FATU, kterým vyhověl žádosti společnosti Quattrofoglio s.r.o., IČ , se sídlem Hudečkova 2036/1a, Praha 4, v řízení zastoupené Ing. Aidou Padyšákovou, IČ , místem podnikání Křivenická 415/20, Praha 8, a na pozemcích parc.č. 1236/1 a 1236/2, k.ú. Braník, při ulici Na Usedlosti v Praze 4 umístil stavbu bytového domu. Současně pro potřebu tohoto umístění stavební úřad povolil výjimku z ust. čl. 56 odst. 1 OTPP, pro vzdálenost výjezdu z garáží od přilehlého okraje jízdního pásu pozemní komunikace v délce 2,8 m, namísto požadované vzdálenosti v délce 5 m. Proti tomuto rozhodnutí uplatnili odvolání osoby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Olga Milerová v obsahu odvolání uvádí, že napadené rozhodnutí je stavebním úřadem odůvodněno řadou nepřesných, zavádějících či přímo manipulativních tvrzení. Povolení výjimky Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 tel.: Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29, Praha 1 fax :

2 z ust. čl. 56 odst. 1 OTPP hodnotí jako jasně nezákonné, jelikož snižuje bezpečnost chodců i okolo projíždějících vozidel. Uvádí, že proti navrhované stavbě se mezi místními obyvateli zvedl nebývale široký odpor, stavební úřad však nepovažoval za vhodné ani uspořádat místní šetření k vyjasnění hrubých nesrovnalostí mezi odůvodněním žadatele a skutečným stavem pozemku, jako je např. nadhodnocená stávající výška terénu na pozemku stavebního záměru. Namítá, že stavební úřad vesměs hájí zájmy investora na úkor zájmů a práv dosavadních obyvatel. Vyjadřuje nesouhlas s tím, že stavební úřad vyloučil z účasti v řízení občanské sdružení Zemanka. Namítá, že žádný ze sousedů navrhované stavby nebyl přímo písemně informován o vydání rozhodnutí a namítá, že toto bylo pouze v tichosti vyvěšeno na úřední desce. Postup stavebního úřadu, v souvislosti s megalomanskou stavbou žadatele, hodnotí jako výsledek špatné a formalistické práce, klientelismus či korupční okolnosti rozhodnutí. Žádá o zvlášť pečlivé a nestranné posouzení případu. Nesouhlasí s udělením výjimky a uvádí, že v důsledku budou automobily nepřehledně vyjíždět zpoza rohu, aniž by chodci měli čas zareagovat na případného nepozorného či bezohledného řidiče. Vyjadřuje názor, že změnou projektu lze garáž umístit tak, aby nebylo třeba výjimky. Odkazuje na umístění staveb garáží v okolí. Namítá, že výškový rozdíl terénu neopodstatňuje vybudování 1,7 až 3 metry vysoké zdi k vyrovnání tohoto terénu, ani umístění výjezdu z garáží bezprostředně na hranici pozemku a chodníku. Uvádí, že samotný výškový údaj 1,1 až 1,8 m je lživý či silně zavádějící, neboť výšky 1,8 m nad chodníkem ve skutečnosti dosahují nanejvýš některé hromady klestí uprostřed pozemku zamýšlené stavby, a dokládá vizualizaci. Dále namítá, že informace o záměru byla umístěna cca 1 metr za plotem pozemku stavby, pročež podstatné kóty byly pouhým okem nečitelné. Uvádí, že grafické vyjádření záměru bylo účelově upravené. Namítá, že stavební úřad účelově manipuluje s pojmy nadzemní a podzemní část budovy, aniž by toto označení zdůvodnil. Namítá, že projektované garáže jsou svou výškou přes 3 metry nad úrovní komunikace nejvyššími garážemi v okolí, přesto je stavební úřad označuje jako podzemní. Namítá, že při srovnání zastavěné plochy a objemu novostavby s okolními stavbami, stavební úřad v případě okolních objektů započítává i objem a plochu garáží, v případě navrhované novostavby tuto plochu nezapočítává. Uvádí, že pozemek stavebního záměru se nachází ve stabilizovaném území, ve kterém je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti, kde nová výstavba nesmí narušit dosavadní charakter zástavby. Namítá, že stavební úřad zde vybírá pouze některé architektonické prvky okolní zástavby, podstatný prvek však opomíjí, a to, že v širokém okolí mají domy hlavní linie půdorysů orientované rovnoběžně s přilehlými komunikacemi, kdežto navrhovaná novostavba se svými liniemi z architektonického hlediska výrazně odlišuje, stejně tak půdorysem kříže (ostatní objekty půdorys čtvercový). Uvádí, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí se operuje zavádějícím údajem výšky terénu na pozemku novostavby, a to cca 1,1 až 1,8 m podle spádu komunikace. Za naprosto absurdní hodnotí tvrzení stavebního úřadu o údajné podobnosti navrhované stavby s okolními domy. Žádá, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a řízení bylo zastaveno. JUDr. Jana Ďuricová, zastoupená Ing. Martinem Závodným, v obsahu odvolání uvádí, že s udělením výjimky nesouhlasí z důvodu, že prostorové uspořádání navrhované stavby i prostorové uspořádání pozemků nevyžadují udělení výjimky, neboť stavebník může jiným stavebním řešením nebo jiným dispozičním uspořádáním tuto situaci vyřešit. Dále namítá, že stavební úřad nerespektoval ust. čl. 4 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (OTPP), a vyjadřuje názor, že navrhovaná stavba svou dimenzí neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a naopak jej degraduje. Vyjadřuje nesouhlas s tím, že byla zamítnuta námitka č a uvádí, že navrhovaná stavba naruší nad přípustnou míru dosavadní využití pozemku parc.č. 1235/1, k.ú. Braník, z důvodu přímého vizuálního kontaktu 2

3 mezi obytnými místnostmi v protilehlých průčelích sousedních staveb, sníží hodnotu sousedních nemovitostí. Namítá, že dojde k porušení sousedských práv na využití pozemků k odpočinku a rekreaci nad přípustnou míru dosavadního využití pozemku odvolatelky. Uvádí, že požaduje splnění podmínky spočívající ve vyhodnocení a návrzích účinných protihlukových opatření zajišťujících dodržení hygienických limitů hluku ze zdrojů umístěných vně i uvnitř nových objektů, a to již v tomto stupni projektové dokumentace. Navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí. Občanské sdružení Zemanka v obsahu odvolání uvádí, že usnesením stavebního úřadu bylo občanské sdružení vyloučeno z předmětného řízení, že proti tomuto usnesení bylo uplatněno odvolání k Radě MČ Praha 4 a k Magistrátu HMP. Dále uvádí, že s vydaným rozhodnutím nesouhlasí. Namítá, že námitky občanů nebyly posouzeny objektivně a správně. Uvádí, že stavební úřad posuzoval stavbu zjevně určenou k pronájmu klientům, vydávanou za stavbu rodinného domu, a že neposoudil správně předloženou dokumentaci dle stavebního zákona a vyhlášky OTPP. Namítá, že návrh nezapadá do stávajícího urbanistického řešení výstavby v ulici Na Usedlosti a jejího okolí, které je chráněným územím, že návrh devastuje urbanistický a architektonický ráz okolních staveb, agresivně vstupuje do urbanistického pojetí zástavby a znehodnocuje ji. Uvádí, že případná realizace navrhované stavby by byla ukázkou necitlivosti veřejné správy k ochraně památkových a kulturně cenných hodnot v našem stavebnictví. Namítá, že zastavěná plocha na zpevněném povrchu je nepřiměřená velikosti parcely, že podzemní podlaží je rovněž nepřiměřené, zasahuje do stávající rostlé zeleně a zhoršuje tím okolní životní prostředí. Uvádí, že řešení stavby dává předpoklad k vysokému počtu pronájmů po realizaci stavby. Požaduje vyhotovení nových stanovisek k předložené aktualizované dokumentaci dané stavby, včetně aktualizovaných vyjádření dotčených orgánů. Namítá, že občanská veřejnost nesouhlasí s usnesením a možnou realizací návrhu stavby. Ing. Stanislav Zelenka a Vlasta Zelenková v obsahu společného odvolání namítají, že architektonické řešení stavebního záměru výrazně porušuje urbanistické pojetí okolní zástavby, že řešení stavby do tvaru kříže pouze sleduje využití podlahové plochy k možnému pronájmu jednotlivých bytových prostor v ramenech kříže jako byty nebo kanceláře, což dovozují z toho, že původním záměrem byla kapacita stavby 7 bytových jednotek, následně 6 jednotek, výsledně 3 jednotky. Uvádí, že tento postup stačil ke změně charakteru stavby tak, aby byla rodinným domem s předpokladem jeho schválení. Nesouhlasí se zdůvodněním stavebního úřadu, že návrh odpovídá charakteru rodinného bydlení. Namítá, že vyjádření organizací se závaznými připomínkami, byla zpracována k dokumentaci stavby z roku 2009, a že nová stanoviska nebyla vyžádána. Nesouhlasí se změnou stanoviska Útvaru rozvoje hl.m. Prahy. Nesouhlasí s tím, že Pražská vodárenská, a.s. vydala souhlas k napojení stavby přípojkou na vodovodní řad, který je již dnes kapacitně nedostatečný. Uvádějí, že doložené vizualizace jsou v rozporu s realitou, že zemní práce naruší kořenový systém chráněného stromu, druhý chráněný strom (douglaska) bude výrazně poškozen odstraněním částí větví, třetí strom má být odstraněn. Žádají nové posouzení upraveného návrhu z důvodu jeho posunutí směrem severozápad, požadují doložit stanovisko nezávislého dendrologa. Vyjadřují nesouhlas s postupem stavebního úřadu, který nevyhověl žádosti o realizaci místního šetření. Zdůvodnění navrženého řešení stavby hodnotí jako zdůvodnění, které nelze považovat za korektní. Nesouhlasí se způsobem zdůvodnění převýšení stavebního záměru vůči okolním stavbám. Požadují, aby byla posouzena zastavěnost pozemku při použití stejné metodiky jako v případě okolních staveb v území. Namítají nesoulad navrhované stavby s ust. čl. 4 odst. 1 a 7 OTPP, ust. čl. 8 odst. 1 OTPP, ust. čl. 13 odst. 1 a 3 OTPP. Uvádějí, že poslední uplatněný návrh zrušil na střeše stavby bazén a nahradil jej plochou zeleně, jako řešením úbytku zeleně v území, což hodnotí pouze jako vrácení možnosti využití této plochy k původnímu záměru cestou umístění neukotveného bazénu. Namítají, že uvedení 3 bytů 3

