VOŠ sociální práce kombinované studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ sociální práce kombinované studium"

Transkript

1 Umění pomáhat VOŠ sociální práce kombinované studium Studijní obor: Vyučující: Christo Bjalkovski Počet hodin přednášek za týden/celkem: -/10 letní klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Nejsou (semináře přednášky): Testy v průběhu semestru počet, Ne kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky Ano, buď a) vlastní úvaha nad vybraným tématem probrané látky - v na rozsah, termín rozsahu 2-4 stran A4, nebo b) vlastní přednáška (komentovaný text) včetně prezentace - v rozsahu min. 10 snímků prezentace v Powerpointu a Další požadavky pro udělení zápočtu za období doprovodného textu s výkladem prezentace Odevzdání semestrální práce Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočtem bude udělen na základě odevzdané semestrální práce, splňující všechny předem stanovené podmínky. Cíl a formy výuky: Osvojit si profesionální způsoby práce s klienty a seznámit se podrobněji s fázemi vedení rozhovoru v praxi sociálního pracovníka. Východiskem předmětu je zvládnutí teorie a praxe systemického přístupu formou přednášek a cvičení. Důraz je kladen na zvládnutí principů sociální práce v kontextu nabízení pomoci ( pomoc kontrola ). Popis předmětu obecně: Seznámení se s teoretickými koncepty systemického přístupu (porozumění pojmům kontrola, pomoc, objednávka, nabídka, zakázka, zplnomocnění) a s praktickými profesionálními způsoby práce a fázemi vedení rozhovoru s klientem, včetně stanovení individuálního plánu spolupráce a vedení dokumentace. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu 1. Smysl a poslání sociální práce, odbornost sociálního pracovníka, Etika profesionální práce, předpoklady profesionální práce (vzdělávání, supervize, hranice profesionální pomoci) 2. Systemický přístup historie a vývoj, základní pojmy, definice, základní otázky, systemické pojetí problémů 3. Koncept přebírání kontroly a nabízení pomoci, zakázka, zplnomocnění, princip držitele problému a profesionální způsoby pomáhání 4. Poradenský rozhovor jako základní nástroj pracovníka jednotlivé fáze poradenského rozhovoru otevření (navázání kontaktu, ocenění), dojednávání a zakázka (zajištění bezpečí, otevírající otázky, cirkulární dotazování, konstruktivní otázky) 5. Jednotlivé fáze rozhovoru dojednávání a zakázka (určení problému a stanovení cílů spolupráce s klientem individuální plán), průběh (základní pracovní témata, zplnomocňování, udržení kontaktu), ukončení (změna, krizová intervence a specifické problémy) Etický kodex sociálního pracovníka ČR. Praha: MPSV. GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Slon, HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, JONESOVÁ, E. Terapie rodinných systémů. Hradec Králové: Konfrontace, 1996 KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988 LUDEWIG, K.. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha: Palata, MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, PECHÁČKOVÁ, S. Zpráva o systemické terapii. Praha: Institut pro systemickou zkušenost, 1993 PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, SCHLIPPE, A. Systemická terapie a poradenství, Brno: CESTA, ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, WATZLAWICK, P. a kol. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999.

2 Studijní literatura doporučená: RUSH, M. D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003 WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost. Hradec Králové: Konfrontace, ČASOPIS: Sociální práce/sociálna práca

