VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek"

Transkript

1 celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. klasifikovaný zápočet 70% Testy v průběhu semestru počet, písemný test Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce: písemný test - znát základní principy teoretických perspektiv, přístupů a modelů sociální práce - zejména: psychodynamické modely, behaviorální směry, systémové teorie, humanistické a existenciální teorie, sociálně-psychologické a komunikační modely - umět aplikovat teoretické poznatky vybraných přístupů a modelů v sociální práci. Předmět nabízí studentům teoretické základny sociální práce. Cílem je, aby studující získali základní přehled a orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a získali teoretický základ pro budování vztahu s klientem. Témata přednášek: Vybrané teorie významné pro SP přehled: Psychodynamické přístupy (S. Freud, C. G. Jung, A. Adler). Behaviorální teorie (KBT). Systémové teorie. Humanistické a existenciální teorie. Přístup zaměřený na člověka (C. R. Rogers). Logoterapie (V. E. Frankl) Transakční analýza (E. Berne) Terapie realitou (W. Glasser). Sociálně-psychologické a komunikační modely etiketizační teorie, teorie rolí. Přístup zaměřený na úkoly. Další vybrané teoretické přístupy. NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, ISBN Studijní literatura doporučená: DRAPPELA, V. Přehled teorií osobnosti Praha: Portál ISBN PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, ISBN ČASOPIS: Sociální práce/sociálna

2 Název předmětu Rodinné a pracovní právo VOŠ sociální práce - denní JUDr. Z. Gailová za týden/celkem: 14 1D zkouška Testy v průběhu semestru počet, 1 test v průběhu semestru s možností opravy (sloužící jako podklad ke kritéria splnění (body,%,známka ) zkoušce) Semestrální práce - téma,požadavky podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Zvládnutí přednášené problematiky, interpretace zákona, vysvětlit na příkladech. Ověření znalostí na základě ústní zkoušky. Získat vědomosti o právních normách rodinného práva, jako je Zákon o rodině a Zákon o sociálně právní ochraně dětí a tím se orientovat při řešení konkrétních otázek v této oblasti (př. Podmínky výživného). Cílem pracovního práva je pochopit základní zásady pracovněprávních vztahů a závislé práce, aplikace pracovněprávních předpisů. Předmět poskytuje studentům přehled o právním systému a prohlubuje jejich právní vědomí. Studenti se naučí pracovat s právními normami a jejich autentickým textem. Osvojí si základní pojmy v jednotlivých právních odvětvích. Pracovní právo a jeho nové pojetí se snaží vycházet z dosažené úrovně společenských a ekonomických vztahů a mezinárodních trendů vývoje pracovního práva. Pokouší se liberalizovat pracovněprávní vztahy na základě větší smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Témata přednášek: 1. Vývoj rodinného práva, aplikace 2. Vznik manželství, formy, neplatnost, neexistence 3. Zánik manželství a zrušení rozvodem 4. Rodičovská zodpovědnost. Opatrovnictví a poručenství 5. Výchovná opatření, ústavní výchova. 6. Pěstounská péče 7. Určování rodičovství, řešení paternitních sporů 8. Osvojení, soudní návrhy 9. Výživné, vymáhání 10. Zákon o sociálně právní ochraně dětí zásady 11. Zařízení sociálně právní ochrany dětí. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 12. Zákoník práce, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 13. Pracovní doba a doba odpočinku, péče o zaměstnance, náhrada škody 14. Zákon o zaměstnanosti, úvodní ustanovení Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zákon o rodině, Z. č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších novelizací Zákon o sociálně právní ochraně dětí, Z. č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších novelizací Zákon o státní sociální podpoře, Z. č. 117/1995 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu, Z. č. 110/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Zákon 435/2004 Sb., O zaměstnanosti a předpisy související Studijní literatura doporučená: HUŠÁKOVÁ, M. Manželství a paragrafy. Praha: Computer Press, ISBN VESELÁ, R. a kol. Rodina a rodinné právo. Praha: Eurorolex Bohemia, ISBN ČERNÝ, P. a kol. Ekologický právní servis. Brno ISBN Zákon o registrovaném partnerství, Z. č. 115/2006 Sb.

