Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4"

Transkript

1 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): odevzdaná seminární práce a splnění testu shrnujícího látku alespoň na 50% úspěšnosti. Cíl a formy výuky: Cílem je poskytnout studentům poznatky pro samostatné a odpovědné rozhodování na poli sociální etiky. Je jim nabízena křesťanská inspirace při hledání odpovědi na palčivé otázky týkající se spravedlivého uspořádání společenských vztahů, demokratických hodnot a zralého občanství. Přednáška s následnou diskuzí nabízí posluchačům orientaci v etických otázkách a reflexi hodnot současné společnosti. Témata přednášek: 1. Základní působení demokratických institucí, demokratické rozhodovací procesy 2. Občanská společnost a občanské ctnosti 3. Stát a církve v demokratické společnosti, legislativa o církvích a náboženských společnostech 4. Křesťanské sociální myšlení a liberální stát, křesť. pohled na majetek, soukromý majetek versus solidarita 5. Média v demokratické společnosti a jejich působení na společnost 6. Právo na svobodné informace vs. Cenzura 7. Etika vědecké práce 8. Lidská práva základní principy a historický vývoj 9. Totalitarismus v dějinách a v současnosti 10. Antijudaismus, židovsko-křesťanský dialog 11. Rasové teorie 12. Nacionalistický antisemitismus 13. Evropský antisemitismus v moderních dějinách a v současnosti 14. Odpočinek v náboženském a sekulárním pojetí Bible ekumenický překlad DAHL, R.: O demokracii. Praha. Portál 2001 FUCHS, E.: Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava, Mlýn PESCHKE, H.: Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad 1999 SWIFT, A.: Politická filosofie. Praha, Portál 2005 A další doporučená literatura k jednotlivým tématům zvlášť.

2 za týden/celkem: Sociální patologie 3D Mgr. Kateřina Schmidová 16 hod. klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 70 % Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín odevzdání Další požadavky pro udělení splnění docházky, písemný test zápočtu Požadavky ke zkoušce: klasifikovaný zápočet Cíl výuky: orientace v teorii sociální deviace, sociálních norem a v dalších teorií vztahujících se k sociální patologii porozumění jednotlivým sociálně patologickým jevům z pohledu hlubšího sociálního prostředí znalost etiologie sociálně nežádoucích jevů orientace v problematice jednotlivých sociálně nežádoucích jevů a jejich projevů a v možnostech práce s jedinci, kteří se vyznačují rizikovým chováním umět rozlišit různé druhy prevence sociálně nežádoucích jevů Předmět seznamuje studenty s aplikovanou sociologií sociálních deviací v oblasti sociální politiky a sociální práce Cílem výuky je prohloubení znalostí z oblasti sociologie sociálně patologického chování, se zaměřením na rizikové jednání a problémy jedinců a skupin. Předmět seznamuje studenty s teorií všech projevů chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí (sociálně-patologické), protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Seznamuje studenty s tím, že vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hlavním cílem výuky je orientace studenta v oblasti jednotlivých sociálně nežádoucích jevů, jako je např. kriminalita, alkoholismus, drogová závislost, sebevražednost, prostituce, patologické hráčství a násilí v rodině. Témata přednášek: Základní pojmy sociální patologie a deviace Zdroje a příčiny sociální deviace a sociálně nežádoucích jevů Prevence sociálně nežádoucího chování Problematika závažných sociálně nežádoucích jevů: Agresivita a násilí Suicidální jednání Zneužívání psychoaktivních látek, patologické hráčství Kriminalita, delikvence FISCHER S., ŠKODA J.: Sociální patologie -Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevu, Praha, Grada, 2009 DUBSKÝ, J., URBAN, L. Sociální deviace. Praha, Policejní akademie ČR, HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004.