3 Název předmětu Trestní právo VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Vyučující: JUDr. Z. Gailová Počet hodin přednášek celkem: 14 letní 2D klasifikovaný zápočet Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, 1 test v průběhu semestru s možností opravy kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti na rozsah, termín Další požadavky pro udělení zápočtu za období Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): zvládnutí přednášené problematiky, interpretace zákona, vysvětlit na příkladech. Souvislý ústní projev + písemný podklad Cíl výuky: Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s výkladem trestní odpovědnoasti. Posuzovat nebezpečnost trestných činů vzhledem k okolnostem. Analyzovat trestní proces. Rozlišit odpovědnost mládeže za protiprávní činy. Popis předmětu obecně: Předmět poskytuje studentům přehled o právním systému a prohlubuje jejich právní vědomí. Studenti se naučí pracovat s právními normami a jejich autentickým textem. Osvojí si základní pojmy v jednotlivých právních odvětvích. Témata přednášek: 1. Trestní zákon, členění. Základy trestní odpovědnosti 2. Obecná část trestního zákona, pojem trestného činu 3. Druhy trestů, ukládání 4. Alternativní tresty praktické příklady 5. Ochranná opatření, zkušenosti z praxe 6. Zvláštní část trestního zákona jednotlivé druhy trestných činů 7. Vybraná nejdůležitější ustanovení 8. Zákon č. 218/2003 Sb. (Zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 9. Trestní právo procesní zásady trestního procesu 10. Trestní řád, účastníci trestního procesu 11. Trestní řád, stádia trestního procesu, ukázky 12. Zákon č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, Zákon č. 269/1994 Sb. O rejstříku trestů 13. Zákon č. 257/2000 Sb. O Probační a mediační službě 14. Zákon č. 137/2001 Sb. O zvláštní ochraně svědka Listina základních práv a svobod Trestní zákon, Z. č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších novelizací Trestní řád, Z. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších novelizací Zákon o probační a mediační službě, Z. č. 257/2000 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, Z. č. 169/1999 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, Z. č. 218/2003 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, Z. č. 137/2001 Sb. Zákon o rejstříku trestů, Z. č. 269/1994 Sb. Studijní literatura doporučená: ČERNÝ, P. a kol. Ekologický právní servis. Brno ISBN CHMELÍK, J. a kol. Zločin bez hranic. Praha: Linde, ISBN MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky. Pelhřimov: Čeněk. ISBN

4 Vzdělávací program: Vyučující: Počet hodin přednášek za týden/celkem: Sociální politika IV. VOŠ sociální práce - kombinované PhDr. Pavla Šafránková 14/semestr letní zkouška Požadavky na docházku v % 80% V případě nesplnění nebude student připuštěn k závěrečnému testu. Testy v průběhu semestru počet, 1x test, 50% úspěšnost, možnost jedné opravy. kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, --- požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení --- zápočtu za období Požadavky ke zkoušce: Studenti budou k ústní zkoušce připuštěni po úspěšném zvládnutí písemného testu (50%). Ke zkoušce obdrží okruhy otázek. Cíl výuky a popis předmětu obecně: Získání základních znalostí, vědomostí a dovedností z oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, osvojení si základní odborné terminologie a orientace v systému. Témata přednášek: 1. Úvod, organizační pokyny, očekávání Politika zaměstnanosti: základní pojmy, instituce a služby, legislativa, trh práce ČR a EU 2. Psychosociální důsledky nezaměstnanosti Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 3. Profesní poradenství Celoživotní vzdělávání jako nástroj ke zvýšení zaměstnanosti 4. Dávky sociálního pojištění; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek v konkrétních případech 5. Dávky státní sociální podpory; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek v konkrétních případech 6. Dávky sociální péče; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek 7. Test v konkrétních případech Studijní literatura základní a doporučená: Studenti obdrží materiály k výuce s odkazy na informační zdroje. Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada, ISBN Havlová, J. Profesní dráha ve 20. století. Praha : Karolinum, ISBN Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : SLON, ISBN Tomeš, I. Obory sociální politiky. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Sociální správa. Praha : Portál, ISBN Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, ISBN Základní poučení uchazeče o zaměstnání, Praha : MPSV, 2012 (2013). Legislativa: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

5 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Dokumenty dostupné na: /Česká správa sociálního zabezpečení/ /Integrovaný portál MPSV/ /Ministerstvo práce a sociálních věcí/ /Ministerstvo pro místní rozvoj/ /Ministerstvo spravedlnosti/ /Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/ /Ministerstvo vnitra/ /Ministerstvo zdravotnictví/ /Občanské poradny/ /Portál EU/ /Portál veřejné správy ČR/ /Státní správa/ Periodika: Národní pojištění /ČSSZ/ Práce a sociální politika /MPSV/ Veřejná správa /MVČR/ Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

