Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4"

Transkript

1 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): odevzdaná seminární práce a splnění testu shrnujícího látku alespoň na 50% úspěšnosti. Cíl a formy výuky: Cílem je poskytnout studentům poznatky pro samostatné a odpovědné rozhodování na poli sociální etiky. Je jim nabízena křesťanská inspirace při hledání odpovědi na palčivé otázky týkající se spravedlivého uspořádání společenských vztahů, demokratických hodnot a zralého občanství. Přednáška s následnou diskuzí nabízí posluchačům orientaci v etických otázkách a reflexi hodnot současné společnosti. Témata přednášek: 1. Základní působení demokratických institucí, demokratické rozhodovací procesy 2. Občanská společnost a občanské ctnosti 3. Stát a církve v demokratické společnosti, legislativa o církvích a náboženských společnostech 4. Křesťanské sociální myšlení a liberální stát, křesť. pohled na majetek, soukromý majetek versus solidarita 5. Média v demokratické společnosti a jejich působení na společnost 6. Právo na svobodné informace vs. Cenzura 7. Etika vědecké práce 8. Lidská práva základní principy a historický vývoj 9. Totalitarismus v dějinách a v současnosti 10. Antijudaismus, židovsko-křesťanský dialog 11. Rasové teorie 12. Nacionalistický antisemitismus 13. Evropský antisemitismus v moderních dějinách a v současnosti 14. Odpočinek v náboženském a sekulárním pojetí Bible ekumenický překlad DAHL, R.: O demokracii. Praha. Portál 2001 FUCHS, E.: Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava, Mlýn PESCHKE, H.: Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad 1999 SWIFT, A.: Politická filosofie. Praha, Portál 2005 A další doporučená literatura k jednotlivým tématům zvlášť.

2 za týden/celkem: Sociální patologie 3D Mgr. Kateřina Schmidová 16 hod. klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 70 % Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín odevzdání Další požadavky pro udělení splnění docházky, písemný test zápočtu Požadavky ke zkoušce: klasifikovaný zápočet Cíl výuky: orientace v teorii sociální deviace, sociálních norem a v dalších teorií vztahujících se k sociální patologii porozumění jednotlivým sociálně patologickým jevům z pohledu hlubšího sociálního prostředí znalost etiologie sociálně nežádoucích jevů orientace v problematice jednotlivých sociálně nežádoucích jevů a jejich projevů a v možnostech práce s jedinci, kteří se vyznačují rizikovým chováním umět rozlišit různé druhy prevence sociálně nežádoucích jevů Předmět seznamuje studenty s aplikovanou sociologií sociálních deviací v oblasti sociální politiky a sociální práce Cílem výuky je prohloubení znalostí z oblasti sociologie sociálně patologického chování, se zaměřením na rizikové jednání a problémy jedinců a skupin. Předmět seznamuje studenty s teorií všech projevů chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí (sociálně-patologické), protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Seznamuje studenty s tím, že vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hlavním cílem výuky je orientace studenta v oblasti jednotlivých sociálně nežádoucích jevů, jako je např. kriminalita, alkoholismus, drogová závislost, sebevražednost, prostituce, patologické hráčství a násilí v rodině. Témata přednášek: Základní pojmy sociální patologie a deviace Zdroje a příčiny sociální deviace a sociálně nežádoucích jevů Prevence sociálně nežádoucího chování Problematika závažných sociálně nežádoucích jevů: Agresivita a násilí Suicidální jednání Zneužívání psychoaktivních látek, patologické hráčství Kriminalita, delikvence FISCHER S., ŠKODA J.: Sociální patologie -Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevu, Praha, Grada, 2009 DUBSKÝ, J., URBAN, L. Sociální deviace. Praha, Policejní akademie ČR, HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004.