3 za týden/celkem: Metody a techniky sociálních výzkumů / 3D Mgr. Jitka Prajsová 10 hod (dle učebního plánu) klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, 80 % závěrečný písemný test Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): V závěrečném písemném testu třeba dosáhnout alespoň minimálního požadovaného počtu bodů. Cíl výuky: Cílem je seznámit studenty se základy metod a technik sociologických a sociálních výzkumů a se způsobem realizace výzkumného projektu. Předmět poskytuje základní znalosti z teorie sociologických výzkumů, kde se zabývá teorií sociální vědy a sociálního výzkumu. Dále se zaměřuje na aplikaci těchto teoretických poznatků ve výzkumné praxi s ohledem na tvorbu projektu, tj. definování problémů a cílů výzkumu včetně sestavení plánu tohoto výzkumu. Předmět rovněž učí, jaké nástroje (techniky výzkumu) zvolit a jak s nimi pracovat při naplňování cílů projektu. Nedílnou součástí je také popis práce výzkumníka, hodnocení a interpretace výsledků jeho práce, jež zahrnuje i závěrečná zpráva, popř. prezentace výsledků výzkumu. Témata přednášek Úvod věda a výzkum Úvod do teorie sociálního výzkumu Metody zkoumání sociální reality (kvantitativní a kvalitativní přístup) Validita a reliabilita, standardizace Výzkumný proces teorie, hypotézy, operacionalizace, znaky Techniky využívající kvalitativní a kvantitativní metody In-depth rozhovor teorie, analýza a aplikace Focus group teorie, analýza a aplikace Pozorování teorie, analýza a aplikace Dotazník, anketa teorie, analýzy a aplikace Studium dokumentů, obsahová analýza Projekt sociálního výzkumu Realizace a vyhodnocení sociálního výzkumu Prezentace výsledků výzkumu a závěrečná zpráva DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, BURIÁNEK, J. Metody a techniky sociologického výzkumu I. SPN, Praha, 1982 ŠUBRT, J. a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Karolinum, Praha, KOZLOVÁ, L. Metody výzkumu v sociální práci. JČU, České Budějovice, Dostupné z <http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/pore/czv/studijni_materialydokumenty/metody_vyzkumu_soc_prace/view > JEŘÁBEK, H. Úvod do metodologie sociologického výzkumu. FSV UK, Praha, Dostupné z <http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/jerabek3/jerabek.htm> ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha, HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha, 1999.

4 za týden/celkem: Sociální problematika etnických a menšinových skupin Mgr. Alžběta Matochová 16 (dle učebního plánu) klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 50 % Testy v průběhu semestru počet, - Semestrální práce téma, požadavky Moje setkání s menšinou v reflexi literatury, 4-5 stran, odevzdat do Další požadavky pro udělení zápočtu Aktivní práce v hodinách Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Obhajoba semestrální práce Cíl a formy výuky: Seznámit studenty se základními charakteristikami menšin ve společnosti, s jejich postavením a nejdůležitějšími pojmy. Představit jednotlivé menšiny žijící v ČR, reflektovat vlastní etnickou identitu, seznámit se se základy sociální práce s menšinami. Ve výuce bude uplatněna individuální i skupinová práce, kromě výkladu také analýza materiálů a dat (jak kvalitativních tak kvantitativních), kreativní metody učení, interaktivní hry. Předmět se zabývá tématem menšin, zejména etnických a národnostních. Věnuje se jejich postavení ve společnosti. Pojednává o otázkách tolerance a intolerance, multietnickém soužití. Zaměřuje se na situaci v ČR a menšiny žijícící na našem území v současnosti i historickém kontextu. Zvláštní pozornost je věnována situaci Romů, jejich zvykům, kultuře a sociálnímu postavení. Předmět obsahuje také důležitá východiska pro sociální práci s menšinami. Součástí předmětu je využití interaktivních her pro efektivnější osvojení nových znalostí pomocí prožitého zážitku. Učební plán: 1. Úvod představení předmětu, očekávání studentů 2. Menšiny vymezení důležitých pojmů, objektivní a subjektivní podmínky definování 3. Marginalizace, sociální exkluze 4. Postoje, stereotypy, předsudky 5. Vybrané aspekty sociální psychologie menšin 6. Pojetí vlastní identity, české národní stereotypy a sebepojetí 7. Boj za rovnocené postavení menšin ve společnosti př. Hnutí za občanská práva v USA 8. Národnostní menšiny v ČR historické souvislosti, sčítání lidu, vývoj národnostní tematiky 9. Romové 10. Romové 11. Německá menšina 12. Vietnamská, ukrajinská a jiné menšiny 13. Otázky multikulturního soužití 14. Migrace a uprchlictví 15. Sociální práce s menšinami 16. Závěr shrnutí, diskuse, evaluace HÜBSCHMANOVÁ, M.: Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. Olomouc: PedF UP Olomouc, KOLEKTIV AUTORŮ. Interkulturní vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v ČR. Praha: Portál, Doporučená literatura: BALABÁNOVÁ, Helena: Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. MENT, Praha BARŠA, Pavel: Politická teorie multikulturalismu. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno A další knihy od tohoto autora. DAVIDOVÁ, Eva: Romano Drom Cesty Romů Univerzita Palackého, Olomouc FRIČ, Alberto Vojtěch: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu. Titanic, Praha 2000.