6 Sociologie II. VOŠ sociální práce - kombinované Studijní obor: Vyučující: PhDr. Alice Bosáková Ročník: 2. Počet hodin přednášek celkem: 14 letní zkouška Požadavky na docházku v % 75 % docházky Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Semestrální práce téma dle vlastní volby v souladu s tematickými okruhy požadavky na rozsah, termín předmětu. Rozsah práce 5 10 normostran. Termín do Další požadavky pro udělení aktivní přístup studentů v hodinách zápočtu za období Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Studenti mají prokázat nejen encyklopedickou, učebnicovou znalost daných tématických problematik, ale i porozumění vztahům a souvislostem sociálních jevů a jejich explikaci. Cíl a formy výuky: Seznámit studenty s hlavními sociologickými pojmy, sociálními jevy a procesy tak, aby porozuměli nejen vyspělé moderní společnosti, ale i lépe sami sobě i ostatním. Naučit studenty rozumět souvislostem mezi oborem sociologie a oborem sociální práce, naučit je využívat sociologické poznatky pro sociální práci. Popis předmětu obecně: Sociologie, jako jedna za základních humanitních disciplín, vede studenty k porozumění společnosti: společenských jevů a procesů, společenských vztahů, sociálních skupin, sociálních norem, sociálních hodnot, interakce, komunikace atd. Jednotlivá témata mají přispět k lepší orientaci studentů ve složité problematice společnosti, umožnit jim získat náhled a nástroje pro řešení konkrétních situací. Témata přednášek: 1. Proces socializace, jeho etapy a mechanismy. Resocializace. 2. Životní cyklus, fáze vývoje jedince z pohledu sociologie. Životní dráha. 3. Sociální interakce a komunikace, bariéry komunikace, masová komunikace. 4. Sociální role, rolový konflikt, sociální pozice, sociální status, prestiž. Sociální skupiny - znaky, klasifikace. 5. Partnerství, manželství. Rodina jako specifická sociální skupina. Znaky rodiny. Typy rodin. Problémy současné rodiny. 6. Sociální struktura. Sociální stratifikace. Moc a nerovnost. Demokracie a totalitarismus. Sociální mobilita. Sociální inkluze, sociální exkluze. 7. Sociální změna. Typy a faktory sociálních změn. Aktéři sociálních změn. Důsledky sociálních změn. Ekosociologie a socioekologie. 8. Práce a ekonomický život, moderní organizace, vzdělání a kulturní reprodukce. 9. Společenské hodnoty. Hodnotový žebříček jednotlivců a sociálních skupin, hodnotová orientace společnosti. 10. Společenské normy, systém sociální kontroly, sankce. 11. Sociální deviace, duševní choroba, zločin, organizovaný zločin. Sociálně patologické jevy. 12. Pohlaví a sexualita, identita a sexualita, nerovnost z hlediska pohlaví, gender - ženská a mužská studia. 13. Zdraví a nemoc, problematika stárnutí a stáří. Mortalita. Smrt. Eutanázie. 14. Etnická struktura společnosti, multikulturalismus, interkulturalismus, rasismus, nacionalismus, diskriminace a integrace. Vývoj interetnických vztahů. HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2007 NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha: Grada, PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009 Studijní literatura doporučená: BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 2004 BURIÁNEK, J.: Sociologie. Praha: Karolinum, 2001 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2007 GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2005

7 HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, 2000 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001 JANDOUREK, J.: Průvodce sociologií. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008 KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2006 KELLER, Jan NOVOTNÝ, Petr. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie: nové pohledy společenských věd. Liberec: Dialog, 2011 SEDLÁČKOVÁ, M. Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: SLON, 2012 SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2006 URBAN, L.: Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2006 URBAN, L. Sociologie trochu jinak.: Praha: Grada Publishing, 2008 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996