4 v obsahu rozhodnutí nebrání vlastníkovi stavby, aby po kolaudaci pronajímal podlaží označené jako bytová jednotka více uživatelům. Nesouhlasí s tím, že všechny uplatněné připomínky a námitky byly zamítnuty, upozorňují na nesplnění podmínek stanovených k ochraně stromu douglaska. Žádají o přezkum podaných zamítnutých připomínek. Navrhují zrušení napadeného rozhodnutí. Alexandra Baxová a Jindra Šinaglová v obsahu společného odvolání uvádějí, že napadené rozhodnutí upřednostňuje zájem jednoho vlastníka nad zájmy ostatních majitelů okolních rodinných domů. Namítají, že stavební záměr bude využit ke komerčním účelům, jak vyplývá z obchodního rejstříku žadatele. Řešení stavby hodnotí jako nevhodné, zasahující do soukromí okolních obyvatel. Namítají, že v případě jiných řízení o povolení stavby nebyl stavební úřad tak benevolentní, a že v daném případě nebylo respektováno, že v okolí stavby jsou pouze rodinné domy a vily. Pavel Gellert v obsahu odvolání uvádí názor, že prostorové relace v lokalitě a uspořádání pozemků nevyžadují udělení výjimky, ale že tuto výjimku vyžaduje pouze konkrétní specifický návrh stavebníka. Namítá, že stavební úřad se při udělení výjimky nezabýval možností požadovat takové stavebně technické řešení, které by výjimku nevyžadovalo. Uvádí, že stavební úřad povolení výjimky nezdůvodnil, a že není pravda, že řešení dopravy v klidu nelze řešit jiným způsobem. Namítá, že se stavební úřad vůbec nezabýval nepřípustnou vzdáleností stavby garáží od severovýchodní hranice, kde tato vzdálenost činí v jednom případě 0,26 m. Nesouhlasí se způsobem posuzování nadzemních a podzemních částí. Uvádí, že stavba je v rozporu s ust. čl. 4 odst. 1 OTPP, neboť svou dimenzí neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru území, a naopak jej degraduje. Odůvodnění souladu stavby s požadavky uvedeného ustanovení OTPP stavebním úřadem, hodnotí jako účelové, odkazuje na koeficient podlažních ploch a koeficient zeleně stanovený územním plánem. Odkazuje na metodiku použitou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy. Navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno. Podáním uplatněným dne u Magistrátu hl.m. Prahy, pan Pavel Gellert uplatnil žádost o přezkoumání závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP, vydaného pro potřebu územního řízení v předmětné věci. Dne bylo u Magistrátu hl.m. Prahy uplatněno podání Ing. Stanislava Zelenky a Pavla Gellerta. V obsahu tohoto podání je uvedeno, že vila č.p. 979/10 na pozemku parc.č. 1236/1 a 1236/2, k.ú. Braník, byla postavena v 60. letech minulého století, po úmrtí vlastníka byla Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převedena do vlastnictví Akademie věd, kterou byla následně předána do vlastnictví paní Havelkové. Paní Havelková následně předložila u stavebního úřadu návrh na novostavbu o 6ti bytových jednotkách s tím, že jako stavebník je uvedena Quattrofoglio s.r.o. Namítají, že Útvar rozvoje hl.m. Prahy vydal k uvedenému záměru negativní stanovisko ze dne s odůvodněním nevhodnosti návrhu stavby do stávající zástavby rodinných domů. Mezitím dochází k převedení nemovitosti do vlastnictví Ing. Štěrby, jednatele společnosti Quattrofoglio, s.r.o. Uvádějí, že nový vlastník předložil stavebnímu úřadu změněný projekt, který odvolatelé hodnotí jako formální a účelový krok. Namítají, že stavební úřad tento nový projekt posuzoval, aniž by vyžadoval doložení nových odborných stanovisek. Namítají, že Útvar rozvoje hl.m. Prahy k tomuto novému návrhu vydal kladné stanovisko, aniž by odvolatelům při osobní návštěvě důvod tohoto postupu objasnil. Namítají, že v projektu je záměrně zakreslena výška rostlého terénu, tkzv. 0, s jeho navýšením tak, aby byl dodržen odstup mezi stavbami. Uvádějí, že zastavěná plocha navrhované stavby neúměrně zatěžuje stavební pozemek a pozemek zahrady, že zastavěná plocha nesplňuje požadavky OTPP na zastavěnost pozemku. Vyjadřují nesouhlas s tím, že stavební úřad 4

5 nerealizoval místní šetření k ověření skutečných údajů s údaji uvedenými v projektu, v čemž spatřují nespravedlivý postup. Dovozují, že navrhovaná stavba umožňuje pronájem až 12ti celků podlahových ploch pod samostatným uzavřením jako bytové nebo nebytové prostory a namítají, že na tuto variantu nejsou řešeny parkovací plochy. Namítají, že stavební úřad by měl hodnotit skutečné řešení projektu a nevycházet pouze z tvrzení stavebníka, že stavba bude užívána pro tři bytové jednotky. Namítají, že řízení o povolení výjimky z OTPP vjezdu do garáží nebyla v místě stavby vůbec zveřejněna. Uvádí, že stavební úřad bezprecedentně preferuje zájmy stavebníka, že svým přístupem nevytvořil spravedlivé a rovné podmínky pro účastníky řízení, že návrh stavby nerespektuje 76 stavebního zákona a OTPP. Podáním ze dne doplnil své odvolání pan Pavel Gellert. V jeho obsahu namítá, že dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (revize ze dne ) neobsahuje údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, a že všechna vyjádření byla vyžádána a vydána k původní dokumentaci. Uvádí, že je uvedena chybná výměra pozemku 815,5 ² m. Namítá, že do zastavěné plochy je nutno započítat všechny stavby na pozemku včetně zpevněných ploch, že návrh není řešen v souladu s okolní zástavbou, nerespektuje regulace dané OTPP, není uvedena celková výška navrhované stavby, není okótována výška 4. nadzemního podlaží (nástavby výtahu). Dále namítá, že není řešeno zamezení odtoku dešťových vod na sousední nižší pozemky, že není uvedena celková výška stavby, že dokumentace nesplňuje vyhlášku č. 503/2006 Sb., neboť výkresová dokumentace postrádá výkres základních svislých řezů, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu včetně vyznačení spodní vody. Uvádí, že v dokumentaci není řešeno zvýšení upraveného terénu ve vztahu k navazujícím pozemkům, že uváděná nadmořská výška neodpovídá skutečnosti. Namítá, že s ohledem na neuvedení celkové výšky stavby nelze posoudit splnění regulativů pro dané území, že zastavěnost pozemku přesahuje povolených 30% jeho plochy, že stavba narušuje urbanistickou a architektonickou hodnotu stávající zástavby, s odkazem na 23 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., že pro odchylky projektu od stavebních předpisů nejsou schváleny výjimky, že v dokumentaci není dodržena vyhláška 268/2009, 27 bod č. 1 osazení zábradlí, že podzemní podlaží bytového domu svým horním lícem je více než 0,3 m nad přilehlým terénem s tím, že nebyla posuzována přípustná vzdálenost stavby garáží od severovýchodní hranice pozemku, která činí v jednom případě 26 cm. Namítá účelovost řešení počtu bytů a uvádí, že na základě účelové změny počtu bytů z šesti na tři, nesplňují tyto byty dle OTPP požadavky na trvalé bydlení. Dovozuje, že objekt bude využíván pro ubytování v kategorii penzion, a namítá, že v důsledku toho dojde k neúměrnému zatížení území. Uvádí, že umístění stavby a míra zastavěnosti neodpovídá urbanistickému a architektonickému prostředí, ve kterém je situována, že je v přímém rozporu s čl. 13 odst. 1 OTPP, agresivně vstupuje do stávající vilové rodinné zástavby, a že bude rušivě působit v stávajícím životním prostředí a nepříznivě ovlivňovat pohodu bydlení. Uvádí, že stavební parcela je oddělena od veřejné komunikace po celé délce betonovou neprůhlednou zdí o výšce 1,72 až 3,03 m od nivelety chodníku. Namítá, že stavba není v souladu s 76 odst. 2 stavebního zákona, není šetrná k zájmům sousedních pozemků a staveb. Dne doplnili své odvolání Ing. Stanislav Zelenka a Vlasta Zelenková. V obsahu tohoto podání uvádějí, že v rozhodnutí je řada nesprávných údajů, jako např. zastavěná nadzemní část v hodnotě 250,5 m², dle dokumentace přináleží uvedená výměra podlahové ploše jednoho nadzemního podlaží, stavební úřad však výslovně uvádí, že stavba bude obsahovat 3 bytové jednotky s celkovou plochou nad 100 m². Namítají, že návrh studie stavby pro územní řízení nedostatečně dbá požadavků stanovených v 90 stavebního zákona, odkazuje na 76 stavebního zákona. Uvádějí, že bytový dům na pozemku o výměře cca ² 800 m nerespektuje omezení zastavěnosti pozemku, které by bylo uplatněno v případě stavby rodinného domu, že stavební 5