5 FRIŠTENSKÁ, Hana SULITKA, Andrej: Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR. Demokratická aliance Slováků v ČR, Praha GABAL,Ivan a kol.: Etnické menšiny ve střední Evropě. G plus G, Praha LACKOVÁ, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Triáda, Praha NAVRÁTIL, Pavel a kol.: Romové v české společnosti. Portál, Praha PRŮCHA, Jan: Multikulturní výchova. Teorie praxe- výzkum. ISV nakladatelství, Praha ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE. Kol. autorů. SOCIOKLUB, Praha ŠIŠKOVÁ, Tatjana a kol.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha TAJFEL, Henry: Sociálna psychologia menšin. Minority Rights Group, Bratislava WÁGNEROVÁ, Alena: Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí. PROSTOR, Praha Dále literatura o jednotlivých menšinách a jejich postavení, časopisy a noviny pojednávající o tématu.

6 Studijní obor: za týden/celkem: Supervize IV. PhDr. Pavla Šafránková 6/semestr zápočet Požadavky na docházku v % 100 % Testy v průběhu semestru počet, --- Semestrální práce téma, požadavky --- Další požadavky pro udělení zápočtu Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --- Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších supervizních metod a technik. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Témata přednášek programový rámec supervizní skupiny: Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři, vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, ISBN HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK. Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

7 Supervize IV. 3D Mgr. Kateřina Schmidová za týden/celkem: 6 zápočet Požadavky na docházku v % 100% Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu účast na semináři Cíl výuky: tvorba vlastního supervizního kontraktu naučit studenty využívat supervizi při řešení případů klientů na praxi, stanovení zakázky naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a supervizorovi umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi Cílem předmětu je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe. Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu, etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut. Cílem Supervize IV. - je umět sestavit kontrakt a strukturovat vlastní zakázku supervize, naučit studenty pracovat v supervizní skupině a reflektovat svoji praktickou zkušenost s klienty na vykonávané praxi. Využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálního růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Témata přednášek: Programový rámec supervizní skupiny: I. Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. II. První setkání skupiny: sestavení supervizního kontraktu se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. III. Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů. HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

8 Anglický jazyk VI. 3 Studijní obor: PaedDr. Jolana Janoušková za týden/celkem: 10 klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 50 % Testy v průběhu semestru počet, ne Semestrální práce téma, požadavky Ne Další požadavky pro udělení zápočtu Ústní pohovor Aktivní účast ve výuce, příprava na hodinu slovní zásoba, referáty, písemná zamyšlení Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném semestru a dalších požadavků viz tabulka Cíl a formy výuky: Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí a celoživotně si zyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je, v návaznosti na předchozí ročník, vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty s cílem jejich využití v budoucí praxi. Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce. Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního života, oblast vzdělávání a sociální práce. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Grammar revision I (Present simple and continuous, past simple and continuous, going to/will) 2. Contemporary family (Traditional vs. modern family - family crisis/divorce - upbringing of children - effects of TV on children, family benefits..) 3. Social services in the Czech Republic (Forms/institutions - goals of social work - current problems/trends - clients) 4. Grammar revision II (Asking questions, some/any, much/many, modals) 5. Professsion of a social worker (Present role of social worker - social work education - my views/experience ) 6. The elderly, marginal groups (Ageing of population (causes/consequences) - the elderly as a minority/ageism - institutional versus non-institutional care - benefits - my hopes and fears; Majority vs. minority - (causes/consequences/prevention) - the homeless - drug addicts - alcoholics - criminals gays) 7. Grammar revision III (Present prefect, comparatives/superlatives, conditionals, relative clauses) 8. The disabled (Mental, physical, sensual disability (causes/consequences) - special education - integration - organisations/programmes for the disabled - employment conditions) 9. Addictions (Types (causes/consequences/prevention) - legislation - risk groups - young people s attitudes - treatment/ therapy organisations) 10. Gender issues (History - gender differences (upbringing/education/careers) - male and female role in the family and society (prejudices) - equality - sexual harassment - - Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student s Book + Workbook