3 za týden/celkem: Sociální politika II. PhDr. Pavla Šafránková 14 hodin/semestr klasifikovaný zápočet 80% V případě nesplnění nebude student připuštěn k závěrečnému testu. Testy v průběhu semestru počet, 1x test, 50% úspěšnost, možnost jedné opravy. Semestrální práce téma, požadavky --- Další požadavky pro udělení zápočtu --- Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: Úspěšné zvládnutí písemného testu (50%), docházka min. 80%. Cíl výuky a popis předmětu obecně: Získání základních znalostí, vědomostí a dovedností z oblasti sociální politiky, osvojení si teoretických i praktických znalostí ze základních odvětví sociální politiky. Studenti získají přehled o objektech a subjektech sociální politiky, o nástrojích sociální politiky, o zdrojích financování sociální politiky, o postavení obcí, měst a krajů v oblasti sociální politiky, o systému veřejné správy, budou se orientovat v systému sociálních služeb, v rodinné a protidrogové politice. Témata přednášek: 1. Úvod, organizační pokyny, očekávání Objekty a subjekty sociální politiky; Nástroje sociální politiky; Zdroje financování sociální politiky 2. Veřejná správa; Obce, města, kraje a jejich postavení v systému sociální politiky 3. Sociální služby jako součást sociální politiky 4. Rodinná politika 5. Protidrogová politika 6. Opakování 7. Test Studijní literatura základní a doporučená: Studenti obdrží materiály k výuce s odkazy na informační zdroje. Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha : Aspi, ISBN Národní strategie protidrogové politiky na období Praha : Úřad vlády ČR, ISBN Dostupné na: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/narodnistrategie/strategie_web_1.pdf>. Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, ISBN: Tomeš, I. Obce, města, regiony a sociální služby. Praha : Socioklub, ISBN Tomeš, I. Obory sociální politiky. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, ISBN Tomeš, I. Sociální správa. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, ISBN

4 Legislativa: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Dokumenty dostupné na: /Česká správa sociálního zabezpečení/ /Informační portál o ilegálních a legálních drogách/ /Integrovaný portál MPSV/ /Ministerstvo práce a sociálních věcí/ /Ministerstvo pro místní rozvoj/ /Ministerstvo spravedlnosti/ /Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/ /Ministerstvo vnitra/ /Ministerstvo zdravotnictví/ /Občanské poradny/ /Portál EU/ /Portál veřejné správy ČR/ /Státní správa/ Periodika: Práce a sociální politika /MPSV/ Veřejná správa /MVČR/ Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

5 za týden/celkem: Sociální aspekty zdraví a nemoci MUDr Wagenknechtová 10 celkem zkouška 75 % Testy v průběhu semestru počet, 1 test, minimálně 50 % z celkového počtu bodů Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce: zvládnutí okruhu otázek Student umí pojmenovat a vysvětlit podstatu, projevy a příčiny chronických, invalidisujích onemocnění a postižení v různých vývojových etapách života Rozumí klíčovým etapám vývoje a umí poradit, kde vyhledat odpovídající zdravotní pomoc Umí navrhovat vhodná řešení sociální situace klienta v souvislosti s jeho nemocí či postižením Specifikuje možnost umístění klienta v zdravotních a sociálních zařízeních různého typu dle jejich potřeb a možností Analyzuje změny, kterými prochází nemocný či postižený v rodině, i společnosti a umí poradit v oblasti primární i sekundární prevenci Seznámí se s problematikou smrti a umírání a umí poskytnout podporu Seznámí se se základy 1. pomoci Předmět poskytuje informace o zdravém vývoji i základních rizicích, onemocněních a postiženích v klíčových v etapách lidského života v souvislosti se sociální situací klienta v rodině i ve společnosti. Přináší přehled o prevenci rizik a onemocnění v různých etapách života, a informuje o základech thanatologie a doprovázení těžce nemocných a umírajících. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1- Prenatální a neonatální vývoj a jeho rizika 2- Kojenecký, batolecí a předškolní věk a jeho rizika a nemocnost 3- Mladší a starší školní věk, rizika a nemocnost 4- Stáří a jeho specifika 5- Thanatologie Studijní literatura základní BÁRTLOVÁ, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví. Grada JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál SLABÝ, A.: Pastorální medicína a zdravotní etika. Karolinum, KUBÍČKOVÁ, N.: Sociologie zdraví, nemoci medicíny. Olomouc FFUP, Studijní literatura doporučená: GOODYEAR, P.: Drogy a teenageři. Slovanský dům, Praha KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Makropulos Praha HAŠKOVCOVÁ, H.: Manuálek sociální gerontologie. IDVP 2002.