6 úřad tento přístup akceptoval a umožnil hrubý zásah do architektonických a urbanistických hodnot území. Namítají, že pozemky uvedené výměry jsou určeny pro výstavbu rodinných domů a jsou takto státem prodávány. Uvádějí, že v celém území ulice Na Usedlosti, náměstí Nad Křížkem, ulice Pod Zemankou, jsou zastavěny rodinnými domy, užívanými pro rodinné bydlení. Namítají, že stavba bytového domu, která bude obchodním majetkem obchodní společnosti, bude využívána k pronájmu bytových a nebytových prostor, což hodnotí jako hrubý zásah do charakteru území. Uvádějí, že upravená dokumentace z roku 2010 účelově snižuje počet bytových jednotek z šesti na tři, při zachování shodného řešení vnitřních podlahových ploch a místností, ale i rozvodů energií dle původní studie z roku Namítají, že bytový dům bude obsahovat mnohonásobně více bydlících oproti stávajícímu stavebnímu řešení pozemku a bude mít negativní průmět ve vztahu k zatížení území. Odkazují na obsah odborného stanoviska Útvaru rozvoje hl.m. Prahy z , namítají architektonickou nesourodost navrhované stavby, uvádějí, že agresivně vstupuje do území a znehodnocuje stávající zástavbu realizovanou před 2. světovou válkou. Apelují na zájem památkové péče, na zájem hledání cest pro trvale udržitelný rozvoj a ochranu památkově hodnotných staveb. Stavební záměr hodnotí jako nástroj nevratného narušení místní architektury, který bude působit jako neblahý příklad pro další podobné stavby. Namítají, že studie není v souladu se stanovisky dotčených orgánů, a tedy v rozporu s 90 stavebního zákona, neboť nebylo vyžádáno nové stanovisko OŽPAD ÚMČ Praha 4 v návaznosti na posunutí stavby na pozemku, v důsledku čeho dojde k negativnímu zásahu do koruny stromu a jeho kořenového systému. Namítají, že studie nebyla správně posouzena v oblasti řešení rozporů a ochrany práv a chráněných zájmů majitelů sousedních pozemků a nemovitostí. Namítají snížení tržní ceny jejich nemovitostí, vliv na možnost stávajícího užívání a soukromí. Uvádějí, že stavební úřad bezprecedentně preferoval zájmy stavebníka. Vyjadřují nesouhlas s postupem stavebního úřadu ve věci povolené výjimky z OTPP. Vyjadřují názor, že stavební úřad svým přístupem nevytvořil spravedlivé a rovné podmínky pro účastníky řízení v rámci stávajících platných vyhlášek pro realizaci stavebních činností. Odkazují na obsah již dříve uvedených připomínek a dříve uplatněných podání ve věci. Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že na základě výzvy stavebního úřadu k vyjádření se k obsahu odvolání, bylo tohoto oprávnění využito účastníkem řízení, obcí Hlavní město Praha, zastoupeným organizací Útvar rozvoje hl.m. Prahy (dále jen ÚRM). V obsahu vyjádření ÚRM uvádí, že stavební úřad záměr neposoudil dle 50, bod (12) a) o max. zastavěné ploše pro lokality s rodinnou zástavbou vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Uvádí, že dle přiložené situace k ÚR zastavěná plocha stavbou činí 267, 0415 m², což je 37% plochy pozemku, a že z výše uvedeného plyne, že vydané rozhodnutí o umístění stavby je v rozporu s čl. 50 bod (12)a) vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební (dále jen MHMP OST), nejprve přezkoumal odvolání z hlediska jeho přípustnosti a včasnosti. Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že odvolatelům fyzickým osobám, v územním řízení příslušelo postavení vedlejších účastníků. V případě občanského sdružení Zemanka bylo zjištěno, že stavební úřad usnesením č.j. P4/010457/11/OST/FATU ze dne rozhodl o tom, že občanskému sdružení Zemanka v územním řízení ve věci žádosti o umístění stavby nazvané Bytový dům, ul. Na Usedlosti, Praha 4 Braník nepřísluší postavení účastníka. Proti tomuto usnesení občanské sdružení Zemanka brojilo formou žádosti o přehodnocení tohoto usnesení, adresovanou starostovi Městské části Praha 4. Bylo zjištěno, že odbor OKAS uvedené městské části, informoval stavební úřad, že uplatněný podnět posoudil jako odvolání, a že jej předal stavebnímu úřadu k jeho předložení příslušnému odvolacímu správnímu orgánu, v daném případě MHMP OST. Z evidence spisové služby MHMP nebylo zjištěno, že by stavební úřad uvedené 6

7 usnesení spolu s odvoláním předložil k rozhodnutí. Usnesení č.j. P4/010457/11/OST/FATU ze dne tedy nenabylo právní moci z důvodu zákonné překážky uplatněného odvolání, o kterém nemohlo být z důvodu jeho nepředložení, ze strany MHMP rozhodnuto. Usnesení o vyloučení občanského sdružení Zemanka z účastenství v předmětném územním řízení není pravomocné a tedy ani vykonatelné. Na základě této skutečnosti bylo odvolání občanského sdružení posouzeno jako přípustné. Dále bylo zjištěno, že napadené územní rozhodnutí bylo odvolatelům doručeno veřejnou vyhláškou dne , následující den počal běh odvolací lhůty. Posledním dnem odvolací lhůty byl den Bylo zjištěno, že odvolání byla uplatněna v zákonné odvolací lhůtě a jsou včasná. Dále MHMP OST přezkoumal napadené rozhodnutí v rozsahu stanoveném v ust. 89 odst. 2 správního řádu, tedy z hlediska jeho zákonnosti a dále jen v mezích odvolacích námitek. MHMP OST, na základě požadavku odvolatelů na přezkoumání podkladového závazného stanoviska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP č.j. S-MHMP /2010 ze dne , jej předložil Ministerstvu kultury ČR k jeho potvrzení nebo změně. Ministerstvo kultury ČR opatřením č.j. MK 63927/2011 OPP, sp.zn. MK-S 9018/2011 OPP ze dne uvedené závazné stanovisko potvrdilo s tím, že navrhovaný stavební záměr není v rozporu s režimem památkové ochrany daného území. Z hlediska procesního bylo zjištěno, že byla u stavebního úřadu uplatněna žádost Quattrofoglio, s.r.o., zastoupené Ing. Aidou Padyšákovou, IČ , místem podnikání Křivenická 415, Praha 8, adresou pro doručování Pod Harfou 938/60, Praha 9, o umístění stavby bytového domu, sítí technického vybavení, oplocení, opěrné zdi, zpevněných ploch, přeložky stožáru veřejného osvětlení, vše na pozemcích parc.č. 1236/1, 1236/2, 2857/1, k.ú. Braník. Stavební úřad usnesením č.j. P4/212207/09/OST/LAXA ze dne řízení přerušil a žadatele vyzval k předložení podkladů žádosti, taxativně uvedených. Po doplnění požadovaných podkladů řízení, stavební úřad opatřením č.j. P4/001360/10/OST/LAXA ze dne oznámil zahájení územního řízení účastníkům a veřejnosti s tím, že veřejné ústní jednání ve věci nařídil na den Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že k záměru byly uplatněny námitky účastníků, včetně hlavního účastníka řízení, obce Hlavní město Praha, zastoupené ÚRM. V obsahu písemně uplatněné námitky č.j. 1361/10vl ze dne k předloženému záměru stavby bytového domu vyjadřuje nesouhlas. Dne žadatel požádal o přerušení územního řízení. O této žádosti nebylo stavebním úřadem rozhodnuto usnesením, jak je stanoveno v ust. 64 odst. 2 správního řádu. Tato skutečnost působí, že stavební úřad se stal nečinným. Dne žadatel stavební úřad informoval o změně vlastníka pozemku a stavby na něm stojící (vlastník Ing. Zbyněk Štěrba, zplnomocňující Quattrofoglio, s.r.o. k zastupování ve věci stavebního záměru). Stavební úřad usnesením č.j. P4/091983/10/OST/FATU ze dne územní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění žádosti o taxativně stanovené podklady ve lhůtě do Žadatel dne požadované podklady stavebnímu úřadu předložil, a to včetně vyjádření hlavního účastníka řízení, obce Hlavní město Praha, zastoupené URM. V tomto vyjádření č.j. 6587/10 ze dne URM uvádí, že předmětem jeho posuzování je bytový dům o kapacitě 3 byty (jeden byt v každém podlaží), a že vzhledem k redukci umisťovaných bytů (ze sedmi na tři) lze s návrhem souhlasit. Dne žadatel uplatnil u stavebního úřadu žádost o povolení výjimky z ust. čl. 56 odst. 1 OTPP pro vzdálenost výjezdu z navrhované garáže od přilehlého jízdního pásu komunikace v hodnotě 2,8 metru namísto požadované vzdálenosti 5 metrů. Stavební úřad usnesením č.j. P4/122767/10/OST/FATU ze dne spojil územní řízení o umístění předmětné stavby s řízením ve věci žádosti o povolení výjimky z ust. čl. 56 odst. 1 OTPP. Opatřením č.j. P4/122543/OST/FATU, vydaným dne stavební úřad oznámil 7