3 za týden/celkem: Metody a techniky sociálních výzkumů / 3D Mgr. Jitka Prajsová 10 hod (dle učebního plánu) klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, 80 % závěrečný písemný test Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): V závěrečném písemném testu třeba dosáhnout alespoň minimálního požadovaného počtu bodů. Cíl výuky: Cílem je seznámit studenty se základy metod a technik sociologických a sociálních výzkumů a se způsobem realizace výzkumného projektu. Předmět poskytuje základní znalosti z teorie sociologických výzkumů, kde se zabývá teorií sociální vědy a sociálního výzkumu. Dále se zaměřuje na aplikaci těchto teoretických poznatků ve výzkumné praxi s ohledem na tvorbu projektu, tj. definování problémů a cílů výzkumu včetně sestavení plánu tohoto výzkumu. Předmět rovněž učí, jaké nástroje (techniky výzkumu) zvolit a jak s nimi pracovat při naplňování cílů projektu. Nedílnou součástí je také popis práce výzkumníka, hodnocení a interpretace výsledků jeho práce, jež zahrnuje i závěrečná zpráva, popř. prezentace výsledků výzkumu. Témata přednášek Úvod věda a výzkum Úvod do teorie sociálního výzkumu Metody zkoumání sociální reality (kvantitativní a kvalitativní přístup) Validita a reliabilita, standardizace Výzkumný proces teorie, hypotézy, operacionalizace, znaky Techniky využívající kvalitativní a kvantitativní metody In-depth rozhovor teorie, analýza a aplikace Focus group teorie, analýza a aplikace Pozorování teorie, analýza a aplikace Dotazník, anketa teorie, analýzy a aplikace Studium dokumentů, obsahová analýza Projekt sociálního výzkumu Realizace a vyhodnocení sociálního výzkumu Prezentace výsledků výzkumu a závěrečná zpráva DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, BURIÁNEK, J. Metody a techniky sociologického výzkumu I. SPN, Praha, 1982 ŠUBRT, J. a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Karolinum, Praha, KOZLOVÁ, L. Metody výzkumu v sociální práci. JČU, České Budějovice, Dostupné z <http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/pore/czv/studijni_materialydokumenty/metody_vyzkumu_soc_prace/view > JEŘÁBEK, H. Úvod do metodologie sociologického výzkumu. FSV UK, Praha, Dostupné z <http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/jerabek3/jerabek.htm> ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha, HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha, 1999.

4 za týden/celkem: Sociální problematika etnických a menšinových skupin Mgr. Alžběta Matochová 16 (dle učebního plánu) klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 50 % Testy v průběhu semestru počet, - Semestrální práce téma, požadavky Moje setkání s menšinou v reflexi literatury, 4-5 stran, odevzdat do Další požadavky pro udělení zápočtu Aktivní práce v hodinách Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Obhajoba semestrální práce Cíl a formy výuky: Seznámit studenty se základními charakteristikami menšin ve společnosti, s jejich postavením a nejdůležitějšími pojmy. Představit jednotlivé menšiny žijící v ČR, reflektovat vlastní etnickou identitu, seznámit se se základy sociální práce s menšinami. Ve výuce bude uplatněna individuální i skupinová práce, kromě výkladu také analýza materiálů a dat (jak kvalitativních tak kvantitativních), kreativní metody učení, interaktivní hry. Předmět se zabývá tématem menšin, zejména etnických a národnostních. Věnuje se jejich postavení ve společnosti. Pojednává o otázkách tolerance a intolerance, multietnickém soužití. Zaměřuje se na situaci v ČR a menšiny žijícící na našem území v současnosti i historickém kontextu. Zvláštní pozornost je věnována situaci Romů, jejich zvykům, kultuře a sociálnímu postavení. Předmět obsahuje také důležitá východiska pro sociální práci s menšinami. Součástí předmětu je využití interaktivních her pro efektivnější osvojení nových znalostí pomocí prožitého zážitku. Učební plán: 1. Úvod představení předmětu, očekávání studentů 2. Menšiny vymezení důležitých pojmů, objektivní a subjektivní podmínky definování 3. Marginalizace, sociální exkluze 4. Postoje, stereotypy, předsudky 5. Vybrané aspekty sociální psychologie menšin 6. Pojetí vlastní identity, české národní stereotypy a sebepojetí 7. Boj za rovnocené postavení menšin ve společnosti př. Hnutí za občanská práva v USA 8. Národnostní menšiny v ČR historické souvislosti, sčítání lidu, vývoj národnostní tematiky 9. Romové 10. Romové 11. Německá menšina 12. Vietnamská, ukrajinská a jiné menšiny 13. Otázky multikulturního soužití 14. Migrace a uprchlictví 15. Sociální práce s menšinami 16. Závěr shrnutí, diskuse, evaluace HÜBSCHMANOVÁ, M.: Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. Olomouc: PedF UP Olomouc, KOLEKTIV AUTORŮ. Interkulturní vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v ČR. Praha: Portál, Doporučená literatura: BALABÁNOVÁ, Helena: Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. MENT, Praha BARŠA, Pavel: Politická teorie multikulturalismu. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno A další knihy od tohoto autora. DAVIDOVÁ, Eva: Romano Drom Cesty Romů Univerzita Palackého, Olomouc FRIČ, Alberto Vojtěch: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu. Titanic, Praha 2000.