9 - New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press - Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu) Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)

10 Německý jazyk VI. Lucie Mohrová za týden/celkem: -/10 3D semestr klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, závěrečná ústní zkouška (minimální počet bodů pro splnění ústní zkoušky je 70%) Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu aktivní účast na hodinách, domácí úkoly Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): 1. splnění povinné docházky (70%) 2. aktivní účast na hodinách a splněné domácí úkoly 3. splnění ústní zkoušky, minimální dosažený počet bodů pro splnění zkoušky je 70% Cíl výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se základní odbornou slovní zásobou a umět ji používat v konverzaci a písemném vyjadřování. Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Témata přednášek: 1. Beratungsstellen Arbeit eines Beraters 2. Formen der Beratung 3. Armut und Wohlstand in der Gesellschaft 4. Soziale Schichten, Ursachen und Formen der Armut 5. Arbeit im Sozialbereich 6. Berufsbild eines Sozialarbeiters, Ausbildung eines Sozialarbeiters 7. Geschlechtspezifische Sozialarbeit Arbeit mit Homosexuellen 8. Häuschliche Gewalt, Schwangerschaftsberatung 9. Menschenrechte 10. Diskriminierung - Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter - odborné články z internetu ke zvoleným tématům - články z odborných časopisů - vybrané články z učebnic obecného německého jazyka na úrovni B1 a B1+, které souvisejí s probíranými tématy Opakování z učebnic obecné němčiny a prohlubování základní slovní zásoby, která je nutná při běžné komunikace s rodilým mluvčím. Doporučená literatura: Studio d A1, A2, B1 a Aspekte B1+ a Německá gramatika stručný přehled pro samouky a jazykové školy (didaktis)

11 Základy speciální pedagogiky Mgr. Pavla Skalová celkem: 16 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, jeden test z nastudovaného učiva, ke zkoušce přistoupí student, který Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu získal z testu alespoň známku dobře Semestrální práce zpracování vybraného terapeutického postupu pro dítě se speciálními potřebami; rozsah 2 strany A4, zpracováno na PC, termín odevzdání květen 2013 Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy jednotlivých oborů speciální pedagogiky, s projevy různých typů postižení a s jejich důsledky pro život jedince, s terapiemi, které pomáhají různá omezení kompenzovat, s možnostmi vzdělávání, pracovního uplatnění a integrace v nejširším slova smyslu lidí se speciálními potřebami. Kurz se skládá z jednotlivých přednášek, které se týkají jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Zvláštní důraz je kladen na problematiku osob s vyšším stupněm závislosti (tzn. osob, které jsou v největší míře uživateli sociálních služeb). Větší část kurzu proběhne formou přednášek, vybraná témata formou řízené diskuze. Část poznatků získají studenti na základě samostudia základní literatury. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Člověk s postižením ve společnosti, narození dítěte s postižením, důsledky pro rodinu. 2. Příčiny vzniku postižení. 3. Mentální retardace, DMO. 4. Poruchy autistického spektra. 5. Osoby s těžkým kombinovaným postižením, zajištění jejich základních potřeb, možnosti jejich aktivizace. 6. Osoby s výrazným omezením v oblasti komunikačních dovedností. Alternativní komunikace. 7. Vzdělávání dětí s postižením, systém sociálních služeb pro osoby s postižením. SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika, Grada 2007 CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, KRAUS, J. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha: H&H, SELIKOWITZ, M. Downův syndrom. Praha: Portál, SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA,M., MÜLLER,O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta 2004 ZELINKOVÁ, O. Specifické poruchy učení. Praha: Portál, 2005.