8 zahájení řízení o povolení výjimky a o pokračování v územním řízení, současně nařídil ve věci veřejné ústní jednání na den Dne stavební úřad vydal výše uvedené usnesení č.j. P4/005655/11/OST/FATU ze dne , kterým rozhodl o tom, že občanskému sdružení Zemanka v územním řízení nepřísluší postavení účastníka. Dne stavební úřad vydal napadené rozhodnutí. Z hlediska procesního byly zjištěny vady, jako např. nečinnost stavebního úřadu, které však nepůsobí nezákonnost přezkoumávaného rozhodnutí. K odvolacím námitkám procesního charakteru, týkajících se absence místního šetření, vyloučení občanského sdružení Zemanka z účasti v řízení a absence přímého písemného informování o vydání napadeného rozhodnutí, MHMP OST uvádí, že pro územní řízení není stanovena zákonná povinnost místního šetření či projednání věci na místě samém. Je zcela v dispozici stavebního úřadu, zda jednání na místě stavebního záměru nařídí, či nikoli. Ve věci namítaného vyloučení občanského sdružení Zemanka z účasti v územním řízení MHMP OST uvádí, že stavební úřad uvedené sdružení z účasti v řízení vyloučil na základě zákonných důvodů srozumitelně uvedených. Jak výše uvedeno, na základě skutečnosti, že nebylo o odvolání občanského sdružení Zemanka proti usnesení o jeho vyloučení z účasti v řízení rozhodnuto, není usnesení vykonatelné a občanskému sdružení stále přísluší práva účastníka. Zástupci občanského sdružení nebyli v územním řízení zkráceni na svých právech, veřejného ústního jednání se účastnili a námitky uplatnili, jak vyplývá z obsahu předloženého správního spisu, proti rozhodnutí ve věci se občanské sdružení odvolalo a MHMP OST se obsahem odvolání zabýval. K námitce týkající se absence přímého informování účastníků o vydání rozhodnutí, MHMP OST uvádí, že dle ust. 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), se účastníci územního řízení dělí na dvě skupiny, a to účastníky hlavní, stanovené v ust. 85 odst. 1 stavebního zákona a účastníky vedlejší, stanovené v ust. 85 odst. 2 stavebního zákona. Vedlejším účastníkům, tedy i vlastníkům sousedních nemovitostí, je dle ust. 92 odst. 3 stavebního zákona v případě, že je v území vydán územní nebo regulační plán, rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou. Pro území hlavního města Prahy je vydán územní plán Úpn, doručování územního rozhodnutí vedlejším účastníkům veřejnou vyhláškou je postupem zákonným. K námitce týkající se zveřejnění informace o záměru na nevhodném místě s nedostatečnou grafickou přílohou (bez okótování), MHMP OST uvádí, že obsahové náležitosti informace o záměru jsou stanoveny v ust. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dle ust. 87 odst. 2 stavebního zákona (poslední věta), v případě, že žadatel informační povinnost nesplní, stavební úřad ze zákona nařídí opakované ústní jednání. Z obsahu protokolu o průběhu ústního jednání nebylo zjištěno, že by některý z účastníků či zástupců veřejnosti nedostatečnost informace o záměru namítal. Z hlediska věcného bylo napadené rozhodnutí, včetně jeho podkladů, posouzeno odborným technickým pracovištěm MHMP OST. Bylo zjištěno, že přezkoumávaným rozhodnutím byla umístěna stavba bytového domu včetně přeložky veřejného osvětlení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí stavby je rovněž komunikace pro pěší, opěrné zdi, oplocení, akumulační nádrž na dešťovou vodu. Napadeným rozhodnutím byla rovněž povolena výjimka z ust. čl. 56 odst. 1 OTPP, která se týká vzdálenosti výjezdu z garáže od přilehlého okraje jízdního pásu pozemní komunikace nejméně na délku největšího vozidla, které může být v garáži umístěno. V daném případě byla povolena vzdálenost min. 2,8 metru místo požadované vzdálenosti 5 metrů. Bylo zjištěno, že navrhovaná stavba bytového domu obsahuje 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží a je o kapacitě tří bytových jednotek. Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění změny č. Z 1000/00, vydané usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/86 ze dne formou opatření obecné povahy č. 6/2009, s účinností od (dále jen ÚPn), se umisťovaná stavba bytového domu 8

9 nachází v polyfunkčním území čistě obytném (OB). V daném území není stanovena míra využití území. Navrhované funkční využití umisťované stavby je s ÚPn v souladu. Odvolací námitky věcného charakteru byly posouzeny technickým pracovištěm MHMP OST takto: Odvolací námitky paní Olgy Milerové, Vápencová 253/6, Praha 4 : - Konkrétní věcné nedostatky v odůvodnění rozhodnutí o povolení výjimky z OTPP, povolující zkrácení předepsané vzdálenosti výjezdu z garáže od okraje vozovky. - Podle 169 stavebního zákona je možné povolit výjimku z OTPP jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob. Automobily budou v důsledku povolení výjimky nepřehledně vyjíždět zpoza rohu, aniž by měli chodci čas zareagovat na případného nepozorného či bezohledného řidiče. Z tohoto důvodu považujeme za závadné rovněž souhlasné stanovisko silničního správního úřadu, odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4. Stavební úřad výjimku z vyhlášky OTPP, která se týká vzdálenosti výjezdu z hromadných garáží, povolil a své rozhodnutí odůvodnil na str.8 a 9 předmětného rozhodnutí. Při posuzování možnosti povolení výjimky z vyhlášky OTPP je prvořadou záležitostí posouzení bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob. V tomto případě se však nejedná o umístění výjezdu z garáží v blízkosti nároží přilehlých ulic, jak uvádí odvolatelka, ale vjezd a výjezd z podzemních garáží je vzdálen od nároží ulic Na Usedlosti a Pod Zemankou více než 40 m. Přilehlá komunikace se nachází v území rodinných domů, event. bytových domů, které svými parametry podstatně nepřesahují znaky rodinných domů, tj. v území, kde dopravní frekvence je minimální. V podzemních garážích bude umístěno 7 stání pro osobní automobily (viz podmínka č.14 předmětného rozhodnutí). Frekvence dopravy se v daném území řešením dopravy v klidu pro předmětnou budovu se třemi bytovými jednotkami podstatně nezvýší. Dále je nutno vzít v úvahu, že předmětný bytový dům je umisťován ve svažitém území, kde je vhodné využít podlaží z části zapuštěné do stávajícího terénu pro řešení dopravy v klidu. Výškový rozdíl mezi úrovní ulice Na Usedlosti a pozemkem výstavby je min. 1,1m. Realizace vjezdu do hromadné garáže bude vyžadovat odtěžení zeminy na úroveň přilehlé komunikace. Posunutí vjezdu do hromadné garáže na vyhláškou požadovanou vzdálenost by v daném případě nemělo podstatný vliv na rozhledové poměry vyjíždějících automobilů. Také je nutno přihlédnout k řešení garáží v okolí, kde většina stávajících garáží je umístěna na hranici pozemků staveb a pozemku komunikace. Z uvedených důvodů lze konstatovat, že povolení předmětné výjimky z ustanovení vyhlášky OTPP je v daném území možné a že není důvodu zpochybňovat kladné stanovisko silničního správního orgánu k dané výjimce. - nesmyslné tvrzení stavebního úřadu, že řešení dopravy v klidu na předmětných pozemcích není možné zajistit jiným způsobem, než umístěním garáží na hranici pozemku stavby s pozemkem komunikace Na Usedlosti. Je zřejmé, že změnou projektu lze garáže upravit tak, aby nevyžadovaly výjimku. Názorným příkladem jednoho z řešení je i dosavadní objekt, který žadatel hodlá zdemolovat. Konstatování stavebního úřadu, že řešení dopravy v klidu na předmětných pozemcích není možné zajistit jiným způsobem, než umístěním garáží na hranici pozemku stavby s pozemkem komunikace Na Usedlosti, není správné, neboť po uvolnění pozemku stavby je možno řešit stavbu mnoha způsoby, a to i bez předmětné výjimky. Stavební úřad je však v řízení vázán předmětem a rozsahem návrhu a není oprávněn jej měnit, naopak je povinen předložený návrh 9