5 FRIŠTENSKÁ, Hana SULITKA, Andrej: Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR. Demokratická aliance Slováků v ČR, Praha GABAL,Ivan a kol.: Etnické menšiny ve střední Evropě. G plus G, Praha LACKOVÁ, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Triáda, Praha NAVRÁTIL, Pavel a kol.: Romové v české společnosti. Portál, Praha PRŮCHA, Jan: Multikulturní výchova. Teorie praxe- výzkum. ISV nakladatelství, Praha ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE. Kol. autorů. SOCIOKLUB, Praha ŠIŠKOVÁ, Tatjana a kol.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha TAJFEL, Henry: Sociálna psychologia menšin. Minority Rights Group, Bratislava WÁGNEROVÁ, Alena: Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí. PROSTOR, Praha Dále literatura o jednotlivých menšinách a jejich postavení, časopisy a noviny pojednávající o tématu.

6 Studijní obor: za týden/celkem: Supervize IV. PhDr. Pavla Šafránková 6/semestr zápočet Požadavky na docházku v % 100 % Testy v průběhu semestru počet, --- Semestrální práce téma, požadavky --- Další požadavky pro udělení zápočtu Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --- Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších supervizních metod a technik. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Témata přednášek programový rámec supervizní skupiny: Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři, vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, ISBN HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK. Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

7 Supervize IV. 3D Mgr. Kateřina Schmidová za týden/celkem: 6 zápočet Požadavky na docházku v % 100% Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu účast na semináři Cíl výuky: tvorba vlastního supervizního kontraktu naučit studenty využívat supervizi při řešení případů klientů na praxi, stanovení zakázky naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a supervizorovi umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi Cílem předmětu je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe. Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu, etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut. Cílem Supervize IV. - je umět sestavit kontrakt a strukturovat vlastní zakázku supervize, naučit studenty pracovat v supervizní skupině a reflektovat svoji praktickou zkušenost s klienty na vykonávané praxi. Využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálního růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Témata přednášek: Programový rámec supervizní skupiny: I. Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. II. První setkání skupiny: sestavení supervizního kontraktu se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. III. Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů. HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