8 Výcvik komunikačních dovedností IV. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Vyučující: Mgr.Helena Wernischová, Mgr.Zuzana Nováková Počet hodin přednášek za týden/celkem: 2/10 letní 2D zápočet Požadavky na docházku v % 75% Testy v průběhu semestru počet, ne kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, Ukázka a rozbor modelové situace rozhovoru s klientem požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení Aktivní a vstřícný přístup při práci ve skupině zápočtu za období Požadavky k zápočtu): Osvojení základní teorie a terminologie, aktivní přístup k dění ve skupině, 75% docházka, sebereflexe vlastní komunikace. Cíl výuky: Cílem je osvojit si a rozvinout komunikační dovednosti verbálního a neverbálního charakteru. Výcvik probíhá sebezkušenostní a zážitkovou formou, aby studenti lépe porozuměli svým silným a slabým stránkám v komunikaci a dokázali tak rozvíjet účinnější a profesionální způsoby mezilidské komunikace a komunikace s klienty. Cílem je osvojit si základní techniky a druhy rozhovoru podle cíle a psychologického přístupu ze kterého vycházejí. Popis předmětu obecně: Smyslem výuky je naučit základní teorii a terminologii z oblasti komunikace a rozhovoru. Pochopit význam neverbální komunikace, porozumět jejím projevům. Osvojit základní techniky vedení rozhovoru a dovednosti potřebné k vedení rozhovoru. Obsahem je nácvik aktivního naslouchání, empatie a kongruence. (Rogersovský přístup). Studenti si osvojí vedení rozhovoru direktivní a nedirektivní formou, empatický rozhovor. Témata přednášek 1. Teorie rozhovoru druhy, přístupy, fáze vedení rozhovoru 2. Potřeby a zakázka klienta 3. Nácvik technik vedení rozhovoru, kladení otázek, techniky aktivního naslouchání 4. Nácvik fází rozhovoru 5. Nácvik podpory, ocenění, poskytování rad, empatie MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, Praha, Grada, 2010 BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie, Praha, Portál, 2001 LEWIS,D. Tajná řeč těla, Praha, 1989 BOBEK,M., PENIŠKA,P. Práce s lidmi, Brno, NC Publishing, 2008 Studijní literatura doporučená: TIMULÁK,L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Praha, Portál

9 Etika VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Vyučující: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: letní semestr zkouška Pozadavky na docházku v % semináře: Testy v průběhu semestru počet, Test ve zkouškovém období kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, pozadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení zápočtu za období - Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): splnění testu alespoň na 50%, opravný termín je ústní. Cíl výuky: Cílem je poskytnout studentům poznatky pro samostatné a odpovědné rozhodování na poli teoretické etiky, úvod do etické reflexe, porozumění argumentaci v jednotlivých etických teoriích a logice etického soudu. Popis předmětu obecně: Přednáška s následnou diskusí nabízí posluchačům orientaci v etických otázkách a reflexi hodnot současné společnosti. Témata přednášek: 1. Etika základní pojmy, seznámení s literaturou 2. Morální vývoj osobnosti, předkonvenční, konvenční a postkonvenční morálka 3. Fenomén svědomí z pohledu filosofie a psychologie 4. Fenomén svědomí z pohledu křesťanské teologie 5. Regulační a legitimační funkce morálky 6. Etika a psychologie 7. Etika a sociologie, etika a přírodní vědy 8. Biblické pojetí morálky 9. Aristoteles a stoici 10. Teologické ctnosti, scholastika 11. Reformační etiky, I. Kant 12. Utilitarismus 13. Situační etika, nové koncepce etiky 14. Profesionální etika, kodexy Bible ekumenický překlad Fischer, O., Milfait, R. a kol.: Etika pro sociální práci, Praha, Jabok 2008 Fuchs, E. : Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava, Mlýn 2003 Robinson, D.,Garrat,Ch.: Seznamte se, Etika. Praha, Portál, 2004 Thompson,M.: Přehled etiky. Praha, Portál 2004