10 posoudit a rozhodnout o něm. Je nepochybní, že v daném případě je nutno vyřešit výškový rozdíl mezi úrovní ulice Na Usedlosti a vjezdem na pozemek stavby zemními úpravami. Posunutí vjezdu do hromadné garáže na vyhláškou požadovanou vzdálenost, by v tomto případě nemělo podstatný vliv na rozhledové poměry vyjíždějících automobilů, ale omezilo by využití pozemku stavby ve svažitém terénu. Stavební úřad musí dále rozhodovat dle 2 odst. 4 správního řádu, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. V okolí je většina garáží umístěna na hranici pozemků staveb a pozemku komunikace. - nepravdivé tvrzení investora v žádosti: Vzhledem k výškovému rozdílu mezi úrovní terénu na pozemku stavby a niveletou komunikace ulice Na Usedlosti 1,1 až 1,8 m, který je vyrovnán severozápadní stěnou garáží, není možné posunutí podzemních garáží jihovýchodním směrem, dále od hranice pozemku komunikace ulice Na Usedlosti. Jednak výškový rozdíl terénu lze upravit a neopodstatňuje vybudování 1,7 až 3 m vysoké zdi, ani umístění výjezdu z garáží bezprostředně na hranici pozemku chodníku. Dále i samotný výškový údaj 1,1 až 1,8 m je lživý či silně zavádějící. Odvolatel má za to, že veškerá argumentace, kterou stavební úřad odůvodňuje povolení výjimky, je vadná a tudíž je povolení výjimky zcela neopodstatněné a nezákonné. Stavební úřad uvedl v odůvodnění na str. 8 předmětného rozhodnutí výškový údaj o rozdílu terénu mezi ulicí Na Usedlosti a pozemkem stavby 1,1 až 1,8 m, zatímco tento rozdíl je nižší, než 1,8 m (max.1,5 m). Na pozemku podél chodníku nebude z převážné části vybudována samostatná opěrná zeď, ale bude se jednat o stěnu polozapuštěné garáže do terénu. Na stěnu garáže naváže opěrná zeď jen při malé části hranice pozemku stavby a pozemku přilehlé komunikace. - stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí podle názoru odvolatele účelově operuje s pojmy podzemní a nadzemní část budovy, aniž by toto členění v odůvodnění rozhodnutí nějak vysvětlil. Projektované garáže jsou svou výškou přes 3 m nad úrovní komunikace nejvyššími garážemi v okolí, přesto je stavební úřad zcela nelogicky označuje za podzemní a nezapočítává do zastavěné plochy či objemu stavby. Jak je vidět z výše uvedených vizualizací, jde přitom přinejmenším z pohledu z ulice o velmi masivní nadzemní část. Pojem podzemní podlaží je uveden v čl.3, odst.j) vyhlášky OTPP, a to: podzemním podlažím je podlaží, které má úroveň podlahy nebo její větší části níže, než 0,80 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3,0 m po obvodu stavby; podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním. Z uvedeného je patrné, že podlaží s garážemi je podlažím podzemním. Podlaží s garážemi půdorysně přesahuje půdorysnou plochu objektu s dalšími podlažími. Na zastřešení přesahujících částí bude užit násyp se sadovými úpravami, přesahující části garáží budou tedy podzemní. I když bude vjezd do garáží a obvodová stěna garáží při ulici Na Usedlosti převážně nadzemní, dle výše uvedené definice se bude jednat o podzemní podlaží. - při srovnání zastavěné plochy a objemu navrhované novostavby s okolními stavbami stavební úřad v případě okolních objektů započítává i objem a plochu garáží, kdežto v případě navrhované novostavby, jejíž garáže byly v okolí s odstupem nejvyšší a nejmasivnější (vůči úrovni komunikace), objem ani plochu garáží nezapočítává. Takto získanými nesrovnatelnými hodnotami pak odůvodňuje podobnost zastavěné plochy a objemu navrhované novostavby vůči okolním objektům. Zmíněné parametry jsou oproti naprosté většině okolních objektů zhruba dvojnásobné. Zastavěná plocha bytového domu není žádným předpisem definována, proto byla pro potřeby orientačního srovnání zastavěných ploch v předmětném území analogicky počítána plocha dle definice pro rodinný dům. Dle čl.3 odst.g) vyhlášky OTPP je plochou pozemku rodinného domu zastavěnou nadzemními stavbami plocha zastavěná stavbou rodinného domu a stavbami 10

11 příslušenství na pozemku rodinného domu, přitom za nadzemní se v tomto případě považuje stavba s horním vnějším lícem více než 0,3m nad přilehlým terénem. Garáže v okolí jsou převážně nadzemními stavbami, umisťovaná společná garáž je stavbou podzemní. Nelze tedy potvrdit, že jsou zmíněné parametry oproti většině okolních objektů dvojnásobné. Porovnání zastavěné plochy a objemu navrhované novostavby s okolními stavbami je pouze orientační údaj, který slouží k posouzení souladu s oddílem 8 odst.3, míra využití území a prostorové uspořádání, textové části k ÚPn. Jedná se o stabilizované území, kde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé činnosti. Zde je umisťována stavba se 3mi bytovými jednotkami se zastavěnou plochou nadzemními stavbami obdobnou stavbám v okolí. - pozemek výstavby se nachází ve stabilizovaném území, ve kterém je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Stavební úřad zde účelově vybírá pouze některé architektonické prvky okolní zástavby, např. poukazuje na různorodost provedení střech okolních objektů. Jiné zásadní prvky však opomíjí, např. že všechny budovy v širokém okolí mají hlavní linie půdorysně orientované rovnoběžně s přilehlými komunikacemi, kdežto navrhovaná novostavba v úhlu cca 45 o, dále okolní objekty mají cca obdélníkový anebo čtvercový půdorys, zatímco navrhovaná stavba má půdorys kříže. Posouzení urbanistické struktury a architektonického řešení je plně v kompetenci stavebního úřadu, který stavbu umístil a své rozhodnutí odůvodnil. Umístěním nové budovy s hmotovou návazností na stávající zástavbu zde nedojde k hrubému narušení urbanistického a architektonického charakteru prostředí. Pootočení půdorysu umisťovaného objektu je v porovnání se stávající zástavbou novým prvkem, který je však možno s ohledem na hmotové uspořádání objektu akceptovat. - za naprosto absurdní považuje odvolatelka tvrzení stavebního úřadu, že Navrhovaná stavba svým umístěním na pozemku stavby respektuje uliční čáru zástavby na jižní straně ulice Na Usedlosti, neboť stavby na této straně ulice jsou umístěny ve vzdálenosti 2 až 5 m od hranice pozemku veřejné komunikace a navrhovaná stavba je umístěna ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku této komunikace. Navrhovaná novostavba bude přiléhat po celé délce až těsně k chodníku komunikace objektem hromadných garáží s výškou 1,7 (na východní straně) až 3 m (na západní straně) nad úrovní komunikace. Pojem uliční čára není právními předpisy stanoven. Při ulici Na Usedlosti nebyla stanovena jednotná uliční ani stavební čára, základní hmoty budov pro bydlení a jednotlivé budovy jsou umístěny ve vzdálenosti 2 až 5 m od hranice pozemku veřejné komunikace. Stávající garáže v dané lokalitě jsou v mnoha případech umístěny až ke hranici pozemků budov pro bydlení a pozemku přilehlé komunikace. Základní hmota umisťované budovy bude ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku stavby s pozemkem přilehlé komunikace a společná garáž, částečně zapuštěná do terénu, bude umístěna až k uvedené hranici pozemku stavby s pozemkem ulice Na Usedlosti. Odvolací námitky JUDr. Jany Ďuricové, Pod Zemankou 11489/3, Praha 4, zastoupené Ing.Martinem Závodným: - nesouhlas s povolením výjimky, týkající se vzdálenosti výjezdu garáže od přilehlého jízdního pruhu, neboť stavebník jiným stavebním anebo dispozičním řešením může vyřešit tuto situaci bez předmětné výjimky. Odkaz na výše uvedené vypořádání stejné odvolací námitky paní Olgy Milerové 11

12 - stavební úřad nerespektoval v rozhodnutí ustanovení čl.4 odst.1 vyhl. o OTPP. Odvolatel uvádí, že zejména není dodržena druhá věta článku, tj. navrhovaná stavba svou dimenzí neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru území a naopak jej degraduje. Jedná se o subjektivní názor odvolatelky. Posouzení urbanistické struktury a architektonického řešení je plně v kompetenci stavebního úřadu, který stavbu umístil a své rozhodnutí řádně odůvodnil. Odůvodnění souladu umisťované stavby s čl. 4 odst.1 vyhlášky OTPP, které uvedl stavební úřad, je možno plně akceptovat. - nesouhlas s odůvodněním zamítnutí námitky č Navrhovaný objekt svoji zastavěností, objemem i výškou vybočuje z okolní stávající zástavby z 1. poloviny minulého století. Umístění v těsné blízkosti objektu Pod Zemankou 3, naruší dosavadní využití pozemku i pokojů s okny situovanými k navrhovanému objektu. Tuto námitku stavební úřad zamítl z toho důvodu, že po podrobném posouzení zastavěnosti, objemu a výšky navrhované stavby s porovnáním se stávající okolní zástavbou dospěl k názoru, že navrhovaná stavba svou zastavěnou plochou, objemem ani výškou výrazně nepřevyšuje okolní stávající zástavbu, jak je podrobně posouzeno v části odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby. Lze předpokládat, že odvolatel opětovně uplatňuje výše uvedenou námitku č.10.1 uplatněnou v rámci územního řízení. Stavební úřad uvedenou námitku zamítl jako nedůvodnou a své rozhodnutí odůvodnil. Minimální vzdálenost nároží umisťované budovy od nároží budovy ve vlastnictví odvolatelky na pozemku č.parc. 1235/4 k.ú. Braník bude 9,4 m, výška protilehlého nároží umisťované budovy bude také 9,4 m. Odstupové vzdálenosti umisťovaného objektu splňují požadavky vyhlášky OTPP. - stavba má okna obytných místností situovaná vzhledem k hranici mezi pozemky obou staveb v úhlu cca 30% a 60%, a tím dochází k přímému vizuálnímu kontaktu mezi obytnými místnostmi v protilehlých průčelích obou staveb. Z uvedených skutečností je zřejmé, že navrhovaná stavba naruší nad přípustnou míru dosavadní využití pozemku č.parc.1235/1 k.ú. Braník i obytných místností objektu č.p k.ú. Braník s okny situovanými k navrhované stavbě. Nelze potvrdit názor, že natočením objektu dochází k přímému vizuálnímu kontaktu mezi obytnými místnostmi v protilehlých průčelích obou staveb, tj. ke zhoršení tohoto stavu oproti stavu, kdy by stěny s okny obytných místností byly situovány spolu rovnoběžně. Naopak pootočení objektu napomáhá intimitě prostředí, neboť žádná okna nebudou protilehlá v rovnoběžné poloze. - nesouhlas se zamítnutím námitky č.10.2., která zní: Tím se sníží hodnota nemovitosti ve vlastnictví paní Ďuricové. Stavební úřad uvedenou námitku zamítl z důvodu, že se předpokládané snížení hodnoty sousedních pozemků a staveb v důsledku realizace posuzovaného záměru neposuzuje. Odvolatel namítá, že navrhovaná stavba svým umístěním sníží hodnotu sousedních nemovitostí, budou porušena sousedská práva na využití pozemků k odpočinku a rekreaci nad přípustnou míru dosavadního využití pozemku parc.č. 1235/1 k.ú. Braník i obytných místností objektu čp.1149 k.ú. Braník s okny situovanými směrem k navrhované stavbě. Stavební úřad musí, dle názoru odvolatele, námitku posoudit nebo zajistit posouzení kompetentními orgány. Posouzení hodnoty staveb není předmětem územního řízení. Nelze však předpokládat, že realizací stavby obdobného objemu, jako mají okolní objekty, dojde ke snížení ceny okolních objektů. - nesouhlas se zamítnutím námitky č Ve výpočtu hlukových poměrů nebyla zahrnuta odrazová složka hluku od navrhovaného objektu. Stavební úřad tuto námitku zamítl z toho důvodu, že posouzení záměru z hlediska hluku na venkovní prostory a stavby přísluší dotčenému 12