12 za týden/celkem: Psychosociální výcvik VI. 3D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. zápočet Požadavky na docházku v % 80 % Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu splnění docházky Cíl výuky: Cílem je prohloubení a rozšíření sociálních dovedností v oblasti sebepoznání a poznání druhých, které přispívají k lepší orientaci v mezilidských vztazích, k ujasnění a větší srozumitelnosti vztahů s klienty. Poskytují seriózní podněty k hlubšímu pochopení některých dimenzí osobnosti a jednání člověka. V tomto semestru se psychosociální výcvik zaměřuje (formou různých technik a cvičení) především na metody práce se specifickou cílovou skupinou např. rodinou, dětmi, starými lidmi. Studenti se prakticky seznámí s různými verbálními a neverbálními technikami, které mohou uplatnit při práci s těmito typy klientů. Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu zážitkovou aktivitu bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích, kde dochází ke komunikaci s klienty nebo skupinami. Výcvik je zaměřen nejen na odborné znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých schopností a specifických sociálních dovedností. Modelové situace poskytují účastníkům široké spektrum zpětné vazby a intenzivních prožitků z procesu sebepoznání. Metody a formy výuky: Návštěva v rodině, praktická cvičení Rozbor videonahrávek návštěvy v rodině Praktické nástroje poznání a hodnocení rodiny Specifika vedení rozhovoru s dítětem Specifika vedení rozhovoru se starými lidmi a dalšími typy klientů KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, ISBN KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galen, ISBN PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999.ISBN ADLER, A. Umění rozumět. Praha: Práh, 1993 ISBN JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, ISBN ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, ISBN POLSTEROVI E., M. Integrovaná gestalt terapie. Brno: Albert, ISBN YALOM, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, ISBN

13 Seminář k odborné praxi V. (3D) Tutorka: PhDr. Petr VOJTÍŠEK za týden/celkem: 4 hodin /sem. zápočet Požadavky na docházku v % Doporučeno 100% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Zpráva o praxi kurátor pro děti a mládež požadavky na rozsah, termín Teoretická část dle zadané osnovy včetně sebereflexe 3 A4 odevzdání Praktická část: kazuistika - 2 A4, Zpráva o poměrech mladistvého 2 A4 Termín: ROČNÍKOVÁ PRÁCE týmová práce (ve dvojici): Systém sociálních služeb v ČR a institucionální síť poskytovatelů s.s. ve zvoleném regionu. Nutno dodržet zadanou osnovu! Práce je vypracována zásadně ve dvojici, výjimečně a v odůvodněných případech ve trojici. Další požadavky pro udělení zápočtu Rozsah: min 20 stran A4 na PC Termín odevzdání: Cíl výuky: Cílem semináře je umožnit hladký průběh odborné praxe studentů na pracovištích, poskytnout jim organizační a informační servis k praxi a podnítit jejich snahu o reflexi odborného růstu. Studující jsou vedeni k samostatné aktivní účasti na vlastním profesionálním rozvoji formou plnění praktických úkolů. Při společných setkáních jsou seznámeni s požadavky na praktickou část studia v dané fázi, zdokonalují svou orientaci v síti sociálních služeb, zdokonalují se v praktické aplikaci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a ztotožňují se s profesí sociální práce. Seminář probíhá formou diskuse a práce ve skupinkách. Těžiště vedení odborné praxe spočívá v individuálních konzultacích studentů a studentek s tutorkou. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru: Organizační záležitosti: požadavky a kritéria splnění Vedení portfolia. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. Havrdová,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium Matoušek,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách Vyhl. 505/ 2006 Sb. Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA Matoušek,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN Matoušek,O., Koláčková,J., Kodymová,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X