6 Výcvik komunikačních dovedností II. Mgr. Helena Wernischová Počet hodin 14 za týden/celkem: zápočet 75% semináře: Testy v průběhu semestru počet, ne Semestrální práce téma, pozadavky Nepožaduje se Další požadavky pro udělení zápočtu - Požadavky k zápočtu: splnění docházky a znalost základní doporučené literatury. Cílem je nabídnout základní obecné i vybrané specifické poznatky o mezilidské komunikaci a dát podněty k rozvoji komunikačních dovedností v různých kontextech. Cílem je prohloubení a rozšíření sociálních dovedností v oblasti sebepoznání a poznání druhých. Předmět patří do kategorie výukově-výcvikových programů a zahrnuje vybrané poznatky o mezilidské komunikaci se zaměřením na aplikování v nejrůznějších oblastech a situacích v pomáhající profesi. Součástí výuky jsou komunikační techniky, hry a cvičení (modelování) ve dvouhodinových blocích. Témata : 1. Pocit vlastní hodnoty jak vzniká, co znamená pro efektivní komunikaci 2. Potřeby člověka, motivace a schopnost komunikace 3. Obranné mechanismy jejich význam pro efektivní komunikaci 4. Umění rozhovoru 5. Druhy rozhovorů 6. Zpětná vazba, aktivní naslouchání 7. Komunikační roviny 8. Prostředí, fyzické uspořádání, čas 9. Vedení rozhovoru začátek, navázání kontaktu, taktika, naslouchání, závěr BARTLOVÁ, E.: Výcvik sociálních dovedností, Ústí nad Labem FSE,UJEP COREY, G.,COREY, M.S., CALLANAN, P., RUSSELL, J.M.: Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii, Praha, Portál DUPUY, E.: Uspěšný dialog, Praha, Portál KUNEŠ, D.: Sebepoznání, Praha, Portál KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha 1988 PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme, Brno, 1996 TIMULÁK, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Praha, Portál 2006

7 Biblická antropologie Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný zápočet Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce : odevzdaný a obhájený referát. komentovaný referát popisující vybranou biblickou postavu inspirující svými postoji s ohledem na zaměření sociální práce (v rozsahu 1A4 normstr.) Seznámit studující s hlubšími základy fenoménu pomáhání v judaismu a křestanství, zvláště s důrazem na duchovní kořeny diakonické a charitativní aktivity inspirativní pro osobní mravní profil pomáhajícího. přednáška, samostudium bibl. textů. Témata přednášek: 1. Exodus, role Mojžíše v judaismu 2. Smlouva v Tóře, halacha a Talmud 3. Soudce a král v Izraeli 4. Prorocká tradice v Tenachu 5. Sociální zákony v judaismu 6. Postavení ženy a rodina ve SZ a v NZ 7. Víra vs. Magie a pověra v bibl. tradici 8. Hřích ve SZ a v NZ 9. Mesiáš v judaismu a v křesťanství 10. Základy Ježíšovy etiky, evangelijní zvěst NZ 11. Zázraky a znamení v bibl. tradici 12. Jób Boží spravedlnost 13. Církev jako společenství i organizace v NZ Bible v ekumenickém překladu BAUMANN, A.,PRUDKÝ, M.: Co by měl každý vědět o židovství, Praha, Kalich FILIPI, P. Křesťanstvo, Brno, CDK GILLIERON, B.: Bible nespadla z nebe, Praha, Mlýn HELLER, J.: Hlubinné vrty, Praha, Kalich SOKOL, J.: Čtení z Bible, Praha, ČBS, Slovník Judaismus, křesťanství, islám, Praha. Mladá fronta Studijní literatura doporučená: další doplnění v jednotl. přednáškách.