13 orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Hygienické stanici hl.m. Prahy. Souhlasné stanovisko tohoto dotčeného orgánu bylo vydáno s podmínkou do dalšího stupně dokumentace. Odvolatel však požaduje splnění podmínky vyhodnocení a návrhy účinných protihlukových opatření zajišťujících dodržení hygienických limitů ze zdrojů umístěných vně i uvnitř nových objektů již v tomto stupni dokumentace. Domnívá se, že dosažení splnění této podmínky může vést k dalším vyvolaným stavebním úpravám, které tento projekt v územním řízení neřeší a které mohou mít vliv nebo dále výrazně ovlivnit užitné vlastnosti nemovitosti i snížení hodnoty nemovitosti paní Ďuricové. Posouzení záměru z hlediska hluku bylo na základě předložené dokumentace, kterou vypracovala firma AKUSTIKA Praha, s.r.o., provedeno stavebním úřadem i dotčeným orgánem tj. Hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Dále byla doložena studie hluku ze stavební činnosti, kterou vypracovala firma AKUSTIKA Praha s.r.o. dne 18.října Podmínka č.21 c) d) pro dokumentaci k SP byla stanovena zejména proto, že projekt ke stavebnímu řízení je podrobnější dokumentace, na jejímž podkladě bude možno lépe uvedenou problematiku posoudit. Odvolací námitky Ing.Stanislava Zelenky a paní Vlasty Zelenkové, Na Usedlosti 15, Praha 4: - navrhovaná stavba, v půdorysu ve tvaru kříže, nemá ani jednu z kolmých stěn rovnoběžnou s ulicí Na Usedlosti. Architektonické řešení výrazně narušuje urbanistické pojetí okolní zástavby, architektonicky nevhodné řešení navrhované stavby do prostředí stávající zástavby, řešení ve tvaru kříže pouze sleduje možnost využití podlahové plochy k pronájmu jednotlivých bytových prostor. Variabilitu v posuzování vnitřních prostor již vlastník jasně doložil postupně snižujícím se počtem bytových jednotek od 7 až po 3 bytové jednotky. Žádný předpis nestanovuje, že navrhovaná stavba musí mít některou ze svých stěn rovnoběžnou s ulicí Na Usedlosti. Jedná se o individuální architektonický a urbanistický návrh autorizovaného architekta. Objem umisťované stavby je nepodstatně větší, než objem některých staveb v okolí. Budova obsahuje 3 bytové jednotky, což je parametr, který by sám o sobě odpovídal i rodinnému domu. - nesouhlas s konstatováním stavebního úřadu, že návrh stavby uspořádáním a způsobem užívání odpovídá charakteru rodinného domu a tím zdůvodňuje rodinné bydlení. Dále uvádí stavební úřad, že komerční využití neposuzuje. Stavba realizovaná obchodní společností bude zařazena do obchodního majetku společnosti a jako s obchodním majetkem s ní bude dále nakládáno. Stavební úřad v rámci územního řízení o umístění stavby posuzuje záměr žadatele dle 90 stavebního zákona, nikoli z hlediska možného komerčního využití. Stavba musí být realizována a následně užívána v souladu s platnými rozhodnutími. - vyjádření organizací byla zpracována k dokumentaci stavby z roku Nová stanoviska k upravené dokumentaci nebyla stavebním úřadem vyžádána. Žadatel doložil k upravené dokumentaci nová stanoviska v nezbytném rozsahu, např. závazné stanovisko odboru památkové péče ze dne , Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne , Hasičského záchranného sboru ze dne , MČ Prahy 4 OŽPaD ze dne a řady správců poduličních sítí. Stavba se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace. 13

14 - nelze souhlasit se změnou stanoviska ÚRM pouze na základě slovního a formálního snížení počtu bytových jednotek v žádosti stavebníka, a žádají o revizi tohoto rozhodnutí. ÚRM zastupuje v řízení jeho účastníka - hl.m. Prahu. Stanovisko ÚRM není tedy pro územní řízení závazné ani nutné. - nesouhlasí se souhlasem Pražské vodárenské k napojení stavby přípojkou o průměru 50 mm na vodovodní řad o průměru 80 mm, který je již dneska nedostatečný pro připojené domácnosti. Ve špičce voda ve vyšších patrech již dnes nemá dostatečný tlak. Posouzení možnosti napojení stavby na veřejnou vodovodní síť je plně v kompetenci společnosti Pražská vodárenská a.s. Nedostatečný tlak vody v budovách v okolí nemusí být způsoben nedostatečnou dimenzí veřejné vodovodní sítě, ale stářím jednotlivých vodovodních přípojek a domovních rozvodů (je možné prověřit mimo územní řízení). - několikrát presentovaná vizualizace je v rozporu s realitou, zejména pokud se týká stávající vzrostlé zeleně. Předložená vizualizace dokumentuje hmotové uspořádání umisťované budovy a staveb okolních. Zeleň je zde zakreslena pouze schematicky. - požadavek nového posouzení upraveného návrhu stavby příslušnými útvary životního prostředí veřejné správy. Posunutí stavby směrem na severozápad negativně ovlivňuje dům čp.458 a strom douglasku. Stavba výrazně zasahuje do větví stromu. Tímto posunutím nejsou dodrženy závazné podmínky uvedené v rozhodnutí. Požadavek na doložení stanoviska nezávislého dendrologa a statický výpočet zatížení (přetížení) kořenového systému. Jako součást dokumentace bylo doloženo posouzení vlivu novostavby na kořenový systém douglasky tisolisté, který vypracovala firma terra florida v.o.s. v květnu Odborná firma návrh posoudila a navrhla detail řešení přiblížení stromu a umisťované budovy. Stavba je umístěna ve vzdálenosti cca 2,5 m od uvedeného stromu, přibližuje se ke stromu na uvedenou vzdálenost nárožím, nikoli průběžnou zdí. V místě, kde se dům přibližuje ke stromu nejblíže, není umisťovaný objekt podsklepen. Aby bylo možné strom na pozemku zachovat s co nejmenším poškozením, bude část stavby nejblíže ke stromu vykonzolována nad terén. Nebude tedy třeba do kořenového prostoru stromu zasahovat výkopy. Takto bude zajištěno, že nebudou přerušeny hlavní kotevní kořeny stromu a nenaruší se stabilita stromu. Uvedenou problematiku řeší podmínka č.3 předmětného rozhodnutí. - zdůvodnění navrženého řešení stavby nelze považovat za korektní. V rozhodnutí se uvádí, že výška horního líce atiky ploché střechy navrhované stavby, proti sousední funkcionalistické stavbě od arch. Fr. Rambouska čp.458, je o 2,9 m výše. Zdůvodnění této problematiky dokládá účelový a subjektivní přístup k vypracování rozhodnutí. Uvedenou problematikou se zabýval stavební úřad v odůvodnění souladu s čl.4 odst.1 vyhlášky OTPP na str.12 předmětného rozhodnutí o umístění stavby. Nelze potvrdit, že by se jednalo o nekorektní, účelový a subjektivní přístup k dané problematice, neboť se jedná o konstatování skutečnosti. - rozsáhlé srovnávání navrhované stavby s funkcionalistickou stavbou od arch Jar. Bezecného čp.550 na protější straně ulice Na Usedlosti je účelové. U navrhované stavby je do zastavěné plochy zahrnuta pouze stavba, která, jak je v rozhodnutí uvedeno, je více jak 0,3 m nad úrovní upraveného terénu. Odvolatelé požadují, aby při posuzování zastavěné plochy byla použita jednotná a správná metodika výpočtu. Do výpočtu plochy zastavěné nadzemními objekty se, v souladu s čl.3 odst. 1g) vyhlášky OTPP, zahrnuje stavba s horním vnějším lícem více než 0,3 m nad přilehlým terénem. Výpočet hraje 14