14 Souvislá odborná praxe V. (3D) Tutorka: PhDr. Petr VOJTÍŠEK Počet hodin celkem: 2 týdny za semestr zápočet Požadavky na docházku v % : 100% (každou nepřítomnost je nutné nahradit) 1x 30 hodin na pracovišti kurátora pro děti a mládež + 10 hodin práce na výstupech Testy v průběhu semestru počet, - kritéria splnění (body, %, známka) Semestrální práce téma, - požadavky na rozsah, termín odevzdání Další požadavky pro udělení Student/ka absolvuje odbornou praxi (30 hodin) přímo na pracovišti pod zápočtu vedením mentora na základě trojstranné smlouvy o odborné praxi uzavřené před nástupem na praxi, plní zadaný a individuální cíl a vypracovává doklady jejich splnění. Po ukončení praxe vždy odevzdá současně se zprávou smlouvu a kopii svého hodnocení v průběhu odborné praxe vypracovaného mentorem s potvrzeným počtem odpracovaných hodin (formulář na Lze začít vykonávat absolventskou praxi PODMÍNKA: Student/ka vyjedná se školou (s tutorkou) a s pracovištěm podmínky absolventské praxe a před začátkem abs.praxe odevzdá tutorce uzavřenou trojstrannou smlouvu o absolventské praxi s jasně formulovaným individuálním cílem a popsanými doklady jejich splnění (formulář na Cíl výuky: Cílem souvislé odborné praxe je poznat a zažít metody a postupy sociální práce s rizikovými skupinami, poznat vedení případu, naučit se provádět depistáž, zorientovat se službách i programech sociální prevence, podílet se na vykonávání sociální prevence ve spolupráci s institucemi veřejného i neziskového sektoru a bezpečně znát aplikaci zákona č.359/1999sb. o sociálně právní ochraně dětí. Student/ka samostatně volí pracoviště pro výkon odborné praxe, dohodne podmínky a cíle praxe včetně formy důkazů splnění s tutorkou a pak i s mentor-em/kou na pracovišti. K hladkému průběhu odborné praxe studující využívají individuálně odborné vedení tutorky ve škole (v konzultačních hodinách), pracují na svém odborném rozvoji při supervizi a přímo na pracovišti se řídí pokyny mentor-a/ky, kter-ý/á vytvoří konkrétní individuální program průběhu odborné praxe, průběžně jim zadává konkrétní úkoly, poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení. Témata - podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru : Odborná praxe probíhá na úřadech státní správy a samosprávy (obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí - agenda kurátorů) pod vedením mentorů a mentorek. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. Havrdová,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium Matoušek,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN Matoušek,O., Koláčková,J., Kodymová,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X Matoušek,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) Vyhl. 505/ 2006 Sb. Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA

15 Název kurzu: Správní právo VOŠ sociálně právní - dálková PVP Studijní obor: JUDr. Z. Gailová za týden/celkem: 10 3D zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky: Cílem je orientovat se v sociální oblasti a její institucionální síti. Dalším základním cílem je pochopit právní normy správního práva, především výkonnou státní moc, veřejnou správu a samosprávu. Správní právo je souhrn norem upravujících výkonnou státní moc, veřejnou správu a územní samosprávu. Zahrnuje množství různorodých právních norem. Z toho vyplývají i obecně závazné předpisy z různých oblastí společenského života. Jejich hlavním pojítkem je Ústava, Zákon o obcích a Zákon o správním řízení. Témata přednášek: 1. Charakteristika, struktura a organizace veřejné správy 2. Územně správní členění, územní samospráva 3. Statusové věci, cizinci a uprchlíci 4. Zákon o nabývání o pozbývání občanství 5. Správní právo procesní, správní řád 6. Přestupky, správní delikty 7. Základy finančního práva, rozpočty 8. Legislativa životního prostředí, územní plánování 9. Živnostenské podnikání 10. Zdravotnické právo, soubor norem. Ochrana práv pacienta Ústavní zákon, Z. č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR Listina základních práv a svobod Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích Zákon č. 475/2008 Sb. O státním rozpočtu Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů Zákon č. 40/1993 Sb. O získávání o pozbývání občanství Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon Zákon č. 570/1991 Sb. O živnostenských úřadech Zákon č. 283/1991 Sb. O policii ČR, ve znění pozdějších novelizací Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí Zákon o azylu Zákon o postavení cizinců PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. Brno: Masarykova univerzita, ISBN ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C.H.Beck, ISBN HOLUB, ŠKÁROVÁ, VANĚK, TULÁČEK a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde ISBN

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání Motivační název Sociální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více