8 Rodina jako sociální systém Mgr. Pavla Skalová za týden/celkem: 14 klasifikovaný zápočet 75% Testy v průběhu semestru počet, Dva testy ohodnocené alespoň známkou dobře Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: Splnění docházky, splnění testů Cílem výuky je seznámit studenty s pohledem na rodinu jako na systém vzájemných neustále se vyvíjejících vztahů. Studenti získají základní znalosti týkající se struktury a dynamiky rodiny. Budou seznámeni s principy partnerství a rodičovství a naučí se orientovat v problematice klinických rodin. Předmět úzce souvisí s výukou metod sociální práce a poskytuje informační základ pro odbornou praxi. Studenti se v rámci kurzu seznámí s historií rodiny s jejími současnými podobami, se základními podobami rodinných krizí, s principy partnerství a rodičovství, s možnostmi práce s rodinami v rámci klinické praxe, s tématem náhradní rodinné výchovy. Kurz proběhne formou přednášek doplněných o zážitková cvičení a řízené diskuze. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Historie rodiny a podoby rodiny v současné západní civilizaci 2. Partnerství a rodičovství 3. Vývojové cykly rodiny 4. Krize rodiny a její formy 5. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte 6. Domácí násilí 7. Náhradní výchova (náhradní rodinná péče a ústavní péče) MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, SATIROVÁ, V. Kniha o rodině. Praha: Práh, ISBN Studijní literatura doporučená: CONWAYOVÁ H., L. Domácí násilí, Albatros, ISBN: DUNOVSKY, J. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha : Grada, ISBN KLIMEŠ, J. Partneři a rozchody. Praha: Portál. ISBN MAŘÍKOVÁ, H. Proměny současné rodiny. Praha : Slon, MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte, Grada: MATOUŠEK, O. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál, TRAPKOVÁ, L. CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Portál, ISBN WARSHAK, A. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha: Portál, 1992.

9 Anglický jazyk II. 1 Studijní obor: PaedDr. Jolana Janoušková za týden/celkem: /10 klasifikovaný zápočet Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín odevzdání Další požadavky pro udělení zápočtu za období 50% Ne Ne Ústní pohovor Aktivní účast ve výuce, příprava na hodinu slovní zásoba, referáty, písemná zamyšlení Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném semestru Cíl a formy výuky: Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí a celoživotně si zvyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty s cílem jejich využití v budoucí praxi. Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce. Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního života, oblast vzdělávání a sociální práce. Témata přednášek: 1. Grammar revision I (Present simple and continuous, past simple and continuous, going to/will) 2. Social workers, social services in the Czech Republic (Forms/institutions - goals of social work - current problems/trends - present role of social worker - social work education - my views/experience ) 3. Issues concerning contemporary family (Traditional vs. modern family - family crisis/divorce - upbringing of children - effects of TV on children, family benefits..) 4. Grammar revision II (Asking questions, some/any, much/many, modals) 5. Issues concerning children and youth, children s rights (Problems of children/teenagers: causes/consequences/prevention - discipline - trends of leisure time activities - violence on TV and films, children s clubs) 6. Foster care (Types of foster institutions - advantages/disadvantages - adoption - foster care benefits last amendments) 7. Grammar revision III (Present prefect, comparatives/superlatives, conditionals, relative clauses) 8. Healthy lifestyle and prevention (Prevention - going to the doctor s - traditional vs. alternative medicine - health insurance - food/diets)

10 9. Leisure and contemporary lifestyle (Importance of leisure time - absence of leisure time and its consequences - leisure activities of particular age groups (teenagers, the elderly); current trends (causes/consequences) - advantages/disadvantages - cult of body (beauty) - fashion/advertising - stressrelated diseases ) 10. Revision of the above topics - Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student s Book + Workbook - New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press Studijní literatura doporučená: - Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu) Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)