10 Anglický jazyk IV. 2 VOŠ sociální práce - kombinované Studijní obor: Vyučující: PaedDR. Jolana Janoušková Počet hodin přednášek za týden/celkem: /10 letní zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení zápočtu za období 50 % Ne Ne Test a ústní pohovor, aktivní účast ve výuce (slovní zásoba, konverzace), příprava na hodinu (referát) Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném semestru Cíl a formy výuky: Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí a celoživotně si zvyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty s cílem jejich využití v budoucí praxi. Popis předmětu obecně: Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce. Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního života, oblast vzdělávání a sociální práce. Témata přednášek: 1. Religion Types - role of religion in society religious cults attitudes to superstitions - church non-profit organisations Christian principles in social work 2. Housing Types of housing (advantages/disadvantages) - poverty around the world - socially weak people - benefits - squatters/ the homeless 3. Crime Types ( causes/consequences/prevention) - forms of punishment - post penitentiary service - juvenile criminality 4. Marginal Groups Majority vs. minority (causes/consequences/prevention) - the homeless drug addicts alcoholics - criminals gays 5. Language Skills Importance of foreign language skills English as a global tongue bilingualism experience with English studies 6. Revision of the above topics

11 - Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student s Book + Workbook - New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press Studijní literatura doporučená: - Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu) Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)

12 Název kurzu: Německý jazyk IV. VOŠ sociálně právní - kombinované Studijní obor: Vyučující: Ivana Mrázková Počet hodin přednášek celkem: roč./letní semestr zkouška Požadavky na docházku v % 75% Testy v průběhu semestru počet, Písemný test 50% úspěšnost kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení zápočtu Slohové cvičení na zadané téma za období Ústní zkouška Požadavky ke zkoušce: Po splnění docházky a slohového cvičení následuje písemný test složený ze tří částí: 1. prověření slovní zásoby 2. procvičení tvorby vět 3. práce s textem 4. Ústní zkouška Cíl kurzu a formy výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se se základní odbornou slovní zásobou a umět ji použít v konverzaci a písemném vyjadřování. Popis kurzu obecně: Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Okruhy témat: 1. Behindertenhilfe 2. Behindertenhilfe 3. Gewalt in der Familie 4. Gewalt in der Gesellschaft 5. Ökologie 6. Ökologie 7. Zivilisationskrankheiten 8. Zivilisationskrankheiten 9. Freizeit 10. Freizeit Studijní literatura: Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter Jabok VOŠ veškeré textové materiály získané v hodinách materiály německé Diakonie odborné časopisy internetové odkazy učebnice pro opakování gramatiky:

13 Vzdělávací program: Vyučující: Mgr. Kateřina Schmidová Počet hodin přednášek 6 za týden/celkem: letní zápočet Požadavky na docházku v % 100% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení účast na semináři zápočtu za období Cíl výuky: Supervize II VOŠ sociální práce kombinované naučit studenty využívat supervizi při řešení případů klientů na praxi, stanovení zakázky naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a supervizorovi umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa - provádět sebereflexi Popis předmětu obecně: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe. Cílem Supervize je naučit studenty přijímat supervizi, pracovat se zakázkou a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálního růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu, etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut. Témata přednášek : Programový rámec supervizní skupiny: I. Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. II. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. III. Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři vyhodnocení supervize. Setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů. HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN Studijní literatura doporučená: HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

14 Studijní obor: Vyučující: Počet hodin přednášek za týden/celkem: Supervize II. VOŠ sociální práce - kombinované PhDr. Pavla Šafránková 6/semestr letní zápočet Požadavky na docházku v % 100 % Testy v průběhu semestru počet, --- kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, --- požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji zápočtu za období Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --- Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Popis předmětu obecně: Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších supervizních metod a technik. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Témata přednášek programový rámec supervizní skupiny: Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři, vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, ISBN HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK. Konzultace: dle individuální domluvy Kontakt: Tel.: Skype: pavla.safrankova