15 v daném případě pouze orientační roli. - rozsáhlé a účelové popisování okolí stavby nemůže nahradit dodržení podmínek stanovené OTPP, zejména čl.4 odst.1 a 7, dále čl. 8 odst.1 a čl.13 odst.1 a 3.Dle názoru odvolatelů nejsou v rozhodnutí správně aplikovány podmínky pro stavby dle vyhl. o OTPP a postup dle stavebního zákona. Dle stavebního úřadu stavba splňuje čl.4 odst.1 vyhlášky OTPP. Splnění uvedeného ustanovení stavební úřad obsáhle odůvodnil na str.11,12 a 13 předmětného rozhodnutí. Uvedený názor je možno potvrdit. Čl.4 odst.7 OTPP se týká zvyšování staveb tam, kde by mohlo úpravami dojít k narušení původních architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku a výrazně změněny objemové parametry stávající zástavby. Zde se jedná o novou budovu po demolici stávajícího rodinného domu. Výškové uspořádání bylo doloženo pohledy spolu s okolní zástavbou. Nelze potvrdit, že by výškové a hmotové uspořádání objektu výrazně vybočovalo z charakteru okolní zástavby. Soulad s čl. 8 odst.1 a čl.13 odst.1 a 3 stavební úřad odůvodnil na str.13 a 14 předmětného rozhodnutí. Odůvodnění je možno potvrdit. - poslední návrh stavby zrušil na střeše stavby bazén a nahradil ho plochou zeleně. Tímto krokem je dle rozhodnutí řešeno snížení velikosti zeleně na rostlém terénu oproti původnímu stavu. Nutno konstatovat, že toto řešení pouze vrací možnost využití této plochy k původnímu záměru cestou umístění neukotveného bazénu. Žadatel vyhověl účastníkům řízení a zrušil na střeše bazén a nahradil ho plochou zeleně. Vzhledem ke skutečnosti, že platný ÚPn ani vyhl. o OTPP nestanovuje v daném území plochu zeleně, kterou by měl žadatel zachovat anebo vytvořit, je daná odvolací námitka bezpředmětná. V případě, že by žadatel následně chtěl realizovat na střeše bazén, nelze to provést bez vědomí stavebního úřadu. - uvedení 3 bytů v rozhodnutí nebrání vlastníkovi po kolaudaci, bez změny územního rozhodnutí, pronajmout podlaží stavby, uváděné jako bytová jednotka více uživatelům. Tento krok však znehodnocuje hlavní argument rozhodnutí pro schválení návrhu stavby v územním rozhodnutí odboru stavebního ÚMČ P4 coby rodinného domu. Umisťovaná budova obsahuje 3 bytové jednotky, umisťuje se, s přihlédnutím k dalším parametrům, jako bytový dům. Stavba musí být realizována, kolaudována a užívána v souladu s platnými rozhodnutími. - rozhodnutí zamítá všechny připomínky s výjimkou připomínek ke stromu douglaska. V rozhodnutí jsou dále zamítnuty i připomínky, které dle stavebního zákona nemůže odbor stavební ÚMČ P4 posuzovat. V rozhodnutí se neuvádí, kdo je oprávněn tyto připomínky řešit. Odvolatelé žádají o přezkum podaných zamítnutých připomínek. Stavební úřad připomínky a námitky Ing.Stanislava Zelenky a paní Vlasty Zelenkové posoudil v předmětném rozhodnutí jako námitky účastníků řízení, uvedené zamítl a řádně odůvodnil na str. 23 a 24 předmětného rozhodnutí. Odvolací orgán uvedené připomínky a námitky přezkoumal a ztotožňuje se s odůvodněním stavebního úřadu. - díky výstavbě podzemních garáží dojde k významnému úbytku a znehodnocení půdy, a proto požadují doložit výpočet koeficientu zastavěné plochy (včetně podzemních garáží) a zpevněných ploch ve vztahu k územnímu plánu a regulativům hl.m. Prahy. Stavba je umisťována v území, ve kterém platný ÚPn hl.m.prahy nestanovuje regulaci území. Výpočet koeficientů je pouze orientační a měl by prokázat, že se jedná z hlediska limitů rozvoje 15

16 pouze o zachování a dotvoření stávající urbanistické struktury zástavby, tj. že se nejedná o rozsáhlou stavební činnost. Při porovnání nové budovy s původní zástavbou v okolí je možno konstatovat, že nedochází k podstatnému překročení výšky, zastavěné plochy a objemu stavby. Bylo doloženo kladné stanovisko MHMP OOP ze dne z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle 15 písm.i) zákona č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění. V doplnění odvolání nebyly uvedeny žádné nové skutečnosti. Odvolací námitky paní Alexandry Baxové a paní Jindry Šinaglové: - rozhodnutí upřednostňuje zájem jednoho vlastníka nad zájmy majitelů okolních rodinných domů, neboť společnost, které bylo toto rozhodnutí vydáno, má ve svém předmětu činnosti v obchodní rejstříku jasně uvedeno Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Tudíž z této skutečnosti jasně vyplývá, že nemovitost nebude využita jako rodinný dům, ale bude použita ke komerčním účelům, tzn. že bytové jednotky budou pronajaty různým subjektům jak pro bytové účely, tak pro kanceláře. Nelze potvrdit, že byl upřednostněn zájem jednoho vlastníka nad zájmy vlastníků okolních rodinných domů. Jedná se o pozemek, kde je možno realizovat v souladu s platným ÚPn stavbu pro bydlení. Na pozemcích v okolí jsou realizovány budovy pro bydlení dle požadavků jednotlivých vlastníků. Zde chce vlastník nemovitosti, ve shodě s územním plánem, realizovat bytový dům o třech bytových jednotkách. - nevhodné řešení navrhované stavby hrubě zasahuje do současné okolní zástavby a hrubým způsobem bude zasahovat i do soukromí okolních obyvatel (např. výška budovy navýšená ještě o výtahovou šachtu, odrazy zvuku od Jižní spojky, zastínění budov ze západní strany a zároveň odrazy slunce na východní a západní straně). Jedná se o individuální názor účastnic řízení. Všechna uvedená hlediska byla stavebním úřadem prověřována. Byla doložena studie oslunění a denního osvětlení vliv výstavby bytového objektu Vila Na Usedlosti na kvalitu oslunění a denního osvětlení v sousedních stávajících bytových a rodinných domech, posouzení oslunění bytů vlastního objektu ze dne a doplnění ze dne Dále byla doložena studie hluku ze stavební činnosti zpráva č. 54.1a-SHR-10 ze dne 18.října 2010, kterou vypracovala firma AKUSTIKA Praha. K uvedeným problematikám byla doložena stanoviska dotčených orgánů z hledisek jimi chráněných zájmů. Odvolací námitky pana Pavla Gellerta: - nesouhlas s povolením výjimky, týkající se vzdálenosti vjezdu do garáže od přilehlého okraje komunikace, námitka, že nebylo řádně odůvodněno, proč není možné v případě stavby na předmětném pozemku realizovat stavbu v souladu s uvedeným ustanovením. Odkaz na obsah vypořádání odvolací námitky paní Olgy Milerové. - stavební úřad se nezabýval nepřípustnou vzdáleností stavby garáží od severovýchodní hranice pozemku, kde tato vzdálenost činí v jednom případě 0,26 m. I když se jedná o stavbu z větší části pod terénem, její část je nad stávající úrovní terénu a skutečnost, že tato část bude v budoucnu 16

17 překryta terénní úpravou, neznamená, že stavba nemá být vzhledem k odstupovým vzdálenostem posuzována jako nadzemní stavba. Hromadná garáž je umístěna v podzemním podlaží. V místech, kde půdorys suterénu přesahuje půdorys nadzemních částí, bude garáž překryta zeminou, nebude tedy vyhláškou OTPP požadovaných 30 cm nad přilehlým terénem. Garáže nemohou být tedy posuzovány jako nadzemní stavba. - stavební úřad nerespektoval v daném rozhodnutí ustanovení čl.4 odst.1 vyhl. o OTPP Navrhovaná stavba svou dimenzí neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru území, naopak je degraduje. Dle stavebního úřadu stavba splňuje čl.4 odst.1 vyhl. o OTPP. Splnění uvedeného ustanovení stavební úřad obsáhle odůvodnil na str.11,12 a 13 předmětného rozhodnutí. Uvedený názor je možno potvrdit viz výše uvedená odvolací námitka Ing.Stanislava Zelenky a paní Vlasty Zelenkové. - součástí Průvodní zprávy by měl být bod 1 d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Projektant v platné dokumentaci uvedl, že Kapitola bude doplněna o stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí získaných během projednání. Uvedená stanoviska byla součástí dokladové části a byla buď bez podmínek anebo podmínky z uvedených stanovisek byly převzaty do územního rozhodnutí. - je uvedena chybná výměra pozemku Dle údajů z katastru nemovitostí je výměra pozemku parc.č. 1236/1, k.ú. Braník 721m², výměra pozemku parc.č.1236/2 je 92m², tedy celkem 813m². V průvodní zprávě je uvedeno 815,5m². Tento nesprávný údaj však není způsobilý ovlivnit způsob a výsledek posouzení záměru, neboť v případě umístění stavby bytového domu není limitující, jako např. v případě umístění stavby rodinného domu. Pro účely posouzení zastavěnosti pozemku se počítá zastavěná plocha nadzemními stavbami, dle OTPP pouze pro rodinné domy, pro bytové domy zastavěnost pozemku není nestanovena. - návrh nerespektuje regulace dané OTPP Stavební úřad soulad s vyhláškou OTPP odůvodnil v části odůvodnění rozhodnutí. Byla projednána výjimka z čl. 56 odst.1, která se týká vzdálenosti výjezdu z hromadné garáže od přilehlého okraje jízdního pásu pozemní komunikace. - není uvedena celková výška navrhované stavby, není okótována výška 4. NP V pohledech a řezech je uvedena výšková úroveň horní hrany atiky + 9,4m = 274,30m n.m.. Není uvedena výška strojovny výtahu, která bude záviset na použitém typu výtahu a bude upřesněna v dalším stupni dokumentace. Strojovna výtahu je umístěna v centrální části půdorysné plochy objektu a její výška nebude vyšší, než výška běžného podlaží, tj. max. 3m (lze předpokládat cca 2,5m). - při zvýšení úrovně upraveného terénu není řešeno zamezení odtoku dešťových vod na sousední nižší pozemky 17