8 Anglický jazyk VI. 3 Studijní obor: PaedDr. Jolana Janoušková za týden/celkem: 10 klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 50 % Testy v průběhu semestru počet, ne Semestrální práce téma, požadavky Ne Další požadavky pro udělení zápočtu Ústní pohovor Aktivní účast ve výuce, příprava na hodinu slovní zásoba, referáty, písemná zamyšlení Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném semestru a dalších požadavků viz tabulka Cíl a formy výuky: Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí a celoživotně si zyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je, v návaznosti na předchozí ročník, vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty s cílem jejich využití v budoucí praxi. Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce. Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního života, oblast vzdělávání a sociální práce. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Grammar revision I (Present simple and continuous, past simple and continuous, going to/will) 2. Contemporary family (Traditional vs. modern family - family crisis/divorce - upbringing of children - effects of TV on children, family benefits..) 3. Social services in the Czech Republic (Forms/institutions - goals of social work - current problems/trends - clients) 4. Grammar revision II (Asking questions, some/any, much/many, modals) 5. Professsion of a social worker (Present role of social worker - social work education - my views/experience ) 6. The elderly, marginal groups (Ageing of population (causes/consequences) - the elderly as a minority/ageism - institutional versus non-institutional care - benefits - my hopes and fears; Majority vs. minority - (causes/consequences/prevention) - the homeless - drug addicts - alcoholics - criminals gays) 7. Grammar revision III (Present prefect, comparatives/superlatives, conditionals, relative clauses) 8. The disabled (Mental, physical, sensual disability (causes/consequences) - special education - integration - organisations/programmes for the disabled - employment conditions) 9. Addictions (Types (causes/consequences/prevention) - legislation - risk groups - young people s attitudes - treatment/ therapy organisations) 10. Gender issues (History - gender differences (upbringing/education/careers) - male and female role in the family and society (prejudices) - equality - sexual harassment - - Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student s Book + Workbook

9 - New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press - Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu) Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)

10 Německý jazyk VI. Lucie Mohrová za týden/celkem: -/10 3D semestr klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, závěrečná ústní zkouška (minimální počet bodů pro splnění ústní zkoušky je 70%) Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu aktivní účast na hodinách, domácí úkoly Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): 1. splnění povinné docházky (70%) 2. aktivní účast na hodinách a splněné domácí úkoly 3. splnění ústní zkoušky, minimální dosažený počet bodů pro splnění zkoušky je 70% Cíl výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se základní odbornou slovní zásobou a umět ji používat v konverzaci a písemném vyjadřování. Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Témata přednášek: 1. Beratungsstellen Arbeit eines Beraters 2. Formen der Beratung 3. Armut und Wohlstand in der Gesellschaft 4. Soziale Schichten, Ursachen und Formen der Armut 5. Arbeit im Sozialbereich 6. Berufsbild eines Sozialarbeiters, Ausbildung eines Sozialarbeiters 7. Geschlechtspezifische Sozialarbeit Arbeit mit Homosexuellen 8. Häuschliche Gewalt, Schwangerschaftsberatung 9. Menschenrechte 10. Diskriminierung - Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter - odborné články z internetu ke zvoleným tématům - články z odborných časopisů - vybrané články z učebnic obecného německého jazyka na úrovni B1 a B1+, které souvisejí s probíranými tématy Opakování z učebnic obecné němčiny a prohlubování základní slovní zásoby, která je nutná při běžné komunikace s rodilým mluvčím. Doporučená literatura: Studio d A1, A2, B1 a Aspekte B1+ a Německá gramatika stručný přehled pro samouky a jazykové školy (didaktis)

11 Základy speciální pedagogiky Mgr. Pavla Skalová celkem: 16 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, jeden test z nastudovaného učiva, ke zkoušce přistoupí student, který Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu získal z testu alespoň známku dobře Semestrální práce zpracování vybraného terapeutického postupu pro dítě se speciálními potřebami; rozsah 2 strany A4, zpracováno na PC, termín odevzdání květen 2013 Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy jednotlivých oborů speciální pedagogiky, s projevy různých typů postižení a s jejich důsledky pro život jedince, s terapiemi, které pomáhají různá omezení kompenzovat, s možnostmi vzdělávání, pracovního uplatnění a integrace v nejširším slova smyslu lidí se speciálními potřebami. Kurz se skládá z jednotlivých přednášek, které se týkají jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Zvláštní důraz je kladen na problematiku osob s vyšším stupněm závislosti (tzn. osob, které jsou v největší míře uživateli sociálních služeb). Větší část kurzu proběhne formou přednášek, vybraná témata formou řízené diskuze. Část poznatků získají studenti na základě samostudia základní literatury. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Člověk s postižením ve společnosti, narození dítěte s postižením, důsledky pro rodinu. 2. Příčiny vzniku postižení. 3. Mentální retardace, DMO. 4. Poruchy autistického spektra. 5. Osoby s těžkým kombinovaným postižením, zajištění jejich základních potřeb, možnosti jejich aktivizace. 6. Osoby s výrazným omezením v oblasti komunikačních dovedností. Alternativní komunikace. 7. Vzdělávání dětí s postižením, systém sociálních služeb pro osoby s postižením. SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika, Grada 2007 CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, KRAUS, J. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha: H&H, SELIKOWITZ, M. Downův syndrom. Praha: Portál, SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA,M., MÜLLER,O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta 2004 ZELINKOVÁ, O. Specifické poruchy učení. Praha: Portál, 2005.