15 Seminář k odborné praxi III VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Tutor: PhDr. Petr VOJTÍŠEK Počet hodin celkem: 4 letní zápočet Požadavky na docházku v % 80% Testy v průběhu semestru počet, - kritéria splnění Semestrální práce téma, ROČNÍKOVÁ PRÁCE týmová práce (ve dvojici): požadavky na rozsah, termín Systém sociálních služeb v ČR a institucionální síť poskytovatelů s.s. ve zvoleném regionu. (nutno dodržet zadanou osnovu). Rozsah: min 20 stran A4 na PC Termín: do Další požadavky pro udělení - zápočtu za období Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): - Cíl výuky: Poskytnout studentům organizační a informační servis k odborným praxím, procvičovat znalost systému sítě sociálních služeb a seznámit studenty se způsoby posuzování kvality sociálních služeb - se systémem standardů s.s. Cílem je pomoci studentům stanovit individuální cíle odborných praxí na konkrétních pracovištích a splnit základní kritéria praktických kompetencí v SP podle soustavy Z.Havrdové. Hlavním cílem semináře je přispět ke ztotožnění se s profesí sociální práce a jejími hodnotami. Popis předmětu obecně: Seminář je součástí praktické výuky na VOŠ a má ji doplňovat. Probíhá seminární formou, důraz je kladen na aktivitu studentů. Připravuje studenty na odbornou praxi a poskytuje zpětnou informaci k praxi na pracovištích, doplňuje a třídí získané poznatky v terénu, přispívá studentům k tvorbě jejich portfolia a splnění požadavků na praktickou část studia sociální práce. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Organizace praxí v semestru, předání osobních harmonogramů, instrukce k uzavírání trojstranných kontraktů. 2. Seznámení s požadavky na vypracování zpráv a materiálů do portfolia 3. Informace o možnostech výběru pracovišť pro souvislé praxe, stanovování individuálních cílů praxe. 4. Zákon č.108/2006 Sb. systém sociálních služeb, diskuse o obtížnostech při tvorbě ročník.práce 5. Dokladování splnění kritérií praktických kompetencí v SP - formy důkazů.. 6. Dokladování splnění kritérií praktických kompetencí v SP v portfoliu studenta EA VOŠSP. 7. Hodnocení kvality sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb. 8. Seznámení s požadavky na závěrečnou souvislou praxi (60hod) a kritéria splnění, závěr. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění

16 Vzdělávací program: Tutorka: Počet hodin celkem: Souvislá odborná praxe III. VOŠ sociální práce - kombinovaná PhDr. Petr VOJTÍŠEK 2 týdny letní zápočet Požadavky na docházku v % 100% (každou nepřítomnost je nutné nahradit) 1x 30 hodin poradenství + 10 hodin na výstupy Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky pro udělení zápočtu za období 1x 30 hodin pobytová sociální služba + 10 hodin na výstupy 1. zpráva o souvislé odborné praxi teoretická část dle zadané osnovy a sebereflexe rozsah 3 A4, Praktická část: 1. Kazuistika klienta - rozsah: 3 A4 2. zpráva o souvislé odborné praxi teoretická část dle zadané osnovy a sebereflexe - rozsah 3 A4, Praktická část: aplikace zák.č.108/2006 Sb. popis a reflexe (naplnění standardů s.s. na konkrétním pracovišti) Rozsah: 2-3 A4 Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe na pracovišti Student/ka absolvuje 2x 30 hodin (1 týden + 1 týden) přímo na pracovišti pod vedením mentor-a/ky na základě trojstranné smlouvy o odborné praxi uzavřené vždy před nástupem na praxi, plní zadané a individuální cíle a vypracovává doklady jejich splnění. Uzavřenou smlouvu o týdenní praxi odevzdá student-ka u zápočtu (realizovat lze tuto praxi i v době školních prázdnin). Po ukončení praxe předloží současně se zprávou smlouvu a kopii svého hodnocení v průběhu odborné praxe vypracované mentorem s potvrzeným počtem odpracovaných hodin. Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe, nejpozději do Cíl souvislé odborné praxe v odborném poradenství: Cílem souvislé odborné praxe je osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se v oblasti komunikace s klientem - zejména v dovednosti vést rozhovor a aktivně naslouchat. Studující si osvojí dovednost vypracovat sociální anamnézu, provést a zaznamenat sociální šetření, naučí se zaznamenat rozhovor s klientem, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a bezpečně znát aplikaci zákona č.359/1999sb. o sociálně právní ochraně dětí. Cílem souvislé odborné praxe v oblasti pobytových sociálních služeb je naučit se poskytovat služby v týmu konkrétní organizace, chápat jejich význam pro prevenci prohlubování sociální nouze, v zájmu podpory soběstačnosti a pro prevenci sociálního vyloučení a znát aplikaci zákona o sociálních službách. Popis předmětu obecně: Student/ka samostatně volí pracoviště pro výkon odborné praxe v zadaných oblastech, dohodne podmínky a cíle praxe včetně formy důkazů splnění s tutorkou a pak i s mentor-em/kou na pracovišti. Před nástupem na odbornou praxi uzavře smlouvu o odborné praxi na předepsaném formuláři školy (na K hladkému průběhu odborné praxe studující absolvují Seminář k praxi, využívají individuálně odborné vedení tutorky ve škole (v konzultačních hodinách), pracují na svém odborném rozvoji při supervizi a přímo na pracovišti se řídí pokyny mentor-a/ky, kter-ý/á vytvoří konkrétní individuální program průběhu odborné praxe, průběžně jim zadává konkrétní úkoly a poskytuje zpětnou vazbu. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru Odborná praxe probíhá po dobu 3 týdnů (vyhrazené termíny pro absolvování odborné praxe) na pracovištích poskytujících sociální služby (viz zákon č.108/2006 Sb. o soc.službách) pod vedením mentorů a mentorek (pověření sociální pracovníci), kde studující absolvují vždy 30 hodin za týden. Zbývající hodiny jsou vyhrazeny pro zpracování písemných výstupů z odborné praxe (3x 10 hodin). Souvislé 2 týdny odborné praxe absolvují na pracovištích poskytujících pobytové sociální služby dospělým klientům. Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění. HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí, zákon o rodině v platném znění