18 Terén nebude výrazně zvyšován, pouze po dokončení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy včetně sadových úprav. Navrhované terénní úpravy musí být řešeny v dalším stupni dokumentace tak, aby bylo zamezeno stékání povrchových vod na sousední pozemky. - dokumentace je nedostatečná Dokumentace budovy byla provedena v podrobnosti pro územní řízení. Pro následné řízení bude vypracována podrobnější dokumentace. - uváděná nadmořská výška neodpovídá skutečnosti Je uvedena úroveň 1.NP = 264,90 m n.m., úroveň chodníku v místě vstupu 263,90m n.m. Není důvodu uvedené kóty zpochybňovat. - zastavěnost pozemku přesahuje povolených 30% jeho plochy Pro bytový dům vyhláška OTPP nestanovuje požadované procento zastavěné plochy. - v dokumentaci není dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb, 27 bod 1 osazení zábradlí Zábradlí není předmětem územního řízení, bude řešeno v podrobnější dokumentaci zpracovávané pro stupeň stavebního řízení. - nesprávné posuzování odstupových vzdáleností stavby garáží Garáže jsou součástí umisťovaného bytového domu. Pro bytový dům vyhláška OTPP nepředepisuje odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemků. - budoucí využití stavby pro přechodné ubytování Byl umisťován bytový dům se třemi bytovými jednotkami, tvrzení jiného využití je irelevantní. Odvolací námitky Občanského sdružení Zemanka: - nesouhlas s předmětným rozhodnutím, neboť nebyly posouzeny objektivně a správně připomínky občanů, posouzení stavby jako zjevně určené k pronájmu klientům jako stavbu rodinného domu. V rozhodnutí nebyla posouzena správně předložená dokumentace dle stavebního zákona a dle vyhlášky. Posouzení možnosti pronájmu umisťovaného objektu není předmětem územního řízení, které zejména stavbu umisťuje a stanovuje podmínky pro projektovou přípravu stavby. Jedná se o obecné konstatování. - návrh nezapadá do stávajícího urbanistického řešení zástavby v ulici Na Usedlosti a jejího okolí, které je chráněným územím. Návrh natrvalo devastuje svojí architekturou a provedením celkový urbanistický a architektonický ráz okolních staveb. 18

19 Případná realizace navržené stavby by tak byla ukázkou necitlivosti veřejné správy k ochraně památkových a kulturně cenných hodnot v našem stavebnictví. Navrhovaný způsob zástavby daného území je odlišný od historického způsobu zástavby v daném místě. Jedná se o soudobou moderní architekturu, která je koncipována do stávající zástavby. Posouzení vhodnosti dané stavby do okolí je v kompetenci stavebního úřadu, který stavbu umístil a své rozhodnutí řádně odůvodnil. K návrhu bylo doloženo též souhlasné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP ze dne Toto závazné stanovisko bylo potvrzeno příslušným nadřízeným orgánem ministerstvem kultury, jak uvedeno výše. - zastavěná plocha na zpevněném povrchu je nepřiměřená velikosti parcely. Podzemní podlaží je rovněž nepřiměřené, navíc zasahuje agresivně do stávající vzrostlé zeleně a zhoršuje tím okolní životní prostředí. Na předmětné parcele nestanovil platný ÚPn žádné regulační podmínky a ani vyhláška OTPP neurčuje maximální procentuální rozsah zástavby. Posouzení dané problematiky je v kompetenci stavebního úřadu, který stavbu umístil a své rozhodnutí řádně odůvodnil. - požaduje vyhotovení nových stanovisek k předložené aktualizované dokumentaci dané stavby a dále pak i předložení aktualizovaných vyjádření k upravené dokumentaci dotčenými orgány. Zároveň požaduje závazné vyjádření příslušného památkového úřadu z důvodu realizace stavby, která zjevně svými parametry hrubě narušuje ráz památkově chráněného území. V průběhu územního řízení žadatel vyhověl některým připomínkám a námitkám účastníků řízení a dokumentaci upravil, stavbu zredukoval - tj. snížil počet bytových jednotek, ustoupil od realizace bazénu apod. Stavebnímu úřadu doložil nová nezbytná stanoviska k upravené dokumentaci. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.. otisk úředního razítka Ing. Ivana Jakoubková ředitelka odboru stavebního 19

20 Rozhodnutí se doručuje: I. účastníkům řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a odvolateli, doporučeně, fyz. osobám do vl.rukou 1) Ing. Aida Padyšáková, Pod Harfou 938/60, Praha 9 2) Quattrofoglio s.r.o., Hudečkova 2036/1a, Praha 4 3) Alexandra Baxová, Pod Zemankou 966/5, Praha 4 4) Jindra Šinaglová, Pod Zemankou 966/5, Praha 4 5) Olga Milerová, Vápencova 253/6, Praha 4 6) Ing. Martin Závodný, Škroupovo náměstí 2, Praha 3 7) Občanské sdružení Zemanka, Na Usedlosti 15, Praha 4 8) Pavel Gellert, Na Usedlosti 755/12, Praha 4 9) Ing. Stanislav Zelenka, Na Usedlosti 550/15, Praha 4 10)Vlasta Zelenková, Na Usedlosti 550/15, Praha 4 II. účastníkům řízení dle ust. 27 odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou 1) zveřejněním na úřední desce MHMP po dobu 15 dnů 2) zveřejněním na úřední desce ÚMČ Praha 4 po dobu 15 dnů III. ostatním: 1) ÚMČ Praha 4, OST, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 + spis IV.na vědomí 1) MHMP OST 01/Fr 2) MHMP OST 01/Kr 3) MHMP OST 02/Ko 4) MHMP OST 03/My 5) MHMP OST 03/Jr 6) URM, evidence rozhodnutí 20

ROZHODNUTÍ. Rozhodnutí č.j. P4/058011/11/OST/STEF ze dne 16.6.2011 se ruší a věc se vrací správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.

ROZHODNUTÍ. Rozhodnutí č.j. P4/058011/11/OST/STEF ze dne 16.6.2011 se ruší a věc se vrací správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 932929/2011/OST/Fr V Praze 19.1.2012 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Č.j.: S-MHMP 331504/2007/OST/Fr V Praze: 2.2.2011 ROZHODNUTÍ

Č.j.: S-MHMP 331504/2007/OST/Fr V Praze: 2.2.2011 ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Č.j.: S-MHMP 331504/2007/OST/Fr V Praze: 2.2.2011 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ na MHMP vyvěšeno dne 28.5. 2009 ROZHODNUTÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ na MHMP vyvěšeno dne 28.5. 2009 ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ na MHMP vyvěšeno dne 28.5. 2009 Č.j.: S-MHMP 811380/2008/OST/Li/Cc V Praze: 29.4.2009 ROZHODNUTÍ Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564 V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 018546/2012/VYS/Ur V Praze dne 26.10.2012 Spisová značka: S-ÚMČP17 015725/2012/7 Vyřizuje: Renata Urbanová

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0399/2011/Ka Č. J.: 1789/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 30. března 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 30. března 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 30. března 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Číslo jednací: 5Ca 372/2008-84-91 ČESKÁ REPUBLIKA

Číslo jednací: 5Ca 372/2008-84-91 ČESKÁ REPUBLIKA Číslo jednací: - 84-91 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4654/2011/Bi Č. J.: 0850/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 504353/2011/OST/Vr/Vo V Praze 19.9.2011 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 38564/2013 Sp.zn. S-JMK 38564/2013 OD Brno 12.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0021adp MUVRX0021ADP Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3209/2009 Sp.Zn.: SPIS 721/2009/VAŽP40 6 Vyřizuje: Slívová

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/060007/14/OST/KOP V Praze dne 24.7.2014 Č.J.: P4/061616/14/OST/KOP Oprávněná úřední osoba: Peter

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 083683/2011 V Praze dne: 8.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 062405/2011/OV/Kot Značka: P-2016/Dej Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 516/10-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje Magistrát hlavního města Prahy Odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská 324/14, 180 49 Praha

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/102663/2011/OSR/336 Olomouc dne 2. listopadu 2011 Čj.: KUOK/117219/2011 Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny. PROTOKOL z ústního jednání ze dne 11.9.2012 ve věci územního řízení pro umístění stavby : Odkanalizování (septik Epurbloc 2000, zemní pískový filtr, vsakovací jímka a venkovní kanalizace) pro objekt če.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8020/2013/OÚPSŘ-330/Pa-11 10.01.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j.: 2423/15/SO tel.: 518 633 617 ve Ždánicích 31.8.2015 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková Michal O n d ř í š e k, Žarošice 313, 696 34 Žarošice

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více