12 za týden/celkem: Psychosociální výcvik VI. 3D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. zápočet Požadavky na docházku v % 80 % Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu splnění docházky Cíl výuky: Cílem je prohloubení a rozšíření sociálních dovedností v oblasti sebepoznání a poznání druhých, které přispívají k lepší orientaci v mezilidských vztazích, k ujasnění a větší srozumitelnosti vztahů s klienty. Poskytují seriózní podněty k hlubšímu pochopení některých dimenzí osobnosti a jednání člověka. V tomto semestru se psychosociální výcvik zaměřuje (formou různých technik a cvičení) především na metody práce se specifickou cílovou skupinou např. rodinou, dětmi, starými lidmi. Studenti se prakticky seznámí s různými verbálními a neverbálními technikami, které mohou uplatnit při práci s těmito typy klientů. Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu zážitkovou aktivitu bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích, kde dochází ke komunikaci s klienty nebo skupinami. Výcvik je zaměřen nejen na odborné znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých schopností a specifických sociálních dovedností. Modelové situace poskytují účastníkům široké spektrum zpětné vazby a intenzivních prožitků z procesu sebepoznání. Metody a formy výuky: Návštěva v rodině, praktická cvičení Rozbor videonahrávek návštěvy v rodině Praktické nástroje poznání a hodnocení rodiny Specifika vedení rozhovoru s dítětem Specifika vedení rozhovoru se starými lidmi a dalšími typy klientů KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, ISBN KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galen, ISBN PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999.ISBN ADLER, A. Umění rozumět. Praha: Práh, 1993 ISBN JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, ISBN ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, ISBN POLSTEROVI E., M. Integrovaná gestalt terapie. Brno: Albert, ISBN YALOM, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, ISBN

13 Seminář k odborné praxi V. (3D) Tutorka: PhDr. Petr VOJTÍŠEK za týden/celkem: 4 hodin /sem. zápočet Požadavky na docházku v % Doporučeno 100% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Zpráva o praxi kurátor pro děti a mládež požadavky na rozsah, termín Teoretická část dle zadané osnovy včetně sebereflexe 3 A4 odevzdání Praktická část: kazuistika - 2 A4, Zpráva o poměrech mladistvého 2 A4 Termín: ROČNÍKOVÁ PRÁCE týmová práce (ve dvojici): Systém sociálních služeb v ČR a institucionální síť poskytovatelů s.s. ve zvoleném regionu. Nutno dodržet zadanou osnovu! Práce je vypracována zásadně ve dvojici, výjimečně a v odůvodněných případech ve trojici. Další požadavky pro udělení zápočtu Rozsah: min 20 stran A4 na PC Termín odevzdání: Cíl výuky: Cílem semináře je umožnit hladký průběh odborné praxe studentů na pracovištích, poskytnout jim organizační a informační servis k praxi a podnítit jejich snahu o reflexi odborného růstu. Studující jsou vedeni k samostatné aktivní účasti na vlastním profesionálním rozvoji formou plnění praktických úkolů. Při společných setkáních jsou seznámeni s požadavky na praktickou část studia v dané fázi, zdokonalují svou orientaci v síti sociálních služeb, zdokonalují se v praktické aplikaci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a ztotožňují se s profesí sociální práce. Seminář probíhá formou diskuse a práce ve skupinkách. Těžiště vedení odborné praxe spočívá v individuálních konzultacích studentů a studentek s tutorkou. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru: Organizační záležitosti: požadavky a kritéria splnění Vedení portfolia. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. Havrdová,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium Matoušek,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách Vyhl. 505/ 2006 Sb. Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA Matoušek,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN Matoušek,O., Koláčková,J., Kodymová,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X