11 Název kurzu: Německý jazyk II. VOŠ sociálně právní - dálkové Studijní obor: Ivana Mrázková celkem: 10 roč./ semestr klasifikovaný zápočet 75% Testy v průběhu semestru počet, Písemný test 50% úspěšnost Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Slohové cvičení na zadané téma Ústní zkouška Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: Po splnění docházky a slohového cvičení následuje písemný test složený ze tří částí: 1. prověření slovní zásoby 2. procvičení tvorby vět 3. práce s textem 4. Ústní zkouška Cíl kurzu a formy výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se se základní odbornou slovní zásobou a umět ji použít v konverzaci a písemném vyjadřování. Popis kurzu obecně: Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Okruhy témat: 1. Altenpflege 2. Altenpflege 3. Gewalt in der Familie 4. Gewalt in der Gesellschaft 5. Drogen 6. Drogen 7. Arbeit und Arbeitslosigkeit 8. Arbeit und Arbeitslosigkeit 9. Obdachlosigkeit 10. Obdachlosigkeit Studijní literatura: Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter Jabok VOŠ veškeré textové materiály získané v hodinách materiály německé Diakonie odborné časopisy internetové odkazy tip pro opakování gramatiky: učebnice Themen 2

12 Souvislá odborná praxe I. Pavla Skalová za týden/celkem: 2 týdny zápočet 100% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na Zprávy z praxí zpracované dle zadané struktury rozsah, termín odevzdání (studenti zaměstnaní v oblasti sociálních služeb absolvují jen jeden týden praxe a předloží namísto druhé zprávy důkaz splnění individuálního cíle). Odevzdání Smlouva o praxi, hodnocení z pracoviště praxe, zpráva z praxe (příp. důkaz o splnění individuálního cíle) Další požadavky pro udělení zápočtu za období Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cílem praxí je získat základní vhled do zařízení poskytujících služby sociální péče, příp. do dětských domovů. V rámci praxe by měli studenti získat zkušenost s navázáním vztahu s uživatelem služby sociální péče, naučit se poznávat jeho potřeby. V rámci souvislé praxe studenti absolvují dvě týdenní praxe (každá v rozsahu 20 hodin+10 hodin na přípravu). Jedna praxe proběhne v zařízení poskytujícím služby sociální péče seniorům, druhá osobám se speciálními potřebami (příp. v dětském domově). Součástí předmětu je i vyjednání obsahu praxe na pracovišti. Z praxe vypracují strukturovanou zprávu, jejíž součástí je i strukturované pozorování uživatele služby a reflexe zkušeností z praxe. Studenti, kteří jsou zaměstnáni v oblasti sociálních služeb, absolvují 1 týdenní blokovou praxi na pracovišti poskytujícím sociální služby odlišné cílové skupině od té, se kterou pracují, namísto výstupů z druhé praxe, předloží student kopii pracovní smlouvy, důkaz splnění individuálního cíle, který vychází z cíle pro praxi zadaného školou a souvisí s jeho profesí a sebereflexi. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., Etický kodex sociálních pracovníků HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN MPSV: Standardy sociálních služeb. Praha, ISBN

13 Seminář k odborné praxi I. Pavla Skalová celkem: 4 Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu vedení portfolia Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cílem kurzu je zejména naučit studenty pracovat s kontraktem, vyjednat si obsah praxe, zpracovat výstupy z praxe, příp. získat přehled o službách sociální péče. Základem kurzu je základní seznámení se základním dělením sociálních služeb, se sítí pracovišť poskytujících služby sociální péče. Studenti by se měli naučit pracovat s kontraktem, zpracovávat zprávy z praxí. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Organizace praxí, splnění požadavků, volba pracoviště. 2. Práce s kontraktem, Vypracování zprávy z praxe, struktura pozorování. 3. Služby sociální prevence, služby sociální péče 4. Portfolio Zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., Etický kodex sociálních pracovníků HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN MPSV: Standardy sociálních služeb. Praha, ISBN Studijní literatura doporučená: ÚLEHLA, I: Umění pomáhat, Slon, KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál, Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA.

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program. Šití prádla

Školní vzdělávací program. Šití prádla Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chhomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti poradenství. 2. Získat přehled o všech formách poradenské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více