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7

Studijní literatura základní: MEDLÍKOVÁ, O Manuál úspěšného lektora, Grada publishing, 2010, ISBN:978-80-247-3236-7 Psychosociální výcvik VIII. VOŠ sociální práce - dálkové Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 80 % Další požadavky pro udělení splnění docházky, vypracování a prezentace připraveného

Více

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem:

Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek za týden/celkem: Výcvik komunikačních dovedností VIII. VOŠ sociální práce - kombinované Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová Počet hodin přednášek za týden/celkem: 10 hod. letní Požadavky na docházku v % 80 % Testy

Více

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999.

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999. Psychopatologie VOŠ sociální práce - dálkové Mgr.Zuzana Nováková za týden/celkem: 14 4D Požadavky na docházku v % Ústní konzultace dle témat s přesahem do vývojové a sociální psychologie Další požadavky

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - kombinované. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: klasifikovaný Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Vzdělávací program: celkem: Úvod do sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 14 hod. klasifikovaný Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria

Více

Teorie sociální práce 1D VOŠ sociální práce - kombinované. klasifikovaný zápočet

Teorie sociální práce 1D VOŠ sociální práce - kombinované. klasifikovaný zápočet celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah,

Více

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová

V Praze, dne 26. srpna 2015 Helena Wernischová Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - denní Vzdělávací program: Vyučující: Mgr. Helena Wernischová Počet hodin přednášek 26 za týden/celkem: 2/26 letní klasifikovaný zápočet Požadavky

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC)

Křesťanská etika II. VOŠ sociální práce - kombinované. Referát vybrané etické téma Rozsah 3-4 strany A4 (na PC) Křesťanská etika II. Vzdělávací program:: Mgr. Helena Wernischová 14 Za týden/celkem: zkouška Pozadavky na docházku v % semináře: Testy v průběhu semestru počet, kritéria splnění (body, %, známka ) Semestrální

Více

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem:

Název předmětu: Křesťanská etika I. VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek 14 za týden/celkem: Křesťanská etika I. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová 14 za týden/celkem: Požadavky na docházku v % kritéria splnění (body, %, známka) Semestrální práce téma, požadavky na rozsah, termín Další požadavky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Psychosociální studia: sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení sociální práce. Pojmy, cíle, metody,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. klasifikovaný zápočet 70% Testy v průběhu semestru počet, písemný test Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi Test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci obsahuje 40 otázek, z toho 10 otevřených. Max. dosažitelný

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Příklady využití metod a dovedností z odbornosti sociální práce, vyjednávání, facilitace,

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ RNDr. Zdeněk Taussik Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Právo v podnikání Autoři: RNDr. Zdeněk

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více