14 Souvislá odborná praxe V. (3D) Tutorka: PhDr. Petr VOJTÍŠEK Počet hodin celkem: 2 týdny za semestr zápočet Požadavky na docházku v % : 100% (každou nepřítomnost je nutné nahradit) 1x 30 hodin na pracovišti kurátora pro děti a mládež + 10 hodin práce na výstupech Testy v průběhu semestru počet, - kritéria splnění (body, %, známka) Semestrální práce téma, - požadavky na rozsah, termín odevzdání Další požadavky pro udělení Student/ka absolvuje odbornou praxi (30 hodin) přímo na pracovišti pod zápočtu vedením mentora na základě trojstranné smlouvy o odborné praxi uzavřené před nástupem na praxi, plní zadaný a individuální cíl a vypracovává doklady jejich splnění. Po ukončení praxe vždy odevzdá současně se zprávou smlouvu a kopii svého hodnocení v průběhu odborné praxe vypracovaného mentorem s potvrzeným počtem odpracovaných hodin (formulář na Lze začít vykonávat absolventskou praxi PODMÍNKA: Student/ka vyjedná se školou (s tutorkou) a s pracovištěm podmínky absolventské praxe a před začátkem abs.praxe odevzdá tutorce uzavřenou trojstrannou smlouvu o absolventské praxi s jasně formulovaným individuálním cílem a popsanými doklady jejich splnění (formulář na Cíl výuky: Cílem souvislé odborné praxe je poznat a zažít metody a postupy sociální práce s rizikovými skupinami, poznat vedení případu, naučit se provádět depistáž, zorientovat se službách i programech sociální prevence, podílet se na vykonávání sociální prevence ve spolupráci s institucemi veřejného i neziskového sektoru a bezpečně znát aplikaci zákona č.359/1999sb. o sociálně právní ochraně dětí. Student/ka samostatně volí pracoviště pro výkon odborné praxe, dohodne podmínky a cíle praxe včetně formy důkazů splnění s tutorkou a pak i s mentor-em/kou na pracovišti. K hladkému průběhu odborné praxe studující využívají individuálně odborné vedení tutorky ve škole (v konzultačních hodinách), pracují na svém odborném rozvoji při supervizi a přímo na pracovišti se řídí pokyny mentor-a/ky, kter-ý/á vytvoří konkrétní individuální program průběhu odborné praxe, průběžně jim zadává konkrétní úkoly, poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení. Témata - podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru : Odborná praxe probíhá na úřadech státní správy a samosprávy (obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí - agenda kurátorů) pod vedením mentorů a mentorek. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. Havrdová,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium Matoušek,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN Matoušek,O., Koláčková,J., Kodymová,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X Matoušek,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) Vyhl. 505/ 2006 Sb. Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA

15 Název kurzu: Správní právo VOŠ sociálně právní - dálková PVP Studijní obor: JUDr. Z. Gailová za týden/celkem: 10 3D zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Semestrální práce téma, požadavky podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti Další požadavky pro udělení zápočtu Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky: Cílem je orientovat se v sociální oblasti a její institucionální síti. Dalším základním cílem je pochopit právní normy správního práva, především výkonnou státní moc, veřejnou správu a samosprávu. Správní právo je souhrn norem upravujících výkonnou státní moc, veřejnou správu a územní samosprávu. Zahrnuje množství různorodých právních norem. Z toho vyplývají i obecně závazné předpisy z různých oblastí společenského života. Jejich hlavním pojítkem je Ústava, Zákon o obcích a Zákon o správním řízení. Témata přednášek: 1. Charakteristika, struktura a organizace veřejné správy 2. Územně správní členění, územní samospráva 3. Statusové věci, cizinci a uprchlíci 4. Zákon o nabývání o pozbývání občanství 5. Správní právo procesní, správní řád 6. Přestupky, správní delikty 7. Základy finančního práva, rozpočty 8. Legislativa životního prostředí, územní plánování 9. Živnostenské podnikání 10. Zdravotnické právo, soubor norem. Ochrana práv pacienta Ústavní zákon, Z. č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR Listina základních práv a svobod Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích Zákon č. 475/2008 Sb. O státním rozpočtu Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů Zákon č. 40/1993 Sb. O získávání o pozbývání občanství Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon Zákon č. 570/1991 Sb. O živnostenských úřadech Zákon č. 283/1991 Sb. O policii ČR, ve znění pozdějších novelizací Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí Zákon o azylu Zákon o postavení cizinců PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. Brno: Masarykova univerzita, ISBN ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C.H.Beck, ISBN HOLUB, ŠKÁROVÁ, VANĚK, TULÁČEK a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde ISBN

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Křesťanská etika II. Vzdělávací program:: Mgr. Helena Wernischová 14 Za týden/celkem: zkouška Pozadavky na docházku v % semináře: Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální

Více

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7 Psychosociální výcvik VIII. VOŠ sociální práce - dálkové Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 80 % Další požadavky pro udělení splnění docházky, vypracování a prezentace připraveného

Více

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem:

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem: Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10 hod. letní Požadavky na docházku v % 80 % Testy

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky

Více

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999.

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999. Psychopatologie VOŠ sociální práce - dálkové Mgr.Zuzana Nováková za týden/celkem: 14 4D Požadavky na docházku v % Ústní konzultace dle témat s přesahem do vývojové a sociální psychologie Další požadavky

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, (body, %, známka) požadavky na rozsah, termín komentovaný referát

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: Požadavky na docházku v % kritéria splnění (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky

Více

VOŠ sociální práce kombinované studium

VOŠ sociální práce kombinované studium Umění pomáhat VOŠ sociální práce kombinované studium Studijní obor: Vyučující: Christo Bjalkovski Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Nejsou

Více

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Název předmětu: Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program:: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 14 Za týden/celkem: letní zkouška Pozadavky na docházku v % semináře:

Více

Teorie sociální práce 1D VOŠ sociální práce - kombinované. klasifikovaný zápočet

Teorie sociální práce 1D VOŠ sociální práce - kombinované. klasifikovaný zápočet celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah,

Více

INDEX KONZULTACÍ K AP

INDEX KONZULTACÍ K AP Název předmětu: Diplomový seminář VOŠ sociální práce - denní 3V Vzdělávací program: Vyučující: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ Počet hodin přednášek za týden/celkem: 1/14 letní zápočet Požadavky na docházku v %

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Vzdělávací program: celkem: Úvod do sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 14 hod. klasifikovaný Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria

Více

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. klasifikovaný zápočet 70% Testy v průběhu semestru počet, písemný test Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

VOŠ sociální práce kombinované studium

VOŠ sociální práce kombinované studium Umění pomáhat VOŠ sociální práce kombinované studium Studijní obor: Christo Bjalkovski Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Nejsou (semináře

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 2 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni (Téma je nutno domluvit s vedoucím DP) Mgr. Radomír Bednář 1. Téma DP pouze po osobní domluvě PhDr. Dagmar Čábalová,

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Křesťanská etika II. Mgr. Helena Wernischová 28 za týden/celkem: 2/28 zimní semestr 3V zkouška Pozadavky na docházku v % 60% semináře: Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test Semestrální práce téma,

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - denní Vzdělávací program: Vyučující: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 26 za týden/celkem: 2/26 letní klasifikovaný zápočet Požadavky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Sylabus předmětu: Komunitní práce

Sylabus předmětu: Komunitní práce Sylabus předmětu: Komunitní práce Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14 4. semestr Bc. PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2015 Akademický rok 2014/2015 (letní semestr) Brno 2015 PLÁN STUDIJNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů Minimální standardy jsou stejné pro studenty prezenční i kombinované formy studia. V návrhu standardů zohledňujeme počet kreditů za předmět, požadavky

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více